English

FACULTY OF MEDICINE-MEDICINE

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF MEDICINE-MEDICINE
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TIP111HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU -I
CELL SCIENCES COURSE -I
Z829.09.010TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Hücre ve hücre inceleme yöntemleri (Hücre kültürü); Hücre ve hücre inceleme yöntemleri (Hücre organellerinin izolasyonu); Hücreyi inceleme yöntemlerinde görüntülemenin yeri; Hücre yapısı ve tipleri (Prokaryot, ökaryot); Hücre yüzey farklılaşmaları (Mikrovillus, silya, flagella); Hücre yan yüzey farklılaşmaları (hücre bağlantı kompleksleri); Hücre membranının işlevleri (Taşınma, endositoz, ekzositoz); Mitokondri; Ribozom biyogenezi ve işlevleri; Endoplazmik retikulum yapısı ve çeşitleri; Endoplazmik retikulumda protein sentezi ve moleküler temeli; Golgi aygıtı yapısı ve görevleri; Protein Tasnifi ve Taşınımı; Hücre içi makromoleküllerin sindirimi; Lizozom, Otofaji ve Proteozom; Sentriol, Peroksizom, Eksozom; Hücre iskeleti (Mikrotübüller, Mikrofilamentler ve Ara çaplı filamentler); Hücreler arası matriks ve bileşenleri; Hücre adezyon molekülleri; Nükleus yapısı ve kromatin organizasyonu, nükleolus; Nüklear taşınmanın moleküler mekanizmaları. LAB: Mikroskop eğitimi, hücre ve nükleus morfolojisinin incelenmesi TIBBİ BİYOKİMYA Biyokimya kavramı, Laboratuvar güvenliği, Suyun yapısı ve hidrojen bağları, Suyun iyonizasyonu, pH ve asit-baz kavramı, Tamponlar, Konsantrasyon türleri, Hücre ve organellerin fonksiyonu, Biyolojik membranların yapısı, Transport olayının biyokimyasal temeli, Reseptörler ve sinyal ileti mekanizmaları, Karbonhidratlar: Yapı ve sınıflandırma, Monosakkaridler, Di/Polisakkaridler, Heteropolisakkaridler BİYOFİZİK Canlı ve cansız sistemlerin fark ve benzerlikler, biyolojik yapılardaki fiziksel olaylar, tıbbi sorunlardaki çözüme yönelik yaklaşımlar. Suyun organizmadaki işlevi ve önemi. TIP TARİHİ ve ETİK Neden hekim oluyoruz, Bilgi Felsefesi ve Tıp, Tıbbın Yöntem Bilgisi Nasıldır, Kavramsal Açıdan Hastalık ve Sağlık, Hekim Kimliği, Deontoloji ve Tıbbi Etik Kavramlar, Hekim-Hasta İlişkileri Evrimi. TIP EĞİTİMİ Türkiye’de Tıp Eğitiminde Gelişmeler; İyi Hekimlik Uygulamaları; Kanıta Dayalı Tıp; Bilgi Okuryazarlığı; Ölçme değerlendirme yöntemleri; Tıpta Profesyonel Değerler; Hastane Enfeksiyonları Ve Korunma, Asepsi, Antisepsi, Dezenfeksiyon-Dekontaminasyon, Strerilizasyon-1, Sterilizasyon-2 TIBBİ BECERİLER Hijyenik el yıkamak, steril eldiven giymek ve çıkartmak, hijyenik maske takmak, bone giymek. LAB: Hijyenik el yıkamak. LAB: Steril eldiven giymek ve çıkartmak. LAB: hijyenik maske takmak, bone giymek. Nabız saymak, solunum saymak, kan basıncı ölçmek, vücut ısısı ölçmek. LAB: Nabız saymak, solunum saymak. LAB: kan basıncı ölçmek. LAB: vücut ısısı ölçmekIn basic medical sciences, it contains basic information about the cell, which belongs to the following fields. MEDICAL BIOLOGY AND GENETICS MEDICINE BIOCHEMISTRY BIOPHYSICAL MEDICAL HISTORY AND ETHICAL MEDICAL EDUCATION MEDICAL SKILLS
TIP113HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU -II
CELL SCIENCES COURSE -II
Z9210.011.011TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Reseptör sentezi ve reseptör mutasyonları ile ortaya çıkan hastalıklar; Hücre Bölünmesi; Hücre Döngüsü ve Kontrolü; Hücre Yaşlanması; Hücre Ölüm Mekanizmaları; Kanserin Moleküller Temelleri; Gen Yapısı; Genom Yapısı; Genetik Materyaller (DNA); Genetik Materyaller (RNA); DNA Replikasyonu; DNA Hasarı ve Onarım Mekanizmaları; Transkripsiyon; Post-Transkripsiyonel Modifikasyonlar; Translasyon ve Post-Translasyonel Modifikasyonlar; Genetik Şifre; Genetik Kontrol Mekanizmaları; Genom Varyasyonları; Mutajenler. Mutasyonlar ve Analiz Yöntemleri; Rekombinat DNA teknolojisi ve uygulama alanları; RNA Teknolojisi. LAB: Hücre Bölünmesi. DNA izolasyonu. Nükleik Asitlerin Spektrofotmetrik Ölçümü. Polimeraz Zincir Reaksiyon. Elektroforez ve Görüntüleme Uygulamaları. TIBBİ BİYOKİMYA Lipidler: genel özellikleri. sınıflama. Yağ asitleri. Triaçilgliseroller. Steroidler. Fosfolipid. glikolipid. karotenler. Proteinlerin tanımı ve biyolojik önemi. Amino asitlerin fonksiyonları. Amino asitlerin kimyasal özellikleri. peptid bağı oluşumu. Protein yapısı. Fibriler proteinler: kollajen ve keratin. Globüler proteinler: Hemoglobin ve miyoglobin. Enzimler: Genel özellikler. Enzim kinetiği. Enzim inhibisyonu. Enzim aktivitesinin düzenlenmesi. Metabolik yolların kontrolü. Mitokondri. Biyolojik oksidasyon. ETZ. ATP sentezi ve kontrolü BİYOFİZİK Hücresel fonksiyonlar ve moleküler biyofizik yaklaşımı. Hücre çoğalması. farklılaşması ve kanser probleminin fiziksel mekanizması. Protein yapısı ve biyofiziksel özellikleri. Termodinamik. biyoenerji. entropi. entalpi. serbest enerji kavramları ile organizmada dengenin sağlanması. BİYOİSTATİSTİK Bilimsel araştırma ve biyoistatistik, Sağlık hizmetlerinde biyoistatistik, Biyoistatistikte temel kavramlar, Frekans dağılım tabloları ve grafikler, Tanımlayıcı istatistikler, SPSS Uygulama TIBBİ TERMİNOLOJİ Tıbbi Terminolojiye Giriş; Terim Kökleri; Terim Önekleri ve Sonekleri; Anatomik Düzlemler ve Bölgeler; Kardiyovasküler Sistem Terimleri; Üriner Sistem Terimleri; Respirator Sistem Terimleri; Digestinal Sistem Terimleri; Nervoz Sistem Terimleri; Lokomotor Sistem Terimleri; Reproduktif Sistem Terimleri – erkek; Reproduktif Sistem terimleri – kadın TIBBİ BECERİLER 1-enjeksiyonluk ilaç hazırlamak. 2-LAB: Maketlerde Enjeksiyonluk ilaç hazırlamak. 3-Subkutan enjeksiyon yapmak. intrakutan enjeksiyon yapma. 4-LAB: maketlerde subkutan enjeksiyon yapmak. intrakutan enjeksiyon yapmak. 5- intramuskuler enjeksiyon yapmak. 6-LAB: maketlerde intramuskuler enjeksiyon yapmak. 7-intravenöz enjeksiyon yapmak. 7-LAB: maketlerde intravenöz enjeksiyon yapmak. 8- intravenöz sıvı uygulamak. 9-LAB: maketlerde intravenöz sıvı uygulamak TIP TARİHİ ve ETİK Tıp Tarihi Metodolojisi ve Tıp Evrimi. Prehistorik Tıp İlk çağ uygarlıklarında tıp Mezopotamya. Hitit. Mısır. Hint. Çin. PreHipokratik Yunan Tıbbı. Hipokratik Yunan Tıbbı.Cell Sciences Committee II also includes the following courses of science related to the basic medical topics of cell and life sciences found in basic medical sciences MEDICAL BIOLOGY AND GENETICS MEDICAL BIOCHEMISTRY BIOPHYSICAL BIOSTATISTICS MEDICAL TERMINOLOGY MEDICAL SKILLS
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TIP118HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-III
CELL SCIENCES COURSE-III
Z627.010.08TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Kromozomların yapısı, Genetik Kavramlar ve Mendel Kalıtımı, Mendel Dışı Kalıtım (Poligenik, Multifaktöriyel, Mitokondriyal Kalıtım), Kromozomal Düzensizliklerin Oluşum Mekanizmaları, Kromozom Hastalıkları, Tek Gen Hastalıkları, Kanser Genetiği, Fertilizasyonun Moleküler Mekanizması, Mayoz Bölünme ve Genetik Rekombinasyon, Sitogenetik Teknikler, Preimplantasyon Genetik Tanı ve Genetik Danışmanlık, LAB: Kromozom Analizi, Aile Ağacı Uygulamaları (Pedigri çalışması) TIBBİ BİYOKİMYA Pürin metabolizması, pirimidin metabolizması, nükleik asit yapısı, replikasyon. Transkripsiyon, post-transkripsiyonel mekanizmalar, translasyon, post-translasyonel mekanizmalar, vitaminlerin sınıflandırılması, Yağda çözünen vitaminler, Suda çözünen vitaminler LAB: Spektrofotometre ANATOMİ Lokomotor sistem genel bilgiler, Üst taraf kemikleri, Aksiyel iskelet, omurga, göğüs kemikleri, Alt taraf kemikleri, Baş iskeleti, Neurocranium kemikleri, Splanchnocranium /Yüz kemikleri, Baş bütünü I , Baş bütünü II. LAB: Lokomotor sistem ve üst taraf kemikleri, Aksiyel iskelet ve alt taraf kemikleri, Baş kemikleri, Baş bütünü. HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Epitel dokusu gelişimi, Epitel dokusu, Örtü ve bez epiteli, Duyu epiteli, Bağ dokusu gelişimi, Bağ dokusu lifleri ve ara madde, Bağ dokusu hücreleri, Kan dokusu, kan hücreleri, Kemik iliği histolojik yapısı, Hematopoez, Oosit olgunlaşması ve olgunlaşma bozuklukları, Sperm olgunlaşması ve olgunlaşma bozuklukları semen analizi, Döllenme, Yardımcı döllenme metodları, Segmentasyon Bölümler, İmplantasyon, Gastrulasyon, Embriyonal yaprakların farklılaşması , Embriyonal yaprakların farklılaşması, Fetal dönem ve gelişim kusurları, Teratolojik etkilenmeler. LAB: Epitel doku tipleri, Bağ ve Kan dokusu FİZYOLOJİ Fizyolojiye giriş: Homeostazis kavramı, Fizyolojiye giriş: Vücudun kontrol sistemleri, Vücut sıvı kompartmanları ve iyon bileşimleri, Hücre zarında madde taşınması I: Pasif taşınma – Osmoz ve difüzyon Hücre zarında madde taşınması II: Aktif taşınma – Primer ve sekonder aktif taşıma, Hücre zarında madde taşınması III: Hücre motor proteinleri ve hücre içi taşıma, Biyoelektrik Potansiyeller: dinlenim membran potansiyeli, Biyoelektrik Potansiyeller: Aksiyon potansiyeli. LAB: Hipertonik, hipotonik ve izotonik çözeltilerle osmotik olayların incelenmesi, Eritrosit frajilitesinin incelenmesi, Membran ve aksiyon potansiyellerinin değerlendirilmesi TIBBİ BECERİLER İlkyardım ile ilgili Temel Kavramlar, Hastanın ve yaralının 1. ve 2. Değerlendirilmesi, Yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde havayolu tıkanmalarında ilkyardım. LAB: Maket yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Maket yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde havayolu tıkanmalarında ilkyardım. TIP TARİHİ ve ETİK Roma Tıbbı, Ortaçağ Tıbbı, İslam Tıbbı, Rönesans Tıbbı, PreModern Tıp, Modern ve Post-Modern Tıp BİYOFİZİK Vücut iç ve dış dengesinin korunması, Vücut sıvıları ve tayin yöntemleri, Hücre membranın biyofiziksel özellikleri, İyon kanalları ve hücre membranının elektriksel eşdeğer devresi, Moleküllerin membranda difüzyonu, Membran ve aksiyon potansiyeli, Hücre membranında iyon değişiminin kinetiği, Hücreler arası haberleşme LAB: Deri direncinin ölçülmesi İLETİŞİM BECERİLERİ I Derse Yönelim, Psikolojinin Tanımı, Tarihçesi ve Tıptaki Yeri, Psikoloji Akımları, Psikolojinin Uygulama Alanları, Biyopsikososyal Yaklaşım Modeli, İçgüdü, Dürtü, Güdü, Duygulanım ve Dengeleşim, Bilinç ve Dikkat, Bilinç Bozuklukları, Uyku ve Rüya, Algı nedir? Nasıl Algılarız? Algının Özellikleri, Algı Yanılmaları ve Bozuklukları, Zekanın Tanımı ve Yapısı, Öğrenme ve Bellek, Kişilik, Huy, Karakter, Psikoanalitik Kişilik Kuramı, Ego İşlevleri ve Ego Savunma Mekanizmaları, Hasta psikolojisi. Hastalanan kişilerde ortaya çıkan duygular, Tıbbi müdahaleler öncesi, sırası ve sonrasında hasta psikolojisiMEDICAL BIOLOGY AND GENETICS Structure of chromosomes, genetic concepts and Mendelian Inheritance, Non-Mendelian Inheritance (Polygenic, Multifactorial, Mitochondrial Inheritance), Occurrence of Chromosomal Irregularities Mechanisms, Chromosome Diseases, Single Genetic Diseases, Cancer Genetics, Molecular Mechanism of Fertilization, Meiosis and Genetic Recombination, Cytogenetic Techniques, Preimplantation Genetics Diagnosis and Genetic Counseling, LAB: Chromosome Analysis, Family Tree Applications (Pedigree study) MEDICAL BIOCHEMISTRY Purine metabolism, pyrimidine metabolism, nucleic acid structure, replication. Transcription, post-transcriptional mechanisms, translation, post-translational mechanisms, Classification of vitamins, Fat soluble Vitamins, Water soluble vitamins LAB: Spectrophotometer ANATOMY Locomotor system general information, upper side bones, axial skeleton, spine, chest Bones, Lower bones, Head skeleton, Neurocranium bones, Splanchnocranium Face bones, Head whole I, Head whole II. LAB: Locomotor system and upper side bones, Axial skeleton and lower bones, Head bones, Head whole. HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY Epithelial tissue development, Epithelial tissue, Cover and gland epithelium, sensory epithelium, connective tissue development, Connective tissue fibers and intermediates, Connective tissue Cells, Blood Tissue, Blood Cells, Bone marrow histological structure, Hematopoiesis, Oocyte maturation and maturation disorders, Sperm maturation and maturation disorders semen analysis, Fertilization, Auxiliary fertilization methods, Segmentation Sections, Implantation, Gastrulation, Differentiation of embryonal leaves, Differentiation of embryonal leaves, Fetal period and developmental defects, Teratological influences. LAB: Epithelial tissue types, Connective and Blood tissue PHYSIOLOGY Introduction to Physiology: The concept of homeostasis, Introduction to Physiology: Body control systems, Body fluid compartments and ion compounds, Transport of substances in the cell membrane I: Passive - Osmosis and diffusion in the cell membrane Transport II: Active transport - Primary and secondary active transport, substance in cell membrane Transport III: Cell motor proteins and cell transport, Bioelectric Potentials: relaxation Membrane potential, Bioelectric Potentials: Action potential. LAB: Hypertonic, hypotonic and isotonic Examination of osmotic events with solutions, Examination of erythrocyte fragility, Membrane and evaluation of action potentials MEDICAL SKILLS Basic Concepts of First Aid and the 1st and 2nd evaluation of the injured, Basic in adults, children and infants life support in adults, children and first aid in airway obstruction in infants. LAB: Model in adults, children and Basic life support in infants, Model in adults, children and infants first aid in airway obstruction. MEDICAL HISTORY AND ETHICS Roman Medicine, Medieval Medicine, Islamic Medicine, Renaissance Medicine, PreModern Medicine, Modern and Post-Modern Medicine BIOPHYSICS Protection of internal and external balance of the body, Body fluids and determination methods of cell membranes biophysical properties, ion channels and cell electrical equivalent circuit of the membrane, Diffusion of molecules in membranes, Membrane and action potential in cell membrane Kinetics of ion exchange, Intercellular communication LAB: Measurement of skin resistance COMMUNICATION SKILLS I Course Description, Definition of Psychology, History and its place in medicine, psychology trends, psychology Application Areas, Biopsychosocial Approach Model, Instinct, Impulse, Motivation, Affect and Balancing, Consciousness and Attention, Consciousness Disorders, Sleep and Dream, What is Perception? How We perceive? Characteristics of Perception, Misconceptions and Disorders, Definition and Structure of Intelligence, Learning and Memory, Personality, Attitude, Character, Psychoanalytic Personality Theory, Ego Functions and Ego Defense Mechanisms, Patient psychology. Emerging in sick people feelings, medical interventions before, during and psychology after surgery
TIP120HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-IV
CELL SCIENCES COURSE-IV
Z627.010.08TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Hücre Farklılaşması; Kök Hücre Biyolojisi ve Uygulama Alanları, İmmünobiyoloji, İmmünogenetik, Epigenetik, Mutajenler, mutasyonlar ve analiz yöntemleri, Farmakogenetik ve Polimorfizm, Rekombinant DNA teknolojisi ve uygulama alanları, RNA teknolojisi, Kompleks hastalıkların moleküler, hücresel ve genetik temelleri, Genetik hastalıkların tedavisinde güncel yaklaşımlar, gen tedavisi, Genombilimde yüksek ölçekli projeler insan genom projesi LAB: Kan hücrelerinin izolasyonu ve tanımlanması, Polimorfizm tayini ( PCRRFLP ). TIBBİ BİYOKİMYA Vücut sıvıları (Plazma, Serum, İdrar, BOS, plevra vb), Bağ dokusu biyokimyası, Kemik biyokimyası, Kas biyokimyası, Sinir biyokimyası, Biyoelementlerin önemi, Makroelemetler, Eser elementler, Ultraeser elementler. LAB : Vücut sıvılarının incelenmesi ANATOMİ Eklemler, genel bilgiler, Üst taraf eklemleri, Alt taraf eklemleri I, Alt taraf eklemleri II, Aksiyel iskelet eklemleri, Kaslar, genel bilgiler, Baş ve boyun kasları, Üst taraf kasları, Alt taraf kasları, Gövde kasları I, Gövde kasları II LAB : Üst taraf eklemleri, Alt taraf eklemleri, Aksiyel iskelet eklemleri, Baş boyun kasları, Üst ve alt taraf kasları, Gövde kasları HİSTOLOJİ VE EMBRYOLOJİ Sinir dokusu nöron yapısı ve sınıflandırılması, Gangliyon yapısı Akson ve dendirit yapıları, Nöröglia hücreleri ve sınıflandırılması, Sinir lifleri histolojik yapıları, Sinaps yapısı, Kas dokusu, iskelet kası, Kalp kası, Düz kas, Destek dokusu, Kıkırdak dokusu hücreleri, Kıkırdak doku ekstrasellüler matriksi ve kıkırdak doku yenilenmesini, İskelet dokusunun gelişimi, Kemik dokusu, Kemik dokusu hücreleri, Kemik ekstrasellüler matriksi ve kemik doku yenilenmesi, LAB : Sinir dokusu, Kas dokusu, Kemik doku. FİZYOLOJİ Periferik Sinir Sistemi Fizyolojisi, Sinaps ve sinaptik ileti, Çizgili kas fizyolojisi, Düz kas fizyolojisi, Kalp kası fizyolojisi, Otonom sinir sistemi. LAB : Kurbağada çizgili kasının kontraksiyon mekanizmasının demonstratif incelenmesii; İnsanda yüzeysel EMG kaydı, İnsanda Sinir İleti Hızı Ölçümü (ENMG) TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Mikroorganizmaların (Bakteri, virüs, mantar ve parazit) genel özellikleri ile tanı ve tedavilerinin temel prensipleri, infeksiyon kontrol önlemleri, immünolojik sistemin tanıtılması LAB : Boyama yöntemleri, Kültür yöntemleri BİYOİSTATİSTİK Olasılık ve Dağılımlar, Örnekleme Dağılımı ve Hipotez Testi, Tek örnek testleri, TIBBİ BECERİLER Kanamalarda İlkyardım, Yaralanmalarda İlkyardım; Yanık ve Donuklarda İlkyardım; Kırık, çıkık ve burkulmalarda İlkyardım; Bilinç bozukluklarında ilkyardım; Zehirlenmelerde ve ısırıklarda ilkyardım. LAB: Kanamalarda İlkyardım; Yaralanmalarda İlkyardım; Yanık ve Donuklarda İlkyardım; Kırık, çıkık ve burkulmalarda İlkyardım; Bilinç bozukluklarında ilkyardım; Zehirlenmelerde ve ısırıklarda ilkyardım; TIP TARİHİ VE ETİK Türk Tıp Tarihi-Orta Asya Türk Tıbbı, Selçuklu Tıbbı, Osmanlı Tıbbı, Cumhuriyet Dönemi Tıp BİYOFİZİK Sinaptik ileti ve potansiyeller, Kas kasılmasının biyofiziği, Ultrasesin biyofiziksel özellikleri, Ultrasesin tıpta kullanım alanları, Endoskopik görüntüleme, Laparoskopi, X-şınlarını elde edilmesi, röntgen, Tomografi, bilgisayarlı tomografi, Manyetik rezonans görüntülemenin biyofiziği, Manyetik rezonans görüntülemenin tıptaki yeri, Doku mekaniği LAB : Mikroskop ile ölçümler İLETİŞİM BECERİLERİ I Hekim-hasta iletişimi ile ilgili bir filmi izleme ve filmi irdeleme, Derse yönelim, amaç ve öğrenim hedefleri, Temel iletişim kavramları ve hekim-hasta iletişiminin temel özellikleri, Sözlü iletişim (ses tonu, hitap), Sözlü iletişim (çift yönlü iletişim,geri bildirim), Sözsüz iletişimBeden dili (jestler.mimikler…), Beden dilinin önemi ve özellikleri, Dinlemenin iletişimdeki önemi ve etkin dinlemenin özellikleri, Empati kavramı ve empatinin özellikleri,İletişim engelleri, İletişim engelleri, Tıpta kötü haber verme, Kötü haber verme protokolleriMEDICAL BIOLOGY AND GENETICS Cell Differentiation; Stem Cell Biology and Application Areas, Immunobiology, Immunogenetics, Epigenetics, Mutagens, mutations and analysis methods, Pharmacogenetics and Polymorphism, Recombinant DNA technology and its application areas, RNA technology, Molecular, cellular and genetic basis of complex diseases, Gene treatment, high - scale projects in genomics human genome project LAB: Isolation and identification of blood cells, Polymorphism determination (PCRRFLP). MEDICAL BIOCHEMISTRY Body fluids (Plasma, Serum, Urine, CSF, pleura, etc.), Connective tissue biochemistry, Bone biochemistry, Muscle biochemistry, Nerve biochemistry, Importance of bioelements, Macroelectrics, Trace elements, Ultraceramics. LAB: Examination of body fluids ANATOMY Joints, general information, upper side joints, lower side joints I, lower side joints II, axial skeletal joints, muscles, general information, head and neck muscles, upper muscles, lower muscles, trunk muscles I , Trunk Muscles II LAB: Upper joint joints, Lower joint joints, Axial skeletal joints, Head and neck muscles, Upper and lower side muscles, Body muscles HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY Neuron structure and classification of nerve tissue, Ganglion structure Axon and dendrite structures, Neuroglia cells and Classification, Histological structures of nerve fibers, Synapse structure, Muscle tissue, Skeletal muscle, Heart muscle, Smooth muscle, Support tissue, Cartilage tissue cells, Cartilage tissue extracellular matrix and cartilage tissue regeneration, Development of skeletal tissue, Bone tissue, Bone tissue cells, Bone extracellular matrix and bone tissue regeneration, LAB: Nerve tissue, Muscle tissue u, Bone tissue. PHYSIOLOGY Peripheral Nervous System Physiology, Synapse and synaptic conduction, Striated muscle physiology, Smooth muscle physiology, Heart muscle physiology, Autonomic nervous system. LAB: Demonstrative examination of the contraction mechanism of striated muscle in frog; Superficial EMG recording in human, Measurement of nerve conduction velocity in human (ENMG) MEDICAL MICROBIOLOGY General characteristics of microorganisms (Bacteria, viruses, fungi and parasites), basic principles of diagnosis and treatment, infection control measures, introduction of immunological system LAB: Staining methods, Culture methods BIOSTATISTICS Probability and Distributions, Sampling Distribution and Hypothesis Testing, Single sample tests, MEDICAL SKILLS First Aid in Bleeding, First Aid in Injuries; First Aid in Burns and Frosts; First Aid in fractures, dislocations and sprains; First aid in consciousness disorders; First aid in poisoning and bites. LAB: First Aid in Bleeding; First Aid in Injuries; First Aid in Burns and Frosts; First Aid in fractures, dislocations and sprains; First aid in consciousness disorders; First aid in poisoning and bites; MEDICAL HISTORY AND ETHICS Turkish Medicine History-Central Asian Turkish Medicine, Seljuk Medicine, Ottoman Medicine, Republican Medicine BIOPHYSICS Synaptic conduction and potentials, Biophysics of muscle contraction, Biophysical properties of ultrasound, Usage of ultrasound in medicine, Endoscopic imaging, Laparoscopy, X-ray , X-ray, Tomography, computed tomography, Biophysics of magnetic resonance imaging, The place of magnetic resonance imaging in medicine, Tissue mechanics LAB: Measurements with microscope COMMUNICATION SKILLS I Examining and examining a film about physician-patient communication, Course orientation, objectives and learning objectives , Basic communication concepts and basic characteristics of physician-patient communication, Oral communication (tone of voice, addressing), Oral communication (bidirectional communication, feedback), Nonverbal communicationBody language (gestures.mics), Importance and characteristics of body language, Listening in communication importance and effective listening properties of empathy, concept of empathy and features of empathy, communication barriers, communication barriers, bad news in medicine, bad news reporting protocols
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP219DOLAŞIM VE HEMATOPOETİK SİSTEMLER DERS KURULU
CARDIOVASCULAR AND HEMATOPOIETIC SYSTEM COURSE
Z425.011.06Dolaşım sisteminin normal yapısı, gelişimi, fonksiyonları ve fizyopatolojisi, bu sistemle ilgili hastalıkların etyopatogenezi, belirtileri, temel klinik ve laboratuvar bulguları, tanı yöntemleri ve tedavilerinde kullanılan ilaçlar hakkında bilgi kazanmayı sağlar. Hematopoetik sistem ve bağışıklık sisteminin yapısı, işlevi, gelişimi ve etkileşiminin kavranarak ilişkili hastalıklar konusunda etkenler, epidemiyoloji ve tanı konusunda temel bilgiler kazanılmasını sağlar. Bu hastalıkların tedavilerinin yaklaşım ve kullanılan ilaçlar yönünden değerlendirilmesi söz konusudur.To provide information about the normal structure, development, function and physiopathology of circulatory system, etiopathogenesis, symptoms, basic clinical and laboratory findings, diagnostic methods and drugs used in the treatment of these diseases. Comprehension of the structure, function, development and interaction of the hematopoietic system and immune system provides basic information about factors, epidemiology and diagnosis.
TIP221SOLUNUM SİSTEMİ DERS KURULU
RESPIRATORY SYSTEM COURSE
Z223.05.04Solunum sisteminin normal yapısı, gelişimi ve işlevleri, akciğer hacim ve kapasiteleri, kan gazları iletisi, solunum hareketlerinin nasıl düzenlendiği, busistemle ilgili hastalıkların etyopatogenezi, belirtileri, temel klinik ve laboratuvar bulguları, tanı yöntemleri ve tedavilerinde kullanılan ilaçlar hakkında bilgi kazanmayı sağlar.It provides information about the normal structure, development and functions of the respiratory system, lung volume and capacities, the message of blood gases, how the respiratory movements are regulated, the etiopathogenesis, symptoms, basic clinical and laboratory findings, diagnosis methods and the drugs used in the treatment of these diseases
TIP223SİNİR SİSTEMİ DERS KURULU
NERVOUS SYSTEM COURSE
Z526.012.07Sinir hücre yapısı, nöral işlevlerin altında yatan temel mekanizma ve organizasyonlar, sinir sisteminin ana bölümleri ve duyu organları öğrenilir. Dış çevrenin algılanması ile ilgili bakış açısı kazanılır. Uyaran çeşitlerini ve çeşitli uyaranların algılanma ve iletilme mekanizmaları ile uyaranlara uygun yanıtların oluşturulma mekanizmalarını açıklayabilir. Santral sinir sisteminin bölümlerini ve duyu organlarının normal fonksiyonlarını tanımlar ve birbiriyle olan anatomik, fonksiyonel ilişkisini yorumlar.Nerve cell structure, basic mechanisms and organizations underlying neural functions, the main parts of the nervous system and sensory organs are learned. Defines the normal functions of the central nervous system and sensory organs and interprets the anatomical and functional relationship between them
TIP281BESLENME
NUTRITION
S202.02.02Beslenme tanımı,beslenme ilkeleri,beslenme önemi,beslenme sağlık ve hastalık ilişkisi,malnütrisyon,anne sütü,ek gıdalarDefinition of nutrition, nutrition principles, importance of nutrition, relationship between nutrition health and disease, malnutrition, breast milk, supplements
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP220GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA DERS KURULU
GASTROINTESTINAL SYSTEM AND METABOLISM COURSE
Z324.09.05Anatomi, Histoloji ve embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi MikrobiyolojiAnatomy, Histology and embryology, Physiology, Medical Biochemistry, Medical Microbiology
TIP222ENDOKRİN VE UROGENİTAL SİSTEM DERS KURULU
ENDOCRIN AND UROGENITAL SYSTEM COURSE
Z425.011.06Anatomi, Histoloji ve embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi MikrobiyolojiAnatomy, Histology and embryology, Physiology, Medical Biochemistry, Medical Microbiology
TIP224HALK SAĞLIĞI DERS KURULU
PUBLIC HEALTH COURSE
Z425.010.06Halk Sağlığı, Biyoistatistik, Tıbbi Farmakoloji, Tıp Tarihi ve Etik, BiyofizikPublic Health, Biostatistics, Medical Pharmacology, Medical History and Ethics, Biophysics
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP311SEMİYOLOJİ DERS KURULU
SEMIOLOGY COURSE 
Z829.09.010Semiyoloji ders kurulu ; patoloji ve fizyopatolojinin temel kavramları ve hastalıkların oluşum mekanizmalarını, ilaçların etki mekanizmaları ile farmakokinetik ve farmakodinamik etkileşimlerini, mikroorganizmaların infeksiyon hastalıklarını meydana getirme mekanizmalarını ve doku hasarı sırasında meydana gelen fizyopatolojik değişiklikleri kapsamaktadır.Semiology course board; basic concepts of pathology and pathophysiology, mechanisms of disease formation, mechanisms of action of drugs, pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions, mechanisms of infection of microorganisms and pathophysiological changes during tissue damage.
TIP313KAS - İSKELET DERS KURULU
MUSCLE – SKELETON COURSE 
Z345.05.07Bu ders yılını başarı ile tamamlayan öğrenciler; Kas iskelet sisteminde ağrı, fonksiyon kaybı, yaşam kalitesinde bozulma, özürlülük, engellilik gibi sebep ve sonuçlarını değerlendirerek ve sakatlığa yol açan başta romatizmal hastalıklar olmak üzere kas-iskelet sistemi hastalıklarının genel sınıflandırmasının ve tanı ve tedavi ile ilgili genel yaklaşımların öğrenecektir.Students who have successfully completed this course; He / She will learn the general classification of rheumatic diseases, general classification of rheumatic diseases and general approaches related to diagnosis and treatment.
TIP315KAN - DOLAŞIM DERS KURULU
BLOOD - CIRCULATION COURSE
Z446.09.08Bu ders yılını başarı ile tamamlayan öğrenciler; çocuk ve erişkinlerde görülen hematopoetik sistem ile ilgili hastalıkların etiyopatogenez, klinik ve laboratuvar özellikleri ile ilgili bilgiler verilerek klinik uygulamalar için hazırlanmalarını sağlamaktır. Ayrıca, dolaşım sistemini ilgilendiren hastalıkların fizyopatolojilerini, klinik bulgularını, tanı yöntemlerini ve tedavilerinde kullanılan ilaçların etki mekanizmaları, endikasyonları ve kontrendikasyonlarını öğreneceklerdir.Students who have successfully completed this course; To provide information about the etiopathogenesis, clinical and laboratory features of the diseases related to hematopoietic system seen in children and adults and to prepare them for clinical applications. In addition, they will learn the pathophysiology, clinical findings, diagnostic methods and mechanisms of action of drugs used in the treatment of the circulatory system, indications and contraindications.
TIP317SOLUNUM DERS KURULU
RESPIRATORY COURSE
Z425.05.06Bu ders yılını başarı ile tamamlayan öğrenciler; solunum sistemini ilgilendiren hastalıkların fizyopatolojilerini, klinik bulgularını, tanı yöntemlerini ve tedavilerinde kullanılan ilaçların etki mekanizmaları, endikasyonları ve kontrendikasyonlarını öğreneceklerdir.Students who have successfully completed this course; learn the pathophysiology, clinical findings, diagnostic methods and mechanisms of action of drugs, indications and contraindications.
TIP319BİLGİSAYAR YAZILIMI KODLAMA
COMPUTER SOFTWARE CODING
S122.02.03Bilgisayar yazılım sistemleri ve kodlama programlarıComputer software systems and coding programs
TIP321İNGİLİZCE KONUŞMA
ENGLISH SPEAKING
S021.02.02Günlük ve tıbbi İngilizce konuşmaDaily and Medical English Conversation
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP312SİNDİRİM DERS KURULU
DIGESTIVE COURSE 
Z446.07.08Bu ders yılını başarıyla tamamlayan öğrenci; gastrointestinal sistem hastalıkları, tanı yöntemleri ve teşhislerinde kullanılacak laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerini öğrenecektir.Students who have successfully completed this course; learn laboratory and imaging methods to be used in diagnosis, diagnosis and diagnosis of gastrointestinal system diseases.
TIP316ÜROGENİTAL - ÜREME DERS KURULU
UROGENITAL - REPRODUCTIVE COURSE 
Z425.07.06Bu ders yılını başarı ile tamamlayan öğrenci; üriner ve genital sistem kaynaklı patolojilerin semptom ve bulgularının neler olduğunu ve komplikasyonlarının tanı ve ayırıcı tanısının nasıl yapılacağı öğrenecektir.Upon successful completion of this course, students will be able to; learn about the symptoms and signs of the pathologies of urinary and genital system and how to make the diagnosis and differential diagnosis of their complications.
TIP320ENDOKRİN - METABOLİZMA DERS KURULU
ENDOCRINE - METABOLISM COURSE
Z425.08.06Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Biyokimya, Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Biyofizik ve BiyoistatistikMedical Biology and Genetics, Medical Biochemistry, Anatomy, Histology and Embryology, Physiology, Medical Microbiology, Biophysics and Biostatistics
TIP322SİNİR - DUYU - DERİ DERS KURULU
NERVOUS - SENSE - SKIN COURSE 
Z526.08.07Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Biyokimya, Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Biyoistatistik ve BiyofizikMedical Biology and Genetics, Medical Biochemistry, Anatomy, Histology and Embryology, Physiology, Medical Microbiology, Biostatistics and Biophysics
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP401İÇ HASTALIKLARI STAJI
INTERNAL MEDICINE INTERNSHIP
Z101015.015.020Hikaye alma, Akciğer hastalıklarında belirti-bulgular-I , Göğüs muayenesi –I, Diabetes mellitus tedavisi, Tüberküloz tedavisi , Ekstremite muayenesi, Böbrek yetmezliğine klinik yaklaşım Karın muayenesi, Karın ağrısı, KOAH tedavisi, Kalp-dolaşım sistemi muayenesi, Genel görünüm, Hipertansiyon: tanı ve tedavide klinik yaklaşım, Kalp hastalıklarında belirti-bulgular, Kan basıncı-nabız Diyare-konstipasyon, Baş-boyun muayenesi, Kronik karaciğer hastalıkları, Kalp yetmezliği, Koroner arter hastalığı, Alt solunum yolu enfeksiyonlarına yaklaşım, Bronşial astım Koruyucu hekimlik uygulamaları, Periyodik sağlık kontrolü, Alt GİS kanamaları, Sıvı-elektrolit dengesi: klinik yaklaşım, Pulmoner tromboemboli, Anemi’de Klinik Yaklaşım, Akut lösemiler Kronik lösemiler, Romatizmal kalp hastalığı, Romatolojik hastalıklarda belirti ve bulgular, Hiperkoagülabilite, Asit-baz dengesi: klinik yaklaşım, Hiperkalsemi, İnfektif endokarditte tanı, tedavi Transfüzyon tıbbı, Endokrinolojide acil durumlar, Hematüri, proteinüri ve glomerüler hastalıklara klinik yaklaşım, Romatoid artrit, Peptik ülser, Akut perikardit ve perikardiyal efüzyon, Geriatriye giriş Klinik elektrokardiografi, Üst gastrointestinal sistem kanamaları, Sistemik lupus eritematozus, Geriatrik yaş grubunda fizyolojik değişiklikler, Alzheimer hastalığı, Aritmiler, Kemoterapötik ajanlar Plevra hastalıkları, Nedeni bilinmeyen ateşe yaklaşım, Metabolik kemik hastalıkları ve osteoporoz, Sarılıklar, Lenfadenopati ayırıcı tanısı, Hiperlipidemi, Obezite Sitopenileri olan hastada klinik yaklaşım, Artmış kan elemanları olan hastada klinik yaklaşım, Genitoüriner sistem infeksiyonlarında tedavi, Santral sinir sistemi infeksiyonlarına klinik yaklaşım, El hijyeni ve nazokomiyal enfeksiyonlarına yaklaşım, Vaskülitler, Lenfoproliferatif hastalıklar Onkolojik aciller, Seronegatif artritler, Diğer kollajen doku hastalıkları, Yoğun bakım hastasına yaklaşım, Kardiyopulmoner resüsitasyon, Şok, Akut solunum yetmezliği:Tanım, patofizyoloji, klinik ve laboratuvar, Akut solunum yetmezliği: Hasta izlemiAnamnesis, Signs and symptoms in lung diseases-I, Breast examination I, Treatment of diabetes mellitus, Treatment of tuberculosis ,extremity examination, Clinical approach to renal failure Abdominal examination, Abdominal pain, COPD treatment, Cardiovascular system examination, General appearance, Hypertension: clinical approach in diagnosis and treatment, Signs and symptoms in heart diseases, Blood pressure-pulse Diarrhea-constipation, head and neck examination, chronic liver diseases, heart failure, coronary artery disease, approach to lower respiratory tract infections, bronchial asthma Preventive medicine applications, Periodic health check, Lower GIS bleedings, Fluid-electrolyte balance: clinical approach, Pulmonary thromboembolism, Clinical Approach in Anemia, Acute leukemias Chronic leukemias, Rheumatic heart disease, Signs and symptoms in rheumatic diseases, Hypercoagulability, Acid-base balance: clinical approach, Hypercalcemia, Diagnosis, treatment and prevention in infective endocarditis Transfusion medicine, Emergencies in endocrinology, Hematuria, proteinuria and clinical approach to glomerular diseases, Rheumatoid arthritis, Peptic ulcer, Acute pericarditis and pericardial effusion, Introduction to geriatrics Clinical electrocardiography, Upper gastrointestinal bleeding, Systemic lupus erythematosus, Physiological changes in geriatric age group, Alzheimer's disease, Arrhythmias, Chemotherapeutic agents Pleural diseases, Approach to unknown fever, Metabolic bone diseases and osteoporosis, Jaundice, Differential diagnosis of lymphadenopathy, Hyperlipidemia, Obesity Clinical approach in patients with cytopenias, Clinical approach in patients with increased blood elements, Treatment in genitourinary system infections, Clinical approach to central nervous system infections, Hand hygiene and approach to nosocomial infections, Vasculitis, Lymphoproliferative diseases Oncological emergencies, Seronegative arthritis, Other collagen tissue diseases, approach to intensive care unit patient , Cardiopulmonary resuscitation, Shock, Acute respiratory failure: Definition, pathophysiology, clinical and laboratory, Acute respiratory failure: Patient monitoring
TIP402ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI
CHILD HEALTH AND DISEASES INTERNSHIP
Z101015.015.020Hasta Çocuğa Yaklaşım, Büyüme ve Değerlendirilmesi, Solunum Sistemi Muayenesi Klinik Belirti ve Bulgular, Kardiyovasküler Sistem Muayenesi, Karın ve Anorektal Bölge Muayenesi, Nörolojik Muayene, Mental-Motor Gelişim Yenidoğanın Fizyolojik Özellikleri, Yenidoğanın Fizik Muayenesi, Yenidoğanın Resussitasyonu, Solunum Yetmezliği ve ilgili Hastalıklar, Konjestif Kalp Yetmezliği ve Tedavisi, Siyanotik Doğumsal Kalp Hastalıkları, Konvülziyon Komada Semptomdan Teşhise, Hipotonik İnfant, Akut Gastroenteritler, İmmünizasyon, Karın Ağrısı, Tüberküloz ve Tedavisi, Malabsorpsiyon Sendromları Malnütrisyon, Tekrarlayan Akciger Enfeksiyonları ve Kistik Fibrozis, Yenidoğan Sarılıkları, Solunum Yolu Allerjileri, Pnömoniler, Yenidoğan Sepsisi, Adölesanda Büyüme ve Cinsel Gelişme Anemiler, Kanama Diyatezleri, Büyüme Geriliklerine Klinik Yaklaşım, Beslenme, Rikets, Diabet Ketoasidozu ve Tedavisi, Dehidratasyon ve Sıvı Elektrolit Tedavisi Lenfadenopatiler, Ambigius Genitalia, Döküntülü Hastalıklar, Allerjik Deri Reaksiyonları, Besin ve İlaç Allerjileri, Hipoglisemili Çocuğa Yaklaşım, Bronşial astma tedavisi Metabolik hastalıklar, Çocuklarda rasyonel antibiyotik kullanımı, Pediatride etik konular, Puberte bozuklukları, Akut romatizmal ateş, Hücresel immün yetmezlikler, Hümoral immün yetmezlikler, Lösemiler Genetik danışma, Menenjitler, Hemolitik anemiler, Lenfomalar, Wilms tümörü ve nöroblastom, Yumuşak doku tümörleri, Konjenital hipotiroidizm Adölesanda sık görülen problemler, Nefritik sendrom, Vaskülitler, İmmün yetmezliklerde tanı yaklaşımları, Hipertansiyonlu Çocuğa Yaklaşım Paneli, İntrauterin enfeksiyonlar, Viral hepatitler, Yenidoğan kolestazisi Çocukluk çağı sirozları, Kas hastalıkları, Asiyanottik Doğumsal Kalp Hastalıkları, KİBAS, Post enfeksiyöz hastalıklar, Çocukluk çağı beyin tümörleri, Romatizmal hastalıklara yaklaşım, Kromozomal hastalıklarApproach to Sick Child, Growth and Evaluation, Respiratory System Examination, Clinical Signs and Findings, Cardiovascular System Examination, Abdominal and Anorectal Region Examination, Neurological Examination, Mental-Motor Development Physiological Features of Newborn, Physical Examination of Newborn, Resuscitation of Newborn, Respiratory Failure and Related Diseases, Congestive Heart Failure and Treatment, Cyanotic Congenital Heart Diseases, Convulsion Coma Symptoms from Diagnosis, Hypotonic Infant, Acute Gastroenteritis, Immunization, Abdominal Pain, Tuberculosis and Treatment, Malabsorption Syndromes Malnutrition, recurrent lung infections and cystic fibrosis, neonatal jaundice, respiratory tract allergy, pneumonia, neonatal sepsis, growth and sexual development Anemia, Hemorrhage Diathesis, Clinical Approach to Growth Retardation, Nutrition, Rickets, Diabetes Ketoacidosis and Treatment, Dehydration and Fluid Electrolyte Treatment Lymphadenopathies, Ambigius Genitalia, Rash Diseases, Allergic Skin Reactions, Allergy to Food and Drug, Approach to Hypoglycemic Child, Bronchial asthma Treatment Metabolic diseases, Rational use of antibiotics in children, Ethical issues in pediatrics, Puberty disorders, Acute rheumatic fever, Cellular immune deficiencies, Humoral immune deficiencies, Leukemias Genetic counseling, Meningitis, Hemolytic anemias, Lymphomas, Wilms tumor and neuroblastoma, Soft tissue tumors, Congenital hypothyroidism. Common Problems in Adolescence, Nephritic Syndrome, Vasculitis, Diagnostic Approaches in Immunodeficiencies, Approach to Hypertensive Children, Intrauterine infections, Viral hepatitis, Newborn cholestasis Childhood cirrhosis, Muscular diseases, Asianottic Congenital Heart Diseases, CBT, Post infectious diseases, Brain tumors in childhood, Approach to rheumatic diseases, Chromosomal diseases
TIP405GENEL CERRAHİ STAJI
GENEL CERRAHİ STAJI
Z547.07.09
TIP406KARDİYOLOJİ STAJI
KARDİYOLOJİ STAJI
Z638.08.09
TIP407KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI
Z638.08.09
TIP408KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ VE KLİNİK FARMAKOLOJİ STAJI
KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ VE KLİNİK FARMAKOLOJİ STAJI
Z547.07.09
SINIF: 5 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP511GÖZ-KULAK BURUN BOĞAZ-DERMATOLOJİ STAJI
GÖZ-KULAK BURUN BOĞAZ-DERMATOLOJİ STAJI
Z547.07.09
TIP513ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ-FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON STAJI
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ-FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON STAJI
Z547.07.09
TIP514RADYOLOJİ VE NÜKLEER TIP-PLASTİK CERRAHİ-ÜROLOJİ STAJI
RADYOLOJİ VE NÜKLEER TIP-PLASTİK CERRAHİ-ÜROLOJİ STAJI
Z648.08.010
TIP515NÖROLOJİ-BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ STAJI
NÖROLOJİ-BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ STAJI
Z738.08.010
SINIF: 5 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP512ÇOCUK CERRAHİSİ-ANESTEZİ VE REANİMASYON STAJI
ÇOCUK CERRAHİSİ-ANESTEZİ VE REANİMASYON STAJI
Z547.07.09
TIP516GÖĞÜS HASTALIKLARI-GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI
GÖĞÜS HASTALIKLARI-GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI
Z648.08.010
TIP517ERİŞKİN-ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİ STAJI
ERİŞKİN-ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİ STAJI
Z638.08.09
TIP518ENFEKSİYON HASTALIKLARI-ADLİ TIP STAJI
ENFEKSİYON HASTALIKLARI-ADLİ TIP STAJI
Z547.07.09
SINIF: 6 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP601ACİL SERVİS STAJI
EMERGENCY INTERNSHIP
Z02010.010.020Kardiyopulmoner resusitasyon (Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği) Göğüs ağrılı, Karın ağrılı hastalara yaklaşım Solunum sıkıntılı hastalara yaklaşım Hipertansif, Şoktaki, Baş ağrısı olan hastalara yaklaşım Hipo-Hipertermik olan, Bilinci Bozuk olan hastalara yaklaşım Alerjisi olan hastalara yaklaşım Genel travma hastasına yaklaşım (Kafa, toraks, batın travmalar ile pediatrik ve geriatrik travmalara yaklaşım) Zehirlenmelere genel yaklaşım (Mantar, trisiklik antidepresan, alkol, CO, organik fosfor ve analjezik zehirlenmelerine yaklaşım)Cardiopulmonary resuscitation (Basic and Advanced Cardiac Life Support) Approach to patients with chest pain and abdominal pain, Approach to patients with respiratory distress, Hypertensive, Approach to patients with shock and headache, Hypo-hyperthermia, Approach to patients with consciousness, Approach to patients with allergies, General approach to trauma patient (approach to pediatric and geriatric trauma with head, thorax, abdominal trauma), general approach to intoxications (approach to mushroom, tricyclic antidepressant, alcohol, CO, organic phosphorus and analgesic poisoning)
TIP603İÇ HASTALIKLARI STAJI
INTERNAL MEDICINE INTERNSHIP
Z02010.010.020Allerjik hastalıklar ve immünolojik hastalıklar: anamnez, fizik muayene ve labaratuvar bulgularının değerlendirilmesi, alerjik deri testleri, nasal provokasyon testleri, allerjen immünoterapi ve otoimmün hastalıkların immün yetmezliklerin tedavisi Endokrin hastalıklar: ; Anamnez, fizik muayene, laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi,'endokrin hastalıklarda tedavi Gastrointestinal hastalıklar; Anamnez, fizik muayene, labaratuvar bulgularının değerlendirilmesi, endoskopi, laparoskopi, ultrasonografı, ERCP ve gastrointestinal hastalıklarda tedavi Hematolojik hastalıklar; Anamnez, fizik muayene, labaratuvar bulgularının değerlendirilmesi, kemik iliği ve periferik yayma değerlendirimi, hematolojik hastalıklarda tedavi Nefrolojik hastalıklar; Anamnez, fizik muayene, labaratuvar bulgularının değerlendirilmesi, hemodializ ve periton diyaliz eğitimi ve nefrolojik hastalıklarda tedavi Onkolojik hastalıklar; Anamnez, fizik muayene, labaratuvar bulgularının değerlendirilmesi, kemoteropedik ilaçların uygulanması ve bakımı Romatolojik hastalıklar; Anamnez, fizik muayene, labaratuvar bulgularının değerlendirilmesi, eklem ponksiyonu, deri, kas ve alt dudak biyopsilerinin uygulanması ve romatolojik hastalıkların tedavisi Geriatri: Yaşlıda hastalıkların tipik ve atipik olarak ortaya çıkışları. Yaşlı hastada hikaye alma, fizik muayene ve laboratuvar inceleme. Geriatrik sendromların gözden geçirilmesi (düşmeler, zihinsel işlev kayıpları, delirium, immobilité, inkontinans, görme ve işitme kayıpları, iatrogenez ve polifarmasi). Yaşlıda hastalıkların engellenmesi ve rehabilitasyonu.Allergic diseases and immunological diseases: anamnesis, evaluation of physical examination and laboratory findings, allergic skin tests, nasal provocation tests, allergen immunotherapy and treatment of immunodeficiencies of autoimmune diseases, Endocrine diseases:; Anamnesis, physical examination, evaluation of laboratory findings, treatment of endocrine diseases Gastrointestinal diseases; Anamnesis, physical examination, evaluation of laboratory findings, endoscopy, laparoscopy, ultrasonography, ERCP and treatment in gastrointestinal diseases, Hematologic diseases; Anamnesis, physical examination, evaluation of laboratory findings, bone marrow and peripheral smear evaluation, treatment in hematological diseases, Nephrological diseases; Anamnesis, physical examination, evaluation of laboratory findings, hemodialysis and peritoneal dialysis training and treatment in nephrological diseases, Oncological diseases; Anamnesis, physical examination, evaluation of laboratory findings, application and maintenance of chemoteropedic drugs, Rheumatologic diseases; Anamnesis, physical examination, evaluation of laboratory findings, joint puncture, application of skin, muscle and lower lip biopsies and treatment of rheumatologic diseases, Geriatrics: Typical and atypical manifestations of diseases in the elderly. Anamnesis, physical examination and laboratory examination in the elderly patient. Review of geriatric syndromes (falls, loss of mental function, delirium, immobility, incontinence, visual and hearing loss, iatrogenesis and polypharmacy). Prevention and rehabilitation of diseases in the elderly.
TIP605PSİKİYATRİ STAJI
PSYCHIATRY INTERNSHIP
Z0105.05.010Psikiyatrik muayene ve semiyolojiyi Psikiyatrik bozukluklara yaklaşım Sorunlu vakaların değerlendirilmesiPsychiatric examination and semiology, Approach to psychiatric disorders, Evaluation of problematic cases
TIP607SEÇMELİ STAJ-I
ELECTIVE INTERNSHIP-I
S0105.05.010
TIP649FAKÜLTE SEÇMELİ STAJ-I
FACULTY ELECTIVE INTERNSHIP-I
S0105.05.010
TIP651KARDİYOLOJİ
CARDIOLOGY
S0105.05.010
TIP653NÖROLOJİ
NEUROLOGY
S0105.05.010
TIP655DERMATOLOJİ
DERMATOLOGY
S0105.05.010
TIP657FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION INTERNSHIP
S0105.05.010
TIP659GÖĞÜS HASTALIKLARI
BREAST DISEASES
S0105.05.010
SINIF: 6 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP602TOPLUM SAĞLIĞI STAJI
COMMUNITY HEALTH INTERNSHIP
Z0105.05.010Sağlığın ölçülmesi-korunması, hastalık ve sağlığın epidemiyolojisi, sağlık hizmetlerinin yönetimi, sağlık-toplum-çevre ilişkileriHealth measurement-protection, epidemiology of disease and health, management of health services, health-society-environment relations
TIP604KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI
GYNECOLOGY AND OBSTETRICS INTERNSHIP
Z02010.010.020Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersi ile ilgili tüm pratik uygulamalar.Gebe kadının muayene ve kontrolünün pratik uygulamalar. Doğum salonunda normal doğumun yönetimini yapabilme pratiği. Preoperatif hasta hazırlanması, kan alma, laboratuar tetkiklerinin düzgün istenebilmesi ve takibi, postoperatif hasta takibi ve intraoperatif cerrahi asistans yapabilme pratiğinin kazanılması. Kısırlık hastasına yaklaşım teorik ve paratiği. Yüksek riskli gebelikleri tanıma ve takibi. Elektronik Fetal Monitorizasyon uygulamaları (NST, CST vd). Jinekolojik ve Obstetrik acillerde cerrahi ekibe uyum sağlayarak sorumluluk alma duygusunun geliştirilmesi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Disiplinin başta üroloji, genel cerrahi ve endokrinoloji olmak üzere diğer disiplinler ile olan birlikteliğini öğrenme aynı zamanda interdisipliner çalışma becerileri.All practical applications related to Obstetrics and Gynecology Course. Practical applications of the woman's examination and control. Practice of normal delivery in the delivery room. Preparation of preoperative patient, taking blood, requesting and follow-up of laboratory tests, post-operative patient follow-up and gaining the ability to perform intraoperative surgical assistance. Theory and practice of approach to infertility patients. Recognition and follow-up of high-risk pregnancies. Electronic Fetal Monitoring applications (NST, CST et al.). Developing the sense of responsibility by adapting to the surgical team in gynecological and obstetric emergencies. Gynecology and Obstetrics, interdisciplinary study skills, learning the association of disciplines with other disciplines, especially urology, general surgery and endocrinology.
TIP606ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI
CHILD HEALTH AND DISEASES INTERNSHIP
Z02010.010.020Pratik dersler: Neonatoloji, Nefroloji, Nöroloji, Solunum ve Allerji, Kardiyoloji, Endokrinoloji ve Metabolizma, Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme, Klinik Genetik, Hematoloji, Onkoloji, İmmünoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Sosyal Pediatri. Klinik uygulamalar: Hastaneye yatan hastanın öyküsünün alınması ve fizik muayenesinin yapılması, gerektiğinde hastaların temel laboratuvar tetkiklerinin yapılması (periferik yayma, idrar tetkiki, dışkı mikroskopisi, dışkıda indirgen madde, yağ, vs.), sabah toplantıları, hasta vizitleri, seminerler ve literatür saatlerine katılım, ayda 4 nöbet (acil serviste veya klinikte), ayda 3 gün genel poliklinikte çalışma.Practical courses: Neonatology, Nephrology, Neurology, Respiratory and Allergy, Cardiology, Endocrinology and Metabolism, Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Clinical Genetics, Hematology, Oncology, Immunology, Infectious Diseases, Social Pediatrics. Clinical applications: A history of the hospitalized patient and a physical examination, basic laboratory tests of patients (peripheral smear, urine analysis, stool microscopy, reducing agent in feces, fat, etc.), morning meetings, patient visits, seminars and participation in the literature 4 seizures per month (in the emergency department or clinic), 3 days a month working in the general policlinic.
TIP608SEÇMELİ STAJ-II
ELECTIVE INTERNSHIP-II
S0105.05.010
TIP650FAKÜLTE SEÇMELİ STAJ-II
FACULTY ELECTIVE INTERNSHIP-II
S0105.05.010
TIP652ÜROLOJİ
UROLOGY
S0105.05.010
TIP654KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
EAR-NOSE-THROAT INSTERNSHIP
S0105.05.010
TIP656ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
ORTHOPEDICS AND TRAUMATIC
S0105.05.010
TIP658NÖROŞİRURJİ
NEUROCHIRURGIA INTERNSHIP
S0105.05.010
TIP660GÖZ HASTALIKLARI
EYE DISEASES
S0105.05.010
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.