English

FACULTY OF SPORTS SCIENCE-SPORTS MANAGEMENT

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF SPORTS SCIENCE-SPORTS MANAGEMENT
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING107YABANCI DİL-I
FOREIGN LANGUAGE-I
Z202.03.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SYP101SPOR TARİHİ
HISTORY OF SPORTS
Z303.04.03Spor tarihinin anlam ve önemi, dünya’da değişik coğrafyalarda beden eğitimi, egzersiz ve sporun tarihsel gelişimi ve spor tarihinin kaynakları.The meaning and importance of sports history, physical education, exercise and sport in different geographies historical development and sources of sports history.
SYP103İŞLETMEYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO BUSINESS
Z303.04.03İşletmeyle ilgili temel bilgiler, işletme türleri, işletmelerin kuruluş süreçleri, işletmenin temel fonksiyonları, girişimcilik ve markalaşma süreci hakkında bilgiler içermektedir.Basic knowledge about business issues such as the definition, types, the foundation process and the functions of the businesses.
SYP105SPOR HUKUKU
SPORTS LAW
Z303.04.03Spor hukuku, Spor ceza hukuku, CASSports law, Sports criminal law, CAS
SYP107SPOR EKONOMİSİ
SPORTS ECONOMY
Z303.04.03Öğrenciler; spor ekonomisi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecektir, spor ekonomisinde emek piyasasını değerlendirebilecektir, spor ekonomisinin oluşturduğu ekonomik etkiyi ölçebileceklerdir ve spor ekonomisinin gelecek dönemlerdeki açılımlarını ve ekonomik perspektifini değerlendirebilecektir.Students; will be able to define the basic concepts of sports economics, evaluate the labor market in the sports economy, measure the economic impact of the sports economy and evaluate the economic prospects of sports economy in the future.
SYP109CİMNASTİK
GYMNASTICS
Z223.04.04Genel Cimnastikte temel duruş ve yürüyüş egzersizlerini öğrenerek, esneklik ve denge becerilerinin farkına varabilmektir.Learning the basic posture and walking exercises in General Gymnastics and realizing the flexibility and balance skills.
SYP111SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCES
Z202.02.02Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar; Eğitim ve Öğretimde Beden Eğitimi ve Sporun Yeri; Beden Eğitiminin ve Sporun: Amaçları, Felsefesi, Diğer Bilimlerle İlişkisi; Beden Eğitimi ve Sporda Meslek Alanlarının Geleceği; Farklı Beden Eğitimi ve Spor Yaklaşımlarının Temel İlkeleri; Sporda Gelişme ve Başarının Temelleri; Spor Bilimleri ve Performans; Hareket Eğitiminin Amacı ve İşlevleri: Sporda rekorları hazırlayan faktörler.To introduce the concepts of sports; its publications and occupation areas, physical, physiological and psycho-social areas of study as well as the relationship between politics and sport sciences and impacts on olympic field, types of training and performance will be examined.
TRO127TÜRK DİLİ -I
TURKISH LANGUAGE-I
Z303.05.03Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri ve önemi, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, anlatım çeşitleri; yazılı ve sözlü anlatım, öznel anlatım, nesnel anlatım, paragraf türleri , metnin tanımı ve metin türleri, metin olma koşulları. Yazılı anlatım; planlı yazma aşamaları, bilgilendirici metinler üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları, bir metnin özetini ve planını çıkarma, yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.The definition and importance of language; literary language and its features, the external structures and rules in written expression, punctuation and dictation rules, planning, theme, point of view, constructive ideas in writing. Paragraph writing; the concept of composition, the principles and stages of composition, editing of compositions, general expression disorders, thinking and expression of thoughts, types of writtings; formal and informal writings, planning of essay, summarizing techniques.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BIL120BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ
Z303.04.03İleri seviyede MS Word, Ms PowerPoint, Ms Excel programlarını kavrar bilgisayar donanım ve bilgisayarı zararlı programlardan korumaBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING108YABANCI DİL -II
FOREIGN LANGUAGE-II
Z202.03.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
SYP102YÜZME
SWIMMING
Z223.04.04Yüzme Havuz Çeşitlerini Yüzme spor Tarihi Dünyada yüzme tarihi Türkiye'de Yüzme tarihi Yüzme sporunda eğitim aşamaları Yüzme Eğitim Basamaklaması Yüzme branşının teknikleri Yüzme teknikleri Yüzmede yarışma kuralları Yüzmede cankurtarma ve ilkyardımFina rules,start,returnand coordinative swimming drills for four swimming techniques. And first aid –life-guarding for swimming..
SYP104SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM
HEALTH EDUCATION AND FIRST AID
Z202.02.02İlkyardımın Toplumsal Önemi; İlkyardımın Hedefleri İlkyardımcının tanımı, görevleri ve sorumlulukları. ABC kuralı nedir? uygulamasının öğretilmesi. Solunum, dolaşım ve sinir sistemi hakkında genel bilgiler Kazalarda ilkyardım. Basit yaralanmalar Kanamalarda ilkyardım Yanıklarda ilkyardım Donmalar Zehirlenmelerde ilkyardım İlkyardım gerektiren diğer durumlar(boğulmalar ve tıkanmalar) Kırıklar, burkulmalar,zorlanmalar ve ilkyardım.Social Preference of First Aid; First Aid Targets First Aid's definition, duties and responsibilities. ABC is the rule? teaching of application. General information about respiration, circulation and nervous system First aid in accident. Simple injuries First aid in the blood First aid in the burns Donmers First aid in poisoning Other conditions requiring first aid (drowning and blockages) Fractures, twists, difficulties and first aid.
SYP106HERKES İÇİN SPOR
SPORTS FOR ALL
Z223.04.04Herkes İçin Sporun Tanımı, Yararı, Yaygınlaşması, Dünyada Ve Türkiye’deki Herkes İçin Spor Anlayışı, Sağlık İçin Spor, Rekreasyon İçin Spor, Çocuklar, Gençler, Kadınlar, Yaşlılar, Aileler ve Engelliler İçin Spor, İnsan yaşamının farklı gelişim evrelerine dönük sporsal etkinliğin seçimi ve programlanması, Outdoor Sporlar konularının yanı sıra Yerel Yönetimlerde Spor ile Herkes İçin Spor Federasyonunun temel görev, işleyiş ve herkes İçin sporu örgütleyici, düzenleyici rolü temalarını kapsamaktadır.Definition, Benefit, Dissemination of Sports for All, Understanding of Sport for Everyone in the World and Turkey, Sports for Health, Sports for Recreation, For Children, Teenagers, Women, Elderly People, Families and Disabled People Sports, The selection and programming of the sporting event towards different stages of development of human life, In addition to the Outdoor Sports topics, the main task, functioning, and the role of the Local Government and Sport for All Federation as an of organizer and regulator.
SYP108SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT AND ORGANIZATION IN SPORTS
Z303.04.03Spor Yönetimi ve Organizasyonu kapsamında son yüzyılda meydana gelen işletme yöneticiliğine ilişkin düşünceler, teori tartışmaları, güncel eleştiriler ve yeni yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.Within the scope of Sports Management and Organization, the thoughts, theory debates, current criticisms and new approaches which are formed in the last century constitute the content of the course.
SYP110SPOR KURULUŞLARINDA BÜTÇE VE MUHASEBE
BUDGET AND ACCOUNTING IN SPORTS ORGANIZATIONS
Z303.04.03Bütçenin tanımı, özellikleri, bütçe ilkeleri, bütçe sistem ve teknikleri, muhasebenin tanımı; bilanço kavramı, gelir tablosu, faaliyet dönemi ve sonuç hesapları, spor kuruluşlarında bütçe ve muhasebe uygulamaları.Definition of budget, properties, budget principles, budget systems and techniques, definition of accounting; balance sheet concept, income statement, activity period and result accounts, budget and accounting applications in sports organizations.
TRO128TÜRK DİLİ -II
TURKISH LANGUAGE-I​I 
Z303.05.03Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, sözlü anlatım, hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma aşamaları, konuşma türleri, sözlü anlatım uygulamaları, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar, sözlü anlatım uygulamaları ve konuşmalardaki dil ve anlatım hatalarını düzeltme.Basic features of oral language and verbal communication, oral expression, unprepared and prepared speech stages, types of speech, oral expression applications, studies on speech samples, oral expression applications and correcting language and expression errors in speeches.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA105ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.03.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
SYP201KAMU YÖNETİMİ
PUBLIC ADMINISTRATION
Z303.05.03Kamu yönetimi aygıtı, fedaral ve üniter devlet, taşra örgütü, kamu memurları, kamu personel sistemi.Public administration device, federal and unitary state, provincial organization, public officials, public personnel system.
SYP203SPOR FELSEFESİ
SPORTS PHILOSOPYH
Z303.04.03Sporun,felsefe odaklı incelenmesi, sporda etik, estetik değerlerrin sorgulanarak, spor üzerinden anlam yaratmanın içerikleri temel çalışma alanını oluşturmaktadır.The main field of study is the philosophical analysis of sports, the contents of creating meaning through sports by questioning the ethical and aesthetic values ​​in sports.
SYP205SPORDA SPONSORLUK VE PAZARLAMA
SPONSORSHIP AND MARKETING IN SPORTS
Z303.05.03Sponsorluk ve spor organizasyonları arasındaki ilişkiyi tanımlayabilmek, spor alanında yapılan sponsorluk uygulamalarını analiz edebilme, sponsorluk uygulamalarının verimliliğini değerlendirebilme, organizasyonların sponsor arama çalışmalarını yönetebilmek, sponsorluk uygulamalarının verimliliğini değerlendirebilmektir.To learn the concepts of sponsorship and marketing, to provide information about the sponsorship and marketing activities in the organizations they work in the sports industry.
SYP207ATLETİZM
ATHLETISM
Z223.04.04Atletizmin temel özellikleri ve atletizmin sınıflandırılması Orta ve uzun mesafe koşuları, orta ve uzun mesafe koşu çalışmaları Gülle atma teknikleri. Gülle atma tekniğini kazandırıcı çalışmalar. Gülle atma tekniğini geliştirici alıştırmalar Uzun atlama teknikleri hız alma koşusu ve koşu kontrolü uzun atlama tekniğini geliştirici çalışmalar Kısa mesafe koşularının teknikleri; koşu tekniği ve reaksiyon çalışmaları kısa mesafe koşularında çıkış şekilleri sürat ve süratte devamlılık kazandırıcı çalışmalar Yüksek atlama teknikleri yüksek atlamada hız alma koşusu ve sıçrama; tekniği geliştirici çalışmalar Disk atma teknikleri; tekniği kazandırıcı çalışmalar disk atamada tekniği geliştirici çalışmalar Ara sınav Bayrak koşuları; Bayrak yarışlarına hazırlayıcı alıştırmalar. Bayrak değiştirme çeşitleri, bayrak sopasının ele verilme teknikleri. Bayrak yarışlarında tekniğin geliştirilmesi Cirit atma; Atış tekniğine hazırlayıcı alıştırmalar, ciritin tutulması, taşınması ve ritim çalışmaları Cirit atmada, atış pozisyonu, atış, hızlanma koşusu ve tekniği geliştirici alıştırmalarBasic features of athleticism and athletic classification Middle and long distance running, medium and long distance running practices Shooting techniques. They work to gain a laughing technique. Developing exercises on the laughing technique Long jump techniques Speeding up run and running control Developing the long jump technique Techniques of short distance runs; running technique and reaction studies Output forms at short distance runs Speed ​​and continuity work High jump techniques High jump speed and jump; Technique developer studies Discarding techniques; Techniques that make the technique work Disc techniques to develop the technique Midterm exam Flagsticks; Preparatory exercises for flag races. Types of flag change, technique of flag stick. Development of technique in flag races Javelin throwing; Preparatory exercises for shooting techniques, clay retention, transport and rhythm exercises Javelin throws, shooting position, shooting, acceleration practice and technique developing exercises
SYP217TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS
Z223.05.04Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.Importance of community services; determination of current problems of community and preparing projects for solving problems; attending academic organisations (conferences, congresses, symposiums, etc) as well as voluntarily attending different projects as a part of social responsibility; the basic training and skills regarding the application of community services at schools.
ANT273SPOR FOTOĞRAFÇILIĞI
SPORT PHOTOGRAPHY
F202.04.02Temel Spor Bilgisi ve Spor Basını Tarihi,Spor Fotoğrafçısı Kavramı Nitelikleri ve Çalışma Koşulları, Spor Fotoğrafçısının Nitelikleri, Spor Fotoğrafçısının Çalışma Koşulları, Gazetelerin Spor Servisleri, Spor Gündemi Araçları ve Kaynakları, Spor Kulüpleri Kişi ve Kuruluşları, Gazetelerin Spor Sayfaları, Spor Ajansları, Çekim Planlaması, Çekim Ortamları, Uygun Çekim Yeri, Çekim Noktası, Bakış Açısı, Fotoğrafı Haber Muhabiriyle Değerlendirmenin Önem, Spor Fotoğrafı Seçme ÖlçütleriBasic Sports Knowledge and History of Sports Press, Sports Photographer Concept Qualities and Working Conditions, Qualifications of Sports Photographer, Working Conditions of Sports Photographer, Sports Services of Newspapers, Sports Agenda Tools and Resources, Sports Clubs Persons and Organizations, Sports Pages of Newspapers, Sports Agencies, Shooting Planning , Shooting Environments, Suitable Shooting Point, Shooting Point, Point of View, Importance of Evaluating Photograph with a News Reporter, Criteria for Choosing Sports Photography
BSE273MASA TENİSİ
TABLE TENNIS
F202.04.02Masa tenisi sporunun tarihsel gelişimi ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi. Masa tenisi raket tutuş çeşitleri ve temel duruş tekniklerinin öğretilmesi. Forehand vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar. Forehand yüksek, kısa ve swip servislerin öğretimi ve alıştırmalar. Clear vuruş teknğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar. Backhand vuruş, backhand kısa servis tekniklerinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar. Drop vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar. Drive vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar. Smaç vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar, hazırlanan konuda öğrenci sunumu. Filede oyun tekniklerine yönelik çalışmalar, ayak hareketlerinin analizi, uygulanması, badminton federasyonunun yapısı hakkında hazırlanan öğrencinin sunumu. Servis, forehand, backhand, clear, drop, drive, smaç vuruş tekniklerini içeren çalışma drilleri, badminton oyun kural bilgisi konulu öğrenci sunumu. Masa tenisi tüm kategorilerde maç uygulaması. Organizasyonlar, turnuvalar konulu öğrenci sunumu. Hakemlik bilgisi,komiteler, görevler konulu öğrenci sunumu. Tüm işlenen konularda genel değerlendirme.Historical development of table tennis sport and information about used materials. Teaching of table tennis racket grips and basic posture techniques. Practices for teaching and practice of forehand stroke technique. Training and practice of forehand high, short and swip services. Clear exercises for teaching and practicing the stroke technique. Backhand strokes, backhand short training techniques and practice exercises. Practices for the teaching and application of the drop stroke technique. Practices for the teaching and application of the drive stroke technique. Practices for the teaching and practice of the hammer technique, student presentation in the prepared course. Analysis of the foot movements, implementation, presentation of the learner about the structure of the badminton federation. Service drill, forehand, backhand, clear, drop, drive, smashing techniques, student presentation on badminton game rule information. Table tennis practice in all categories. Student presentations on organizations, tournaments. Referee information, committees, student presentation on tasks. Overall evaluation of all work issues.
BSE275TREKING
TREKKING
F202.04.02Trekking Tanımı Trekking öncesinde, uygulama sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler. Trekking Uygulaması Trekking için gerekli malzemeler; Giysilerin özellikleri; Ayakkabı özellikleri. Trekking Uygulamaları. Uyku tulumları özellikleri ve çeşitleri, Mat'ların özellikleri. Çadırlar; Çeşitleri ve özellikleri. Yön saptama yöntemleri Trekking esnasında hava koşullarına göre karşılaşılan sorunlarDescription of Trekking Things to do before, during and after trekking. Trekking App The necessary materials for trekking; Properties of garments; Shoe properties. Trekking Applications. Characteristics and types of sleeping bags, Properties of mats. Tents; Types and properties. Direction determination methods Depending on weather conditions during trekking
BSE281FITNESS
FITNESS
F202.04.02Sporun motorik özellikleri hakkında bilgi sahibi olarak, yaş cinsiyete göre kardio ve tüm kas gruplarına yönelik egzersiz reçetesi yazabilmekTo be able to write exercise prescriptions for cardio and all muscle groups according to age and gender by having information about the motoric properties of sports
RKR223ÇOCUK VE EGZERSİZ
ÇOCUK VE EGZERSİZ
F202.04.02Büyüme, Gelişme ve Olgunlaşma Kavramları; Boy ve Kilo ile Performans ve Spor Dalı Etkileşimi, Egzersiz ve Esneklik, Koordinasyon, Kuvvet, Sürat, Dayanıklılık Antrenmanlarına Verilen Cevaplar, Çocuk ve Gençlerde Antrenman Yaklaşımı, Erken ve Geç Özelleşen Sporlar, Çocuk ve Geliştirme Modelleri ve Uygulamalarda Karşılaşılan Sorun ve KavramlarGrowth, Development and Maturation Concepts; Interaction of Height and Weight with Performance and Sports Branch, Exercise and Flexibility, Coordination, Responses to Strength, Speed, Endurance Training, Training Approach in Children and Young People, Early and Late Specialized Sports, Child and Development Models and Problems and Concepts Encountered in Applications
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA106ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.03.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
SYP202HALK OYUNLARI
FOLK DANCES
Z223.04.04Folklor (Halkbilim) Tanımı;Türk Halk Danslarının İçerdiği Konulara ve Türlere Göre, Anlatımı,Örneklemeleri; Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Barlar) Artvin Yöresi (Ata Barı - Mendo Barı ) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar. Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Barlar) Artvin Yöresi (Ata Barı - Mendo Barı ). Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Halaylar) Diyarbakır Yöresi (Deliloy – Esmer) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar. Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Halaylar) Diyarbakır Yöresi (Deliloy – Esmer). Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Kaşıklı Danslar) Eskişehir Yöresi (Eskişehir Zeybeği - Selönü ) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar. Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Kaşıklı Danslar) Eskişehir Yöresi (Eskişehir Zeybeği - Selönü ) Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Horonlar) Trabzon Yöresi (Sallama - Sıksara) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar. Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Horonlar) Trabzon Yöresi (Sallama - Sıksara) Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Zeybekler) Muğla Yöresi (Çökertme) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar. Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Zeybekler) Muğla Yöresi (Çökertme)Folklore (Folklore) Definition of Turkish Folk Dances by Subject and Types, Narration, Sampling; Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Bars) Artvin Region (Ata Barı - Mendo Bar). Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Bars) Artvin Region (Ata Bar - Mendo Bar). Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Halaylar) Diyarbakır Region (Deliloy - Esmer). Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Halaylar) Diyarbakir Region (Deliloy - Esmer). Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Spotted Dances) Eskişehir Region (Eskişehir Zeybeği - Selönü). Step Teaching of Turkish Folk Dances; Eskişehir Region (Eskişehir Zeybeği - Selönü) Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Horonlar) Trabzon Region (Shaking - Ceksara) Region Costume and accompanying instruments. Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Horonlar) Trabzon Region (Shaking - Hepsara) Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Zeybekler) Muğla Region (Çökertme) Local Costumes and accompanying instruments. Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Zeybekler) Muğla Region (Çökertme)
SYP204HALKLA İLİŞKİLER
PUBLIC RELATIONS
Z303.04.03Halkla ilişkiler kavramı, halkla ilişkilerin günümüz ekonomi ve toplumdaki yeri ve önemi, tarihsel gelişimi, ilişkili olduğu alanlar, hedef kitlenin seçimi, iletişim kanallarının belirlenmesi, algı ve itibar yönetimi, medya ile ilişkiler, kurum içi-kurum dışı halkla ilişkiler, halkla ilişkiler kampanya süreçleri.It’s to have the information about the public relations development process , functions , processes, sponsorship,lobbying activities .It’s to obtain the information about the mass communication tools used in public relations.
SYP208İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Z303.05.03İnsan kaynakları yönetimi çevresi, iş analizi ve insan kaynakları planlaması, işe alma, seçim, eğitim ve geliştirme, kariyer planlama ve gelişimi, performans değerlendirme, ücretlendirme, sağlık ve güvenlik, sendikal ilişkiler, küresel insan kaynakları yönetimi konularını kapsar.Human resources management environment, business analysis and human resources planning, recruitment, selection, training and development, career planning and development, performance evaluation, compensation, health and safety, trade union relations, global human resources management issues.
SYP210İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESYOLOJİ
HUMAN ANATOMY AND KINESIOLOGY
Z303.05.03Anatomi ve Kinesiyolojiye giriş, Fiziksel yapı ve sınıflandırılması İnsan vücuduna giriş, Sistemler, Dokular, Destek Doku (Bağ doku, yağ Doku, Kıkırdak Doku, kemik Doku), Kas Doku, Sinir Doku, Eklemler (Baş, Omuz Çemberi, Omuz, Dirsek, El bileği ve el, Omurgaya bağlı eklemler, Kalça leğeni ve Kalça eklemi, Diz eklemi, Ayak bileği ve Ayak Eklemi ve kinesiyolojisi), İnsan performans analizi, Kinesiyoloji ve PostürDescribe the concept of Anatomy and movement 1.1.Identify axes. 1.2. Identify planes. 1.3. Identify basic anatomical position. 1.4. Identify joint range of motion. 2. Identify the structure of human body system and how to use this information in their proffessions. 2.1. Explain the basic structures of bones. 2.2. Explain the basic structures of muscle. 3. Identify bones of upper extremities. 3.1. Identify Clavicula. 3.2. Identify Scapula. 3.3.Identify Humerus. 3.4.Identify Radius and Ulna 3.5. Identify Hand Bones 4. Identify bones of lower extremities. 4.1. Identify Pelvis. 4.2. Identify Femur. 4.3. Identify Tibia and Fibula. 4.4. Identify Foot bones. 5. Identify Vertebrae and Costae. 5.1. Identify Cervical vertebrae. 5.2. Identify Thorasic vertebrae. 5.3. Identify Lumbar vertebrae. 5.4. Identify Costae count 6. Identify muscle of upper extremities. 6.1. Identify shoulder girdle muscles. 6.2. Identify upper arm muscles. 6.3. Identify forearm muscles. 6.4. Identify hand muscles. 7. Identify muscle of lower extremities. 7.1. Identify region of hip muscles. 7.2. Identify Femural muscles. 7.3. Identify leg muscles. 7.4. Identify foot mucsles. 8. Identify back and neck muscles. 8.1. Identify region of neck muscles. 8.2. Identify region of back muscles. 9. Identify abdominal muscles. 9.1. Identify lower abdominal muscles. 9.2. Identify mid abdominal muscles. 9.3. Identify upper abdominal muscles. 9.4. Identify oblique muscles. 10. Identify muscular movement 10.1. Identify which muscle do the movement 10.2. Identify muscle contraction and relaxation at the movement
SYP222REKREASYON LİDERLİĞİ
REKREASYON LİDERLİĞİ
Z303.05.03Zaman, Serbest zaman ve rekreasyon, Rekreasyon kavramı ile ilişkili konular, Rekreasyonun bireysel ve toplumsal boyutu Rekreasyonun özelliklerinin sınıflandırılması,etkinlik alanlarının incelenmesi, Rekreasyon sporuna katılımın incelenmesi, Rekreasyon sporunun tanımı ve programlama ilkelerinin öğretimi,, Rekreasyonun spor eğitimdeki yerinin incelenmesi, Rekreasyon spor alanları, Rekreasyonda turizm , Rekreasyonda pazarlama, Rekreasyon yönetiminde planlama, programlamanın öğretilmesi,Rekreasyon faaliyetlerinde tesislerin kullanımı ve işletilmesi, Rekreasyon etkinliği planlamaTime, free time and recreation, issues related to the concept of recreation, individual and social dimension of recreation, classification of recreation features, examination of the activity areas, examination of participation in recreation sport, definition of recreation sport and teaching of programming principles, examination of the place of recreation in sports education, recreation sports areas, Tourism in Recreation, Marketing in Recreation, Planning in Recreation Management, Teaching Programming, Use and Operation of Facilities in Recreation Activities, Planning Recreation Activity
BSE280KAMPÇILIK
KAMPÇILIK
F202.04.02Kampçılık nedir? Dünyada kampçılığın doğuşu ve yayılışı. Türkiye'de kampçılığın doğuşu ve yayılışı. İzcilikte kullanılan malzemeler. Kampta kullanılan haberleşme teknikleri. Yön bulma. Kampçılıkta kullanılan düğüm çeşitleri. Gençlik kampları ve çeşitleri. Kamplarda görev yapan idari personel, kamp müdürü. Kamplarda görev yapan Eğitim Şefi, lider, grup başı. Kamplarda yapılan faaliyetler. Deniz emniyeti ve pratik ilk yardım bilgileri. Gençlik kampı yönergesi.What is camping? The birth and spread of the world's camping. Birth and spread of the campingin Turkey. camping and type, Materials used in camping. Communication techniques used in camping. Direction finding. Types of knots used in camping. Youth camps and varieties. Administrative staff working at Kamplard, camp manager. Teaching chief, leader, group leader in Kamplard. Activities carried out in the Kamplard. Maritime safety and practical first aid information. Youth camp direction.
BSE290VOLEYBOL
VOLLEYBALL
F202.04.02Voleybol oyununun tanımı ve oyunun genel karakteristik özellikleri Voleybol Oyun Kuralları Parmak Pas'ın Kademeli Öğretimi Şeker Bayramı Voleybol Oyun Kuralları Parmak Pas'ın Kademeli Öğretimi Voleybol Oyun Kuralları Parmak Pas'ın Kademeli Öğretimi Voleybol'un Dünyadaki Tarihi Gelişimi. Manşet Pas'ın Kademeli Öğretimi. Voleybol'un Türkiye'deki Tarihi Gelişimi. Manşet Pas'ın Kademeli Öğretimi. Manşet Pas'ın Kademeli Öğretimi. Servisin Kademeli Öğretimi Smaçın Kademeli Öğretimi. Bloğun kademeli öğretimi. Oyun kurallarına uygun maçDefinition of volleyball game and general characteristics of the game Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Candy Feast Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Historical Development of Volleyball in the World. Gradual Teaching of Manşet Pas. Historical development of volleyball in Turkey. Gradual Teaching of Manşet Pas. Gradual Teaching of Manşet Pas. Gradual Teaching of Service. Gradual teaching of the block. Match the game rules
BSE292BASKETBOL-II
BASKETBALL-II
F202.04.02Günümüzde Modern Basketbol; Eğitim Aracı Olarak Basketbol; Basketbol Oyun Kuralları; Saha ve Malzeme Bilgisi; Basketbolda Isınma ve Streching; Topa Yatkınlık Çalışmaları; Basketbolda Toplu Teknikler: Top tutma, Toplu temel duruş, Top sürme, Pas ve çeşitleri, Stoplar, Dönüşler, Turnike, Şut, Rebound; Topsuz Teknikler: Temel duruş, Savunma kayma adımları, Sıçramalar, Box-out; Bireysel Hücum ve Savunma Özellikleri; Takım Hücum ve Savunması. Maç Analizleri, Musabaka raporları, Turnuva hazırlıkları, Devre arası kampları, Performans testleri, Yeni transferler ve sakatlıkların tedavisi yıllık planın genel değerlendirmesi vbContemporary Basketball: Basketball as Means of Education, Game Rules, Dimensions of Field; Equipment; Warm-up and Stretching in Basketball; Playing with Ball, on-the-ball Skills in Basketball; Dribbling; Pass and Pass Types; Stops, Rebound off-the-Ball Movements; Individual and Team offense and Defense
BSE294HENTBOL - II
HANDBALL - II
F202.04.02hentbolde savunma ve hücumda temel teknik ve bireysel becerilerbasic technical and individual skills in handball, defense and offense
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SYP301SPOR ETKİNLİKLERİ YÖNETİMİ
SPOR ETKİNLİKLERİ YÖNETİMİ
Z303.05.03Etkinlik türleri, özellikleri, planlaması, yönetimi, pazarlanması fonksiyonları ele alınarak Spor organizasyonlarında sistematik bir etkinlik planı ve uygulaması oluşturulmaktadır.A systematic event plan and application is created in sports organizations by considering the types, characteristics, planning, management and marketing functions of the activities.
SYP303EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
EXERCISE PHYSIOLOGY
Z303.05.03Fizyoloji Bilimine İlişkin Temel Kavramlar; Egzersiz Fizyolojinin Anlamı ve Önemi; Hücre, Doku, Enerji Metabolizması, Aerobik ve Anaerobik Enerji Sistemleri, Anaerobik Glikoliz ve ATP’nin Yenilenmesi; Enerji Tüketimi, Oksijen Alımı ve Eksikliği; Laktik Asit Eşiği; Spor Branşları ve Enerji Kullanımı; Egzersiz Sonrası Toparlanma; Kasın Yapısı, Myofibril ve Fibril Kas Hareketleri, İskelet Kası ve Hareketi, Motor Ünite, Kas Kasılma Çeşitleri ve Egzersiz İlişkisi; Kas Hipertrofisi; Farklı Koşullarda Egzersiz ve Fizyolojik Etkileri; Sporda Yaş ve Cinsiyet Faktörü; Performans Ölçüm YöntemleriBasic Concepts of Physiology; Meaning and Importance of Exercise Physiology; Cell, Tissue, Energy Metabolism, Aerobic and Anaerobic Energy Systems, Anaerobic Glycolysis and Regeneration of ATP; Energy Consumption, Oxygen Intake and Deficiency; Lactic Acid Threshold; Sports Branches and Energy Use; Recovery After Exercise; Structure of Muscle, Myofibril and Fibril Muscle Movements, Skeletal Muscle and Movement, Motor Unit, Types of Muscle Contraction and Exercise Relationship; Muscle Hypertrophy; Exercise in Different Conditions and Its Physiological Effects; Age and Gender Factor in Sports; Performance Measurement Methods
SYP305SPOR VE MEDYA
SPORTS AND MEDIA
Z303.04.03Spor MedyasıSports Media
SYP307SPORDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN SPORTS
Z303.05.03Örgütsel davranışa giriş ve örgütsel davranışın bilimsel temelleri, örgütsel süreç ve yaklaşımlar,birey ve kişilik, , iş tatmini,motivasyon,grup ve grup oluşumu, liderlik ve kuramları , örgütlerde çatışma yönetimi konuları incelenmektedir.Introduction to organizational behavior and scientific basis of organizational behavior, organizational processes and approaches, individual and personality, job satisfaction, motivation, group and group formation, leadership and theories, conflict management in organizations are examined.
SYP309SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK
LEADERSHIP IN SPORTS MANAGEMENT
Z303.04.03Liderlik tanımı, liderlik yaklaşımları, lider tipleri, spor alanında ve yönetiminde liderlik tiplerinin spor ortamında değerlendirilmesi.Definition of leadership, leadership approaches, types of leaders, evaluation of leadership types in sports and management in sports environment.
SYP311DOĞA SPORLARI
OUTDOOR SPORTS
Z223.04.04Kıyafet seçimi, aletler ve diğer ekipmanlar, Yürüyüş, Çadırlar, Kamp, Kamp teknikleri; Beslenme; balta kullanma tekniği ve krampon giyme; Karda ve buzda tırmanmaQuality of Clothes, Tools and Other Equipments, Walking, Tents, Camping, Tactics of Camping; Nutrition; Techniques of Using Pickaxe and Wearing Crampon; Climbing on Ice and Snow.
CFA233PANORAMİK GÖRÜNTÜ TEKNİKLERİ
PANORAMIC IMAGE TECHNIQUES
G303.03.03Panoramik Görüntü Teknikleri, 0-360 panoramik lensler ile fotoğraf çekim yöntemleri, geniş açılı(wide-fish) lensler ile çekim teknikleri, görüntü işleme ve sanal varlıklar üzerinden sayısal panorama oluşturma süreçlerine dair bir içerik oluşturulmuştur. Ders kapsamında, temel üretim düzeylerinin tarihsel arka planlarıyla birlikte aktarılması planlanmaktadır.
DOT227E-SPOR EKONOMİSİ
ESPORTS ECONOMICS
G303.03.03E-Spor Ekonomisi dersinde, temel oyun teknolojileri bağlamındaki üretici ve tüketici tarafları ile, bu tarafların arasında yer alan dağıtıcı, yayıncı ve platform sistemleri gibi unsurların aktarılması planlanmaktadır. Bu kapsam dahilinde, ilgili ekosistemin sahip olduğu kendine has modellerden bahsedilecek olup; fiziki perakende, sanal perakende, sayısal ortamın diğer üretim faktörleri gibi başlıklar altında malî prensiplerin detaylandırılması sağlanacaktır.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EFU491RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ
RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING
G202.03.02
EFU492ALGORİTMA TASARİMİ VE ÖĞRETİMİ
ALGORITHM DESIGN AND TEACHING
G202.03.02
EFU493BİLGİSAYAR OYUNU İLE EĞİTİM
EDUCATION WITH COMPUTER GAMES
G202.03.02Bilgisayar oyunlarına ilişkin kavramlar, bilgisayar oyunları ve eğitim, örnek bilgisayar oyunlarının incelenmesi, bilgisayar oyunlarının değerlendirilmesi, bilgisayar oyunları geliştirmeye giriş.Concepts of computer games, computer games and education, examination of sample computer games, evaluation of computer games, introduction to developing computer games.
EFU494ÇOKLU ORTAM TASARİMİ VE ÜRETİMİ
MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
G202.03.02
EFU495ÖĞRETİM TASARİMİ
INSTRUCTIONAL DESIGN
G202.03.02
EFU496ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
G202.03.02
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (bilgisayar programları ile üretim, fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HUK3017İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)
G202.03.02
HUK492TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
G202.03.02
HUK494ÇEVRE HUKUKU
ENVIRONMENTAL LAW
G202.03.02
HUK496HAYVAN HAKLARI HUKUKU
ANIMAL RIGHTS
G202.03.02
ISL330KARİYER PLANLAMA
KARİYER PLANLAMA
G202.03.02
MFY419FİNANSAL OKURYAZARLIK
FİNANCİAL LİTERACY
G202.03.02
MTF401EDEBİYAT VE MİMARLIK
LİTERATURE AND ARCHİTECTURE
G202.03.02
MTF403KENT BAHÇECİLİĞİ UYGULAMALARI
URBAN GARDENİNG PRACTİCES
G202.03.02
MTF405AVRUPA SARAY BAHÇELERİ
EUROPEAN PALACE GARDENZ
G202.03.02
PSI357TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
TECHNOLOGY ADDICTION
G303.03.03
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
SOS449SOSYOLOJİ
SOCIOLOGY
G202.03.02
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Gündemi değiştiren haber yapabilir. Peki nasıl ?. Bu derste, bu soruya yanıt aranırken, haberciye elde ettiği ham veriyi nasıl işleyip, araştırıp, derledikten sonra kamu yararı taşıyan haber metnine dönüştürüleceği bilgisi verilecek.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SYP302ANTRENMAN BİLGİSİ
TRAINING THEORY
Z202.05.02Antrenmanın tanımı, amaçları, planlama ilkeleri, çeşitleri ve süperkompenzasyon kuramı. Sporda enerji metabolizmaları, yüklenme yöntemleri, temel biyomotor yetiler ve birbirleriyle ilişkileri. Sürat, dayanıklılık ve kuvvet antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri. Koordinatif yetiler, yükselti antrenmanları, sürantrenman, olimpik ve yıllık antrenman planlamasının temelleri.Definition of training, aims, planning principles, types and supercomposition theory. Energy metabolism in sport, loading methods, basic biomotor abilities and their relations with each other. Definition of basic characteristics of speed, endurance and strength training and sample training methods. Coordinative abilities, altitude training, overtraining, basics of Olympic and annual training planning.
SYP304EGZERSİZ VE BESLENME
EXERCISE AND NUTRITION
Z202.05.02Temel beslenme ilkeleri, temel (karbonhidrat, protein, yağ) ve yardımcı (vitamin, mineral ve su) besin öğeleri sportif başarıda temel ve yardımcı besin öğelerinin önemi ve kullanım amaçları ve özel beslenme uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.The basic nutritional principles, basic (carbohydrate, protein, fat) and auxiliary (vitamin, mineral and water) nutrients are the importance of the basic and auxiliary nutrients in sporting success and their purpose of use and special nutritional practices.
SYP306SPOR VE ÇEVRE
SPORTS AND ENVIRONMENT
Z202.04.02Spor, turizm ve çevre ilişkisinin önemi, turizmi etkileyen sosyo-ekonomik faktörler, sporun turizme katkıları, spor turizm çeşitleri ve geliştirilmesiImportance of the relationship between sport, tourism and environment, socio-economic factors affecting tourism, contribution of sport to tourism, types of sport tourism
SYP308SPOR PSİKOLOJİSİ
SPORTS PSYCHOLOGY
Z202.04.02Spor psikolojisi alanı, konuları; spor ve fiziksel etkinliklerde motivasyon, duygular; üstün performansın psikolojisi, sporda liderlik, egzersiz ve sporda benlik sunumu, sporda uzmanlığın gelişmesi, takım sporlarında psikolojik süreçler, bilişsel beceriler ve spor etkinlikleri ile ilişkisi, sporda başarı, başarıyı etkileyen kişilik faktörleri, sporda müdahale ve performans arttırma, spor psikolojisinde ölçme ve araştırmalarThe field of sports psychology; motivation, emotions in sports and physical activities; psychology of superior performance, leadership in sports, exercise and self-presentation in sports, development of expertise in sports, psychological processes in team sports, cognitive skills and relationship with sports activities, sports success, personality factors affecting success, sports intervention and performance enhancement, measurement and research in sports psychology
SYP310HAREKET EĞİTİMİ
MOVEMENT EDUCATION
Z223.05.04Hareket eğitiminde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemlerini, motor gelişim ve motor gelişimi etkileyen faktörleri, çocuklarda fiziksel uygunluk, lokomotor beceriler, lokomotor olmayan beceriler, Manipülatif beceriler ve algısal motor yetenekleri, hareket kavramını konularını kapsamaktadır.Basic concepts of movement education, development and growth periods, factors affecting motor development and motor development, physical fitness in children, locomotor skills, non-locomotor skills, manipulative skills and perceptual motor abilities, movement concept.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
EFU413ŞEHİRDE YAŞAM VE EĞİTİM
URBAN LIFE AND EDUCATION
G202.03.02Kent yaşamının insanlar üzerindeki etkileri, kentlilik olgusu, kentleşme, kent yaşamındaki sosyokültürel yapılar.The effects of urban life on people, urbanity, urbanization, sociocultural structures in urban life.
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03
GRA238MARKA KİMLİĞİ TASARIMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
BRAND IDENTİTY DESİGN & SUST
G303.03.03
PSR462DİN, KÜLTÜR VE KALKINMA
RELIGION, CULTURE AND DEVELOPMENT
G303.03.03Dersin içeriği Din ve Kalkınmanın arasında kondisyonel bir ilişkinin olduğunu varsayan hipotezlerin analizlerini yapmaktır.The content of the course is to analyze the different hypothesis arguing that there is a conditional relationship in between religion and development.
RTS203TELEVİZYONDA HABER SUNUCULUĞU VE DİKSİYON
ANNOUNCING BROADCAST NEWS AND DICTION
G303.03.03Ders, televizyon sunuculuğu alanında hem teorik bilgiyi hem de pratik çalışmayı iç içe işleyerek gelişecektir.The course will be comprised of a combination of theory and hands-on experience in television announcing.
RTS207SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE SİNEMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CINEMA
G303.03.03Ana Akım sinemanın konularından biri olan yenilenebilir enerjinin popüler kültürdeki yeri.To locate the renewable enery at main stream cinema and popular culture
SAY244DİJİTAL SANAT VE NFT SİSTEMİ
DİGİTAL ART AND NFT SYSTEM
G303.03.03
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SYP401SPOR TESİSLERİ PLANLAMASI VE İŞLETMECİLİĞİ
PLANNING AND MANAGEMENT OF SPORTS FACILITIES
Z223.05.04Spor tesislerinin günümüz şartlarına uygun olarak planlanması ve bu tesislerden tüm kitlelerin en iyi biçimde yararlandırılmasında işletmeciliğin nasıl olması gerektiği, tesislerin korunması ve tesis geliştirme konularını kapsar.It covers the planning of sports facilities in accordance with today's conditions and how management should be used in making the best use of all the masses, protection of facilities and facility development.
SYP403ELEŞTİREL DÜŞÜNME
CRITICAL THINKING
Z303.04.03Eleştirel düşünme sürecinin öğelerini, bireysel ve mesleki yaşamdaki yeri ve önemini inceleyerek, kendi düşünme sürecinde dikkate alma.Critical thinking process elements, individual and professional life by examining the place and importance of their own thinking process to consider
SYP405SPORDA RİSK YÖNETİMİ
RISK MANAGEMENT IN SPORTS
Z303.04.03Doğal ortam, doğa rekreasyonu, macera eğitimi, spor alanı kullanımı eğitimi yaparak yaşayarak öğrenme süreçleri analiz edilerek rekreasyonel, eğitimsel, gelişimsel ve terapötik macera programlamalarının içerisinde macera liderlik ve risk algısı ve yönetimi konularının incelenmesini içerir.The course includes the analysis of the natural environment, nature recreation, adventure education, sports field use education, and the analysis of the processes of recreation, educational, developmental and therapeutic adventure, adventure leadership and risk perception and management.
SYP407ALTERNATİF SPOR AKTİVİTELERİ YÖNETİMİ
MANAGEMENT OF ALTERNATIVE SPORTS ACTIVITIES
Z223.05.04Ders açık alan sporları ağırlıklı olarak, teorik ve uygulama temelli işlenecektir. Bununla beraber sınıfta farklı konular üzerinde tartışma ortamı yaratılarak öğrencilerin anlatılan konular üzerinde örnekleme yapmaları ve derse aktif katılımları sağlanacaktır. Ayrıca dönem içerisine denk gelen spor etkinliklerinin öncesinde, sırasında etkinliklerin deneyimlenmesini sağlanacaktır. Etkinlik Yöneticilerinden briefing alacaklardır. Alternatif spor branşlarında hizmet veren spor kulüplerine ziyaretlerde bulunulacaktır.The course will be covered on a theoretical basis in general. In addition, by creating a discussion environment on different topics in the classroom, students will be provided with examples and active participation in the course. In addition, it will be crying to experience the activities before and during the sports events that coincide with the period. They will receive briefing from the Event Managers. Visits will be made to sports clubs serving in alternative sports branches.
SYP409EĞİTSEL OYUNLAR
EDUCATIONAL GAMES
Z223.04.04Beden Eğitimi ve Oyun Öğretiminde Temel Kavramlar. Beden Eğitimi ve Oyun Öğretiminde Çocuklar ve Özellikleri. Beden eğitimi ve oyun Öğretiminde Motor Beceri ve Öğrenme. Beden Eğitimi ve Oyun Öğretim Yöntemleri. Beden Eğitimi ve Oyun Öğretiminde Hareket Becerileri ve Kavramlar. Beden Eğitimi ve Oyun öğretiminde araçlar. Beden Eğitimi ve Oyun öğretiminde araçlar. Beden Eğitimi ve Oyun Öğretiminde Ortamların Özellikleri. Beden Eğitimi Ve Oyun Öğretiminde Kullanılan Formatlar. Oyun Öğretiminde Oyunların Sınıflandırılması. Oyun Öğretiminde örgütlenme. Çocuklarda Spor Yaralanmaları. Beden eğitimi ve Oyun öğretiminde Ölçme Değerlendirme.Basic Concepts in Physical Education and Game Teaching. Children in Physical Education and Game Teaching and Their Characteristics. Motor Skills and Learning in Physical Education and Game Teaching. Physical Education and Game Teaching Methods. Movement Skills and Concepts in Physical Education and Game Teaching. Tools in physical education and game teaching. Tools in physical education and game teaching. Properties of Environments in Physical Education and Game Teaching. Formats Used in Physical Education and Game Teaching. Classification of Games in Game Teaching. Organization in Game Teaching. Sports Injuries in Children. Measurement and Evaluation in Physical Education and Game Teaching.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SYP411UZMANLIK EĞİTİMİ-BASKETBOL-I
BASKETBALL - I
S223.04.04Günümüzde Modern Basketbol; Eğitim Aracı Olarak Basketbol; Basketbol Oyun Kuralları; Saha ve Malzeme Bilgisi; Basketbolda Isınma ve Streching; Topa Yatkınlık Çalışmaları; Basketbolda Toplu Teknikler: Top tutma, Toplu temel duruş, Top sürme, Pas ve çeşitleri, Stoplar, Dönüşler, Turnike, Şut, Rebound; Topsuz Teknikler: Temel duruş, Savunma kayma adımları, Sıçramalar, Box-out; Bireysel Hücum ve Savunma Özellikleri; Takım Hücum ve Savunması. Maç Analizleri, Musabaka raporları, Turnuva hazırlıkları, Devre arası kampları, Performans testleri, Yeni transferler ve sakatlıkların tedavisi yıllık planın genel değerlendirmesi vbContemporary Basketball: Basketball as Means of Education, Game Rules, Dimensions of Field; Equipment; Warm-up and Stretching in Basketball; Playing with Ball, on-the-ball Skills in Basketball; Dribbling; Pass and Pass Types; Stops, Rebound off-the-Ball Movements; Individual and Team offense and Defense
SYP413UZMANLIK EĞİTİMİ-FUTBOL-I
FOOTBALL - I
S223.04.04Futbolda Temel Tekniklerin Uygulanışı, Prensipleri ve Özellikleri; Kalecinin, Savunma, Orta Saha ve Hücum Oyuncularının Özellikleri; Futbolda Taktiğin Önemi; Futbolda Savunma ve Hücum Prensipleri (Bireysel ve Takım); Futbolda Sistemler; Futbolda Standart Atışlar, Maç Ortamında Taktik UygulamalarApplication, Principles and Properties of Basic Techniques in Football; Features of Goalkeeper, Defense, Midfield and Attackers; Importance of Tactics in Football; Defense and Offensive Principles in Football (Individual and Team); Systems in Football; Standard Shooting in Football, Tactical Applications in Match Environment
SYP419UZMANLIK EĞİTİMİ-TENİS-I
TENNIS - I
S223.04.04Tenis sporunun kuramsal temellerine dayalı olarak daha özgün bir bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak çalışma yöntemlerinin tanıtımı, öğretim yöntemleri ve teknikleri ,tenis kuralları ve turnuva çesitleri hakkında bilgi vermek. .To give information about working methods, teaching methods and techniques, tennis rules and tournament types that will enable them to acquire more original knowledge and skills based on the theoretical foundations of tennis. .
SYP425UZMANLIK EĞİTİMİ-YÜZME-I
SWIMMING - I
S223.04.04Havuz Kuralları; Havuz ve Diğer Olanakların Standartları; Kullanılan Malzemenin Standartları; Yüzme Branşı ile Diğer Branşların Arasındaki Fiziki Farklılıklar; Serbest, Sırt, Kurbağa ve Kelebek Stil Tekniğinin Öğrenimi ve Öğretimi; Bu Tekniklerin Gelişimi İçin Kullanılan Driller; 4 Tekniğe Ait Çıkış ve Dönüşler; Yarışma Kuralları ve Diskalifiye NedenleriPool Rules; Standards of the Pool and Other Facilities; Standards of the Materials Used; Physical Differences Between Swimming and Other Branches; Teaching and Teaching Freestyle, Back, Frog and Butterfly Style Techniques; Driller Used for the Development of These Techniques; 4 Technique Ascents and Turns; Competition Rules and Reasons for Disqualification
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SYP402SPORDA GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN SPORTS
Z303.04.03Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan), İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan)İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar.Entrepreneurship features testing, business idea development and creativity exercises, business plan concept and elements (market research, marketing plan, production plan, management plan, financial plan) management plan, financial plan) Issues to be considered in writing and presenting the business plan.
SYP404SPOR YÖNETİMİNDE ÖRNEK OLAY ANALİZİ
CASE STUDY ANALYSIS IN SPORTS MANAGEMENT
Z223.04.04Başarılı yönetici ve organizasyonların incelenmesi, stratejik düşüncenin ve stratejik yönetim kavramlarının anlaşılması, dış çevre ve organizasyonel analiz aracılığıyla rekabetçi avantaj yaratılmasıExamining successful managers and organizations, understanding strategic thinking and strategic management concepts, creating competitive advantage through external environment and organizational analysis
SYP408BİTİRME PROJESİ
BİTİRME PROJESİ
Z223.08.04Araştırma veya tez konusunun nasıl belirleneceği hakkında bilgilendirme, belirlenen konu dahilinde içerik hazırlama, kaynak yazım kuralları, literatür tarama, tez yazımı ile ilgili teknik kurallar, tez yazımı ile ilgili biçimsel kurallar ve tez yazımını konularını kapsamaktadır.It includes information about how to determine the research or thesis topic, preparation of content within the specified topic, source writing rules, literature review, technical rules about thesis writing, formal rules about thesis writing and thesis writing.
SYP452İŞYERİ UYGULAMASI
WORKPLACE PRACTICE
Z000.010.00Spor kurumlarında bir uygulama öğretmeni nezaretinde ,Spor Yönetimi Uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla yapılan gözlem ve uygulamalar; bazı gözlem uygulama konuları; Yönetimde Kanun yönerge ve yönetmelikleri açıklama , Birimin yönetimi ve ilgili organizasyonun kontrolü, çeşitli yönlerden bir yöneticinin incelenmesi, kurumun çalışmalarının değerlendirilmesi, İş planlama, ders kitaplarından ve mevzuat dan yararlanma, grup çalışmaları, kurum organizasyonu, çalışma takviminin hazırlanması ve kullanılması, kurum içinde mikro yönetim uygulamaları.Observations and applications made under the supervision of a practice teacher in sports institutions to form the basis for the Sports Management Practice course; some observation application issues; Explaining the law, directives and regulations in management, the management of the unit and the control of the relevant organization, the examination of a manager in various aspects, the evaluation of the work of the institution, Business planning, benefiting from textbooks and legislation, group work, organization of the institution, preparation and use of the work schedule, micro-management in the institution applications.
SYP410UZMANLIK EĞİTİMİ-BASKETBOL-II
BASKETBALL - II
S223.04.04Basketbol felsefesini, oyun kurallarını, saha ve malzeme bilgisi incelenecek, basketbolda ısınma ve soğumayı, toplu topsuz bireysel teknikleri uygulanacak, bireysel-grup-takım halinde hücum ve savunma geliştirilecek,oyuncu ve özellikleri analiz edilecektir.Contemporary Basketball: Basketball as Means of Education, Game Rules, Dimensions of Field; Equipment; Warm-up and Stretching in Basketball; Playing with Ball, on-the-ball Skills in Basketball; Dribbling; Pass and Pass Types; Stops, Rebound off-the-Ball Movements; Individual and Team offense and Defense
SYP412UZMANLIK EĞİTİMİ-FUTBOL-II
FOOTBALL - II
S223.04.04Futbolun Fizyolojisi ve İhtiyaçları; Isınma, Sürat, Çeviklik, Koordinasyon, Kuvvet, Dayanıklılık, Soğuma ve Toparlanma Kavramları, Önemleri ve Uygulamaları; Birim Antrenman Nasıl Planlanmalı? Planlama Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli?Physiology and Needs of Football; Warm-up, Speed, Agility, Coordination, Strength, Endurance, Cooling and Recovery Concepts, Importance and Applications; How to Plan a Unit Training? What Should Be Considered While Planning?
SYP418UZMANLIK EĞİTİMİ-TENİS-II
UZMANLIK EĞİTİMİ-TENİS-II
S223.04.04Tenis sporunun kuramsal temellerine dayalı olarak daha özgün bir bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak çalışma yöntemlerinin tanıtımı, öğretim yöntemleri ve teknikleri ,tenis kuralları ve turnuva çesitleri hakkında bilgi vermek. .To give information about working methods, teaching methods and techniques, tennis rules and tournament types that will enable them to acquire more original knowledge and skills based on the theoretical foundations of tennis. .
SYP424UZMANLIK EĞİTİMİ-YÜZME-II
UZMANLIK EĞİTİMİ-YÜZME-II
S223.04.04Yüzücülerin antropometrik özellikleri; branşın fizyolojisi ve kullanılan enerji sistemleri, performans gelişimi için kullanılan antrenman yöntemleri, yaş gruplarının antrenman özellikleri ve yaş gruplarına göre hem kara hem suda antrenman planlamasıAnthropometric properties of swimmers; physiology and energy systems of the branch, training methods used for performance improvement, training characteristics of age groups and training planning for both land and water according to age groups
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.