English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-AUDIOLOGY (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-AUDIOLOGY (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ODY505KLİNİK UYGULAMA I
CLINICAL PRACTICE I
Z223.06.04Odyolojik değerlendirme tekniklerini kullanma, ayrıntılı hasta değerlendirmesi yapma, tanı koyma ve uygun tedavi yöntemine karar verme, gerekli rehabilitasyon programını hazırlama ve sürdürme.To use audiological evaluation techniques, making advanced patient evaluation, diagnosis and to decide the appropriate treatment method, to prepare and to maintain the necessary rehabilitation program.
ODY531FONKSİYONEL ODYOLOJİ
FUNCTIONAL AUDIOLOGY
Z223.06.04Odyoloji tarihi, meslek tanımı, odyolojik temel tanımlar ve terminoloji, ses fiziği, psikoakustik, sinyal ve gürültü çeşitleri, işitme kaybı, tipleri ve dereceleri, işitme kaybı tanılamasında kullanılan testler, işitme cihazları, işitme sistemi anatomi ve fizyolojisi.History of audiology, definition of profession, audiological basic definitions and terminology, sound physics, psychoacoustics, signal and noise types, hearing loss, types and degrees, tests used to diagnose hearing loss, hearing aids, anatomy and physiology of hearing system.
SAG510SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Z303.06.03Bu ders sağlık bilimlerinde bilimsel araştırmanın önemi, araştırma sürecinin anlaşılması, literatür tarama ve okuma, araştırma sorusu belirleme, hipotez üretme ve geliştirme, nitel ve nicel araştırma tasarımı yapabilme, örneklem seçimi, veri toplama, veri toplama aracı geliştirme ve kullanabilme yeteneğinin kazandırılması, araştırma bulgularının raporlandırılması, araştırma ve yayın etiği, araştırma kritiği yapabilme, kanıta ortaya çıkartma ve mevcut kanıtları kullanabilme yetkinliği kazandırır.This course covers the importance of scientific research in health sciences, understanding the research process, scanning and reading literature, determining research questions, generating and developing hypotheses, making qualitative and quantitative research designs, sample selection, data collection, gaining the ability to develop and use data collection tools, evaluating research findings. It provides the competence to report, research and publication ethics, to criticize research, to reveal evidence and to use existing evidence.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ODY520KLİNİK UYGULAMA II
CLINICAL PRACTICE II
Z223.06.04Üniversitemiz odyovestibüler test laboratuvarı, hasta anamnezi alma, saf ses ve konuşma odyometrisi, immitansmetrik değerlendirme, video otoskop, otoakustik emisyon testi ve işitsel beyinsapı yanıtları uygulamaları.Our university audioovestibular test laboratory, patient anamnesis, pure voice and speech audiometry, immitansmetric evaluation, video otoscope, autoacoustic emission test and auditory brainstem responses.
SAG503TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Odyoloji ve konuşma bozuklukları ile ilgili araştırma ve makalelerin incelenmesi ve tartışılması ile sunum hazırlama kabiliyetinin kazandırılması.To gain the ability to prepare presentations by examining and discussing research and articles about audiology and speech disorders.
ODY514BİYOİSTATİSTİK UYGULAMALARI
BİYOİSTATİSTİK UYGULAMALARI
S213.06.03İstatistiğin temel kavramları, sağlık alanına özgü istatistiksel yöntemler, saha araştırmaları ve raporlaması.Basic concepts of statistics, statistical methods specific to the field of health, field research and reporting.
ODY515OTOLOJİ VE GENETİK
OTOLOGY AND GENETICS
S303.06.03Bu ders; Gen nedir? Genetikte temel kavramlar, Mendelian genetiğin temel kavramları, kalıtımın kromozom teorisi, Genlerin yapı ve fonksiyonları, kromozomal bozukluklar ve mutasyonlar, Sendromik ve Non-sendromik işitme kaybı nedir?, Sendromik İşitme Kaybı (Usher sendromı, Pendred sendromu, Waardenburg sendromu, Jervell and Lange-Nielsen sendromu, HDR sendromu, Branchio-oto-renal sendromu, Treacher Collins sendromu, MYH9, Mitokondriyal işitme kaybı), Sendromik olmayan işitme kaybında sorumlu genler, İşitme kayıplarında genetik testler, Genetik danışmanlık konularını içermektedir.This lesson; What is a gene? Basic concepts in genetics, basic concepts of Mendelian genetics, chromosome theory of inheritance, Structure and functions of genes, chromosomal disorders and mutations, What is Syndromic and Non-syndromic hearing loss?, Syndromic Hearing Loss (Usher syndrome, Pendred syndrome, Waardenburg syndrome, Jervell and Lange- Nielsen syndrome, HDR syndrome, Branchio-oto-renal syndrome, Treacher Collins syndrome, MYH9, Mitochondrial hearing loss), Genes responsible for non-syndromic hearing loss, Genetic tests for hearing loss, Genetic counseling.
ODY516VESTİBÜLER SİSTEM HASTALIKLARI TANILAMA VE REHABİLİTASYON
VESTIBULAR SYSTEM DISEASES DIAGNOSIS AND REHABILITATION
S213.06.03Kulak değerlendirme yöntemleri, kulak kepçesi, dış kulak kanalı ve orta kulak hastalıkları, tedavi ve sensörinöral işitme kaybına neden olan hastalıklar, tedavi ve nöral işitme kaybına neden olan hastalıklar, konjenital kulak hastalıkları ve tedavisi.Ear evaluation methods, auricle, outer ear canal and middle ear diseases, treatment and sensorineural hearing loss diseases, treatment and neural hearing loss diseases, congenital ear diseases and treatment.
ODY518İŞİTSEL İMPLANTLAR VE SİMÜLASYON VE AMPLİFİKASYON
AUDITORY IMPLANTS AND SIMULATION AND AMPLIFICATION
S213.06.03Aday seçimi, telemetri, konuşma işlemcileri, konuşmayı işleme stratejileri, implant başarısının değerlendirilmesinde elektrofizyolojik ve davranışsal tekniklerCandidate selection, telemetry, speech processors, speech processing strategies, electrophysiological and behavioral techniques in evaluating implant success
ODY522SANTRAL İŞİTSEL İŞLEMLEME TANI VE REHABİLİTASYON
SANTRAL İŞİTSEL İŞLEMLEME TANI VE REHABİLİTASYON
S213.06.03Santral işitsel işlemlemenin değerlendirilmesini, değerlendirmede kullanılan testleri ve materyalleri, santral işitsel işlemleme bozukluğunun tanılanmasını ve rehabilitasyonunu içerir.It includes evaluation of central auditory processing, tests and materials used in evaluation, diagnosis and rehabilitation of central auditory processing disorder.
ODY525İŞİTME KAYIPLI BİREYLERDE EĞİTSEL YAKLAŞIMLAR
EDUCATIONAL APPROACHES IN INDIVIDUALS WITH HEARING LOSS
S223.06.04İşitme kayıplı bireylerde işitsel algı, dil ve konuşma becerilerinin değerlendirilmesi; eğitsel yaklaşımlar ve uygulamalar; vaka sunumları.To introduce educational approaches and activities in hearing-impaired people and to discuss case studies.
ODY529İLERİ TANISAL ODYOLOJİ
ADVANCED DIAGNOSTIC AUDIOLOGY
S213.06.03Odyolojide davranım testleri ve objektif testlerin tanı koymadaki yeri.Behavioral tests and objective tests in audiology.
ODY533İLERİ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
ADVANCED EAR NOSE AND THROAT DISEASES
S213.06.03Kulak değerlendirme yöntemleri, kulak kepçesi, dış kulak yolu ve orta kulak hastalıkları ve tedavisi, sensöri nöral işitme kaybına neden olan hastalıklar ve tedavisi, nöral işitme kaybına neden olan hastalıklar ve tedavisi, konjenital kulak hastalıkları ve tedavisi.Ear evaluation methods, auricle, external ear canal and middle ear diseases and their treatment, sensory neural hearing loss causing diseases and treatment, neural hearing loss causing diseases and treatment, congenital ear diseases and treatment.
ODY535ODYOLOJİDE YAPAY ZEKAYA GİRİŞ
INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AUDIOLOGY
S213.06.03Yapay zekanın tarihi,temelleri gibi teorik bilgileri alarak mantıksal programlamada prolog dilini öğrenme ve önermeler analizi yapabilme, yapay zeka algoritmalarını yorumlama becerilerini geliştirme ve tüm bunları birleştirerek odyoloji ile yapay zekayı ilişkilendirip proje hazırlayabilme ve analiz edebilme yeteneğinin oluşturulmasıdır.The ability to learn the prologue language and analyze propositions in logical programming by taking theoretical information such as the history and foundations of artificial intelligence, to develop the skills to interpret artificial intelligence algorithms, and to combine all these with the ability to associate audiology with artificial intelligence, to prepare and analyze projects.
ODY537İŞİTSEL REHABİLİTASYONDA UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN AUDITORY REHABILITATION
S213.06.03Odyolojide rehabilitasyon alanındaki klinik uygulamaları içerir.It includes clinical applications in the field of rehabilitation in audiology.
ODY539ENDÜSTRİYEL ODYOLOJİDE YENİ TEKNOLOJİLER
NEW TECHNOLOGIES IN INDUSTRIAL AUDIOLOGY
S213.06.03Gürültü kavramı, ölçüm prensipleri ve değerlendirilmesi, gürültünün insan sağlığı üzerine etkisi ve gürültüden korunma yöntemleri, işitme sağlığının izlenimi, gürültü ve gürültüden korunma ile ilgili yasal mevzuatThe concept of noise, measurement principles and evaluation, the effect of noise on human health and noise protection methods, monitoring of hearing health, legal regulations on noise and noise protection
ODY541İŞİTME CİHAZI FITTING UYGULAMALARI
HEARING AID FITTING APPLICATIONS
S213.06.03İşitme cihazı uygulaması (fitting), fitting yazılımları, hastaya uygun işitme cihazı seçimi, program yazılımlarına ait terminoloji ve uygulama, ÖRNEK1 ve ÖRNEK2 marka programları ile cihaz seçimi, fitting yazılım denemeleri, ince ayar konuları tecrübe edilir.Hearing aid application (fitting), fitting software, hearing aid selection for the patient, terminology and application of program software, device selection with EXAMPLE1 and EXAMPLE2 brand programs, fitting software trials, fine tuning are experienced.
ODY543ODYOLOJİDE PROJELER
PROJECTS IN AUDIOLOGY
S213.06.03Yatırım ve Proje Kavramları, Proje Çeşitleri,Proje/ Ölçek büyüklüğü(kapasitenin) saptanması, teknoloji seçimi, kuruluş yeri seçimi vb. kararlar,projelerin finansmanı ve finansman kaynakları, projenin gelir-giderleri, projede nakit akım analizi, projelerin mali ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi, risk ve belirsizlik koşulları altında proje değerlendirme tekniklerini içermektedir.Investment and Project Concepts, Project Types, Project / Scale size (capacity) determination, technology selection, establishment location selection etc. decisions include project financing and funding sources, project income-expenses, cash flow analysis in the project, financial and economic evaluation of projects, project evaluation techniques under risk and uncertainty conditions.
ODY545SAĞLIKTA KODLAMA UYGULAMALARI
CODING APPLICATIONS IN HEALTH
S213.06.03Bu derste öğrenciler Matlab ile çeşitli uygulamalar geliştirmeyi öğreneceklerdir.In this course, students will learn to develop various applications with Matlab.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-3YÜKSEK LİSANS TEZİ I
YÜKSEK LİSANS TEZİ I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process that includes: (1) the examination phase, which can be characterized as defining the topic of interest and familiarization with the topic, collecting and processing data, and justifying the thesis topic. This process includes purpose, defining limitations, problem(s) to be solved or improvement(s) expected to be achieved. (2) the planning phase where the student considers what the collected information represents and what this information relates to for the general purposes of the thesis. This stage includes the presentation of the theoretical framework, which is found to be related to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for data collection and linking the theory to the subject of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase, in which the thesis development process is carried out by taking into account the evaluation and monitoring of the planning and development processes, (4) the evaluation phase, which includes thinking and drawing conclusions, and (5) the publication phase, in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-4YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.The thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the examination phase, which can be characterized as the definition of the subject and getting used to the subject, data collection and processing, and the justification of the thesis subject. This process includes the purpose, defining the limitations, the problem (s) to be solved, or the development (s) expected to be achieved. (2) the planning phase in which the student takes into account what the collected information shows and what is related to the general objectives of the thesis. This stage includes the presentation of the theoretical framework that is seen to be related to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for collecting data and linking the theory with the subject of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase where thesis development processes are taken into consideration by considering the planning and development processes, (4) the evaluation phase that includes thinking and inference, (5) the publication phase where the thesis is written, corrected, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.