English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HLK512HALKLA İLİŞKİLER KURAMLARI
PUBLIC RELATIONS THEORIES
Z303.06.03Halkla ilişkiler kuramlarını, sosyal, siyasal, ekonomik değişimler ve teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır.
HLK517TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE HALKLA İLİŞKİLER
CONSUMPTION CULTURE AND PUBLIC RELATIONS
S303.06.03Tüketim Kültürü olgusu; sanayi devrimi, fordizm, postfordizm ve küreselleşme bağlamında tüketim olgusu; tüketim toplumu; kültüre ve kültürel yaşama etki eden tüketim olgusu ve medya; toplumsal ve bireysel kimliği etkileyen tüketim biçimleri; tüketim kültürünün oluşmasında rol alan medya içerikleri ve halkla ilişkiler uygulamaları irdelenecektir.
HLK523REKLAM KURAMLARI
ADVERTISING THEORIES
S303.06.03İkna ve iknanın temelleri doğrultusunda reklam etkilerini analiz etmek ve bu doğrultuda reklam psikolojisi, reklamda yaratıcılık ve reklam stratejilerine ilişkin teorik bilgilerle uygulama alanlarının incelenmesi.
HLK527UYGULAMALI İLETİŞİM VE PAZAR ARAŞTIRMALARI
APPLIED COMMUNICATION AND MARKETING RESEARCH
S213.06.03Problem tanımlama, Pazarlama araştırması tasarımı, Veri toplama süreci, Veri analizi Raporlama aktarılacaktır.
HLK535MEDYA EKONOMİSİ VE POLİTİĞİ
MEDYA EKONOMİSİ VE POLİTİĞİ
S303.06.03Medya ekonomisi Medya-Siyaset-Sermaye İlişkisi Medyanın Yayın Politikası ve Mesaj Üretim Süreçleri Medyanın İşlevleri Medya ve Kamuoyu Ekonomi Politik Kavramı ve Konusu Medya Ekonomi Politiği Amerika'da Ekonomi Politik Yaklaşımlar Avrupa'da EkonomiPolitik Yaklaşımlar Sunumlar
HLK537ALGI VE İTİBAR YÖNETİMİ
ALGI VE İTİBAR YÖNETİMİ
S303.06.03Bu ders; algı kavramı, algılama süreci, boyutları, türleri, stratejik algı yönetiminde kurumsal algı türleri: kurumsal kimlik algısı, güven algısı, kurumsal sosyal performans algısı, kurumsal çekicilik algısı ile itibar/ kurumsal itibar kavramları, kurumsal itibarın oluşturulması, yönetilmesi ve halkla ilişkiler, kurum kültürü, kurum imajı, kurumsal kimlik kavramlarının itibar yönetimindeki yeri, itibar yönetiminde karşılaşılan sorunlar: kriz, kriz yönetim stratejiler, kriz iletişimi, itibar yönetiminde sorun yönetimi/ sponsorluk / kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları ve etik değerler konularını içermektedir.This course; perception concept, perception process, dimensions, types, types of corporate perception in strategic perception management: corporate identity perception, trust perception, corporate social performance perception, corporate attractiveness perception and reputation / corporate reputation concepts, establishment of corporate reputation, management and public relations, corporate culture Corporate image, the role of corporate identity concepts in reputation management, problems encountered in reputation management: crisis, crisis management strategies, crisis communication, problem management in reputation management / sponsorship / corporate social responsibility practices and ethical values.
HLK539HALKLA İLİŞKİLER VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR
HALKLA İLİŞKİLER VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR
S303.06.03Bu ders kültürel çalışmaların temel kavramları ve kuramları hakkında bilgi sahibi olur. Kültür ve kimlik kavramlarI, küreselleşme, doğu-batı ikilemi gibi bağlamlarda kuramsal bir yaklaşımla ele alınır. Bu ders bilgi, güç ve politika arasındaki ilişkiye odaklanarak, eleştirel bakış açısı kazandırmayı amaçlar. Frankfurt Okulu, yapısalcılık, göstergebilim, post-yapısalcılık, post-kolonyal teori, psikanaliz ve post-modernizm gibi teorilerin ana düşünce alanları hakkında bilgi verilerek söylem analizleri için alt yapı oluşturulur.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ILF501İLETİŞİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN COMMUNICATION SCIENCES
Z303.06.03Ders kapsamında; sosyal bilimlerde bir araştırma tasarımı geliştirmek üzere araştırma soruları, yöntemler ve teorik çerçevelerin nasıl ilişkilendirileceği üzerinde durulmaktadır. Çeşitli metodolojik yaklaşımların dayandıkları epistemolojik temeller ve ampirik yöntemlerle ilgili tartışmalar dikkate alınmakta; özellikle iletişim araştırmalarında araştırmanın varsayımları, kapsamı, sınırlılıkları ve uygulanması üzerine tartışmalar yürütülmektedir.
HLK511STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ
STRATEGIC PUBLIC RELATIONS MANAGEMENT
S303.06.03Stratejik yönetimsüreci, vizyon, misyon ve yönetim süreci ile halklailişkilerde stratejik analiz ve stratejik yönetimin halkla ilişkiler açısından önemi hakkında bilgiler verilir.Strategic management process, vision-mission management process, strategic analysis in public relations, significance of strategic management process in public relations.
HLK516KAMUOYU VE SİYASAL KAMPANYALAR
PUBLIC OPINION AND POLITICAL CAMPAIGNS
S303.06.03Kamuoyunun yapısı, kamuoyu öngörüleri, seçim kampanyaları, propaganda, siyasal mesajların yapıları, farklı yönetim biçimlerinde siyasal iletişim, demokrasi kültürü, siyasal iletişim araçları ve aktörleri, bu araçların kullanımı gibi konuları hakkında bilgi sahibi olur.Features of public opinion, anticipations of public opinion, election campaigns, propaganda, structures of political messages, political communication in different regimes, democracy culture, means and actors of political communication and the uses of the respective means.
HLK518MARKA YÖNETİM STRATEJİLERİ
BRAND MANAGEMENT STRATEGIES
S303.06.03Fikri mülkiyet haklarının öğretilmesi, Marka kavramını ve önemini anlar. Markanın unsurlarını ve işlevlerini anlar. Marka ile ürün arasındaki farkları öğrenir. Marka kimliği, kişiliği, değeri, imajı ve konumlandırma kavramlarını ayrıntılı biçimde öğrenir.Comprehends the brand concept and its importance. Comprehends the features and functions of brand. Learns the differences between brand and product. Learns the concepts of brand identity, personality, value, image and positioning in detail.
HLK522KENT KÜLTÜRÜ VE İLETİŞİM
URBAN CULTURE AND COMMUNICATION
S303.06.03Ders kapsamında kentli kavramının tarihsel süreçte ve günümüzde ortaya çıkmasını etkileyen sosyal ve politik değişimler; kentsel alanlar, mekanlar, semboller, imajlar ve kent kimlikleri; günlük kültürel deneyimler, kültürlerarasu etkileşimler ve kentsel semboller (sözlü ve medya aracılığıyla); kentsel yaşamın ve gelişimin dinamikleri; kent planlaması ve yönetimi sürecinde iletişim; kent markalama, yeni iletişim teknolojilerinin kentsel formlar ve işlevler üzerindeki etkileri; kentsel gazetecilik uygulamaları.
HLK532POSTMODERNİZM VE TOPLUMSAL YAKLAŞIMLAR
POSTMODERNİSM AND SOCİAL APPROACHES
S303.06.03Postmodernizmin sosyolojik sonuçlarının, postmodern kuramlar ve yorumu, popüler kültür-postmodernizm ilişkisi, değişen ekonomik ilişkiler, üre-tüketicilik, postyapısalcılığın postmodernizm ile ilişkisi, yakınsama kültürü, akıl ve özneciliğin eleştirisi üzerinden irdelenmesini kapsar.
ILF512YENİ MEDYA VE BAĞIMLILIK
YENİ MEDYA VE BAĞIMLILIK
S303.06.03Dijital dönüşüm, toplumsal pratiklerimizi bambaşka mecralara taşımıştır. Bu noktada; iletişim sürecinde medya, bağımlılık, teknoloji bağımlılığı, dijital bağımlılık ve dijital hastalıklar ders kapsamında açıklanarak yeni semptomlar değerlendirilmektedir. Bunları temel alarak da araştırmalarla ve örneklemlerle çalışmalar değerlendirilerek bu yeni yaklaşım tanımlanmaktadır.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE507DÖNEM PROJESİ DERSİ
TERM PROJECT COURSE
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes studies where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is done. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.