English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-LANDSCAPE AND ORNAMENTAL PLANTS

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-LANDSCAPE AND ORNAMENTAL PLANTS
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AMT109MATEMATİK
MATHEMATICS
Z202.03.02Temel Kavramlar, Sayılar, Üslü- Köklü Sayılar ve Özellikleri, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, 1. ve 2. Dereceden Denklemler, Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Mutlak Değer, Eşitsizlik, Oran-OrantıBasic Concepts, Numbers, Exponential- Root Numbers and Properties, Sets, Factorizing, First and Second Degree Equations, Equation Systems and Solutions, Absolute Value, Inequalities, Ratio and Proportion
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
PBS121PEYZAJ ÇİZİM VE PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
LANDSCAPE DRAWINGS AND PROJECT PREPARATION TECHNIQUE
Z122.05.03serbest çizim, araçlı çizim teknikleri ile peyzaj çizim ve proje uygulamalarında kullanılan çeşitli sembollerin gösterilmesi, bir proje alanının uygun ölçeklerde plan, görünüş ve kesit çizimleri ile her boyutta algılanarak anlatımının sağlanmasıfree drawing, landscape drawing with vehicle drawing techniques and various symbols used in the demonstration project implementation, a project area plan, the appropriate scale, appearance and detected expression of all sizes with the provision of cross-sectional drawings
PSB111TOPRAK BİLGİSİ VE GÜBRELEME
SOIL SCIENCE AND FERTILIZATION
Z202.04.02Toprak kavramı, toprağı oluşturan faktörler, toprak profili, toprak horizonları, Gübreleme kavramı, gübre çeşitleriThe concept of soil, soil foming factors,soil profile, soil types, fertilization and fertilization types
PSB113PEYZAJ EKOLOJİSİ
LANDSCAPE ECOLOGY
Z202.04.02Peyzaj kavramı, Peyzaj ekolosinin uğraş alanı, abiyotik faktörlerden ışın enerjisi, sıcaklık, hava nemei ve yağışlar ile rüzgar faktörlerinin peyzajdaki önemleri ile biyotik faktörler hakkında bilgiler verilmektedir.The concept of landscape, landscape ecology occupation area, abiotic factors, beam energy, temperature, air humidity and rainfall and wind factors, biotic factors and provides information about the landscape importance.
PSB115BOTANİK
BOTANY
Z202.04.02botanik kavramı, ayrıldığı bölümler, diğer bilim dalları ile olan ilişkileri, hücre kavramı, hücrenin organelleri, kimyasal bileşikler, hücre bölünmesi, fizyoloji kavramı, solunum, gelişme fizyolojisi, büyüme ve gelişmeye dış faktörlerin etkisi, bitkilerdeki hareket şekilleri hakkında bigiler vermektir.concept of botany,relations with other disciplines, cell concept, organelles, chemical compounds, cell division, respiratory, growth and development to provide information about movement patterns in plants
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
PSB122YAPISAL UYGULAMA TEKNİĞİ
STRUCTURAL APPLICATION TECHNIQUES
Z122.03.03Peyzaj projelerinde kullanılan yapısal öğelerin(döşeme, merdiven, pergola, otopark vb.) proje alanına uygun ölçeklerde ve detay ölçeklerinde; plan, görünüş ve kesit teknik çizimleri ile her boyutta algılanarak teknik anlatımının sağlanması.Structural elements used in landscaping projects, (floors, stairs, pergolas, parking and so on.) project scales to suit the scale and detail, background, appearance and cross-section with technical drawings of any size perceived to provide technical expression.
PSB124ÖLÇME BİLGİSİ
SURVEYING
Z202.02.02Temel, harita bilgisi, ölçek, lejant kavramı, alan hesabı, yükseklik ölçmesi bilgilerinin aktarılması.Basic, map information, the scale, the concept of legend, the account, transfer of elevation measurement
PSB132BİTKİ TANIMA-I
PLANT RECOGNITION I
Z122.03.03Peyzaj düzenlemesinde kullanılacak kışın yaprağını döken yapraklı ağaçlar hakkında bilgiler verilerek, yetişme ortamları, toprak özellikleri, bitkilerin özellikleri anlatılmaktadır.Landscape arrangement used in giving information about leaved trees shed leaves in winter, growing media, soil properties, vegetation characteristics are described.
PSB134SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ
ORNAMENTAL PLANTS PRODUCTION TECHNIQUES
Z202.02.02Süs bitkilerinin Tohumla, Çelikle, daldırma ve Aşı yöntemleri ile çoğaltılması anlatılmaktadır.Ornamental plants, seeds, Cutting, dipping and vaccination with the reproduction methods are described.
PSB136SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ-I
ORNAMENTAL PLANTS GROWING-I
Z202.02.02Süs bitkileri kapsamında yer alan bitkilerin (iç mekan ve dış mekan süs bitkilerini temel alarak) üretim teknikleri, farklı bitki türleri için önerilen farklı üretim teknikleri ve bunların bakım önerileri, temel üretim tekniklerinden tohumla ve çelikle üretimlerin genel özellikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.Ornamental plants growing techniques, different plant care techniques for ornamental plants, pruning, fertilizing techniques and soil properties of ornamental plants.
PSB142METEOROLOJİ VE KLİMATOLOJİ
METEOROLOGY AND CLIMATOLOGY
Z202.02.02Giriş, Meteoroloji ve Klimatolojinin dalları, Atmosferin yapısı ve katları, Fiziksel meteoroloji, hidro meteoroloji,elktrometeoroloji, Fotosentez, Tarım ve Orman Meteorolojisinde Önemli Olan Meteorolojik Faktörler, Basınç ve buna bağlı cephe sistemleri, Tarım ve Orman Meteorolojisinde Meteorolojik Verilerin Ölçüm ve Gözlemi İçin Kullanılan Aletler ve Yöntemleri, Tarımsal Meteorolojik Kavramlar ve Tanımları, Bitki-Toprak-Atmosfer İlişkileri, Tarım ve Orman Ekolojisi ve Fenolojisi, Işığın Biyolojik Etkileri, Bitkilerin, Ağaçların, Toprağın ve Hayvanların Kliması, Tarımda ve Ormancılıkta, Tarım ve Orman Meteorolojisi Uygulamaları.Introduction; meteorological and climatological branches; the structure of the atmosphere and its multiples; physical meteorology; hydro-meteorology; electrometeoroloji; photosynthesis; meteorological factors that is important on agriculture and forest meteorology; pressure and related facade systems; tools and the methods used for measurement and observation of meteorological data on agricultural and forest meteorology; agricultural meteorological concepts and its definitions; plant-soil-atmosphere relations; ecology of agriculture and forestry and its phenology; biological effects of light; climate conditions that affect the lives of plants, trees, animals and soil; applications of agriculture and forest meteorology on agriculture and forestry.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ASG108İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risk faktörleri ve meslek hastalıkları ile ilgili konular aktarılır. Karşılaşabilecekleri acil durumlar ve iş kazaları hakkında bilgilendirilir.General information about occupational health and safety, occupational health and safety legislation, physical, mechanical, chemical, biological and ergonomic risk factors and occupational diseases affecting occupational health and safety are discussed. They are informed about emergency situations and work accidents.
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
PSB221KONUT ALANLARINDA ÇEVRE DÜZENLEME
ENVIRONMENTAL REGULATION IN HOUSING AREAS
Z122.03.03Konut birimlerinde yeşil alan kavramı, Konut birimi yeşil alanları açısından Türkiye ve Dünya standartları, Alan envanteri, Konut alanlarında temel ihtiyaçlar, Çevre düzenleme ilkeleri, Konut birimi nüfusuna göre öncelik verilecek düzenleme ilkeleri, Toplu konut alanı peyzaj düzenlemesiGreen space standarts for housing estates, Hierarchy of green spaces, principles for environmentally design and landscape design
PSB223ARAZİ DÜZENLEME
LAND REGULATIONS
Z122.03.03Yükseklik eğrileri, Arazi yapısı, AutcadHeight curves,land structure, autocad
PSB231BİTKİ TANIMA-II
PLANT RECOGNITION-II
Z122.03.03Gymnospermlerin tanıtılması, Angiospermlerden ayrılan kısımları, sınıfları, Sistematiği, cins ve türlerinin özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir.Gymnospermlerin introduction, leaving parts of Angiosperms, classes, Systematics, genus and provides information about the types of features.
PSB233PEYZAJ ONARIM VE BAKIM TEKNİĞİ
LANDSCAPE MAINTENANCE AND CARE TECHNIQUES
Z202.03.02Peyzaj onarım tekniğinin tanıtılması, biyolojik onarım teknikleri, biyolojik onarım çalışmaları sınıflandırılması iç sularda, sahilde, şevlerde, az eğimli ve düz alanlarda, ulaşım yolları ve yerleşim alanlarında ve maden alanlarında yapılan düzenlemeler olarak anlatılmaktadırIntroduction to Landscape repair technique, biological repair techniques, classification of biological repair work in inland waters, the beach, slope, low slope and flat areas, access roads and residential areas and mining areas are described in the regulations
PSB235SÜS BİTKİLERI HASTALIKLARI VE KONTROLÜ
ORNAMENTAL PLANTS DISEASES AND CONTROL
Z122.03.03Hastalık etmenleri, bitki hastalıklarından korunma, önemli bakteri, mantar ve virüs hastalıkları ile mücadele ve kontrollerini içerir.Disease agents, plant disease prevention, an important bacterial, fungal and viral diseases include combat and controls.
PSB237SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ-II
ORNAMENTAL PLANTS GROWING-II
Z202.03.02Peyzajda kullanılan; Betula (Huş), Alnus (Kızılağaç), Platanus(Çınar), Quercus(Meşe), Ulmus (Karaağaç), Morus (Dut) gibi ağaç ve çalılar ile yer örtücüler ile sarmaşıklar hakkında bilgiler verilmektedir.Used in landscaping, Betula (birch), Alnus (Alder), Platanus (Sycamore), Quercus (oak), Ulmus (elm), Morus (mulberry) trees and shrubs, such as in the louvers to provide information about the vines.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
PSB239PEYZAJDA SU VE SU BİTKİLERİ KULLANIMI
LANDSCAPE WATER USE AND WATER PLANTS
S202.03.02Peyzaj düzenlemelerinde su kullanımı, Su bahçeleri için uygun alan seçimi, Su bahçeleri için kullanıma uygun bitkiler.Water plants classification (submerged plants, floating plants, shallow water plants etc.) and their definition and ecological requirements.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MEZ202MEZUNİYET PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z202.02.02Tez konusu hakkında araştırma yapılması, kaynak taraması, sunum yapılması, tez içeriğinin hazırlanması, tezin nasıl hazırlanması gerektiği hakkında bilgiler verilmektedir.Research on the topic of this thesis, literature, made ​​the presentation, the preparation of the contents of the thesis, the thesis provides information on how to properly prepare.
PSB222PEYZAJ MİMARİSİNDE SULAMA TEKNİĞİ
IRRIGATION TECHNIQUES IN LANDSCAPE ARCHITECTURE
Z202.02.02Peyzajda toprak, su, bitki ilişkileri ve önemi ile sulama yöntemleri hakkında detaylı bilgi vermek. Sulama sistemlerinde kullanılan ekipmanlar ve bunların teknik parçalarının tanıtılarak kullanım alanlarının belirtilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.Irrigation technics, Main units of each irrigation technic. Soil types and their infiltrations. Measuring the irrigation time and irrigation water that have to be stored.
PSB224ÇATI VE TERAS BAHÇELERİ
ROOF AND TERRACE GARDENS
Z202.03.02Çatı ve Teras bahçelerinin kurulum biçimleri ve teknikleri hakkında bilgilendirmek, çatı ve teras bahçelerinin ekolojik koşullarının farklılıklarını göz önünde bulundurarak bu alanlarda kullanılabilecek bitki türlerinin seçiminde doğru kararlar verebilmek ve bu bahçelerin alt yapı sistemlerinin (izolasyon ve bitki harcı gereklilikleri) ve iklim koşullarının bilinmesi.İdentifying the appropriate plant species for roof gardens. Precautions on plant materials for hard weather conditions (stabilizing the plants, mulching etc.).
PSB262 FİDANLIK TESİSİ VE YÖNETİMİ
PLANTATION FACILITY AND MANAGEMENT
Z303.04.03Fidanlık ve seraların tanımı, sınıflandırılması, yer seçiminde dikkat edilmesi gerekenler, repikaj, uygulama yöntemleri, havalandırma ve soğütma sistemleri hakkında bilgiler verilmektedir.Nurseries and greenhouses in the definition, classification, site selection considerations, repikaj, application methods, provides information about ventilation and cooling systems.
PSB264SÜS BİTKİLERİNDE HASAT SONU UYGULAMALARI
END-OF-HARVEST APPLICATIONS IN ORNAMENTAL PLANTS
Z122.03.03Amacına uygun olarak pazarlamanın tüm aşamalarını (toplama, depolama, standardizasyon ) süs bitkilerinin bu aşamalardan geçirilmesini, satış ve sonrası hizmetler konusunda uygulamalı olarak bilgiler verilecektir.For the purpose of marketing all the stages (collection, storage, standardization), ornamental plants be passed these stages, and after sales services will be given information about the practical.
PSB266İÇ MEKAN TASARIMI BİTKİLERİ KULLANIM İLKELERİ
INDOOR DESIGN PLANTS APPLICATION PRINCIPLE
Z122.03.03Gerekli bakım teknikleri olan saksı değiştirme, sulama, havalandırma, temizleme, destekleme, gübreleme hakkında bilgi verilmesi, iç mekan bitkilerinin sınıflandırılması, bitkilerin yapraklarında, çiçeklerinde, sürgün ve dallarında, bütününde ile toprağında görülen sorunlar anlatılarak bazı iç mekan bitkileri hakkında bilgiler verilmektedir.Maintenance techniques required to change the flower pot, watering, ventilation, cleaning, support, give information about the fertilizing, the classification of indoor plants, plants, leaves, flowers, shoots and branches, with the whole of the territory by explaining the problems provides information about some indoor plants.
PSB268SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI VE KONTROLÜ
PESTS AND CONTROL OF ORNAMENTAL PLANTS
Z202.02.02Süs bitkilerine arız olan böcek zararlılarının tanıtımı ve hangi koşullarda yetiştikleri, böcek zararlarının meydana getirdiği tahribatlar ve semptomları, tahribat yerlerine göre sınıflandırmaları (yaprak, kök, tohum ve kozalak, kabuk ve kambiyumda zarar yapan böcek türleri) , zararlılara karşı alınan önlemlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak sınıflandırılması, biyolojik önlemlerin yararları konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Identifying the pests that especially occur on ornamental plants. Pests' their family properties. Their damages that caused on plants. Identifying and diagnosing leaf damages, trunk damages, root damages and seed damages on plants. precaution technics against the pests.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
PSB272 ÇEVRE SORUNLARI
ENVIRONMENTAL PROBLEMS
S202.02.02Çevre kavramı, çevre sorunları su, hava, toprak, gürültü, görüntü, radyoaktif kirlilikler ile önleme yöntemleri ile çevre koruma kuruluşları hakkında bilgiler verilirThe concept of the environment, environmental issues, water, air, soil, noise, image, and methods of prevention of radioactive pollution and environmental protection agencies will be informed about
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.