English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-BUSINESS MANAGEMENT (IN ENGLISH)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-BUSINESS MANAGEMENT (IN ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AIA101INTRODUCTION TO ACCOUNTING
INTRODUCTION TO ACCOUNTING
Z122.04.03Dersin içeriği, Muhasebenin kavramları ve alanları, Muhasebeye giriş: hesaplar, kayıt tipleri, geçici mizan, bilanço, gelirbeyanı, nakit akım tablosu, Muhasebedeki Hesapların Akışı: açılış kaydı, hesap işlemleri, maliyet tahmin metodları, kapanış kaydı ve finansal tabloların hazırlanması, ve Örnek Uygulamalardır.The contents of this course are accounting concept and fields, Introduction to accounting: accounts, types and recording ways, trial balance, balance sheet, income statement, statement of cash flows, Operation flow in accounting: opening entry, accounting transactions, cost flow assumption methods, closing entry, and preparing the financial statements and Applications.
AIE101INTRODUCTION TO ECONOMICS
INTRODUCTION TO ECONOMICS
Z303.04.03Dersin içeriği, arz, talep, elastikiyet, üretim ve üretim maliyetlerinin pazar gücü, Monopol ve Oligopol üretici çeşitleri, Üretim Faktörleri, reel ekonomi, Üretim, büyüme, tüketim, yatırım ve tasarruf arasındaki ilişkiler, ekonominin makroekonomik boyutudur.Market force of demand and supply, elasticity, production, the cost of production, types of producers such as monopoly and oligopoly, factors of production, the real economy, the relations of production, growth, consumption, savings and investment and the macroeconomics of an open economy
AIL101INTRODUCTION TO LAW
INTRODUCTION TO LAW
Z202.04.02Dersin içeriği, öncelikle Türkçe Hukuk Başlangıcı dersinde olduğu gibi, hukukun tanımı, kaynakları, dünyadaki temel hukuk sistemleri, hukukun temel ayrımı gibi konulardır. Daha sonra, özel hukuk-kamu hukuk ana alt başlıkları altında hukukun bölümlerine girilerek, her hukuk disiplininde kullanılan temel kavramlar anlatılacaktır.The contents of this course are the separation of properties and other rules of law rules of social order; contemporary legal systems, law review, and the movement of the compilation of Turkish law, and the types of sanctions, public law, private law, joint legal branches and sub-divisions of the Turkish positive law and its problems, the implementation of various aspects of law; rights, rights and driver's license concepts of ownership, responsibility and accountability, such as the operation consists of the major issues.
AMT105MATHEMATICS
MATHEMATICS
Z202.04.02Dersin İçeriği, Kümeler, Sayılar, Cebir, Eşitsizlikler ve Denklemler, Bağıntılar-Fonksiyonlar, Özel Tanımlı Fonksiyonların Çizimleri, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Trigonometrik Fonksiyonlar, Limit, Türev konularıdır.The contents of this course are Sets and Set Operations, Number Sets, Decimal Notation of Rational Numbers, Decimal Numbers, Absolute Value and Intervals, Exponential Numbers and Square Roots, First and Second Degree Equations and their Solutions,First and Second Degree Inequalities and their Solutions, Cartesian Coordinat System, Relations, Functions, Composition Functions and Inverse Functions, Analytical examination of the Line, Analytical examination of the Parabola, Exponential and Logarithmic Functions, Trigonometric Functions, System of Linear Equations.
APE103PROFESSIONAL ENGLISH-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to gain information effectively, how to develop strategies for an easy and effective information gathering. Techniques for improving memory for better studying or test-taking strategies. Providing the appropriate context for improving academic language skills, this course covers the frequently used language structures and functions of professional English used in various fields.
AST111STATISTICS
STATISTICS
Z202.04.02Olasılık kavramı, Şans değişkenleri, Binom, Poisson, Normal, Gamma ve Frekans dağılımları, Örnekleme teorisi, İstatistiksel tahminleme, Güven aralıkları, Hipotez Testleri, En küçük kareler ve eğri uydurma, Regresyon, Korelasyon.The contents of this course are Introduction statistics, Descriptive statistics Picturing Distributions with Graphs, Introducing Probability, Spss applyings, Introducing Inference, Confidence Intervals: The Basics, Tests of Significance, Regression and Correlations analysis, Spss applyings
ATA103PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
BIL124INFORMATION TECHNOLOGIES - I
INFORMATION TECHNOLOGIES-I
Z202.02.02
TLL101TURKISH LANGUAGE-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ABA102INTRODUCTION TO BUSINESS ADMINISTRATION
INTRODUCTION TO BUSINESS ADMINISTRATION
Z303.04.03İşletme ve ekonomi çevreleri; işletme etiği ve sosyal sorumluluk; şirket türleri; küçük işletmeler, girişimcilik ve franchising; süreç olarak yönetim, yöneticilik ve esnek organizasyon prensipleri; mal- hizmet üretimi ve istihdam politikalarında kalite yönetimi; İstihdam politikalarında kalite yönetimi; İşletme yönetiminde motivasyon ve iş tatmini; Müşteri ilişkileri yönetimi aracı olarak pazarlama; ürün dağıtım ve promosyon politikaları; muhasebe ve hesap bilgilerini kullanmak; finansal yönetim.The world of business and economics; Business ethics and social responsibility in business; Choosing a form of business ownership; Small business, entrepreneurship, and franchises; Understanding the management process and creating a flexible organization; Producing quality goods and services; Attracting and retaining the best emloyees; Motivating and satisfying employees and teams; Building customer relationships through effective marketing; Distributing and promoting products; Using accounting information; Mastering financial management.
ABM112BUSINESS MATHEMATICS
BUSINESS MATHEMATICS
Z202.04.02Dersin içeriği, Yüzde hesapları, basit faiz, bileşik faiz, paranın zaman değeri, net bugünkü değer, anüiteler konularıdır.Percentage calculations, simple interest, compound interest, present value, net present value, annuities.
ABS102BEHAVIORAL SCIENCES
BEHAVIORAL SCIENCES
Z202.02.02Davranış bilimlerine giriş, kültür, sosyalizasyon, gruplar, kurumlar ve toplumlar, aile, sosyalleşme, sosyal etkileşim, iletişim, öğrenme, öğrenme türleri, karar alma, kollektif karar alma süreçleri, liderlik ve liderlik özellikleri.Basic terms of behavioral sciences, culture, socialization, social interaction, interpersonal communication, decision-making, leadership and managerial skills.
AFA102FINANCIAL ACCOUNTING
FINANCIAL ACCOUNTING
Z122.04.03Muhasebe kavramı, geçici bilanço ve mali bilanço, değerleme, Türk vergi hukuku, dönem sonu işlemleri, gelir tablosu ve bilançonun hazırlanmasıBasic concepts of accounting, trial balance and financial statement, the relationships between accounts, trial balance and financials, valuation concept within IFRS and Turkish Tax Legislation, period end transactions, preparation of income statement, preparation of balance sheet.
APE104PROFESSIONAL ENGLISH-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
ATA104PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL125INFORMATION TECHNOLOGIES - II
INFORMATION TECHNOLOGIES-II
Z202.02.02
SRE101SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Dersin içeriği sosyalsorumluluk ve etik konularını kapsayacaktır. Özellikle bilgisayar mühendisliği ile ilgili etik ve sosyal sorumluluk konularına önem verilecektir. Çeşitli ingilizce ve türkçe yazılmış makaleler ve bunların değerlendirilmeleri öğrencilerle beraberce yapılacaktır.The course introduces the student, not only to relevant issues, but the views of corporate stakeholders. Approaches for presenting and carrying out a program of sustainability are presented, including strategic planning, targets, goals and alternative approaches. A prinicipal part of the course is devoted to the ethics of business and issues of transparency, including discussion of the social impact of non ethical and non transparent business practices. Case studies, a team project and practice assignments assist in presenting these themes on a practical level. It also focuses on its implementation at the global level, and paves the way for the discussion on the relationship between economics and politics. Case studies, a team project and practice assignments assist in presenting these themes on a practical level.
TLL102TURKISH LANGUAGE-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM104WORK PLACEMENT-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AME201MARKETING
MARKETING
Z202.03.02Dersin içeriği, Pazarlamanın temel kavramları, Müşteri yapısı ve Müşteri İlişkilerinin önemi (CRM) ve Pazarlama ve Pazarlama Karması Bileşenleri Stratejileri üzerine kurulmuştur.The course contents are; Introduction to the course:What is Marketing?,What Marketing is not? -Selling, Exchanges, Supply and Demand Driven Markets; Strategic Orientations- Production, Product, Sales, Marketing Societal Marketing Orientations -Customer Needs, Wants and Demands; Valuable Customers; Growing Share of Customer -Building Customer Equity; Building Right Relationships with the Right Customers; Customer Relationship Management (CRM) -Developing Strategies for Growth and Downsizing; Market Share -Market Segmentation; Target Marketing ; Market Positioning -Competitive Strategies : Market Leader, Market Challenger, Market Followers, Market Nichers Strategies; Servis Marketing -Product : Definition, Classification and Levels of Product -New Product Development and Product Life Cycle Strategies. - Price: What is a Price and Factors to Consider When Setting Prices - Pricing Strategies -Marketing Channels: Retailing and Wholesaling -Integrating Marketing Communicating Strategy; Advertising -Sales Promotion and Public Relations; Personal Selling
ATL102TRADE LAW
TRADE LAW
Z202.02.02Dersin içeriği, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen hükümleri içercek şekilde oluşturulmuştur.Negotiable instruments law,Companys law,Commercial paper law
BAE221ORGANIZATIONAL MANAGEMENT
ORGANIZATIONAL MANAGEMENT
Z303.03.03Dersin içeriği, Yönetici ve Yönetim, Yönetim anlayışının doğuşu, Duygu, düşünce ve değerler ve yönetimde etik ve sosyal sorumlulu kavramları , Çalışanların yönetilmesi, stratejilerin planlanması, örgütlenmesi, yöneltilmesi ve kontrol edilmesidir.The contents of this course are Managers and Managing, Evolution of Management Thought,Values, Attitudes, Emotions and Culture,Ethics, Managing Diverse Employees, Decision making, Planning, Organizational Structure, Control, HR Management, Motivation, Leadership, Effective groups.
BAE223PRODUCTION MANAGEMENT
PRODUCTION MANAGEMENT
Z202.02.02Dersin içeriği, Üretim Yönetimi; girdileri ürünler ve hizmetlere dönüştüren örgütlerin ilgili dilimlerindeki, yani prodüktif(verimli) sistemlerdeki, tüm çalışmaların planlanması,örgütlenmesi, kadrolanması, yönlendirilmesi ve kontrolüdür.Product management is an organizational lifecycle function within a company dealing with the planning or forecasting or marketing of a product or products at all stages of the product lifecycle
BAE233COST ACCOUNTING
COST ACCOUNTING
Z122.03.03Ders üretim ve hizmet sektörlerinde karar verme süreçlerine ilişkin bilgiler ve uygulamalar içerir.This course contains knowledge of cost during decision making in manufacturing and service sectors.
BAE235MONEY AND CAPITAL MARKETS
MONEY AND CAPITAL MARKETS
Z202.02.02Para piyasaları, para piyasaları araçları, sermaye piyasaları, sermaye piyasası araçları, sermaye piyasası aracıları, merkez bankacılığı, bankalar, finansal krizler, finansal piyasalarda düzenleme ve denetim, mevduat sigortası, türev piyasalarThe course contents are Why Study Financial Markets and Institutions Overview of the Financial System What Do Interest Rates Mean and What Is Their Role in Valuation? Why Do Interest Rates Change ? How Do Risk and Term Structure Affect Interest Rates? The Foreign Exchange Market and the International Financial System The Stock Market Are Financial Markets Efficient? Banking and the Management of Financial Institutions.
BAE243LABOUR ECONOMY AND LABOUR LAW
LABOUR ECONOMY AND LABOUR LAW
Z122.04.03Dersin içeriği, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinin düzenlenmesi, iş sözleşmesinin kurulması, unsurları, hukuki niteliği, türleri ve sona ermesi hallerini içermektedir, İşçi ve işverenin hak ve borçları gibi konular ile çalışma süreleri, ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin gibi konuları içermektedir.The contents of this course are Introduction to labour law, Main articles of the labour law, The principles of the labour law, The areas and scope of the Labour Act, Types of labour contracts, the duties and rights of employer and employee;Termination of contract, Working Time, Collective employment contracts and their conclusion procedures, The syndicate as collective formation of labours and employers , The creation and functioning of syndicates, , the resolution of collective labor conflicts and strike, lock-out are other related subjects of collective labor law.
BAE251REPORT WRITING TECHQNIUES-I
REPORT WRITING TECHQNIUES-I
Z122.04.03Bu ders araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Selection of research topic, processes involved in scientific research, and report writing.
YUM203WORK PLACEMENT-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
BAE211DATA SCIENCE FOR BUSINESS
DATA SCIENCE FOR BUSINESS
S122.03.03
BAE231COMPUTERIZED ACCOUNTING-I
COMPUTERIZED ACCOUNTING-I
S122.03.03Dersin içeriği, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Muhasebenin Temel Kavramları Hesap kavramı, mizan ve finansal tablolarHesaplar arası ilişki, mizan ve finansal tablolar Gelir Tablosunun hazırlanması, Bilançonun hazırlanmasıdır.The contents of this course are Generally Accepted Accounting Principles and Fundamentals of Accounting, Concepts of account – trial balance and financial statement, The relationship between accounts – trial balance and financials, Preparation of income statement, Preparation of balance sheet and Accounting Principles and GAAP.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AMF202MANAGERIAL FINANCE
MANAGERIAL FINANCE
Z303.03.03The focus will be on using the analytical tools learned in the classroom to solve financial management problems.Several teaching strategies will be employed in the course, including lectures, class discussions, problem solving demonstrations, as well as presentation and discussion of material dravvn from the financial press.
BAE222E-BUSINESS
E-BUSINESS
Z202.03.02Dersin içeriği, teknolojik, ekonomik ve yönetimsel uygulamalar bağlamında e-işletmecilik modelleridir.Various e - business models. Technological, economic and. managerial applications.
BAE224HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Z202.03.02İnsan kaynakları yönetimi çevresi, iş analizi ve insan kaynakları planlaması, işe alma, seçim, eğitim ve geliştirme, kariyer planlama ve gelişimi, performans değerlendirme, ücretlendirme, sağlık ve güvenlik, sendikal ilişkiler, küresel insan kaynakları yönetimi konularını kapsar.Introduction to Human Resource Management, Legal aspects in HRM, Strategic Human Resource Management Job design and analysis, Performance management, HR planning, Staffing, Training and Development, Compensation and Incentive, and Employee and Labor Relations.
BAE234FINANCIAL ANALYSIS
FINANCIAL ANALYSIS
Z021.03.02Dersin içeriği, temel mali tablolar üzerinden mali analiz tekniklerinin uygulanması ve ek mali tablolar ile ilgili gerekli bilgiler ve çözümlü örnek uygulamalar işlenecek şekilde oluşturulmuştur.Financial Statement Analysis is designed to prepare the students to analyze, interpret, and valuate financial statements effectively. The students will become familiar with the structure of financial statements and the uses that outsiders, such as investors and creditors, make of them. They will also learn the main tools of financial analysis and they will apply them to the financial statements of Turkish public companies
BAE238TURKISH FINANCIAL REPORTING STANDARDS
TURKISH FINANCIAL REPORTING STANDARDS
Z202.02.021. Presentation of Financial Statements 2. Operational Assets 3. Fixed Assets 4. Investments 5. Financial Instruments 6. Sector-specific Activities 7. First-time Adoption of International Financial Reporting Standards1. Presentation of Financial Statements 2. Operational Assets 3. Fixed Assets 4. Investments 5. Financial Instruments 6. Sector-specific Activities 7. First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
BAE242TURKISH TAX LAW AND APPLICATION
TURKISH TAX LAW AND APPLICATION
Z122.03.03Dersin içeriği, Vergi Hukukunun Temel İlkeleri; Kaynakları;Vergi mükellefi ve vergi sorumluluğu; Vergilendirme İşlemleri; Vergi Mükellefinin görevleri ve hakları; Vergi Borçları , Vergi denetimi; Vergi suçları ve cezaları; Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi konularıdır.The contents of lesson is about structure of Turkish Tax System and Tax Law.
BAE252REPORT WRITING TECHQNIUES-II
REPORT WRITING TECHQNIUES-II
Z122.04.03Bu ders araştırma sürecinde yürütülmesi gereken faaliyetleri, araştırma modeli kurmayı, bilgi toplamayı, toplanan bilgileri analiz edip yorumlamayı ve araştırma raporunun biçimini kapsamaktadır.Selection of research topic, processes involved in scientific research, and report writing.
GRI203ENTREPRENEURSHIP
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
YUM204WORK PLACEMENT-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
BAE212ADVANCED APPLICATIONS IN DATA MANAGEMENT
ADVANCED APPLICATIONS IN DATA MANAGEMENT
S122.03.03
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.