English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-JEWELLERY AND JEWELERY DESIGN

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-JEWELLERY AND JEWELERY DESIGN
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
KTT111KUYUMCULUK TEKNİKLERİ-I
JEWELRY TECHNIQUES-I
Z042.05.04Metalleri tanıma ve şekil verme.Recognation of metals and shaping them.
KTT113BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAKI TASARIMI-I
COMPUTER AIDEDJEWELRY DESIGN-I
Z122.04.03Güncel olan tasarım programlarının komutlarının öğrenilmesi, çizginin programın temeli olduğunun farkındalığını yaratarak programın mantığını göstermek ve takı üretmekIn this course students are taught how to use computer in their professions appropriately as well as the use of computer in artistic and aesthetic designs and of the Jewellery CAD program.
KTT115TAKI TARİHİ
JEWELERY HISTORY
Z202.03.02Primitif toplumlardan günümüze takının yeri, toplumsal yaşamda ve sanat alanında takıya yüklenen anlam ve değerler, yazılı tarih ve devamında Mezopotamya, Mısır, Antik Yunan ve Roma Uygarlıkları ve Avrupa sanatında takı kültürü; takının kültürel ve kültürlerarası anlam ve önemi; el sanatları alanındaki yeri üzerinde bilgi edinilmesi, araştırılması ve irdelenmesini kapsamaktadır.
KTT121TEKNİK RESİM
TECHNICAL DRAWING
Z021.03.02Parçaların yapım resmini yeteri kadar görünüşle ifade edebilmesini sağlayacak görünüş çıkarma, ölçülendirme, tolerans ve yüzey işleme işaretlerinin öğretilmesi ve perspektif olarak parçaların tanıtımı, takı modellerinin izdüşüm görünümlerinin çıkarılması, takının teknik çiziminin yapılması.The concept of the technical drawing, the type of the paper in drawing, the tools and the standard writing, numbers and applied studies, basic geometric drwings,projection, an the presentation of planes,the projection of full stop, line, the drawing of objects that can be seen at the first, second and the third time, deducing a scene from the cylindrical, drilled parts, scaling and it’s importance, the concept, types, applications and reason of perspective, sectioning, it’s importance, rules, application studies, geometric drawings, projection, the expansion of the shapes in three-axes system are taught
KTT123TEMEL SANAT EĞİTİMİ
BASIC ART EDUCATION
Z122.03.03Görsel sanatlar,sanatçının kendini ifade ediş biçimiyle paralel,insanlığın gelişme ve konforundaki başarılarına ilişkindir.Bu nedenle,sanat eğitimindeki insanların gelişimi konusunda çalışmalar yapılır.Sanat,tarihsel anlayışı estetik kaygı ile birleştirerek teknik ve uygulamalarla desteklenmiş temel eğitimi içermektedir.Introduction to basic art education, factors that increase creativity in children. Point-line, light-dark, concepts related to light-shadow, associations of composition and form, general concepts about colour and texture. The place and importance of texture in visual arts, concepts related to structure and perspective. Applied studies.
KTT131MODELAJ
MODELAGE
Z021.02.02Kilin biçimlenebilme özelliğinin kavratılması. Organik soyutlama ve deformasyonlarla soyut formu araştırma ve bireysel plastik form üslubu oluşturma. Aynı karakterli formlarla oluşturulan üç boyutlu düzenlemelerin yanında, temel geometrik formların yapısal ve görsel etüdlerini yapma. Doğal ve geometrik formları plastik unsurlarla birleştirme çalışmalarını içerir.To teach clay's formation feature. Organic abstraction, research of abstract form in defromations, personal plastic form creation, workings of these forms three dimensional, uniting natural and geometric forms with plastic
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
KTT112KUYUMCULUK TEKNİKLERİ-II
JEWELRY TECHNIQUES-II
Z042.04.04metalleri tanıma ve şekil vermeIt is to know the metals and mould
KTT114BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAKI TASARIMI-II
COMPUTER AIDEDJEWELRY DESIGN -II
Z122.04.03taşlı ,karmaşık,birbirinin üstünden atlamalı modelleri oluştururken neler yapılmalı ve mantığının öğretilmesi, tam takım veya setlerin hareket sistemleri ile kilit sistemlerinin öğretilmesi.What should be done with gemmiferous, mixed models and to teach the logic and to teach full sets or functions of sets and mechanism of the locks.
KTT116MUM MODEL VE DÖKÜM-I
CANDLE MODEL AND CASTING-I
Z122.03.03Modelaj mumunu şekillendirme, iki ve üç boyutlu form, detay çalışma, mum hafifletme ve yüzey temizleme konuları verilmektedir.The subjects such as forming modelling wax, two and three dimensional forms, detailed work, canle lightening and surface cleaning are taught.
KTT122TAKI TASARIMI-I
JEWELRY DESIGN-I
Z122.03.03Tasarım kavramı, araştırma aşamaları, stilizasyon kavramıyla birlikte tasarım oluşturma, yaratıcılığı geliştirme, estetik kavramı ve üretim tekniklerine uygun tasarım yapabilme becerileri verilmektedir.Concept of design, research techniques, making design by the concept of stylization, improving the creativity, term of aesthetic and to abilities to design in accordance with production techniques are aimed.
KTT134MIHLAMA TEKNİKLERİ
SETTING TECHNIQUES
Z022.02.02Metal yüzey üzerine taş sıralama, yerleştirmenin öğrenilmesi, bu taşların oturacağı yuvaların ve taşı tutacak olan tırnakların oluşturulması gösterilerek takı üretilecektir.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AET201E-TİCARET
E-COMMERCE
Z303.04.03Elektronik Ticaretin Tarihi Gelişimi, İnternet ve Elektronik Ticaretle İlgili Temel Kavramlar, İnternet Üzerinden Pazarlama ve Reklâm, Elektronik Ticaret Uygulamaları, Finansal Yatırım Araçları.The Historical Development of Electronic Commerce, Internet and Electronic Trade-Related Basic Concepts, Internet Marketing and Advertising, Electronic Commerce Applications, Financial Investment Tools.
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
KTT211BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAKI TASARIMI-III
COMPUTER AIDEDJEWELRY DESIGN-III
Z122.03.03düz set ve karmaşık setlerin çizim ve boyutlandırılmasıThe course includes to make original jewellery design, to develop models from produced models.
KTT213MUM MODEL VE DÖKÜM-II
CANDLE MODEL AND CASTING-II
Z122.03.03Rölyef (iki boyutlu form), kullanılan araç-gereçler, negatif alma, rötuş yapma, döküme hazırlık, döküm aşamaları.Relief (two dimensional form), equipment that are used, retouch, preparation to pouring and process of pouring
KTT215KUYUMCULUK TEKNİKLERİ-III
JEWELRY TECHNIQUES-III
Z042.05.04Çeşitli materyalleri metalle birlikte kullanabilmek ve özgün tasarımlı takılar oluşturabilmek.Using various materials with metals and create original jewellery designs
KTT221TAKI TASARIMI-II
JEWELRY DESIGN-II
Z122.03.03Özgün takı tasarımları yapmak, oluşturulan modelden model geliştirmek, modelleri üreterek sunuma hazır hale getirme konularını içermektedir.the course includes to make original jewellery design, to develop model from froming model, to produce models for display
KTT233GEMOLOJİ
GEMOLOGY
Z122.03.03gemolojiye giriş, mücevher taşlarının fiziksel özellikleri, mücevher taşlarının tanınması,elmasın özelliklerkarat ve kesim bilgisi ve imitasyon elmaslar.Introduction to gemology, physical features of jewellery stones, introduction to jewellery stones, features of diomand, carat and cut info, imitated diomands
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ASG108İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
S202.02.02İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risk faktörleri ve meslek hastalıkları ile ilgili konular aktarılır. Karşılaşabilecekleri acil durumlar ve iş kazaları hakkında bilgilendirilir.General information about occupational health and safety, occupational health and safety legislation, physical, mechanical, chemical, biological and ergonomic risk factors and occupational diseases affecting occupational health and safety are discussed. They are informed about emergency situations and work accidents.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
KTT216KUYUMCULUK TEKNİKLERİ-IV
JEWELRY TECHNIQUES-IV
Z042.05.04menteşe oluşturma, yüzük çalışması ve koleksiyon ürünlerinin yapılmasıForming joint, working on ring and manufacture of collection products
KTT218BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAKI TASARIMI-IV
COMPUTER AIDEDJEWELRY DESIGN-IV
Z122.05.03düz set ve karmaşık setlerin çizim ve boyutlandırılmasıDrawing and dimensioning of sets and complex sets
KTT222TAKI TASARIMI-III
JEWELRY DESIGN-III
Z122.04.03Tasarım araştırması, elde edilen verilerden form araştırmaları yapma, temaya göre koleksiyon hazırlama, artistik çizim, takının teknik ayrıntılı çizimi, sunum dosyası hazırlama konularını içermektedir.The research for design, to research forms by using gathered information, to make a collection in accordance with subject, artistic drawing, detailed technical drawing of jewellery,to prepare presentation folder are included in the course.
KTT224KUYUMCULUKTA KOLEKSİYON HAZIRLAMA
PREPARATION OF JEWELRY COLLECTION
Z122.03.03belirlenen konu üzerinde eskiz ve tasarım aşamasıyla birlikte modellerin üretilmesinde kullanılan yöntemler ve üretimOn the subject of the sketch and design phase and the production methods used to produce the models
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
KTT226KİŞİYE ÖZEL TASARIM
CUSTOMIZED DESIGN
S303.04.03Kişi ve kurumların ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda tasarımların yapılması ve üretilmesi.In accordance with the needs and aspirations of individuals and institutions to design and manufacture.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.