English

FACULTY OF EDUCATION-ENGLISH LANGUAGE TEACHER EDUCATION

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF EDUCATION-ENGLISH LANGUAGE TEACHER EDUCATION
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA107ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.03.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL115BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
INFORMATION TECHNOLOGIES
Z303.05.03Ms Word, Ms Powerpoint, Ms Excel ve bilgisayar gibi konularda genel bilgiGeneral Information on Computers, Ms Word, Ms Powerpoint, Ms Excel
EDU105EĞİTİME GİRİŞ
INTRODUCTION TO EDUCATION
Z202.03.02Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri, eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.Basic concepts in education.The relationship of education with other sciences ,the philosophical, social and psychological foundations of education, new trends and issues in education in the 21st century, practices in teacher training, the role of the teacher in education.
EDU111EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
EDUCATIONAL SOCIOLOGY
Z202.03.02Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vd.; sosyolojinin öncüleri (İbn-i Haldun, A. Comte, K. Marx, E. Durkheim, M. Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekonomi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd.); kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul.The basic concepts of sociology: Society, social structure, social fact, social event, and so on.; the pioneers of sociology (Ibn-I Haldun, A. Comte, K. Marx, E. Durkheim, M. Weber, and so on) and their educational viewpoints; education in terms of the basic sociological theories (pragmatism, constructivism, symbolic interactionism, conflict theory, critical theory, phenomenology and ethnomethodology); social processes (socialization, social stratification, social mobility, social change, and so on) and education; social institutions (family, religion, economy, politics) and education; the development of sociology and educational sociology in Turkey (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan, and so on); culture and education; school as a social, cultural, ethical system and community.
ELT119OKUMA BECERİLERİ-I
READING SKILLS-I
Z202.02.02Akademik pasajlar Otantik kelime listeleri Grafikler, tablolar ve grafikler Anlama sorularının okunması ve corpus tabanlı örneklerle alıştırmalarAcademic passages Authentic word lists Charts, tables and graphs Reading comprehension questions and exercises with corpus-based examples
ELT123DİNLEME VE SESLETİM-I
LISTENING AND PRONUNCIATION-I
Z202.02.02Kısa videolar, podcast ve uygulanabilir dinleme eğitimi etkinlikleriyle kullanılan ses dosyalarıshort videos, podcasts, and audio files used with practical listening training activities
ELT125SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ-I
VERBAL COMMUNICATION SKILLS-I
Z202.02.02Dil'de kullanılan yaygın deyimler. Eğitim sistemi: devlet eğitimi ve özel eğitim, üniforma giymek, eğitimde mesleksellik, İngilizce öğrenme nedenleri (motivasyonlar), yüksek eğitim ve erişim. Toplum ve kimlik, inanç sistemleri ve değerler. Telaffuzu geliştirmede öğretim metodlarıIdioms commonly used in language. The education system eg state v private, the wearing of uniforms, vocationalism in education, reasons for learning English (motivation) , higher education and access. Society and identity. Belief systems and values. Teaching methods in improving pronunciation.
ELT127YABANCI DİL -I (İSPANYOLCA)
FOREIGN LANGUAGE -I (SPANISH)
Z202.03.02Etkileşimsel iletişim; gazete, dergi, uzun diyalog, okuma parçaları ve kısa hikayelerde sıklıkla kullanılan dil bilgisi yapıları ve sözcükler; özgün materyaller aracılığı ile hedef dilin kültürü ile ilgili bilgi.Interactive communication; acquiring the target culture by using newspapers, long dialogues, short stories
ELT129YAZMA BECERİLERİ-I
WRITING SKILLS-I
Z202.02.02Bu ders tek bir konunun tartışıldığı, bütün fikirlerin uyum içinde olduğu, etkili paragraf organize etmeyi, geliştirmeyi, taslak çıkarmayı ve yazma becerilerini uygulamayı içermektedir.This course involves organising, developing, outlining and writing unified, coherent, effective academic paragraphs, reviews and letters.
TLL103TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z303.05.03Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri ve önemi, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, anlatım çeşitleri; yazılı ve sözlü anlatım, öznel anlatım, nesnel anlatım, paragraf türleri , metnin tanımı ve metin türleri, metin olma koşulları. Yazılı anlatım; planlı yazma aşamaları, bilgilendirici metinler üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları, bir metnin özetini ve planını çıkarma, yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.Basic features and importance of written language and written communication, the basic differences between written language and oral language, types of expression; written and oral expression, subjective expression, objective expression, types of paragraphs, definition of text and text types, conditions of being text. Written expression; planned writing stages, theoretical knowledge on informative texts, composing the summary and the plan of the text, correcting the language and expression mistakes in written practices
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA108ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.03.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
EDU110EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
Z202.03.02Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler.Relation between psychology and education, definition of educational psychology, the main psychological currencies that affect education, curriences of educational psychology, the affects of learning theories to learning processes, affective learning, factors affecting learning.
EDU114EĞİTİM FELSEFESİ
EDUCATIONAL PHILOSOPHY
Z202.03.02Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar, eğitim felsefesi akımları, eğitim felsefesi akımlarının eğitim sistemimize etkileri ve çağdaş eğitim sistemleri.The connection between philosophy and education, definition of education philosophy, fundamental philosophical movements (idealism, realism, pragmatism and existentialist), education philosophy movements, the effects of education philosophy movements on modern education systems.
ELT110OKUMA BECERİLERİ-II
READING SKILLS-II
Z202.02.02Kelimelerin etimolojileri ve oluşumları kelimelerini birbirine bağlayan sözcükler arası ve sözcükler arası birleşim kullanarak karmaşık söylem ve metinleri tanımlamak ve analiz etmek. Dil yapıları, sözlük özellikleri, konu kelimeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Dilbilgisine özel önem verilerek metinlerdeki bilgilerin mantıksal organizasyonu.Identifying and analysing complex discourse and texts using inter and intra sentential linking words word etymologies and formations. Studying the relationship between language structures, lexical features, topic vocabulary. Logical organization of information in texts with special emphasis on grammar.
ELT124DİNLEME VE SESLETİM-II
LISTENING AND PRONUNCIATION-II
Z202.03.02Fonetik alfabe, sesler: ünlüler, ve ünsüzler, çalışmalar ve uygulamalar, fonetik yazım.Phonetic alphabet, Phoneme: Vowels and consonants, exercises and applications of phonetic transcription.
ELT126SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ-II
VERBAL COMMUNICATION SKILLS-II
Z202.03.02Öğrencilerin akademik ihtiyaçlarına, ilgilerine ve hedeflerine uygun konular seçilmektedir: international student, education, academic success ve graduation.Topics or issues addressing students' interests, needs and goals such as international student, education, academic success and graduation will be covered.
ELT128YABANCI DİL -II (İSPANYOLCA)
FOREIGN LANGUAGE -II (SPANISH)
Z202.03.02Bu dersin içeriğini İspanyolca dilinin temel kuralları oluşturmaktadır.Interactive communication; grammatical strucutures and vocabulary commonly used in newspapers, magazines, extended dialogues, readings texts, and short stories; information about the culture of the target language through authentic materials.
ELT130İNGİLİZCE'NİN YAPISI
STRUCTURE OF ENGLISH
Z202.02.02Dilbilgisi düzeyleri (biçim, sözcük, öbek, tümcecik ve tümceler) ve tümce üzeri (bağlam)Grammatical levels (morphemes, words, phrases)
ELT134YAZMA BECERİLERİ-II
WRITING SKILLS-II
Z202.03.02Bu kurs cause/effect, comparison / contrast, classification essay ve araştırma makale yazmayı içermektedir.This course involves writing cause/effect, comparison / contrast, classification essays and a research paper.
TLL106TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z303.05.03Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleriClause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, spelling rules.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EDU205ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
TEACHING PRINCIPLES AND METHODS
Z202.03.02Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması, öğrenme ve öğretim stratejileri, teknikleri ve bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev, sorumluluk ve yeterlilikleri.Basic concepts of teaching, learning and teaching principles, the benefits and importance of working schemingly, planning teaching , learning and teaching strategies, teaching methods and techniques, relations of them with applications, teaching materials, teacher's role and responsibilities in the developing the service quality of teaching and qualifications of teachers.
EDU209ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
TEACHING TECHNOLOGIES
Z202.03.02Her hafta başka bir teknolojik araç tanınacak, yabancı dil öğretimi için gerekliliği tartışılacak ve her beraber ya da bireysel olarak kullanılacak.Each week, a new technological tool will be introduced, discussed and used individually or in groups.
ELT221İNGİLİZCE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI
APPROACHES TO ENGLISH LANGUAGE TEACHING
Z202.03.02Bu ders yabancı dil öğretimiyle ilgili çeşitli yaklaşım ve methodları içermektedir: GTM, DM, SLT, ALM, CLT, CLIL, CBLT, WH & TBLT.This course involves a variety of approaches and methods in ELT such as GTM, DM, ALM, SLT, CLT, CLIL, TBLT, CBLT & WL.
ELT223ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA
CRITICAL READING AND WRITING
Z202.03.02Çeşitli okuma parçalarını gözden geçirme, tarama, not alma, yorumlama, özetleme ve kendi fikirlerini organize ederek yazma çalışmaları yapmaktır.Previewing , skimming, scanning, annotating, paraphrasing, summarizing articles in ELT and organizing their own ideas to write.
ELT225DİLBİLİMİ-I
LINGUISTICS-I
Z202.03.02Bir sistem olarak dilin bileşenleri; dilbilimin alt dalları, kelime türetim yolları, ses birimler, fonetik alfabe, öbeklerin (AÖ; EÖ; SÖ; ZÖ ve İÖ) yapıları ve fonksiyonların ağaç çizerek incelemeThe definition of language, properties of language, comparing human language and animal communication, ways of creating/forming new words, phonemes and place and manner of articulating the English sounds (vowels and consonants), morphemes and types of morphemes, phrases
ELT227İNGİLİZ EDEBİYATI-I
ENGLISH LITERATURE-I
Z202.04.02İngiliz edebiyatının kültürel tarihi ve İngilizce yazılmış edebi eserler, edebi metin okumalarında kullanılan teknikler ve temel terimler.A brief cultural history of English Literature and literary works in written english, fundamental terms and techniques used while studying a literary text.
ELT233KİTLE İLEŞİTİMİNDE İNGİLİZCE
ENGLISH FOR MASS COMMUNICATION
S202.04.02Öğrenciler, gazete, dergi türleri gibi hem yazılı hem elektronik uluslar arası kitle iletişim araçlarını, bunların türlerini tanıyacak; uluslararası kitle iletişim araçlarında İngilizce’deki özel dil unsurlarının farkında olup ve onları kullanma becerilerini geliştirecekler; editör mektupları, makaleler ve köşe yazılarını çözümleme, analiz etme, ana fikri bulma becerisi kazanacak ve rapor yazabilecek; kitle iletişim araçlarında yer alan haber ve makalelerin geçerliliğini ve güvenilirliğini farklı görüşlerle ve toplumlarla kıyaslayabilecek; kitle iletişim araçlarında kullanılan üslup, kelime ve dil bilgisi yapılarını kullanarak kısa haber, manşet, reklam, editör mektubu yazacak; aynı zamanda hedef dilin kendi kültürünü yansıtırken dilini nasıl kullandığını da örneklerle analiz edecektir.editor letters, articles and corner analyze, analyze, find the main idea and write reports; mass the validity and reliability of the news and articles in the compare with societies; style, word and grammar structures used in mass media write short news, headline, advertising, editor letter using; at the same time will be able to analyze how it uses language while reflecting its culture.
ELT237DÜNYA İNGİLİZCELERİ VE KÜLTÜR
WORLD ENGLISHES AND CULTURE
S202.04.02İngilizcenin uluslararası dil olarak kullanımı, ortak dil olarak İngilizce ve İngilizcenin dünya üzerinde farklı kullanımları; İngilizcenin uluslararası dil olarak kullanımının İngilizcenin öğretimine ve öğretmen eğitimine yansımaları; öğrencilerin dil ve kültür arasındaki ilişkiye yönelik bilinçlerinin geliştirilmesi ve kültürün dil öğretimindeki yerinin irdelenmesi; ders kitapları, edebî eserler, filmler, TV programları ve reklamlar gibi materyallerin incelenerek kültürel ögelerin değerlendirilmesi.The similarities and differences between the students' own and cultures of the communities/countries where English is spoken; The experience and perspective of people in the countries and communities where the target language is spoken; The use of this knowledge to develop a more objective view of their own customs and ways of thinking
ELC229BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ
SCIENCE AND RESEARCH ETHICS
G202.03.02Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar; taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler.The course provides students with the basics of academic research and the types of ethical problems that can be encountered by providing them with many real-life examples and case studies. They also have a chance to meet real academics and ask them questions about their ethics-related experiences.
ELC235İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM
HUMAN RELATIONS AND COMMUNICATION
G202.03.02İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sınıflandırılması; insanlar arası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler); kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (sosyal, psikolojik, bilişsel kuramlar); gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler (bebeklik ve çocukluk dönemleri, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri); insanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler; cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler; kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; iletişim ve iletişim hataları; etkili iletişim becerileri; kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları; kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkileri.- The Role of Teachers’ non-verbal Communication in ELT Classroom. The role of Pragmatics in English Language Teaching. Teachers’ pragmatics: knowledge, beliefs, and practice
EDU203ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME
CRITICAL AND ANALYTICAL THINKING
F202.04.02Temel kavramlar ve tanımlar; düşünme organı olarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenin gruplandırılması; istemsiz düşünme ve özellikleri; istemli düşünme ve özellikleri; istemli düşünmenin yöntemleri; eleştirel ve analitik düşünme; eleştirel ve analitik düşünmenin temel özellikleri ve kriterleri, eleştirel ve analitik düşünmenin aşamaları; eleştirel ve analitik düşünmeyi etkileyen faktörler; eleştirel ve analitik düşünmenin kapsamı;Basic terminology and the definitions; brain as the thinking organ; types of thinking and grouping thinking; characteristics of implicit thinking; characteristics of explicit thinking; stages, characteristics of critical and analytical thinking; factors affecting criticial and analytical thinking
EDU237OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
OUT-OF-NON-SCHOOL LEARNING ENVIRONMENTS
F202.04.02Bu derste öğrencilere, okul dışı öğretimin önemi ve bunu gerekli kılan etkenler, okul dışı etkinliklere uygun yöntem ve teknikler, bu etkinliklerin geliştirilmesi, planlanması ve uygulanıp değerlendirilmesi aktarılacaktır.In this course, the importance of out-of-school teaching and the factors that make it necessary, methods and techniques suitable for out-of-school activities, development, planning and implementation of these activities will be explained.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EDU210EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN EDUCATION
Z202.03.02Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması.Basic understanding of educational research; the nature of educational research; the process of conducting a systematic research study (problem statement, literature review, sampling, data collection, data analysis, and reporting) in education; quantitative and qualitative research designs, characteristics of each design; the concepts, methods, and tools, how educational research is designed, conducted, interpreted, and critically evaluated.
EDU214TÜRK EĞİTİM TARİHİ
HISTORY OF TURKISH EDUCATION
Z202.03.02Türk eğitim tarihinin, dünü, bugünü ve yarını tarihi bir bakış açısıyla analiz edilecektir.The past, present and future of the History of Turkish Education will be analysed and evaluated from a historical perspective: Tanzimat Reforms, Tanzimat-Republic period, Mono-Party developments, Neo-liberal policies.
ELT214DİL EDİNİMİ
LANGUAGE ACQUISITION
Z202.03.02Bu ders öğrenme ve dil öğreniminin dil öğretimiyle ilinitisini belirleyen temel kavramları içermektedir, birinci ve ikinci dil edinimi kuramları (davranısçılık, dogustanlık, bilgi islemleme, baglantıcı modeller, etkilesimsel yaklasım); anadil ile erek dilin gelisim evreleri ve süreçleri; durum çalısmaları, bütünce verilerinden ana ve erek dil kullanımlarının karsılastırmalı çözümlemesi ;anadil ediniminde gelisim asamaları, ikinci dildeki biçim-sözdizimsel gelisim evreleri, ikinci dil edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde ögrenen özellikleri ve nihai kazanımdaki bireysel farklılıklar (örn.: kisilik etkisi, dil yetenegi, zeka, edinim yası, motivasyon ve tutum, ögrenen tercihleri ve inançları), ikinci dil ve yabancı dil ögrenim baglamlarının farklılıgı , çoklu zeka kuramı.This course includes fundamental concepts of learning and language learning in relation with language teaching. The topics discussed in this course are; language, learning and teaching, first language acquisition, age and acquisition, human learning, child learning and explanations for child language learning, adult language learning, styles and strategies, personality factors, sociocultural factors, cross linguistic influence and learner language, communicative competence, theories of second language acquisition First language acquisition theories, second language acquisition theories,comparison of first and second language acquisition, interlanguage, acquisition and learning, learning styles and strategies, individual learner differences, multiple intelligences.
ELT222DİLBİLİM-II
LINGUISTICS-II
Z202.03.02Dilbilim alanının alt dallarını çalışmaya devam edilecektir. Anlambilim, bağlam analizi, edimbilim, toplumdilbilim gibi alt bilim dalları tanıtılıp, metinler üzerinde uygulamaları yapılacaktır.The prospective teachers will study some other sub-branches of linguistics such as pragmatics, discourse analysis, semantics, sociolinguistics, and the history of English language
ELT224İNGİLİZ EDEBİYATI-II
ENGLISH LITERATURE-II
Z202.04.02Özgün okuma parçalarını , gazete, dergi ve akademik makaleler, edebi terimlerin tanımı, kısa öykü, roman, şiir ve drama.A selection from literary texts of the genres, namely poetry, drama and fiction, will be handled. They also study literary terms and literary theories
ELT226İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMLARI
ENGLISH TEACHING PROGRAMS
Z202.03.02Bu ders temel öğretmenlik konularını içermektedir: teaching subskills, teaching productive skills, teaching receptive skills, preparing lesson plans and learners as individuals.This course involves some basic issues: teaching subskills, teaching productive skills, teaching receptive skills, preparing lesson plans and learners as individuals.
ELT230İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
NEW APPROACHES TO TEACHING ENGLISH
S202.04.02Öğrencilerin bir çok yabancı dil öğretim metot ve yaklaşımını keşfetmeleri, uygulamaları ve analiz etmeleri sağlanacaktır.In this course the new approaches to English language teaching will be introduced and the students will analyze them in detail.
ELT234İNGİLİZCE SÖZCÜK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
TEACHING ENGLISH VOCABULARY
S202.04.02İngilizce sözcük bilgisi, anlambilim ve söylem arasındaki ilişkileri analiz etmelerine ve İngilizce sözcükleri bütünleşik dil becerileri yaklaşımıyla öğretme becerilerinin geliştirilmesine odaklanır; öğrencilere İngilizce sözcük çeşitlerini, sözcük oluşturma biçimlerini ve sözcüklerin bağlam içinde farklı anlamlarını değerlendirme fırsatı verilir; sınıf içinde sözcük öğretiminin unsurları ve sınıfta kullanılabilecek çeşitli metin türleri, sözlük ve derlem gibi kaynaklar ve sözcük öğretimi teknikleri kapsanır; bu ders kapsamında ayrıca, İngilizce sözcük bilgisini ölçmede kullanılabilecek sınavlar ve öğrencilerin sözcük öğrenmelerini destekleyici öğretme/öğrenme stratejilerine odaklanılır.This course focuses on the development of English vocabulary competence, analysis of the relationships between semantics and discourse and the skills to teach English words in an integrated way; there are opportunities in the course for pre-service teachers to distinguish English word categories, word formation processes, and different meanings of words within context; it encompasses the premises of presenting words in the class and different texsts to be used in the class, resources like dictionary and corpora, and vocabulary teaching techniques;furthermore within the scope of this course, the focus is also on the tests to be used to assess vocabulary knowledge of learners and teaching/ learning strategies to support students' vocabulary learning.
ELC228MEDYA OKUR YAZARLIĞI
MEDIA LITERACY
G202.03.02Bilgi okuryazarlığı; internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı; sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkileri; bilgi yayma ve yanıltma gücü; haber yayma gücü; medya ve algı yönetimi; medya ve internete yönelik hukuki haklar ve sorumluluklar; telif hakkı; kişilik hakkı; bilgi gizliliği; gizlilik ihlali; medyada dil kullanımı; haberlerin değeri ve nitelik analizi; popüler kültür; medyada kadın ve erkek rolleri; tüketim kültürü ve reklamlar; medyada stereotipleştirme.Information literacy; conscious use of the internet and social media; effects of social media on individuals; information dissemination and deception power; news dissemination power; media and perception management; legal rights and responsibilities for the media and the Internet; Copyright; the right to personality; information privacy; violation of confidentiality; language use in the media; analysis of value and quality of news; popular culture; male and female roles in the media; consumer culture and advertising; stereotyping in the media.
ELC232SANAT VE ESTETİK
ART AND AESTHETICS
G202.03.02Bu dersi tamamlayan öğrenciler sanat ve estetikle ilgili temel kavramları tanımlayabilir. 4They will study the general concepts related with art and aesthetics
EDU212EĞİTİMDE DRAMA
DRAMA IN EDUCATION
F202.04.02Drama ve yaratıcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla, pandomim vb.); yaratıcı dramanın aşamaları, boyutları ve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama; yaratıcı dramanın tarihçesi; toplumsal olaylar ve yaratıcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama basamakları; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratıcı drama ders planının hazırlanması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısı.The definition and meaning of drama; the terms such as psycho-drama, creative drama, education socio-drama and etc.; the relationship between drama and play; the history of drama practices in education; the structure and stages of drama in education; drama setting and teacher qualities; the assessment of drama; examples from the field that match the educational goal, the development and application of examples.
EDU232EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ
EDUCATIONAL ANTHROPOLOGY
F202.04.02The definition, content, methods and research areas of anthropology, its relationships with daily life, the emerging of primitive and modern human being, the evaluation of living types of human being, kinship systems and social organizations.The definition, content, methods and research areas of anthropology, its relationships with daily life, the emerging of primitive and modern human being, the evaluation of living types of human being, kinship systems and social organizations.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EDU301SINIF YÖNETİMİ
CLASSROOM MANAGEMENT
Z202.03.02Bu ders sınıf yönetimi ile ilgili çeşitli konuları içermektedir: effective classroom management. organising the physical design of the classroom, teaching and teachers, establishing rules and routines, developing relationships, learning & the learner, implementing and managing engaging instruction, addressing discipline and facilitating interaction.This course involves a variety of topics on effective classroom management. organising the physical design of the classroom, teaching and teachers, establishing rules and routines, developing relationships, learning & the learner, implementing and managing engaging instruction, addressing discipline and facilitating interaction.
EDU305ETHICS AND MORALITY IN EDUCATION
ETHICS AND MORALITY IN EDUCATION
Z202.03.02Sosyal, kültürel, ahlak ve etik açısından meslek öğretimi; eğitim haklarının değerlendirilmesi sürecinde etik ilkeler; işveren, yönetici, iş arkadaşı, anne-babalar, profesyonel organizasyonlar ve toplum gibi kurumlarda etik ilkeler; öğrencilerin, yönetimin ve ebeveynlerin etik dışı davranışları; okullarda etik komiteler; etik lider olarak öğretmen ve yöneticilerThe teaching profession with its social, cultural, moral and ethical aspects; ethical principles in the education, training, learning and evaluation process of the right to education and learning; ethical principles in dealing with education stakeholders (employers / managers, colleagues, parents, professional organizations and society); Moral / ethical responsibilities of education / school administrators, students and students; unethical behaviors in business and professional life; Unethical behavior in school and education, ethical dilemmas, problems and solutions; moral / ethical education and ethics committees at school; principal and teacher as a moral / ethical leader.
ELT317TEACHING LITERATURE AND LANGUAGE-I
TEACHING LITERATURE AND LANGUAGE-I
Z202.03.02Bu derste öğrenciler edebiyatın dil sınıflarında kullanımı konusundaki yaklaşımları, materyallerin seçimi ve değerlendirilmesini, roman, kısa hikaye, şiir ve oyun için materyal dizaynı ve ders planı yapılmasını öğreneceklerdir.This course covers approaches to using literature with language learners, selection and evaluation of materials, materials design and lesson planning for novels, short stories, poetry, and plays.
ELT321TEACHING OF LANGUAGE SKILLS I
TEACHING OF LANGUAGE SKILLS I
Z303.05.03Dinleme, konuşma, sesletim, ve sözcük öğretiminin farklı evreleri ve teknikleri; öğretim becerilerinin değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen grupları için geliştirilmesi; farklı yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama ilke ve teknikleri.This course focuses on the teaching of English as a foreign language to learners at various ages and language proficiency levels; techniques and stages of teaching speaking, listening and vocabulary; lesson planning; the exploration of the roles and potential of the teacher and the learner, the strategies and management of the teacher, and creative ways in which relevant materials can be developed for classroom use.
ELT323TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS I
TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS I
Z303.05.03Çocuklara İngilizce öğretiminde (bu dönem için dinleme, konuşma ve sözcük bilgisi ağırlıklı olarak) uygulanacak sınıf içi yöntem ve tekniklerin incelenmesi ve uygulanması. Özellikle hikaye anlatımı, şarkı, oyun, elişi, drama ve TPR aktiviteleri.Developing different skills of young learners (listening, speaking and vocabulary for the first semester) with the help of various techniques specifically used with young learners: storytelling, songs/chants, games, craftwork, drama and TPR activities.
ELT311DRAMA IN LANGUAGE EDUCATION
DRAMA IN LANGUAGE EDUCATION
S202.04.02Her hafta bir drama aktivitesi türü (örn. hazırlama aktiviteleri, sessiz drama aktiviteleri, nesne/görsel/hayal gücü kullanımlı aktiviteler...) sınıf-içi performanslar yoluyla deneyimlenmektedir. Ayrıca drama alanında kullanılan belli başlı teknikler, öğrenciler tarafından mikro-öğretim tekniğiyle tek tek uygulanmaktadır.Going through different types of drama activities and games each week (e.g. warm-up activities, miming activities, activities using objects/visuals/imagination) by experiencing each of them with in-class drama performances. Going through major drama techniques used in the field with micro-teaching sessions.
ELT325LANGUAGE & SOCIETY
LANGUAGE & SOCIETY
S202.04.02Dil-Toplum ilişkisi bağlamında temel kavramlar ve teknik terimler; dilsel topluluklarda coğrafi ve sosyal farklılıklar; sosyal katmanlar ve dilsel topluluklar arasındaki ilişki; dilde değişimler; dil ve kültür; dil planlaması.basic terminology of sociolinguistics, dialects, social levels, language change, language planning
ELC309CULTURE & LANGUAGE
CULTURE & LANGUAGE
G202.03.02İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orjinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen şiir ve tiyatro oyunu kullanımı ve kültürel öğelerin öğretimi; atasözleri ve deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler/ görenekler/ adetler; inanç, değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, tarihi ve ekonomik özgeçmiş; kültürel kurumlar; mecazi/ çağrışımsal yan anlam, mizah kullanımı.All of the classic subtopics about language and culture with a deep focus on language and culture connection along with language and one's cultural identity, cross cultural differences in education, the cultural nature of nonverbal communication and more. a spectrum of activities will be discussed during the semester. For further and clearer information refer to weekly schedule.
ELC325HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE
HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE
G202.03.02Bilim, felsefe, bilimsel yöntem; Antik Yunan, Ortaçağ Avrupası, Skolastik felsefe ve bilim; İslam kültür coğrafyasında bilim ve felsefe; Mezopotamya’da bilim; Rönesans Avrupası’nda bilim ve felsefe; aydınlanma çağında bilim ve felsefe; bilimlerin sınıflandırılması; bilim, bilimcilik (bilimizm), ideoloji, etik ve din ilişkileri; bilim ve paradigmalar; Viyana ve Frankfurt düşünce okulları; yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda bilim eleştirileri.1. Ancient Greece and the origins of science, 2. Philosophies of the social sciences, 3. Science and technology in the middle ages, 4. Scholastic philosophy and science, 5. Islam and science, 6. The Frankfurt school.
EDU309PROJECT PREPARATION IN EDUCATION
PROJECT PREPARATION IN EDUCATION
F202.04.02Proje kavramı ve proje türleri; müfredat ve proje tabanlı öğrenme; okullarda proje programları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimi; literatür incelemesi; projede kavramsal çerçeve; projenin planlanması ve yönetimi; projede bilimsel yöntemin uygulanması; proje raporu hazırlama ve geliştirme; proje raporunun sonuçlandırılması; iyi örneklerin proje değerlendirmesi ve incelenmesi; proje sunumları.Project concept and project types; curricula and project-based learning; project programs in schools (TUBITAK, EU and others); topic selection for the project; literature review; conceptual framework in the project; planning and management of the project; application of scientific method in the project; project report preparation and development; finalizing the project report; project evaluation and examination of good examples; project presentations
EDU311INDIVIDUALIZATION AND ADAPTATION OF TEACHING
INDIVIDUALIZATION AND ADAPTATION OF TEACHING
F202.04.02Bireyselleşme kavramı ve eğitimdeki önemi; Bireyselleştirme için yapılması gerekenler: müfredata dayalı değerlendirme, genel değerlendirme, değerlendirmede uyulması gereken kurallar; uzun vadeli ve kısa vadeli öğretim hedeflerinin belirlenmesi; Kaynaştırma / entegrasyon için sınıflarda ve okullarda yapılabilecek düzenlemeler; Kaynaştırma / entegrasyon sınıflarında bireyselleştirme ve adaptasyon örnekleri.The concept of individualization and its importance in education; Things to do for individualization: curriculum-based evaluation, rough evaluation, rules to be followed in evaluation; determining long-term and short-term teaching goals; Arrangements that can be made in classrooms and schools for inclusion / integration; Examples of individualization and adaptation in mainstreaming / integration classes.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EDU308MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION
MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION
Z202.03.02Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kav-ramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde pu-anlarının analizi; değerlendirme ve not verme.The place and importance of measurement and evaluation in education; basic concepts of measurement and evaluation; psychometric (validity, reliability, practicality) properties of measurement tools; developing and applying achievement tests; interpreting test results and giving feedback; analysis of test and item scores; evaluation and grading.
EDU312TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL ADMINISTRATION
TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL ADMINISTRATION
Z202.03.02Eğitim sistemlerinin oluşumu ve Türk eğitim sisteminin yapısı; Türk eğitim sistemini düzenleyen temel yasalar; Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı örgütü; Türk eğitim sisteminde öğretim kademeleri; Türk eğitim sisteminde insan gücü, fiziki, teknolojik ve finansal kaynaklar; Türk eğitim sisteminde reform ve yenileşme girişimleri; örgüt-yönetim teorileri ve süreçleri; sosyal bir sistem ve örgüt olarak okul; insan kaynağının yönetimi; öğrenci özlük işleri; eğitim ve öğretimle ilgili işler; okul işletmeciliğiyle ilgili işler; okul, çevre, toplum ve aile ilişkileri; Türk eğitim sistemi ve okulla ilgili güncel tartışma ve yönelimler.Formation of education systems and structure of Turkish education system; Basic laws regulating the Turkish education system; Central, provincial and abroad organization of the Ministry of National Education; Education levels in Turkish education system; Manpower, physical, technological and financial resources in the Turkish education system; Reform and innovation attempts in the Turkish education system; organization-management theories and processes; school as a social system and organization; management of human resources; student personal affairs; education and training related jobs; jobs related to school management; school, environment, society and family relations; Current debates and trends in the Turkish education system and school.
ELT312TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS II
TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS II
Z303.05.03Erken öğrenen (5-12 yaş) grupları için farklı izlence türleri (hikâye temelli, içerik temelli, tema temelli, görev temelli); seçilen izlence türünde çocuk edebiyatının etkili kullanımı, sınıf yönetimi, dil sunumu ve alıştırmaları.Developing different skills of young learners (reading, writing and grammar for the second semester) with the help of various techniques specifically used with young learners.
ELT322TEACHING OF LANGUAGE SKILLS II
TEACHING OF LANGUAGE SKILLS II
Z303.05.03Okuma, yazma ve dil yapısı öğretiminin farklı evrelerinin ve tekniklerinin detaylı incelenmesi; değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen grupları için dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin geliştirilmesi; farklı yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama ilke ve teknikleri.Detailed examination of different stages and techniques of teaching reading, writing and grammar; reading and writing strategies; improving language awareness and teaching skills for groups of learners of different ages and language proficiency; Lesson planning principles and techniques suitable for different proficiency levels.
ELT324TEACHING LITERATURE AND LANGUAGE-II
TEACHING LITERATURE AND LANGUAGE-II
Z202.03.02Dil öğretiminde edebiyatın kullanımına odaklanılır; İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orijinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen şiir ve tiyatro oyunu örneklerinin analizi ve bu iki türü diğer edebî türlerden ayıran özellikler; edebî metinlerin içerik zenginliğine dikkat çekecek etkinlikler; şiir ve tiyatro oyunu kullanımı ve kültürel ögelerin öğretimi: karşılaştırmalı ve karşıtsal açıdan ana ve erek dil ve kültüründeki nesne ve ürünler; atasözleri ve deyimler, kültürel değerle-ri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler/görenekler/âdetler; inanç, değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, tarihî ve ekonomik öz-geçmis; kültürel kurumlar; mecazi/çağrışımsal yan anlam, mizah kullanımı.Language teaching focuses on the use of literature; Analysis of samples of poems and plays selected from English and American literary works and works originally written in English and the features that distinguish these two genres from other literary genres; activities to draw attention to the content of literary texts; the use of poetry and theater play and the teaching of cultural elements: objects and products in the main and target language and culture in comparative and contrasting perspectives; proverbs and idioms, stereotypes with cultural values; social structures, roles and relationships; traditions / customs; beliefs, values, prohibitions and taboos, superstitions specific to societies; political, historical and economic self-history; cultural institutions; figurative / associative connotation, use of humor.
ELT310İNGİLİZCE ÖĞRT. MATERYAL TASARIMI
MATERIAL DESIGN IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
S202.04.02Alana özgü öğretim teknolojilerini kullanma; yazılım türleri ve kullanım amaçları; alanın öğretimin-de kullanılacak materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleri; materyal ihtiyaçlarının belirlenmesi; iki ve üç boyutlu öğretim materyallerinin tasarlanması; çalışma yaprakları; saydamlar; VCD, DVD, MP3 ve MP4 dosyaları vb. öğretim materyallerinin geliştirilmesi; farklı öğretim materyallerine yönelik sınıf içi uygulamaların değerlendirilmesi.Using field-specific teaching technologies; types of software and usage purposes; design and development principles of materials to be used in teaching the field; determination of material needs; designing two and three dimensional teaching materials; worksheets; transparencies; VCD, DVD, MP3 and MP4 files etc. development of teaching materials; evaluation of classroom practices for different teaching materials.
ELT330TEACHING INTEGRATED LANGUAGE SKILLS
TEACHING INTEGRATED LANGUAGE SKILLS
S202.04.02Öğretmen adaylarının iletişimsel dil becerilerini bir ders planı dâhilinde ve tümleşik olarak öğretmelerini sağlayacak, öğretim yöntem ve tekniklerini öğrenmesi; okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerinin özellikle ergen ve yetişkin sınıfında bir ders planı içinde nasıl bütünleştirileceği, ders hedeflerinde varsa, dil bilgisi, kelime ve telaffuz gibi dil unsurlarının bu beceri temelli ders planına nasıl entegre edileceği konular üzerinde durulur.Learning teaching methods and techniques that will enable teacher candidates to teach communicative language skills within a lesson plan and in an integrated manner; how to integrate reading, speaking, listening and writing skills in a lesson plan, especially in the adolescent and adult classroom, and how to integrate language elements such as grammar, vocabulary and pronunciation into this skill-based lesson plan, if any.
ELC326PROFESSIONAL ENGLISH
PROFESSIONAL ENGLISH
G202.03.02Temel İngilizce okuma-yazma-dinleme becerileri; çocuk gelişimi ve evreleri ile ilgili temel kavramlar; temel eğitim ve ortaöğretimle ilgili temel kavramlar; eğitim bilimleri ile ilgili temel kavramlar; öğrenci-ebeveyn-öğretmen arasında diyalog örnekleri; akademik içerikli metinleri dinleme ve anlama teknikleri (youtube, teachertube, tedx konuşmaları vd.); profesyonel gelişim amaçlı sözel beceriler (kelime bilgisi, kalıplar vd.); yazma becerileri (dilekçe yazma, rapor hazırlama, cv oluşturma, kısa mesaj yazma, ders hedefleri oluşturma vd.); okuma becerileri (web 2.0 araçları kullanarak yazılı metinleri okuma vb.); ilgili öğretmenlik alanında çeviri çalışmalarıBasic English reading-writing-listening skills; basic concepts of child development and stages; basic concepts of basic education and secondary education; basic concepts of educational sciences; examples of dialogue between student-parent-teacher; techniques for listening and understanding texts with academic content (youtube, teachertube, tedx talks, etc.); verbal skills for professional development (vocabulary, phrases, etc.); writing skills (writing petition, preparing reports, creating a CV, writing a short message, creating lesson goals, etc.) reading skills (reading written texts using web 2.0 tools, etc.); translation studies in the relevant teaching field.
ELC328CAREER PLANNING AND DEVELOPMENT
CAREER PLANNING AND DEVELOPMENT
G202.03.02Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları; bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluş-turulması; kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formatı ve örnekleri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar; kapak yazıları, tanıtım mektupları, iş görüşmesi, amaçları, yöntem ve türleri, görüşmeye hazırlık ve görüşme aşamaları; görüşmelerde karşılaşabilecek durumlar; soru tipleri, vücut dili-bedensel işaretler.Career concept, career planning and stages; individual career development, creating career strategy; career planning model, career options in related teaching fields; CV preparation and CV types, CV format and samples, important points in CV preparation; cover letters, introductory letters, job interview, aims, method and types, preparation for interview and interview stages; situations that may be encountered in negotiations; question types, body language-bodily signs.
EDU310OPEN AND DISTANCE LEARNING
OPEN AND DISTANCE LEARNING
F202.04.02Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin gelişimi; Türkiye’de uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rolleri; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; açık ve uzaktan eğitimin yönetimi; açık ve uzaktan öğrenmede sınıf yönetimi ve bileşenleri; açık eğitim kaynakları ve dünyadaki eğilimler; kitlesel açık çevrimiçi dersler; kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları; açık ve uzaktan eğitimle ilgili sorunlar ve bunların çözümü; öğretmen yetiştirmede açık ve uzaktan eğitim uygulamaları; açık ve uzaktan eğitimde bireysel öğretim materyali geliştirme ve öğrenci destek hizmetleri; farklı öğrenme durumları için öğretim stratejilerinin belirlenmesi; uzaktan eğitimde araştırma ve değerlendirme.Basic concepts and philosophy of open and distance learning; the development of distance education in the world; development of distance education in Turkey; learner and guide roles in distance education; technologies used in distance education; management of open and distance education; classroom management and components in open and distance learning; open educational resources and trends in the world; mass open online courses; personalized learning environments; problems related to open and distance education and their solutions; open and distance education practices in teacher training; individual teaching material development and student support services in open and distance education; determining teaching strategies for different learning situations; research and evaluation in distance education.
EDU314EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES IN EDUCATION
EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES IN EDUCATION
F202.04.02Eğitimde formal program ve program dışı etkinlikler/ örtük program kavramları; örtük programla ilgili yaklaşımlar; bilişsel ve duyuşsal alan öğrenmeleri ve örtük program; bir ritüel yeri olarak okul; okulda program dışı etkinlikler olarak okul törenleri; okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal et-kinliklerin önemi ve yönetimi; değerler eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerler eğitimi açısından program dışı (anma, kutlama, buluşma, mezuniyet vd.) etkinlikler.Formal program and extracurricular activities / implicit program concepts in education; implicit programming approaches; cognitive and affective domain learning and mplicit program; school as a ritual place; school ceremonies as extracurricular activities at school; importance and management of social, cultural, sports and artistic activities at school; the place and importance of the implicit program in values education; non-program activities (commemoration, celebration, meeting, graduation etc.) in terms of values education.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EDU403REHBERLİK
GUIDANCE
Z303.05.03Okulda ruh sağlığı, öğrenci kişilik hizmetleri ve psikolojik danışma ve rehberliğin tanıtılması, eğitsel ve kişisel rehberlik, mesleki rehberlik, psikolojik danışma rehberlik hizmetleri, rehberlik hizmetine ilişkin öğretmenliğin sorumlulukları, bireyi tanıma teknikleri, testler ve test dışı teknikler, önleyici rehberlik, örnek rehberlik uygulamalarıFundamental concepts, student identity services, principles of guidance, services, development process, types of psychological consultation and guidance, technics, recent developments in the field, techniques of knowing the students, cooperation between guidance-teacher, guidance tasks that teachers perform.
EDU405OKUL DENEYİMİ
SCHOOL EXPERIENCE
Z143.06.05Öğretmen adayının uygulama yapacağı okulu, öğrencileri, programı ve öğretmenleri genel olarak tanıması amacıyla gözlem ve görüşmeler yapmasını sağlamaktır.Observations and meetings in order that students will be able to know the school, in which they will practice, students and the teachers.
EDU413ÖZEL EĞİTİM
SPECIAL EDUCATION
Z202.03.02Geleceğin öğretmenleri özel eğitimle ilgili bir çok konu üzerine odaklanacaklardır: Definition of Special Education, Exceptional Children, History and Development of Special Education, Cultural Diversity, Process of Special Education, Collaboration and Trading, Future of Special Education, Challenger for Education, Working with Culturally Diverse FamiliesStudent teachers will focus on a variety of topics concerning special education such as definition of Special Education, Exceptional Children, History and Development of Special Education, Cultural Diversity, Process of Special Education, Collaboration and Trading, Future of Special Education, Challenger for Education, Working with Culturally Diverse Families
ELT403İSPANYOLCA-III
SPANISH III
Z202.05.02Etkileşimsel iletişim; gazete, dergi, uzun diyalog, okuma parçaları ve kısa hikayelerde sıklıkla kullanılan dil bilgisi yapıları ve sözcükler; özgün materyaller aracılığı ile hedef dilin kültürü ile ilgili bilgi.Intermediate/upper-intermediate level oral and written communication skills; complex grammatical structures and intermediate/upper-intermediate level vocabulary items used in a variety of authentic texts; information about the culture of the target language through authentic materials.
ELT411YABANCI DİL ÖĞR. MATERYAL İNC. VE GELİŞ.
FOREIGN LANG. TEACHING SUPPLEMENTARY MAT. STUDY AND DEV.
Z303.06.03Bir yabancı dil dersinde kullanılacak olan ders kitaplarının eleştirel değerlendirmesinin nasıl yapılacağı. Eldeki materyallerin eksik ve yanlış taraflarının belirlenerek mevcut bağlama uyarlanması. Ekstra materyal tasarımı.Steps of evaluating a course book for specific groups of students; analyze a course book; adapt materials; develop supplementary materials.
ELT415DİL VE KÜLTÜR
LANGUAGE AND CULTURE
S202.05.02İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orjinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen şiir ve tiyatro oyunu kullanımı ve kültürel öğelerin öğretimi; atasözleri ve deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler/ görenekler/ adetler; inanç, değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, tarihi ve ekonomik özgeçmiş; kültürel kurumlar; mecazi/ çağrışımsal yan anlam, mizah kullanımı.All of the classic subtopics about language and culture with a deep focus on language and culture connection along with language and one's cultural identity, cross cultural differences in education, the cultural nature of nonverbal communication and more. a spectrum of activities will be discussed during the semester. For further and clearer information refer to weekly schedule.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EDU402TEACHING PRACTICE
TEACHING PRACTICE
Z265.08.08Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama, hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama.Determine the activities for one day in a secondary school. Prepare the daily plan, Apply plan or some activities in that plan. Plan for managing undesirable attitudesof students. Applications and evaluations. Filling self evaluation report for practices in this lecture.
EDU406TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT
Z202.03.02Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.The aim of the Turkish Education System and basic principles, regulations related to education, the structure of Turkish Education System, management theories and processes, school organization and management, works in staff management, student, teaching and business management, community involvement to the school.
EDU408KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM
COMPARATIVE EDUCATION
Z202.04.02Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, alanı, konusu, amaçları, yararları, tarihi gelişimi, karşılaştırmalı eğitim ile ilgili yeni yaklaşımlar, yöntemler, eğitim sistemini araştırma modelleri. Türk eğitim sisteminin diğer ülkelerin eğitim sistemleriyle karşılaştırılması, çağdaş eğitim sistemleri (Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya, Fransa, İngiltere, Almanya gibi), yeni yaklaşımlar, mukayeseli eğitimde karşılaşılan sorunlar.Introduction to comparative education. Historical background to comparative education.Benefits of comparative education studies.New trends and approoaches to comparative education.Comparison of Turkish Educational system with those of other countries like U.S.A., U.K., Russia, Germany, France,Finland,Japan etc.Problems related to Comparative Education.
ELT414YABANCI DİL ÖĞR. ÖLÇME VE DEĞ.
TESTING AND EVALUATION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Z303.03.03Sınıf testleri ve standartlaştırılmış yabancı dil testlerinde güncel yöntemlerin incelenip değerlendirilmesi, dil becerilerinin sınanmasında ayrı ve birleştirilmiş sınama yaklaşımları, test hazırlama ve değerlendirme.Construction and evaluation of foreign language tests. Discrete-point vs. integrative tests. Testing language skills. Validity, reliability, practicality, backwash. Item analysis and interpretation of test scores.
GRI403ENTREPRENEURSHIP
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ELT416ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
S202.05.02Dil öğrenen öğrenci grubunun dil öğrenme amaclarının saptanması, dil öğrenen öğrenci grubunun ihtiyacı doğrultusuda ders programı geliştirmek, iletişimsel dil eğitimi yaklaşımı, belirli amaca yönelik dil eğitiminin temel özellikleri, farklı gereksinimi olan öğrencilere yönelik dil eğitimi programları geliştirme, ihtiyaç analizi hazırlama.The book is devided into four sections: 1. an overview of the origins and development of ESP and the question of how ESP fits into the general landscape of English Langugae teaching 2. basic principles and techniques in in course design 3. practical applications of course design in thr form of syllabus, materials, methodology and assessmennt 4. the role of the ESP teacher and information about the resources to help the teacher
ELT418COURSE DESIGN IN ELT
COURSE DESIGN IN ELT
S202.05.02Bu ders program geliştirme ile ilgili bir çok konuyu kapsamaktadır: assessing learner needs, setting course goals, choosing syllabus & conceptualizing course content, developing materials, designing actiivities, choosing coursebooks and assessing & evaluating a given course.Students willl focus on a variety of topics, such as defining the context, assessing learner needs, setting course goals, choosing syllabus & conceptualizing course content, developing materials, designing actiivities, choosing coursebooks and assessing & evaluating a given course.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.