English

FACULTY OF MEDICINE-MEDICINE

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF MEDICINE-MEDICINE
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02İleri seviyede MS Word,bilgisayar donanım ve Bilgisayarı zararlı programlardan korumaBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TIP111HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU -I
CELL SCIENCES COURSE -I
Z829.09.010TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Hücre ve hücre inceleme yöntemleri (Hücre kültürü); Hücre ve hücre inceleme yöntemleri (Hücre organellerinin izolasyonu); Hücreyi inceleme yöntemlerinde görüntülemenin yeri; Hücre yapısı ve tipleri (Prokaryot, ökaryot); Hücre yüzey farklılaşmaları (Mikrovillus, silya, flagella); Hücre yan yüzey farklılaşmaları (hücre bağlantı kompleksleri); Hücre membranının işlevleri (Taşınma, endositoz, ekzositoz); Mitokondri; Ribozom biyogenezi ve işlevleri; Endoplazmik retikulum yapısı ve çeşitleri; Endoplazmik retikulumda protein sentezi ve moleküler temeli; Golgi aygıtı yapısı ve görevleri; Protein Tasnifi ve Taşınımı; Hücre içi makromoleküllerin sindirimi; Lizozom, Otofaji ve Proteozom; Sentriol, Peroksizom, Eksozom; Hücre iskeleti (Mikrotübüller, Mikrofilamentler ve Ara çaplı filamentler); Hücreler arası matriks ve bileşenleri; Hücre adezyon molekülleri; Nükleus yapısı ve kromatin organizasyonu, nükleolus; Nüklear taşınmanın moleküler mekanizmaları. LAB: Mikroskop eğitimi, hücre ve nükleus morfolojisinin incelenmesi TIBBİ BİYOKİMYA Biyokimya kavramı, Laboratuvar güvenliği, Suyun yapısı ve hidrojen bağları, Suyun iyonizasyonu, pH ve asit-baz kavramı, Tamponlar, Konsantrasyon türleri, Hücre ve organellerin fonksiyonu, Biyolojik membranların yapısı, Transport olayının biyokimyasal temeli, Reseptörler ve sinyal ileti mekanizmaları, Karbonhidratlar: Yapı ve sınıflandırma, Monosakkaridler, Di/Polisakkaridler, Heteropolisakkaridler BİYOFİZİK Canlı ve cansız sistemlerin fark ve benzerlikler, biyolojik yapılardaki fiziksel olaylar, tıbbi sorunlardaki çözüme yönelik yaklaşımlar. Suyun organizmadaki işlevi ve önemi. TIP TARİHİ ve ETİK Neden hekim oluyoruz, Bilgi Felsefesi ve Tıp, Tıbbın Yöntem Bilgisi Nasıldır, Kavramsal Açıdan Hastalık ve Sağlık, Hekim Kimliği, Deontoloji ve Tıbbi Etik Kavramlar, Hekim-Hasta İlişkileri Evrimi. TIP EĞİTİMİ Türkiye’de Tıp Eğitiminde Gelişmeler; İyi Hekimlik Uygulamaları; Kanıta Dayalı Tıp; Bilgi Okuryazarlığı; Ölçme değerlendirme yöntemleri; Tıpta Profesyonel Değerler; Hastane Enfeksiyonları Ve Korunma, Asepsi, Antisepsi, Dezenfeksiyon-Dekontaminasyon, Strerilizasyon-1, Sterilizasyon-2 TIBBİ BECERİLER Hijyenik el yıkamak, steril eldiven giymek ve çıkartmak, hijyenik maske takmak, bone giymek. LAB: Hijyenik el yıkamak. LAB: Steril eldiven giymek ve çıkartmak. LAB: hijyenik maske takmak, bone giymek. Nabız saymak, solunum saymak, kan basıncı ölçmek, vücut ısısı ölçmek. LAB: Nabız saymak, solunum saymak. LAB: kan basıncı ölçmek. LAB: vücut ısısı ölçmekIn basic medical sciences, it contains basic information about the cell, which belongs to the following fields. MEDICAL BIOLOGY AND GENETICS MEDICINE BIOCHEMISTRY BIOPHYSICAL MEDICAL HISTORY AND ETHICAL MEDICAL EDUCATION MEDICAL SKILLS
TIP113HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU -II
CELL SCIENCES COURSE -II
Z9210.011.011TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Reseptör sentezi ve reseptör mutasyonları ile ortaya çıkan hastalıklar; Hücre Bölünmesi; Hücre Döngüsü ve Kontrolü; Hücre Yaşlanması; Hücre Ölüm Mekanizmaları; Kanserin Moleküller Temelleri; Gen Yapısı; Genom Yapısı; Genetik Materyaller (DNA); Genetik Materyaller (RNA); DNA Replikasyonu; DNA Hasarı ve Onarım Mekanizmaları; Transkripsiyon; Post-Transkripsiyonel Modifikasyonlar; Translasyon ve Post-Translasyonel Modifikasyonlar; Genetik Şifre; Genetik Kontrol Mekanizmaları; Genom Varyasyonları; Mutajenler. Mutasyonlar ve Analiz Yöntemleri; Rekombinat DNA teknolojisi ve uygulama alanları; RNA Teknolojisi. LAB: Hücre Bölünmesi. DNA izolasyonu. Nükleik Asitlerin Spektrofotmetrik Ölçümü. Polimeraz Zincir Reaksiyon. Elektroforez ve Görüntüleme Uygulamaları. TIBBİ BİYOKİMYA Lipidler: genel özellikleri. sınıflama. Yağ asitleri. Triaçilgliseroller. Steroidler. Fosfolipid. glikolipid. karotenler. Proteinlerin tanımı ve biyolojik önemi. Amino asitlerin fonksiyonları. Amino asitlerin kimyasal özellikleri. peptid bağı oluşumu. Protein yapısı. Fibriler proteinler: kollajen ve keratin. Globüler proteinler: Hemoglobin ve miyoglobin. Enzimler: Genel özellikler. Enzim kinetiği. Enzim inhibisyonu. Enzim aktivitesinin düzenlenmesi. Metabolik yolların kontrolü. Mitokondri. Biyolojik oksidasyon. ETZ. ATP sentezi ve kontrolü BİYOFİZİK Hücresel fonksiyonlar ve moleküler biyofizik yaklaşımı. Hücre çoğalması. farklılaşması ve kanser probleminin fiziksel mekanizması. Protein yapısı ve biyofiziksel özellikleri. Termodinamik. biyoenerji. entropi. entalpi. serbest enerji kavramları ile organizmada dengenin sağlanması. BİYOİSTATİSTİK Bilimsel araştırma ve biyoistatistik, Sağlık hizmetlerinde biyoistatistik, Biyoistatistikte temel kavramlar, Frekans dağılım tabloları ve grafikler, Tanımlayıcı istatistikler, SPSS Uygulama TIBBİ TERMİNOLOJİ Tıbbi Terminolojiye Giriş; Terim Kökleri; Terim Önekleri ve Sonekleri; Anatomik Düzlemler ve Bölgeler; Kardiyovasküler Sistem Terimleri; Üriner Sistem Terimleri; Respirator Sistem Terimleri; Digestinal Sistem Terimleri; Nervoz Sistem Terimleri; Lokomotor Sistem Terimleri; Reproduktif Sistem Terimleri – erkek; Reproduktif Sistem terimleri – kadın TIBBİ BECERİLER 1-enjeksiyonluk ilaç hazırlamak. 2-LAB: Maketlerde Enjeksiyonluk ilaç hazırlamak. 3-Subkutan enjeksiyon yapmak. intrakutan enjeksiyon yapma. 4-LAB: maketlerde subkutan enjeksiyon yapmak. intrakutan enjeksiyon yapmak. 5- intramuskuler enjeksiyon yapmak. 6-LAB: maketlerde intramuskuler enjeksiyon yapmak. 7-intravenöz enjeksiyon yapmak. 7-LAB: maketlerde intravenöz enjeksiyon yapmak. 8- intravenöz sıvı uygulamak. 9-LAB: maketlerde intravenöz sıvı uygulamak TIP TARİHİ ve ETİK Tıp Tarihi Metodolojisi ve Tıp Evrimi. Prehistorik Tıp İlk çağ uygarlıklarında tıp Mezopotamya. Hitit. Mısır. Hint. Çin. PreHipokratik Yunan Tıbbı. Hipokratik Yunan Tıbbı.Cell Sciences Committee II also includes the following courses of science related to the basic medical topics of cell and life sciences found in basic medical sciences MEDICAL BIOLOGY AND GENETICS MEDICAL BIOCHEMISTRY BIOPHYSICAL BIOSTATISTICS MEDICAL TERMINOLOGY MEDICAL SKILLS
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TIP112HÜCRE VE DOKU BİLİMLERİ DERS KURULU-III
CELL AND TISSUE SCIENCES COURSE -III
Z627.010.08TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Kromozomların yapısı, Genetik Kavramlar ve Mendel Kalıtımı, Mendel Dışı Kalıtım (Poligenik, Multifaktöriyel, Mitokondriyal Kalıtım), Kromozomal Düzensizliklerin Oluşum Mekanizmaları, Sitogenetik Teknikler, Kromozom Hastalıkları, Tek Gen Hastalıkları, Kanser Genetiği, Fertilizasyonun Moleküler Mekanizması, Mayoz Bölünme ve Genetik Rekombinasyon, Preimplantasyon Genetik Tanı ve Genetik Danışmanlık, LAB: Kromozom Analizi, Aile Ağacı Uygulamaları (Pedigri çalışması) TIBBİ BİYOKİMYA Pürin metabolizması, pirimidin metabolizması, nükleik asit yapısı, replikasyon. Transkripsiyon, post-transkripsiyonel mekanizmalar, translasyon, post-translasyonel mekanizmalar, vitaminler-yağda çözünen vitaminler, suda çözünen vitaminler ANATOMİ Bu ders bütünü içinde; anatomiye giriş, terminoloji, lokomotor sistem dahilinde insan vücudunu oluşturan kemiklerin şekil, boyut, fonksiyon özelliklerine ait anatomik bilgiler yer almaktadır. HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Dişi üreme hücresi oositin olgunlaşması (oogenez), sperm olgunlaşmasını (spermatogenez-spermiyogenez) içeren gametogenez, döllenme (fertilizasyon), embriyo oluşumu, yardımcı üreme teknikleri, embriyonal yaprakların farklılaşması, embriyo yarıklanması (segmentasyon). embriyonun endomtriyuma yerleşmesi (implantasyon), plasenta ve fetal zarların oluşması, Epitel dokusu gelişimi ve yapısı, epitel çeşitleri (örtü ve bez epiteli), özelleşmiş epitel (duyu epiteli, miyoepitel), Destek ve bağ dokusunun gelişimi, bağ dokusu hücreleri, bağ dokusu çeşitleri, kan dokusu, kemik iliğinin yapısı FİZYOLOJİ Fizyolojiye giriş I: İnsan vücudunda homeostazis kavramı, Fizyolojiye giriş II: Vücudun kontrol sistemleri, Vücut sıvı kompartmanları ve iyon bileşimleri I, Vücut sıvı kompartmanları ve iyon bileşimleri II, Hücre zarında madde taşınması, I: Pasif taşınma – Osmoz ve difüzyon Hücre zarında madde taşınması, II: Aktif taşınma – Primer ve sekonder aktif taşıma Hücre zarında madde taşınması, III: Hücre motor proteinleri ve hücre içi taşıma, Reseptörler, Hücresel haberleşme ve ikinci mesajcılar Biyoelektrik Potansiyeller I: İyon kanalları I Biyoelektrik Potansiyeller II: İyon kanalları II Biyoelektrik Potansiyeller III: Dinlenim membran potansiyeli Biyoelektrik Potansiyeller IV: Aksiyon potansiyelinin oluşumu ve çeşitli dokularda aksiyon potansiyelleri Hücresel kompartmanlar madde geçişi TIBBİ BECERİLER İlkyardım ile ilgili Temel Kavramlar, Hastanın ve yaralının 1. ve 2. Değerlendirilmesi, Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde İlkyardım, LAB: Maket Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği, Havayolu tıkanmalarında İlkyardım, LAB: Maket Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde Havayolu tıkanmalarında Temel Yaşam Desteği TIP TARİHİ ve ETİK Roma Tıbbı, Ortaçağ Tıbbı, İslam Tıbbı, Rönesans Tıbbı, PreModern Tıp, Modern ve Post Modern Tıp BİYOFİZİK Bilgi işlem, kontrol sistemleri ve sibernetiğin canlılardaki biyolojik rolleri, Bu konularda nöronal ağlar, yapay zeka gibi yeni yaklaşımlar, Vücut sıvılarının organizmadaki dağılımları ile bunların ölçüm yöntemleri, Hücre membranı ve iyon transport mekanizmalarının özellikleri İLETİŞİM BECERİLERİ I Derse Yönelim, Psikolojinin Tanımı, Tarihçesi ve Tıptaki Yeri, Psikoloji Akımları, Psikolojinin Uygulama Alanları, Biyopsikososyal Yaklaşım Modeli, İçgüdü, Dürtü, Güdü, Duygulanım ve Dengeleşim, Bilinç ve Dikkat, Bilinç Bozuklukları, Uyku ve Rüya, Algı nedir? Nasıl Algılarız? Algının Özellikleri, Algı Yanılmaları ve Bozuklukları, Zekanın Tanımı ve Yapısı, Öğrenme ve Bellek, Kişilik, Huy, Karakter, Psikoanalitik Kişilik Kuramı, Ego İşlevleri ve Ego Savunma Mekanizmaları, Hasta psikolojisi. Hastalanan kişilerde ortaya çıkan duygular, Tıbbi müdahaleler öncesi, sırası ve sonrasında hasta psikolojisiThe scope of medical biology and genetics includes information about Mendel's laws, chromosome structures, irregularities, and mutations. Biochemically, it includes information about the biochemical structure of the cell membrane and molecule transporting in membrane and mitochondria and electron transport chain, nucleotide structure. Anatomically, it contains information about the anatomy of the formations of the leukemotor system. It includes information about upper and lower bones and skeleton structure. In the context of physiology, it includes information on the concept of hemostasis and related control systems in the human body. Medical skills are taught basic concepts of first aid.
TIP114HÜCRE VE DOKU BİLİMLERİ DERS KURULU-IV
CELL AND TISSUE SCIENCES COURSE -IV
Z627.010.08TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Hücre Farklılaşması; Kök Hücre Biyolojisi ve Uygulama Alanları, İmmünobiyoloji, İmmünogenetik, Kompleks Hastalıkların Moleküler, Hücresel ve Genetik Temelleri, Genetik Hastalıkların Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar, Gen Tedavisi, Epigenetik, Farmakogenetik ve Polimorfizm, Genom Bilimde Yüksek Ölçekli Projeler, İnsan Genom Projesi TIBBİ BİYOKİMYA Vücut sıvıları (Plazma, Serum, İdrar, BOS, plevra vb), Bağ dokusu biyokimyası, Kemik biyokimyası, Kas biyokimyası, Sinir biyokim-yası, Biyoelementler – Makroelemetler, eser elementler, ultraeser elementler ANATOMİ Bu ders kapsamında, vücutta bulunan eklemler ve kaslar ile ilgili genel bilgiler, eklemler ve kasların tipleri, oluşumlarına katkı sağlayan yardımcı dokular, vücuttaki lokalizasyonları, fonksiyonel anatomisi ve hareket sistemindeki görevleri, diğer organ ve yapılarla komşulukları yer almaktadır. HİSTOLOJİ VE EMBRYOLOJİ Kıkırdak dokusu gelişimi, yapısı ve hücreleri, Kıkırdak doku matriksi ve tipleri, Kemik dokusu gelişimi, yapısı ve hücreleri, Kemik dokusu matriksi ve lifleri, Kompakt kemik ve Süngerimsi kemik, Kemik yapımı (osteogenez), Eklemler ve Histolojik yapıları Kas dokusu Çeşitleri; İskelet kası, Düz kas ve Kalp kas dokusu, Sinir dokusu Nöron yapısı ve sınıflandırılması, Akson ve dendirit yapıları, Nöroglia hücreleri ve Sınıflandırılması, Sinir liflerinin Histolojik yapıları FİZYOLOJİ Sinir hücresinin işlevsel yapısı, Sinaps işlevsel yapısı ve sinaps iletiminde genel ilkeler Kas fizyolojisi: kasların sınıflandırılması, kas liflerinin genel yapısı, İskelet kasının kasılması I: iskelet kasının fizyolojik anatomisi, kasılma çeşitleri, İskelet kasının kasılması II: kasılma mekanikleri, kasların enerji kullanımı, İskelet kasının kasılması III: İskelet kaslarının sinirsel uyarılması, kas-sinir kavşağı, kasılma mekanizması, moleküler özellikleri İskelet kasının kasılması IV: Kas tonusu, sumasyon, tetani ve yorgunluk oluşum mekanizmaları, Düz kas fizyolojisi, Kalp kasının fizyolojisi, Elektromiyografi (EMG), Sinir-kas patolojileri TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Mikroorganizmaların (Bakteri, virüs, mantar ve parazit) genel özellikleri ile tanı ve tedavilerinin temel prensipleri, infeksiyon kontrol önlemleri, immünolojik sistemin tanıtılması BİYOİSTATİSTİK Olasılık ve Dağılımlar, Örnekleme dağılımı ve Hipotez Testi, Tek örnek testleri, Örneklem büyüklüğü belirleme TIBBİ BECERİLER Kanamalarda İlkyardım, LAB: Kanamalarda İlkyardım; Yaralanmalarda İlkyardım; LAB: Yaralanmalarda İlkyardım; Yanık ve Donuklarda İlkyardım; LAB: Yanık ve Donuklarda İlkyardım; Kırık. çıkık ve burkulmalarda İlkyardım; LAB: Kırık. çıkık ve burkulmalarda İlkyardım; Bilinç bozukluklarında ilkyardım; LAB: Bilinç bozukluklarında ilkyardım; zehirlenmelerde ve ısırıklarda ilkyardım; LAB: zehirlenmelerde ve ısırıklarda ilkyardım. TIP TARİHİ VE ETİK Türk Tıp Tarihi-Orta Asya Türk Tıbbı, Selçuklu Tıbbı, Osmanlı Tıbbı, Cumhuriyet Dönemi Tıp BİYOFİZİK Sinaptik ileti ve kas kasılmasına biyofiziksel yaklaşım, Vücut iç yapılarının organizmaya en az zarar verilerek izlenmesi amaçlı fiziksel ve biyofiziksel konular, Endoskopi, laparoskopi, Röntgen, tomografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme sistemlerin işleyişi ve klinik önemi, Doku mekaniği ve üç boyutlu doku, organ tasarlama teknolojisi İLETİŞİM BECERİLERİ I Hekim-hasta iletişimi ile ilgili bir filmi izleme ve filmi irdeleme, Derse yönelim, amaç ve öğrenim hedefleri, Temel iletişim kavramları ve hekim-hasta iletişiminin temel özellikleri, Sözlü iletişim (ses tonu, hitap), Sözlü iletişim (çift yönlü iletişim,geri bildirim), Sözsüz iletişim- Beden dili (jestler.mimikler…), Beden dilinin önemi ve özellikleri, Dinlemenin iletişimdeki önemi ve etkin dinlemenin özellikleri, Empati kavramı ve empatinin özellikleri,İletişim engelleri, İletişim engelleri, Tıpta kötü haber verme, Kötü haber verme protokolleriIn the context of medical biology and genetics, it contains information on the genetics of bacteria and viruses as well as other molecular genetic techniques. Information about the basics of mutations and the genome project is given. In the light of biochemical aspects, it includes information on tumor biology, muscle, bone and endothelial biochemistry. Within the scope of anatomy, information about joints and muscle structures of the body are given. It contains information about basic histological tissues in histology and embryology. Within the scope of physiology, information about the working principles of muscles is given. The concept of probability, theoretical distributions and hypothesis formation and testing are given in biostatistics.Information on basic first aid fractures and dislocations within medical skills program are given.
TIP116İLETİŞİM BECERİLERİ -I
COMMUNICATION SKILLS -I
Z202.02.02
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP211 DOLAŞIM VE HEMATOPOETİK SİSTEMLER DERS KURULU
CARDIOVASCULAR AND HEMATOPOIETIC SYSTEM COURSE
Z425.011.06Dolaşım sisteminin normal yapısı, gelişimi, fonksiyonları ve fizyopatolojisi, bu sistemle ilgili hastalıkların etyopatogenezi, belirtileri, temel klinik ve laboratuvar bulguları, tanı yöntemleri ve tedavilerinde kullanılan ilaçlar hakkında bilgi kazanmayı sağlar. Hematopoetik sistem ve bağışıklık sisteminin yapısı, işlevi, gelişimi ve etkileşiminin kavranarak ilişkili hastalıklar konusunda etkenler, epidemiyoloji ve tanı konusunda temel bilgiler kazanılmasını sağlar. Bu hastalıkların tedavilerinin yaklaşım ve kullanılan ilaçlar yönünden değerlendirilmesi söz konusudur.To provide information about the normal structure, development, function and physiopathology of circulatory system, etiopathogenesis, symptoms, basic clinical and laboratory findings, diagnostic methods and drugs used in the treatment of these diseases. Comprehension of the structure, function, development and interaction of the hematopoietic system and immune system provides basic information about factors, epidemiology and diagnosis.
TIP213 SOLUNUM SİSTEMİ DERS KURULU
RESPIRATORY SYSTEM COURSE
Z223.05.04Solunum sisteminin normal yapısı, gelişimi ve işlevleri, akciğer hacim ve kapasiteleri, kan gazları iletisi, solunum hareketlerinin nasıl düzenlendiği, busistemle ilgili hastalıkların etyopatogenezi, belirtileri, temel klinik ve laboratuvar bulguları, tanı yöntemleri ve tedavilerinde kullanılan ilaçlar hakkında bilgi kazanmayı sağlar.It provides information about the normal structure, development and functions of the respiratory system, lung volume and capacities, the message of blood gases, how the respiratory movements are regulated, the etiopathogenesis, symptoms, basic clinical and laboratory findings, diagnosis methods and the drugs used in the treatment of these diseases
TIP217SİNİR SİSTEMİ DERS KURULU
NERVOUS SYSTEM COURSE
Z526.012.07Sinir hücre yapısı, nöral işlevlerin altında yatan temel mekanizma ve organizasyonlar, sinir sisteminin ana bölümleri ve duyu organları öğrenilir. Dış çevrenin algılanması ile ilgili bakış açısı kazanılır. Uyaran çeşitlerini ve çeşitli uyaranların algılanma ve iletilme mekanizmaları ile uyaranlara uygun yanıtların oluşturulma mekanizmalarını açıklayabilir. Santral sinir sisteminin bölümlerini ve duyu organlarının normal fonksiyonlarını tanımlar ve birbiriyle olan anatomik, fonksiyonel ilişkisini yorumlar.Nerve cell structure, basic mechanisms and organizations underlying neural functions, the main parts of the nervous system and sensory organs are learned. Defines the normal functions of the central nervous system and sensory organs and interprets the anatomical and functional relationship between them
TIP261İLETİŞİM BECERİLERİ -I
COMMUNICATION SKILLS -I
Z202.02.02
TIP251TIBBİ İNGİLİZCE I
MEDICAL ENGLISH I
S202.02.021-Sağlık ve hastalık 2-Vücudun bölümleri 3-Vücudun fonksiyonları 4-Bulgu ve belirtiler 5-Kan 6-Kemikler 7-Çocukluk dönemi 8-Endokrin sistem 9-Göz 10-Sindirim sistemi1-Health and illness 2-Parts of the body 3-Functions of the body 4-Symptoms and signs 5-Blood 6-Bones 7-Childhood 8- The endocrine system 9-The eye 10-The gastrointestinal system
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP214ENDOKRİN VE UROGENİTAL SİSTEM DERS KURULU
ENDOCRIN AND UROGENITAL SYSTEM COURSE
Z425.011.06Anatomi, Histoloji ve embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji
TIP216HALK SAĞLIĞI DERS KURULU
PUBLIC HEALTH COURSE
Z425.010.06Halk Sağlığı Biyoistatistik Tıbbi Farmakoloji Tıp Tarihi ve Etik Biyofizik
TIP218GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA DERS KURULU
GASTROINTESTINAL SYSTEM AND METABOLISM COURSE
Z324.09.05Anatomi Histoloji ve embriyoloji Fizyoloji Tıbbi Biyokimya Tıbbi Mikrobiyoloji
TIP262İLETİŞİM BECERİLERİ -II
COMMUNICATION SKILLS -II 
Z202.02.02
TIP252TIBBİ İNGİLİZCE II
MEDICAL ENGLISH II
S202.02.02Tııbbi konular (hastalıklar, tanı ve tedavi yöntemleri)
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP311SEMİYOLOJİ DERS KURULU
SEMIOLOGY COURSE 
Z829.09.010Semiyoloji ders kurulu ; patoloji ve fizyopatolojinin temel kavramları ve hastalıkların oluşum mekanizmalarını, ilaçların etki mekanizmaları ile farmakokinetik ve farmakodinamik etkileşimlerini, mikroorganizmaların infeksiyon hastalıklarını meydana getirme mekanizmalarını ve doku hasarı sırasında meydana gelen fizyopatolojik değişiklikleri kapsamaktadır.Semiology course board; basic concepts of pathology and pathophysiology, mechanisms of disease formation, mechanisms of action of drugs, pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions, mechanisms of infection of microorganisms and pathophysiological changes during tissue damage.
TIP313KAS - İSKELET DERS KURULU
MUSCLE – SKELETON COURSE 
Z345.05.07Bu ders yılını başarı ile tamamlayan öğrenciler; Kas iskelet sisteminde ağrı, fonksiyon kaybı, yaşam kalitesinde bozulma, özürlülük, engellilik gibi sebep ve sonuçlarını değerlendirerek ve sakatlığa yol açan başta romatizmal hastalıklar olmak üzere kas-iskelet sistemi hastalıklarının genel sınıflandırmasının ve tanı ve tedavi ile ilgili genel yaklaşımların öğrenecektir.Students who have successfully completed this course; He / She will learn the general classification of rheumatic diseases, general classification of rheumatic diseases and general approaches related to diagnosis and treatment.
TIP315KAN - DOLAŞIM DERS KURULU
BLOOD - CIRCULATION COURSE
Z446.09.08Bu ders yılını başarı ile tamamlayan öğrenciler; çocuk ve erişkinlerde görülen hematopoetik sistem ile ilgili hastalıkların etiyopatogenez, klinik ve laboratuvar özellikleri ile ilgili bilgiler verilerek klinik uygulamalar için hazırlanmalarını sağlamaktır. Ayrıca, dolaşım sistemini ilgilendiren hastalıkların fizyopatolojilerini, klinik bulgularını, tanı yöntemlerini ve tedavilerinde kullanılan ilaçların etki mekanizmaları, endikasyonları ve kontrendikasyonlarını öğreneceklerdir.Students who have successfully completed this course; To provide information about the etiopathogenesis, clinical and laboratory features of the diseases related to hematopoietic system seen in children and adults and to prepare them for clinical applications. In addition, they will learn the pathophysiology, clinical findings, diagnostic methods and mechanisms of action of drugs used in the treatment of the circulatory system, indications and contraindications.
TIP317SOLUNUM DERS KURULU
RESPIRATORY COURSE
Z425.05.06Bu ders yılını başarı ile tamamlayan öğrenciler; solunum sistemini ilgilendiren hastalıkların fizyopatolojilerini, klinik bulgularını, tanı yöntemlerini ve tedavilerinde kullanılan ilaçların etki mekanizmaları, endikasyonları ve kontrendikasyonlarını öğreneceklerdir.Students who have successfully completed this course; learn the pathophysiology, clinical findings, diagnostic methods and mechanisms of action of drugs, indications and contraindications.
TIP351İLERİ TIBBİ İNGİLİZCE
ADVANCED MEDICAL ENGLISH
S202.02.02Tıp alanına ilişkin çeşitli metinler üzerinden dil ve kelime bilgisi çalışmalarının yapılması.Teaching grammar and vocabulary using the medical texts.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP312SİNDİRİM DERS KURULU
DIGESTIVE COURSE 
Z446.07.08Bu ders yılını başarıyla tamamlayan öğrenci; gastrointestinal sistem hastalıkları, tanı yöntemleri ve teşhislerinde kullanılacak laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerini öğrenecektir.Students who have successfully completed this course; learn laboratory and imaging methods to be used in diagnosis, diagnosis and diagnosis of gastrointestinal system diseases.
TIP314ENDOKRİN - METABOLİZMA DERS KURULU
ENDOCRINE - METABOLISM COURSE
Z425.07.06Bu ders yılını başarı ile tamamlayan öğrenciler; çocuk ve erişkinlerde görülen endokrin hastalıkların semptomatolojisi, patolojisi, radyolojik ve nükleer tıp ile ilgili görüntüleme yöntemleri, genetik temelleri, farmakolojik ve medikal/cerrahi tedavi yaklaşımlarını öğreneceklerdir.Students who have successfully completed this course; learn about the symptomatology, pathology, radiological and nuclear medicine imaging methods, genetic basis, pharmacological and medical / surgical treatment approaches in endocrine diseases in children and adults.
TIP316ÜROGENİTAL - ÜREME DERS KURULU
UROGENITAL - REPRODUCTIVE COURSE 
Z425.07.06Bu ders yılını başarı ile tamamlayan öğrenci; üriner ve genital sistem kaynaklı patolojilerin semptom ve bulgularının neler olduğunu ve komplikasyonlarının tanı ve ayırıcı tanısının nasıl yapılacağı öğrenecektir.Upon successful completion of this course, students will be able to; learn about the symptoms and signs of the pathologies of urinary and genital system and how to make the diagnosis and differential diagnosis of their complications.
TIP318SİNİR - DUYU - DERİ DERS KURULU
NERVOUS - SENSE - SKIN COURSE 
Z526.07.07Bu ders yılını başarıyla tamamlayan öğrenciler; santral sinir sisteminin hastalıklarını, fizyopatolojilerini ve tedavi yöntemlerini, SSS hastalıklarının tanısı için kullanılan yöntemleri öğrenirler.Students who successfully complete this course; learn the diseases, pathophysiology and treatment methods of central nervous system, methods used for diagnosis of CNS diseases.
TIP352İLERİ TIBBİ İNGİLİZCE -II
ADVANCED MEDICAL ENGLISH -II
S202.02.02Mümkün olduğunca, öğrencilerin derste işledikleri konulara paralel olacak şekilde, çeşitli tıbbi konularda İngilizce dil ve terminoloji bilgisinin verilmesi; tıp alanındaki gelişmelere ilişkin çeşitli güncel metinlerin okunması; İngilizce makale ve özet yazma tekniklerinin ana hatlarıyla öğrenilmesi; İngilizce tıbbi sunumlarda kullanılan dil hakkında temel bilgilerin verilmesiAcquainting the students with the English grammar and terminology knowledge in various medical subjects as much as possible in line with the subjects they have learned in their medical courses; reading various current texts on medical developments; teaching the basic techniques for writing English articles and abstrascts; giving basic information on the language of English medical presentations.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.