English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE (IN ENGLISH)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE (IN ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING621CONTEMPORARY APPROACHES IN LITERARY CRITICISM
CONTEMPORARY APPROACHES IN LITERARY CRITICISM
Z303.06.03İngilizcenin Bir Disiplin Olarak Kurumsallaşması (I. A. Richards, William K. Wimsatt ve Monroe Beardsley, Terry Eagleton, Cleanth Brooks ve T. S. Eliot) Formalizm, Rus Formalizmi, Psikanaliz, Diyalojizm, Göstergebilim ve Yapısalcılık, Fenomenoloji ve Okuyucu-Yanıt, Postyapısalcılık ve Yapısöküm.Institutionalisation of English as a Discipline (I. A. Richards, William K. Wimsatt and Monroe Beardsley, Terry Eagleton,Cleanth Brooks and T. S. Eliot) Formalism, Russian Formalism, Psychoanalysis, Dialogism, Semiology and Structuralism, Phenomenology and Reader-Response, Poststructuralism and Deconstruction.
ING623ADVANCED RESEARCH METHODS
ADVANCED RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bu dersin içeriğini yazma süreci, okuma ve cevap verme, taslak hazırlama ve yazma, eleştiri biçimleri: açıklama ve analiz, dil ve edebiyatla ilgili diğer tür yazılar, bilimsel çalışmalarda eleştirel düşünme, türler ve stiller konusunda eleştirel düşünme, ve özel araştırma ödevleri.The content covers the research designs, literature review, sampling techniques, variables, inttroductory information about descriptive and inferential statistics, and APA writing manuel.
ING613ASPECTS OF BILINGUALISM
ASPECTS OF BILINGUALISM
S303.06.03Bu dersin içeriği çift dilliliğin gelişmesi ve sürdürülmesi, çift dilli eğitim, ve çift dilliliğin bilişsel boyutlarını içeren makaleleri kapsamakta.The content of the course readings covers a variety of issues such as development and maintenance of bilingualism, bilingual acquisition of literacy skills, models of bilingual education, and cognitive considerations of bilingualism.
ING617COMTEMPORARY FICTION
COMTEMPORARY FICTION
S303.06.03Theoretical discussion to cover writers like Nietzsche, Bakhtin, Derrida, Foucault, Wimsatt and Beardsley, Spivak Major novels include Ian Mc Ewan's Atonement, Michael Ondaatje's The English Patient, Toni Morrison's Beloved, Angela Carter's Wise Children, Salman Rushdie's Shame, Margaret Atwood;s Oryx and Crake, and A.S. Byatt's The Djinn in the Nightingale's Eye.Theoretical discussion to cover writers like Nietzsche, Bakhtin, Derrida, Foucault, Wimsatt and Beardsley, Spivak Major novels include Ian Mc Ewan's Atonement, Michael Ondaatje's The English Patient, Toni Morrison's Beloved, Angela Carter's Wise Children, Salman Rushdie's Shame, Margaret Atwood;s Oryx and Crake, and A.S. Byatt's The Djinn in the Nightingale's Eye.
ING635DISCOURSE ANALYSIS
DISCOURSE ANALYSIS
S303.06.03Bu ders sözlü ve yazılı anlatımda dilin yapısı ve fonksiyonlarını, dilbilimsel ögeleri ve bunların nasıl kullanıldığını inceler, anlam değişikliklerinin nasıl olduğunu ortaya koyan yazılı ve sözlü ifade analizi yapar ve aynı zamanda ikinci dil öğretmenlerine söylem analizini derslerinde nasıl kullanabilecekleri konusunda fikirler verir.This course covers study of both Language form and language function in spoken interaction and written texts. It identifies linguistic features and how they are used. It enables the students to analyze and see the changes in meaning according to the use of language in different situations. It also gives insight to language teachers on how to make use of discourse analysis in their classes.
ING645SHAKESPEARE STUDIES
SHAKESPEARE STUDIES
S303.06.03İçeriği William Shakespeare’in başlıca tiyatro oyunlarının kuram ve metin çalışması olarak incelenmesi ve yorumlanması.Macbeth, Richard III, The Merchant of Venice, Hamlet, King Lear, Antony & Cleopatra, The Tempest
ING649RESEARCH ON SECOND LANGUAGE READING
RESEARCH ON SECOND LANGUAGE READING
S303.06.03Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, okuma üzerine bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Within the filed of ELT and following the principles of negotiated syllabus, the course content is basically determined by the students' needs and interests. Of course, the instructor will play a key role in finalizing the choices made by the students and organizing class meetings so that the chosen content will be presented effectively and systematically by both the instructor and the students.
ING651AMERICAN DRAMA-I
AMERICAN DRAMA-I
S303.06.03Derste incelenecek oyunlar farklı dönem, tarz ve bakış açılarını içerecek şekilde seçilmiştir. Derste işlenecek oyunlar arasında Eugene O'Neill, Arthur Miller, Tenessee Williams ve Arthur Arent gibi Amerikan tiyatrosunun önde gelen yazarlarının oyunları yer almaktadır.The plays to be studied have been selected to represent abroad variety of periods, styles, and perspectives. The playwrights that we will study include Eugene O'Neill, Arthur Miller, Tenessee Williams and Arthur Arent.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING640CONTEMPORARY APPROACHES IN LITERARY CRITICISM-II
CONTEMPORARY APPROACHES IN LITERARY CRITICISM-II
Z303.06.03
SBE611SEMINAR COURSE
SEMINAR COURSE
Z000.012.00Bu ders araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.This course includes starting the selection of the research topic, conducting the processes in the research processes and writing the research report.
ING608TRAUMA IN LITERATURE
TRAUMA IN LITERATURE
S303.06.03
ING620SELECTED TOPICS IN ENGLISH LITERATURE
SELECTED TOPICS IN ENGLISH LITERATURE
S303.06.03
ING630SPECIAL TOPICS IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION
SPECIAL TOPICS IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION
S303.06.03İkinci Dil Edinimi alanında öne sürülen ilk teoriler; bilişsel yaklaşımlar; bağlamsal yaklaşımlarearlier theories of SLA; cognitive traditions; diological approaches to SLA
ING642LANGUAGE AND MEANING
LANGUAGE AND MEANING
S303.06.03Language has got three components. They are sound system, syntax and semantics. Semantic deals with meaning of words and sentences. Wheras a sub-component of semiotics deals with meaning outside language. Semantic deals with meaning in language.
ING644DISCOURSE ANALYSIS AND ENGLISH LANGUAGE TEACHING
DISCOURSE ANALYSIS AND ENGLISH LANGUAGE TEACHING
S303.06.03Considering the objective of the course, the content will center around topics showing the actual application of discourse analysis or the findings of discourse analysis research to the practice of English language teaching. Such being the case, book chapters or research articles discussing the link between discourse analysis and different aspects of teaching English such as language skills and subskills will be covered throughout the course.
ING676GENDER STUDIES
GENDER STUDIES
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE600DOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOKTORA TEZ ÖNERİSİ
Z000.030.00Bu çeyrekte, öğrenciler bir araştırma veya proje teklifi geliştireceklerdir. Bu ders, teklif geliştirme süreci için kilometre taşları sağlar; gelişim sınıf dışında gerçekleşecek. Bu kilometre taşlarına entegre edilmesi, araştırma projesi ve önerisi hakkında öğrencinin mentorundan görüşme ve geri bildirim alma gereksinimleri olacaktır.During this quarter, students will develop a research or project proposal. This course provides milestones for the proposal development process; the development will occur outside of class. Integrated into these milestones will be requirements to meet with and obtain feedback from the student's mentor about the research project and proposal.
SBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTARAL QUALIFYING EXAM
Z000.030.00Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.The unit consists of written and oral exams
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-6DOKTORA TEZİ-1
DOKTORA TEZİ-1
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SBE600-7DOKTORA TEZİ-2
DOKTORA TEZİ-2
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-8DOKTORA TEZİ-3
DOKTORA TEZİ-3
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SBE600-9DOKTORA TEZİ-4
DOKTORA TEZİ-4
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.