English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS (IN ENGLISH)(DOC)(MASTER LEVEL)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS (IN ENGLISH)(DOC)(MASTER LEVEL)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE503SEMINAR
SEMINAR
Z000.012.00Alanında kazandığı bildirileri yazıya dökme, bilimsel makale yazma çalışmaları yaptırır.This course positions the instructor, that acts actually only as advisor, auditor, and guide, to the periphery while putting the student as the center of the course on full scale. Therefore, the pace and the content of the course solely depend on the progress rate of students. Five steps for instructing the course can be summarized as: determining the topic, creating the conceptual framework, deciding on research method, conclusion and reporting.
SBU519PRINCIPLES OF RESEARCH DESIGN AND METHODS
PRINCIPLES OF RESEARCH DESIGN AND METHODS
Z303.06.03Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci • Bilim ve araştırma arasındaki ilişki • Araştırmanın boyutları • Teori, paradigma ve araştırma • Yöntem • Araştırma etiği • Araştırma tasarımı • Ölçme • Veri toplama ve analiz • Araştırma raporu konularında kapsamlı bilgiye sahip olur.A student who completed this course should have a comprehensive idea on; • Relation of science and research • Dimensions of research • Theory, paradigm and research • Methodology • Ethics of research • Research design • Measurement • Data collection and analysis • Research report
SBU522COMPARATIVE POLITICS
COMPARATIVE POLITICS
Z303.06.03Dersin İçeriği: • Karşılaştırmalı politika nelerle ilgilenmektedir? • Karşılaştırmalı politika alanında ne tür sorulara yanıt aranmaktadır? • Karşılaştırmalı politika alanında savlar nasıl oluşturulmaktadır? • Karşılaştırmalı politika alanında savlar oluştururken karşılaşılan güçlükler nelerdir? • Karşılaştırmalı politika alanında savları oluşturmakta başvurulan kanıtlar nasıl temin edilmektedir? • Bir devleti başarılı kılan nedir? • Devletler ne yapmaktadır? • Devletin “gücünü” nasıl ölçebiliriz?• What is comparative politics all about? • What sorts of questions do we ask in comparative politics? • How do we build arguments in comparative politics? • What challenges confront building arguments in comparative politics? • How do we obtain evidence to build arguments in comparative politics? • What makes a state successful? • What do states do? • How can we measure state “strength”?
SBU527CONTEMPORARY DEVELOPMENTS IN POL. THEORIES
CONTEMPORARY DEVELOPMENTS IN POL. THEORIES
Z303.06.03Siyaset Kuramının esas ilgi alanı özellikle kuralların hak ve yükümlülükleri ve gücün limitleri üzerinde dikkatlice durularak bizim kolektif hayatımızın nasıl düzenleneceğidir. Sokrates'in zamanından beri, siyasi filozoflar, iyi insan için "iyi yaşam" olgusunun sağlanması için siyasi bilginin yanı sıra kültürel değerleri, siyasal rejimleri, kurumsal formları, yasaları ve ekonomik sistemlerin en savunulabilir yaklaşımlarını önermişlerdir.In this course, we examine key texts and thinkers of western political thought, with particular attention to: ancient and modern accounts of ‘rule’ toward the end of communal virtue and harmony, popular sovereignty, consent as a source of political legitimacy and finally, political freedom, both ancient and modern. The texts document the ‘debates’ between their authors who frequently responded to each other across centuries in defining “the political,” “political society,” “political rule,” “citizen,” “freedom,” “equality,” “justice,” “democracy,” “rule of law,” and the like.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBU537INTERNATIONAL ORGANIZATION AND WORLD POLITICS
INTERNATIONAL ORGANIZATION AND WORLD POLITICS
Z303.06.03-Uluslararası hükümetlerararası ve hükümetdışı örgütlenmeler - Uluslararası örgütler arasındaki farklılıklar -Uluslararası örgütlerin yönetimiInternational and Regional organizations are covered. In additional, the theoretical appraoches towards the organizations are examined.
SBU505INT ADVANCED STUDIES IN IR THEORIES
INT ADVANCED STUDIES IN IR THEORIES
S303.06.03Ders öğrencilere uluslararası ilişkiler teorisi alanında yakın dönemde yapılan katkılar ve bu alanda eser veren teorisyenlerin çalışmaları hakkında temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Derste öncelikle klasik uluslararası ilişkiler teorileri incelenecek, daha sonra bu alandaki güncel gelişmeler ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulacaktır.The course is planned to provide the students with a basic knowledge on recent contributions to the theory of international relations and on the recent works by scholars specialized on this area. The classical theories of international relations will be analyzed during the first weeks. Later, a detailed analysis of contemporary developments in the theory of international relations will be realized.
SBU509INT BASIC ISSUES IN TURKISH FOREIGN POLICY
INT BASIC ISSUES IN TURKISH FOREIGN POLICY
S303.06.03Uluslararası sistem ve dış politika; Türk Dış Politikası’nın genel görünümü; Kıbrıs sorunu; Avrupa güvenliği ve Türkiye; uluslararası terörizm ile mücadele ve Afganistan ile ilişkiler; ABD ile ilişkiler; AB ile ilişkiler; İran nükleer dosyası ve Türk Dış Politikası.International system and foreign policy, the general view of Turkish Foreign Policy, the Cyprus issue, European security and Turkey, the international fight against terrorism and relations with Afghanistan, relations with the United States, relations with the EU, the Iranian nuclear file and the Turkish foreign policy.
SBU510INT POSTMODERNISM AND INTERNATIONAL RELATIONS
INT POSTMODERNISM AND INTERNATIONAL RELATIONS
S303.06.03Ders, öğrencilere modernizm ve postmodernizm, modernite ve postmodernite, nesnellik ve öznellik gibi kavramlar hakkında genel bir çerçeve vermeyi, bu çerçeveden hareketle öğrencilerin Hegel ve Scott; Fukuyama ve Baudrillard gibi ddüşünürlerin eserleriyle aşina olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Ders akışı içinde bu temelden yola çıkılarak postmodern siyaset ve postmodernizm-uluslararası ilişkiler bağlantısının tartışılması hedeflenmektedir.The course is programmed to give the students a general framework on the concepts of modernism and postmodernism, modernity and postmodernity, objectivity and subjectivity, and too provide them a general knowledge on thinkers such as Hegel, Scott, Fukuyama and Baudrillard. The courses discuss, from this framework, the relation between postmodern politics and the connection between mostmodernism and international relations.
SBU534MIGRATION AND INTERNATIONAL POLITICS
MIGRATION AND INTERNATIONAL POLITICS
S303.06.03Bu ders, küresel hareketlilik, uluslararası hareketlilik, göçmen entegrasyonu; Göçün gönderen ve kabul eden toplumlardaki etkisi, göçle ilgili sorunların analizinde kullanılan temel yöntemleri içermektedir.This course covers changing trends in global mobility, at theories explaining international mobility, migrant integration; the impact of migration in sending and receiving societies, the basic methods used for analyzing migration related issues.
SBU540EUROPEAN POLITICS
EUROPEAN POLITICS
S303.06.03Bütün yönleri ile Avrupa Birliği'ni ele almak. Tarihçe, Kurumlar, İşleyiş, Üyelik süreci, üye ülkeler vb.evaluation of the European Union in all its aspects, including its history, institutions, functioning, membership process, and policies
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBU603ADVANCED STUDIES IN POLITICAL THEORY
ADVANCED STUDIES IN POLITICAL THEORY
Z303.010.03Bu ders siyaset teorisi hakkındaki farklı yaklaşımları sunar ve klasik ve modern siyasi düşünürler tarafından belirtilen bazı temel problemleri anlatır.This course presents different perspectives on political theory and introduces some fundamental problems which have been reflected upon by classical as well as modern political thinkers.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBU604COMPARATIVE POLITICS ON FOREIGN POLICY
COMPARATIVE POLITICS ON FOREIGN POLICY
Z303.010.03Öncelikle ders, karşılaştırmalı siyasette kullanılan teorilere ve metotlara giriş ile başlar, yani “karşılaştırmalı methot” ve “vaka çalışması” yaklaşımı. İkinci olarak ders, uygulamalı vaka çalışmaları veya ülkeler arası karşılaştırmaların derinlemesine analizi ile devam eder, ki bunlar Britanya, Fransa, Almanya ve ABD.The primary focus is on ethnic diversity, but in our readings also relate to the political implications of racial distinctions, religious strife, class cleavages, and other types of social diversity. The unit of analysis shifts throughout the course. We study the implications of diversity from national-, group-, and individual-level perspectives.
SBU602ADVANCED STUDIES ON INTERNATIONAL POLITICS
ADVANCED STUDIES ON INTERNATIONAL POLITICS
S303.010.03
SBU606TURKISH POLITICAL THOUGHT
TURKISH POLITICAL THOUGHT
S303.010.03
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTARAL QUALIFYING EXAM
Z000.030.00Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.The unit consists of written and oral exams
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE605SEMİNER
SEMINAR
Z000.020.00Alanında kazandığı bildirileri yazıya dökme, bilimsel makale yazma çalışmaları yaptırır.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşamasıContents of the Course Unit Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SINIF: 5 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-3TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşamasıThesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SINIF: 5 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-4TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşamasıThesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.