English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-SOCIOLOGY (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-SOCIOLOGY (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FEF501SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.06.03Proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesi, araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Selection of research topic, processes involved in scientific research, and report writing.
SOS505OSMANLI UYGARLIĞI
OTTOMAN CIVILIZATION
Z303.06.03Osmanlı Devletine ait olan, kültürel, toplumsal ögelerin tamamını kapsar.It covers the whole of cultural, social things belonging to the Ottoman State.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-3TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR COURSE
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.Teaches the student to use resources while preparing his seminar. How to determine the sources, how to cite all sources related to the subject duly. Improving the ability of the student to explain a subject dominated and to speak in front of the community is provided.
SOS502İKTİSAT SOSYOLOJİSİ
ECONOMIC SOCIOLOGY
S303.06.03Bu ders kapsamında ekonomik düşüncenin doğuşu, gelişimi ve bugünkü durumu irdelenmektedir.The aim of this course is to provide students with the notion of economics as a social science.
SOS507MODERN SOSYOLOJİ TEORİLERİ
MODERN SOCIOLOGY THEORIES
S303.06.03Sosyolojinin klasik kökleri Çağdaş sosyolojinin belirleyici özellikleri Çağdaş ve klasik sosyoloji ayrımı Çağdaş sosyologlar ve kuramlarıClassical roots of sociology Characteristics of contemporary sociology Contemporary and classical sociology distinction Contemporary sociologists and their theories
SOS508DİN VE TOPLUM
RELIGION AND SOCIETY
S303.06.03İlkel dinlerden günümüze bir din sosyolojisi analizi yapar.Conducts a sociology of religion analysis from primitive religions to the present day.
SOS509AHLAK SOSYOLOJİSİ
SOCIOLOGY OF ETHICS
S303.06.03Ahlak felsefesi kavramları, felsefe ekolleri, etik ahlak ilişkisi, ahlakın din, gelenek, görenek, örf ilişki ele alınmaktadır.Concepts of moral philosophy, philosophical schools, ethical moral relation, moral religion, tradition, tradition, customary relation are handled.
SOS510TOPLUMSAL DEĞİŞME VE KURAMLARI
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE KURAMLARI
S303.06.03Büyük boy sosyal teoriler, Küçük boy sosyal teoriler, çatışmacı sosyal kuramlar, işlevselci sosyal kuramlar, Sembolik etkileşimci sosyal kuramlar, Modernist sosyal kuramlar, Post-Modernist sosyal kuramlar, Söylemler, Doktrinler ve İdeolojiler, Türkiye'de ideolojik kuramlar ve sosyal hareketlerMacro-microsociology, , functionalist social theories, symbolic interactionist social theories, modernist social theory, Post-modernist social theories, discourses, doctrines and ideologies, ideological theories and social movements in Turkey.
SOS512EKONOMİK DOKTRİNLER VE SİSTEMLER
ECONOMICAL DOCTRINES AND SYSTEMS
S303.06.03Bu ders kapsamında ekonomik düşüncenin doğuşu, gelişimi ve bugünkü durumu irdelenmektedir.Within the scope of this course, the birth, development and current situation of economic thought will be examined.
SOS513KÜLTÜR TEORİLERİ
KÜLTÜR TEORİLERİ
S303.06.03Dersin içeriği kültüre dair kuram ve kuramcılardır.The content of the course is cultural theories and theorists.
SOS514TOPLUMSAL UYUM ÇATIŞMA VE TABAKALAŞMA MODELLERİ
TOPLUMSAL UYUM ÇATIŞMA VE TABAKALAŞMA MODELLERİ
S303.06.03Dersin içeriği toplumsal çatışmanın doğasını anlayarak kültürel bir bütün elde etmek.The content of the course is to acquire a cultural whole by understanding the nature of social conflict.
SOS518TOPLUMSAL CİNSİYET
TOPLUMSAL CİNSİYET
S303.06.03Cinsiyet, toplumsal cinsiyet kuramları, feminist kuramlar, LGBTİ kuramları, Queer TeoriGender, gender theories, feminist theories, LGBTI theories, Queer Theory
SOS520TASAVVUF SOSYOLOJİSİ
SOCIOLOGY OF SUFI
S303.06.03Bir İslam Mistisizmi olarak anılan Tasavvuf Kültürünün doğuşu, teorik yapısı, din sosyolojisi bakımından yeri belirlenecektir. Farklı tarihsel evrelerde böyle bir alanın toplumsal, estetik ve etik seviyede nasıl yaşandığına dikkat çekilerek, günümüz dünyasında oluşturduğu etkinin konuları, problemleri ve hangi bireysel toplumsal bağlamda nasıl yaşanmakta olduğu üzerine bir gözlem gerçekleştirilecektir.Sufi Culture referred to as an Islamic Mysticism will be determined in terms of its birth, its theoretical structure and sociology of religion. By drawing attention to how such an area was experienced at social, aesthetic and ethical levels in different historical stages, an observation will be made on the issues and problems of its impact in today's world and how it is experienced in which individual social context.
TAR517SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ
HISTORY OF POLITICAL THOUGHT
S303.06.03
TAR519TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜNCEL SORUNLAR
CURRENT ISSUES IN TURKISH FOREIGN POLICY
S303.06.03
TAR524GENEL TÜRK TARİHİ KAYNAKLARI
GENEL TÜRK TARİHİ KAYNAKLARI
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-5YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
MASTER'S THESIS - I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-6YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
MASTER'S THESIS 2
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is learning process that includes the these items: (1) identifying the topic of interest and examination phase, which can be described as getting used to the subject, data collecting and processing, justification of the thesis. topic. This process includes the purpose, defining limitations, problems to be solved and improvements expected to be achieved. (2) The planning stage, in which what the collected information shows and what this information is related to in line with the general purposes of the thesis is taken into account. This process includes the presentation of the theoretical framework, which is found to be related to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for data collection and linking the theory to the subject of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase, that development tasks are carried out in accordance with plan and development process is evaluated and monitored, (4) evaluation phase, which includes thinking and drawing conclusions, (5) publication phase that the thesis is written, corrected, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.