English

FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-AVIATION MANAGEMENT(IN ENGLISH)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-AVIATION MANAGEMENT(IN ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS107INTRODUCTION TO BUSINESS
INTRODUCTION TO BUSINESS
Z303.05.03İşletme alanına özel ve alanı destekleyici beceriler sağlayan bu ders, işletme disiplinine özgü eleştirel ve analitik düşünme tekniği sunar. Öncelikle işletmelerin gelişimini etkileyen iç ve dış çevredeki ulusal ve küresel faktörler incelenir. Öğrenciler, pazarlama, strateji, finans, muhasebe, insan kaynakları, bilgi sistemleri ve yönetim fonksiyonları ile ilgili temel sorunları analiz eder. Ek olarak, bu ders öğrencilerin iş etiği konularını ve sosyal sorumluluğu tartışmalarına ve bazı iş analizi teknikleriyle fırsatları ve zorlukları keşfetmelerine olanak tanır. Bu nedenle, bu dersin amacı işletmenin hem iç hem de dış çevresini ve aralarındaki ilişkiyi tanımlayan tüm işletme fonksiyonlarını incelemektir. Ders esnasında, iş dünyasındaki dinamikler ve teoriler ışığında işletmelerin iş yapma süresinde nasıl ayakta kaldığını gösteren belirli temalar da ele alınmaktadır.Contents of basic business administration.
ECO191INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
Z303.06.03Dersin içeriğini ekonominin prensipleri, piyasalar ve çalışma şekilleri, piyasalar ve refah, kamu sektörü ve ekonomi, firma davranışları, endüstriyel organizasyon, faktör piyasaları ve tüketici tercihleri konuları oluşturur.The course covers topics on basic principles of economics, how markets work, markets and welfare, the economics of the public sector, firm behavior and organization of the industry, the factors market and consumer choice.
ENG101PROFESSIONAL ENGLISH-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to gain information effectively, how to develop strategies for an easy and effective information gathering. Techniques for improving memory for better studying or test-taking strategies. Providing the appropriate context for improving academic language skills, this course covers the frequently used language structures and functions of professional English used in various fields.
LAW192FUNDAMENTALS OF LAW
FUNDAMENTALS OF LAW
Z303.03.03Ders öğrencilerin hukukun temel ilkeleri üzeinde bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Aynı zamanda farklı hukuk dalları ile iligli bilgileri aktarmayı hedefler. Özetle ders öğrencilere hukukun temel kavramlarını öğretmeyi amaçlamaktadır.The course aims to develop the student’s knowledge on law within the major domains of fundamentals and general rules of law, law of person, law of succession, law of property, constitutional law, and international law. In summary the course is to make students explore and develop issues on every aspect of law.
MAT135MATHEMATICS FOR BUSINESS-I
MATHEMATICS FOR BUSINESS-I
Z303.05.03Bu derste amaçlanan, temel cebir bilgisini tazeleyerek üzerine finans matematiği, doğrusal cebir ve ileri olasılık konularını eklemek ve bu sayede matematiğin sosyal bilimlerde kullanımı hakkında kapsamlı bir fikir vermektir. İşlenen bu konularda temel yaklaşım konuların işlenilen bölümlerdeki uygulama örnekleri verilerek matematik nosyonunun bu alanlardaki uygulamasına ait fikir oluşturmaktır.The course topics are the idea of function, graphs of real valued functions, transcendental functions, mathematics of finance, matrices and their applications, introductory probability and statistics, limits and continuity of functions.
MFY193FINANCIAL ACCOUNTING-I
FINANCIAL ACCOUNTING-I
Z303.05.03Muhasebeye ilişkin temel bilgiler, işletmelerde muhasebenin önemi, muhasebe ile ilgili taraflar, temel bilanço eşitliği, gelir tablosu kalemleri ve tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları ele alınacaktır.Fianancial accounting concepts.
TLL101TURKISH LANGUAGE-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS132ORGANIZATIONAL THEORY
ORGANIZATIONAL THEORY
Z303.05.03Yönetim ve Organizasyondaki değişimler ve mantıksal temeller birliği, Yönetim Düşüncesindeki tarihsel gelişmeler, Klasik Yaklaşımlar (Bilimsel yönetim, Süreç Yönetimi, Bürokratik Yaklaşım). Neo- Klasik Yaklaşımlar (İnsan ilişkileri yaklaşımı, Yönetim bilimlerinde davranış bilimleri yaklaşımı), Modern (Sistem ve Olasılık Yaklaşımı) ve Post Modern Perspektifler. Günümüz Yönetim Araçları, Yönetimin geleceği. Girişimin yönetilmesi ve proje döngüsü yönetimi.Rationale and Challenges in the study of Management and Organization. Historical Developments in Management Thought. Classical (Scientific Management, Process Management, Bureaucratic Approach). Neo-Classical (Human Relations Approach, Behavioral Science, Management Science). Modern (System and Contingency Approach) and Post Modern Perspectives. Today's Administrative Tools. Futures of Management
BUS142 PRINCIPLES OF MARKETING
PRINCIPLES OF MARKETING
Z303.05.03Dersin kapsamında, ürün - hizmet, fiyat, dağıtım, tutundurma ve konumlandırma, organize etme ve pazarlama bilgi sitemleri yer almaktadır.In the content of the course, there are product-service, price, distribution, promotion and positioning, organizing and marketing information systems.
BUS238ORGANIZATIONAL BEHAVIOR FOR CIVIL AVIATION
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR FOR CIVIL AVIATION
Z303.04.03Sivil havacılıkta bireysel davranış, kişilerarası iletişim, gruplararası iletişim, davranış analizlerinde kavramsal analizler, birey, grup ve organizasyonel performans geliştirme ve yönetimin rolü bu dersdeki temel başlıklardır.Individual behavior, interpersonal communication, communication between groups, conceptual tools in behavior analysis, individual, group and organizational performance improvement and the role of management in CA are topics covered in this course
ECO192INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
Z303.05.03Dersin içeriğini ulusal gelir, geçinme ve geçinme endeksi hesaplamaları, reel ekonomi, büyüme ve işsizlik, para sistemi ve enflasyon, serbest piyasa ekonomisi kısa dönemli ticaret ilişkileri oluşturmaktadır.The course covers the basic concepts on measuring a nation’s income, measuring the cost of living, real economy and growth and unemployment, monetary system and inflation, open economy and short-run trade-offs.
ENG102PROFESSIONAL ENGLISH-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MAT136MATHEMATICS FOR BUSINESS-II
MATHEMATICS FOR BUSINESS-II
Z303.05.03Bu derste amaçlanan,analiz (Calculus) bilgisini tazelemek ve bu sayede matematiğin sosyal bilimlerde kullanımı hakkında kapsamlı bir fikir vermektir. İşlenen bu konularda temel yaklaşım konuların işlenilen bölümlerdeki uygulama örnekleri verilerek matematik nosyonunun bu alanlardaki uygulamasına ait fikir oluşturmaktır.Review of business maths concepts.
TLL102TURKISH LANGUAGE-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
BUS251OPERATIONS MANAGEMENT
OPERATIONS MANAGEMENT
Z303.05.03İşletmelerin en temel fonksiyonları operasyon veya işlemlerdir. İşlemler, üretim veya hizmet sunma amacıyla kaynakların veya sistemin bütününün yönetilmesini içerir. İşlemleri yönetme amaçlı analitik kavramlar, araçlar ve tekniklerle birlikte, tasarlama, planlama, organize etme, yürütme, işletim sistemlerini kontrol etme bu dersin ana konularıdır. Girişimcilik kavramı ve şirketleşmeThe content of the course is about the operations and productivity issues and operations strategy in a global environment which is related with project and quality management, forecasting, design of goods and services in different types of productions..
BUS261BUSINESS FINANCE-I
BUSINESS FINANCE-I
Z303.06.03paranın zaman değeri, WACC, NPV, IRR, tahvil, hisse senetleriThe course includes financial intitutions, risk and rates of return, time value of money, financial forecasting, financial planning and control, working capital policy, cash and marketable securities management, credit management, inventory management, short-term financial decisions, capital budgeting techniques, project cash flows and risk, the cost of capital, capital structure and gear (leverage), dividend policy and long-term financial decisions.
CAM201INTRODUCTION TO CIVIL AVIATION
INTRODUCTION TO CIVIL AVIATION
Z303.05.03Dünyada sivil havacılık sistemleri; sivil havacılık uygulamalarının tanım ve sınıflandırılmaları, uluslararası sivil havacılık sistemleri, organizasyonlar, toplantılar, kurallar, anlaşmalar, Hava trafik hakları, No.2920, Türk Sivil Havacılık Kanunu ve ekleri:SHY0-6A (Ticari Havacılık), SHY-6B (Genel Havacılık); Türk Sivil Havacılık Sistemi, Havaalanı ve çalışanlarının iş tanımları; Uçuş hattı ve terminal hattı imkanları, terminal tasarımı.Civil aviation systems in the world; decriptions and categorizations of civil aviation applications; Imternational civil aviation systems. Organizations, convensions, rules, agreements, Air traffic rights, No.2920 Turkish civil aviation law and appendixs:SHY0-6A (Commercial Aviation), SHY-6B (General Aviation); Turkish Civil Aviation System, Airports’s and stuff’s job descriptions: Flight line and terminal line facilities, terminal design.
IST211STATISTICS-I
STATISTICS-I
Z303.05.03Tanım ve temel kavramlar, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olaslık ve olasılık dağılımları.Research data in sciences and business; presentation and interpretation of data; basic probability concepts and theory; probability distributions.
LAW293AVIATION LAW
AVIATION LAW
Z303.05.03Sivil hava ulaştırmacılığı hukukuna giriş . Sivil hava hukuku ve işletmecilikteki uygulamaları.Discuss the issues affecting airline operations, civil aviation and airport administrations and air navigation services with international legal experts
SRE101SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Dersin içeriği sosyalsorumluluk ve etik konularını kapsayacaktır. Özellikle bilgisayar mühendisliği ile ilgili etik ve sosyal sorumluluk konularına önem verilecektir. Çeşitli ingilizce ve türkçe yazılmış makaleler ve bunların değerlendirilmeleri öğrencilerle beraberce yapılacaktır.The course introduces the student, not only to relevant issues, but the views of corporate stakeholders. Approaches for presenting and carrying out a program of sustainability are presented, including strategic planning, targets, goals and alternative approaches. A prinicipal part of the course is devoted to the ethics of business and issues of transparency, including discussion of the social impact of non ethical and non transparent business practices. Case studies, a team project and practice assignments assist in presenting these themes on a practical level. It also focuses on its implementation at the global level, and paves the way for the discussion on the relationship between economics and politics. Case studies, a team project and practice assignments assist in presenting these themes on a practical level.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BUS212BUSINESS COMMUNICATION
BUSINESS COMMUNICATION
Z303.06.03İnsan davranışı, organizasyonel davranış, iletişim teknikleriCommunication theory, written communication, oral communication, employment communication, technology, and current business communication issues
CAM224RULES OF AVIATION
RULES OF AVIATION
Z303.06.03Dersin temel içeriği, Kurallar çerçevesi, ICAO, JAA ve EASA nın rolleri, İlgili kurumlara üye ve aday ülke otoritelerinin rolleri, Uçuşa uygunluk kuralları, Ulusal ve uluslararası kurallardır.The main contents of the course unit are The framework of regulations, The role of ICAO JAA and EASA • The roles of the member country and candidate country authorities, Eligibility to flight rules, National and International Rules.
CAM232HUMAN RESOURCES MANAGEMENT FOR AVIATION
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT FOR AVIATION
Z303.05.03Dersin İçeriği İnsan kaynakları yönetimi çevresi, iş analizi ve insan kaynakları planlaması, işe alma, seçim, eğitim ve geliştirme, kariyer planlama ve gelişimi, performans değerlendirme, ücretlendirme, sağlık ve güvenlik, sendikal ilişkiler, küresel insan kaynakları yönetimi konularını kapsar.Introduction to Human Resource Management, Legal aspects in HRM, Strategic Human Resource Management Job design and analysis, Performance management, HR planning, Staffing, Training and Development, Compensation and Incentive, and Employee and Labor Relations in the all civil aviation units.
CAM236MARKETING FOR AVIATION
MARKETING FOR AVIATION
Z303.06.03Bu ders pazarlamanın tanımı, pazarlama strateji ve planları, bilgi toplama ve talep tahminleme, pazarlama araştırması, uzun vadeli sadakat ilişkileri oluşturma, tüketici pazarlarının analizi, kurumsal pazarların analizi, pazar bölümlendirme ve hedefleme, marka değeri, marka konumlandırma, ürün, fiyat, yer ve pazarlama iletişimleri stratejileri ağızdan ağıza pazarlama, uluslararası pazarlar, yeni pazarlama karmaları oluşturma ve bütünleşik pazarlama örgütü konularında odaklanmaktadır.This course consists of detailed investigations of the topics of the development of marketing management orientations, consumer behavior, targeting, product development, pricing, distribution and communication strategies.
IST214STATISTICS-II
STATISTICS-II
Z303.05.03Dersin içeriği: Basit ve çoklu regresyon, basit ve kısmi korelasyon, katsayıların anlamlılık testleri, tahminler ve güven aralıklarının elde edilmesiTests of hypotheses (Z, t, x2, and F tests); Simple regression and correlation; Multiple regression and correlation; Problems of multicollinearity, heteroscedasticity, and auto-correlation; Dummy variables; Index numbers; time-series analysis; non parametric statistics.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CAM321METEOROLOJİ
METEOROLOGY
Z303.07.03Atmosfer; Bulut ; Basınç, Isı Sıcaklık; Rüzgar; Buzlanma; Hava Durumu Tahminleri ve AnaliziAtmosphere; Cloud; Pressure, Heat, Temperature, Wind, Icing, Weather Forecating and Analyses.
CAM323SECURITY MANAGEMENT IN AVIATION
SECURITY MANAGEMENT IN AVIATION
Z303.07.03Havaalanı güvenliğine giriş, havacılık güvenliği ile ilgili temel kavramlar, terminal ve uçuş hattı tesisleri, kontrol noktası, tahditli ve arındırılmış alan kavramları, havacılık güvenliği ile ilgili uluslararası ve ulusal düzenlemeler, havaalanı güvenlik sahaları, havaalanı güvenliği ile ilgili plan ve programlar, havaalanı güvenlik sahaları.Introduction to Aviation Security, Attacks Against Civil Aviation, Terrorism! Why They Attack to Aviation Sector? Institutions and Legislations in Aviation Security, Technology and Aviation Security, Human Factors in Aviation Security, Risk Management in Aviation Security, Airport Security, Cargo Security, Airline Security, In-Flight Security, The New Threats and Future of Aviation Security.
YUM303WORK PLACEMENT-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
BUS451MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
S303.04.03Bilgi kavramı, bilgi toplumuna geçiş süreci ve işletme yönetimine etkisi, işletmelerde bilgisayar destekli bilgi sistemi uygulamaları, işletmelerde bilgi sistemlerinin seçimi, geliştirilmesi ve kurulması süreci, işletmelerde bilgi sistemi uygulamaları dersin konuları arasındadır.Information concept, transition process to the information society, and its effect on business administration, using computeraided information systems applications in businesses, choosing, improvement, and installment of information systems in businesses, applications of information systems in businesses are the subjects of the course.
CAM325AVIATION ENGLISH
AVIATION ENGLISH
S303.04.03Öğrencilerin havacılık alanındaki ingilizce kaynakları okuyup anlamalarını sağlayacak dil yeteneklerini geliştirmek. Uluslararası havacılık teşkilatının tanıtılması ve sivil havacılığa ilişkin tanımların ingilizce yazılmış çeşitli kitaplar ve makaleler incelenerek sektörün önemli konularının ele alınması.To develop language skills that will enable students to read and understand English resources in the field of aviation. The introduction of the international aviation organization and the definition of civil aviation will be examined in various books and articles written in English to address the important issues of the industry.
CAM326AVIATION SAFETY
AVIATION SAFETY
S303.04.03Bu ders modern güvenlik kuruluşlarının tarihsel köklerini ve güvenlik sorumluluklarını irdeler. Bu ders öğrencilere havacılık güvenliği kavramlarını, güvenlik yönetim sisteminin kilit bileşenlerini ve havacılık güvenliği kurallarının belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin kilit organizasyonların bilgisini sağlar. Kaza araştırmalarının temel unsurlarını da kapsar.This course explores the historical roots of modern safety organizations and the safety responsibilities. The course provides students knowledge of aviation safety concepts, key components of safety management system, and the key organizations of aviation safety rulemaking and implementations. The course also covers basic factors of accident investigation.
CAM327TEAM RESOURCE MANAGEMENT
TEAM RESOURCE MANAGEMENT
S303.04.03Havacilik meslegi icinde kisitli kaynaklarla takim olarak emniyetli ve etkin bir sekilde faaliyet gostermek amaciyla akademik ve operasyonel konulardan olusan bir icerik izlenmektedir.In order to operate safely and effectively as a team with limited resources within the aviation profession, a content consisting of academic and operational issues is followed.
CAM428GROUND SERVICES
GROUND SERVICES
S303.04.03Yer Hizmetleri bölümünün detayları.Details of ground services.
BUS417BUSINESS PLANNING
BUSINESS PLANNING
F303.04.03Bu ders, fikirden, problemden ve yenilemeden iş modelleme ve geliştirme çalışmalarına giriş niteliğindedir. Fikir sahibi ve girişimci ruhu bulunanlara yönelik bilgi, deneyim, hata ve dersler içeren pratik uygulamalı teknikler içermektedir.This course is an introductory course to business modeling and development work, from the idea, the problem and the innovation. Knowledge, experience, error, and lessons for practitioners with ideas and entrepreneurial spirit.
BUS431LEADERSHIP
LEADERSHIP
F303.04.03Liderlik becerileri olmayan yönetici etkinlik sağlamakta zorlanır. Yöneticilik becerileri olmayan lider ise kalıcılık sağlamak ve kurumsallaşma açısından büyük sorunlar yaşar. Bir lider yöneticinin ya da yönetici liderin ihtiyaç duyacağı tüm enstrümanlar gerek teorik gerekse uygulamalı olarak bu ders kapsamında ele alınmıştır.The manager without leadership skills has difficulty in providing effectiveness. A leader who does not have managerial skills has great problems in terms of ensuring permanence and institutionalization. All the instruments that a leader manager or executive leader will need are covered in this course, both theoretically and practically.
BUS433CREATIVITY AND INNOVATION
CREATIVITY AND INNOVATION
F303.04.03Bu ders yenilik, girişimcilik ve yaratıcılık, yaratıcılık ve örgütsel bağlamda bireysel yaratıcılık kavramlarını içerir. Yaratıcılık ve inovasyon önündeki engeller açıklanmaktadır. Aynı zamanda kuruluşun yaratıcılığını, yeniliğini yönetmek ve bir organizasyonun inovasyon kabiliyetini oluşturmak kapsanmaktadır.This course contains the concept of innovation, entrepreneurship and creativity, creativity and the individual creativity in the organisational context. The barriers to creativity and innovation are explained. Managing creativity, innovation in organizations and building the innovation capability of an organization are analyzed.
BUS443MARKETING RESEARCH
MARKETING RESEARCH
F303.04.03Introduction and Early Phases of Marketing Research Defining the Marketing Research Problem and Developing an Approach Research Design Exploratory Research Design: Secondary Data Exploratory Research Design: Qualitative Research Descriptive Research Design: Survey and Observation Causal Research Design: Experimentation Measurement and Scaling: Fundamentals and Comparative Scaling Measurement and Scaling: Noncomparative Scaling Techniques Questionnaire & Form Design Sampling: Design and Procedures Sampling: Final and Initial Sample Size Determination Fieldwork Data Preparation Frequency Distribution, Cross-Tabulation, and Hypothesis Testing Correlation and Regression Report Preparation and PresentationWhat is Marketing, Marketing Mix and Marketing Research, Business and Marketing Intelligence, Applied and Basic Marketing Research, The Scientific Method, Developing and Implementing a Marketing Strategy, Marketing Research in Practice, Data Warehousing, Marketing Decision Support Systems, Information from Respondents: Survey Methods, Attitude Measurement, Designing the Questionnaire, Contemporary Applications of Marketing Intelligence, Review
OIK301ETHİCAL LEADERSHİP AND GLOBAL MANAGEMENT PRACTICES
ETHICAL LEADERSHIP AND GLOBAL MANAGEMENT PRACTICES
F303.04.03Ders kapsamında, temel etik teoriler, yönetim- etik ilkeleri ve etik karar verme konuları ve global uygulamalar üzerinde durulacaktır.The content of the course, practices that reinforce the importance of leadership, ethical business practices, and corporate social responsibility (with emphasis on long-term sustainability).
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CAM322AIRPORT MANAGEMENT
AIRPORT MANAGEMENT
Z303.07.03Dersin içeriği, havaalanı endüstrisi ve operasyonları, terminaldeki yolcu davranışı, müşteri ilişkileri, küçük ve gelişen havalanları, mülkiyet modelleri, havalanı vergileri, havalanlarının ekonomik etkileri, güvenlik, göç, karantina ve gümrük prosedürleri, risk yönetimi,navigasyonun belirlenmesi, hava istasyonları.Airport industry and the operations of the airport, passenger behavior in terminal, customer relations and management of small and developing airports, ownership models, airport fees, economic impact of airports, terminal arrangements, environmental impacts, safety, immigration, quarantine and customs procedures, risk management, determination of navigation aid stations.
CAM324AIRLINE MANAGEMENT
AIRLINE MANAGEMENT
Z303.07.03Dersin içeriği, Havayolu operasyonel stratejileri ve amaçları, planlama prosedürleri, (rota yapısı, planlama ve pazar analizi, filo planlama, yolcu ve uçuş planlama); operasyon ağı planlama, teknik takım ve uçuş personeli planlama, uçuş planlama ve kontrol, bakım ve onarım planlama.Airline operational strategies and objectives, planning procedures, (route structure, planning and market analyse; fleet planning, passenger and freight planning); operation network planning, technical team and flight personel planning, distrubition of duty, freight planning and controlling, maintenance and repair planning.
YUM304WORK PLACEMENT-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
CAM328HUMAN FACTORS IN AVIATION
HUMAN FACTORS IN AVIATION
S303.04.03Dersin içeriği, kültürel boyutlar, algı, "dirty dozen", havacılık psikolojisi, insan performansı ve sınırları, sosyal uyum, itaat, kurum kültürü, insan faktörlerinde psikolojinin yeri ve önemi, iletişim, başarılı bir havayolu şirketinin özellikleri, duygusal zeka, havacılıkta dokümantasyon ve sorumluluklar, ekip yönetimi, karar verme, empati.The course introduces the student, cultural dimensions, perception, "dirty dozen", aviation psychology, human performance and limitations, social adaptation and corporate culture, obedience, communication, emotional quotient, crew resources management, decision making, empathy,
CAM461FINANCIAL MANAGEMENT FOR CIVIL AVIATION INDUSTRY
FINANCIAL MANAGEMENT FOR CIVIL AVIATION INDUSTRY
S303.04.03Bu ders finansal tablolar ve onların oluşturulmasına dair finansal terimler ve konseptlerin anlaşılmasını sağlamaktadır.This course provides an understanding of financial terms and concepts and financial statements and their construction.
BUS452PROJECT MANAGEMENT
PROJECT MANAGEMENT
F303.04.03Bu ders, iş ve kişisel anlamda başarılı bir projenin nasıl planlanacağı ve yönetileceği ile ilgili pratik bilgiler içerir. Ana ağırlık, proje yönetimi araçlarının küçük ve orta ölçekli kuruluşlarda kullanımına yönelik olacaktır. Bu derste katılımcılar, proje yönetim yeteneklerini geliştirecek ve gerekli araçlarla birlikte, başlatma, planlama, sürdürme, kontrol etme ve bitirme gibi projenin her adımının yönetimi konularında bilgilendirilecektir. Proje tüzüğünün geliştirilmesi, paydaşların tanımlanması, iş kırılım yapısının (WBS) oluşturulması, zaman çizelgeleme, takım yönetimi ve projenin takip edilmesi gibi proje yönetim tekniklerinin kullanımını kapsamaktadır. Başarılı bir proje yöneticisinin rolü de ayrıca tartışılacaktır.This course provides students with a practical understanding of successful process and project planning and management in a business or personal setting. Emphasis will be on using project management tools and techniques tailored for small and medium-sized organizations. The course will help students to develop their project management skills and provide them with the tools required to manage all phases of project including initiation, planning, executing, controlling and closing projects. The use of project management techniques such as developing a project charter, stakeholder identification, developing the scope of the project via a work breakdown structure (WBS), schedule development, team management and tracking projects will be covered. The role of the successful project manager will also be discussed.
INT302FINANCING OF FOREIGN TRADE
FINANCING OF FOREIGN TRADE
F303.04.03Dersin temel konularını; Dış Ticaret Finansmanına Giriş, Ticaret Riskleri ve Risk Değerlendirme, Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri, Alternatif Ticaret İşlemleri, İhracat Kredi Sigortası, Uluslararası Ticaretin Finansmanında Kullanılan Teknikler, Uluslararası Ticarette Ödeme Koşulları ve Nakit Yönetimi, Uluslararası Parasal ve Finansal Çevre, Finansal Krizler, Küresel Firmada Finansal Yönetim ve Muhasebe, Uluslararası Ticari Terimler, oluşturmaktadır.The basic topics of the course are; Introduction to Foreign Trade Finance, Trade Risks and Risk Assessment, Methods of Payment in International Trade, Alternative Trade Transactions, Export Credit Insurance, Techniques for Financing International Trade, Terms of Payment and Cash Management in International Trade, International Monetary and Financial Environment, Financial Crises, Financial Management and Accounting in the Global Firm, International Commercial Terms.
INT453E-TRADE
E-TRADE
F303.04.03* Doğrudan ve dolaylı ticaret ihtiyaçları ve farklılıkları * B2C, B2B, C2C ve B2B2C modelleri * Yerel ve uluslar arası örnekler ve vaka analizi * Çevrimiçi ticaret pazarı, ürün, hizmet, meslek / uzmanlık ve para değişim platformu hakkında olacaktır. * Pazarlama stratejileri* Doğrudan ve dolaylı ticaret ihtiyaçları ve farklılıkları * B2C, B2B, C2C ve B2B2C modelleri * Yerel ve Uluslararası örnekler ve vaka çalışmaları * Çevrimiçi ticaret pazarı, ürün, hizmet, meslek / uzmanlık ve para değişim platformu ile ilgili olacaktır. * Pazarlama stratejileri
INT454INTERNATIONAL TRADE POLICY
INTERNATIONAL TRADE POLICY
F303.04.03Ders geleneksel yöntemlerle uluslarası ticaret politika konularına eğilir. Öğrencilerin çeşitli konulardaki tartışmalara katılımı, ödev niteliğinde bazı konuların analizi ve sınıf içinde tartışması şeklinde devam eder.The course follows the traditional format of lectures and class discussions and students are in addition expected to do a considerable amount of reading and research both in preparation for, and as follow-up to lectures.
INT455INTERNATIONAL MARKETING
INTERNATIONAL MARKETING
F303.04.03Uluslararası pazarlamanın genel özellikleri, lokal pazarlamadan ayrılan özellikleri, farklı özellikler taşıyan ülkeler için farkı çevre koşulları, farklı pazarlarda uygulanan stratejiler dersin ana içeriğini oluşturmaktadır.Contents of the Course Unit The course includes mainly the motivational factors influencing International Marketing and international trade and the importance of international marketing environment.
OIK304ORGANIZATIONAL CULTURE IN CONTEMPORARY CORPORATIONS
ORGANIZATIONAL CULTURE IN CONTEMPORARY CORPORATIONS
F303.04.03bu ders, modern iş örgütleri hakkında öğrencilere temel bilgileri kazandırır. Bürokratik örgütlerin ve modern holding şirketlerinin ortaya çıkmasını ele alır. Derste ayrıca, emek çalışmalarına da değinilir. İmalat ve hizmet sektörlerinde emek denetimi ve insan kaynakları yönetimi konuları üzerinde durulur. Derste, dünya ekonomisinin dönüşümü sonucunda değişen çalışma biçimleri tartışılır. Ders, anlatım, tartışma, belgesel film gösterimi, konuk konuşmacı ve firma ziyaretlerinden oluşur.This course introduces students to the study of business organizations. It discusses the development of bureaucracies and the modern corporation. The course also provides an introduction to labor studies. It focuses on labor control in industrial and service sectors and human resource development. It discusses how forms of work have changed in response to the transformation of the world economy. The course is based on lectures, reading assignments, classroom discussions, the screening of documentary films, guest lectures and visits to companies.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CAM401AIRLINE NETWORK PLANNING
AIRLINE NETWORK PLANNING
Z303.08.03Havayolu network planlama süreçleri, havayolu endüstrisinin arz ve talep esasları ve network stratejileri.Network Structures, Airline demand and Supply analysis and Network Planning Processes
CAM403APPLIED WORKSHOP FOR BUSINESS-I
APPLIED WORKSHOP FOR BUSINESS-I
Z302.06.03Bu derste yönetim bilimi gerçek iş durumları ve tecrübeleri vasıtasıyla analiz edilecek ve öğrenilecektirIn this lesson, management science will be analysed and learned with real business circumstances and experiences.
GRI403ENTREPRENEURSHIP
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
YUM403WORK PLACEMENT-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
OIK401CASE ANALYSIS IN GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT
CASE ANALYSIS IN GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT
S303.04.03Modern işletmelerin karşılaştığı problemler ile ilgili gerçek olaylar örnek vaka olarak tartışılırIt consist of various real life cases from contemporary business environment
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CAM404APPLIED WORKSHOP FOR BUSINESS-II
APPLIED WORKSHOP FOR BUSINESS-II
Z302.06.03Bu derste yönetim bilimi mikro (birey) seviyesinden makro (toplumsal) seviyeye kadar adımlar halinde analiz edilecek ve öğrenilecektirIn this lesson, management science will be analysed and learned with real business circumstances and experiences.
CAM422STRATEGIC MANAGEMENT IN AVIATION INDUSTRY
STRATEGIC MANAGEMENT IN AVIATION INDUSTRY
Z303.07.03Strateji, politika ve ilgili kavramlar; tarihsel gelişmeler, stratejik yönetim okulları; stratejik yönetim süreci; strateji oluşturanlar; stratejik yönlendirme, amaçlar ve amaçlar hiyerarşisi; çevresel analiz (dış çevre analizi); çevresel analiz (iç çevre analizi); strateji belirleme düzeyleri ve temel stratejik seçenekler; şirket, işletme ve işlevsel stratejiler; uluslararası pazarlara giriş stratejileri; stratejik seçeneklerin seçiminde kullanılan araçlar, strateji seçimi; stratejinin uygulanması (örgütsel yapı ve işlevsel politikalar); stratejinin uygulanması (örgütsel davranış boyutları, örgüt kültürü); stratejik denetim; strateji ve işlevsel politikalarla ilgili örnek olay çalışmaları.The lesson covers the various components of strategy formulation, implementation and evaluation in the content of civil aviation sector.
CAM424AIR TRAFFIC CONTROL
AIR TRAFFIC CONTROL
Z303.07.03Hava trafik kontrol Sistemi BileşenleriThe lesson includes the various components of traffic control systems.
EEE377CYBER SECURITY
CYBER SECURITY
G303.03.03Aşağıdakileri içeren dijital bilgilerin güvenliğine giriş: tehditler; düzenlemeler; risk yönetimi; saldırı tespiti ve yanıtı; kriptografi, adli tıp; ve teknik eğitim ve sertifikalar.An introduction to security of digital information including: threats; regulations; risk management; attack detection and response; cryptography, forensics; and technical training and certifications.
EFU416ENVIRONMENTAL EDUCATION
ENVIRONMENTAL EDUCATION
G202.03.02Çevre eğitimi, çevre eğitiminin tarihsel gelişimi, çevre okuryazarı, sürdürülebilir çevre nedir, çevre ile ilgili temel kavramlar; ekoloji, besin zinciri,biyom ekosistemler küresel ısınma, iklim değişiklikleri, enerji kaynakları, kirlilik çeşitleri, çevre ile ilgili kurumlar, yasalar, politikalar, stratejiler ve çevreyle ilgili bir probleme çözüm üretecek aktif katılımlı projelerin geliştirilmesi.The course provides learning and applications of environmental education (EE),The history of environmental education, Environmental Literacy, Education for Sustainability, main concepts to get knowledge about environment problems like food chain, ecosystem, comminities, biomes, global warming, climate changes, energy source, kinds of pollutions, Foundations, Organizations related with environmental education, policies, laws related with environmental education and project development for implementation of solution to an environmental problem.
EFU490MATHEMATICAL THINKING
MATHEMATICAL THINKING
G303.03.03
ELL322LANGUAGE AND CULTURE
LANGUAGE AND CULTURE
G303.03.03Bu dersin icerigini Stil / tarz/ kod/ çeşit/ lehçe/dilibilimsel repertuar ve söz yapılar, Dil seçimi: toplumsal faktörler, diglossia, Kod değiştirme/karıştırma, Dil seçimi, Dil ve kimlik gibi konular olusturmaktadir.The course covers the topics most central to the discipline and its development such as language, dialect and standard; variation within one speech community - the work of the variationist sociolinguists; language variation and social networks; sociolinguistics of speech communities - diglossia, code switching and language shift; language contact, pidginisation and creolisation; language death and revitalisation; language globalisation and localisation; sociolinguistics of orthography.
ELL419ENGLISH LITERATURE
ENGLISH LITERATURE
G303.03.03
INE3136 SIGMA
6 SIGMA
G202.03.02Değişkenlik tanımı, normal dağılım tanımı, sigma ve altı sigma tanımı, Motorola´nın altı sigma yaklaşımı, altı sigma uygulama adımları, altı sigma organizasyon yapısı, altı sigma uygulamasında kullanılan araç ve yöntemler, tasarım altı sigma, yalın altı sigma.Includes techniques and methods to increase the quality of products.
INE362FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
G202.03.02Ders iceriginde Cevre Sorunları,Yenilenebilir Enerji Yaklasımları, Yesil Ekonomi ve uygulamaları yer almaktadir. Haftalik ders planinda icerik daha ayrintili bir sekilde belirtilmistir.The contents of the course are as follow: S.D Goals Low Carbon Economy Green Energy
TRE301TRANSLATION ORIENTED MEDIA STUDIES
TRANSLATION ORIENTED MEDIA STUDIES
G303.03.03İletişim ve medya kuramları, teorileri ve medya çevirisi, medya ve çeviri ilişkisi.Communication and media theories, theories and media translation, media and translation relationship.
BUS419SERVICE MARKETING
SERVICE MARKETING
F303.04.03Dersin İçeriği Ders kapsamında, geleneksel ürün pazarlaması anlayışında ele alınan 4P’den 7P’ye genişletilerek, bireysel ve grup çalışmalarıyla da hizmet pazarlamasının anlaşılması sağlanacaktır.The content of the course include the services industries related principles, concepts and marketing strategies. Within the concept of expanding the 4 Ps concept to include 7 Ps for the services sector.
OIK402STRATEGIC BUSINESS PLANNING
STRATEGIC BUSINESS PLANNING
F303.04.03Modül aşağıdakileri içeren konuları kapsar; Strateji oluşturma süreci, stratejik karar verme, strateji planlama ve faktörlerin strateji planlama sürecine etkisiThe module covers the issues including; strategy making process, strategic decision making, strategy planning and factors impact on strategy planning process
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.