English

FACULTY OF MEDICINE-MEDICINE

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF MEDICINE-MEDICINE
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02İleri seviyede MS Word,bilgisayar donanım ve Bilgisayarı zararlı programlardan korumaBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TIP111HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU -I
CELL SCIENCES COURSE -I
Z829.09.010TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Hücre ve hücre inceleme yöntemleri (Hücre kültürü); Hücre ve hücre inceleme yöntemleri (Hücre organellerinin izolasyonu); Hücreyi inceleme yöntemlerinde görüntülemenin yeri; Hücre yapısı ve tipleri (Prokaryot, ökaryot); Hücre yüzey farklılaşmaları (Mikrovillus, silya, flagella); Hücre yan yüzey farklılaşmaları (hücre bağlantı kompleksleri); Hücre membranının işlevleri (Taşınma, endositoz, ekzositoz); Mitokondri; Ribozom biyogenezi ve işlevleri; Endoplazmik retikulum yapısı ve çeşitleri; Endoplazmik retikulumda protein sentezi ve moleküler temeli; Golgi aygıtı yapısı ve görevleri; Protein Tasnifi ve Taşınımı; Hücre içi makromoleküllerin sindirimi; Lizozom, Otofaji ve Proteozom; Sentriol, Peroksizom, Eksozom; Hücre iskeleti (Mikrotübüller, Mikrofilamentler ve Ara çaplı filamentler); Hücreler arası matriks ve bileşenleri; Hücre adezyon molekülleri; Nükleus yapısı ve kromatin organizasyonu, nükleolus; Nüklear taşınmanın moleküler mekanizmaları. LAB: Mikroskop eğitimi, hücre ve nükleus morfolojisinin incelenmesi TIBBİ BİYOKİMYA Biyokimya kavramı, Laboratuvar güvenliği, Suyun yapısı ve hidrojen bağları, Suyun iyonizasyonu, pH ve asit-baz kavramı, Tamponlar, Konsantrasyon türleri, Hücre ve organellerin fonksiyonu, Biyolojik membranların yapısı, Transport olayının biyokimyasal temeli, Reseptörler ve sinyal ileti mekanizmaları, Karbonhidratlar: Yapı ve sınıflandırma, Monosakkaridler, Di/Polisakkaridler, Heteropolisakkaridler BİYOFİZİK Canlı ve cansız sistemlerin fark ve benzerlikler, biyolojik yapılardaki fiziksel olaylar, tıbbi sorunlardaki çözüme yönelik yaklaşımlar. Suyun organizmadaki işlevi ve önemi. TIP TARİHİ ve ETİK Neden hekim oluyoruz, Bilgi Felsefesi ve Tıp, Tıbbın Yöntem Bilgisi Nasıldır, Kavramsal Açıdan Hastalık ve Sağlık, Hekim Kimliği, Deontoloji ve Tıbbi Etik Kavramlar, Hekim-Hasta İlişkileri Evrimi. TIP EĞİTİMİ Türkiye’de Tıp Eğitiminde Gelişmeler; İyi Hekimlik Uygulamaları; Kanıta Dayalı Tıp; Bilgi Okuryazarlığı; Ölçme değerlendirme yöntemleri; Tıpta Profesyonel Değerler; Hastane Enfeksiyonları Ve Korunma, Asepsi, Antisepsi, Dezenfeksiyon-Dekontaminasyon, Strerilizasyon-1, Sterilizasyon-2 TIBBİ BECERİLER Hijyenik el yıkamak, steril eldiven giymek ve çıkartmak, hijyenik maske takmak, bone giymek. LAB: Hijyenik el yıkamak. LAB: Steril eldiven giymek ve çıkartmak. LAB: hijyenik maske takmak, bone giymek. Nabız saymak, solunum saymak, kan basıncı ölçmek, vücut ısısı ölçmek. LAB: Nabız saymak, solunum saymak. LAB: kan basıncı ölçmek. LAB: vücut ısısı ölçmekIn basic medical sciences, it contains basic information about the cell, which belongs to the following fields. MEDICAL BIOLOGY AND GENETICS MEDICINE BIOCHEMISTRY BIOPHYSICAL MEDICAL HISTORY AND ETHICAL MEDICAL EDUCATION MEDICAL SKILLS
TIP113HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU -II
CELL SCIENCES COURSE -II
Z9210.011.011TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Reseptör sentezi ve reseptör mutasyonları ile ortaya çıkan hastalıklar; Hücre Bölünmesi; Hücre Döngüsü ve Kontrolü; Hücre Yaşlanması; Hücre Ölüm Mekanizmaları; Kanserin Moleküller Temelleri; Gen Yapısı; Genom Yapısı; Genetik Materyaller (DNA); Genetik Materyaller (RNA); DNA Replikasyonu; DNA Hasarı ve Onarım Mekanizmaları; Transkripsiyon; Post-Transkripsiyonel Modifikasyonlar; Translasyon ve Post-Translasyonel Modifikasyonlar; Genetik Şifre; Genetik Kontrol Mekanizmaları; Genom Varyasyonları; Mutajenler. Mutasyonlar ve Analiz Yöntemleri; Rekombinat DNA teknolojisi ve uygulama alanları; RNA Teknolojisi. LAB: Hücre Bölünmesi. DNA izolasyonu. Nükleik Asitlerin Spektrofotmetrik Ölçümü. Polimeraz Zincir Reaksiyon. Elektroforez ve Görüntüleme Uygulamaları. TIBBİ BİYOKİMYA Lipidler: genel özellikleri. sınıflama. Yağ asitleri. Triaçilgliseroller. Steroidler. Fosfolipid. glikolipid. karotenler. Proteinlerin tanımı ve biyolojik önemi. Amino asitlerin fonksiyonları. Amino asitlerin kimyasal özellikleri. peptid bağı oluşumu. Protein yapısı. Fibriler proteinler: kollajen ve keratin. Globüler proteinler: Hemoglobin ve miyoglobin. Enzimler: Genel özellikler. Enzim kinetiği. Enzim inhibisyonu. Enzim aktivitesinin düzenlenmesi. Metabolik yolların kontrolü. Mitokondri. Biyolojik oksidasyon. ETZ. ATP sentezi ve kontrolü BİYOFİZİK Hücresel fonksiyonlar ve moleküler biyofizik yaklaşımı. Hücre çoğalması. farklılaşması ve kanser probleminin fiziksel mekanizması. Protein yapısı ve biyofiziksel özellikleri. Termodinamik. biyoenerji. entropi. entalpi. serbest enerji kavramları ile organizmada dengenin sağlanması. BİYOİSTATİSTİK Bilimsel araştırma ve biyoistatistik, Sağlık hizmetlerinde biyoistatistik, Biyoistatistikte temel kavramlar, Frekans dağılım tabloları ve grafikler, Tanımlayıcı istatistikler, SPSS Uygulama TIBBİ TERMİNOLOJİ Tıbbi Terminolojiye Giriş; Terim Kökleri; Terim Önekleri ve Sonekleri; Anatomik Düzlemler ve Bölgeler; Kardiyovasküler Sistem Terimleri; Üriner Sistem Terimleri; Respirator Sistem Terimleri; Digestinal Sistem Terimleri; Nervoz Sistem Terimleri; Lokomotor Sistem Terimleri; Reproduktif Sistem Terimleri – erkek; Reproduktif Sistem terimleri – kadın TIBBİ BECERİLER 1-enjeksiyonluk ilaç hazırlamak. 2-LAB: Maketlerde Enjeksiyonluk ilaç hazırlamak. 3-Subkutan enjeksiyon yapmak. intrakutan enjeksiyon yapma. 4-LAB: maketlerde subkutan enjeksiyon yapmak. intrakutan enjeksiyon yapmak. 5- intramuskuler enjeksiyon yapmak. 6-LAB: maketlerde intramuskuler enjeksiyon yapmak. 7-intravenöz enjeksiyon yapmak. 7-LAB: maketlerde intravenöz enjeksiyon yapmak. 8- intravenöz sıvı uygulamak. 9-LAB: maketlerde intravenöz sıvı uygulamak TIP TARİHİ ve ETİK Tıp Tarihi Metodolojisi ve Tıp Evrimi. Prehistorik Tıp İlk çağ uygarlıklarında tıp Mezopotamya. Hitit. Mısır. Hint. Çin. PreHipokratik Yunan Tıbbı. Hipokratik Yunan Tıbbı.Cell Sciences Committee II also includes the following courses of science related to the basic medical topics of cell and life sciences found in basic medical sciences MEDICAL BIOLOGY AND GENETICS MEDICAL BIOCHEMISTRY BIOPHYSICAL BIOSTATISTICS MEDICAL TERMINOLOGY MEDICAL SKILLS
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TIP112HÜCRE VE DOKU BİLİMLERİ DERS KURULU-III
CELL AND TISSUE SCIENCES COURSE -III
Z627.09.08TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Kromozomların yapısı, Genetik Kavramlar ve Mendel Kalıtımı, Mendel Dışı Kalıtım (Poligenik, Multifaktöriyel, Mitokondriyal Kalıtım), Kromozomal Düzensizliklerin Oluşum Mekanizmaları, Sitogenetik Teknikler, Kromozom Hastalıkları, Tek Gen Hastalıkları, Kanser Genetiği, Fertilizasyonun Moleküler Mekanizması, Mayoz Bölünme ve Genetik Rekombinasyon, Preimplantasyon Genetik Tanı ve Genetik Danışmanlık, LAB: Kromozom Analizi, Aile Ağacı Uygulamaları (Pedigri çalışması) TIBBİ BİYOKİMYA Pürin metabolizması, pirimidin metabolizması, nükleik asit yapısı, replikasyon. Transkripsiyon, post-transkripsiyonel mekanizmalar, translasyon, post-translasyonel mekanizmalar, vitaminler-yağda çözünen vitaminler, suda çözünen vitaminler ANATOMİ Bu ders bütünü içinde; anatomiye giriş, terminoloji, lokomotor sistem dahilinde insan vücudunu oluşturan kemiklerin şekil, boyut, fonksiyon özelliklerine ait anatomik bilgiler yer almaktadır. HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Dişi üreme hücresi oositin olgunlaşması (oogenez), sperm olgunlaşmasını (spermatogenez-spermiyogenez) içeren gametogenez, döllenme (fertilizasyon), embriyo oluşumu, yardımcı üreme teknikleri, embriyonal yaprakların farklılaşması, embriyo yarıklanması (segmentasyon). embriyonun endomtriyuma yerleşmesi (implantasyon), plasenta ve fetal zarların oluşması, Epitel dokusu gelişimi ve yapısı, epitel çeşitleri (örtü ve bez epiteli), özelleşmiş epitel (duyu epiteli, miyoepitel), Destek ve bağ dokusunun gelişimi, bağ dokusu hücreleri, bağ dokusu çeşitleri, kan dokusu, kemik iliğinin yapısı FİZYOLOJİ Fizyolojiye giriş I: İnsan vücudunda homeostazis kavramı, Fizyolojiye giriş II: Vücudun kontrol sistemleri, Vücut sıvı kompartmanları ve iyon bileşimleri I, Vücut sıvı kompartmanları ve iyon bileşimleri II, Hücre zarında madde taşınması, I: Pasif taşınma – Osmoz ve difüzyon Hücre zarında madde taşınması, II: Aktif taşınma – Primer ve sekonder aktif taşıma Hücre zarında madde taşınması, III: Hücre motor proteinleri ve hücre içi taşıma, Reseptörler, Hücresel haberleşme ve ikinci mesajcılar Biyoelektrik Potansiyeller I: İyon kanalları I Biyoelektrik Potansiyeller II: İyon kanalları II Biyoelektrik Potansiyeller III: Dinlenim membran potansiyeli Biyoelektrik Potansiyeller IV: Aksiyon potansiyelinin oluşumu ve çeşitli dokularda aksiyon potansiyelleri Hücresel kompartmanlar madde geçişi TIBBİ BECERİLER İlkyardım ile ilgili Temel Kavramlar, Hastanın ve yaralının 1. ve 2. Değerlendirilmesi, Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde İlkyardım, LAB: Maket Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği, Havayolu tıkanmalarında İlkyardım, LAB: Maket Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde Havayolu tıkanmalarında Temel Yaşam Desteği TIP TARİHİ ve ETİK Roma Tıbbı, Ortaçağ Tıbbı, İslam Tıbbı, Rönesans Tıbbı, PreModern Tıp, Modern ve Post Modern Tıp BİYOFİZİK Bilgi işlem, kontrol sistemleri ve sibernetiğin canlılardaki biyolojik rolleri, Bu konularda nöronal ağlar, yapay zeka gibi yeni yaklaşımlar, Vücut sıvılarının organizmadaki dağılımları ile bunların ölçüm yöntemleri, Hücre membranı ve iyon transport mekanizmalarının özellikleri İLETİŞİM BECERİLERİ I Derse Yönelim, Psikolojinin Tanımı, Tarihçesi ve Tıptaki Yeri, Psikoloji Akımları, Psikolojinin Uygulama Alanları, Biyopsikososyal Yaklaşım Modeli, İçgüdü, Dürtü, Güdü, Duygulanım ve Dengeleşim, Bilinç ve Dikkat, Bilinç Bozuklukları, Uyku ve Rüya, Algı nedir? Nasıl Algılarız? Algının Özellikleri, Algı Yanılmaları ve Bozuklukları, Zekanın Tanımı ve Yapısı, Öğrenme ve Bellek, Kişilik, Huy, Karakter, Psikoanalitik Kişilik Kuramı, Ego İşlevleri ve Ego Savunma Mekanizmaları, Hasta psikolojisi. Hastalanan kişilerde ortaya çıkan duygular, Tıbbi müdahaleler öncesi, sırası ve sonrasında hasta psikolojisiThe scope of medical biology and genetics includes information about Mendel's laws, chromosome structures, irregularities, and mutations. Biochemically, it includes information about the biochemical structure of the cell membrane and molecule transporting in membrane and mitochondria and electron transport chain, nucleotide structure. Anatomically, it contains information about the anatomy of the formations of the leukemotor system. It includes information about upper and lower bones and skeleton structure. In the context of physiology, it includes information on the concept of hemostasis and related control systems in the human body. Medical skills are taught basic concepts of first aid.
TIP114HÜCRE VE DOKU BİLİMLERİ DERS KURULU-IV
CELL AND TISSUE SCIENCES COURSE -IV
Z627.09.08TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Hücre Farklılaşması; Kök Hücre Biyolojisi ve Uygulama Alanları, İmmünobiyoloji, İmmünogenetik, Kompleks Hastalıkların Moleküler, Hücresel ve Genetik Temelleri, Genetik Hastalıkların Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar, Gen Tedavisi, Epigenetik, Farmakogenetik ve Polimorfizm, Genom Bilimde Yüksek Ölçekli Projeler, İnsan Genom Projesi TIBBİ BİYOKİMYA Vücut sıvıları (Plazma, Serum, İdrar, BOS, plevra vb), Bağ dokusu biyokimyası, Kemik biyokimyası, Kas biyokimyası, Sinir biyokim-yası, Biyoelementler – Makroelemetler, eser elementler, ultraeser elementler ANATOMİ Bu ders kapsamında, vücutta bulunan eklemler ve kaslar ile ilgili genel bilgiler, eklemler ve kasların tipleri, oluşumlarına katkı sağlayan yardımcı dokular, vücuttaki lokalizasyonları, fonksiyonel anatomisi ve hareket sistemindeki görevleri, diğer organ ve yapılarla komşulukları yer almaktadır. HİSTOLOJİ VE EMBRYOLOJİ Kıkırdak dokusu gelişimi, yapısı ve hücreleri, Kıkırdak doku matriksi ve tipleri, Kemik dokusu gelişimi, yapısı ve hücreleri, Kemik dokusu matriksi ve lifleri, Kompakt kemik ve Süngerimsi kemik, Kemik yapımı (osteogenez), Eklemler ve Histolojik yapıları Kas dokusu Çeşitleri; İskelet kası, Düz kas ve Kalp kas dokusu, Sinir dokusu Nöron yapısı ve sınıflandırılması, Akson ve dendirit yapıları, Nöroglia hücreleri ve Sınıflandırılması, Sinir liflerinin Histolojik yapıları FİZYOLOJİ Sinir hücresinin işlevsel yapısı, Sinaps işlevsel yapısı ve sinaps iletiminde genel ilkeler Kas fizyolojisi: kasların sınıflandırılması, kas liflerinin genel yapısı, İskelet kasının kasılması I: iskelet kasının fizyolojik anatomisi, kasılma çeşitleri, İskelet kasının kasılması II: kasılma mekanikleri, kasların enerji kullanımı, İskelet kasının kasılması III: İskelet kaslarının sinirsel uyarılması, kas-sinir kavşağı, kasılma mekanizması, moleküler özellikleri İskelet kasının kasılması IV: Kas tonusu, sumasyon, tetani ve yorgunluk oluşum mekanizmaları, Düz kas fizyolojisi, Kalp kasının fizyolojisi, Elektromiyografi (EMG), Sinir-kas patolojileri TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Mikroorganizmaların (Bakteri, virüs, mantar ve parazit) genel özellikleri ile tanı ve tedavilerinin temel prensipleri, infeksiyon kontrol önlemleri, immünolojik sistemin tanıtılması BİYOİSTATİSTİK Olasılık ve Dağılımlar, Örnekleme dağılımı ve Hipotez Testi, Tek örnek testleri, Örneklem büyüklüğü belirleme TIBBİ BECERİLER Kanamalarda İlkyardım, LAB: Kanamalarda İlkyardım; Yaralanmalarda İlkyardım; LAB: Yaralanmalarda İlkyardım; Yanık ve Donuklarda İlkyardım; LAB: Yanık ve Donuklarda İlkyardım; Kırık. çıkık ve burkulmalarda İlkyardım; LAB: Kırık. çıkık ve burkulmalarda İlkyardım; Bilinç bozukluklarında ilkyardım; LAB: Bilinç bozukluklarında ilkyardım; zehirlenmelerde ve ısırıklarda ilkyardım; LAB: zehirlenmelerde ve ısırıklarda ilkyardım. TIP TARİHİ VE ETİK Türk Tıp Tarihi-Orta Asya Türk Tıbbı, Selçuklu Tıbbı, Osmanlı Tıbbı, Cumhuriyet Dönemi Tıp BİYOFİZİK Sinaptik ileti ve kas kasılmasına biyofiziksel yaklaşım, Vücut iç yapılarının organizmaya en az zarar verilerek izlenmesi amaçlı fiziksel ve biyofiziksel konular, Endoskopi, laparoskopi, Röntgen, tomografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme sistemlerin işleyişi ve klinik önemi, Doku mekaniği ve üç boyutlu doku, organ tasarlama teknolojisi İLETİŞİM BECERİLERİ I Hekim-hasta iletişimi ile ilgili bir filmi izleme ve filmi irdeleme, Derse yönelim, amaç ve öğrenim hedefleri, Temel iletişim kavramları ve hekim-hasta iletişiminin temel özellikleri, Sözlü iletişim (ses tonu, hitap), Sözlü iletişim (çift yönlü iletişim,geri bildirim), Sözsüz iletişim- Beden dili (jestler.mimikler…), Beden dilinin önemi ve özellikleri, Dinlemenin iletişimdeki önemi ve etkin dinlemenin özellikleri, Empati kavramı ve empatinin özellikleri,İletişim engelleri, İletişim engelleri, Tıpta kötü haber verme, Kötü haber verme protokolleriIn the context of medical biology and genetics, it contains information on the genetics of bacteria and viruses as well as other molecular genetic techniques. Information about the basics of mutations and the genome project is given. In the light of biochemical aspects, it includes information on tumor biology, muscle, bone and endothelial biochemistry. Within the scope of anatomy, information about joints and muscle structures of the body are given. It contains information about basic histological tissues in histology and embryology. Within the scope of physiology, information about the working principles of muscles is given. The concept of probability, theoretical distributions and hypothesis formation and testing are given in biostatistics.Information on basic first aid fractures and dislocations within medical skills program are given.
TIP116İLETİŞİM BECERİLERİ -I
COMMUNICATION SKILLS -I
Z202.02.02
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP211 DOLAŞIM VE HEMATOPOETİK SİSTEMLER DERS KURULU
CARDIOVASCULAR AND HEMATOPOIETIC SYSTEM COURSE
Z627.09.08Dolaşım sisteminin normal yapısı, gelişimi, fonksiyonları ve fizyopatolojisi, bu sistemle ilgili hastalıkların etyopatogenezi, belirtileri, temel klinik ve laboratuvar bulguları, tanı yöntemleri ve tedavilerinde kullanılan ilaçlar hakkında bilgi kazanmayı sağlar. Hematopoetik sistem ve bağışıklık sisteminin yapısı, işlevi, gelişimi ve etkileşiminin kavranarak ilişkili hastalıklar konusunda etkenler, epidemiyoloji ve tanı konusunda temel bilgiler kazanılmasını sağlar. Bu hastalıkların tedavilerinin yaklaşım ve kullanılan ilaçlar yönünden değerlendirilmesi söz konusudur.To provide information about the normal structure, development, function and physiopathology of circulatory system, etiopathogenesis, symptoms, basic clinical and laboratory findings, diagnostic methods and drugs used in the treatment of these diseases. Comprehension of the structure, function, development and interaction of the hematopoietic system and immune system provides basic information about factors, epidemiology and diagnosis.
TIP213 SOLUNUM SİSTEMİ DERS KURULU
RESPIRATORY SYSTEM COURSE
Z526.07.07Solunum sisteminin normal yapısı, gelişimi ve işlevleri, akciğer hacim ve kapasiteleri, kan gazları iletisi, solunum hareketlerinin nasıl düzenlendiği, busistemle ilgili hastalıkların etyopatogenezi, belirtileri, temel klinik ve laboratuvar bulguları, tanı yöntemleri ve tedavilerinde kullanılan ilaçlar hakkında bilgi kazanmayı sağlar.It provides information about the normal structure, development and functions of the respiratory system, lung volume and capacities, the message of blood gases, how the respiratory movements are regulated, the etiopathogenesis, symptoms, basic clinical and laboratory findings, diagnosis methods and the drugs used in the treatment of these diseases
TIP217SİNİR SİSTEMİ DERS KURULU
NERVOUS SYSTEM COURSE
Z526.010.07Sinir hücre yapısı, nöral işlevlerin altında yatan temel mekanizma ve organizasyonlar, sinir sisteminin ana bölümleri ve duyu organları öğrenilir. Dış çevrenin algılanması ile ilgili bakış açısı kazanılır. Uyaran çeşitlerini ve çeşitli uyaranların algılanma ve iletilme mekanizmaları ile uyaranlara uygun yanıtların oluşturulma mekanizmalarını açıklayabilir. Santral sinir sisteminin bölümlerini ve duyu organlarının normal fonksiyonlarını tanımlar ve birbiriyle olan anatomik, fonksiyonel ilişkisini yorumlar.Nerve cell structure, basic mechanisms and organizations underlying neural functions, the main parts of the nervous system and sensory organs are learned. Defines the normal functions of the central nervous system and sensory organs and interprets the anatomical and functional relationship between them
TIP261İLETİŞİM BECERİLERİ -I
COMMUNICATION SKILLS -I
Z202.02.02
TIP251TIBBİ İNGİLİZCE I
MEDICAL ENGLISH I
S202.02.021-Sağlık ve hastalık 2-Vücudun bölümleri 3-Vücudun fonksiyonları 4-Bulgu ve belirtiler 5-Kan 6-Kemikler 7-Çocukluk dönemi 8-Endokrin sistem 9-Göz 10-Sindirim sistemi1-Health and illness 2-Parts of the body 3-Functions of the body 4-Symptoms and signs 5-Blood 6-Bones 7-Childhood 8- The endocrine system 9-The eye 10-The gastrointestinal system
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP214ENDOKRİN VE UROGENİTAL SİSTEM DERS KURULU
ENDOCRIN AND UROGENITAL SYSTEM COURSE
Z627.09.08Anatomi, Histoloji ve embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji
TIP216HALK SAĞLIĞI DERS KURULU
PUBLIC HEALTH COURSE
Z627.09.08Halk Sağlığı Biyoistatistik Tıbbi Farmakoloji Tıp Tarihi ve Etik Biyofizik
TIP218GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA DERS KURULU
GASTROINTESTINAL SYSTEM AND METABOLISM COURSE
Z627.08.08Anatomi Histoloji ve embriyoloji Fizyoloji Tıbbi Biyokimya Tıbbi Mikrobiyoloji
TIP262İLETİŞİM BECERİLERİ -II
COMMUNICATION SKILLS -II 
Z202.02.02
TIP252TIBBİ İNGİLİZCE II
MEDICAL ENGLISH II
S202.02.02Tııbbi konular (hastalıklar, tanı ve tedavi yöntemleri)
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP311SEMİYOLOJİ DERS KURULU
SEMIOLOGY COURSE 
Z829.09.010Semiyoloji ders kurulu ; patoloji ve fizyopatolojinin temel kavramları ve hastalıkların oluşum mekanizmalarını, ilaçların etki mekanizmaları ile farmakokinetik ve farmakodinamik etkileşimlerini, mikroorganizmaların infeksiyon hastalıklarını meydana getirme mekanizmalarını ve doku hasarı sırasında meydana gelen fizyopatolojik değişiklikleri kapsamaktadır.Semiology course board; basic concepts of pathology and pathophysiology, mechanisms of disease formation, mechanisms of action of drugs, pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions, mechanisms of infection of microorganisms and pathophysiological changes during tissue damage.
TIP313KAS - İSKELET DERS KURULU
MUSCLE – SKELETON COURSE 
Z345.05.07Bu ders yılını başarı ile tamamlayan öğrenciler; Kas iskelet sisteminde ağrı, fonksiyon kaybı, yaşam kalitesinde bozulma, özürlülük, engellilik gibi sebep ve sonuçlarını değerlendirerek ve sakatlığa yol açan başta romatizmal hastalıklar olmak üzere kas-iskelet sistemi hastalıklarının genel sınıflandırmasının ve tanı ve tedavi ile ilgili genel yaklaşımların öğrenecektir.Students who have successfully completed this course; He / She will learn the general classification of rheumatic diseases, general classification of rheumatic diseases and general approaches related to diagnosis and treatment.
TIP315KAN - DOLAŞIM DERS KURULU
BLOOD - CIRCULATION COURSE
Z446.09.08Bu ders yılını başarı ile tamamlayan öğrenciler; çocuk ve erişkinlerde görülen hematopoetik sistem ile ilgili hastalıkların etiyopatogenez, klinik ve laboratuvar özellikleri ile ilgili bilgiler verilerek klinik uygulamalar için hazırlanmalarını sağlamaktır. Ayrıca, dolaşım sistemini ilgilendiren hastalıkların fizyopatolojilerini, klinik bulgularını, tanı yöntemlerini ve tedavilerinde kullanılan ilaçların etki mekanizmaları, endikasyonları ve kontrendikasyonlarını öğreneceklerdir.Students who have successfully completed this course; To provide information about the etiopathogenesis, clinical and laboratory features of the diseases related to hematopoietic system seen in children and adults and to prepare them for clinical applications. In addition, they will learn the pathophysiology, clinical findings, diagnostic methods and mechanisms of action of drugs used in the treatment of the circulatory system, indications and contraindications.
TIP317SOLUNUM DERS KURULU
RESPIRATORY COURSE
Z425.05.06Bu ders yılını başarı ile tamamlayan öğrenciler; solunum sistemini ilgilendiren hastalıkların fizyopatolojilerini, klinik bulgularını, tanı yöntemlerini ve tedavilerinde kullanılan ilaçların etki mekanizmaları, endikasyonları ve kontrendikasyonlarını öğreneceklerdir.Students who have successfully completed this course; learn the pathophysiology, clinical findings, diagnostic methods and mechanisms of action of drugs, indications and contraindications.
TIP351İLERİ TIBBİ İNGİLİZCE
ADVANCED MEDICAL ENGLISH
S202.02.02Tıp alanına ilişkin çeşitli metinler üzerinden dil ve kelime bilgisi çalışmalarının yapılması.Teaching grammar and vocabulary using the medical texts.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP312SİNDİRİM DERS KURULU
DIGESTIVE COURSE 
Z446.07.08Bu ders yılını başarıyla tamamlayan öğrenci; gastrointestinal sistem hastalıkları, tanı yöntemleri ve teşhislerinde kullanılacak laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerini öğrenecektir.Students who have successfully completed this course; learn laboratory and imaging methods to be used in diagnosis, diagnosis and diagnosis of gastrointestinal system diseases.
TIP314ENDOKRİN - METABOLİZMA DERS KURULU
ENDOCRINE - METABOLISM COURSE
Z425.07.06Bu ders yılını başarı ile tamamlayan öğrenciler; çocuk ve erişkinlerde görülen endokrin hastalıkların semptomatolojisi, patolojisi, radyolojik ve nükleer tıp ile ilgili görüntüleme yöntemleri, genetik temelleri, farmakolojik ve medikal/cerrahi tedavi yaklaşımlarını öğreneceklerdir.Students who have successfully completed this course; learn about the symptomatology, pathology, radiological and nuclear medicine imaging methods, genetic basis, pharmacological and medical / surgical treatment approaches in endocrine diseases in children and adults.
TIP316ÜROGENİTAL - ÜREME DERS KURULU
UROGENITAL - REPRODUCTIVE COURSE 
Z425.07.06Bu ders yılını başarı ile tamamlayan öğrenci; üriner ve genital sistem kaynaklı patolojilerin semptom ve bulgularının neler olduğunu ve komplikasyonlarının tanı ve ayırıcı tanısının nasıl yapılacağı öğrenecektir.Upon successful completion of this course, students will be able to; learn about the symptoms and signs of the pathologies of urinary and genital system and how to make the diagnosis and differential diagnosis of their complications.
TIP318SİNİR - DUYU - DERİ DERS KURULU
NERVOUS - SENSE - SKIN COURSE 
Z526.07.07Bu ders yılını başarıyla tamamlayan öğrenciler; santral sinir sisteminin hastalıklarını, fizyopatolojilerini ve tedavi yöntemlerini, SSS hastalıklarının tanısı için kullanılan yöntemleri öğrenirler.Students who successfully complete this course; learn the diseases, pathophysiology and treatment methods of central nervous system, methods used for diagnosis of CNS diseases.
TIP352İLERİ TIBBİ İNGİLİZCE -II
ADVANCED MEDICAL ENGLISH -II
S202.02.02Mümkün olduğunca, öğrencilerin derste işledikleri konulara paralel olacak şekilde, çeşitli tıbbi konularda İngilizce dil ve terminoloji bilgisinin verilmesi; tıp alanındaki gelişmelere ilişkin çeşitli güncel metinlerin okunması; İngilizce makale ve özet yazma tekniklerinin ana hatlarıyla öğrenilmesi; İngilizce tıbbi sunumlarda kullanılan dil hakkında temel bilgilerin verilmesiAcquainting the students with the English grammar and terminology knowledge in various medical subjects as much as possible in line with the subjects they have learned in their medical courses; reading various current texts on medical developments; teaching the basic techniques for writing English articles and abstrascts; giving basic information on the language of English medical presentations.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP401İÇ HASTALIKLARI STAJI
INTERNAL MEDICINE INTERNSHIP
Z101015.015.020Hikaye alma, Akciğer hastalıklarında belirti-bulgular-I , Göğüs muayenesi –I, Diabetes mellitus tedavisi, Tüberküloz tedavisi , Ekstremite muayenesi, Böbrek yetmezliğine klinik yaklaşım Karın muayenesi, Karın ağrısı, KOAH tedavisi, Kalp-dolaşım sistemi muayenesi, Genel görünüm, Hipertansiyon: tanı ve tedavide klinik yaklaşım, Kalp hastalıklarında belirti-bulgular, Kan basıncı-nabız Diyare-konstipasyon, Baş-boyun muayenesi, Kronik karaciğer hastalıkları, Kalp yetmezliği, Koroner arter hastalığı, Alt solunum yolu enfeksiyonlarına yaklaşım, Bronşial astım Koruyucu hekimlik uygulamaları, Periyodik sağlık kontrolü, Alt GİS kanamaları, Sıvı-elektrolit dengesi: klinik yaklaşım, Pulmoner tromboemboli, Anemi’de Klinik Yaklaşım, Akut lösemiler Kronik lösemiler, Romatizmal kalp hastalığı, Romatolojik hastalıklarda belirti ve bulgular, Hiperkoagülabilite, Asit-baz dengesi: klinik yaklaşım, Hiperkalsemi, İnfektif endokarditte tanı, tedavi Transfüzyon tıbbı, Endokrinolojide acil durumlar, Hematüri, proteinüri ve glomerüler hastalıklara klinik yaklaşım, Romatoid artrit, Peptik ülser, Akut perikardit ve perikardiyal efüzyon, Geriatriye giriş Klinik elektrokardiografi, Üst gastrointestinal sistem kanamaları, Sistemik lupus eritematozus, Geriatrik yaş grubunda fizyolojik değişiklikler, Alzheimer hastalığı, Aritmiler, Kemoterapötik ajanlar Plevra hastalıkları, Nedeni bilinmeyen ateşe yaklaşım, Metabolik kemik hastalıkları ve osteoporoz, Sarılıklar, Lenfadenopati ayırıcı tanısı, Hiperlipidemi, Obezite Sitopenileri olan hastada klinik yaklaşım, Artmış kan elemanları olan hastada klinik yaklaşım, Genitoüriner sistem infeksiyonlarında tedavi, Santral sinir sistemi infeksiyonlarına klinik yaklaşım, El hijyeni ve nazokomiyal enfeksiyonlarına yaklaşım, Vaskülitler, Lenfoproliferatif hastalıklar Onkolojik aciller, Seronegatif artritler, Diğer kollajen doku hastalıkları, Yoğun bakım hastasına yaklaşım, Kardiyopulmoner resüsitasyon, Şok, Akut solunum yetmezliği:Tanım, patofizyoloji, klinik ve laboratuvar, Akut solunum yetmezliği: Hasta izlemiAnamnesis, Signs and symptoms in lung diseases-I, Breast examination I, Treatment of diabetes mellitus, Treatment of tuberculosis ,extremity examination, Clinical approach to renal failure Abdominal examination, Abdominal pain, COPD treatment, Cardiovascular system examination, General appearance, Hypertension: clinical approach in diagnosis and treatment, Signs and symptoms in heart diseases, Blood pressure-pulse Diarrhea-constipation, head and neck examination, chronic liver diseases, heart failure, coronary artery disease, approach to lower respiratory tract infections, bronchial asthma Preventive medicine applications, Periodic health check, Lower GIS bleedings, Fluid-electrolyte balance: clinical approach, Pulmonary thromboembolism, Clinical Approach in Anemia, Acute leukemias Chronic leukemias, Rheumatic heart disease, Signs and symptoms in rheumatic diseases, Hypercoagulability, Acid-base balance: clinical approach, Hypercalcemia, Diagnosis, treatment and prevention in infective endocarditis Transfusion medicine, Emergencies in endocrinology, Hematuria, proteinuria and clinical approach to glomerular diseases, Rheumatoid arthritis, Peptic ulcer, Acute pericarditis and pericardial effusion, Introduction to geriatrics Clinical electrocardiography, Upper gastrointestinal bleeding, Systemic lupus erythematosus, Physiological changes in geriatric age group, Alzheimer's disease, Arrhythmias, Chemotherapeutic agents Pleural diseases, Approach to unknown fever, Metabolic bone diseases and osteoporosis, Jaundice, Differential diagnosis of lymphadenopathy, Hyperlipidemia, Obesity Clinical approach in patients with cytopenias, Clinical approach in patients with increased blood elements, Treatment in genitourinary system infections, Clinical approach to central nervous system infections, Hand hygiene and approach to nosocomial infections, Vasculitis, Lymphoproliferative diseases Oncological emergencies, Seronegative arthritis, Other collagen tissue diseases, approach to intensive care unit patient , Cardiopulmonary resuscitation, Shock, Acute respiratory failure: Definition, pathophysiology, clinical and laboratory, Acute respiratory failure: Patient monitoring
TIP403GENEL CERRAHİ STAJI
GENERAL SURGERY INTERNSHIP
Z101015.015.020Genel Cerrahinin Tarihçesi ve İlkeleri, Hikaye Alma ve Fizik Muayene, Akut Karın, Transplantasyon, Cerrahi Hastada Beslenme Desteği Preoperatif Değerlendirme ve Postoperatif Bakım, Peritonit ve İntraabdominal İnfeksiyonlar, Gastrointestinal Sistemin Cerrahi Anatomisi I, Travmaya Endokrin ve Metabolik Cevap, Edinsel Kalp Hastalıkları Genel Anestezi İlkeleri, Bölgesel Anestezinin Prensipleri, Kardiyopulmoner Resusitasyon, Cerrahi İnfeksiyonlar ve Antibiyotik Kullanım Prensipleri, Periampuller Bölge Tümörleri Mide Tümörleri, Septik Şok, Hipovolemik Şok, Yara İyileşmesi, Konjenital Kalp Hastalıkları Yanık, Kolon ve Rektum Hastalıkları, Karaciğer Tümörleri, Sıvı Elektrolit Tedavisi, Karaciğerin Kistik Hastalıklar Tümörler ve Melanoma, Cerrahi Komplikasyonlar, Meme Kanserinin Radiyoterapisi, GIS Kanserlerinin Radiyoterapisi, Benign Perianal Hastalıklar Hemostaz ve Transfüzyon, Venöz Sistem hastalıkları, Akut Pankreatit, Karın Duvarı Fıtıkları, Paratiroid Hastalıkları Travmaya Yaklaşım Prensipleri, Abdominal Travma, Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları, Alt Gastrointestinal Sistem Kanamaları, Özefagusun Motilite Bozuklukları Özefagus Tümörleri, Safra Kesesi ve Biliyer Sistem Hastalıkları, Cerrahi Etik, Toraks hastalikları, Periferik Vasküler Hastalıklar Appendiks Hastalıkları, Genel Cerrahide Radyoloji, İntestinal Obstrüksiyon, Tiroid Hastalıkları, Adrenal Bez Hastalıkları, GIS Fizyolojisi: Cerrahi Açıdan, Meme hastalıklarıHistory and Principles of General Surgery, Anamnesis and Physical Examination, Acute Abdomen, Transplantation, Nutrition Support in surgical Patient Preoperative Evaluation and Postoperative Care, Peritonitis and Intraabdominal Infections, Surgical Anatomy of the Gastrointestinal System I, Endocrine and Metabolic Response to Trauma, Acquired Heart Disease Principles of General Anesthesia, Principles of Regional Anesthesia, Cardiopulmonary Resuscitation, Surgical Infections and Antibiotic Usage Principles, Periampullary Regional Tumors Stomach Tumors, Septic Shock, Hypovolemic Shock, Wound Healing, Congenital Heart Diseases Burns, Colon and Rectum Diseases, Liver Tumors, Fluid Electrolyte Treatment, Liver Cystic Diseases Soft Tissue Tumors and Melanoma, Surgical Complications, Radiology of Breast Cancer, Radiology of GIS Cancers, Benign Perianal Diseases Hemostasis and Transfusion, Venous System Diseases, Acute Pancreatitis, Abdominal Wall Hernia, Parathyroid Diseases Principles of Trauma Approach, Abdominal Trauma, Upper Gastrointestinal Bleeding, Lower Gastrointestinal Bleeding, Esophageal Motility Disorders Esophageal Tumors, Gallbladder and Biliary System Diseases, Surgical Ethics, Thoracic Diseases, Peripheral Vascular Diseases Appendiceal Diseases, Radiology in General Surgery, Intestinal Obstruction, Thyroid Diseases, Adrenal Gland Diseases, GIS Physiology: Surgery, Breast Diseases
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP402ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI
CHILD HEALTH AND DISEASES INTERNSHIP
Z101015.015.020Hasta Çocuğa Yaklaşım, Büyüme ve Değerlendirilmesi, Solunum Sistemi Muayenesi Klinik Belirti ve Bulgular, Kardiyovasküler Sistem Muayenesi, Karın ve Anorektal Bölge Muayenesi, Nörolojik Muayene, Mental-Motor Gelişim Yenidoğanın Fizyolojik Özellikleri, Yenidoğanın Fizik Muayenesi, Yenidoğanın Resussitasyonu, Solunum Yetmezliği ve ilgili Hastalıklar, Konjestif Kalp Yetmezliği ve Tedavisi, Siyanotik Doğumsal Kalp Hastalıkları, Konvülziyon Komada Semptomdan Teşhise, Hipotonik İnfant, Akut Gastroenteritler, İmmünizasyon, Karın Ağrısı, Tüberküloz ve Tedavisi, Malabsorpsiyon Sendromları Malnütrisyon, Tekrarlayan Akciger Enfeksiyonları ve Kistik Fibrozis, Yenidoğan Sarılıkları, Solunum Yolu Allerjileri, Pnömoniler, Yenidoğan Sepsisi, Adölesanda Büyüme ve Cinsel Gelişme Anemiler, Kanama Diyatezleri, Büyüme Geriliklerine Klinik Yaklaşım, Beslenme, Rikets, Diabet Ketoasidozu ve Tedavisi, Dehidratasyon ve Sıvı Elektrolit Tedavisi Lenfadenopatiler, Ambigius Genitalia, Döküntülü Hastalıklar, Allerjik Deri Reaksiyonları, Besin ve İlaç Allerjileri, Hipoglisemili Çocuğa Yaklaşım, Bronşial astma tedavisi Metabolik hastalıklar, Çocuklarda rasyonel antibiyotik kullanımı, Pediatride etik konular, Puberte bozuklukları, Akut romatizmal ateş, Hücresel immün yetmezlikler, Hümoral immün yetmezlikler, Lösemiler Genetik danışma, Menenjitler, Hemolitik anemiler, Lenfomalar, Wilms tümörü ve nöroblastom, Yumuşak doku tümörleri, Konjenital hipotiroidizm Adölesanda sık görülen problemler, Nefritik sendrom, Vaskülitler, İmmün yetmezliklerde tanı yaklaşımları, Hipertansiyonlu Çocuğa Yaklaşım Paneli, İntrauterin enfeksiyonlar, Viral hepatitler, Yenidoğan kolestazisi Çocukluk çağı sirozları, Kas hastalıkları, Asiyanottik Doğumsal Kalp Hastalıkları, KİBAS, Post enfeksiyöz hastalıklar, Çocukluk çağı beyin tümörleri, Romatizmal hastalıklara yaklaşım, Kromozomal hastalıklarApproach to Sick Child, Growth and Evaluation, Respiratory System Examination, Clinical Signs and Findings, Cardiovascular System Examination, Abdominal and Anorectal Region Examination, Neurological Examination, Mental-Motor Development Physiological Features of Newborn, Physical Examination of Newborn, Resuscitation of Newborn, Respiratory Failure and Related Diseases, Congestive Heart Failure and Treatment, Cyanotic Congenital Heart Diseases, Convulsion Coma Symptoms from Diagnosis, Hypotonic Infant, Acute Gastroenteritis, Immunization, Abdominal Pain, Tuberculosis and Treatment, Malabsorption Syndromes Malnutrition, recurrent lung infections and cystic fibrosis, neonatal jaundice, respiratory tract allergy, pneumonia, neonatal sepsis, growth and sexual development Anemia, Hemorrhage Diathesis, Clinical Approach to Growth Retardation, Nutrition, Rickets, Diabetes Ketoacidosis and Treatment, Dehydration and Fluid Electrolyte Treatment Lymphadenopathies, Ambigius Genitalia, Rash Diseases, Allergic Skin Reactions, Allergy to Food and Drug, Approach to Hypoglycemic Child, Bronchial asthma Treatment Metabolic diseases, Rational use of antibiotics in children, Ethical issues in pediatrics, Puberty disorders, Acute rheumatic fever, Cellular immune deficiencies, Humoral immune deficiencies, Leukemias Genetic counseling, Meningitis, Hemolytic anemias, Lymphomas, Wilms tumor and neuroblastoma, Soft tissue tumors, Congenital hypothyroidism. Common Problems in Adolescence, Nephritic Syndrome, Vasculitis, Diagnostic Approaches in Immunodeficiencies, Approach to Hypertensive Children, Intrauterine infections, Viral hepatitis, Newborn cholestasis Childhood cirrhosis, Muscular diseases, Asianottic Congenital Heart Diseases, CBT, Post infectious diseases, Brain tumors in childhood, Approach to rheumatic diseases, Chromosomal diseases
TIP404KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI
GYNECOLOGY AND OBSTETRICS INTERNSHIP
Z101015.015.020Propedötik: Jinekoloji, Propedötik: Obstetrik, Anormal uterin kanama, Erken gebelik komplikasyonları, Normal eylem ve doğum, Ektopik gebelik Pediatrik ve adolesan jinekoloji, Diabetes mellitus ve gebelik, Çoğul gebelikler, Distosi, Yüksek riskli gebelikler, Müllerian anomaliler Anovulasyon, Vulvanın benign hastalıkları, İnfertil çiftin değerlendirilmesi, Preinvazif servikal neoplazi, Perinatal infeksiyonlar, Vaginanın benign hastalıkları Obstetrik ultrason, Perinatal takip, Menopoz ve perimenopoz, Epitelyal over tümörleri, Uterus kanseri, Pelvik inflamatuar hastalık Vaginal Kanser, Kardiovasküler hastalıklar ve gebelik, Pelvik relaksasyon, Prenatal tanı, Uterus, tüp ve overlerin benign hastalıkları, Teratoloji Operatif doğum, Ovulasyon indüksiyonu, Hirsutizm, Perioperatif bakım, Pelvik ağrı ve Dismenore, Trombofili ve Gebelik Amenore, Germ hücreli over tümörleri, Yardımcı üreme teknikleri, Ürojinekoloji, Jinekolojik kanserlerde tarama, Vulvovajinit Vulvar kanser, Erken membran rüptürü ve preterm doğum, Gebelik ve Kanser, İntrauterin Büyüme Kısıtlılığı, Stromal & metastatik over tümörleri ve tüp kanserleri, Erkek infertilitesi Menstrüel bozukluklar, Hematolojik hastalıklar ve gebelik, Endometriosis, 3. trimester kanaması, Postpartum kanama, Postmenopozal hormon tedavisi Tekrarlayan gebelik kayıpları, Rh izoimmünizasyon, Fetal iyilik halinin değerlendirilmesi, Obstetrik anestezide temel prensiplerPropeudetic: Gynecology, Propeudetic: Obstetrics, Abnormal uterine bleeding, Early pregnancy complications, Normal action and childbirth, Ectopic pregnancy No File Available Pediatric and adolescent gynecology, Diabetes mellitus and pregnancy, Multiple pregnancies, Dystocia, High-risk pregnancies, Müllerian anomalies Anovulation, Benign diseases of vulva, Evaluation of infertile couple, Preinvasive cervical neoplasia, Perinatal infections, Benign diseases of vagina Obstetric ultrasound, perinatal follow menopause and perimenopause, epithelial ovarian tumors, uterine cancer, pelvic inflammatory disease Vaginal Cancer, Cardiovascular diseases and pregnancy, Pelvic relaxation, Prenatal diagnosis, Benign diseases of uterus, tube and ovaries, Teratology Operative delivery, Ovulation induction, Hirsutism, Perioperative care, Pelvic pain and Dysmenorrhea, Thrombophilia and Pregnancy Amenorrhea, Germ cell ovarian tumors, Assisted reproductive techniques, Urogynecology, Screening in gynecologic cancers, Vulvovaginitis Vulvar cancer, Early membrane rupture and preterm delivery, Pregnancy and Cancer, Intrauterine Growth Restriction, Stromal & metastatic ovarian tumors and tube cancers, Male infertility No Loaded Files Menstrual disorders, Hematologic diseases and pregnancy, Endometriosis, 3rd trimester hemorrhage, Postpartum hemorrhage, Postmenopausal hormone therapy Recurrent pregnancy losses, Rh isoimmunization, Evaluation of fetal well-being, Basic principles of obstetric anesthesia
SINIF: 5 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP501BEYİN CERRAHİSİ STAJI
BRAIN SURGERY INTERNSHIP
Z446.06.08Serebrovasküler Hast.Cerrahisi, Spınal Cerrahi KIBAS - Hernıasyon, Pediatrik Nöroşirurji Intrakranıal Tümörler, Periferik Sinir Cerrahisi Kafa Travmaları, SSS EnfeksiyonlarıCerebrovascular Disease Surgery, Spinal Surgery, Intracranial pressure increase syndrome - Herniation, Pediatric Neurosurgery, Intracranial Tumors, Peripheral Nerve Surgery, Head Injuries, SNS Infections
TIP503ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ STAJI
ORTHOPEDICS AND TRAUMATIC INTERNSHIP
Z446.06.08Hareket sistemine giriş (Terninoloji-Nötral sıfır sistemi, Fonksiyonel anatomi-Muayene yöntemleri), Travmalı hastaya yaklaşım, Kırık iyileşmesi ve genel tedavi prensipleri, Kırık komplikasyonları (Açık kırıklar ve kompartman sendromu), Üst ekstremite kırıkları Alt ekstremite kırıkları, Çıkıklar, Pediatrik travma, Vertebra kırıkları, Osteomyelit, Septik artrit GKD (gelişimsel kalça displazi ya da dislokasyonu), Pes planus ve ayak deformiteleri, Fonksiyonel ve anguler deformiteler ile Tuzak nöropatiler ve sıkışma sendromları, Osteoartrit, Skolyoz ve kifoz Kemik tümörleri, Diabetik ayak ve gangren, Spor yaralanmaları, AVN (aseptik nekroz), Cerebral palsyIntroduction to movement system (Terninology-Neutral zero system, Functional anatomy-Examination methods), approach to trauma patient, Fracture healing and general treatment principles, Fracture complications (Open fractures and compartment syndrome), Upper extremity fractures, Lower extremity fractures, Dislocations, Pediatric trauma , Vertebral fractures, Osteomyelitis, Septic arthritis, (developmental hip dysplasia or dislocation), Pes planus and foot deformities, Functional and angular deformities, Trap neuropathies and compression syndromes, Osteoarthritis, Scoliosis and kyphosis, Bone tumors, Diabetic foot and gangrene, Sports injuries, AVN (aseptic necrosis), Cerebral palsy
TIP505ÜROLOJİ STAJI
UROLOGY INTERNSHIP
Z446.06.08Hematüri ile başvuran hastanın değerlendirilmesi, Kadın idrar inkontinansı etiyoloji, epidemiyoloji, tanı ve tedavisi. Çocuk yaş grubunda sık rastlanan ürolojik hastalıklar, birinci basamak hekimlerin tanı ve tedavide bilmesi gereken konular, Üriner sistem taş hastalıklarının cerrahi ve medikal tedavisi Erektil disfonksiyon ve erkek infertilitesinde medikal ve cerrahi tedavi, Prostat kanseri ve BPH: Tanı, ayırıcı, tedavisinde temel prensipler, testis tümörleri ve diğer nadir rastlanan ürolojik tümörler Organ transplantasyon organizasyonunda hekimlerin ve diğer sağlık personelinin görevleri, halkın bilinçlendirilmesi , Spesifik ve nonspesifik üriner sistem enfeksiyonları ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Genitoüriner aciller ve travma: Acil servis ve birinci basamak hizmette çalışan hekimlerin bilmesi gereken kavramlar ve uygulamalar, Ürolojide minimal invaziv cerrahi girişimlerEvaluation of the patient presenting with hematuria, etiology, epidemiology, diagnosis and treatment of female urinary incontinence. Urological diseases that are common in pediatric age group, diagnosis and treatment of physicians in primary care, Surgical and medical treatment of urinary stone disease Erectile dysfunction and medical and surgical treatment of male infertility, Prostate cancer and BPH, testicular tumors and other rare urological tumors, duties of physicians and other health personnel in the organ transplantation organization, public awareness, specific and nonspecific urinary tract infections and sexually transmitted diseases, Genitourinary emergencies and trauma and applications, Minimally invasive surgical procedures in urology
TIP507GÖZ HASTALIKLARI STAJI
EYE DISEASES INTERNSHIP
Z446.06.08Glokom, Göz Tümörleri Şaşılık , Konjonktiva ve Kapak Hastalıkları Sistemik Hastalıklar Ve Göz, Katarakt ve Refraksiyon Kusurları Gözyaşı Sistemi ve Kornea Hastalıkları, Kırmızı Göz, Uveitler ve Behçet HastalığıGlaucoma, Eye Tumors, Strabismus, Conjunctival and Valvular Diseases Systemic Diseases and Eye, Cataract and Refraction Defects Tear System and Corneal Diseases, Red Eye, Uveitis and Behçet's Disease
TIP509KULAK BURUN BOĞAZ STAJI
EAR-NOSE-THROAT INSTERNSHIP
Z446.06.08Otoskopi, KBB Acilleri, Farinks hastalıkları, Baş-boyun Travmaları, Vestibüler patolojiler Otit ve komplikasyonları, Larinks Hastalıkları, Burun Hastalıkları, Oral kavite hastalıkları, İşitme kayıpları İşitme fizyolojisi ve odyolojinin temel prensipleri, Paranazal sinüs hastalıkları, Boyun kitleleri, Tükrük bezi hastalıkları, Epistaksis KBB Acilleri, Üst solunum yolu obstrüksiyonları ve trakeotomi, Fasyal paralizi, İşitme,konuşma ve ses patolojilerinde tanı ve rehabilitasyonOtoscopy, ENT Emergencies, Pharyngeal Diseases, Head and Neck Traumas, Vestibular Pathologies, Otitis and Complications, Laryngeal Diseases, Nasal Diseases, Oral Cavity Diseases, Hearing Losses, Hearing Physiology and Basic Principles of Audiology, Paranasal Sinus Diseases, Neck Masses, Salivary Gland Diseases , Epistaxis ENT Emergency, Upper airway obstruction and tracheotomy, Facial paralysis, Diagnosis and rehabilitation in hearing, speech and sound pathologies
SINIF: 5 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP502NÖROLOJİ STAJI
NEUROLOGY INTERNSHIP
Z446.06.08Propedötik, Nörooftalmoloji I, Epilepsi, Baş Ağrısı Hastalıklar, Periferik Nöropatiler, Nörooftalmoloji II, Koma Demans I, Spinal Kordun Dejeneratif Hastalıkları, Konuşma Bozuklukları, SSS Enfeksiyonları, Ataksi-Vertigo Demans II, Nöroimmünoloji ve MS, Kas Hastalıkları MGravis, Nörolojik Hastalıkların Mekanizmaları, Ekstrapiramidal sistemPropeudetic, Neurophthalmology I, Epilepsy, Headache Diseases, Peripheral Neuropathies, Neuroophthalmology II, Coma Dementia I, Degenerative Diseases of Spinal Cord, Speech Disorders, SSS Infection, Ataxia-Vertigo Dementia II, Neuroimmunology and MS, Muscle Diseases MGravis, Mechanisms of Neurological Diseases, Extrapyramidal system
TIP504DERMATOLOJİ STAJI
DERMATOLOGY INTERNSHIP
Z446.06.08Genel bilgiler, Derinin yapısı ve elementer lezyonlar, Pediatrik hastalarda sık görülen dermatozlar, Derinin bakteriyel ve viral hastalıkları Akne, seboreik dermatit, rozasea, Papüllü skuamlı hastalıklar, Kronik Ürtiker ve Kontakt Dermatit, Derinin paraziter hastalıkları Pemfigus ve büllöz pemfigoid, Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Mantar hastalıkları, İlaç erüpsiyonları, Derinin tümoral hastalıkları Pigmente lezyonlara yaklaşım, Atopik dermatit, Behçet hastalığı, Mikozis FungoidesGeneral information, structure of the skin and elementary lesions, common dermatoses in pediatric patients, bacterial and viral diseases of the skin, acne, seborrheic dermatitis, rosacea, papules with squamous diseases, chronic urticaria and contact dermatitis, parasitic diseases of the skin pemphigus and bullous pemphigoid, sexually transmitted diseases , Fungal diseases, Drug eruptions, Tumoral diseases of the skin Approach to pigmented lesions, Atopic dermatitis, Behçet's disease, Mycosis Fungoides
TIP506PSİKİYATRİ STAJI
PSYCHIATRY INTERNSHIP
Z446.06.08Psikiyatriye Giriş, Psikiyatrik Belirtiler ve Muayene, Şizofreni ve Diğer Psikozlar-1, Duygulanım Bozuklukları, Davranışın Nörobiyolojisine Giriş Şizofreni ve Diğer Psikozlar-2, Somatoform Bozukluklar, Deliryum, Demans ve Diğer Kognitif Bozukluklar, Bunaltı Bozuklukları ve OKB, Bedensel hastalıklarda görülen ruhsal bozukluklar Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları, Yeme Bozuklukları- Klinik Psikoloji, Cinsel İşlev Bozuklukları - Klinik Psikoloji, Psikiyatrik Aciller Kişilik Bozuklukları, Psikososyal Tedaviler, Psikiyatride Genetik, Psikiyatrik Tedaviler 1, Psikiyatrik Tedaviler 2, Hasta Örnekleriyle Tedavi Uygulamaları, Uyku BozukluklarıIntroduction to Psychiatry, Psychiatric Symptoms and Examination, Schizophrenia and Other Psychoses-1, Affective Disorders, Introduction to Neurobiology of Behavior, Schizophrenia and Other Psychoses-2, Somatoform Disorders, Delirium, Dementia and Other Cognitive Disorders, Anxiety Disorders and OCD, Mental Disorders , Alcohol and Substance Use Disorders, Eating Disorders - Clinical Psychology, Sexual Dysfunctions - Clinical Psychology, Psychiatric Emergencies, Personality Disorders, Psychosocial Therapies, Genetics in Psychiatry, Psychiatric Treatments 1, Psychiatric Treatments 2, Treatment with Patient Samples, Sleep Disorders
TIP508KARDİYOLOJİ STAJI
CARDIOLOGY INTERNSHIP
Z446.06.08Hipertansiyon, Romatizmal Kapak Hastalıkları Elektrokardiyografiye Giriş, Kalp Yetersizliği Kalp Yetersizliğinde Tedavi Prensipleri, Koroner Kalp Hastalıkları, Myokarditler Myokardiyopatiler Kalp Tümörleri, Perikarditler, Ritim BozukluklarıHypertension, Rheumatic Valve Diseases, Introduction to Electrocardiography, Heart Failure, Principles of Heart Failure Treatment, Coronary Heart Diseases, Myocarditis, Myocardiopathies, Heart Tumors, Pericarditis, Rhythm Disorders
TIP510GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI
BREAST DISEASES INTERNSHIP
Z446.06.08Solunum Anatomisi, Solunum Fizyolojisi ve Radyolojisi Solunum da Fizik Muayene Solunum Hastalıklarında Semptomlar Hastalıkları Tanı ve Tedavi Hakkında Genel BilgilerRespiratory Anatomy, Respiratory Physiology and Radiology Physical examination of breathing Symptoms of Respiratory Diseases General Information about Diagnosis and Treatment of Diseases
SINIF: 6 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP601ACİL SERVİS STAJI
EMERGENCY INTERNSHIP
Z02010.010.020Kardiyopulmoner resusitasyon (Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği) Göğüs ağrılı, Karın ağrılı hastalara yaklaşım Solunum sıkıntılı hastalara yaklaşım Hipertansif, Şoktaki, Baş ağrısı olan hastalara yaklaşım Hipo-Hipertermik olan, Bilinci Bozuk olan hastalara yaklaşım Alerjisi olan hastalara yaklaşım Genel travma hastasına yaklaşım (Kafa, toraks, batın travmalar ile pediatrik ve geriatrik travmalara yaklaşım) Zehirlenmelere genel yaklaşım (Mantar, trisiklik antidepresan, alkol, CO, organik fosfor ve analjezik zehirlenmelerine yaklaşım)Cardiopulmonary resuscitation (Basic and Advanced Cardiac Life Support) Approach to patients with chest pain and abdominal pain, Approach to patients with respiratory distress, Hypertensive, Approach to patients with shock and headache, Hypo-hyperthermia, Approach to patients with consciousness, Approach to patients with allergies, General approach to trauma patient (approach to pediatric and geriatric trauma with head, thorax, abdominal trauma), general approach to intoxications (approach to mushroom, tricyclic antidepressant, alcohol, CO, organic phosphorus and analgesic poisoning)
TIP603İÇ HASTALIKLARI STAJI
INTERNAL MEDICINE INTERNSHIP
Z02010.010.020Allerjik hastalıklar ve immünolojik hastalıklar: anamnez, fizik muayene ve labaratuvar bulgularının değerlendirilmesi, alerjik deri testleri, nasal provokasyon testleri, allerjen immünoterapi ve otoimmün hastalıkların immün yetmezliklerin tedavisi Endokrin hastalıklar: ; Anamnez, fizik muayene, laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi,'endokrin hastalıklarda tedavi Gastrointestinal hastalıklar; Anamnez, fizik muayene, labaratuvar bulgularının değerlendirilmesi, endoskopi, laparoskopi, ultrasonografı, ERCP ve gastrointestinal hastalıklarda tedavi Hematolojik hastalıklar; Anamnez, fizik muayene, labaratuvar bulgularının değerlendirilmesi, kemik iliği ve periferik yayma değerlendirimi, hematolojik hastalıklarda tedavi Nefrolojik hastalıklar; Anamnez, fizik muayene, labaratuvar bulgularının değerlendirilmesi, hemodializ ve periton diyaliz eğitimi ve nefrolojik hastalıklarda tedavi Onkolojik hastalıklar; Anamnez, fizik muayene, labaratuvar bulgularının değerlendirilmesi, kemoteropedik ilaçların uygulanması ve bakımı Romatolojik hastalıklar; Anamnez, fizik muayene, labaratuvar bulgularının değerlendirilmesi, eklem ponksiyonu, deri, kas ve alt dudak biyopsilerinin uygulanması ve romatolojik hastalıkların tedavisi Geriatri: Yaşlıda hastalıkların tipik ve atipik olarak ortaya çıkışları. Yaşlı hastada hikaye alma, fizik muayene ve laboratuvar inceleme. Geriatrik sendromların gözden geçirilmesi (düşmeler, zihinsel işlev kayıpları, delirium, immobilité, inkontinans, görme ve işitme kayıpları, iatrogenez ve polifarmasi). Yaşlıda hastalıkların engellenmesi ve rehabilitasyonu.Allergic diseases and immunological diseases: anamnesis, evaluation of physical examination and laboratory findings, allergic skin tests, nasal provocation tests, allergen immunotherapy and treatment of immunodeficiencies of autoimmune diseases, Endocrine diseases:; Anamnesis, physical examination, evaluation of laboratory findings, treatment of endocrine diseases Gastrointestinal diseases; Anamnesis, physical examination, evaluation of laboratory findings, endoscopy, laparoscopy, ultrasonography, ERCP and treatment in gastrointestinal diseases, Hematologic diseases; Anamnesis, physical examination, evaluation of laboratory findings, bone marrow and peripheral smear evaluation, treatment in hematological diseases, Nephrological diseases; Anamnesis, physical examination, evaluation of laboratory findings, hemodialysis and peritoneal dialysis training and treatment in nephrological diseases, Oncological diseases; Anamnesis, physical examination, evaluation of laboratory findings, application and maintenance of chemoteropedic drugs, Rheumatologic diseases; Anamnesis, physical examination, evaluation of laboratory findings, joint puncture, application of skin, muscle and lower lip biopsies and treatment of rheumatologic diseases, Geriatrics: Typical and atypical manifestations of diseases in the elderly. Anamnesis, physical examination and laboratory examination in the elderly patient. Review of geriatric syndromes (falls, loss of mental function, delirium, immobility, incontinence, visual and hearing loss, iatrogenesis and polypharmacy). Prevention and rehabilitation of diseases in the elderly.
TIP605PSİKİYATRİ STAJI
PSYCHIATRY INTERNSHIP
Z0105.05.010Psikiyatrik muayene ve semiyolojiyi Psikiyatrik bozukluklara yaklaşım Sorunlu vakaların değerlendirilmesiPsychiatric examination and semiology, Approach to psychiatric disorders, Evaluation of problematic cases
TIP607SEÇMELİ STAJ-I
ELECTIVE INTERNSHIP-I
S0105.05.010
TIP649FAKÜLTE SEÇMELİ STAJ-I
FACULTY ELECTIVE INTERNSHIP-I
S0105.05.010
TIP651KARDİYOLOJİ
CARDIOLOGY
S0105.05.010
TIP653NÖROLOJİ
NEUROLOGY
S0105.05.010
TIP655DERMATOLOJİ
DERMATOLOGY
S0105.05.010
TIP657FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION INTERNSHIP
S0105.05.010
TIP659GÖĞÜS HASTALIKLARI
BREAST DISEASES
S0105.05.010
SINIF: 6 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP602TOPLUM SAĞLIĞI STAJI
COMMUNITY HEALTH INTERNSHIP
Z0105.05.010Sağlığın ölçülmesi-korunması, hastalık ve sağlığın epidemiyolojisi, sağlık hizmetlerinin yönetimi, sağlık-toplum-çevre ilişkileriHealth measurement-protection, epidemiology of disease and health, management of health services, health-society-environment relations
TIP604KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI
GYNECOLOGY AND OBSTETRICS INTERNSHIP
Z02010.010.020Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersi ile ilgili tüm pratik uygulamalar.Gebe kadının muayene ve kontrolünün pratik uygulamalar. Doğum salonunda normal doğumun yönetimini yapabilme pratiği. Preoperatif hasta hazırlanması, kan alma, laboratuar tetkiklerinin düzgün istenebilmesi ve takibi, postoperatif hasta takibi ve intraoperatif cerrahi asistans yapabilme pratiğinin kazanılması. Kısırlık hastasına yaklaşım teorik ve paratiği. Yüksek riskli gebelikleri tanıma ve takibi. Elektronik Fetal Monitorizasyon uygulamaları (NST, CST vd). Jinekolojik ve Obstetrik acillerde cerrahi ekibe uyum sağlayarak sorumluluk alma duygusunun geliştirilmesi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Disiplinin başta üroloji, genel cerrahi ve endokrinoloji olmak üzere diğer disiplinler ile olan birlikteliğini öğrenme aynı zamanda interdisipliner çalışma becerileri.All practical applications related to Obstetrics and Gynecology Course. Practical applications of the woman's examination and control. Practice of normal delivery in the delivery room. Preparation of preoperative patient, taking blood, requesting and follow-up of laboratory tests, post-operative patient follow-up and gaining the ability to perform intraoperative surgical assistance. Theory and practice of approach to infertility patients. Recognition and follow-up of high-risk pregnancies. Electronic Fetal Monitoring applications (NST, CST et al.). Developing the sense of responsibility by adapting to the surgical team in gynecological and obstetric emergencies. Gynecology and Obstetrics, interdisciplinary study skills, learning the association of disciplines with other disciplines, especially urology, general surgery and endocrinology.
TIP606ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI
CHILD HEALTH AND DISEASES INTERNSHIP
Z02010.010.020Pratik dersler: Neonatoloji, Nefroloji, Nöroloji, Solunum ve Allerji, Kardiyoloji, Endokrinoloji ve Metabolizma, Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme, Klinik Genetik, Hematoloji, Onkoloji, İmmünoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Sosyal Pediatri. Klinik uygulamalar: Hastaneye yatan hastanın öyküsünün alınması ve fizik muayenesinin yapılması, gerektiğinde hastaların temel laboratuvar tetkiklerinin yapılması (periferik yayma, idrar tetkiki, dışkı mikroskopisi, dışkıda indirgen madde, yağ, vs.), sabah toplantıları, hasta vizitleri, seminerler ve literatür saatlerine katılım, ayda 4 nöbet (acil serviste veya klinikte), ayda 3 gün genel poliklinikte çalışma.Practical courses: Neonatology, Nephrology, Neurology, Respiratory and Allergy, Cardiology, Endocrinology and Metabolism, Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Clinical Genetics, Hematology, Oncology, Immunology, Infectious Diseases, Social Pediatrics. Clinical applications: A history of the hospitalized patient and a physical examination, basic laboratory tests of patients (peripheral smear, urine analysis, stool microscopy, reducing agent in feces, fat, etc.), morning meetings, patient visits, seminars and participation in the literature 4 seizures per month (in the emergency department or clinic), 3 days a month working in the general policlinic.
TIP608SEÇMELİ STAJ-II
ELECTIVE INTERNSHIP-II
S0105.05.010
TIP650FAKÜLTE SEÇMELİ STAJ-II
FACULTY ELECTIVE INTERNSHIP-II
S0105.05.010
TIP652ÜROLOJİ
UROLOGY
S0105.05.010
TIP654KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
EAR-NOSE-THROAT INSTERNSHIP
S0105.05.010
TIP656ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
ORTHOPEDICS AND TRAUMATIC
S0105.05.010
TIP658NÖROŞİRURJİ
NEUROCHIRURGIA INTERNSHIP
S0105.05.010
TIP660GÖZ HASTALIKLARI
EYE DISEASES
S0105.05.010
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.