English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-APPLIED ENGLISH-TURKISH TRANSLATION (IN ENGLISH)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-APPLIED ENGLISH-TURKISH TRANSLATION (IN ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
BIL124INFORMATION TECHNOLOGIES - I
INFORMATION TECHNOLOGIES-I
Z202.02.02
ENT113ACADEMIC SPEAKING AND PRESENTATION SKILLS
ACADEMIC SPEAKING AND PRESENTATION SKILLS
Z122.06.03Akademik Konuşma ve Sunum Becerileri kursu, öğrencilere akademi ve profesyonel ortamlarda başarı için hayati önem taşıyan kapsamlı bir dizi iletişim becerisi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kurs, akademik iletişimin benzersiz gereksinimlerine bir girişle başlar, ortak zorluklara değinir ve etkili sözlü ve yazılı ifadenin önemini vurgular. Sonraki modüller, netlik, kesinlik ve farklı kitlelere uyarlanabilirliğe odaklanarak etkili iletişim ilkelerini derinlemesine inceler. Akademik sunumların yapılandırılması, tez geliştirme, argüman oluşturma ve görsel yardımcıların ustaca kullanımı gibi unsurları kapsayan merkezi bir temadır. Ses modülasyonu, beden dili ve sinirliliğin üstesinden gelmeye yönelik stratejileri kapsayan iletim teknikleri araştırılmaktadır. Ders aynı zamanda akademik tartışmalara ve tartışmalara katılımı da ele alır ve öğrencilere tartışma görgü kurallarına saygı göstererek argümanları nasıl oluşturacaklarını ve savunacaklarını öğretir. Soru-Cevap oturumlarının yönetilmesine, öğrencilerin soruları tahmin etmeye ve soruları etkili bir şekilde yanıtlamaya hazırlanmasına özel önem verilmektedir. Genel olarak ders, öğrencileri akademik arayışlarında ve gelecekteki mesleki çabalarında başarı için gerekli iletişim yeterliliğiyle güçlendirmeyi amaçlamaktadır.The Academic Speaking and Presentation Skills course is designed to provide students with a comprehensive set of communication skills crucial for success in academia and professional settings. The course begins with an introduction to the unique demands of academic communication, addressing common challenges and emphasizing the importance of effective spoken and written expression. Subsequent modules delve into the principles of effective communication, focusing on clarity, precision, and adaptability to diverse audiences. Structuring academic presentations is a central theme, covering elements such as thesis development, argument construction, and the skillful use of visual aids. Delivery techniques are explored, encompassing voice modulation, body language, and strategies for overcoming nervousness. The course also addresses participation in academic discussions and debates, teaching students how to construct and defend arguments while respecting debate etiquette. Special attention is given to handling Q&A sessions, preparing students to anticipate and respond to questions effectively. Overall, the course aims to empower students with the communication competence necessary for success in their academic pursuits and future professional endeavors.
ENT115COMPARATIVE STRUCTURE AND ETYMOLOGY-I
COMPARATIVE STRUCTURE AND ETYMOLOGY-I
Z303.05.03Karşılaştırmalı Yapı dersi için başlıca terimler: Morfemler (Ek ve kök ifadeler); Ekler; Cümledeki kelimelerin biçimleri; Düzensiz Biçimler/Formlar; Söz Öbekleri; Cümle ve yan Cümleler; Etimoloji: Yunancadaki kelime yapım unsurları; Önekler; Sonekler; cümle içindeki kelime biçimleriKey Terms for Comparative Structure Course: Morphemes; Affixes; Part of Speech; Irregular Forms; Phrases; Clauses Key Terms for Etymology: Word Forming Elements in Greek; Prefixes; Suffixes; Part of Speech
ENT131ENGLISH USAGE AND STYLE-I
ENGLISH USAGE AND STYLE-I
Z122.03.03İngilizcenin grameri ve farklı kullanımları.Focus will be on grammar. Grammatical topics will be revised.
ENT151INTERPRETATION SKILLS-I
INTERPRETATION SKILLS-I
Z202.03.02Öğrenciler kaset ya da CD'lerden dinleme anlama ve not tutma becerilerini geliştirirlerReading, Listening and Note –Taking in Different Cultural Topics via CDs and casettes.
ENT161INTRODUCTION TO TRANSLATION
INTRODUCTION TO TRANSLATION
Z202.03.02Çeviri hakkında genel bir bilgi, çeviri çeşitleri, sözlü çeviri ve yazılı çeviri farkları verilip çeviri teorilerine bir giriş yapılır.After a brief introduction to basic principles of translation, students are provided with different types of translations. Every week, they are required to translate some sentences and/or short texts.
ENT171LANGUAGE AND CULTURE
LANGUAGE AND CULTURE
Z303.04.03Dilin oluşumu, gelişimi, ve kültürle bağlantısının en doğru şekilde öğrenilmesini sağlar.Evolution of language and the relation between culture.
TLL101TURKISH LANGUAGE-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL125INFORMATION TECHNOLOGIES - II
INFORMATION TECHNOLOGIES-II
Z202.02.02
ENT114ACADEMIC RESEARCH AND WRITING SKILLS
ACADEMIC RESEARCH AND WRITING SKILLS
Z122.04.03
ENT116COMPARATIVE STRUCTURE AND ETYMOLOGY-II
COMPARATIVE STRUCTURE AND ETYMOLOGY-II
Z303.04.03Derste işlenen temel konular: Morfemler (ek ve kök yapılar); kelimelerin cümledeki biçimleri; cümle yapıları; İngilizce-Türkçe edatlar (preposition/postposition) Yunanca kelime yapım unsurları; İngilizcede kullanılan Yunanca temelli kelimeler; önekler-soneklerKey Terms for Comparative Structure Course: Morphemes; Part of Speech; Phrases; Clauses; Preposition-Postposition; Turkish Particles and Conjunctions (Bağlaçlar ve Edatlar) Key Terms for Etymology: Word Forming Elements in Greek; Prefixes; Suffixes; Part of Speech
ENT118WRITTEN TRANSLATION
WRITTEN TRANSLATION
Z122.05.03Öğrencilerimize çeşitli alan ve yapılarda sunulan İngilizce metinler beraberce incelenip sonucunda çevirisini yapmaları sağlanacaktır.Students will translate some basic texts on different subjects.
ENT132ENGLISH USAGE AND STYLE-II
ENGLISH USAGE AND STYLE-II
Z122.03.03Ders anlatımı ve alıştırmalar.Focus will be on grammar and different usages of English.
ENT152INTERPRETATION SKILLS-II
INTERPRETATION SKILLS-II
Z202.02.02Bu derste öğrencilere anlam bilimin temel ögelerinin, felsefe ve psikoloji alanlarındaki önemli yaklaşımların ve çözümleme teorisinin öğretilmesi temel hedeftir. Öğrenciler ders sürecinde sosyal bilim ve edebiyatla ilgili çeşitli metinleri incelemektedirler.Thorugh listening different types of speeches etc. students will gain an ability to translate what they hear. This is further supported by letting the students reading different material.
SRE101SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Dersin içeriği sosyalsorumluluk ve etik konularını kapsayacaktır. Özellikle bilgisayar mühendisliği ile ilgili etik ve sosyal sorumluluk konularına önem verilecektir. Çeşitli ingilizce ve türkçe yazılmış makaleler ve bunların değerlendirilmeleri öğrencilerle beraberce yapılacaktır.The course introduces the student, not only to relevant issues, but the views of corporate stakeholders. Approaches for presenting and carrying out a program of sustainability are presented, including strategic planning, targets, goals and alternative approaches. A prinicipal part of the course is devoted to the ethics of business and issues of transparency, including discussion of the social impact of non ethical and non transparent business practices. Case studies, a team project and practice assignments assist in presenting these themes on a practical level. It also focuses on its implementation at the global level, and paves the way for the discussion on the relationship between economics and politics. Case studies, a team project and practice assignments assist in presenting these themes on a practical level.
TLL102TURKISH LANGUAGE-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM104WORK PLACEMENT-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ENT213CONSECUTIVE TRANSLATION-I
CONSECUTIVE TRANSLATION-I
Z122.04.03Ders süresince değişik kaynaklardan metinler dinlenip Türkçeye çevirilecektirVarious listening materials will be listened and translated into Turkish during the lessons
ENT223DISCOURSE ANALYSIS-I
DISCOURSE ANALYSIS-I
Z202.02.02Diller arası geçişlerde anlam kaymasına engel olarak sağlıklı çeviriler yapılmasını sağlamakDifferent types of discourse examples from texts such as literary, news, political and legali etc.
ENT233SOCIAL TEXT TRANSLATION-I
SOCIAL TEXT TRANSLATION-I
Z021.03.02Sosyal bilimler alanından farklı disiplinlerden metinler dersin içeriğini oluşturur.Students will translate different texts from different disciplines in social sciences.
ENT243SUBTITLING-I
SUBTITLING-I
Z202.03.02Film, dizi, belgesel çevirileri yapılması.Film or TV show translation
ENT253TECHNICAL TRANSLATION-I
TECHNICAL TRANSLATION-I
Z021.03.02Teknik alanlarda terminoloji bilgisi ve teknik dökümanların çevirisi.Interactive study of the texts and glossary work.
ENT263INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE-I
INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE-I
Z122.03.03İngiliz Edebiyatı hakkında genel bilgiler ile önemli eserlerden alıntılar incelenirSome extracts taken from English Literary texts are hendled in this course.
ENT283THEORIES AND TECHNIQUES OF TRANSLATION
THEORIES AND TECHNIQUES OF TRANSLATION
Z122.03.03Çeviribilimin tarihi, kuram ve teknikleri, uygulamalarıHistory of Translation Studies, Translation Theories and Techniques, Practices
ENT293BUSINESS TRANSLATION-I
BUSINESS TRANSLATION-I
Z021.02.02Alana yönelik metinler üzerinden terim çalışması ve çeviri uygulaması.Translation of documents related to the business world and terminology exercises.
YUM203WORK PLACEMENT-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ENT273LITERARY TRANSLATION
LITERARY TRANSLATION
S202.03.02Edebi çeviri dersi, edebi metin, şiir, hikaye, oyun ve senaryoların İngilizce’den Türkçe’ye yazılı çevirisini içermektedir.Some approaches to literary translation. Translation of literary works or chosen passages and parts from basic and prominent artists, such as novel writers, poets, play and short story writers.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ENT214CONSECUTIVE TRANSLATION-II
CONSECUTIVE TRANSLATION-II
Z122.04.03Öğrenciler Native Speaker'dan ya da bilgisayardan dinleme yaparak metinleri Türkçeye çevirirlerStudents listen to native speakers or computers and then translate them into Turkish
ENT224DISCOURSE ANALYSIS-II
DISCOURSE ANALYSIS-II
Z202.02.02Düzgün ifade edebilmeAny given texts
ENT234SOCIAL TEXT TRANSLATION-II
SOCIAL TEXT TRANSLATION-II
Z021.03.02Sosyal bilimlerdeki farklı disiplinlerden metinlerin analizi, jargonlarının tartışılması ve çevirisi yapılır.Every week a text from different social sciences will be translated.
ENT244SUBTITLING-II
SUBTITLING-II
Z202.02.02Ders kapsamında televizyon programları, sinema filmi,dizi film, belgesel ve video kliplerin uyarlanış biçimleri ve teknikleri tanıtılacak, ilgili kaynakların metinlerinin altyazı çeviri yöntemiyle nasıl uyarlanabileceği uygulamalı olarak işlenecektir.Tv shows,movies, documentaries, video clip translation
ENT254TECHNICAL TRANSLATION-II
TECHNICAL TRANSLATION-II
Z021.03.02Teknik alanlarda terminoloji bilgisi ve teknik dökümanların çevirisi.Interactive study of the texts and glossary work.
ENT264INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE-II
INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE-II
Z122.03.03Öğrenciler İngiliz Edebiyatına ait roman, drama ve şiir türlerinde eserleri okur yorumlar. bu da onların bu eserleri daha iyi anlamaları ve gerektiğinde çevirebilmeleri konusunda yardımcı olur.Students are exposed to nove(ls) poems and drama works of English literature.
ENT294BUSINESS TRANSLATION-II
BUSINESS TRANSLATION-II
Z021.02.02Çeşitli ticari konulara ilişkin bilgi ve belgelerin çevirisi (Ticari yazışmalar, sözleşmeler, işletmelerin fonksiyonları, dış ticaret işlemleri, finansal belgeler vb.)Translation of documents related to the business world
GRI203ENTREPRENEURSHIP
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
MEZ204GRADUATION PROJECT
GRADUATION PROJECT
Z202.02.02Öğrenciler belirledikleri konularda ve istedikleri edebi metin türünde 50 sayfa çeviri yaparlar ve proje danışmanlarına onaylatırlarStudents may choose various topics and various types of books to translate. They are supposed to translate at least 50 pages from a book.
YUM204WORK PLACEMENT-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ENT274LEGAL TRANSLATION
LEGAL TRANSLATION
S303.03.03Hukukun farklı alanlarından çeşitli metin örnekleri sınıfta incelenerek yorumlanıyor ve Türkçe hukuk diline uygun olarak çevirisi yapılıyor.Introducing English legal texts to the students and translation of these texts into Turkish will be the main focus of this course. Meanwhile, the basic terminology and lexicon of legal texts will be studied and practiced throughout this course. The students will acquire the techniques and methods of using legal lexicon and idioms, as well.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.