English

VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES-PHARMACY SERVICES

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES-PHARMACY SERVICES
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
ECZ101DAVRANIŞ BİLİMLERİ
BEHAVIOUR SCIENCES
Z202.03.02Davranış bilimleri ve psikoloji ile ilgili temel kavramlar.Basic concepts of behavioral sciences and psychology.
ECZ103GENEL KİMYA
GENERAL CHEMISTRY
Z202.04.02Atom, molekül, bileşik kavramı, periyodik cetvel, çözeltiler ve konsantrasyon kavramları, temel kimya reaksiyonlarıAtom, molecule, compound concept, periodic table, solution and concentration concepts, basic chemistry reactions
ECZ105ECZANE HİZMETLERİNDE İLAÇ BİLGİSİ-I
THE KNOWLEDGE OF MEDICINE IN PHARMACY SERVICES-I
Z303.06.03ilaç bilgisine giriş, ilaçların kullanım amaçları, ilaç etkisinin özeliikleri, ilaçların sınıflandırılması ilaç adlandırılması, ilaçların uygulama yolları, farmakodinami farmakokinetik, ilaç etkileşimleri reçete değerlendirme ve ilaç kullanımı hakkında bilgi verilmesi sinir ve endokrin sistem ilaçları sindirim sistemi ilaçları kardiyovasküler sistem ilaçları kemoterapötik ilaçlarintroduction to drug information, purpose of medication, characteristics of drug effect, classification of drugs drug nomenclature, ways of administration of drugs, pharmacodynamics pharmacokinetics, drug interactions prescribing evaluation and use of medication nerve and endocrine system drugs digestive system drugs cardiovascular system drugs chemotherapeutic drugs
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SMY111TIBBİ TERMİNOLOJİ
MEDICAL TERMINOLOGY
Z202.02.02Dersin içeriğin de; öğrenciler tıp terimlerini oluşturan kökleri, birleştirme formlarını, önekleri ve sonekleri tanıtarak bu temel elementlerin nasıl bir araya gelerek tıbbi terimler oluşturulduğunu göreceklerdir. Öğrenciler çeşitli dallara ait tıbbi terimlerin tanımlamanın yanı sıra yaygın olarak tıp alanında kullanılan tıbbi kısaltmalarını da öğreneceklerdir. Tıp terminolojisi öğrenimi program boyunca devam edecektir.Course content also; The students make up the roots of medical terms, combining forms, prefixes and suffixes introducing how these basic elements together will see that created medical terms. Students belonging to various branches as well as definitions of medical terms commonly used in the medical field will learn medical abbreviations. Medical terminology education program will continue throughout.
SMY115GENEL MİKROBİYOLOJİ
GENERAL MICROBIOLOGY
Z021.02.02Mikroorganizmaların genel özellikleri,enfeksiyon zinciri, hastane enfeksiyonları, enfeksiyon hastalıklarının çeşitli bulaş yolları ve alınması gereken önlemler, el hijyeni, tıbbi atık yönetimi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri.General characteristics of microorganisms, microbial metabolism, growth conditions, micro-organisms count, to gain information to students about isolation.
SMY117ANATOMİ VE FİZYOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO ANATOMY AND PHYSLOGY
Z202.03.02İnsan vücudunu oluşturan yapıtaşları, hücreler, organlar ve organizma oluşum basamaklarının anlatılmasını içerir. Organizmayı oluşturan Sinir Sistemi, Kardiyovasküler Sistem, Gastrointestinal Sistem, Üriner Sistem, Genital Sistem, Endokrin Sistem Anatomisi genel olarak anlatılır. Duyu Organları , İskelet ve Kas Sistemi detaylı bir şekilde işlenir.The content of the course includes the stages of formation of the building blocks, cells, organs and organisms that make up the human body. Constituting the organism of Nervous System, Cardiovascular System, Gastrointestinal System, Urinary System, Genital System, Endocrine System Anatomy are explained in general. The Skeletal and Muscle System is processed in a detailed form.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
ECZ104BİYOKİMYA
BIOCHEMISTRY
Z202.03.02Karbonhidratlar, Lipidler,Protein ve Aminoasitler, Mineraller ve Vitaminler,Karaciğerin Biyokimyasal Reaksiyonlardaki Rolü,Böbreğin Biyokimyasal Reaksiyonlardaki Rolü,Kan Biyokimyası, Asit Baz Dengesi İdrar Biyokimyası, Periton Sıvısının BiyokimyasıCarbohydrates, Lipids, Proteins and Aminoacids, Minerals and Vitamins, Role of Liver in Biochemical Reactions, The Role of the Kidney in Biochemical Reactions, Blood Biochemistry, Acid-Base Balanced Urine Biochemistry, Biochemistry of Peritoneum Liquid
ECZ106TOKSİKOLOJİ
TOXICOLOGY
Z202.03.02Genel toksikoloji, Toksikolojinin bölümleri, Ksenobiyotiklerin etkisizleşmesi ve biyoetkinleşmesi, Toksisitenin moleküler ve hücresel mekanizması, Genotoksisite, İmmünotoksisite, Mutojenesiz ve teratojenesiz, Kanserojenesiz Karaciğer toksisitesi, Böbrek toksisitesi, Solunum sistemi toksisitesi, Besin zehirlenmeleri, Klinik toksikolojiGenotoxicity, Immunotoxicity, Non-mutagenic and non-teratogenic, Non-carcinogenic Liver toxicity, Renal toxicity, Respiratory system toxicity, Food poisoning, Clinical toxicology, General toxicology, Toxicologic episodes, Inactivation and bioinjection of xenobiotics, Molecular and cellular mechanism of toxicity.
ECZ108ECZACILIKTA TEMEL HESAPLAMALAR
THE BASIC CALCULATION OF PHARMACY
Z303.04.03
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
SMY114İLK YARDIM
FIRST AID
Z021.02.02İlk yardımın tanımı ve KBK kuralı, İlk yardımın hedefleri, İlk yardımın ABC kuralı ve Temel Yaşam Desteği, Hava yoluna kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması, Kanama türleri ve kanamaların durdurulması, Turnike uygulama, Bilinç bozukluklarında, şok ve bayılmalarda ilk yardım, Yaralanma türleri ve bölgesel yaralanmalar, Omurga yaralanmaları, Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, Yanık türleri ve ilk yardım, Zehirlenme çeşitleri ve ilk yardım, Sıcak çarpması ve donmalarda ilk yardım, Hasta ve yaralı taşıma şekilleriDefinition of first aid and KBK rule, first aid targets, first aid ABC rules and basic life support, airway fled to remove foreign bodies, bleeding types and the bleeding stopped, apply a tourniquet, consciousness disorder, shock and fainting, first aid, injury types and regional injuries , spinal injuries, broken bones and sprains aid, type of burn and first aid, first aid and types of poisoning, heat stroke and frostbite first aid, forms of transport sick and wounded
SMY118ANATOMİ VE FİZYOLOJİ SİSTEMLER
ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL SYSTEMS
Z202.03.02İnsan vücudu, iç ve dış ortamda değişse bile, canlılığını belirli bir dengede tutmak için çalışır. Bu denge sistemini tanımlayan homeostatik kavramından hareketle sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, üriner sistem, genital sistem gibi organ ve sistemlerin çalışma prensipleri ve aralarındaki ilişki açıklanmaktadır.The human body works to maintain its vitality in a certain balance, even if it changes in the internal and external environment. Starting with the concept of homeostatics, which describes this balance system, the relationship between the nervous system, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system, urinary system, genital system, organ and systems and their working principles are explained.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM106YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.05.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ECZ203ECZANE HİZMETLERİNDE İLAÇ BİLGİSİ-II
THE KNOWLEDGE OF MEDICINE IN PHARMACY SERVICES-II
Z303.06.03Ağrı ve inflamasyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, Endokrin sistemi etkileyen ilaçlar, Üreme sistemini etkileyen ilaçlar, Üriner sistem ilaçları, Kulak, burun ve orofarinks ilaçları, Göz ve deri ilaçları, Vitaminler, AşılarAgents used in the treatment of pain and inflammation, Drugs affecting the endocrine system, Drugs affecting the reproductive system, Urinary system drugs, Ear, nose and oropharyngeal drugs, Eye and skin drugs, Vitamins, Vaccines
ECZ205HASTALIKLAR BİLGİSİ
THE KNOWLEDGE OF DISEASES
Z202.03.02Hastalık- Sağlık kavramı, Tanılama yöntemleri, Solunum sistemi hastalıkları, Kardiyovasküler sistem hastalıkları , Üriner sistem hastalıkları, Hareket sistem hastalıkları, Sindirim sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Enfeksiyon hastalıkları, Endokrin sistem hastalıkları, Santral sistem hastalıkları, KBB ve göz hastalıkları, genital hastalıklarDiseases-Health concept, Diagnostic methods, Respiratory system diseases, Cardiovascular system diseases, Urinary system diseases, Movement system diseases, Digestive system diseases, Blood diseases, Infectious diseases, Endocrine system diseases, Central system diseases, ENT and eye diseases, genital diseases
ECZ207ECZANE HİZMETLERİ YÖNETİMİ
THE MANAGEMENT OF PHARMACY SERVICES
Z303.04.03Hastalara yaklaşım, Eczane yönetimi ile ilgili temel bilgiler vermek, Halkla ilişkiler ve müşteri ilişkileri ile ilgili bilgi vermek.To give basic information about pharmacy management, to give information about public relations and customer relations.
ECZ211İLAÇ ŞEKİLLERİ TEKNOLOJİSİ
THE TECHNOLOGY OF MEDICINE FORMS
Z303.04.03İlacın tanımı tarihçesi, laboratuvarda çalışma kuralları ve koşulları, ilaç hazırlamada temel işlemler, ilaçların ambalajlanması ve saklama koşulları, iyi laboratuvar uygulaması, sıvı dozaj şekilleri, sıvı ve yarı katı ilaç şekilleri, ilacın yapımı uygulaması ve stabilite, sterilizasyon ve dezenfeksiyon.The history of the definition of medicine, the working rules and conditions in the laboratory, basic operations in drug preparation, packaging and storage conditions of drugs, good laboratory practice, liquid dosage forms, liquid and semisolid drug forms, drug application and stability, sterilization and disinfection.
ECZ217ECZANE HİZMETLERİ UYGULAMALARI–I
THE IMPLEMENTATION OF PHARMACY SERVICES-I
Z122.04.03
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
SMY213MESLEKİ İNGİLİZCE-I
MESLEKİ İNGİLİZCE-I
Z202.02.02Bu derste öğrenciler İngilizce tıp alanındaki kelime ve kalıpları kullanarak grameri tekrar ederler. Ayrıca öğrenciler sağlık alanındaki temel terminoloji, kişi ve yerler, genel anatomi, vücut sistemleri ve ilk yardımla ilgili konuları sağlıklı ve hasta kişilerle iletişim kurabilmek için öğrenirler. Okuma anlama, sunum ve rol yapma ile yeteneklerini geliştirirler.
YUM205YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.05.00
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ECZ206KAYIT VE STOK YÖNTEMLERİ
THE METHOD OF RECORDS AND STOCKING
Z202.03.02Stok tanımı ve önemi, yararları, eczanede tutulan kayıtlar, stok sistemleri, dönem sonu envanter değerleme, Eczanede rutin tutulan defterler ve kayıtlar.Inventory definition and benefits, benefits, pharmacy records, inventory systems, period end inventory valuation, pharmacy routine books and records.
ECZ208TIBBİ BİTKİSEL ÜRÜNLER
THE PRODUCT OF MEDICAL HERBAL
Z122.04.03Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler yönetmeliği, Bitkisel drogların adlandırılması, sınıflandırılması, bitkisel ürünlerde kullanılan temel kavramlar, tıbbi bitkisel ürünlerin ruhsatı, drogların saklanması, makroskopik ve mikroskobik analizleri, bitkisel ürünlerin hazırlanmasında kullanılan bitkiler ve bitkisel çaylar, tıbbi bitkilerin içerdiği maddeler, bitkisel ilaçlarda kullanılan dozaj şekilleri,Naming and classification of herbal drugs, basic concepts used in herbal products, registration of medicinal herbal products, storage of drugs, macroscopic and microscopic analyzes, herbs and herbal teas used in the preparation of herbal products, medicinal plant ingredients, dosage forms used in herbal medicines
ECZ212ECZANE İŞLETMESİ SİSTEMLERİ
THE SYSTEM OF PHARMACY MANAGEMENT
Z202.04.02Eczane açmanın usul ve esasları, eczaneler için pazarlama, örgütsel yapı, Eczane yerleri ve bölümleri, Ecza maddelerinin özellikleri ve sorumluluk, Eczane ruhsatı alma,Eczanelerde bulunması mecburi ilaçlar Eczanenin devri.The principles and principles of opening a pharmacy, marketing for pharmacies, organizational structure, locations and sections of pharmacies, the characteristics and responsibilities of pharmacists, obtaining a pharmacy license, compulsory drugs found in pharmacies.
ECZ214MADDE VE İLAÇ BAĞIMLILIĞI
THE SUBSTANCE AND DRUG ADDICTION
Z202.03.02İlaç suistimali, Tolerans, Suistimal edilen ilaçlar, İlacın yanlış kullanılması, Madde bağımlılığı, Bağımlılığa yol açan etkenler, Psişik (psikolojik) bağımlılıkDrug abuse, Tolerance, Abused drugs, Misuse of drugs, Substance addiction, Factors that cause addiction, Psychological addiction
ECZ224ECZANE HİZMETLERİ UYGULAMALARI–II
THE IMPLEMENTATION OF PHARMACY SERVICES-II
Z122.05.03
SMY214TIP HUKUKU VE ETİK
MEDICAL LAW AND ETHICS
Z202.02.02Etik kavramı, hasta hakları, hasta-hekim-sağlık personeli ilişkisinin hukuki boyutlarıThe concept of ethics, patient rights, patient-physician-legal aspects of the relationship between health personnel
SMY216İLETİŞİM
COMMUNICATIONS
Z021.02.02İletişim kavramları, iletişimin türleri, yazılı ve sözlü iletişim, etkin iletişim kurma yöntemleriCommunication concepts, types of communication, written and oral communication, effective communication methods
SMY218MESLEKİ İNGİLİZCE-II
MESLEKİ İNGİLİZCE-II
Z202.02.02
YUM206YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.05.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.