English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-AUDIOLOGY (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-AUDIOLOGY (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ODY505KLİNİK UYGULAMA I
CLINICAL PRACTICE I
Z223.06.04Odyolojik değerlendirme tekniklerini kullanma, ayrıntılı hasta değerlendirmesi yapma, tanı koyma ve uygun tedavi yöntemine karar verme, gerekli rehabilitasyon programını hazırlama ve sürdürme.To use audiological evaluation techniques, making advanced patient evaluation, diagnosis and to decide the appropriate treatment method, to prepare and to maintain the necessary rehabilitation program.
ODY531FONKSİYONEL ODYOLOJİ
FUNCTIONAL AUDIOLOGY
Z223.06.04Odyoloji tarihi, meslek tanımı, odyolojik temel tanımlar ve terminoloji, ses fiziği, psikoakustik, sinyal ve gürültü çeşitleri, işitme kaybı, tipleri ve dereceleri, işitme kaybı tanılamasında kullanılan testler, işitme cihazları, işitme sistemi anatomi ve fizyolojisi.History of audiology, definition of profession, audiological basic definitions and terminology, sound physics, psychoacoustics, signal and noise types, hearing loss, types and degrees, tests used to diagnose hearing loss, hearing aids, anatomy and physiology of hearing system.
SAG503TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Odyoloji ve konuşma bozuklukları ile ilgili araştırma ve makalelerin incelenmesi ve tartışılması ile sunum hazırlama kabiliyetinin kazandırılması.To gain the ability to prepare presentations by examining and discussing research and articles about audiology and speech disorders.
ODY529İLERİ TANISAL ODYOLOJİ
ADVANCED DIAGNOSTIC AUDIOLOGY
S213.06.03Odyolojide davranım testleri ve objektif testlerin tanı koymadaki yeri.Behavioral tests and objective tests in audiology.
ODY533İLERİ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
ADVANCED EAR NOSE AND THROAT DISEASES
S213.06.03Kulak değerlendirme yöntemleri, kulak kepçesi, dış kulak yolu ve orta kulak hastalıkları ve tedavisi, sensöri nöral işitme kaybına neden olan hastalıklar ve tedavisi, nöral işitme kaybına neden olan hastalıklar ve tedavisi, konjenital kulak hastalıkları ve tedavisi.Ear evaluation methods, auricle, external ear canal and middle ear diseases and their treatment, sensory neural hearing loss causing diseases and treatment, neural hearing loss causing diseases and treatment, congenital ear diseases and treatment.
ODY535ODYOLOJİDE YAPAY ZEKAYA GİRİŞ
INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AUDIOLOGY
S213.06.03Yapay zekanın tarihi,temelleri gibi teorik bilgileri alarak mantıksal programlamada prolog dilini öğrenme ve önermeler analizi yapabilme, yapay zeka algoritmalarını yorumlama becerilerini geliştirme ve tüm bunları birleştirerek odyoloji ile yapay zekayı ilişkilendirip proje hazırlayabilme ve analiz edebilme yeteneğinin oluşturulmasıdır.The ability to learn the prologue language and analyze propositions in logical programming by taking theoretical information such as the history and foundations of artificial intelligence, to develop the skills to interpret artificial intelligence algorithms, and to combine all these with the ability to associate audiology with artificial intelligence, to prepare and analyze projects.
ODY537İŞİTSEL REHABİLİTASYONDA UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN AUDITORY REHABILITATION
S213.06.03Odyolojide rehabilitasyon alanındaki klinik uygulamaları içerir.It includes clinical applications in the field of rehabilitation in audiology.
ODY539ENDÜSTRİYEL ODYOLOJİDE YENİ TEKNOLOJİLER
NEW TECHNOLOGIES IN INDUSTRIAL AUDIOLOGY
S213.06.03Gürültü kavramı, ölçüm prensipleri ve değerlendirilmesi, gürültünün insan sağlığı üzerine etkisi ve gürültüden korunma yöntemleri, işitme sağlığının izlenimi, gürültü ve gürültüden korunma ile ilgili yasal mevzuatThe concept of noise, measurement principles and evaluation, the effect of noise on human health and noise protection methods, monitoring of hearing health, legal regulations on noise and noise protection
ODY541İŞİTME CİHAZI FITTING UYGULAMALARI
HEARING AID FITTING APPLICATIONS
S213.06.03İşitme cihazı uygulaması (fitting), fitting yazılımları, hastaya uygun işitme cihazı seçimi, program yazılımlarına ait terminoloji ve uygulama, ÖRNEK1 ve ÖRNEK2 marka programları ile cihaz seçimi, fitting yazılım denemeleri, ince ayar konuları tecrübe edilir.Hearing aid application (fitting), fitting software, hearing aid selection for the patient, terminology and application of program software, device selection with EXAMPLE1 and EXAMPLE2 brand programs, fitting software trials, fine tuning are experienced.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ODY520KLİNİK UYGULAMA II
CLINICAL PRACTICE II
Z223.06.04Üniversitemiz odyovestibüler test laboratuvarı, hasta anamnezi alma, saf ses ve konuşma odyometrisi, immitansmetrik değerlendirme, video otoskop, otoakustik emisyon testi ve işitsel beyinsapı yanıtları uygulamaları.Our university audioovestibular test laboratory, patient anamnesis, pure voice and speech audiometry, immitansmetric evaluation, video otoscope, autoacoustic emission test and auditory brainstem responses.
SAG510SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Z303.06.03Bilim, bilimsel araştırma, bilimsel araştırma sınıflaması, bilimsel makale okuma, değerlendirme, araştırma planlama, konu seçimi ve amaç, literatür taraması, materyal metod seçimi, veri toplama, ölçüm, biyoistatistik, veri analizi, bulguların değerlendirilmesi, bulguların yorumlanması, önerme, makale yazımı ve yayınlanmasıScience, scientific research, scientific research classification, scientific article reading, evaluation, research planning, topic selection and purpose, literature review, material method selection, data collection, measurement, biostatistics, data analysis, evaluation of findings, interpretation of findings, proposal, article writing and publishing
ODY516VESTİBÜLER SİSTEM HASTALIKLARI TANILAMA VE REHABİLİTASYON
VESTIBULAR SYSTEM DISEASES DIAGNOSIS AND REHABILITATION
S213.06.03Kulak değerlendirme yöntemleri, kulak kepçesi, dış kulak kanalı ve orta kulak hastalıkları, tedavi ve sensörinöral işitme kaybına neden olan hastalıklar, tedavi ve nöral işitme kaybına neden olan hastalıklar, konjenital kulak hastalıkları ve tedavisi.Ear evaluation methods, auricle, outer ear canal and middle ear diseases, treatment and sensorineural hearing loss diseases, treatment and neural hearing loss diseases, congenital ear diseases and treatment.
ODY518İŞİTSEL İMPLANTLAR VE SİMÜLASYON VE AMPLİFİKASYON
AUDITORY IMPLANTS AND SIMULATION AND AMPLIFICATION
S213.06.03Aday seçimi, telemetri, konuşma işlemcileri, konuşmayı işleme stratejileri, implant başarısının değerlendirilmesinde elektrofizyolojik ve davranışsal tekniklerCandidate selection, telemetry, speech processors, speech processing strategies, electrophysiological and behavioral techniques in evaluating implant success
ODY522SANTRAL İŞİTSEL İŞLEMLEME TANI VE REHABİLİTASYON
SANTRAL İŞİTSEL İŞLEMLEME TANI VE REHABİLİTASYON
S213.06.03Santral işitsel işlemlemenin değerlendirilmesini, değerlendirmede kullanılan testleri ve materyalleri, santral işitsel işlemleme bozukluğunun tanılanmasını ve rehabilitasyonunu içerir.It includes evaluation of central auditory processing, tests and materials used in evaluation, diagnosis and rehabilitation of central auditory processing disorder.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-4YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.The thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the examination phase, which can be characterized as the definition of the subject and getting used to the subject, data collection and processing, and the justification of the thesis subject. This process includes the purpose, defining the limitations, the problem (s) to be solved, or the development (s) expected to be achieved. (2) the planning phase in which the student takes into account what the collected information shows and what is related to the general objectives of the thesis. This stage includes the presentation of the theoretical framework that is seen to be related to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for collecting data and linking the theory with the subject of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase where thesis development processes are taken into consideration by considering the planning and development processes, (4) the evaluation phase that includes thinking and inference, (5) the publication phase where the thesis is written, corrected, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.