English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-INFORMATION TECHNOLOGY LAW (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-INFORMATION TECHNOLOGY LAW (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUF501HUKUKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
HUKUKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Z303.06.03
HUK701HUKUK METODOLOJİSİ
METHODOLOGY OF LAW
Z303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-3TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR COURSE
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.Teaches the student to use resources while preparing his seminar. How to determine the sources, how to cite all sources related to the subject duly. Improving the ability of the student to explain a subject dominated and to speak in front of the community is provided.
BHK501BİLİŞİM HUKUKUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR
BİLİŞİM HUKUKUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR
S303.06.03Bu dersi alan öğrenciler, medeni yargılama hukukunda elektronik belgelerin delil niteliği hakkında bilgilendirilirler. Derste genel olarak elektronik belgeler, elektronik delil kavramı, elektronik delillerin özellikleri, diğer delillerle bağlantısı, elektronik delillerin senet kavramı bakımından değerlendirilmesi ve senetle ispat kuralı, elektronik delillerin delil sözleşmelerine konu olması konularında inceleme yapılır.Students who take this course are informed about the evidential nature of electronic documents in civil jurisdiction law. In the course, they are generally informed about electronic documents, the concept of electronic evidence, the characteristics of electronic evidence, its connection with other evidence, evaluation of electronic evidence in terms of the prima facie evidence, electronic evidence in evidence agreements.
BHK502AVRUPA BİRLİĞİ HABERLEŞME HUKUKU
AVRUPA BİRLİĞİ HABERLEŞME HUKUKU
S303.06.03Bu dersi alan öğrenciler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemeler konusunda bilgilendirilir. Ders kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları incelenerek Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun teorik ve pratik boyutları incelenir.Students who take this course are informed about the Personal Data Protection Law No. 6698 and secondary regulations. Within the scope of the course, the decisions of the Personal Data Protection Board (KVKK) are examined and the theoretical and practical dimensions of the Personal Data Protection Law are examined.
BHK503BİLİŞİM HUKUKUNUN TEMELLERİ
BİLİŞİM HUKUKUNUN TEMELLERİ
S303.06.03Ders kapsamında genel olarak dijital devrim incelenecek, bunun hukuka etkileri olumlu ve olumsuz boyutlarıyla irdelenecek, yapay zekaların gelişimi ve yapay zekaların hukuki sorumluluğuna değinilecektir. Ardından derste öğrencilerin sunum ve katkıları doğrultusunda siber savaş, siber taciz, siber terörizm gibi özel konulara dair detaylı inceleme yapılacaktır.Within the scope of the course, the digital revolution will be studied in general, the effects of this on law will be examined with its positive and negative dimensions, and development and legal responsibility of artificial intelligence will be discussed. In line with the presentations and contributions of the students, detailed studies will be done on special issues such as cyber harrassment, cyber terrorism, cyber warfare and cyber warfare.
BHK504BİLİŞİM SUÇLARI
BİLİŞİM SUÇLARI
S303.06.03Bu dersi alan öğrenciler bilişim suçları, bilişim sistemlerinde arama ve elkoyma tedbirleri, ceza muhakemesinde elektronik deliller gibi konular hakkında bilgilendirilir. Öğretideki farklı görüşler ve yargı içtihadı incelenir. Suçların düzenlendiği hükümlerin teknolojik gelişmeler gözönüne alındığında yeterliliği tartışılır.Students taking this course are informed about cyber crimes, search and seizure measures in information systems, electronic evidence in criminal proceedings. Different views in doctrine and jurisprudence are examined. The adequacy of the provisions by which the crimes are regulated is discussed considering the technological developments.
BHK505İNTERNETLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE VERİ KORUNMASI HUKUKU
İNTERNETLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE VERİ KORUNMASI HUKUKU
S303.06.03Bu dersi alan öğrenciler, internetle ilgili düzenlemeler ve internete erişim yasakları hakkında bilgilendirilir. Ders kapsamında; internet kavramı, erişim yasağı kavramı, erişim yasaklarının hak ve özgürlükler ve kişiliğin korunmasıyla ilişkisi, erişim yasaklarının ceza hukuku, veri korunması hukuku ile diğer disiplinler açısından görünümü, internet öznelerinin sorumluluğu ve unutulma hakkı irdelenir.Students taking this course are informed about internet-related legal regulations and internet access bans. Within the scope of the course; the concept of internet, the concept of access ban, the relationship of access bans with the basic rights and freedoms and protection of personality, the view of access bans in terms of criminal law, data protection law and other disciplines, legal responsibilities of internet subjects and right to be forgotten are examined.
BHK506ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE REKABET
ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE REKABET
S303.06.03Bu ders ile öğrenciler bilişim teknolojilerinin Ticaret Hukuku üzerindeki etkileri ve e-ticaret düzenlemelerinin yapılmasının nedenleri hakkında bilgilendirilir. Öğrencilerin Ticaret Hukukunun teknoloji etkisiyle nasıl şekilleneceği konusunda muhakeme yapmaları sağlanır. E-ticaret düzenlemeleri bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle eşleştirilerek incelenir.With this course, students are informed about the effects of information technologies on Commercial Law and the reasons for making e-commerce regulations. It is ensured that students make judgments about how the Commercial Law will be shaped by the effect of technology. E-commerce regulations are examined by matching them with developments in information technologies.
BHK507BİLİŞİM HUKUKUNDA ÖZEL KONULAR
BİLİŞİM HUKUKUNDA ÖZEL KONULAR
S303.06.03Bu dersi alan öğrenciler, bilişim dünyasındaki gelişmelerin iş ilişkilerine ve iş hukukuna yansımaları hakkında bilgilendirilir. Ders kapsamında temel bilişim teknolojileri kavramları, işyerinde bilişim araçları ve teknolojik ihlaller, uluslararası ve ulusal düzenlemeler, işyerlerinde teknolojik uygulama sorunları, uzaktan çalışma modeli, bilişim araçlarının iş ilişkisine ve iş akdinin feshine etkisi incelenir.Students who take this course are informed about the implications of IT developments on business relations and business law. Within the scope of the course, basic IT concepts, information tools and technological violations in the workplace, international and national regulations, technological practice problems at workplaces, remote working model, the effect of information tools on business relationship and termination of employment are examined.
BHK508KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU
S303.06.03
BHK509AVRUPA VERİ KORUMA HUKUKU
AVRUPA VERİ KORUMA HUKUKU
S303.06.03
BHK510İNTERNET ORTAMINDA İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
İNTERNET ORTAMINDA İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
S303.06.03
BHK511YAPAY ZEKALI VARLIKLARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU
YAPAY ZEKALI VARLIKLARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU
S303.06.03
BHK512TİCARET HUKUKUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE E-TİCARET
TİCARET HUKUKUNDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE E-TİCARET
S303.06.03
BHK513İŞ İLİŞKİSİNDE BİLİŞİM HUKUKUNUN YANSIMALARI
İŞ İLİŞKİSİNDE BİLİŞİM HUKUKUNUN YANSIMALARI
S303.06.03
BHK514BİLİŞİM CEZA HUKUKU
BİLİŞİM CEZA HUKUKU
S303.06.03
BHK515DİJİTAL ÇAĞDA E-TİCARET
DİJİTAL ÇAĞDA E-TİCARET
S303.06.03
BHK516BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ HUKUKU
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ HUKUKU
S303.06.03
BHK517ADLİ BİLİŞİM
ADLİ BİLİŞİM
S303.06.03
BHK518FİNANSAL TEKNOLOJİLER
FİNANSAL TEKNOLOJİLER
S303.06.03
BHK519İNTERNET İLETİŞİM HUKUKU
İNTERNET İLETİŞİM HUKUKU
S303.06.03
BHK520MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA ELEKTRONİK DELİLLER
MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNDA ELEKTRONİK DELİLLER
S303.06.03
BHK521BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU
S303.06.03
BHK522BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE AĞ YAPISINA GİRİŞ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE AĞ YAPISINA GİRİŞ
S303.06.03
BHK523YAPAY ZEKALI VARLIKLARIN FİKRİ HAKLARI
YAPAY ZEKALI VARLIKLARIN FİKRİ HAKLARI
S303.06.03
BHK524UYGULAMALI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HUKUKU
UYGULAMALI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HUKUKU
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-5YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
MASTER'S THESIS - I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-6YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
MASTER'S THESIS 2
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is learning process that includes the these items: (1) identifying the topic of interest and examination phase, which can be described as getting used to the subject, data collecting and processing, justification of the thesis. topic. This process includes the purpose, defining limitations, problems to be solved and improvements expected to be achieved. (2) The planning stage, in which what the collected information shows and what this information is related to in line with the general purposes of the thesis is taken into account. This process includes the presentation of the theoretical framework, which is found to be related to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for data collection and linking the theory to the subject of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase, that development tasks are carried out in accordance with plan and development process is evaluated and monitored, (4) evaluation phase, which includes thinking and drawing conclusions, (5) publication phase that the thesis is written, corrected, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.