English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-INFORMATION TECHNOLOGY LAW (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-INFORMATION TECHNOLOGY LAW (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK715SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.06.03Proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesi, araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesi, araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.
BHK501BİLİŞİM HUKUKUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR
BİLİŞİM HUKUKUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR
S303.06.03Bu dersi alan öğrenciler, medeni yargılama hukukunda elektronik belgelerin delil niteliği hakkında bilgilendirilirler. Derste genel olarak elektronik belgeler, elektronik delil kavramı, elektronik delillerin özellikleri, diğer delillerle bağlantısı, elektronik delillerin senet kavramı bakımından değerlendirilmesi ve senetle ispat kuralı, elektronik delillerin delil sözleşmelerine konu olması konularında inceleme yapılır.Students who take this course are informed about the evidential nature of electronic documents in civil jurisdiction law. In the course, they are generally informed about electronic documents, the concept of electronic evidence, the characteristics of electronic evidence, its connection with other evidence, evaluation of electronic evidence in terms of the prima facie evidence, electronic evidence in evidence agreements.
BHK503BİLİŞİM HUKUKUNUN TEMELLERİ
BİLİŞİM HUKUKUNUN TEMELLERİ
S303.06.03Ders kapsamında genel olarak dijital devrim incelenecek, bunun hukuka etkileri olumlu ve olumsuz boyutlarıyla irdelenecek, yapay zekaların gelişimi ve yapay zekaların hukuki sorumluluğuna değinilecektir. Ardından derste öğrencilerin sunum ve katkıları doğrultusunda siber savaş, siber taciz, siber terörizm gibi özel konulara dair detaylı inceleme yapılacaktır.Within the scope of the course, the digital revolution will be studied in general, the effects of this on law will be examined with its positive and negative dimensions, and development and legal responsibility of artificial intelligence will be discussed. In line with the presentations and contributions of the students, detailed studies will be done on special issues such as cyber harrassment, cyber terrorism, cyber warfare and cyber warfare.
BHK505İNTERNETLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE VERİ KORUNMASI HUKUKU
İNTERNETLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE VERİ KORUNMASI HUKUKU
S303.06.03Bu dersi alan öğrenciler, internetle ilgili düzenlemeler ve internete erişim yasakları hakkında bilgilendirilir. Ders kapsamında; internet kavramı, erişim yasağı kavramı, erişim yasaklarının hak ve özgürlükler ve kişiliğin korunmasıyla ilişkisi, erişim yasaklarının ceza hukuku, veri korunması hukuku ile diğer disiplinler açısından görünümü, internet öznelerinin sorumluluğu ve unutulma hakkı irdelenir.Students taking this course are informed about internet-related legal regulations and internet access bans. Within the scope of the course; the concept of internet, the concept of access ban, the relationship of access bans with the basic rights and freedoms and protection of personality, the view of access bans in terms of criminal law, data protection law and other disciplines, legal responsibilities of internet subjects and right to be forgotten are examined.
BHK507BİLİŞİM HUKUKUNDA ÖZEL KONULAR
BİLİŞİM HUKUKUNDA ÖZEL KONULAR
S303.06.03Bu dersi alan öğrenciler, bilişim dünyasındaki gelişmelerin iş ilişkilerine ve iş hukukuna yansımaları hakkında bilgilendirilir. Ders kapsamında temel bilişim teknolojileri kavramları, işyerinde bilişim araçları ve teknolojik ihlaller, uluslararası ve ulusal düzenlemeler, işyerlerinde teknolojik uygulama sorunları, uzaktan çalışma modeli, bilişim araçlarının iş ilişkisine ve iş akdinin feshine etkisi incelenir.Students who take this course are informed about the implications of IT developments on business relations and business law. Within the scope of the course, basic IT concepts, information tools and technological violations in the workplace, international and national regulations, technological practice problems at workplaces, remote working model, the effect of information tools on business relationship and termination of employment are examined.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-5YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
Z000.030.00
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-6YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
Z000.030.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.