English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AGM101GENEL MUHASEBE
GENERAL ACCOUNTING
Z303.03.03Muhasebeye ilişkin temel bilgiler, işletmelerde muhasebenin önemi, muhasebe ile ilgili taraflar, temel bilanço eşitliği, bilanço ve gelir tablosu kalemleri ve tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları ele alınacaktır.Diem records, trial balance, balance sheet and income statement preparation
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TOI111GENEL TURİZM
GENERAL TOURISM
Z202.05.021 Turizme ilişkin temel kavramlar 2 Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler1. The basic conception of tourism 2. Business enterprises in tourism sector
TOI113TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI
TOURISM GEOGRAPHY OF TURKEY
Z202.02.02Dersin İçeriği Turizm faaliyetinin statik ve dinamik boyutları, turizm hareketleri, turizm türleri, turizmde arzı oluşturan öğelerin özellikler, turizm talebinin unsurları, turizm şirketleri ve kurumları, sosyal turizm konularının öğretilmesi, turizmin geleceğinin tartışılması.Static and dynamic dimensions in tourism activity, tourism activity, types of tourism, properties of elements that make up the supply of tourism, the elements of demand in tourism, tourism companies and institutions, teaching the topics in social tourism, discussion of future in tourism are studied.
TOI121OTEL İŞLETMECİLİĞİ
HOTEL MANAGEMENT
Z202.05.02Otelcilik Endüstrisine Giriş, Dünya’da Otelcilik Endüstrisinin Gelişimi, Otel İşletmelerinin Tanımı ve Özellikleri, Türkiye’de Otel İşletmelerinin Sınıflandırılması, Türkiye'de İşletmelerin Hukuksal Açıdan Sınıflandırılması ve Otel İşletmeleri, Otel İşletmelerinde Yönetim, Otel İşletmelerinde Yönetimin İşlevleri, Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve İşlevleri, Otel İşletmelerinde Pazarlama, Otel İşletmelerinde Pazarlama Karmasının İncelenmesi, Otel işletmerinde FarklılaşmaIntroduction to hotel business industry, the development of global hotel business industry, Characteristics and Definition of Hotel Companies, Hotel Business Classification in Turkey, Legal Aspects of businesses in Turkey and Classification of Hotels Business, Hotel Business Management, Functions of Hotel Business Management, Human Resource Management in Hotel Business, Marketing in Hotel Business, Marketing Mix Analysis in Hotel Management, Target market selection in hotel business, Differentation in Hotel Business
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
ATR101TEMEL RUSÇA-I
BASIC RUSSIAN- I
S202.03.02Bir yabancı dile ilişkin temel bilgilerin öğrenilmesi,gramer konularının öğrenilmesi,konuşma,yazışma,söylenileni anlama yetilerinin kazanılması.Learning the basic information about a foreign language; to achieve the abilities of grammar, writing, reading and comprehension.
ATS101TEMEL İSPANYOLCA-I
BASIC SPANISH-I
S202.03.02Bu ders içeriğini konuşma, dinleme, okuma ve yazma gibi dört temel dil becerisi oluşturmaktadır. Temel dilbilgisi yapıları, kelime, kontrollü ve spontane ifadeler, sözlü ve yazılı ödevleri ve kısa kültürel okumaları da içermektedir.The contents of this course is speaking, listening, reading and writing are the four basic language skills. Basic grammatical structures, vocabulary, controlled and spontaneous expression, oral and written assignments, and also includes a short cultural readings.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ASG108İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risk faktörleri ve meslek hastalıkları ile ilgili konular aktarılır. Karşılaşabilecekleri acil durumlar ve iş kazaları hakkında bilgilendirilir.General information about occupational health and safety, occupational health and safety legislation, physical, mechanical, chemical, biological and ergonomic risk factors and occupational diseases affecting occupational health and safety are discussed. They are informed about emergency situations and work accidents.
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TOI112TURİZM EKONOMİSİ
ECONOMY OF TOURISM
Z202.03.02Bu dersin içeriği; Ekonomi bilminin temel tanım ve kavramları, turizm ekonomik yönü, turizmin ekonomiye etkisi, turizm arz ve talep tahminlemesi, ülkenin ve turizm işletmelerinin ekonomik verilerinin yorumlanması konularını içermektedir.Concents of the course: definitions and conceptions of economy, economic aspects of tourism, the affect of tourism to economy, tourism supply and demand forecasting, interpretation of economical data in country and tourism
TOI122ÖN BÜRO İŞLEMLERİ VE YÖNETİMİ
FRONT OFFICE OPERATIONS AND MANAGEMENT
Z202.04.02Otel işletmelerinde Ön Büro bölümünün yeri ve otelin diğer bölümleri ile ilişkisi kapsamında bölümde yürütülen temel iş ve işlemleri içerir. Ön Büro bölümünün görev ve sorumluluk alanına giren; konuk karşılamayı, otele giriş ve otelden ayrılış prosedürlerini uygulamayı, konaklama esnasında konuğun istek ya da harcamalarını kayıt altına almayı, ön büro bölümünün hem kendi içerisinde hem de otelin diğer bölümleri ile yazışmalarını ve ilgili raporları hazırlamayı, ortaya çıkabilecek sorunlar için pratik çözümler üretmeyi içerir.The subject contains the main process at front office department and relevance with the other department of front office. Besides, it contains; welcoming the guest, check-in and check-out procedures, to aim at the needs of guest and to remedy a complaint and the correspondence and making report about departmant.
TOI138YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
FOOD AND BEVERAGE SERVICE MANAGEMENT
Z202.04.02Yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren işletme türleri, bu işletmelerin özellikleri, verilen hizmetin türü ve içeriği, ilgili işletmelede yapılan üretimin özellikleri ve üretim yöntemleri, servis usulleri, işletmelerin tabi oldukları yasal düzenlemeler ve yükümlülükler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Variabilities of different companies of tourism sector, characteristics of campanies, variabilities and contents of services, characteristics of production and production systems, kinds of service, legal arrangement are made up.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ATR102TEMEL RUSÇA-II
BASIC RUSSIAN-II
S202.03.02Rus dilinin temel kurallarını oluşturmaktır.To improve the basic rules of Russian Language.
ATS102TEMEL İSPANYOLCA-II
BASIC SPANISH-II
S202.03.02Bu dersin içeriğini İspanyolca dilinin temel kuralları oluşturmaktadır.The content of this course includes basic grammer rules of Spanish language.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TOI211TURİZM MEVZUATI
TOURISM LEGISLATION
Z202.03.02Turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin tabi olduğu yasal düzenlemeler ve sorumluluklar bu dersin içeriğini oluşturur. Hukuk ve turizmle ilgili temel kavramlar, Turizmde örgütlenmeye yönelik hukuksal düzenlemeler, Turizm çeşitlerine göre yasalar, Turizm yatırımlarının yönlendirilmesine yönelik hukuksal düzenlemeler, Turizm işletmeciliği ile ilgili turizm mevzuatı, Turizmde tüketici hakları, Turizmle ilgili diğer mevzuatlar (Pasaport kanunu, kimlik bildirme)Tourism Law, International Tourism Organizations, Activities of Travel Agencies, etc.
TOI213TURİZM PAZARLAMASI
TOURISM MARKETING
Z202.03.02Bu dersin içeriği; pazarlama disiplinine ilişkin temel kavram ve tanımlar, pazarlama karması, ürün-hizmet kavramı, hizmet pazarlamasının özellikleri, tüketici satın alma davranışlarına etki eden iç ve dış etkenler ve bunların içerikleri konularından oluşmaktadır.The content of this course; basic concept and definitions related to marketing discipline, marketing mix, product-service concept, characteristics of service marketing, internal and external factors affecting consumer buying behaviors and their contents.
TOI221OTEL İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROLÜ
COST CONTROL IN HOTEL BUSINESS
Z202.04.02Otel işletmelerindeki maliyet kavramları, maliyet unsurları, kar/zarar analizi.Statement of Cost of Goods Sold, Raw Materials Cost, Direct Labor Costs, Realization of costing through distribution.
TOI223KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ
MANAGEMENT OF HOUSEKEEPING DEPARTMENT
Z202.04.02Konaklama işletmelerinde kat hizmetleri departmanının önemi, yönetim ve organizasyonu; departmanda planlama, personel işleri, bilgi akışı, kontrol, bütçeleme, temizlik, hijyen, güvenlik,dekorasyon, çamaşırhane yönetimi.The importance of the housekeeping department, management and organization in the accommodation business; department planning, human resources, information flow, control, budgeting, cleaning, Hygiene, security, decoration, laundry management.
TOI241BİLET SATIŞ (TICKETING)
TICKET SALES (TICKETING)
Z021.03.02Bilet satış sistemleri ve yöntemleri bu dersin içeriğini oluşturur.Ticket sales systems and methods that constitute the course content.
TOI243SEYAHAT ACENTELİĞİ
TRAVEL AGENCY
Z202.03.02Bu ders; seyahat sektöründe faaliyet gösteren işletme türleri, seyahat ve tur prosedürleri, tur çeşitleri ve özellikleri, ilgili yasal mevzuat konularını içermektedir.This course; types of business operating in the travel industry, travel and tour procedures, types and characteristics of tours, and related legal regulations.
TOI251MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Turizm sektöründe İngilizce nerelerde ve nasıl kullanılır, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Mesleki alanda ihtiyaç duyulan Otel, acenta, havaalanı,kongre ,seyahat terminolojileri verilerek, etkili bir iletişim kurabilme için gerekli altyapı sağlanması hedeflenmektedir.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ATR201MESLEKİ RUSÇA-I
PROFESSIONAL RUSSIAN-I
S202.03.02Dersin içeriğinde; öğrencilerin bahar döneminde devam edecekleri Mesleki Rusça II dersine katılabilecekleri düzeyde temel Rusça; günlük hayatta yaygın olarak kullanılan ifade, yapı ve kalıplar; Meslek Standartlarının gerektirdiği mesleki terim bilgileri ve mesleki iletişim kalıpları yer almaktadır.The course content includes; the basic Russian, common expressions used in daily life, professionla terminology and the expressions used in professional life of the tourism sector.
ATS201MESLEKİ İSPANYOLCA-I
PROFESSIONAL SPANISH-I
S202.03.02Tarihi ve kültürel yerler, turizm ve otelcilik sektörü İspanyolca ve Türkçe olarak irdelenmektedir.The content of this course is to examine historical and cultural sites, tourism and hospitality sector as Spanish and Turkish.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AIK202İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Z202.02.02İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi alanları. İnsan kaynakları yönetimindeki temel yaklaşımlar ve fonksiyonlar üzerine çalışmalar.Definition, importance and areas of human resources management. Basic approaches in human resources management and studies on functions.
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
TOI226MİSAFİR İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
MANAGEMENT OF GUEST RELATIONS
Z202.03.02Müşteri (Misafir) ilişkilerinin önemi, Tarihsel süreçte gelişimi, Misafir ilişkilerinin uygulanmasının işletmelere katkıları, sadakat yaratmak ve sadakat türleri, misafir bağlılığının ve tatminin oluşturulması, misafir ilişkilerinin uygulanması, misafir ilişkilerinin aşamaları, misafirle iletişimin kuralları, iletişim türleri ve beden dilinin önemi, misafir itiraz ve şikayetlerinin alınması, misafir şikayetlerinin çözüme kavuşturulması, misafir ilişkilerinin ölçülmesi, misafir ilişkilerinin dünya da ve Türkiye'de nasıl uygulandığına dair örneklerin anlatılması.The importance of customer relations, the development of historical relations, the contribution of the application of the relations of the guests, the loyalty types and the types of loyalty, the establishment of guest loyalty and satisfaction, the application of guest relations, the stages of guest relations, the rules of communication with guests, the types of communication and the importance of body language, guest appeal and receiving the complaint, visitors to resolving complaints, measuring the guest relations, guest relations in the world and be told of examples of how applied in Turkey.
TOI228ODALAR BÖLÜMÜ YÖNETİMİ
ROOM DEVISION MANAGEMENT
Z202.05.02Odalar bölümü yönetim ilkeleri ve faaliyetlerin kontrolü, Tahminler ve günlük oda raporları, oda fiyatları belirleme yöntemleri, oda satış teknikleri ve tahmin raporları, oda satış-pazarlama çalışmaları, otel işletmelerinde getiri yöntemi, Bütçeleme,The principles of rooms division management , Controlling the operations, Forecasts and daily room reports, methods of determining room rates, room sales techniques, and forecast reports, room sales-marketing studies, return method in hotel management , Budgeting
TOI230ÖN BÜRO-KAT HİZMETLERİ OTOMASYONU
FRONT OFFICE AND HOUSEKEEPING AUTOMATION
Z122.05.03Konaklama İşletmelerinde tercih edilen otel yönetim sistemi Opera programının rezervasyon oluşturma, kasa işlemleri, odalar yönetimi konularından uygulamalar yapılmasını sağlayarak sistemi aktif olarak kullanabilmeyi hedeflemektedir.The preferred hotel management system in accommodation establishments aims to be able to use the system actively by providing the applications of the Opera program, reservation operations, safe operations and rooms management.
TOI232ANADOLU UYGARLIKLARI
ANATOLIAN CIVILIZATIONS
Z202.03.02Ders, Anadolu Uygarlıklarını özellikle arkeolojik veriler üzerinden inceler. Bu esnada tarihsel kanıtlardan da faydalanır. Ders, kültür varlıkları, sanat eserleri, mimari ögelerin açıklanması ve karşılaştırılmasıyla işlenir. Sanatın insanoğlunun yaşamında ve kurduğu medeniyetlerdeki önemi ve etkin rolünün gösterilmesi bu dersin amaçlarından biridir. Tarih öncesi çağlardan paleolitik dönemden başlanılarak, sanat eserleri üzerinden Bizans Medeniyeti’ne kadar insanoğlunun medeniyet tarihindeki aşamaları ve bu medeniyetlerin kültürleri tanıtılmaya çalışılacaktır. Bu dönemlere damgasını vuran medeniyetlerin eserlerinden ait oldukları kültürlerin tanımlaması yapılmaya ve anlaşılmaya çalışılacaktır. Sanatın kültür tarihini anlama ve değerlendirilmesindeki rolü ve önemi de ortaya konmuş olacaktırAnatolian Civilizations course, starting with the Early Times, until the end of the Byzantine Empire, Anatolia civilizations existed in the light of archaeological data is intended to teach.
TOI252MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, mesleki dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ATR202MESLEKİ RUSÇA-II
PROFESSIONAL RUSSIAN-II
S202.03.02Dersin içeriğinde otel çalışanlarının konukları karşılanmasından konukların uğurlanmasına kadar tüm departman ve birimlerde gerekli olan Mesleki Rusça terim, ifade ve cümleleri ile iletişim kalıpları yer alır. Dersin sonunda öğrenciler, konuşma, dinleme ve anlama, okuma ve yazma becerilerini geliştirme imkânı bulurlar.The content includes; all the expressions and terminology which used by all the departments of the hotel in the all process of welcoming and goodbying the guests.
ATS202MESLEKİ İSPANYOLCA-II
PROFESSIONAL SPANISH-II
S202.03.02Bu dersin içeriğini İspanyolca dilinin temel kuralları oluşturmaktadır.The content of this course is to examine historical and cultural sites, tourism and hospitality sector as Spanish and Turkish.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.