English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HLK512HALKLA İLİŞKİLER KURAMLARI
PUBLIC RELATIONS THEORIES
Z303.06.03Halkla ilişkiler kuramlarını, sosyal, siyasal, ekonomik değişimler ve teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır.Discusses public relations theories by relating them to social, political, economic changes and technological developments.
ILF501İLETİŞİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN COMMUNICATION SCIENCES
Z303.06.03Ders kapsamında; sosyal bilimlerde bir araştırma tasarımı geliştirmek üzere araştırma soruları, yöntemler ve teorik çerçevelerin nasıl ilişkilendirileceği üzerinde durulmaktadır. Çeşitli metodolojik yaklaşımların dayandıkları epistemolojik temeller ve ampirik yöntemlerle ilgili tartışmalar dikkate alınmakta; özellikle iletişim araştırmalarında araştırmanın varsayımları, kapsamı, sınırlılıkları ve uygulanması üzerine tartışmalar yürütülmektedir.Within the scope of the course; Emphasis is placed on how to relate research questions, methods, and theoretical frameworks to develop a research design in the social sciences. Discussions regarding the epistemological foundations and empirical methods on which various methodological approaches are based are taken into account; Especially in communication research, discussions are carried out on the assumptions, scope, limitations and implementation of the research.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE507DÖNEM PROJESİ DERSİ
TERM PROJECT COURSE
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes studies where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is done. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
HLK511STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ
STRATEGIC PUBLIC RELATIONS MANAGEMENT
S303.06.03Stratejik yönetimsüreci, vizyon, misyon ve yönetim süreci ile halklailişkilerde stratejik analiz ve stratejik yönetimin halkla ilişkiler açısından önemi hakkında bilgiler verilir.Strategic management process, vision-mission management process, strategic analysis in public relations, significance of strategic management process in public relations.
HLK513İLETİŞİM KURAMLARI VE GÜNDEM YÖNETİMİ
COMMUNICATION THEORIES AND AGENDA MANAGEMENT
S303.06.03Derste öğrencilere iletişim kuramlarının tarihsel ve toplumsal temelleri, toplumsal sorunları ve eğilimleri tanımlama, sorunların etkisini değerlendirme, güncel medyayı analiz etme ve kuramlar ışığında gündem yönetimini değerlendirme becerisi kazandırmaya yönelik kuramsal yaklaşımlar aktarılmaktadır.The course introduces students to the historical and social foundations of communication theories, theoretical approaches aimed at providing students with the ability to define social problems and trends, evaluate the impact of problems, analyze current media, and evaluate agenda management in the light of theories.
HLK516KAMUOYU VE SİYASAL KAMPANYALAR
PUBLIC OPINION AND POLITICAL CAMPAIGNS
S303.06.03Kamuoyunun yapısı, kamuoyu öngörüleri, seçim kampanyaları, propaganda, siyasal mesajların yapıları, farklı yönetim biçimlerinde siyasal iletişim, demokrasi kültürü, siyasal iletişim araçları ve aktörleri, bu araçların kullanımı gibi konuları hakkında bilgi sahibi olur.Features of public opinion, anticipations of public opinion, election campaigns, propaganda, structures of political messages, political communication in different regimes, democracy culture, means and actors of political communication and the uses of the respective means.
HLK517TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE HALKLA İLİŞKİLER
CONSUMPTION CULTURE AND PUBLIC RELATIONS
S303.06.03Sanayi devrimi, fordizm, postfordizm, modernizm, postmodernizm ve küreselleşme bağlamında tüketim kültürü olgusu ele alınacaktır. Tüketim toplumu kapsamında kültüre ve kültürel yaşama etki eden tüketim olgusu ve medya; toplumsal ve bireysel kimliği etkileyen tüketim biçimleri; tüketim kültürünün oluşmasında rol alan medya içerikleri ve halkla ilişkiler uygulamaları irdelenecektir.The phenomenon of consumer culture will be discussed in the context of the industrial revolution, fordism, postfordism, modernism, postmodernism and globalization. Consumption phenomenon and media affecting culture and cultural life within the scope of consumer society; consumption styles that affect social and individual identity; Media contents and public relations practices that play a role in the formation of consumption culture will be examined.
HLK518MARKA YÖNETİM STRATEJİLERİ
BRAND MANAGEMENT STRATEGIES
S303.06.03Marka kavramını ve önemini anlar. Markanın unsurlarını ve işlevlerini anlar. Marka kimliği, kişiliği, değeri, imajı ve konumlandırma kavramlarını ayrıntılı biçimde öğrenir. Marka yönetim stratejisi kurar ve yönetir.Comprehends the brand concept and its importance. Comprehends the features and functions of brand. Learns the differences between brand and product. Learns the concepts of brand identity, personality, value, image and positioning in detail.
HLK522KENT KÜLTÜRÜ VE İLETİŞİM
URBAN CULTURE AND COMMUNICATION
S303.06.03Ders kapsamında kentli kavramının tarihsel süreçte ve günümüzde ortaya çıkmasını etkileyen sosyal ve politik değişimler; kentsel alanlar, mekanlar, semboller, imajlar ve kent kimlikleri; günlük kültürel deneyimler, kültürlerarasu etkileşimler ve kentsel semboller (sözlü ve medya aracılığıyla); kentsel yaşamın ve gelişimin dinamikleri; kent planlaması ve yönetimi sürecinde iletişim; kent markalama, yeni iletişim teknolojilerinin kentsel formlar ve işlevler üzerindeki etkileri; kentsel gazetecilik uygulamaları.Within the scope of the course, social and political changes affecting the emergence of the concept of urbanite in the historical process and today; urban areas, spaces, symbols, images and urban identities; everyday cultural experiences, intercultural interactions and urban symbols (orally and through the media); dynamics of urban life and development; communication in the process of urban planning and management; city branding, the effects of new communication technologies on urban forms and functions; urban journalism practices.
HLK523REKLAM KURAMLARI
ADVERTISING THEORIES
S303.06.03İkna ve iknanın temelleri doğrultusunda reklam etkilerini analiz etmek ve bu doğrultuda reklam psikolojisi, reklamda yaratıcılık ve reklam stratejilerine ilişkin teorik bilgilerle uygulama alanlarının incelenmesi.To analyze advertising effects in line with the fundamentals of persuasion and persuasion, and to examine the application areas with theoretical knowledge about advertising psychology, creativity in advertising and advertising strategies.
HLK527UYGULAMALI İLETİŞİM VE PAZAR ARAŞTIRMALARI
APPLIED COMMUNICATION AND MARKETING RESEARCH
S213.06.03Problem tanımlama, Pazarlama araştırması tasarımı, Veri toplama süreci, Veri analizi Raporlama aktarılacaktır.Problem definition, Marketing research design, Data collection process, Data analysis Reporting will be covered.
HLK529HALKLA İLİŞKİLER VE YENİ MEDYA
PUBLIC RELATIONS AND NEW MEDIA
S213.06.03İnternetin ortaya çıkışı ve yaygınlaşması, web 2.0 la birlikte ortaya çıkan yeni medya ve sosyal medya araçları, farklı sektörel kurumların yeni medya ve sosyal medyada halkla ilişkiler uygulamaları dersin içeriğini oluşturur.The emergence and widespread use of the Internet, new media and social media tools that emerged with Web 2.0, public relations practices of different sectoral institutions in new media and social media constitute the content of the course.
HLK532POSTMODERNİZM VE TOPLUMSAL YAKLAŞIMLAR
POSTMODERNİSM AND SOCİAL APPROACHES
S303.06.03Postmodernizmin sosyolojik sonuçlarının, postmodern kuramlar ve yorumu, popüler kültür-postmodernizm ilişkisi, değişen ekonomik ilişkiler, üre-tüketicilik, postyapısalcılığın postmodernizm ile ilişkisi, yakınsama kültürü, akıl ve özneciliğin eleştirisi üzerinden irdelenmesini kapsar.It covers the examination of the sociological consequences of postmodernism through postmodern theories and their interpretation, the relationship between popular culture and postmodernism, changing economic relations, ure-consumerism, the relationship of poststructuralism with postmodernism, convergence culture, and the criticism of reason and subjectivism.
HLK533HALKLA İLİŞKİLERDE GÜNDEM YÖNETİMİ
HALKLA İLİŞKİLERDE GÜNDEM YÖNETİMİ
S303.06.03Medya ilişkileri, kriz iletişimi, haber değeri oluşturma, sosyal medya stratejileri ve kurumsal iletişim yönetimi gibi konuları kapsayarak öğrencilere etkili bir şekilde gündem oluşturma ve yönetme becerileri kazandırmayı amaçlar. Bu içerik, öğrencilere halkla ilişkiler stratejilerini kullanarak organizasyonların veya markaların gündemini şekillendirme süreçlerini anlama ve yönetme yeteneği kazandırarak pratik uygulama imkanı sunar.It aims to provide students with effective agenda setting and management skills by covering topics such as media relations, crisis communication, newsworthiness, social media strategies and corporate communication management. This content provides practical application opportunities by giving students the ability to understand and manage the processes of shaping the agenda of organizations or brands using public relations strategies.
HLK535MEDYA EKONOMİSİ VE POLİTİĞİ
MEDYA EKONOMİSİ VE POLİTİĞİ
S303.06.03Medya ekonomisi Medya-Siyaset-Sermaye İlişkisi Medyanın Yayın Politikası ve Mesaj Üretim Süreçleri Medyanın İşlevleri Medya ve Kamuoyu Ekonomi Politik Kavramı ve Konusu Medya Ekonomi Politiği Amerika'da Ekonomi Politik Yaklaşımlar Avrupa'da EkonomiPolitik Yaklaşımlar SunumlarMedia economy, Media-Politics-Capital Relationship, Media Publication Policy and Message Production Processes, Media Functions, Media and Public Opinion, Political Economy Concept and Subject, Media Political Economy, Economy in America, Political Approaches, Economy in Europe, Political Approaches , Presentations
HLK537ALGI VE İTİBAR YÖNETİMİ
ALGI VE İTİBAR YÖNETİMİ
S303.06.03Bu ders; algı kavramı, algılama süreci, boyutları, türleri, stratejik algı yönetiminde kurumsal algı türleri: kurumsal kimlik algısı, güven algısı, kurumsal sosyal performans algısı, kurumsal çekicilik algısı ile itibar/ kurumsal itibar kavramları, kurumsal itibarın oluşturulması, yönetilmesi ve halkla ilişkiler, kurum kültürü, kurum imajı, kurumsal kimlik kavramlarının itibar yönetimindeki yeri, itibar yönetiminde karşılaşılan sorunlar: kriz, kriz yönetim stratejiler, kriz iletişimi, itibar yönetiminde sorun yönetimi/ sponsorluk / kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları ve etik değerler konularını içermektedir.This course; perception concept, perception process, dimensions, types, types of corporate perception in strategic perception management: corporate identity perception, trust perception, corporate social performance perception, corporate attractiveness perception and reputation / corporate reputation concepts, establishment of corporate reputation, management and public relations, corporate culture Corporate image, the role of corporate identity concepts in reputation management, problems encountered in reputation management: crisis, crisis management strategies, crisis communication, problem management in reputation management / sponsorship / corporate social responsibility practices and ethical values.
HLK539HALKLA İLİŞKİLER VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR
HALKLA İLİŞKİLER VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR
S303.06.03Bu ders kültürel çalışmaların temel kavramları ve kuramları hakkında bilgi sahibi olur. Kültür ve kimlik kavramlarI, küreselleşme, doğu-batı ikilemi gibi bağlamlarda kuramsal bir yaklaşımla ele alınır. Bu ders bilgi, güç ve politika arasındaki ilişkiye odaklanarak, eleştirel bakış açısı kazandırmayı amaçlar. Frankfurt Okulu, yapısalcılık, göstergebilim, post-yapısalcılık, post-kolonyal teori, psikanaliz ve post-modernizm gibi teorilerin ana düşünce alanları hakkında bilgi verilerek söylem analizleri için alt yapı oluşturulur.This course provides information about the basic concepts and theories of cultural studies. The concepts of culture and identity are discussed with a theoretical approach in contexts such as globalization and the east-west dilemma. This course aims to provide a critical perspective by focusing on the relationship between knowledge, power and politics. The infrastructure for discourse analysis is created by providing information about the main areas of thought of theories such as the Frankfurt School, structuralism, semiotics, post-structuralism, post-colonial theory, psychoanalysis and post-modernism.
HLK540İŞLETME YÖNETİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER
İŞLETME YÖNETİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER
S303.06.03Bu derste İşletme ve Fonksiyonları, Yönetim düşüncesinin evrimi, Yönetimin davranışsal boyutu: Liderlik ve liderlik teorileri, Yönetim biliminin fonksiyonları işlenecektir.In this course, Business and its Functions, The evolution of management thought, Behavioral dimension of management: Leadership and leadership theories, Functions of management science will be covered.
ILF502YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK
NEW MEDİA AND JOURNALİSM
S303.03.03Öğrencilere dijital medya, sosyal medya kullanımı, veri gazeteciliği, medya etiği ve diğer yenilikçi gazetecilik araçları hakkında bilgi sağlayarak, günümüz medya ortamının dinamiklerini anlamalarını ve bu teknolojileri etkili bir şekilde kullanabilmelerini amaçlar. Ayrıca, öğrencilere haber üretimi, içerik stratejileri ve medya sektöründeki değişimlere uyum sağlama konularında pratik beceriler kazandırmayı hedefler.It aims to provide students with information about digital media, social media usage, data journalism, media ethics and other innovative journalism tools, so that they can understand the dynamics of today's media environment and use these technologies effectively. It also aims to provide students with practical skills in news production, content strategies and adapting to changes in the media industry.
ILF503MEDYA VE TOPLUMSAL HAREKETLER
MEDYA VE TOPLUMSAL HAREKETLER
S303.03.03Medya ve Toplumsal Hareketler dersi, medyanın toplumsal değişim süreçlerindeki rolünü inceleyerek, öğrencilere toplumsal hareketlerin nasıl ortaya çıktığını, medya aracılığıyla nasıl şekillendiğini ve bu süreçlerin toplum üzerindeki etkilerini anlatmayı amaçlar. Ayrıca, medyanın aktivizmi, toplumsal adalet mücadeleleri ve sosyal değişimdeki rolünü analiz ederek öğrencilere medyanın toplumsal dinamiklere olan etkilerini kritik bir perspektiften değerlendirme becerisi kazandırmayı hedefler.Media and Social Movements course aims to explain to students how social movements emerge, how they are shaped through media, and the effects of these processes on society by examining the role of media in social change processes. It also aims to provide students with the ability to evaluate the effects of the media on social dynamics from a critical perspective by analyzing the role of the media in activism, social justice struggles and social change.
ILF512YENİ MEDYA VE BAĞIMLILIK
YENİ MEDYA VE BAĞIMLILIK
S303.06.03Dijital dönüşüm, toplumsal pratiklerimizi bambaşka mecralara taşımıştır. Bu noktada; iletişim sürecinde medya, bağımlılık, teknoloji bağımlılığı, dijital bağımlılık ve dijital hastalıklar ders kapsamında açıklanarak yeni semptomlar değerlendirilmektedir. Bunları temel alarak da araştırmalarla ve örneklemlerle çalışmalar değerlendirilerek bu yeni yaklaşım tanımlanmaktadır.Digital transformation has carried our social practices to completely different channels. At this point; During the communication process, media, addiction, technology addiction, digital addiction and digital diseases are explained within the scope of the course and new symptoms are evaluated. Based on these, this new approach is defined by evaluating studies with research and examples.
ILF514YENİ MEDYA VE SPOR İLETİŞİMİ
YENİ MEDYA VE SPOR İLETİŞİMİ
S303.03.03Sporun medyada nasıl temsil edildiği, dijital platformların spor iletişimine etkileri, sosyal medyanın sporla etkileşimi gibi konuları kapsayarak öğrencilere spor ve medya arasındaki karmaşık ilişkileri anlamalarını sağlar. Ayrıca, spor organizasyonları için etkili iletişim stratejileri oluşturma yeteneklerini geliştirmeye odaklanarak öğrencilere sektörel beceriler kazandırmayı amaçlar.It provides students with an understanding of the complex relationships between sports and media by covering topics such as how sports are represented in the media, the effects of digital platforms on sports communication, and the interaction of social media with sports. It also aims to provide students with sectoral skills by focusing on improving their ability to create effective communication strategies for sports organizations.
YMI527SOSYAL MEDYADA İÇERİK ÜRETİMİ VE YÖNETİMİ
CONTENT PRODUCTION AND MANAGEMENT IN SOCIAL MEDIA
S303.06.03Derste konuyla ilgili kuramlar ve çalışmalar ele alınacaktır. Sosyal medya olgusu derinlemesine ele alınacaktır. Bu alandaki içerik üretimi ve yönetimi dönem boyunca irdelenecektir.In this course the main theories will be discussed and the papers will be examined.The subject of social media will be comprehensively handled. The student will be able write papers and able to discuss about the subject.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.