İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF MEDICINE-MEDICINE
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TIP111HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU -I
CELL SCIENCES COURSE -I
Z829.09.010TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Hücre ve hücre inceleme yöntemleri (Hücre kültürü); Hücre ve hücre inceleme yöntemleri (Hücre organellerinin izolasyonu); Hücreyi inceleme yöntemlerinde görüntülemenin yeri; Hücre yapısı ve tipleri (Prokaryot, ökaryot); Hücre yüzey farklılaşmaları (Mikrovillus, silya, flagella); Hücre yan yüzey farklılaşmaları (hücre bağlantı kompleksleri); Hücre membranının işlevleri (Taşınma, endositoz, ekzositoz); Mitokondri; Ribozom biyogenezi ve işlevleri; Endoplazmik retikulum yapısı ve çeşitleri; Endoplazmik retikulumda protein sentezi ve moleküler temeli; Golgi aygıtı yapısı ve görevleri; Protein Tasnifi ve Taşınımı; Hücre içi makromoleküllerin sindirimi; Lizozom, Otofaji ve Proteozom; Sentriol, Peroksizom, Eksozom; Hücre iskeleti (Mikrotübüller, Mikrofilamentler ve Ara çaplı filamentler); Hücreler arası matriks ve bileşenleri; Hücre adezyon molekülleri; Nükleus yapısı ve kromatin organizasyonu, nükleolus; Nüklear taşınmanın moleküler mekanizmaları. LAB: Mikroskop eğitimi, hücre ve nükleus morfolojisinin incelenmesi TIBBİ BİYOKİMYA Biyokimya kavramı, Laboratuvar güvenliği, Suyun yapısı ve hidrojen bağları, Suyun iyonizasyonu, pH ve asit-baz kavramı, Tamponlar, Konsantrasyon türleri, Hücre ve organellerin fonksiyonu, Biyolojik membranların yapısı, Transport olayının biyokimyasal temeli, Reseptörler ve sinyal ileti mekanizmaları, Karbonhidratlar: Yapı ve sınıflandırma, Monosakkaridler, Di/Polisakkaridler, Heteropolisakkaridler BİYOFİZİK Canlı ve cansız sistemlerin fark ve benzerlikler, biyolojik yapılardaki fiziksel olaylar, tıbbi sorunlardaki çözüme yönelik yaklaşımlar. Suyun organizmadaki işlevi ve önemi. TIP TARİHİ ve ETİK Neden hekim oluyoruz, Bilgi Felsefesi ve Tıp, Tıbbın Yöntem Bilgisi Nasıldır, Kavramsal Açıdan Hastalık ve Sağlık, Hekim Kimliği, Deontoloji ve Tıbbi Etik Kavramlar, Hekim-Hasta İlişkileri Evrimi. TIP EĞİTİMİ Türkiye’de Tıp Eğitiminde Gelişmeler; İyi Hekimlik Uygulamaları; Kanıta Dayalı Tıp; Bilgi Okuryazarlığı; Ölçme değerlendirme yöntemleri; Tıpta Profesyonel Değerler; Hastane Enfeksiyonları Ve Korunma, Asepsi, Antisepsi, Dezenfeksiyon-Dekontaminasyon, Strerilizasyon-1, Sterilizasyon-2 TIBBİ BECERİLER Hijyenik el yıkamak, steril eldiven giymek ve çıkartmak, hijyenik maske takmak, bone giymek. LAB: Hijyenik el yıkamak. LAB: Steril eldiven giymek ve çıkartmak. LAB: hijyenik maske takmak, bone giymek. Nabız saymak, solunum saymak, kan basıncı ölçmek, vücut ısısı ölçmek. LAB: Nabız saymak, solunum saymak. LAB: kan basıncı ölçmek. LAB: vücut ısısı ölçmekIn basic medical sciences, it contains basic information about the cell, which belongs to the following fields. MEDICAL BIOLOGY AND GENETICS MEDICINE BIOCHEMISTRY BIOPHYSICAL MEDICAL HISTORY AND ETHICAL MEDICAL EDUCATION MEDICAL SKILLS
TIP113HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU -II
CELL SCIENCES COURSE -II
Z9210.011.011TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Reseptör sentezi ve reseptör mutasyonları ile ortaya çıkan hastalıklar; Hücre Bölünmesi; Hücre Döngüsü ve Kontrolü; Hücre Yaşlanması; Hücre Ölüm Mekanizmaları; Kanserin Moleküller Temelleri; Gen Yapısı; Genom Yapısı; Genetik Materyaller (DNA); Genetik Materyaller (RNA); DNA Replikasyonu; DNA Hasarı ve Onarım Mekanizmaları; Transkripsiyon; Post-Transkripsiyonel Modifikasyonlar; Translasyon ve Post-Translasyonel Modifikasyonlar; Genetik Şifre; Genetik Kontrol Mekanizmaları; Genom Varyasyonları; Mutajenler. Mutasyonlar ve Analiz Yöntemleri; Rekombinat DNA teknolojisi ve uygulama alanları; RNA Teknolojisi. LAB: Hücre Bölünmesi. DNA izolasyonu. Nükleik Asitlerin Spektrofotmetrik Ölçümü. Polimeraz Zincir Reaksiyon. Elektroforez ve Görüntüleme Uygulamaları. TIBBİ BİYOKİMYA Lipidler: genel özellikleri. sınıflama. Yağ asitleri. Triaçilgliseroller. Steroidler. Fosfolipid. glikolipid. karotenler. Proteinlerin tanımı ve biyolojik önemi. Amino asitlerin fonksiyonları. Amino asitlerin kimyasal özellikleri. peptid bağı oluşumu. Protein yapısı. Fibriler proteinler: kollajen ve keratin. Globüler proteinler: Hemoglobin ve miyoglobin. Enzimler: Genel özellikler. Enzim kinetiği. Enzim inhibisyonu. Enzim aktivitesinin düzenlenmesi. Metabolik yolların kontrolü. Mitokondri. Biyolojik oksidasyon. ETZ. ATP sentezi ve kontrolü BİYOFİZİK Hücresel fonksiyonlar ve moleküler biyofizik yaklaşımı. Hücre çoğalması. farklılaşması ve kanser probleminin fiziksel mekanizması. Protein yapısı ve biyofiziksel özellikleri. Termodinamik. biyoenerji. entropi. entalpi. serbest enerji kavramları ile organizmada dengenin sağlanması. BİYOİSTATİSTİK Bilimsel araştırma ve biyoistatistik, Sağlık hizmetlerinde biyoistatistik, Biyoistatistikte temel kavramlar, Frekans dağılım tabloları ve grafikler, Tanımlayıcı istatistikler, SPSS Uygulama TIBBİ TERMİNOLOJİ Tıbbi Terminolojiye Giriş; Terim Kökleri; Terim Önekleri ve Sonekleri; Anatomik Düzlemler ve Bölgeler; Kardiyovasküler Sistem Terimleri; Üriner Sistem Terimleri; Respirator Sistem Terimleri; Digestinal Sistem Terimleri; Nervoz Sistem Terimleri; Lokomotor Sistem Terimleri; Reproduktif Sistem Terimleri – erkek; Reproduktif Sistem terimleri – kadın TIBBİ BECERİLER 1-enjeksiyonluk ilaç hazırlamak. 2-LAB: Maketlerde Enjeksiyonluk ilaç hazırlamak. 3-Subkutan enjeksiyon yapmak. intrakutan enjeksiyon yapma. 4-LAB: maketlerde subkutan enjeksiyon yapmak. intrakutan enjeksiyon yapmak. 5- intramuskuler enjeksiyon yapmak. 6-LAB: maketlerde intramuskuler enjeksiyon yapmak. 7-intravenöz enjeksiyon yapmak. 7-LAB: maketlerde intravenöz enjeksiyon yapmak. 8- intravenöz sıvı uygulamak. 9-LAB: maketlerde intravenöz sıvı uygulamak TIP TARİHİ ve ETİK Tıp Tarihi Metodolojisi ve Tıp Evrimi. Prehistorik Tıp İlk çağ uygarlıklarında tıp Mezopotamya. Hitit. Mısır. Hint. Çin. PreHipokratik Yunan Tıbbı. Hipokratik Yunan Tıbbı.Cell Sciences Committee II also includes the following courses of science related to the basic medical topics of cell and life sciences found in basic medical sciences MEDICAL BIOLOGY AND GENETICS MEDICAL BIOCHEMISTRY BIOPHYSICAL BIOSTATISTICS MEDICAL TERMINOLOGY MEDICAL SKILLS
TIPSK11.SINIF KURUL DERSLERİ
1ST GRADE COMMITTEE COURSES
Z35838.040.043
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TIP118HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-III
CELL SCIENCES COURSE-III
Z627.010.08TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Kromozomların yapısı, Genetik Kavramlar ve Mendel Kalıtımı, Mendel Dışı Kalıtım (Poligenik, Multifaktöriyel, Mitokondriyal Kalıtım), Kromozomal Düzensizliklerin Oluşum Mekanizmaları, Kromozom Hastalıkları, Tek Gen Hastalıkları, Kanser Genetiği, Fertilizasyonun Moleküler Mekanizması, Mayoz Bölünme ve Genetik Rekombinasyon, Sitogenetik Teknikler, Preimplantasyon Genetik Tanı ve Genetik Danışmanlık, LAB: Kromozom Analizi, Aile Ağacı Uygulamaları (Pedigri çalışması) TIBBİ BİYOKİMYA Pürin metabolizması, pirimidin metabolizması, nükleik asit yapısı, replikasyon. Transkripsiyon, post-transkripsiyonel mekanizmalar, translasyon, post-translasyonel mekanizmalar, vitaminlerin sınıflandırılması, Yağda çözünen vitaminler, Suda çözünen vitaminler LAB: Spektrofotometre ANATOMİ Lokomotor sistem genel bilgiler, Üst taraf kemikleri, Aksiyel iskelet, omurga, göğüs kemikleri, Alt taraf kemikleri, Baş iskeleti, Neurocranium kemikleri, Splanchnocranium /Yüz kemikleri, Baş bütünü I , Baş bütünü II. LAB: Lokomotor sistem ve üst taraf kemikleri, Aksiyel iskelet ve alt taraf kemikleri, Baş kemikleri, Baş bütünü. HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Epitel dokusu gelişimi, Epitel dokusu, Örtü ve bez epiteli, Duyu epiteli, Bağ dokusu gelişimi, Bağ dokusu lifleri ve ara madde, Bağ dokusu hücreleri, Kan dokusu, kan hücreleri, Kemik iliği histolojik yapısı, Hematopoez, Oosit olgunlaşması ve olgunlaşma bozuklukları, Sperm olgunlaşması ve olgunlaşma bozuklukları semen analizi, Döllenme, Yardımcı döllenme metodları, Segmentasyon Bölümler, İmplantasyon, Gastrulasyon, Embriyonal yaprakların farklılaşması , Embriyonal yaprakların farklılaşması, Fetal dönem ve gelişim kusurları, Teratolojik etkilenmeler. LAB: Epitel doku tipleri, Bağ ve Kan dokusu FİZYOLOJİ Fizyolojiye giriş: Homeostazis kavramı, Fizyolojiye giriş: Vücudun kontrol sistemleri, Vücut sıvı kompartmanları ve iyon bileşimleri, Hücre zarında madde taşınması I: Pasif taşınma – Osmoz ve difüzyon Hücre zarında madde taşınması II: Aktif taşınma – Primer ve sekonder aktif taşıma, Hücre zarında madde taşınması III: Hücre motor proteinleri ve hücre içi taşıma, Biyoelektrik Potansiyeller: dinlenim membran potansiyeli, Biyoelektrik Potansiyeller: Aksiyon potansiyeli. LAB: Hipertonik, hipotonik ve izotonik çözeltilerle osmotik olayların incelenmesi, Eritrosit frajilitesinin incelenmesi, Membran ve aksiyon potansiyellerinin değerlendirilmesi TIBBİ BECERİLER İlkyardım ile ilgili Temel Kavramlar, Hastanın ve yaralının 1. ve 2. Değerlendirilmesi, Yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde havayolu tıkanmalarında ilkyardım. LAB: Maket yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Maket yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde havayolu tıkanmalarında ilkyardım. TIP TARİHİ ve ETİK Roma Tıbbı, Ortaçağ Tıbbı, İslam Tıbbı, Rönesans Tıbbı, PreModern Tıp, Modern ve Post-Modern Tıp BİYOFİZİK Vücut iç ve dış dengesinin korunması, Vücut sıvıları ve tayin yöntemleri, Hücre membranın biyofiziksel özellikleri, İyon kanalları ve hücre membranının elektriksel eşdeğer devresi, Moleküllerin membranda difüzyonu, Membran ve aksiyon potansiyeli, Hücre membranında iyon değişiminin kinetiği, Hücreler arası haberleşme LAB: Deri direncinin ölçülmesi İLETİŞİM BECERİLERİ I Derse Yönelim, Psikolojinin Tanımı, Tarihçesi ve Tıptaki Yeri, Psikoloji Akımları, Psikolojinin Uygulama Alanları, Biyopsikososyal Yaklaşım Modeli, İçgüdü, Dürtü, Güdü, Duygulanım ve Dengeleşim, Bilinç ve Dikkat, Bilinç Bozuklukları, Uyku ve Rüya, Algı nedir? Nasıl Algılarız? Algının Özellikleri, Algı Yanılmaları ve Bozuklukları, Zekanın Tanımı ve Yapısı, Öğrenme ve Bellek, Kişilik, Huy, Karakter, Psikoanalitik Kişilik Kuramı, Ego İşlevleri ve Ego Savunma Mekanizmaları, Hasta psikolojisi. Hastalanan kişilerde ortaya çıkan duygular, Tıbbi müdahaleler öncesi, sırası ve sonrasında hasta psikolojisiMEDICAL BIOLOGY AND GENETICS Structure of chromosomes, genetic concepts and Mendelian Inheritance, Non-Mendelian Inheritance (Polygenic, Multifactorial, Mitochondrial Inheritance), Occurrence of Chromosomal Irregularities Mechanisms, Chromosome Diseases, Single Genetic Diseases, Cancer Genetics, Molecular Mechanism of Fertilization, Meiosis and Genetic Recombination, Cytogenetic Techniques, Preimplantation Genetics Diagnosis and Genetic Counseling, LAB: Chromosome Analysis, Family Tree Applications (Pedigree study) MEDICAL BIOCHEMISTRY Purine metabolism, pyrimidine metabolism, nucleic acid structure, replication. Transcription, post-transcriptional mechanisms, translation, post-translational mechanisms, Classification of vitamins, Fat soluble Vitamins, Water soluble vitamins LAB: Spectrophotometer ANATOMY Locomotor system general information, upper side bones, axial skeleton, spine, chest Bones, Lower bones, Head skeleton, Neurocranium bones, Splanchnocranium Face bones, Head whole I, Head whole II. LAB: Locomotor system and upper side bones, Axial skeleton and lower bones, Head bones, Head whole. HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY Epithelial tissue development, Epithelial tissue, Cover and gland epithelium, sensory epithelium, connective tissue development, Connective tissue fibers and intermediates, Connective tissue Cells, Blood Tissue, Blood Cells, Bone marrow histological structure, Hematopoiesis, Oocyte maturation and maturation disorders, Sperm maturation and maturation disorders semen analysis, Fertilization, Auxiliary fertilization methods, Segmentation Sections, Implantation, Gastrulation, Differentiation of embryonal leaves, Differentiation of embryonal leaves, Fetal period and developmental defects, Teratological influences. LAB: Epithelial tissue types, Connective and Blood tissue PHYSIOLOGY Introduction to Physiology: The concept of homeostasis, Introduction to Physiology: Body control systems, Body fluid compartments and ion compounds, Transport of substances in the cell membrane I: Passive - Osmosis and diffusion in the cell membrane Transport II: Active transport - Primary and secondary active transport, substance in cell membrane Transport III: Cell motor proteins and cell transport, Bioelectric Potentials: relaxation Membrane potential, Bioelectric Potentials: Action potential. LAB: Hypertonic, hypotonic and isotonic Examination of osmotic events with solutions, Examination of erythrocyte fragility, Membrane and evaluation of action potentials MEDICAL SKILLS Basic Concepts of First Aid and the 1st and 2nd evaluation of the injured, Basic in adults, children and infants life support in adults, children and first aid in airway obstruction in infants. LAB: Model in adults, children and Basic life support in infants, Model in adults, children and infants first aid in airway obstruction. MEDICAL HISTORY AND ETHICS Roman Medicine, Medieval Medicine, Islamic Medicine, Renaissance Medicine, PreModern Medicine, Modern and Post-Modern Medicine BIOPHYSICS Protection of internal and external balance of the body, Body fluids and determination methods of cell membranes biophysical properties, ion channels and cell electrical equivalent circuit of the membrane, Diffusion of molecules in membranes, Membrane and action potential in cell membrane Kinetics of ion exchange, Intercellular communication LAB: Measurement of skin resistance COMMUNICATION SKILLS I Course Description, Definition of Psychology, History and its place in medicine, psychology trends, psychology Application Areas, Biopsychosocial Approach Model, Instinct, Impulse, Motivation, Affect and Balancing, Consciousness and Attention, Consciousness Disorders, Sleep and Dream, What is Perception? How We perceive? Characteristics of Perception, Misconceptions and Disorders, Definition and Structure of Intelligence, Learning and Memory, Personality, Attitude, Character, Psychoanalytic Personality Theory, Ego Functions and Ego Defense Mechanisms, Patient psychology. Emerging in sick people feelings, medical interventions before, during and psychology after surgery
TIP120HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU-IV
CELL SCIENCES COURSE-IV
Z627.010.08TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Hücre Farklılaşması; Kök Hücre Biyolojisi ve Uygulama Alanları, İmmünobiyoloji, İmmünogenetik, Epigenetik, Mutajenler, mutasyonlar ve analiz yöntemleri, Farmakogenetik ve Polimorfizm, Rekombinant DNA teknolojisi ve uygulama alanları, RNA teknolojisi, Kompleks hastalıkların moleküler, hücresel ve genetik temelleri, Genetik hastalıkların tedavisinde güncel yaklaşımlar, gen tedavisi, Genombilimde yüksek ölçekli projeler insan genom projesi LAB: Kan hücrelerinin izolasyonu ve tanımlanması, Polimorfizm tayini ( PCRRFLP ). TIBBİ BİYOKİMYA Vücut sıvıları (Plazma, Serum, İdrar, BOS, plevra vb), Bağ dokusu biyokimyası, Kemik biyokimyası, Kas biyokimyası, Sinir biyokimyası, Biyoelementlerin önemi, Makroelemetler, Eser elementler, Ultraeser elementler. LAB : Vücut sıvılarının incelenmesi ANATOMİ Eklemler, genel bilgiler, Üst taraf eklemleri, Alt taraf eklemleri I, Alt taraf eklemleri II, Aksiyel iskelet eklemleri, Kaslar, genel bilgiler, Baş ve boyun kasları, Üst taraf kasları, Alt taraf kasları, Gövde kasları I, Gövde kasları II LAB : Üst taraf eklemleri, Alt taraf eklemleri, Aksiyel iskelet eklemleri, Baş boyun kasları, Üst ve alt taraf kasları, Gövde kasları HİSTOLOJİ VE EMBRYOLOJİ Sinir dokusu nöron yapısı ve sınıflandırılması, Gangliyon yapısı Akson ve dendirit yapıları, Nöröglia hücreleri ve sınıflandırılması, Sinir lifleri histolojik yapıları, Sinaps yapısı, Kas dokusu, iskelet kası, Kalp kası, Düz kas, Destek dokusu, Kıkırdak dokusu hücreleri, Kıkırdak doku ekstrasellüler matriksi ve kıkırdak doku yenilenmesini, İskelet dokusunun gelişimi, Kemik dokusu, Kemik dokusu hücreleri, Kemik ekstrasellüler matriksi ve kemik doku yenilenmesi, LAB : Sinir dokusu, Kas dokusu, Kemik doku. FİZYOLOJİ Periferik Sinir Sistemi Fizyolojisi, Sinaps ve sinaptik ileti, Çizgili kas fizyolojisi, Düz kas fizyolojisi, Kalp kası fizyolojisi, Otonom sinir sistemi. LAB : Kurbağada çizgili kasının kontraksiyon mekanizmasının demonstratif incelenmesii; İnsanda yüzeysel EMG kaydı, İnsanda Sinir İleti Hızı Ölçümü (ENMG) TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Mikroorganizmaların (Bakteri, virüs, mantar ve parazit) genel özellikleri ile tanı ve tedavilerinin temel prensipleri, infeksiyon kontrol önlemleri, immünolojik sistemin tanıtılması LAB : Boyama yöntemleri, Kültür yöntemleri BİYOİSTATİSTİK Olasılık ve Dağılımlar, Örnekleme Dağılımı ve Hipotez Testi, Tek örnek testleri, TIBBİ BECERİLER Kanamalarda İlkyardım, Yaralanmalarda İlkyardım; Yanık ve Donuklarda İlkyardım; Kırık, çıkık ve burkulmalarda İlkyardım; Bilinç bozukluklarında ilkyardım; Zehirlenmelerde ve ısırıklarda ilkyardım. LAB: Kanamalarda İlkyardım; Yaralanmalarda İlkyardım; Yanık ve Donuklarda İlkyardım; Kırık, çıkık ve burkulmalarda İlkyardım; Bilinç bozukluklarında ilkyardım; Zehirlenmelerde ve ısırıklarda ilkyardım; TIP TARİHİ VE ETİK Türk Tıp Tarihi-Orta Asya Türk Tıbbı, Selçuklu Tıbbı, Osmanlı Tıbbı, Cumhuriyet Dönemi Tıp BİYOFİZİK Sinaptik ileti ve potansiyeller, Kas kasılmasının biyofiziği, Ultrasesin biyofiziksel özellikleri, Ultrasesin tıpta kullanım alanları, Endoskopik görüntüleme, Laparoskopi, X-şınlarını elde edilmesi, röntgen, Tomografi, bilgisayarlı tomografi, Manyetik rezonans görüntülemenin biyofiziği, Manyetik rezonans görüntülemenin tıptaki yeri, Doku mekaniği LAB : Mikroskop ile ölçümler İLETİŞİM BECERİLERİ I Hekim-hasta iletişimi ile ilgili bir filmi izleme ve filmi irdeleme, Derse yönelim, amaç ve öğrenim hedefleri, Temel iletişim kavramları ve hekim-hasta iletişiminin temel özellikleri, Sözlü iletişim (ses tonu, hitap), Sözlü iletişim (çift yönlü iletişim,geri bildirim), Sözsüz iletişimBeden dili (jestler.mimikler…), Beden dilinin önemi ve özellikleri, Dinlemenin iletişimdeki önemi ve etkin dinlemenin özellikleri, Empati kavramı ve empatinin özellikleri,İletişim engelleri, İletişim engelleri, Tıpta kötü haber verme, Kötü haber verme protokolleriMEDICAL BIOLOGY AND GENETICS Cell Differentiation; Stem Cell Biology and Application Areas, Immunobiology, Immunogenetics, Epigenetics, Mutagens, mutations and analysis methods, Pharmacogenetics and Polymorphism, Recombinant DNA technology and its application areas, RNA technology, Molecular, cellular and genetic basis of complex diseases, Gene treatment, high - scale projects in genomics human genome project LAB: Isolation and identification of blood cells, Polymorphism determination (PCRRFLP). MEDICAL BIOCHEMISTRY Body fluids (Plasma, Serum, Urine, CSF, pleura, etc.), Connective tissue biochemistry, Bone biochemistry, Muscle biochemistry, Nerve biochemistry, Importance of bioelements, Macroelectrics, Trace elements, Ultraceramics. LAB: Examination of body fluids ANATOMY Joints, general information, upper side joints, lower side joints I, lower side joints II, axial skeletal joints, muscles, general information, head and neck muscles, upper muscles, lower muscles, trunk muscles I , Trunk Muscles II LAB: Upper joint joints, Lower joint joints, Axial skeletal joints, Head and neck muscles, Upper and lower side muscles, Body muscles HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY Neuron structure and classification of nerve tissue, Ganglion structure Axon and dendrite structures, Neuroglia cells and Classification, Histological structures of nerve fibers, Synapse structure, Muscle tissue, Skeletal muscle, Heart muscle, Smooth muscle, Support tissue, Cartilage tissue cells, Cartilage tissue extracellular matrix and cartilage tissue regeneration, Development of skeletal tissue, Bone tissue, Bone tissue cells, Bone extracellular matrix and bone tissue regeneration, LAB: Nerve tissue, Muscle tissue u, Bone tissue. PHYSIOLOGY Peripheral Nervous System Physiology, Synapse and synaptic conduction, Striated muscle physiology, Smooth muscle physiology, Heart muscle physiology, Autonomic nervous system. LAB: Demonstrative examination of the contraction mechanism of striated muscle in frog; Superficial EMG recording in human, Measurement of nerve conduction velocity in human (ENMG) MEDICAL MICROBIOLOGY General characteristics of microorganisms (Bacteria, viruses, fungi and parasites), basic principles of diagnosis and treatment, infection control measures, introduction of immunological system LAB: Staining methods, Culture methods BIOSTATISTICS Probability and Distributions, Sampling Distribution and Hypothesis Testing, Single sample tests, MEDICAL SKILLS First Aid in Bleeding, First Aid in Injuries; First Aid in Burns and Frosts; First Aid in fractures, dislocations and sprains; First aid in consciousness disorders; First aid in poisoning and bites. LAB: First Aid in Bleeding; First Aid in Injuries; First Aid in Burns and Frosts; First Aid in fractures, dislocations and sprains; First aid in consciousness disorders; First aid in poisoning and bites; MEDICAL HISTORY AND ETHICS Turkish Medicine History-Central Asian Turkish Medicine, Seljuk Medicine, Ottoman Medicine, Republican Medicine BIOPHYSICS Synaptic conduction and potentials, Biophysics of muscle contraction, Biophysical properties of ultrasound, Usage of ultrasound in medicine, Endoscopic imaging, Laparoscopy, X-ray , X-ray, Tomography, computed tomography, Biophysics of magnetic resonance imaging, The place of magnetic resonance imaging in medicine, Tissue mechanics LAB: Measurements with microscope COMMUNICATION SKILLS I Examining and examining a film about physician-patient communication, Course orientation, objectives and learning objectives , Basic communication concepts and basic characteristics of physician-patient communication, Oral communication (tone of voice, addressing), Oral communication (bidirectional communication, feedback), Nonverbal communicationBody language (gestures.mics), Importance and characteristics of body language, Listening in communication importance and effective listening properties of empathy, concept of empathy and features of empathy, communication barriers, communication barriers, bad news in medicine, bad news reporting protocols
TIPSK212.SINIF KURUL DERSLERİ
2ND GRADE COMMITTEE COURSES
Z471854.058.065
TIPSK313. SINIF KURUL DERSLERİ
3RDYEAR COMMITTEE COURSES
Z362247.058.058
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP219DOLAŞIM VE HEMATOPOETİK SİSTEMLER DERS KURULU
CARDIOVASCULAR AND HEMATOPOIETIC SYSTEM COURSE
Z425.011.06Dolaşım sisteminin normal yapısı, gelişimi, fonksiyonları ve fizyopatolojisi, bu sistemle ilgili hastalıkların etyopatogenezi, belirtileri, temel klinik ve laboratuvar bulguları, tanı yöntemleri ve tedavilerinde kullanılan ilaçlar hakkında bilgi kazanmayı sağlar. Hematopoetik sistem ve bağışıklık sisteminin yapısı, işlevi, gelişimi ve etkileşiminin kavranarak ilişkili hastalıklar konusunda etkenler, epidemiyoloji ve tanı konusunda temel bilgiler kazanılmasını sağlar. Bu hastalıkların tedavilerinin yaklaşım ve kullanılan ilaçlar yönünden değerlendirilmesi söz konusudur.To provide information about the normal structure, development, function and physiopathology of circulatory system, etiopathogenesis, symptoms, basic clinical and laboratory findings, diagnostic methods and drugs used in the treatment of these diseases. Comprehension of the structure, function, development and interaction of the hematopoietic system and immune system provides basic information about factors, epidemiology and diagnosis.
TIP221SOLUNUM SİSTEMİ DERS KURULU
RESPIRATORY SYSTEM COURSE
Z223.05.04Solunum sisteminin normal yapısı, gelişimi ve işlevleri, akciğer hacim ve kapasiteleri, kan gazları iletisi, solunum hareketlerinin nasıl düzenlendiği, busistemle ilgili hastalıkların etyopatogenezi, belirtileri, temel klinik ve laboratuvar bulguları, tanı yöntemleri ve tedavilerinde kullanılan ilaçlar hakkında bilgi kazanmayı sağlar.It provides information about the normal structure, development and functions of the respiratory system, lung volume and capacities, the message of blood gases, how the respiratory movements are regulated, the etiopathogenesis, symptoms, basic clinical and laboratory findings, diagnosis methods and the drugs used in the treatment of these diseases
TIP223SİNİR SİSTEMİ DERS KURULU
NERVOUS SYSTEM COURSE
Z526.012.07Sinir hücre yapısı, nöral işlevlerin altında yatan temel mekanizma ve organizasyonlar, sinir sisteminin ana bölümleri ve duyu organları öğrenilir. Dış çevrenin algılanması ile ilgili bakış açısı kazanılır. Uyaran çeşitlerini ve çeşitli uyaranların algılanma ve iletilme mekanizmaları ile uyaranlara uygun yanıtların oluşturulma mekanizmalarını açıklayabilir. Santral sinir sisteminin bölümlerini ve duyu organlarının normal fonksiyonlarını tanımlar ve birbiriyle olan anatomik, fonksiyonel ilişkisini yorumlar.Nerve cell structure, basic mechanisms and organizations underlying neural functions, the main parts of the nervous system and sensory organs are learned. Defines the normal functions of the central nervous system and sensory organs and interprets the anatomical and functional relationship between them
TIPSK22.SINIF KURUL DERSLERİ
2ND GRADE COMMITTEE COURSES
Z471854.056.065
TIP281BESLENME
NUTRITION
S202.02.02Beslenme tanımı,beslenme ilkeleri,beslenme önemi,beslenme sağlık ve hastalık ilişkisi,malnütrisyon,anne sütü,ek gıdalarDefinition of nutrition, nutrition principles, importance of nutrition, relationship between nutrition health and disease, malnutrition, breast milk, supplements
TIP283SAĞLIK İNOVASYONU
SAĞLIK İNOVASYONU
S202.02.02
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP220GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA DERS KURULU
GASTROINTESTINAL SYSTEM AND METABOLISM COURSE
Z324.09.05Anatomi, Histoloji ve embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi MikrobiyolojiAnatomy, Histology and embryology, Physiology, Medical Biochemistry, Medical Microbiology
TIP222ENDOKRİN VE UROGENİTAL SİSTEM DERS KURULU
ENDOCRIN AND UROGENITAL SYSTEM COURSE
Z425.011.06Anatomi, Histoloji ve embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi MikrobiyolojiAnatomy, Histology and embryology, Physiology, Medical Biochemistry, Medical Microbiology
TIP224HALK SAĞLIĞI DERS KURULU
PUBLIC HEALTH COURSE
Z425.010.06Halk Sağlığı, Biyoistatistik, Tıbbi Farmakoloji, Tıp Tarihi ve Etik, BiyofizikPublic Health, Biostatistics, Medical Pharmacology, Medical History and Ethics, Biophysics
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP311SEMİYOLOJİ DERS KURULU
SEMIOLOGY COURSE 
Z829.09.010Semiyoloji ders kurulu ; patoloji ve fizyopatolojinin temel kavramları ve hastalıkların oluşum mekanizmalarını, ilaçların etki mekanizmaları ile farmakokinetik ve farmakodinamik etkileşimlerini, mikroorganizmaların infeksiyon hastalıklarını meydana getirme mekanizmalarını ve doku hasarı sırasında meydana gelen fizyopatolojik değişiklikleri kapsamaktadır.Semiology course board; basic concepts of pathology and pathophysiology, mechanisms of disease formation, mechanisms of action of drugs, pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions, mechanisms of infection of microorganisms and pathophysiological changes during tissue damage.
TIP313KAS - İSKELET DERS KURULU
MUSCLE – SKELETON COURSE 
Z345.05.07Bu ders yılını başarı ile tamamlayan öğrenciler; Kas iskelet sisteminde ağrı, fonksiyon kaybı, yaşam kalitesinde bozulma, özürlülük, engellilik gibi sebep ve sonuçlarını değerlendirerek ve sakatlığa yol açan başta romatizmal hastalıklar olmak üzere kas-iskelet sistemi hastalıklarının genel sınıflandırmasının ve tanı ve tedavi ile ilgili genel yaklaşımların öğrenecektir.Students who have successfully completed this course; He / She will learn the general classification of rheumatic diseases, general classification of rheumatic diseases and general approaches related to diagnosis and treatment.
TIP315KAN - DOLAŞIM DERS KURULU
BLOOD - CIRCULATION COURSE
Z446.09.08Bu ders yılını başarı ile tamamlayan öğrenciler; çocuk ve erişkinlerde görülen hematopoetik sistem ile ilgili hastalıkların etiyopatogenez, klinik ve laboratuvar özellikleri ile ilgili bilgiler verilerek klinik uygulamalar için hazırlanmalarını sağlamaktır. Ayrıca, dolaşım sistemini ilgilendiren hastalıkların fizyopatolojilerini, klinik bulgularını, tanı yöntemlerini ve tedavilerinde kullanılan ilaçların etki mekanizmaları, endikasyonları ve kontrendikasyonlarını öğreneceklerdir.Students who have successfully completed this course; To provide information about the etiopathogenesis, clinical and laboratory features of the diseases related to hematopoietic system seen in children and adults and to prepare them for clinical applications. In addition, they will learn the pathophysiology, clinical findings, diagnostic methods and mechanisms of action of drugs used in the treatment of the circulatory system, indications and contraindications.
TIP317SOLUNUM DERS KURULU
RESPIRATORY COURSE
Z425.05.06Bu ders yılını başarı ile tamamlayan öğrenciler; solunum sistemini ilgilendiren hastalıkların fizyopatolojilerini, klinik bulgularını, tanı yöntemlerini ve tedavilerinde kullanılan ilaçların etki mekanizmaları, endikasyonları ve kontrendikasyonlarını öğreneceklerdir.Students who have successfully completed this course; learn the pathophysiology, clinical findings, diagnostic methods and mechanisms of action of drugs, indications and contraindications.
TIP319BİLGİSAYAR YAZILIMI KODLAMA
COMPUTER SOFTWARE CODING
S122.02.03Bilgisayar yazılım sistemleri ve kodlama programlarıComputer software systems and coding programs
TIP321İNGİLİZCE KONUŞMA
ENGLISH SPEAKING
S021.02.02Günlük ve tıbbi İngilizce konuşmaDaily and Medical English Conversation
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP312SİNDİRİM DERS KURULU
DIGESTIVE COURSE 
Z446.07.08Bu ders yılını başarıyla tamamlayan öğrenci; gastrointestinal sistem hastalıkları, tanı yöntemleri ve teşhislerinde kullanılacak laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerini öğrenecektir.Students who have successfully completed this course; learn laboratory and imaging methods to be used in diagnosis, diagnosis and diagnosis of gastrointestinal system diseases.
TIP316ÜROGENİTAL - ÜREME DERS KURULU
UROGENITAL - REPRODUCTIVE COURSE 
Z425.07.06Bu ders yılını başarı ile tamamlayan öğrenci; üriner ve genital sistem kaynaklı patolojilerin semptom ve bulgularının neler olduğunu ve komplikasyonlarının tanı ve ayırıcı tanısının nasıl yapılacağı öğrenecektir.Upon successful completion of this course, students will be able to; learn about the symptoms and signs of the pathologies of urinary and genital system and how to make the diagnosis and differential diagnosis of their complications.
TIP316-13HALK SAĞLIĞI
PUBLIC HEALTH
Z000.00.00
TIP320ENDOKRİN - METABOLİZMA DERS KURULU
ENDOCRINE - METABOLISM COURSE
Z425.08.06Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Biyokimya, Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Biyofizik ve BiyoistatistikMedical Biology and Genetics, Medical Biochemistry, Anatomy, Histology and Embryology, Physiology, Medical Microbiology, Biophysics and Biostatistics
TIP322SİNİR - DUYU - DERİ DERS KURULU
NERVOUS - SENSE - SKIN COURSE 
Z526.08.07Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Biyokimya, Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Biyoistatistik ve BiyofizikMedical Biology and Genetics, Medical Biochemistry, Anatomy, Histology and Embryology, Physiology, Medical Microbiology, Biostatistics and Biophysics
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP401İÇ HASTALIKLARI STAJI
INTERNAL MEDICINE INTERNSHIP
Z101015.015.020Hikaye alma, Akciğer hastalıklarında belirti-bulgular-I , Göğüs muayenesi –I, Diabetes mellitus tedavisi, Tüberküloz tedavisi , Ekstremite muayenesi, Böbrek yetmezliğine klinik yaklaşım Karın muayenesi, Karın ağrısı, KOAH tedavisi, Kalp-dolaşım sistemi muayenesi, Genel görünüm, Hipertansiyon: tanı ve tedavide klinik yaklaşım, Kalp hastalıklarında belirti-bulgular, Kan basıncı-nabız Diyare-konstipasyon, Baş-boyun muayenesi, Kronik karaciğer hastalıkları, Kalp yetmezliği, Koroner arter hastalığı, Alt solunum yolu enfeksiyonlarına yaklaşım, Bronşial astım Koruyucu hekimlik uygulamaları, Periyodik sağlık kontrolü, Alt GİS kanamaları, Sıvı-elektrolit dengesi: klinik yaklaşım, Pulmoner tromboemboli, Anemi’de Klinik Yaklaşım, Akut lösemiler Kronik lösemiler, Romatizmal kalp hastalığı, Romatolojik hastalıklarda belirti ve bulgular, Hiperkoagülabilite, Asit-baz dengesi: klinik yaklaşım, Hiperkalsemi, İnfektif endokarditte tanı, tedavi Transfüzyon tıbbı, Endokrinolojide acil durumlar, Hematüri, proteinüri ve glomerüler hastalıklara klinik yaklaşım, Romatoid artrit, Peptik ülser, Akut perikardit ve perikardiyal efüzyon, Geriatriye giriş Klinik elektrokardiografi, Üst gastrointestinal sistem kanamaları, Sistemik lupus eritematozus, Geriatrik yaş grubunda fizyolojik değişiklikler, Alzheimer hastalığı, Aritmiler, Kemoterapötik ajanlar Plevra hastalıkları, Nedeni bilinmeyen ateşe yaklaşım, Metabolik kemik hastalıkları ve osteoporoz, Sarılıklar, Lenfadenopati ayırıcı tanısı, Hiperlipidemi, Obezite Sitopenileri olan hastada klinik yaklaşım, Artmış kan elemanları olan hastada klinik yaklaşım, Genitoüriner sistem infeksiyonlarında tedavi, Santral sinir sistemi infeksiyonlarına klinik yaklaşım, El hijyeni ve nazokomiyal enfeksiyonlarına yaklaşım, Vaskülitler, Lenfoproliferatif hastalıklar Onkolojik aciller, Seronegatif artritler, Diğer kollajen doku hastalıkları, Yoğun bakım hastasına yaklaşım, Kardiyopulmoner resüsitasyon, Şok, Akut solunum yetmezliği:Tanım, patofizyoloji, klinik ve laboratuvar, Akut solunum yetmezliği: Hasta izlemiAnamnesis, Signs and symptoms in lung diseases-I, Breast examination I, Treatment of diabetes mellitus, Treatment of tuberculosis ,extremity examination, Clinical approach to renal failure Abdominal examination, Abdominal pain, COPD treatment, Cardiovascular system examination, General appearance, Hypertension: clinical approach in diagnosis and treatment, Signs and symptoms in heart diseases, Blood pressure-pulse Diarrhea-constipation, head and neck examination, chronic liver diseases, heart failure, coronary artery disease, approach to lower respiratory tract infections, bronchial asthma Preventive medicine applications, Periodic health check, Lower GIS bleedings, Fluid-electrolyte balance: clinical approach, Pulmonary thromboembolism, Clinical Approach in Anemia, Acute leukemias Chronic leukemias, Rheumatic heart disease, Signs and symptoms in rheumatic diseases, Hypercoagulability, Acid-base balance: clinical approach, Hypercalcemia, Diagnosis, treatment and prevention in infective endocarditis Transfusion medicine, Emergencies in endocrinology, Hematuria, proteinuria and clinical approach to glomerular diseases, Rheumatoid arthritis, Peptic ulcer, Acute pericarditis and pericardial effusion, Introduction to geriatrics Clinical electrocardiography, Upper gastrointestinal bleeding, Systemic lupus erythematosus, Physiological changes in geriatric age group, Alzheimer's disease, Arrhythmias, Chemotherapeutic agents Pleural diseases, Approach to unknown fever, Metabolic bone diseases and osteoporosis, Jaundice, Differential diagnosis of lymphadenopathy, Hyperlipidemia, Obesity Clinical approach in patients with cytopenias, Clinical approach in patients with increased blood elements, Treatment in genitourinary system infections, Clinical approach to central nervous system infections, Hand hygiene and approach to nosocomial infections, Vasculitis, Lymphoproliferative diseases Oncological emergencies, Seronegative arthritis, Other collagen tissue diseases, approach to intensive care unit patient , Cardiopulmonary resuscitation, Shock, Acute respiratory failure: Definition, pathophysiology, clinical and laboratory, Acute respiratory failure: Patient monitoring
TIP402ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI
CHILD HEALTH AND DISEASES INTERNSHIP
Z101015.015.020Hasta Çocuğa Yaklaşım, Büyüme ve Değerlendirilmesi, Solunum Sistemi Muayenesi Klinik Belirti ve Bulgular, Kardiyovasküler Sistem Muayenesi, Karın ve Anorektal Bölge Muayenesi, Nörolojik Muayene, Mental-Motor Gelişim Yenidoğanın Fizyolojik Özellikleri, Yenidoğanın Fizik Muayenesi, Yenidoğanın Resussitasyonu, Solunum Yetmezliği ve ilgili Hastalıklar, Konjestif Kalp Yetmezliği ve Tedavisi, Siyanotik Doğumsal Kalp Hastalıkları, Konvülziyon Komada Semptomdan Teşhise, Hipotonik İnfant, Akut Gastroenteritler, İmmünizasyon, Karın Ağrısı, Tüberküloz ve Tedavisi, Malabsorpsiyon Sendromları Malnütrisyon, Tekrarlayan Akciger Enfeksiyonları ve Kistik Fibrozis, Yenidoğan Sarılıkları, Solunum Yolu Allerjileri, Pnömoniler, Yenidoğan Sepsisi, Adölesanda Büyüme ve Cinsel Gelişme Anemiler, Kanama Diyatezleri, Büyüme Geriliklerine Klinik Yaklaşım, Beslenme, Rikets, Diabet Ketoasidozu ve Tedavisi, Dehidratasyon ve Sıvı Elektrolit Tedavisi Lenfadenopatiler, Ambigius Genitalia, Döküntülü Hastalıklar, Allerjik Deri Reaksiyonları, Besin ve İlaç Allerjileri, Hipoglisemili Çocuğa Yaklaşım, Bronşial astma tedavisi Metabolik hastalıklar, Çocuklarda rasyonel antibiyotik kullanımı, Pediatride etik konular, Puberte bozuklukları, Akut romatizmal ateş, Hücresel immün yetmezlikler, Hümoral immün yetmezlikler, Lösemiler Genetik danışma, Menenjitler, Hemolitik anemiler, Lenfomalar, Wilms tümörü ve nöroblastom, Yumuşak doku tümörleri, Konjenital hipotiroidizm Adölesanda sık görülen problemler, Nefritik sendrom, Vaskülitler, İmmün yetmezliklerde tanı yaklaşımları, Hipertansiyonlu Çocuğa Yaklaşım Paneli, İntrauterin enfeksiyonlar, Viral hepatitler, Yenidoğan kolestazisi Çocukluk çağı sirozları, Kas hastalıkları, Asiyanottik Doğumsal Kalp Hastalıkları, KİBAS, Post enfeksiyöz hastalıklar, Çocukluk çağı beyin tümörleri, Romatizmal hastalıklara yaklaşım, Kromozomal hastalıklarApproach to Sick Child, Growth and Evaluation, Respiratory System Examination, Clinical Signs and Findings, Cardiovascular System Examination, Abdominal and Anorectal Region Examination, Neurological Examination, Mental-Motor Development Physiological Features of Newborn, Physical Examination of Newborn, Resuscitation of Newborn, Respiratory Failure and Related Diseases, Congestive Heart Failure and Treatment, Cyanotic Congenital Heart Diseases, Convulsion Coma Symptoms from Diagnosis, Hypotonic Infant, Acute Gastroenteritis, Immunization, Abdominal Pain, Tuberculosis and Treatment, Malabsorption Syndromes Malnutrition, recurrent lung infections and cystic fibrosis, neonatal jaundice, respiratory tract allergy, pneumonia, neonatal sepsis, growth and sexual development Anemia, Hemorrhage Diathesis, Clinical Approach to Growth Retardation, Nutrition, Rickets, Diabetes Ketoacidosis and Treatment, Dehydration and Fluid Electrolyte Treatment Lymphadenopathies, Ambigius Genitalia, Rash Diseases, Allergic Skin Reactions, Allergy to Food and Drug, Approach to Hypoglycemic Child, Bronchial asthma Treatment Metabolic diseases, Rational use of antibiotics in children, Ethical issues in pediatrics, Puberty disorders, Acute rheumatic fever, Cellular immune deficiencies, Humoral immune deficiencies, Leukemias Genetic counseling, Meningitis, Hemolytic anemias, Lymphomas, Wilms tumor and neuroblastoma, Soft tissue tumors, Congenital hypothyroidism. Common Problems in Adolescence, Nephritic Syndrome, Vasculitis, Diagnostic Approaches in Immunodeficiencies, Approach to Hypertensive Children, Intrauterine infections, Viral hepatitis, Newborn cholestasis Childhood cirrhosis, Muscular diseases, Asianottic Congenital Heart Diseases, CBT, Post infectious diseases, Brain tumors in childhood, Approach to rheumatic diseases, Chromosomal diseases
TIP405GENEL CERRAHİ STAJI
GENEL CERRAHİ STAJI
Z547.07.09Cerrahinin Tarihçesi Ve Cerrahide Profesyonel Tutum Yaralanmaya Sistemik Yanıt Ve Metabolik Yanıt, Sıvı Yönetimi, Şok, Yara İyileşmesi, Hemostazis, Transfüzyon, Perioperatif Hasta Bakımı, Beslenme, Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar, Cerrahi Enfeksiyonlar, Akut Pankreatit, Safra Kesesi Ve Safra Yollarının Selim Hastalıkları, Safra Kesesi Ve Safra Yolları Tümörleri, Gıs Temel Bilgiler, Şikayetler,Tanı Araçları, Yaklaşım, Özefagus Motilite Bozuklukları, Görh, Diafragma Hernisi, Özofagus Tümörleri, Karaciğer Neoplazmları, Karaciğerin Selim Lezyonları, Pankreas Tümörleri, Gastrointestinal sistem görüntüleme - I, Gastrointestinal sistem görüntüleme - II, Meme Temel Bilgiler, Yaklaşım, Tanı Araçları, Meme Enfeksiyonlar, Özel Durumlar Meme Neoplazmları (Benign, Malign) Meme radyolojisi, Tiroid Nodüllerine Yaklaşım, Neoplazmlar, Paratiroid Hastalıkları, Sürrenal Hastalıkları, Mide Duodenum Selim Hastalıkları (Peptik Ülser), Postgastrektomi Sorunları, Karın Travmaları, Akut Karın Sendorumu, Kalın Barsağın Selim Hastalıkları (Enflamatuar Barsak Hastalıkları, Divertiküller ), Selim Anorektal Hastalıklar, Kolon-Rektum Neoplazmlar, Abdominal görüntüleme – I, Abdominal görüntüleme – II Abdominal görüntüleme – III Travmada girişimsel tedavi Obezite Cerrahisi Moleküler Ve Genomik Cerrahi Karaciğer Nakli Arter Ven Hastalıkları İnce Barsak Hastalıkları Enterik Fistüller Mezenter İskemi Mide Neoplazmları İleusi, Gis Kanamaları Cerrahide Modern Yöntemler Yanıklar, Karın Duvarı Fıtıklar Retroperiteneal Ve Mesenter Hastalıklar Dalak Hastalıkları, Splenektomi Endikasyonları, Sonuçlarının değerlendirilmesidir.
TIP406KARDİYOLOJİ STAJI
KARDİYOLOJİ STAJI
Z638.08.09Staj Tanıtımı ve Kalp Hastalıklarında Semptomlar ve Anamnez Alma Fizik Muayene II (Kardiyovasküler ve sistemik) Fizik Muayene (Kardiyovasküler ve sistemik), EKG’nin Temelleri ve EKG Değerlendirmesi I Göğüs ağrısına yaklaşım Dispneik hastaya yaklaşım Dispneik hastaya yaklaşım Çarpıntısı olan hastaya yaklaşım Senkoplu hastaya yaklaşım İnteraktif EKG Değerlendirmesi Ateroskleroz ve risk faktörleri Stabil Anjina Pektoris Akut Koroner Sendromlar (USAP-NSTEMİ) Akut Koroner Sendromlar (STEMI) Akut Koroner Sendrom sonrası komplikasyonlar Miyokardit ve Perikardit Akut kalp yetersizliği ve tedavisi I Kronik kalp yetersizliği ve tedavisi Kardiyomyopatiler İnteraktif Ekg değerlendirmesi Kardiyojenik Şok ve ayırıcı tanısı Aritmiler (Atrial) Aritmiler (Ventriküler) Kardiyovasküler ilaçlar Hipertansiyon tanı ve tedavisi Hipertansif aciller Gebelikte kalp hastalıkları Kardiyak ileti defektleri İnfektif Endokardit Ani Kardiyak Ölüm ve CPR I Pulmoner emboli Pulmoner hipertansiyon I Mitral kapak hastalıkları ve tedavisi I Trikuspit ve Pulmoner kapak hastalıkları ve tedavisi Aort kapak hastalıkları ve tedavisi I Erişkin konjenital kalp hastalıkları Kardiyak BT ve MR görüntüleme – I Endokrin hastalıklarda kullanılan Nükleer Tıp tanı yöntemleri Kardiyolojide kullanılan Nükleer Tıp Tanı Yöntemleri Onkolojik Hastalıklarda kullanılan Nükleer Tıp tedavi Yöntemleri
TIP407KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI
Z638.08.09Kolposkopi, Normal Doğum Eylemi Yönetimi, 3. Trimester Kanamaları Adolesan Çağı Jinekolojik Problemleri, Alt Ve Üst Genital Sistem Enfeksiyonları, Anormal Doğum Eylemi Ve Operatif Doğumlar,Fonksiyonel Ve Mekanik Distosi Antepartum Değerlendirme, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Çocukluk Çağı Jinekolojik Problemleri Çoğul Gebelikler, Disfonksiyonel Uterin Kanamalar Doğum İndüksiyonu Metodları Doğum Kanalı Travmaları Ektopik Gebelik Tanı Ve Tedavi Endometriozis-Etyoloji Semptomlar Ve Yönetimi Endometrium Kanseri Ve Uterusun Mezenkimal Tümörleri Endometrium Prekanseröz Lezyonları Epitelyal Over Ve Tubatümörleri, Epitelyal Over Ve Tubatümörleri Erken Gebelik Kanamaları Ve Abortuslar Erken Membran Rüptürü Gebelikte Dahili Ve Cerrahi Hastalıklar Gebelikte Hipertansif Hastalıklar Germ Hücreli Over Tümörleri Hidrops Fetalis Hiperprolaktinemi Hirsutizm Ve Hiperandrojenemi Intrauterin Gelişme Geriliği (Iugg) İnfertil Çiftin Değerlendirilmesi Infertilite Tedavisinde Kullanılan Tedavi Yöntemleri ( Tüp Bebek Ve Aşılama) İntrapartum Fetal Değerlendirme İntrauterin Enfeksiyonlar Invaziv Ve Non-Invaziv Prenatal Tarama Ve Tanı Yöntemleri Jinekolojik Operasyonlar Jinekolojik Radyoloji – I Jinekolojik Radyoloji – II Kadında Cinsel Işlev Bozuklukları Miad Geçmesi, Fetal Ölüm, Perinatal Mortalite Miadından Önce Doğum Eylemi Ve Tokoliz Obstetrik Ultrasonografi Ovulasyon Indüksiyonu Pelvik Organ Prolapsusu Tanı Ve Tedavi Plasenta Ve Amnios Sıvısı Anomalileri Polikistik Over Sendromu, Postpartum Kanama Premenstrüel Sendrom Ve Dismenore Puberte Ve Anomalilikleri Puerperium Rekürren Abortus Lara Yaklaşım Seks Kord Hücreli Over Tümörleri Seksüel Gelişim Bozuklukları Serviks Kanseri Situs Ve Prezentasyon Anomalileri Tanısal Ve Operatif Histeroskopi Teratoloji Ve Teratolojik Ajanlar Trofoblastik Hastalıklar Üreme Fizyolojisi Ve Plesental Hormonlar Üriner Inkontinanslı Hastaya Yaklaşım Ürogenital Sistem Embroyolojisi Ve Fizyolojisi Ürogenital Sistem Anatomisi Vaginanın Premalign Ve Malign Lezyonları Adneksiyel Kitlelere Yaklaşım Hiperemezis Gravidarum Gebelikte Rh Uygunsuzluğu Jinekolojide Muayene Ve Tanısal Işlemler Fonksiyonel Ve Mekanik Distosi Gebelik Ve Diyabet Aile Planlaması Yöntemleri Ve Danışmanlığı Menopoz Ve Klimakterik Dönem Serviksin Benign Ve Prekanseröz Lezyonları Ve Anormal Smear Yönetimi Tekrarlayan Gebeliklere Yaklaşım Jinekolojik Tümör Markerlar Uterus Myomları Ve Adenomiyozis konularının öğrenilmesidir.Invasive And Non-Invasive Prenatal Screening And Diagnostic Methods Gynecological Operations Gynecological Radiology - I Gynecological Radiology - II Sexual Dysfunctions in Women Passage, Fetal Death, Perinatal Mortality Labor and Tocolysis before Maturity Obstetric Ultrasonography Ovulation Induction Pelvic Organ Prolapse Diagnosis and Treatment Placenta And Amnios Fluid Anomalies Polycystic Ovary Syndrome, Postpartum Bleeding Premenstrual Syndrome And Dysmenorrhea Puberty and Its Anomalies Puerperium Recurrent Abortion Lara Approach Sex Cord Cell Ovarian Tumors Sexual Development Disorders Cervical Cancer Situs and Presentation Anomalies Diagnostic and Operative Hysteroscopy Teratology And Teratological Agents Trophoblastic Diseases Reproductive Physiology and Placental Hormones Approach to the Patient with Urinary Incontinence Urogenital System Embroiology and Physiology Urogenital System Anatomy Premalign and Malignant Lesions of the Vagina Approach to Adnexal Masses Hyperemesis Gravidarum Rh Incompatibility During Pregnancy Examination and Diagnostic Procedures in Gynecology Functional and Mechanical Dystocia Pregnancy and Diabetes Family Planning Methods And Counseling Menopause and Climacteric Period Benign And Precancerous Lesions Of The Cervix And Abnormal Smear Management Approach to Recurrent Pregnancies Gynecological Tumor Markers Learning about Uterus Myomas and Adenomyosis.
TIP408KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ VE KLİNİK FARMAKOLOJİ STAJI
KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ VE KLİNİK FARMAKOLOJİ STAJI
Z547.07.09Kalp ve damar cerrahisine giriş ve kalbin klinik anatomisi, Aort kapak hastalıkları, Mitral kapak hastalıkları, Aort hastalıkları ve aort diseksiyonu, İskemik kalp hastalığı ve cerrahisi, Doğumsal kalp hastalıklarına genel bakış, Siyanotik doğumsal kalp hastalıkları – Fallot Tetralojisi, Diğer siyanotik konjenital kalp hastalıkları, Asiyanotik doğumsal kalp hastalıkları – VSD, Diğer asiyanotik konjenital kalp hastalıkları, Aort koarktasyonu, Perikard hastalıkları ve perikardiyal tamponad, Vazospastik damar hastalıkları ve lenfödem, Kronik ven hastalıkları ve DVT, Akut arter tıkanıkları, Kronik tıkayıcı arter hastalıkları, Karotis arter hastalıkları, Vaskülitler ve Buerger hastalığı, Girişimsel radyoloji, Vasküler sistem görüntüleme, Klinik Araştırmalar, Kanıta Dayalı Tıp ve Tanı testleri, Lojistik Regresyon Analizi, Sağ kalım Analizi, İlaç geliştirme çalışmaları ve klinik ilaç araştırmaları, İyi Klinik Uygulamaları ve Etik, Patent, biyoeşdeğerlik ve eşdeğer ilaçlar, Akılcı ilaç kullanımının temel ilkeleri, Reçete yazma ve uygulamaları, Farmakovijilans-İlaçlara bağlı advers etkiler ve bunların raporlanması, Toksikoloji ve Zehirlenme Tedavisinin değerlendirilmesidir.Introduction to cardiovascular surgery and clinical anatomy of the heart, Aortic valve diseases, Mitral valve diseases, Aortic diseases and aortic dissection, Ischemic heart disease and surgery, Overview of congenital heart diseases, Cyanotic congenital heart diseases - Tetralogy of Fallot, Other cyanotic congenital heart diseases, Acyanotic congenital heart diseases - VSD, Other acyanotic congenital heart diseases, Aortic coarctation, Pericardial diseases and pericardial tamponade, Vasospastic vascular diseases and lymphedema, Chronic vein diseases and DVT, Acute artery occlusions, Chronic obstructive artery diseases, Carotid artery diseases, Vasculitis and Buerger disease, Interventional radiology, Vascular system imaging, Clinical Research, Evidence-Based Medicine and Diagnostic tests, Logistic Regression Analysis, Survival Analysis, Drug development studies and clinical drug research, Good Clinical Practices and Ethics, Patent, bioequivalence and equivalent drugs, Rational medicine use Basic principles of minin, Prescribing and applications, Pharmacovigilance-Adverse effects related to drugs and their reporting, Evaluation of Toxicology and Treatment of Poisoning.
SINIF: 5 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP511GÖZ-KULAK BURUN BOĞAZ-DERMATOLOJİ STAJI
GÖZ-KULAK BURUN BOĞAZ-DERMATOLOJİ STAJI
Z547.07.091) GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ 2) MUAYENE VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ 3) KIRMA KUSURLARI, LENSLER VE REFRAKTİF CERRAHİ 4) KIRMIZI GÖZ VE ANİ KÖRLÜKLER 5) KONJUNKTİVA HASTALIKLARI 6) KORNEA HASTALIKLARI 7) GÖZ KAPAĞI VE GÖZYAŞI SİSTEMİ HASTALIKLARI 8) ÇOCUKLUK ÇAĞI GÖZ HASTALIKLARINA YAKLAŞIM 9) ŞAŞILIK, AMBLİYOPİ VE ÇİFT GÖRME 10) KATARAKT 11) RETİNA HASTALIKLARI 12) GÖZ TRAVMASI 13) GLOKOM 14) ÜVEİTLER VE BEHÇET HASTALIĞI 1) KBB ORGANLARININ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ 2) MUAYENE VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ 3) KBB ACİLLERİ VE TRAVMATOLOJİ 4) SES KISIKLIĞI 5) BURUN TIKANIKLIĞI/AKINTISI/KANAMASI 6) BOYUNDA KİTLE 7) KULAK AĞRISI/AKINTISI 8) İŞİTME KAYIPLARI 9) YÜZ FELCİ 10) HORLAMA 11) BOĞAZ AĞRISI 12) BAŞ DÖNMESİ 13) YÜZ ESTETİK UYGULAMALAR 1) DERİNİN YAPISI VE ELEMENTER LEZYONLAR 2) DERİNİN SIK GÖRÜLEN BAKTERİYEL, VİRAL VE MANTAR HASTALIKLARI 3) PARAZİTER DERMATOZLAR 4) BÜLLÜ HASTALIKLAR 5) PSÖRİASİS VE DERİNİN DİĞER İNFLAMATUAR HASTALIKLARI 6) CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR 7) ATOPİK DERMATİT 8) ÜRTİKER VE ANJİOÖDEM 9) KONTAKT DERMATİTLER 10) İLAÇ ERÜPSİYONLARI 11) AKNE VULGARİS VE ROSACEA 12) NEVÜS VE MELANOM 13) MELANOM DIŞI DERİ MALİGN TÜMÖRLERİ 14) BAĞ DOKUSU HASTALIKLARININ DERİ BULGULARI 15) SAÇ HASTALIKLARI, TERLEME BOZUKLUKLUKLARI VE VİTİLİGO1) ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF THE EYE 2) INSPECTION AND IMAGING METHODS 3) REFRACTIVE DEFECTS, LENSES AND REFRACTIVE SURGERY 4) RED EYE AND SUDDEN BLOOMS 5) CONJUNCTIVE DISEASES 6) CORNEA DISEASES 7) EYE LID AND TEAR SYSTEM DISEASES 8) APPROACH TO CHILDHOOD EYE DISEASES 9) SHASHING, AMBLIOPIA AND DOUBLE VISION 10) CATARACT 11) RETINAL DISEASES 12) EYE TRAUMA 13) GLOCOM 14) UVEITS AND BEHÇET'S DISEASE 1) ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF ENT ORGANS 2) INSPECTION AND IMAGING METHODS 3) ENT EMERGENCIES AND TRAUMATOLOGY 4) SOUND HAPPENESS 5) NOSE CONGESTION / FLOW / BLEEDING 6) MASS NECK 7) EAR PAIN / FLUSH 8) HEARING LOSS 9) FACIAL PARALYSIS 10) SCORING 11) THROAT PAIN 12) HEAD ROTATION 13) FACE AESTHETIC APPLICATIONS 1) DEEP STRUCTURE AND ELEMENTARY LESIONS 2) COMMON BACTERIAL, VIRAL AND FUNGAL DISEASES OF THE DEEP 3) PARASITARY DERMATOSIS 4) BULLY DISEASES 5) PSORIASIS AND OTHER INFLAMMATORY DISEASES OF THE SKIN 6) SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES 7) ATOPIC DERMATITE 8) URTICER AND ANGIOEDEM 9) CONTACT DERMATITES 10) DRUG ERUPTIONS 11) ACNE VULGARIS AND ROSACEA 12) NEVUS AND MELANOM 13) NON-MELANOMAL LEATHER MALIGNAL TUMORS 14) SKIN FINDINGS OF DIAGNOSTIC TISSUE DISEASES 15) HAIR DISEASES, SWEATING DISORDERS AND VITILIGO
TIP513ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ-FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON STAJI
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ-FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON STAJI
Z547.07.091) ORTOPEDİK TERMİNOLOJİ VE KAVRAMLAR 2) ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE 3) ORTOPEDİK RADYOLOJİ 4) ORTOPEDİK TESPİT YÖNTEMLERİ (ALÇI, ATEL, BANDAJ, TURNİKE) 5) ORTOPEDİK ACİLLER 6) KIRIKLARA GENEL YAKLAŞIM VE KIRIK İYİLEŞMESİ 7) ÜST EKSTREMİTE KIRIKLARI 8) ALT EKSTREMİTE KIRIKLARI 9) ÇIKIKLAR VE KOMPLİKASYONLARI 10) KIRIK KOMPLİKASYONLARI VE KOMPARTMAN SENDROMU 11) ÇOKLU KIRIK HASTASINA YAKLAŞIM VE PELVİS KIRIKLARI 12) POLİTRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM 13) KEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ TANI VE TEDAVİSİ a. TANI YÖNTEMLERİ VE İYİ HUYLU KEMİK TÜMÖRLERİ b. MALİGN KEMİK TÜMÖRLERİ VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ 14) SPOR YARALANMALARI VE YUMUŞAK DOKU TRAVMASI 15) PEDİATRİK ÜST EKSTREMİTE PROBLEMLERİ (TORTİKOLİS, BRAKİAL PLEKSUS YARALANMASI, EKSTREMİTE YOKLUĞU) 16) PEDİATRİK ALT EKSTREMİTE SORUNLARI (GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ, PERTHES, SEREBRAL PALSİ ) 17) EL VE EL BİLEĞİ HASTALIKLARI 18) AYAK VE AYAK BİLEĞİ HASTALIKLARI 19) OMURGA HASTALIKLARI (TRAVMA, DEJENERATİF OMURGA, SKOLYOZ VE KİFOZ) 20) KEMİK, EKLEM VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARI 21) DEJENERATİF EKLEM HASTALIKLARI 22) OSTEONEKROZLAR VE AVASKÜLER NEKROZ 23) OSTEOPOROZ 1) FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYONA GİRİŞ 2) KAS-İSKELET SİSTEMİNİN MUAYENESİ 3) GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ 4) ELEKTRODİAGNOZ 5) BOYUN AĞRILARI 6) BEL AĞRILARI 7) FİZİKSEL TEDAVİ MODALİTELERİ 8) REHABİLİTASYONDA ORTEZ PROTEZLER 9) AĞRI PATOFİZYOLOJİSİ, SINIFLAMASI VE TEDAVİSİ 10) OSTEOPOROZ VE METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI 11) YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI VE TEDAVİSİ 12) İNFLAMATUVAR EKLEM HASTALIKLARI (ROMATOİD ARTRİT, ANKİLOZAN SPONDİLİT, DİĞER) 13) NÖROLOJİK HASTALIKLARIN REHABİLİTASYONU (SPİNAL KORD LEZYONU, İNME, SEREBRAL PALSİ, MULTİPL SKLEROZ) 14) DEJENERATİF EKLEM HASTALIKLARI 15) KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI 16) PERİFERİK SİNİR HASTALIKLARI VE EMG 17) TIBBİ REHABİLİTASYON (TEMEL KAVRAMLAR, İŞLEVSELLİK, ÖZÜRLÜLÜK VE SAĞLIĞIN ULUSLARARASI SINIFLANDIRMASI (ICF) VE BU BAĞLAMDA HASTA DEĞERLENDİRİMİ) 18) ENGELLİLİK VE ETİK 19) POSTÜR ANALİZİ VE TERAPÖTİK EGZERSİZLER 20) İMMOBİLİZASYON KOMPLİKASYONLARI1) ORTHOPEDIC TERMINOLOGY AND CONCEPTS 2) ANAMNESIS AND PHYSICAL EXAMINATION 3) ORTHOPEDIC RADIOLOGY 4) ORTHOPEDIC DETECTION METHODS (PLASTER, SPLINT, BANDAGE, TURNSTILE) 5) ORTHOPEDIC EMERGENCIES 6) OVERALL APPROACH TO FRACTURES AND FRACTURE HEALİNG 7) UPPER EXTREMITY FRACTURES 8) LOWER EXTREMITY FRACTURES 9) INTERFERENCES AND COMPLICATIONS 10) FRACTURE COMPLICATIONS AND COMPARTMENT SYNDROME 11) APPROACH TO MULTIPLE FRACTURE PATIENT AND PELVIS FRACTURES 12) APPROACH TO THE PATIENT WITH POLYTRAVM 13) BONE AND SOFT TISSUE TUMORS DIAGNOSIS AND TREATMENT a. DIAGNOSTIC METHODS AND GOOD BONE TUMORS b. MALIGN BONE TUMORS AND SOFT TISSUE TUMORS 14) SPORTS INJURIES AND SOFT TISSUE TRAUMA 15) PEDIATRIC UPPER EXTREMITY PROBLEMS (TORTICOLIS, BRAKIAL PLEXUS INJURY, LACK OF EXTREMITY) 16) PEDIATRIC LOWER EXTREMITY PROBLEMS (DEVELOPMENTAL HIP DYSPLASIA, PERTHES, CEREBRAL PALSY) 17) HAND AND WRIST DISEASES 18) FOOT AND ANKLE DISEASES 19) SPINAL DISEASES (TRAUMA, DEGENERATIVE SPINE, SCOLOSIS AND SYMPOSIS) 20) BONE, JOINT AND SOFT TISSUE INFECTIONS 21) DEGENERATIVE JOINT DISEASES 22) OSTEONECOSES AND AVASCULAR NECROSIS 23) OSTEOPOROSIS 1) INTRODUCTION TO PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION 2) INSPECTION OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM 3) IMAGING METHODS 4) ELECTRODIAGNOSIS 5) NECK PAIN 6) BACK PAIN 7) PHYSICAL TREATMENT MODALITIES 8) ORTHOSIS PROSTHESES IN REHABILITATION 9) PAIN PATHOPHYSIOLOGY, CLASSIFICATION AND TREATMENT 10) OSTEOPOROSIS AND METABOLIC BONE DISEASES 11) SOFT TISSUE ROMATISMS AND TREATMENT 12) INFLAMMATORY JOINT DISEASES (ROMATOID ARTHRITIS, ANKILOSANE SPONDILIT, OTHER) 13) REHABILITATION OF NEUROLOGICAL DISEASES (SPINAL CORD LESION, STROKE, CEREBRAL PALSY, MULTIPLE SCLEROSIS) 14) DEGENERATIVE JOINT DISEASES 15) RATIONAL DRUG USE IN MUSCULOSELETAL DISEASES 16) PERIPHERAL NERVE DISEASES AND EMG 17) MEDICAL REHABILITATION (BASIC CONCEPTS, FUNCTIONALITY, DISABILITY AND INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF HEALTH (ICF) AND PATIENT EVALUATION IN THIS CONTEXT) 18) DISABILITY AND ETHICS 19) POSTURE ANALYSIS AND THERAPEUTIC EXERCISES 20) IMMOBILIZATION COMPLICATIONS
TIP514RADYOLOJİ VE NÜKLEER TIP-PLASTİK CERRAHİ-ÜROLOJİ STAJI
RADYOLOJİ VE NÜKLEER TIP-PLASTİK CERRAHİ-ÜROLOJİ STAJI
Z648.08.0101) RADYOLOJİ TETKİKLERİNE GİRİŞ, RADYASYON ETKİLERİ VE GÜVENLİĞİ 2) KONTRAST MADDELER VE YAN ETKİLERİ 3) BAŞ-BOYUN RADYOLOJİSİ 4) TORAKS RADYOLOJİSİNİN ANA HATLARI 5) AKCİĞER GRAFİSİ (NORMAL VE VARYANTLARI) 6) AKCİĞER GRAFİSİ (PATOLOJİK DURUMLAR) 7) MEME RADYOLOJİSİNİN ANAHATLARI 8) PEDİATRİK AKCİĞER 9) KARDİYOVASKÜLER RADYOLOJİNİN ANAHATLARI 10) VASKÜLER GİRİŞİMSEL RADYOLOJİNİN ANAHATLARI 11) NONVASKÜLER GİRİŞİMSEL RADYOLOJİNİN ANAHATLARI 12) HEPATOBİLİER VE GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİN ANAHATLARI 13) AKUT ABDOMEN 14) PEDİATRİK ABDOMEN 15) ÜROGENİTAL VE ENDOKRİN SİSTEM RADYOLOJİSİ 16) KAS-İSKELET SİSTEMİNDE ELEMENTER LEZYONLAR VE GÖRÜNTÜLEME BULGULARI 17) KAS-İSKELET SİSTEMİ TRAVMASINA RADYOLOJİK YAKLAŞIM 18) BEYİN KANAMALARINA YAKLAŞIM, NÖRORADYOLOJİK UYGULAMALAR VE İLERİ GÖRÜNTÜLEME 19) NÖROGİRİŞİMSEL RADYOLOJİNİN ANAHATLARI 20) NÜKLEER TIBBA GİRİŞ VE PULMONER-KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARINDA NÜKLEER TIBBIN YERİ 21) NEFROÜROLOJİDE NÜKLEER TIP UYGULAMALARI 22) NÜKLEER TIBBIN ONKOLOJİ VE ENDOKRİN HASTALIKLARINDAKİ ROLÜ 23) ONKOLOJİK ACİLLERDE RADYOTERAPİ 1) PLASTİK CERRAHİYE GİRİŞ VE TEMEL PRENSİPLER 2) GREFTLER, FLEPLER, ÇEŞİTLERİ VE KULLANIM ALANLARI 3) BİYOMATERYALLER 4) ESTETİK CERRAHİ 5) YARA VE YARA BAKIMI 6) YANIKLAR 7) DERİ TÜMÖRLERİ 8) MEME REKONSTRÜKSİYONU VE LENFÖDEM TEDAVİSİ, MEME ESTETİĞİ 9) MAKSİLLOFASİYAL YARALANMALAR VE TEDAVİLERİ 10) DUDAK-DAMAK YARIKLARI 11) PERİORBİTAL BÖLGE ESTETİĞİ 12) RİNOPLASTİ 13) FONKSİYONEL EL ANATOMİSİ VE DOĞUMSAL EL ANOMALİLERİ 14) VASKÜLER ANOMALİLER 15) VÜCUT KONTUR ESTETİĞİ 16) EL VE ÜST EKSTREMİTE YARALANMALARI 1) ANATOMİ-FİZYOLOJİ, ÜROLOJİK MUAYENE VE TANISAL YAKLAŞIM 2) GÜS’İN DOĞUMSAL ANOMALİLERİ 3) ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI 4) ÜRİNER SİSTEM OBSTRÜKSİYONU VE OBSTRÜKTİF ÜROPATİ 5) ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI 6) GÜS TRAVMALARI 7) BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ VE PROSTAT KANSERİ 8) BÖBREĞİN MALİGN VE BENİGN KİTLELERİ 9) MESANE TÜMÖRÜ 10) İNTRASKROTAL KİTLELER (TESTİS TM, EPİDİDİMORŞİT, HİDROSEL, VARİKOSEL) 11) ÜROLOJİK ACİLLER 12) ÜRİNER İNKONTİNANSLAR VE ENÜREZİS NOKTÜRNA 13) ÜRETRİTLER VE ERKEKTE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR 14) ERKEKTE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI VE ERKEK İNFERTİLİTESİ1) INTRODUCTION TO RADIOLOGY TESTS, RADIATION EFFECTS AND SAFETY 2) CONTRAST MATERIALS AND SIDE EFFECTS 3) HEAD AND NECK RADIOLOGY 4) MAIN LINES OF THORACIC RADIOLOGY 5) LUNG GRAPH (NORMAL AND VARIANTS) 6) LUNG GRAPH (PATHOLOGICAL SITUATIONS) 7) OUTLINES OF BREAST RADIOLOGY 8) PEDIATRIC LUNG 9) OUTLINES OF CARDIOVASCULAR RADIOLOGY 10) KEYS OF VASCULAR INTERVENTIONAL RADIOLOGY 11) KEYS OF NONVASCULAR INTERVENTIONAL RADIOLOGY 12) OUTLINE OF THE HEPATOBILER AND GASTROINTESTINAL SYSTEM 13) ACUTE ABDOMEN 14) PEDIATRIC ABDOMEN 15) UROGENITAL AND ENDOCRINE SYSTEM RADIOLOGY 16) ELEMENTARY LESIONS AND IMAGING FINDINGS IN MUSCULOSELETAL SYSTEM 17) RADIOLOGICAL APPROACH TO MUSCULOSKELETAL TRAUMA 18) APPROACH TO BRAIN BLEEDING, NEURORADIOLOGICAL APPLICATIONS AND ADVANCED IMAGING 19) KEYS OF NEURALENTERATIVE RADIOLOGY 20) INTRODUCTION TO NUCLEAR MEDICINE AND THE PLACE OF NUCLEAR MEDICINE IN PULMONARY-CARDIOVASCULAR SYSTEM DISEASES 21) NUCLEAR MEDICINE APPLICATIONS IN NEPHROUROLOGY 22) THE ROLE OF NUCLEAR MEDICINE IN ONCOLOGY AND ENDOCRINE DISEASES 23) RADIOTHERAPY IN ONCOLOGICAL EMERGENCY 1) INTRODUCTION TO PLASTIC SURGERY AND BASIC PRINCIPLES 2) GRAFT, FLEPS, VARIETIES AND AREAS OF USE 3) BIOMATERIALS 4) AESTHETIC SURGERY 5) WOUND AND WOUND CARE 6) BURNS 7) SKIN TUMORS 8) BREAST RECONSTRUCTION AND LYMPHEDEMA TREATMENT, BREAST AESTHETICS 9) MAXILLOFACIAL INJURIES AND TREATMENTS 10) LIP-PALATE CURES 11) PERIORBITAL AESTHETICS 12) RHINOPLASTY 13) FUNCTIONAL HAND ANATOMY AND INGESTIONAL HAND ANOMALIES 14) VASCULAR ANOMALIES 15) BODY CONTOUR AESTHETICS 16) HAND AND UPPER EXTREMITY INJURIES 1) ANATOMY-PHYSIOLOGY, UROLOGICAL EXAMINATION AND DIAGNOSTIC APPROACH 2) INGESTION ANOMALIES OF GÜS 3) URINARY SYSTEM INFECTIONS 4) URINARY SYSTEM OBSTRUCTION AND OBSTRUCTIVE UROPATHY 5) URINARY SYSTEM STONE DISEASE 6) GAS TRAUMAS 7) BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA AND PROSTATE CANCER 8) MALIGN AND BENIGN MASSES OF KIDNEY 9) BLADDER TUMOR 10) INTRASCROTAL MASSES (TESTIS TM, EPIDIDIMORCHITE, HYDROCELL, VARICOCELL) 11) UROLOGICAL EMERGENCIES 12) URINARY INCONTINENCES AND ENURESIS NOCTURNA 13) URETHRITES AND SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES IN MEN 14) MALE SEXUAL FUNCTION DISORDERS AND MALE INFERTILITY
TIP515NÖROLOJİ-BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ STAJI
NÖROLOJİ-BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ STAJI
Z738.08.0101) SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN FONKSİYONEL ANATOMİSİ 2) KRANİAL VE PERİFERİK SİNİRLERİN FONKSİYONEL ANATOMİSİ 3) MOTOR MUAYENE 4) KRANİAL SİNİR MUAYENESİ 5) DUYU MUAYENESİ 6) SEREBELLAR VE EKSTRAPİRAMİDAL SİSTEM MUAYENESİ 7) MENTAL MUAYENE 8) ELEKTROENSEFALOGRAFİ (EEG) 9) NÖROLOJİK HASTALIKLARIN MEKANİZMALARI 10) EPİLEPSİ 11) STATUS EPİLEPTİKUS 12) NÖROMUSKÜLER BİLEŞKE HASTALIKLARI 13) SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ENFEKSİYONLARI 14) BAŞ AĞRISI 15) NÖRO-OFTALMOLOJİ 16) UYKU BOZUKLUKLARI 17) SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR 18) DEMANS 19) PERİFERİK NÖROPATİLER 20) EKSTRAPİRAMİDAL SİSTEM HASTALIKLARI 21) ATAKSİLER 22) VERTİGO 23) KOMA 24) SANTRAL SİNİR SİSTEMİNDE DEMYELİNİZAN HASTALIK SPEKTRUMU 25) KAS HASTALIKLARI 26) SPİNAL KORDUN DEJENERATİF HASTALIKLARI 27) KONUŞMA BOZUKLUKLARI 28) SİSTEMİK HASTALIKLARIN NÖROLOJİK KOMPLİKASYONLARI 29) ALS-MOTOR NÖRON HASTALIKLARI 1 ) NÖROŞİRURJİYE GİRİŞ VE TARİHÇE 2) FONKSİYONEL NÖROANATOMİ VE KLİNİK NÖRORADYOLOJİ 3) OMURGA VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ 4) SEREBROVASKÜLER HASTALIK CERRAHİSİ 5) KAFA TRAVMALARI VE KİBAS TEDAVİSİ 6) İNTRAKRANİAL TÜMÖRLER 7) FONKSİYONEL NÖROŞİRÜRJİ VE EPİLEPSİ CERRAHİSİ 8) PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ1) FUNCTIONAL ANATOMY OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM 2) FUNCTIONAL ANATOMY OF THE CRANIAL AND PERIPHERAL NERVES 3) ENGINE INSPECTION 4) CRANIAL NERVE EXAMINATION 5) SENSORY EXAMINATION 6) CEREBELLAR AND EXTRAPYRAMIDAL SYSTEM EXAMINATION 7) MENTAL INSPECTION 8) ELECTROENSEPHALOGRAPHY (EEG) 9) THE MECHANISMS OF NEUROLOGICAL DISEASES 10) EPILEPSY 11) STATUS EPILEPTICUS 12) NEUROMUSCULAR JUNCTION DISEASES 13) CENTRAL NERVOUS SYSTEM INFECTIONS 14) HEADACHE 15) NEURO-OPHTHALMOLOGY 16) SLEEP DISORDERS 17) CEREBROVASCULAR DISEASES 18) DEMENTIA 19) PERIPHERAL NEUROPATHIES 20) EXTRAPYRAMIDAL SYSTEM DISEASES 21) ATAKSİ 22) VERTIGO 23) KOMA 24) DEMYELINIZING DISEASE SPECTRUM IN THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM 25) MUSCLE DISEASES 26) DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINAL CORD 27) SPEECH DISORDERS 28) NEUROLOGICAL COMPLICATIONS OF SYSTEMIC DISEASES 29) ALS-MOTOR NEURON DISEASES 1) INTRODUCTION TO NEUROSURGERY AND HISTORY 2) FUNCTIONAL NEUROANATOMY AND CLINICAL NEURORADIOLOGY 3) SPINE AND PERIPHERAL NERVE SURGERY 4) CEREBROVASCULAR DISEASE SURGERY 5) HEAD TRAUMA AND KIBAS TREATMENT 6) INTRACRANIAL TUMORS 7) FUNCTIONAL NEUROSURGERY AND EPILEPSY SURGERY 8) PEDIATRIC NEUROSURGERY
SINIF: 5 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP512ÇOCUK CERRAHİSİ-ANESTEZİ VE REANİMASYON STAJI
ÇOCUK CERRAHİSİ-ANESTEZİ VE REANİMASYON STAJI
Z547.07.091) ÇOCUKLARDA SIVI-ELEKTROLİT DENGESİ 2) TİROGLOSSAL KİST, BRANKİYAL ARTIKLAR, TORTİKOLLİS 3) ÖZOFAGUS ATREZİLERİ 4) KOROZİV ÖZOFAGUS YANIKLARI, AKALAZYA VE ÖZOFAGUS STRİKTÜRÜ 5) GASTRO-ÖZOFAGİAL REFLÜ, PİLOR STENOZU 6) ÖZOFAGUS VARİS KANAMALARI VE PORTAL HİPERTANSİYON 7) AKCİĞERİN KONJENİTAL CERRAHİ HASTALIKLARI, DİAFRAGMA PATOLOJİLERİ 8) ÇOCUKLARDA GÖĞÜS DUVARI ANOMALİLERİ, PEKTUS, JİNEKOMASTİ 9) BİLİYER ATREZİ, KOLEDOK KİSTLERİ 10) GİS ATREZİLERİ 11) ÇOCUKLARDA KARIN ÖN DUVARI ANOMALİLERİ 12) ÇOCUKLARDA KARIN AĞRISI, AKUT KARIN, APANDİSİT, PANKREATİT 13) ALT GIS KANAMALARI, NEK, POLİP, İNVAJİNASYON, MECKEL 14) KABIZLIK, FİSSÜR, PROLAPSUS, HİRSCHSPRUNG HASTALIĞI 15) ANOREKTAL MALFORMASYONLAR 16) ÜRİNER İNKONTİNANS, VUR, ÜRİNER SİSTEM TAŞ VE ENFEKSİYONLARI 17) OBSTRÜKTİF ÜROPATİLER, PUV, UPJ, UVJ DARLIKLARI 18) HİPOSPADİAS, SÜNNET, FİMOZİS, PARAFİMOZİS 19) İNGUİNAL KANAL PATOLOJİLERİ; İNGUİNAL HERNİ, İNMEMİŞ TESTİS, HİDROSEL, VARİKOSEL 20) MESANE EKSTROFİSİ, EPİSPADİAS KOMPLEKSİ 21) NÖROBLASTOM, WİLM’S TÜMÖRÜ, SAKROKOKSİGEAL TERATOM, DİĞER TM, HEM.+LENF. 22) ÇOCUKLARDA OVER PATOLOJİLERİ, HYMEN İMPERFORATUS 23) CİNSİYET GELİŞİM ANOMALİLERİ 24) TRAVMA, HIRPALANMIŞ ÇOCUK, YABANCI CİSİM YUTULMA VE ASPİRASYONLARI 1) KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON (CPR) (ÖZEL DURUMLAR; SUDA BOĞULMA, DONMA, ELEKTRİK ÇARPMASI, VURGUN) 2) LOKAL ANESTEZİKLER VE TOKSİSİTESİ 3) KAN ÜRÜNLERİ VE KAN TRANSFÜZYONU 4) TRAVMALI HASTADA İLK YARDIM VE İLERİ YAŞAM DESTEĞİ 5) AKUT VE KRONİK AĞRININ NÖROFİZYOLOJİSİ 6) AKUT VE KRONİK AĞRILI HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 7) GENEL ANESTEZİKLER VE TOKSİSİTESİ 8) BEYİN ÖLÜMÜ TANI KRİTERLERİ VE DONÖR BAKIMI 9) AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ, HİPOKSİ, HİPOKSEMİ VE OKSİJEN TEDAVİSİ YÖNTEMLERİ 10) SEPSİS (TANIMI, ERKEN TANININ ÖNEMİ VE TEDAVİ) 11) PREOPERATİF HASTA DEĞERLENDİRMESİ 12) ASİT-BAZ DENGESİ 13) ŞOK FİZYOPATOLOJİSİ, TÜRLERİ VE TEDAVİSİ 14) ZEHİRLENMELER VE GENEL TEDAVİ PRENSİPLERİ 15) ANAFİLAKSİ, HAYVAN ISIRIKLARI VE ACİL YAKLAŞIM 16) SIVI-ELEKTROLİT TEDAVİSİ1) LIQUID-ELECTROLYTE BALANCE IN CHILDREN 2) THYROGLOSSAL CYST, BRANKIAL RESIDUES, TORTICOLLLIS 3) ESOPHAGUS ATRASES 4) CORROSIVE ESOPHAGUS BURNS, AKALAZIA AND ESOPHAGUS STRICTURE 5) GASTRO-ESOPHAGIAL REFLUX, PILOR STENOSIS 6) ESOPHAGUS VARIABLE BLEEDING AND PORTAL HYPERTENSION 7) CONGENITAL SURGICAL DISEASES OF THE LUNG, DIAPHRAGMA PATHOLOGIES 8) CHILDHOOD ANOMALIES, PECTUS, GYNECOMASTY 9) BİLİARY ATRESIA, COLLEDOCAL CYST 10) GUT ATRASES 11) ANTOMATIC ANOMALIES IN CHILDREN 12) ABDOMINAL PAIN, ACUTE ABDOMINAL, APPENDICITIS, PANCREATITIS IN CHILDREN 13) BOTTOM GIS BLEEDS, NEK, POLIP, INVAGINATION, MECKEL 14) CONSTINCTION, FISSURING, PROLAPSUS, HİRSCHSPRUNG'S DISEASE 15) ANORECTAL MALFORMATIONS 16) URINARY INCONTINENCE, VUR, URINARY SYSTEM STONES AND INFECTIONS 17) OBSTRUCTIVE UROPATHIES, PUV, UPJ, UVJ STRICTURES 18) HYPOSPADIAS, CIRCUMCISION, PHYMOSIS, PARAPHYMOSIS 19) INGUINAL CHANNEL PATHOLOGIES; INGUINAL HERNIA, NON-DESCENTED TESTIS, HYDROCELL, VARICOCELL 20) BLADDER EXTROPHY, EPISPADIAS COMPLEX 21) NEUROBLASTOM, WILM'S TUMOR, SACROCOXYGEAL TERATOM, OTHER TM, HEM. + LYMPH. 22) OVER PATHOLOGIES IN CHILDREN, HYMEN IMPERFORATUS 23) GENDER DEVELOPMENT ANOMALIES 24) TRAUMA, HAPPY CHILDREN, FOREIGN BODY INGESTION AND ASPIRATIONS 1) CARDIOPULMONARY RESUSITATION (CPR) (SPECIAL CONDITIONS; WATER DROWDING, FREEZING, ELECTRIC SHOCK, HIT 2) LOCAL ANESTHETICS AND TOXICITY 3) BLOOD PRODUCTS AND BLOOD TRANSFUSION 4) FIRST AID AND ADVANCED LIFE SUPPORT FOR TRAUMA PATIENT 5) NEUROPHYSIOLOGY OF ACUTE AND CHRONIC PAIN 6) EVALUATION OF THE PATIENT WITH ACUTE AND CHRONIC PAIN 7) GENERAL ANESTHETICS AND TOXICITY 8) BRAIN DEATH DIAGNOSIS AND DONOR CARE 9) ACUTE RESPIRATORY FAILURE, HYPOXY, HYPOXEMIA AND OXYGEN TREATMENT METHODS 10) SEPSIS (DEFINITION, IMPORTANCE OF EARLY DIAGNOSIS AND TREATMENT) 11) PREOPERATIVE PATIENT ASSESSMENT 12) ACID-BASE BALANCE 13) SHOCK PHYSIOPATHOLOGY, TYPES AND TREATMENT 14) POISONING AND GENERAL TREATMENT PRINCIPLES 15) ANAFILACY, ANIMAL BITES AND EMERGENCY APPROACH 16) LIQUID-ELECTROLYTE TREATMENT
TIP516GÖĞÜS HASTALIKLARI-GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI
GÖĞÜS HASTALIKLARI-GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI
Z648.08.0101) TANIŞMA VE GÖREV DAĞILIMI 2) TORAKS RADYOLOJİSİ 3) ARTER KAN GAZI ANALİZİNİN YORUMLANMASI 4) SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ 5) AKCİĞER KANSERİ 6) UYKU APNE SENDROMU 7) İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI 8) ASTIM 9) SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE ARDS 10) PULMONER EMBOLİ 11) SARKOİDOZ 12) TÜTÜN KULLANIMININ ETKİLERİ-AKCİĞER TÜMÖRLERİ, İNTERSTİSİYEL AKCİĞER HASTALIKLARI, KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI 13) SİGARA BIRAKMA-5A,5R, FARMAKOLOJİK TEDAVİ 14) KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI 15) PULMONER HİPERTANSİYON - KOR PULMONALE 16) AKCİĞER TÜBERKÜLOZU 17) PLEVRA HASTALIKLARI 18) BRONŞİEKTAZİ VE AKCİĞER ABSESİ 19) PNÖMONİ 20) SOLUNUM SİSTEMİ İLE İLİŞKİLİ MESLEK HASTALIKLARI 21) PARAZİTER AKCİĞER HASTALIKLARI VE KİST HİDATİK 22) SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞER TUTULUMU 23) İNHALASYONA BAĞLI HASTALIKLAR- TOKSİK GAZ, SU, YABANCI CİSİM 1) HİPERHİDROZİS VE GÖĞÜS CERRAHİSİNDE MİNİMAL İNVAZİV GİRİŞİMLER 2) GÖĞÜS DUVARI DEFORMİTELERİ VE TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ 3) KONJENİTAL AKCİĞER HASTALIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ 4) ÖZOFAGUSUN BENİGN HASTALIKLARI, KOROZİV ÖZOFAGUS YANIKLARINA YAKLAŞIM VE CERRAHİ TEDAVİSİ 5) ÖZOFAGUS KANSERİ (ERKEN TANI, AYIRICI TANI VE CERRAHİ TEDAVİ) 6) MASİF HEMOPTİZİLERDE YAKLAŞIM 7) TRAKEANIN CERRAHİ HASTALIKLARI 8) PLEVRAL SIVI FİZYOPATOLOJİSİ, PLEVRANIN CERRAHİ HASTALIKLARI, PLEVRAL EFÜZYONA YAKLAŞIM 9) TORASİK OUTLET SENDROMU (TANI, AYIRICI TANI VE CERRAHİ TEDAVİ) 10) AKCİĞER KİST HİDATİĞİ (BULAŞ YOLLARI, KORUNMA VE CERRAHİ TEDAVİ) 11) AKCİĞER ABSESİ, BRONŞEKTAZİLER VE CERRAHİ TEDAVİSİ 12) SOLİTER PULMONER NODÜLE YAKLAŞIM 13) MEDİASTENİN ANATOMİSİ VE CERRAHİ HASTALIKLARI 14) TRAVMATİK TORAKS DUVARI YARALANMALARINDA YAKLAŞIM VE TEDAVİ 15) TRAVMATİK İNTRATORASİK YARALANMALARDA YAKLAŞIM VE TEDAVİ 16) AKCİĞER KANSERİ (TANI, AYIRICI TANI, EVRELEME VE CERRAHİ TEDAVİ)1) MEETING AND DISTRIBUTION OF DUTIES 2) THORACIC RADIOLOGY 3) INTERPRETATION OF ARTERIAL BLOOD GAS ANALYSIS 4) RESPIRATORY FUNCTION TESTS 5) LUNG CANCER 6) SLEEP APNEA SYNDROME 7) INTERSTITIAL LUNG DISEASES 8) ASTHMA 9) RESPIRATORY FAILURE AND ARDS 10) PULMONARY EMBOLY 11) SARCOIDOZ 12) EFFECTS OF TOBACCO USE-LUNG TUMORS, INTERSTITIAL LUNG DISEASES, CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE 13) NON-SMOKING-5A, 5R, PHARMACOLOGICAL TREATMENT 14) CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE 15) PULMONER HYPERTENSION - KOR PULMONALE 16) LUNG TUBERCULOSIS 17) PLEVRA DISEASES 18) BRONCHIECTASIA AND LUNG ABS 19) PNEUMONIA 20) OCCUPATIONAL DISEASES RELATED TO THE RESPIRATORY SYSTEM 21) PARASITARY LUNG DISEASES AND CYST HYDATIC 22) LUNG INVESTMENT IN SYSTEMIC DISEASES 23) DISEASES RELATED TO INHALATION- TOXIC GAS, WATER, FOREIGN BODY 1) MINIMAL INVASIVE INTERVENTIONS IN HYPERHYDROZIS AND CHEST SURGERY 2) SURGICAL TREATMENT IN CHEST WALL DEFORMITIES AND TUMORS 3) SURGICAL TREATMENT IN CONGENITAL LUNG DISEASES 4) BENIGN DISEASES OF ESOPHAGUS, APPROACH TO CORROSIVE ESOPHAGEAL BURNS AND SURGICAL TREATMENT 5) ESOPHAGEAL CANCER (EARLY DIAGNOSIS, DIFFERENTIAL DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT) 6) APPROACH IN MASSIVE HEMOPTYSIS 7) SURGICAL DISEASES OF THE TRACHE 8) PLEVRAL LIQUID PHYSIOPATOLOGY, SURGICAL DISEASES OF THE PLEVRAL, APPROACH TO PLEVRAL EFFUSION 9) THORACIC OUTLET SYNDROME (DIAGNOSIS, DIFFERENTIAL DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT) 10) LUNG CIST HYDATICS (TRANSMISSION ROUTES, PROTECTION AND SURGICAL TREATMENT) 11) LUNG ABS, BRONCHECTASIA AND SURGICAL TREATMENT 12) APPROACH TO SOLITER PULMONER NODULE 13) ANATOMY OF MEDIASTER AND SURGICAL DISEASES 14) APPROACH AND TREATMENT IN TRAUMATIC THORACIC WALL INJURIES 15) APPROACH AND TREATMENT OF TRAUMATIC INTRATORACIC INJURIES 16) LUNG CANCER (DIAGNOSIS, DIFFERENTIAL DIAGNOSIS, STAGING AND SURGICAL TREATMENT)
TIP517ERİŞKİN-ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİ STAJI
ERİŞKİN-ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİ STAJI
Z638.08.091) PSİKİYATRİ KLİNİK DEĞERLENDİRME VE RUHSAL DURUM MUAYENESİ 2) PSİKİYATRİDE ACİLLER 3) BUNALTI BOZUKLUKLARI 4) DELİRYUM, DEMANSLAR, AMNESTİK BOZUKLUKLAR 5) PSİKOFARMAKOLOJİ 6) DEPRESYON VE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI 7) YEME BOZUKLUKLARI 8) ŞİZOFRENİLER VE DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR 9) BEDENSEL BELİRTİLİ BOZUKLUKLAR 10) ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI 11) CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI 12) UYKU BOZUKLUKLARI 13) DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLAR 14) KİŞİLİK BOZUKLUKLARI 15) TRAVMA VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR 1) RUHSAL DEĞERLENDİRME VE SEMİYOLOJİ 2) BEBEKLİK DÖNEMİ RUHSAL ÖZELLİKLERİ VE BAĞLANMA BOZUKLUKLARI 3) ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ RUHSAL ÖZELLİKLERİ VE PSİKOPATOLOJİLERİ (ENÜREZİS, ENKOPREZİS, TİK BOZUKLUKLARI, İLETİŞİM BOZUKLUKLARI ) 4) OYUN DÖNEMİ (3-6 YAŞ) RUHSAL VE GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ 5) OKUL DÖNEMİ RUHSAL ÖZELLİKLERİ, BİLİŞSEL YETERSİZLİK 6) ERGENLİK DÖNEMİ GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ VE YEME BOZUKLUKLARI 7) ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİKOFARMAKOLOJİ 8) OTİZM SPEKTRUMU BOZUKLUĞU 9) DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 10) ÇOCUK VE ERGENLERDE ANKSİYETE BOZUKLUKLARI 11) ÇOCUK VE ERGENLERDE DEPRESİF BOZUKLUKLAR VE BİPOLAR BOZUKLUKLAR VE İNTİHAR 12) ÇOCUKLUK VE ERGENLERDE İSTİSMAR VE İHMAL1) PSYCHIATRY CLINICAL EVALUATION AND MENTAL STATE EXAMINATION 2) EMERGENCIES IN PSYCHIATRY 3) UNDERGROUND DISORDERS 4) DELIRIUM, DEMANS, AMNESTIC DISORDERS 5) PSYCHOPHARMACOLOGY 6) DEPRESSION AND EMOTIONAL DISORDERS 7) EATING DISORDERS 8) SCHISOPHRENIA AND OTHER PSYCHOTIC DISORDERS 9) BODY SIGNIFICANT DISORDERS 10) ALCOHOL AND SUBSTANCE USE DISORDERS 11) SEXUAL FUNCTION DISORDERS 12) SLEEP DISORDERS 13) DISSOCIATIVE DISORDERS 14) PERSONAL DISORDERS 15) TRAUMA AND RELATED DISORDERS 1) MENTAL ASSESSMENT AND SEMIOLOGY 2) MENTAL CHARACTERISTICS OF THE BABY PERIOD AND BONDING DISORDERS 3) EARLY CHILDHOOD PROPERTIES AND PSYCHOPATHOLOGIES (ENURESIS, ENCOPROSIS, TIC DISORDERS, COMMUNICATION DISORDERS) 4) GAME PERIOD (3-6 AGE) MENTAL AND DEVELOPMENTAL FEATURES 5) SPIRITUAL CHARACTERISTICS OF SCHOOL SEMESTER, COGNITIVE DEFICIENCY 6) ADULT DEVELOPMENTAL CHARACTERISTICS AND EATING DISORDERS 7) PSYCHOPHARMACOLOGY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS 8) AUTISM SPECTRUM DISORDER 9) ATTENTION DEFICIENCY HYPERACTIVITY DISORDER 10) ANXIETY DISORDERS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS 11) DEPRESSIVE DISORDERS AND BIPOLAR DISORDERS AND SUICIDE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS 12) ABUSE AND ABUSE IN CHILDHOOD AND ADOLESCENTS
TIP518ENFEKSİYON HASTALIKLARI-ADLİ TIP STAJI
ENFEKSİYON HASTALIKLARI-ADLİ TIP STAJI
Z547.07.091) ATEŞ, NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ 2) DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR 3) ZOONOTİK ENFEKSİYONLAR-BRUSELLA, LEPTOSPİRA, KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ, SITMA, LYME 4) AKUT GASTROENTERİTLER-BESİN ZEHİRLENMESİ, ENFEKSİYÖZ İSHALLER 5) ENFEKSİYON ACİLLERİ-MENENJİT, ENDOKARDİT, SEPSİS, MENİNGOKOK 6) ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI 7) SALGIN HASTALIKLAR-TARİHÇE, YÖNETİM, CORONA, İNFLUENZA, TİFO, DİFTERİ 8) DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARI- SELÜLİT, DİYABETİK AYAK, ŞARBON 9) KRONİK ENFEKSİYONLAR-HIV, EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZ 10) HEPATİTLER-AKUT VE KRONİK HEPATİTLER, EBV, CMV 11) ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMA-KUDUZ, TETANOZ 1) ÖLÜ MUAYENESİ-OTOPSİ 2) TERMAL VE ELEKTRİK AKIMINA BAĞLI YARALANMALAR 3) CİNSEL SUÇLAR 4) YARALAR – YARA TANIMLAMA – SINIFLANDIRMA 5) AİLE İÇİ ŞİDDET 6) ÇOCUK İSTİSMARI 7) PERİNATAL-NEONATAL DÖNEM ANNE VE YENİDOĞAN ÖLÜMLERİ 8) TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA ADLİ TIP UYGULAMALARI 9) ÖLÜM 10) ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE YARALANMALARI 11) MEKANİK KUVVETLERE BAĞLI YARALANMALAR 12) POSTMORTEM DEĞİŞİMLER 13) UYUTUCU- UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDELER 14) PSİKİYATRİK ADLİ TIP 15) HEKİMLERİN CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLARI 16) ETİK VE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ 17) OLAY YERİ İNCELEME VE KİMLİKLENDİRME 18) TOKSİK GAZLAR-TOKSİKOLOJİ 19) ASFİKSİ 20) DOĞAL ÖLÜMLER 21) ADLİ RAPORLAR1) FIRE, WHY IS UNKNOWN 2) POLLABLE DISEASES 3) ZOONOTIC INFECTIONS-BRUSELLA, LEPTOSPIRA, CRIMIN CONGO BLEEDING FIRE, MALARIA, LYME 4) ACUTE GASTROENTERIDES-FOOD POISONING, INFECTIOUS DIFFERENCES 5) INFECTIOUS EMERGENCIES-MENENGIDE, ENDOCARDITIS, SEPSIS, MENINGOKOK 6) URINARY SYSTEM INFECTIONS 7) OUTSTANDING DISEASES-HISTORY, MANAGEMENT, CORONA, INFLUENZA, TIPO, DIPHTERI 8) SKIN AND SOFT TISSUE INFECTIONS - CELLULITE, DIABETIC FOOT, CHARBON 9) CHRONIC INFECTIONS-HIV, EXTRAPULMONARY TUBERCULOSIS 10) HEPATIDES-ACUTE AND CHRONIC HEPATITES, EBV, CMV 11) ADULT IMMUNALIZATION-RABBE, TETANUS 1) DEAD EXAMINATION-AUTOPSY 2) INJURIES DUE TO THERMAL AND ELECTRIC CURRENT 3) SEXUAL OFFENSES 4) WOUNDS - WOUND IDENTIFICATION - CLASSIFICATION 5) DOMESTIC VIOLENCE 6) CHILD ABUSE 7) PERINATAL-NEONATAL PERIOD MATERN AND NEWBORN DEATHS 8) FORENSIC APPLICATIONS IN TURKEY AND THE WORLD 9) DEATH 10) FIRE WEAPON AND EXPLOSIVE INJURIES 11) INJURIES DUE TO MECHANICAL FORCES 12) POSTMORTEM CHANGES 13) DRUGS - DRUGS AND STIMULANTS 14) PSYCHIATRIC FORENSIC MEDICINE 15) PENAL AND LEGAL RESPONSIBILITIES OF PHYSICIANS 16) ETHICAL AND HUMAN RIGHTS VIOLATIONS 17) EVENT SITE REVIEW AND IDENTIFICATION 18) TOXIC GASES-TOXICOLOGY 19) ASPHIX 20) NATURAL DEATHS 21) FORENSIC REPORTS
SINIF: 6 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP601ACİL SERVİS STAJI
EMERGENCY INTERNSHIP
Z02010.010.020Kardiyopulmoner resusitasyon (Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği) Göğüs ağrılı, Karın ağrılı hastalara yaklaşım Solunum sıkıntılı hastalara yaklaşım Hipertansif, Şoktaki, Baş ağrısı olan hastalara yaklaşım Hipo-Hipertermik olan, Bilinci Bozuk olan hastalara yaklaşım Alerjisi olan hastalara yaklaşım Genel travma hastasına yaklaşım (Kafa, toraks, batın travmalar ile pediatrik ve geriatrik travmalara yaklaşım) Zehirlenmelere genel yaklaşım (Mantar, trisiklik antidepresan, alkol, CO, organik fosfor ve analjezik zehirlenmelerine yaklaşım)Cardiopulmonary resuscitation (Basic and Advanced Cardiac Life Support) Approach to patients with chest pain and abdominal pain, Approach to patients with respiratory distress, Hypertensive, Approach to patients with shock and headache, Hypo-hyperthermia, Approach to patients with consciousness, Approach to patients with allergies, General approach to trauma patient (approach to pediatric and geriatric trauma with head, thorax, abdominal trauma), general approach to intoxications (approach to mushroom, tricyclic antidepressant, alcohol, CO, organic phosphorus and analgesic poisoning)
TIP603İÇ HASTALIKLARI STAJI
INTERNAL MEDICINE INTERNSHIP
Z02010.010.020Allerjik hastalıklar ve immünolojik hastalıklar: anamnez, fizik muayene ve labaratuvar bulgularının değerlendirilmesi, alerjik deri testleri, nasal provokasyon testleri, allerjen immünoterapi ve otoimmün hastalıkların immün yetmezliklerin tedavisi Endokrin hastalıklar: ; Anamnez, fizik muayene, laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi,'endokrin hastalıklarda tedavi Gastrointestinal hastalıklar; Anamnez, fizik muayene, labaratuvar bulgularının değerlendirilmesi, endoskopi, laparoskopi, ultrasonografı, ERCP ve gastrointestinal hastalıklarda tedavi Hematolojik hastalıklar; Anamnez, fizik muayene, labaratuvar bulgularının değerlendirilmesi, kemik iliği ve periferik yayma değerlendirimi, hematolojik hastalıklarda tedavi Nefrolojik hastalıklar; Anamnez, fizik muayene, labaratuvar bulgularının değerlendirilmesi, hemodializ ve periton diyaliz eğitimi ve nefrolojik hastalıklarda tedavi Onkolojik hastalıklar; Anamnez, fizik muayene, labaratuvar bulgularının değerlendirilmesi, kemoteropedik ilaçların uygulanması ve bakımı Romatolojik hastalıklar; Anamnez, fizik muayene, labaratuvar bulgularının değerlendirilmesi, eklem ponksiyonu, deri, kas ve alt dudak biyopsilerinin uygulanması ve romatolojik hastalıkların tedavisi Geriatri: Yaşlıda hastalıkların tipik ve atipik olarak ortaya çıkışları. Yaşlı hastada hikaye alma, fizik muayene ve laboratuvar inceleme. Geriatrik sendromların gözden geçirilmesi (düşmeler, zihinsel işlev kayıpları, delirium, immobilité, inkontinans, görme ve işitme kayıpları, iatrogenez ve polifarmasi). Yaşlıda hastalıkların engellenmesi ve rehabilitasyonu.Allergic diseases and immunological diseases: anamnesis, evaluation of physical examination and laboratory findings, allergic skin tests, nasal provocation tests, allergen immunotherapy and treatment of immunodeficiencies of autoimmune diseases, Endocrine diseases:; Anamnesis, physical examination, evaluation of laboratory findings, treatment of endocrine diseases Gastrointestinal diseases; Anamnesis, physical examination, evaluation of laboratory findings, endoscopy, laparoscopy, ultrasonography, ERCP and treatment in gastrointestinal diseases, Hematologic diseases; Anamnesis, physical examination, evaluation of laboratory findings, bone marrow and peripheral smear evaluation, treatment in hematological diseases, Nephrological diseases; Anamnesis, physical examination, evaluation of laboratory findings, hemodialysis and peritoneal dialysis training and treatment in nephrological diseases, Oncological diseases; Anamnesis, physical examination, evaluation of laboratory findings, application and maintenance of chemoteropedic drugs, Rheumatologic diseases; Anamnesis, physical examination, evaluation of laboratory findings, joint puncture, application of skin, muscle and lower lip biopsies and treatment of rheumatologic diseases, Geriatrics: Typical and atypical manifestations of diseases in the elderly. Anamnesis, physical examination and laboratory examination in the elderly patient. Review of geriatric syndromes (falls, loss of mental function, delirium, immobility, incontinence, visual and hearing loss, iatrogenesis and polypharmacy). Prevention and rehabilitation of diseases in the elderly.
TIP605PSİKİYATRİ STAJI
PSYCHIATRY INTERNSHIP
Z0105.05.010Psikiyatrik muayene ve semiyolojiyi Psikiyatrik bozukluklara yaklaşım Sorunlu vakaların değerlendirilmesiPsychiatric examination and semiology, Approach to psychiatric disorders, Evaluation of problematic cases
TIP607SEÇMELİ STAJ-I
ELECTIVE INTERNSHIP-I
S0105.05.010
TIP649FAKÜLTE SEÇMELİ STAJ-I
FACULTY ELECTIVE INTERNSHIP-I
S0105.05.010
TIP651KARDİYOLOJİ
CARDIOLOGY
S0105.05.010
TIP653NÖROLOJİ
NEUROLOGY
S0105.05.010
TIP655DERMATOLOJİ
DERMATOLOGY
S0105.05.010
TIP657FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION INTERNSHIP
S0105.05.010
TIP659GÖĞÜS HASTALIKLARI
BREAST DISEASES
S0105.05.010
SINIF: 6 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TIP602TOPLUM SAĞLIĞI STAJI
COMMUNITY HEALTH INTERNSHIP
Z0105.05.010Sağlığın ölçülmesi-korunması, hastalık ve sağlığın epidemiyolojisi, sağlık hizmetlerinin yönetimi, sağlık-toplum-çevre ilişkileriHealth measurement-protection, epidemiology of disease and health, management of health services, health-society-environment relations
TIP604KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI
GYNECOLOGY AND OBSTETRICS INTERNSHIP
Z02010.010.020Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersi ile ilgili tüm pratik uygulamalar.Gebe kadının muayene ve kontrolünün pratik uygulamalar. Doğum salonunda normal doğumun yönetimini yapabilme pratiği. Preoperatif hasta hazırlanması, kan alma, laboratuar tetkiklerinin düzgün istenebilmesi ve takibi, postoperatif hasta takibi ve intraoperatif cerrahi asistans yapabilme pratiğinin kazanılması. Kısırlık hastasına yaklaşım teorik ve paratiği. Yüksek riskli gebelikleri tanıma ve takibi. Elektronik Fetal Monitorizasyon uygulamaları (NST, CST vd). Jinekolojik ve Obstetrik acillerde cerrahi ekibe uyum sağlayarak sorumluluk alma duygusunun geliştirilmesi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Disiplinin başta üroloji, genel cerrahi ve endokrinoloji olmak üzere diğer disiplinler ile olan birlikteliğini öğrenme aynı zamanda interdisipliner çalışma becerileri.All practical applications related to Obstetrics and Gynecology Course. Practical applications of the woman's examination and control. Practice of normal delivery in the delivery room. Preparation of preoperative patient, taking blood, requesting and follow-up of laboratory tests, post-operative patient follow-up and gaining the ability to perform intraoperative surgical assistance. Theory and practice of approach to infertility patients. Recognition and follow-up of high-risk pregnancies. Electronic Fetal Monitoring applications (NST, CST et al.). Developing the sense of responsibility by adapting to the surgical team in gynecological and obstetric emergencies. Gynecology and Obstetrics, interdisciplinary study skills, learning the association of disciplines with other disciplines, especially urology, general surgery and endocrinology.
TIP606ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI
CHILD HEALTH AND DISEASES INTERNSHIP
Z02010.010.020Pratik dersler: Neonatoloji, Nefroloji, Nöroloji, Solunum ve Allerji, Kardiyoloji, Endokrinoloji ve Metabolizma, Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme, Klinik Genetik, Hematoloji, Onkoloji, İmmünoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Sosyal Pediatri. Klinik uygulamalar: Hastaneye yatan hastanın öyküsünün alınması ve fizik muayenesinin yapılması, gerektiğinde hastaların temel laboratuvar tetkiklerinin yapılması (periferik yayma, idrar tetkiki, dışkı mikroskopisi, dışkıda indirgen madde, yağ, vs.), sabah toplantıları, hasta vizitleri, seminerler ve literatür saatlerine katılım, ayda 4 nöbet (acil serviste veya klinikte), ayda 3 gün genel poliklinikte çalışma.Practical courses: Neonatology, Nephrology, Neurology, Respiratory and Allergy, Cardiology, Endocrinology and Metabolism, Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Clinical Genetics, Hematology, Oncology, Immunology, Infectious Diseases, Social Pediatrics. Clinical applications: A history of the hospitalized patient and a physical examination, basic laboratory tests of patients (peripheral smear, urine analysis, stool microscopy, reducing agent in feces, fat, etc.), morning meetings, patient visits, seminars and participation in the literature 4 seizures per month (in the emergency department or clinic), 3 days a month working in the general policlinic.
TIP608SEÇMELİ STAJ-II
ELECTIVE INTERNSHIP-II
S0105.05.010
TIP650FAKÜLTE SEÇMELİ STAJ-II
FACULTY ELECTIVE INTERNSHIP-II
S0105.05.010
TIP652ÜROLOJİ
UROLOGY
S0105.05.010
TIP654KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
EAR-NOSE-THROAT INSTERNSHIP
S0105.05.010
TIP656ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
ORTHOPEDICS AND TRAUMATIC
S0105.05.010
TIP658NÖROŞİRURJİ
NEUROCHIRURGIA INTERNSHIP
S0105.05.010
TIP660GÖZ HASTALIKLARI
EYE DISEASES
S0105.05.010
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=830&DK=73995