English

FACULTY OF SPORTS SCIENCE-SPORTS MANAGEMENT

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF SPORTS SCIENCE-SPORTS MANAGEMENT
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING107YABANCI DİL-I
FOREIGN LANGUAGE-I
Z202.03.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SYP101SPOR TARİHİ
HISTORY OF SPORTS
Z303.04.03Spor tarihinin anlam ve önemi, dünya’da değişik coğrafyalarda beden eğitimi, egzersiz ve sporun tarihsel gelişimi ve spor tarihinin kaynakları.The meaning and importance of sports history, physical education, exercise and sport in different geographies historical development and sources of sports history.
SYP103İŞLETMEYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO BUSINESS
Z303.04.03Bu ders İşletmeyle ilgili temel bilgiler, işletme türleri, işletmelerin kuruluş süreçlerini içermektedir.Basic knowledge about business issues such as the definition, types, the foundation process and the functions of the businesses.
SYP105SPOR HUKUKU
SPORTS LAW
Z303.04.03Spor hukuku, Spor ceza hukuku, CASSports law, Sports criminal law, CAS
SYP107SPOR EKONOMİSİ
SPORTS ECONOMY
Z303.04.03Öğrenciler; spor ekonomisi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecektir, spor ekonomisinde emek piyasasını değerlendirebilecektir, spor ekonomisinin oluşturduğu ekonomik etkiyi ölçebileceklerdir ve spor ekonomisinin gelecek dönemlerdeki açılımlarını ve ekonomik perspektifini değerlendirebilecektir.Students; will be able to define the basic concepts of sports economics, evaluate the labor market in the sports economy, measure the economic impact of the sports economy and evaluate the economic prospects of sports economy in the future.
SYP109CİMNASTİK
GYMNASTICS
Z223.04.04Genel Cimnastikte temel duruş ve yürüyüş egzersizlerini öğrenerek, esneklik ve denge becerilerinin farkına varabilmektir.To learn basic posture and gait exercises in general gymnastics, to be able to realize flexibility and balance skills.
SYP111SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCES
Z202.02.02Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar; Eğitim ve Öğretimde Beden Eğitimi ve Sporun Yeri; Beden Eğitiminin ve Sporun: Amaçları, Felsefesi, Diğer Bilimlerle İlişkisi; Beden Eğitimi ve Sporda Meslek Alanlarının Geleceği; Farklı Beden Eğitimi ve Spor Yaklaşımlarının Temel İlkeleri; Sporda Gelişme ve Başarının Temelleri; Spor Bilimleri ve Performans; Hareket Eğitiminin Amacı ve İşlevleri: Sporda rekorları hazırlayan faktörler.To introduce the concepts of sports; its publications and occupation areas, physical, physiological and psycho-social areas of study as well as the relationship between politics and sport sciences and impacts on olympic field, types of training and performance will be examined.
TRO127TÜRK DİLİ -I
TURKISH LANGUAGE-I
Z303.05.03Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri ve önemi, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, anlatım çeşitleri; yazılı ve sözlü anlatım, öznel anlatım, nesnel anlatım, paragraf türleri , metnin tanımı ve metin türleri, metin olma koşulları. Yazılı anlatım; planlı yazma aşamaları, bilgilendirici metinler üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları, bir metnin özetini ve planını çıkarma, yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.The definition and importance of language; literary language and its features, the external structures and rules in written expression, punctuation and dictation rules, planning, theme, point of view, constructive ideas in writing. Paragraph writing; the concept of composition, the principles and stages of composition, editing of compositions, general expression disorders, thinking and expression of thoughts, types of writtings; formal and informal writings, planning of essay, summarizing techniques.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BIL118BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
INFORMATION TECHNOLOGIES
Z234.04.05Bilgisayarın Çalışma prensibi, Bilgisayarı oluşturan temel donanımlar, Yazılımlar ve Office uygulama yazılımlarıdır.Computer Operating principle, Basic equipment of a computer, Software and Office application programs.
ING108YABANCI DİL -II
FOREIGN LANGUAGE-II
Z202.03.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
SYP102YÜZME
SWIMMING
Z223.04.04Yüzme Havuz Çeşitlerini Yüzme spor Tarihi Dünyada yüzme tarihi Türkiye'de Yüzme tarihi Yüzme sporunda eğitim aşamaları Yüzme Eğitim Basamaklaması Yüzme branşının teknikleri Yüzme teknikleri Yüzmede yarışma kuralları Yüzmede cankurtarma ve ilkyardımFina rules,start,returnand coordinative swimming drills for four swimming techniques. And first aid –life-guarding for swimming..
SYP104SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM
HEALTH EDUCATION AND FIRST AID
Z202.02.02İlkyardımın Toplumsal Önemi; İlkyardımın Hedefleri İlkyardımcının tanımı, görevleri ve sorumlulukları. ABC kuralı nedir? uygulamasının öğretilmesi. Solunum, dolaşım ve sinir sistemi hakkında genel bilgiler Kazalarda ilkyardım. Basit yaralanmalar Kanamalarda ilkyardım Yanıklarda ilkyardım Donmalar Zehirlenmelerde ilkyardım İlkyardım gerektiren diğer durumlar(boğulmalar ve tıkanmalar) Kırıklar, burkulmalar,zorlanmalar ve ilkyardım.Social Preference of First Aid; First Aid Targets First Aid's definition, duties and responsibilities. ABC is the rule? teaching of application. General information about respiration, circulation and nervous system First aid in accident. Simple injuries First aid in the blood First aid in the burns Donmers First aid in poisoning Other conditions requiring first aid (drowning and blockages) Fractures, twists, difficulties and first aid.
SYP106HERKES İÇİN SPOR
SPORTS FOR ALL
Z223.04.04Herkes İçin Sporun Tanımı, Yararı, Yaygınlaşması, Dünyada Ve Türkiye’deki Herkes İçin Spor Anlayışı, Sağlık İçin Spor, Rekreasyon İçin Spor, Çocuklar, Gençler, Kadınlar, Yaşlılar, Aileler ve Engelliler İçin Spor, İnsan yaşamının farklı gelişim evrelerine dönük sporsal etkinliğin seçimi ve programlanması, Outdoor Sporlar konularının yanı sıra Yerel Yönetimlerde Spor ile Herkes İçin Spor Federasyonunun temel görev, işleyiş ve herkes İçin sporu örgütleyici, düzenleyici rolü temalarını kapsamaktadır.Definition, Benefit, Dissemination of Sports for All, Understanding of Sport for Everyone in the World and Turkey, Sports for Health, Sports for Recreation, For Children, Teenagers, Women, Elderly People, Families and Disabled People Sports, The selection and programming of the sporting event towards different stages of development of human life, In addition to the Outdoor Sports topics, the main task, functioning, and the role of the Local Government and Sport for All Federation as an of organizer and regulator.
SYP108SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT AND ORGANIZATION IN SPORTS
Z303.04.03Spor Yönetimi ve Organizasyonu kapsamında son yüzyılda meydana gelen işletme yöneticiliğine ilişkin düşünceler, teori tartışmaları, güncel eleştiriler ve yeni yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.Within the scope of Sports Management and Organization, the thoughts, theory debates, current criticisms and new approaches which are formed in the last century constitute the content of the course.
SYP110SPOR KURULUŞLARINDA BÜTÇE VE MUHASEBE
BUDGET AND ACCOUNTING IN SPORTS ORGANIZATIONS
Z303.04.03Bütçenin tanımı, özellikleri, bütçe ilkeleri, bütçe sistem ve teknikleri, muhasebenin tanımı; bilanço kavramı, gelir tablosu, faaliyet dönemi ve sonuç hesapları, spor kuruluşlarında bütçe ve muhasebe uygulamaları.Definition of budget, properties, budget principles, budget systems and techniques, definition of accounting; balance sheet concept, income statement, activity period and result accounts, budget and accounting applications in sports organizations.
TRO128TÜRK DİLİ -II
TURKISH LANGUAGE-I​I 
Z303.05.03Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, sözlü anlatım, hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma aşamaları, konuşma türleri, sözlü anlatım uygulamaları, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar, sözlü anlatım uygulamaları ve konuşmalardaki dil ve anlatım hatalarını düzeltme.The fundamentals of oral communication, oral interpretation, stages of prepared and unprepared speaking, types of speaking, practising oral interpretation, speech examples, practising oral interpretation and correcting the mistakes of interpretation.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA105ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.03.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
SYP201KAMU YÖNETİMİ
PUBLIC ADMINISTRATION
Z303.05.03Kamu yönetimi aygıtı, fedaral ve üniter devlet, taşra örgütü, kamu memurları, kamu personel sistemi.Public administration device, federal and unitary state, provincial organization, public officials, public personnel system.
SYP203SPOR FELSEFESİ
SPORTS PHILOSOPYH
Z303.04.03Sporun,felsefe odaklı incelenmesi, sporda etik, estetik değerlerrin sorgulanarak, spor üzerinden anlam yaratmanın içerikleri temel çalışma alanını oluşturmaktadır.Focusing on sport, focusing on philosophy, questioning of aesthetic values, sporda ethics, creating content through sports forms the basic field of study.
SYP205SPORDA SPONSORLUK VE PAZARLAMA
SPONSORSHIP AND MARKETING IN SPORTS
Z303.05.03Sponsorluk ve spor organizasyonları arasındaki ilişkiyi tanımlayabilmek, spor alanında yapılan sponsorluk uygulamalarını analiz edebilme, sponsorluk uygulamalarının verimliliğini değerlendirebilme, organizasyonların sponsor arama çalışmalarını yönetebilmek, sponsorluk uygulamalarının verimliliğini değerlendirebilmektir.To learn the concepts of sponsorship and marketing, to provide information about the sponsorship and marketing activities in the organizations they work in the sports industry.
SYP207ATLETİZM
ATHLETISM
Z223.04.04Atletizmin temel özellikleri ve atletizmin sınıflandırılması Orta ve uzun mesafe koşuları, orta ve uzun mesafe koşu çalışmaları Gülle atma teknikleri. Gülle atma tekniğini kazandırıcı çalışmalar. Gülle atma tekniğini geliştirici alıştırmalar Uzun atlama teknikleri hız alma koşusu ve koşu kontrolü uzun atlama tekniğini geliştirici çalışmalar Kısa mesafe koşularının teknikleri; koşu tekniği ve reaksiyon çalışmaları kısa mesafe koşularında çıkış şekilleri sürat ve süratte devamlılık kazandırıcı çalışmalar Yüksek atlama teknikleri yüksek atlamada hız alma koşusu ve sıçrama; tekniği geliştirici çalışmalar Disk atma teknikleri; tekniği kazandırıcı çalışmalar disk atamada tekniği geliştirici çalışmalar Ara sınav Bayrak koşuları; Bayrak yarışlarına hazırlayıcı alıştırmalar. Bayrak değiştirme çeşitleri, bayrak sopasının ele verilme teknikleri. Bayrak yarışlarında tekniğin geliştirilmesi Cirit atma; Atış tekniğine hazırlayıcı alıştırmalar, ciritin tutulması, taşınması ve ritim çalışmaları Cirit atmada, atış pozisyonu, atış, hızlanma koşusu ve tekniği geliştirici alıştırmalarBasic features of athleticism and athletic classification Middle and long distance running, medium and long distance running practices Shooting techniques. They work to gain a laughing technique. Developing exercises on the laughing technique Long jump techniques Speeding up run and running control Developing the long jump technique Techniques of short distance runs; running technique and reaction studies Output forms at short distance runs Speed ​​and continuity work High jump techniques High jump speed and jump; Technique developer studies Discarding techniques; Techniques that make the technique work Disc techniques to develop the technique Midterm exam Flagsticks; Preparatory exercises for flag races. Types of flag change, technique of flag stick. Development of technique in flag races Javelin throwing; Preparatory exercises for shooting techniques, clay retention, transport and rhythm exercises Javelin throws, shooting position, shooting, acceleration practice and technique developing exercises
SYP217TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS
Z223.05.04Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.Importance of community services; determination of current problems of community and preparing projects for solving problems; attending academic organisations (conferences, congresses, symposiums, etc) as well as voluntarily attending different projects as a part of social responsibility; the basic training and skills regarding the application of community services at schools.
SYP209FUTBOL
FOOTBALL
S223.04.04Futbolun tanımı,dünyada ve türkiyede futbolun tarihsel gelişimi, Futbol oyun kuralları ve oyun alanı ölçüleri bilgisi. Futbola özgü ısınma ve streching, Futbolda teknik, Futbolda topa yatkınlık çalışmaları Topsuz çalışmalar(koşma,atlama,yön değiştirme,vücut çalımı). Topla yapılan teknik hareketlerden ayak içi, ayak iç üstü ile vuruşlar, Ayak üstü ve ayak dışı ile vuruşlar, Ayak içi, üstü ile yapılan top kontrolleri Ayak dışı, tabanı ile yapılan top kontrolleri, Diz, göğüs ve kafa ile yapılan top kontrolleri, Futbol öğretim ilke ve yöntemleriDefinition of football, historical development of football in the world and turkey, knowledge of football game rules and game field measurements. Football-specific warm-up and stretching, Futbol technique, Futbol ball soccer exercises Without ball (running, jumping, changing direction, body swinging). Ball controls with foot, inside and outside of the foot, ball controls with knee, chest and head, football teaching principles and methods
SYP211HENTBOL
HANDBALL
S223.04.04Hentbolun tarihçesi, Günümüzde hentbol-topa yatkınlık çalışmaları, EHF ve THF yapılanmaları-top atma top tutma çalışmaları.Hentbol anlayışı-top sürme çalışmaları, saha ölçüleri-pas ve pas çeşitleri çalışmaları oyun kuralları-bireysel teknikler toplu topsuz aldatma çalışmaları, bireysel teknik anlayış-kale atışları çalışmaları, takım teknik anlayışı-piston ve yükleme çalışmaları, hücum sistemleri-çarpraz geçiş perdeleme yuvarlanma çalışmaları, savunma anlayışı-temel duruş öne çıkma,emniyete alma yanlara kayma çalışmaları, savunma sistemleri-kaleci özellikleri ve teknikleri çalışmaları, hentbolde antrenman programı anlayışı-ikili, üçlü savunma ve hücum grup çalışmaları hentbole özgü antrenman programlaması-takım savunması çalışmaları hentbole özgü testler-takım hücumu çalışmalarıHandball history, Handball basics, EHF and THF structures-ball throwing ball-holding exercises. Handball understanding-ball driving exercises, field measurements-rust and pass types exercises game rules-individual techniques, collective ball deception exercises, individual technical understanding- defense system-goalkeeper features and techniques exercises, understanding of the training program of the handball, training of the goalkeeper, training of the goalkeeper, training of the goalkeeper, double, triple defensive and offensive group exercises Handball specific training programming-team defense exercises Handball specific tests-team offensive exercises
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA106ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.03.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
SYP202HALK OYUNLARI
FOLK DANCES
Z223.04.04Folklor (Halkbilim) Tanımı;Türk Halk Danslarının İçerdiği Konulara ve Türlere Göre, Anlatımı,Örneklemeleri; Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Barlar) Artvin Yöresi (Ata Barı - Mendo Barı ) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar. Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Barlar) Artvin Yöresi (Ata Barı - Mendo Barı ). Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Halaylar) Diyarbakır Yöresi (Deliloy – Esmer) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar. Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Halaylar) Diyarbakır Yöresi (Deliloy – Esmer). Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Kaşıklı Danslar) Eskişehir Yöresi (Eskişehir Zeybeği - Selönü ) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar. Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Kaşıklı Danslar) Eskişehir Yöresi (Eskişehir Zeybeği - Selönü ) Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Horonlar) Trabzon Yöresi (Sallama - Sıksara) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar. Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Horonlar) Trabzon Yöresi (Sallama - Sıksara) Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Zeybekler) Muğla Yöresi (Çökertme) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar. Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Zeybekler) Muğla Yöresi (Çökertme)Folklore (Folklore) Definition of Turkish Folk Dances by Subject and Types, Narration, Sampling; Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Bars) Artvin Region (Ata Barı - Mendo Bar). Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Bars) Artvin Region (Ata Bar - Mendo Bar). Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Halaylar) Diyarbakır Region (Deliloy - Esmer). Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Halaylar) Diyarbakir Region (Deliloy - Esmer). Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Spotted Dances) Eskişehir Region (Eskişehir Zeybeği - Selönü). Step Teaching of Turkish Folk Dances; Eskişehir Region (Eskişehir Zeybeği - Selönü) Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Horonlar) Trabzon Region (Shaking - Ceksara) Region Costume and accompanying instruments. Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Horonlar) Trabzon Region (Shaking - Hepsara) Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Zeybekler) Muğla Region (Çökertme) Local Costumes and accompanying instruments. Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Zeybekler) Muğla Region (Çökertme)
SYP204HALKLA İLİŞKİLER
PUBLIC RELATIONS
Z303.04.03Halkla ilişkiler kavramı, halkla ilişkilerin günümüz ekonomi ve toplumdaki yeri ve önemi, tarihsel gelişimi, ilişkili olduğu alanlar, hedef kitlenin seçimi, iletişim kanallarının belirlenmesi, algı ve itibar yönetimi, medya ile ilişkiler, kurum içi-kurum dışı halkla ilişkiler, halkla ilişkiler kampanya süreçleri.It’s to have the information about the public relations development process , functions , processes, sponsorship,lobbying activities .It’s to obtain the information about the mass communication tools used in public relations.
SYP206SPOR YÖNETİMİ
SPORTS MANAGEMENT
Z303.05.03Çağdaş spor yönetimi yaklaşımı çerçevesinde, yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilen, ekip halinde çalışmaktan hoşlanan, sorumluluk sahibi, teknolojiye hakim, bu beceriyi uygulamada başarıya taşıyabilen bir bilgi yönetimi anlayışı ve tüm bu özellikleri spor yönetimi faaliyetlerinde değerlendirebilecek mesleki beceriye sahip bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır.Within the framework of the contemporary sport management approach, having the ability to manage and direct, to communicate well with people, to enjoy working in teams, to be responsible, to have the technology to succeed, to carry out this skill to success in practice contributes.
SYP208İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Z303.05.03İnsan kaynakları yönetimi çevresi, iş analizi ve insan kaynakları planlaması, işe alma, seçim, eğitim ve geliştirme, kariyer planlama ve gelişimi, performans değerlendirme, ücretlendirme, sağlık ve güvenlik, sendikal ilişkiler, küresel insan kaynakları yönetimi konularını kapsar.Human resources management environment, business analysis and human resources planning, recruitment, selection, training and development, career planning and development, performance evaluation, compensation, health and safety, trade union relations, global human resources management issues.
SYP210İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESYOLOJİ
HUMAN ANATOMY AND KINESIOLOGY
Z303.05.03Anatomi ve Kinesiyolojiye giriş, Fiziksel yapı ve sınıflandırılması İnsan vücuduna giriş, Sistemler, Dokular, Destek Doku (Bağ doku, yağ Doku, Kıkırdak Doku, kemik Doku), Kas Doku, Sinir Doku, Eklemler (Baş, Omuz Çemberi, Omuz, Dirsek, El bileği ve el, Omurgaya bağlı eklemler, Kalça leğeni ve Kalça eklemi, Diz eklemi, Ayak bileği ve Ayak Eklemi ve kinesiyolojisi), İnsan performans analizi, Kinesiyoloji ve PostürDescribe the concept of Anatomy and movement 1.1.Identify axes. 1.2. Identify planes. 1.3. Identify basic anatomical position. 1.4. Identify joint range of motion. 2. Identify the structure of human body system and how to use this information in their proffessions. 2.1. Explain the basic structures of bones. 2.2. Explain the basic structures of muscle. 3. Identify bones of upper extremities. 3.1. Identify Clavicula. 3.2. Identify Scapula. 3.3.Identify Humerus. 3.4.Identify Radius and Ulna 3.5. Identify Hand Bones 4. Identify bones of lower extremities. 4.1. Identify Pelvis. 4.2. Identify Femur. 4.3. Identify Tibia and Fibula. 4.4. Identify Foot bones. 5. Identify Vertebrae and Costae. 5.1. Identify Cervical vertebrae. 5.2. Identify Thorasic vertebrae. 5.3. Identify Lumbar vertebrae. 5.4. Identify Costae count 6. Identify muscle of upper extremities. 6.1. Identify shoulder girdle muscles. 6.2. Identify upper arm muscles. 6.3. Identify forearm muscles. 6.4. Identify hand muscles. 7. Identify muscle of lower extremities. 7.1. Identify region of hip muscles. 7.2. Identify Femural muscles. 7.3. Identify leg muscles. 7.4. Identify foot mucsles. 8. Identify back and neck muscles. 8.1. Identify region of neck muscles. 8.2. Identify region of back muscles. 9. Identify abdominal muscles. 9.1. Identify lower abdominal muscles. 9.2. Identify mid abdominal muscles. 9.3. Identify upper abdominal muscles. 9.4. Identify oblique muscles. 10. Identify muscular movement 10.1. Identify which muscle do the movement 10.2. Identify muscle contraction and relaxation at the movement
SYP212FUTBOL
FOOTBALL
S223.04.04Futbolun tanımı,dünyada ve türkiyede futbolun tarihsel gelişimi, Futbol oyun kuralları ve oyun alanı ölçüleri bilgisi. Futbola özgü ısınma ve streching, Futbolda teknik, Futbolda topa yatkınlık çalışmaları Topsuz çalışmalar(koşma,atlama,yön değiştirme,vücut çalımı). Topla yapılan teknik hareketlerden ayak içi, ayak iç üstü ile vuruşlar, Ayak üstü ve ayak dışı ile vuruşlar, Ayak içi, üstü ile yapılan top kontrolleri Ayak dışı, tabanı ile yapılan top kontrolleri, Diz, göğüs ve kafa ile yapılan top kontrolleri, Futbol öğretim ilke ve yöntemleriDefinition of football, historical development of football in the world and turkey, knowledge of football game rules and game field measurements. Football-specific warm-up and stretching, Futbol technique, Futbol ball soccer exercises Without ball (running, jumping, changing direction, body swinging). Ball controls with foot, inside and outside of the foot, ball controls with knee, chest and head, football teaching principles and methods
SYP218BASKETBOL
BASKETBALL
S223.04.04Günümüzde Modern Basketbol; Eğitim Aracı Olarak Basketbol; Basketbol Oyun Kuralları; Saha ve Malzeme Bilgisi; Basketbolda Isınma ve Streching; Topa Yatkınlık Çalışmaları; Basketbolda Toplu Teknikler: Top tutma, Toplu temel duruş, Top sürme, Pas ve çeşitleri, Stoplar, Dönüşler, Turnike, Şut, Rebound; Topsuz Teknikler: Temel duruş, Savunma kayma adımları, Sıçramalar, Box-out; Bireysel Hücum ve Savunma Özellikleri; Takım Hücum ve Savunması. Maç Analizleri, Musabaka raporları, Turnuva hazırlıkları, Devre arası kampları, Performans testleri, Yeni transferler ve sakatlıkların tedavisi yıllık planın genel değerlendirmesi vbContemporary Basketball: Basketball as Means of Education, Game Rules, Dimensions of Field; Equipment; Warm-up and Stretching in Basketball; Playing with Ball, on-the-ball Skills in Basketball; Dribbling; Pass and Pass Types; Stops, Rebound off-the-Ball Movements; Individual and Team offense and Defense
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SYP301SPOR ETKİNLİKLERİ YÖNETİMİ
SPOR ETKİNLİKLERİ YÖNETİMİ
Z303.05.03
SYP303EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
Z303.05.03
SYP305SPOR VE MEDYA
SPOR VE MEDYA
Z303.04.03
SYP307SPORDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
SPORDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
Z303.04.03
SYP309SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK
SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK
Z303.04.03
SYP311DOĞA SPORLARI
DOĞA SPORLARI
S223.04.04
SYP313MASA TENİSİ
MASA TENİSİ
S223.04.04
SYP315TENİS
TENİS
S223.04.04
SYP317BİSİKLET
BİSİKLET
S223.04.04
SYP319KAYAK
KAYAK
S223.04.04
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SYP302ANTRENMAN BİLGİSİ
ANTRENMAN BİLGİSİ
Z202.05.02
SYP304EGZERSİZ VE BESLENME
EGZERSİZ VE BESLENME
Z202.05.02
SYP306SPOR VE ÇEVRE
SPOR VE ÇEVRE
Z202.04.02
SYP308SPOR PSİKOLOJİSİ
SPOR PSİKOLOJİSİ
Z202.04.02
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00
SYP310HAREKET EĞİTİMİ
HAREKET EĞİTİMİ
S223.04.04
SYP312İZCİLİK VE KAMPÇILIK
İZCİLİK VE KAMPÇILIK
S303.04.03
SYP314DANS VE GÖSTERİ SANATLARI
DANS VE GÖSTERİ SANATLARI
S303.04.03
SYP316WELLNESS
WELLNESS
S303.04.03
SYP318SU SPORLARI
SU SPORLARI
S303.04.03
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SYP401SPOR TESİSLERİ PLANLAMASI VE İŞLETMECİLİĞİ
SPOR TESİSLERİ PLANLAMASI VE İŞLETMECİLİĞİ
Z223.05.04
SYP403ELEŞTİREL DÜŞÜNME
ELEŞTİREL DÜŞÜNME
Z303.04.03
SYP405SPORDA RİSK YÖNETİMİ
SPORDA RİSK YÖNETİMİ
Z303.04.03
SYP407ALTERNATİF SPOR AKTİVİTELERİ YÖNETİMİ
ALTERNATİF SPOR AKTİVİTELERİ YÖNETİMİ
Z223.05.04
SYP409EĞİTSEL OYUNLAR
EĞİTSEL OYUNLAR
Z223.04.04
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00
SYP411UZMANLIK EĞİTİMİ-BASKETBOL-I
UZMANLIK EĞİTİMİ-BASKETBOL-I
S223.04.04
SYP413UZMANLIK EĞİTİMİ-FUTBOL-I
UZMANLIK EĞİTİMİ-FUTBOL-I
S223.04.04
SYP415UZMANLIK EĞİTİMİ-HENTBOL-I
UZMANLIK EĞİTİMİ-HENTBOL-I
S223.04.04
SYP417UZMANLIK EĞİTİMİ-VOLEYBOL-I
UZMANLIK EĞİTİMİ-VOLEYBOL-I
S223.04.04
SYP419UZMANLIK EĞİTİMİ-TENİS-I
UZMANLIK EĞİTİMİ-TENİS-I
S223.04.04
SYP421UZMANLIK EĞİTİMİ-KAYAK-I
UZMANLIK EĞİTİMİ-KAYAK-I
S223.04.04
SYP423UZMANLIK EĞİTİMİ-STEP AEROBİK-I
UZMANLIK EĞİTİMİ-STEP AEROBİK-I
S223.04.04
SYP425UZMANLIK EĞİTİMİ-YÜZME-I
UZMANLIK EĞİTİMİ-YÜZME-I
S223.04.04
SYP427UZMANLIK EĞİTİMİ-ATLETİZM-I
UZMANLIK EĞİTİMİ-ATLETİZM-I
S223.04.04
SYP429UZMANLIK EĞİTİMİ-CİMNASTİK-I
UZMANLIK EĞİTİMİ-CİMNASTİK-I
S223.04.04
SYP431UZMANLIK EĞİTİMİ-OKÇULUK-I
UZMANLIK EĞİTİMİ-OKÇULUK-I
S223.04.04
SYP433UZMANLIK EĞİTİMİ-ATICILIK-I
UZMANLIK EĞİTİMİ-ATICILIK-I
S223.04.04
SYP435UZMANLIK EĞİTİMİ-WELLNESS-I
UZMANLIK EĞİTİMİ-WELLNESS-I
S223.04.04
SYP437UZMANLIK EĞİTİMİ-DAĞCILIK-I
UZMANLIK EĞİTİMİ-DAĞCILIK-I
S223.04.04
SYP439UZMANLIK EĞİTİMİ-KANO-I
UZMANLIK EĞİTİMİ-KANO-I
S223.04.04
SYP441UZMANLIK EĞİTİMİ-KARATE-I
UZMANLIK EĞİTİMİ-KARATE-I
S223.04.04
SYP443UZMANLIK EĞİTİMİ-GÜREŞ-I
UZMANLIK EĞİTİMİ-GÜREŞ-I
S223.04.04
SYP445UZMANLIK EĞİTİMİ-HALK OYUNLARI-I
UZMANLIK EĞİTİMİ-HALK OYUNLARI-I
S223.04.04
SYP447UZMANLIK EĞİTİMİ-BADMİNTON-I
UZMANLIK EĞİTİMİ-BADMİNTON-I
S223.04.04
SYP449UZMANLIK EĞİTİMİ-YELKEN-I
UZMANLIK EĞİTİMİ-YELKEN-I
S223.04.04
SYP451UZMANLIK EĞİTİMİ-SU KAYAĞI-I
UZMANLIK EĞİTİMİ-SU KAYAĞI-I
S223.04.04
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SYP402SPORDA GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON
SPORDA GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON
Z303.04.03
SYP404SPOR YÖNETİMİNDE ÖRNEK OLAY ANALİZİ
SPOR YÖNETİMİNDE ÖRNEK OLAY ANALİZİ
Z223.04.04
SYP406STAJ
STAJ
Z000.08.00
SYP408BİTİRME PROJESİ
BİTİRME PROJESİ
Z000.010.00
SYP410UZMANLIK EĞİTİMİ-BASKETBOL-II
UZMANLIK EĞİTİMİ-BASKETBOL-II
S223.04.04
SYP412UZMANLIK EĞİTİMİ-FUTBOL-II
UZMANLIK EĞİTİMİ-FUTBOL-II
S223.04.04
SYP414UZMANLIK EĞİTİMİ-HENTBOL-II
UZMANLIK EĞİTİMİ-HENTBOL-II
S223.04.04
SYP416UZMANLIK EĞİTİMİ-VOLEYBOL-II
UZMANLIK EĞİTİMİ-VOLEYBOL-II
S223.04.04
SYP418UZMANLIK EĞİTİMİ-TENİS-II
UZMANLIK EĞİTİMİ-TENİS-II
S223.04.04
SYP420UZMANLIK EĞİTİMİ-KAYAK-II
UZMANLIK EĞİTİMİ-KAYAK-II
S223.04.04
SYP422UZMANLIK EĞİTİMİ-STEP AEROBİK-II
UZMANLIK EĞİTİMİ-STEP AEROBİK-II
S223.04.04
SYP424UZMANLIK EĞİTİMİ-YÜZME-II
UZMANLIK EĞİTİMİ-YÜZME-II
S223.04.04
SYP426UZMANLIK EĞİTİMİ-ATLETİZM-II
UZMANLIK EĞİTİMİ-ATLETİZM-II
S223.04.04
SYP428UZMANLIK EĞİTİMİ-CİMNASTİK-II
UZMANLIK EĞİTİMİ-CİMNASTİK-II
S223.04.04
SYP430UZMANLIK EĞİTİMİ-OKÇULUK-II
UZMANLIK EĞİTİMİ-OKÇULUK-II
S223.04.04
SYP432UZMANLIK EĞİTİMİ-ATICILIK-II
UZMANLIK EĞİTİMİ-ATICILIK-II
S223.04.04
SYP434UZMANLIK EĞİTİMİ-WELLNESS-II
UZMANLIK EĞİTİMİ-WELLNESS-II
S223.04.04
SYP436UZMANLIK EĞİTİMİ-DAĞCILIK-II
UZMANLIK EĞİTİMİ-DAĞCILIK-II
S223.04.04
SYP438UZMANLIK EĞİTİMİ-KANO-II
UZMANLIK EĞİTİMİ-KANO-II
S223.04.04
SYP440UZMANLIK EĞİTİMİ-KARATE-II
UZMANLIK EĞİTİMİ-KARATE-II
S223.04.04
SYP442UZMANLIK EĞİTİMİ-GÜREŞ-II
UZMANLIK EĞİTİMİ-GÜREŞ-II
S223.04.04
SYP444UZMANLIK EĞİTİMİ-HALK OYUNLARI-II
UZMANLIK EĞİTİMİ-HALK OYUNLARI-II
S223.04.04
SYP446UZMANLIK EĞİTİMİ-BADMİNTON-II
UZMANLIK EĞİTİMİ-BADMİNTON-II
S223.04.04
SYP448UZMANLIK EĞİTİMİ-YELKEN-II
UZMANLIK EĞİTİMİ-YELKEN-II
S223.04.04
SYP450UZMANLIK EĞİTİMİ-SU KAYAĞI-II
UZMANLIK EĞİTİMİ-SU KAYAĞI-II
S223.04.04
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.