English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-APPLIED RUSSIAN-TURKISH TRANSLATION

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-APPLIED RUSSIAN-TURKISH TRANSLATION
SINIF: 0 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HRDB003DİL BİLGİSİ-I
GRAMMAR I
Z400.00.04
HRDF003DİNLEME ANLAMA FONETİK-I
PHONETIC AND AUDITION I
Z223.00.04
HRKB003KELİME BİLGİSİ-I
VOCABULARY-I
Z223.00.04
HROK003OKUMA-I
READING I
Z042.00.04
HRSA003SÖZLÜ ANLATIM-I
SPEAKING I
Z063.00.06
HRUD001UYGULAMALI DİL BİLGİSİ-I
PRACTICAL GRAMMAR IN USE I
Z021.00.02
HRYA003YAZILI ANLATIM-I
WRITING I
Z042.00.04
SINIF: 0 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HRDB004DİL BİLGİSİ-II
GRAMMAR II
Z404.06.04
HRDF004DİNLEME ANLAMA FONETİK-II
PHONETIC AND AUDITION II
Z223.04.04
HRKB004KELİME BİLGİSİ-II
VOCABULARY-II
Z042.04.04
HROK004OKUMA-II
READING II
Z042.05.04
HRSA004SÖZLÜ ANLATIM-II
SPEAKING II
Z063.06.06
HRUD002UYGULAMALI DİL BİLGİSİ-II
PRACTICAL GRAMMAR IN USE II
Z021.03.02
HRYA004YAZILI ANLATIM-II
WRITING II
Z042.05.04
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
RUS121SÖZLÜ ANLATIM-I
ORAL INTERPRETATION-I
Z042.04.04Günlük Rusça konuşma becerisinin kazandırılmasıTo gain daily Russian speaking skills
RUS131YAZILI ANLATIM-I
WRITTEN INTERPRETATION-I
Z202.03.02Yazılı anlatım dersi yazılı çeviriye ön hazırlık olarak düşünülmüştür. Öğrencinin yazılı iletişim türlerinin farklı kullanım ortamlarını algılayabilmesi, dolayısıyla yazılı anlatım metin türlerinde söz konusu olan ortam ve amaca bağlı değişik dil kullanımı ve sunuş öğeleri konusunda duyarlılık ve bilinç geliştirmesi için açıklayıcı bilgi verilmekte, konu metin örnekleriyle tartışılmaktadır. Öğrencilerden farklı türlerde yazılı anlatım metinleri oluşturmaları, metinlerinin ilgili alıcılara ulaşma kanallarını belirlemeleri istenmektedir.The written interpretation course has been stipulated as a preparation for written translation. Explicatory information is given so that the student can perceive the different media of use for types of written communication and thus develop an awareness and sensitivity about the different language usage and elements of presentation according to medium and purpose that can be seen in the text types in written expression and the subject is discussed with example texts. The students are asked to create different types of written expression tests and to determine the channels through which their text will reach the respective recipients.
RUS141SÖZCÜK BİLGİSİ VE KULLANIMI-I
THE USAGE OF VOCABULARY-I
Z202.04.02Sözcükler ve dil yapıları arasındaki ilişki ve söz öbekleri gibi konular üzerinde durulacaktır.Topics such as the relationship between words and language structures and phrases will be discussed.
RUS151ÇEVİRİ AMAÇLI METİN ÇALIŞMALARI-I
TRANSLATION PURPOSE TEXT STUDEIS-I
Z202.04.02Derste metin okuma sürecinde çevirmenin başvurduğu kaynaklar ve stratejiler araştırılarak Rusça metin okunur. Öğrenciler farklı metin türlerinde farklı zorluklar içeren metin örnekleri üzerinde çalışarak bu metinleri kaynak dilden amaç dile çevirmek için hazırlanır.The resources and strategies the translator has recourse to in the process of reading a text are researched and texts in Russian are studied. The students are prepared for translating texts from source language to target language by working on various example texts of varying difficulty of various text types.
RUS161RUSÇA DİL BİLGİSİ-I
RUSSIAN GRAMMAR-I
Z202.05.02Rusça dilbilgisi kurallarını detaylı bir şekilde öğrenme ve bunları her alanda kullanabilme becerisi kazanma.The comparison of different linguistic structures in both languages. A comparison will be made between similar or different structures in both languages that serve the same purpose.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
RUS122SÖZLÜ ANLATIM-II
ORAL INTERPRETATION-II
Z042.04.04Sözlü iletişim türleri, farklı kullanım ortamları, ortam ve amaca bağlı dil kullanımları ve sunum tarzları konusunda teorik bilgiler verilir. Öğrencilerin kazandıkları teorik bilgileri, seçilmiş konu ve metinlere uygulamaları sağlanır.Theoretical knowledge is given about types of verbal communication, different occasions of language use, language usage according to occasion and purpose and types of presentation. The students are asked to apply the theoretical knowledge they have gained to chosen subjects and texts.
RUS132YAZILI ANLATIM-II
WRITTEN INTERPRETATION-II
Z202.02.02Metin türlerine ilişkin kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.Theoretical knowledge related to text types; study of and writing practice on examples; summarising and outlining a text, correcting linguistic and wording mistakes in written practice.
RUS142SÖZCÜK BİLGİSİ VE KULLANIMI-II
THE USAGE OF VOCABULARY-II
Z202.03.02Sözcükler ve dil yapıları arasındaki ilişki,sözcük üretme,söz öbekleri gibi konular üzerinde durulacaktır.Is a continuation of Introduction to Translation Theory and Practice I. After the student is introduced to the main subjects of translation studies and its areas of research at a basic level he is exposed to as many text types as possible, taught written translation methods specific to these types of text and translation practice is carried out on Russin/Turkish texts.
RUS152ÇEVİRİ AMAÇLI METİN ÇALIŞMALARI-II
TRANSLATION PURPOSE TEXT STUDEIS-II
Z202.03.02Derste metin okuma sürecinde çevirmenin başvurduğu kaynaklar ve stratejiler araştırılarak Rusça metin okunur. Öğrenciler farklı metin türlerinde farklı zorluklar içeren metin örnekleri üzerinde çalışarak bu metinleri kaynak dilden amaç dile çevirmek için hazırlanır.The resources and strategies the translator has recourse to in the process of reading a text are researched and texts in Russian are studied. The students are prepared for translating texts from source language to target language by working on various example texts of varying difficulty of various text types.
RUS162RUSÇA DİL BİLGİSİ-II
RUSSIAN GRAMMAR-II
Z202.04.02Rusça Dil Bilgisi I dersinde yapılan çalışmaların devamı niteliğindedir. Öğrencilerin her iki dilde değerlendirme yapabilme yetenekleri geliştirilmeye çalışılır.Is a continuation of the work done in the COMPARATIVE LANGUAGE APPLICATIONS-I course. The main idea is to increase the students' ability to make assessments in both languages.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
RUS231YAZILI BASIN VE MEDYA ÇEVİRİSİ
WRITTEN TRANSLATION OF PRESS AND MEDIA
Z202.02.02Derste metin okuma sürecinde çevirmenin başvurduğu kaynaklar ve stratejiler araştırılarak Rusça metin okunur. Öğrenciler farklı metin türlerinde farklı zorluklar içeren metin örnekleri üzerinde çalışarak bu metinleri kaynak dilden amaç dile çevirmek için hazırlanır.In this course, the resources and strategies a translator has recourse to in the process of reading a text are researched and a Russian text is read. The students are prepared for translating texts from source language to target language by working on various types of text of varying difficulty.
RUS241SOSYAL BİLİMLER METİN ÇEVİRİSİ
TRANSLATION OF TEXTS IN SOCIAL SCIENCES
Z223.04.04Derste çevirmenin seçimlerine etkisi olan çeşitli teorik ve pratik konular ele alınacak ve ders sırasında çeşitli çeviri stratejileri ve belli teknikler üzerinde durulacaktır.In this course, translations of subjects such as policy, international corporations, history, music, art and theatre will be made.
RUS255FİLM ÇEVİRİSİ VE ALTYAZI UYGULAMALARI
FILM TRANSLATIOS AND SUBTITLE APPLICATIONS
Z202.02.02Ders kapsamında farklı tema ve üslupları içeren metinlerin altyazı ve dublaj çevirisinin kendisine has özellikleri gözetilerek nasıl içlenebileceği uygulamalı olarak örneklendirilecektir. Filmler belgeseller ve animasyon filmleri izlenerek ve çevirileri yapılarak öğrencilerin değişik sesleri algılamaları ve anlamaları sağlanacaktır.In addition to putting these basic skills essential to subtitle translation in order,subtitle translation of a film annd series will be studied,also technical information necessary for conveying committed translations to the spectators will be transferred to the participants by supervising the applications in different business definitions and different channels.
RUS261RUS EDEBİYATI-I
RUSSIAN LITERATURE-I
Z202.03.02Öğrenciler kısaca Rus Edebiyatın belli başlı dönemleriyle tanıştıktan sonra A.S. Pushkin, L.N. Tolstoy, N.V. Gogol gibi Rus Edebiyatının önemli yazarlarının eserlerini inceleyecektir.In the first term of the Introduction to Russian Literature course.After the students are shortly introduced to the major periods of Russian literature they will study the works of important writers of Russian literature such as A.S. Pushking, M.Lermontov,F.M.Dostoyevski,L.N.Tolstoy, A.P.Chekhov.
RUS285ARDIL ÇEVİRİ-I
CONSECUTIVE INTERPRETING-I
Z021.03.02Ders süresince değişik kaynaklardan metinler dinlenip Türkçeden Rusçaya ve Rusçadan Türkçeye çevirilecektir.During the course, texts from different sources will be listened to and will be translated into Turkish.
RUS287KONUŞMA PRATİKLERİ-I
SPEAKING PRACTICES I
Z202.03.02Öğrenilen gramer kurallarını günlük hayatta pekiştirmek, konuşurken daha az hata yapmak.To reinforce learned grammar rules in everyday life, making fewer mistakes while speaking.
RUS291RUSÇA DİL BİLGİSİ-III
RUSSIAN GRAMMAR-III
Z202.04.02Rusça dilbilgisi kurallarını detaylı bir şekilde öğrenme ve bunları her alanda kullanabilme becerisi kazanma.In this course general knowledge about linguistic and analysis areas and types of Russian Language is given and both structural and operational features of language are analyzed. Within this frame, basic linguistic concepts are given and students are required to analyze language and texts concretely in the light of these concepts.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
RUS271RUS KÜLTÜR TARİHİ
HISTORY OF RUSSIAN CULTURE
S202.02.02Öğrenciler Rus tarihi ve Rus kültürü hakkında bilgi sahibi olarak öğrendikleri dilin neden ve niçinleri hakkında bilgiler edinirler. Rus bayramları örf adet ve geleneklerini öğrenirler. Rus halkının sosyal hayata ve toplumsal olaylara yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olurlar.Students will learn about Russian culture of the language they have learned in the cause and gain information about the whys. Learn the customs, and traditions of the Russian holidays. Approaches to the social life of the Russian people and learn about social events.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
RUS244MESLEKİ METİNLER ÇEVİRİSİ
PROFESSIONAL TRANSLATION OF TEXTS
Z222.04.04Fotoğrafçılık, spor, tıp, hukuk gibi alanlarda çeviriler yapılacaktır.Translations will be made in areas such as photography, sports, medicine and law.
RUS256TİCARİ ÇEVİRİ
COMMERCIAL TRANSLATION
Z222.04.04Rusya ile yapılan ticari yazışmaların içeriği. Resmi bir mektubun içeriğinde bulunması gereken temel öğeler.In the course content,reading and translating various and comprehensive business letters such as;investigation,order,complaint and letters of application and texts about business life such as;foreign trade,insurance,customs and their protocols,lading charges are discussed.
RUS262RUS EDEBİYATI-II
RUSSIAN LITERATURE-II
Z202.03.02Rus Edebiyatı–I’in devamıdır. Önemli yazarların eserleri incelenir. Eserlerin üslup özelliklerinin yanı sıra yazıldıkları dönemin sosyo-kültürel yapısına da değinilir.Is a continuation of Introduction to Russian Literature I. The works of important writers ar studied.Besides the stylistic features of the works,the socio-cultural structure of the period they were written in is also louched upon.
RUS286ARDIL ÇEVİRİ-II
CONSECUTIVE INTERPRETING-II
Z021.02.02Öğrenciler Native Speaker'dan ya da bilgisayardan dinleme yaparak metinleri Türkçeye çevirirler.Students translate texts by listening to a native speaker or to computer.
RUS288SPEAKING PRACTICES II
SPEAKING PRACTICES II
Z202.02.02Öğrenilen gramer kurallarını günlük hayatta pekiştirmek, konuşurken daha az hata yapmak.To reinforce learned grammar rules in everyday life, making fewer mistakes while speaking.
RUS292RUSÇA DİL BİLGİSİ-IV
RUSSIAN GRAMMAR-IV
Z202.04.02Rusça dilbilgisi kurallarını daha ayrıntılı bir şekilde öğrenme,bu bilgileri metin çevirisi ve konuşma gibi alanlarda kullanabilme becerisi kazanmak.To acquire the ability to learn Russian grammar rules in more detail, to use these information in areas such as text translation and speaking.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
RUS272TURİZM ÇEVİRİSİ
TRANSLATION OF TOURISM
S202.02.02Turizm terimleri üzerine çeviri yapmak,turizm sektörel iletişim bilgisine sahip olmak. Bu alanda tanıtım,reklam,broşür gibi dokümanların hazırlanması ve çevirisinin yapılması.Gerekli terminolojik kelime bilgisinin verilmesi.Translating tourism terms.Translation of presentations,advertisements,brochures related to tourism.Terminology related to tourism.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.