English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-THE PRINTING AND PRESS TECHNOLOGIES

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-THE PRINTING AND PRESS TECHNOLOGIES
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AMT109MATEMATİK
MATHEMATICS
Z202.03.02Temel Kavramlar, Sayılar, Üslü- Köklü Sayılar ve Özellikleri, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, 1. ve 2. Dereceden Denklemler, Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Mutlak Değer, Eşitsizlik, Oran-OrantıBasic Concepts, Numbers, Exponential- Root Numbers and Properties, Sets, Factorizing, First and Second Degree Equations, Equation Systems and Solutions, Absolute Value, Inequalities, Ratio and Proportion
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BYT115BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM-I
COMPUTER AIDED GRAPHICS DESIGN-I
Z223.04.04Adobe Illustraör Programına Giriş, Menüler, Araça çubukları, Paletler, Uygulamalı ÇalışmalarProgram to use Adobe İllüstratör,menus and implementation of the toolbars
BYT117WEB TASARIMI-I
WEB DESIGN-I
Z112.03.02Görsel iletişimin temel dili. Simgeler, semboller, işaretler. Tasarım, fotoğraf, reklamcılık gibi alanlarda görsel iletişimin temel diline ilişkin görsel örnekler. Dijital iletişim araçlarında kullanılan temel görsel iletişim prensipleri.The basic language of visual communication. Symbols, symbols, signs. Design, photography, visual examples of the basic language of visual communication in areas such as advertising. Basic visual communication principles used in digital communication tools.
BYT131TEMEL MATBAA EĞİTİMİ
BASIC PRINTING EDUCATION
Z202.03.02Matbaacılğın doğuşu ve tarihi gelişimi, Baskısı yapılacak işlerin matbaadaki yapım öyküsü, Baskı sistemlerinin çalışma prensipleri, makinaları, kalıpları, mürekkepleri, baskı malzemeleri ve kullanım alanlarının aktarılmasıthe emergence of the printing press and historical development, The pressure of making history work to be done,Printing systems, operating principles,machinery, molds, inks, printing materials and transfer of application areas
BYT133MATBAA MALZEME BİLGİSİ
PRINTING MATERIAL INFORMATION
Z202.03.02Kâğıt, Kâğıt Üretimi, Filmin Özellikleri, Ofset Baskı Kalıpları, Blanketleri, Mürekkepleri ve kullanılan malzemeler.Paper, Paper Production, Film Properties, Offset Printing Plates, blankets, inks, and to provide information about the materials used.
BYT135RENK BİLGİSİ
COLOR INFORMATION
Z202.04.02Rengin tanımı, rengin görülmesi, rengin algılanması, matbaacılıkta kullanılan renk karışım modelleri, rengin ölçümü, rengin algılanmasında yüzey özellikleri.Definition of color, visibility of the color, color perception, color used in pressing, mixture models of color measurement, color perception of surface properties.
BYT151YENİ MEDYA
NEW MEDIA
Z202.02.02Yeni medyaya yönelik güncel gelişmeler ve uygulamalar
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BYT116BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM-II
COMPUTER AIDED GRAPHICS DESIGN-II
Z223.04.04Adobe Illustraör ve Indesign, Menüler, Araç Çubukları, Paletler, Uygulamalı ÇalışmalarProgram to use Adobe İllüstratör,menus and implementation of the toolbars
BYT118WEB TASARIMI-II
WEB DESIGN-II
Z122.03.03Elektronik ortamda görüntü ve ses işlemlerinin temel kural ve tekniklerinin bilinmesi ve bu amaçla Video Kurgu programlarının kullanılması ve İnternet ortamında yayınlanması.To know the Basic Rules and techniques of image and sound processing in electronic medium and to use video editing programs for this purpose and to publish on the internet.
BYT122OFSET BASKI TEKNOLOJİSİ
OFFSET PRINTING TECHNOLOGY
Z223.04.04Ofset baskı sisteminde kullanılan kalıplar, mürekkepler, filmlerFilms ,inks and blocks used in offset printing
BYT124TEMEL GRAFİK TASARIM
BASIC GRAPHIC DESIGN
Z122.03.03Hedef kitleye ulaşabilmek için kullanılan yazılı materyallerin tasarımlarının öğrenilebilmesi için çizim labaorutarında kolaj çalışmaları ile görsel unsurların bilinmesi ve bu amaçla ve tasarım ilkelerin benimsetilmesi.To be able to learn the design of the written materials used to reach the target audience. To learn the collage works and the visual elements in the drawing workshop.
BYT132AMBALAJ TEKNOLOJİSİ
PACKAGING TECHNOLOGY
Z202.02.02Ambalajın Grafik Tasarımı, Konstrüksiyon tasarımı, Ambalajın işlevleri ve Ambalajın baskı aşamasıGraphic Design of Packaging , construction of design,the function of packaging and packing ,the stage of pressing.
BYT142TEKNİK RESİM
TECHNICAL DRAWING
Z202.02.02Parçaların yapım resmini yeteri kadar görünüşle ifade edebilmesini sağlayacak görünüş çıkarma, ölçülendirme, tolerans ve yüzey işleme işaretlerinin öğretilmesi ve perspektif olarak parçaların tanıtımı ve bilgisayarda katı modelleme ile çizim yapımı
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BYT215BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM-III
COMPUTER AIDED GRAPHICS DESIGN-III
Z223.04.04Dijital ortamda grafik ve ve görüntü işlemlerinin temel kural ve tekniklerinin bilinmesi.The usage of Adobe Photoshop CS
BYT217BİLGİSAYAR DESTEKLİ AMBALAJ TASARIM-I
COMPUTER AIDED PACKAGE DESIGN–I
Z223.04.04Adobe İllustrator ve Photosoph Programlarının işlevi, araç kutusu’nun ve paletlerin kullanımı. Montaj ve Montaj çeşitleriThe function of Adobe Illustrator and Photoshop programs, the use of the toolbox and palettes. Mounting and assembly types The function of Auto Cad 2008 Program and use of the Toolbox and palettes. Types of mounting
BYT223OFSET BASKI SİSTEMİ VE MATBAA MALİYET HESAPLARI
OFFSET PRINTING TECHNOLOGY AND PRINTING COST ACCOUNTS
Z223.04.04Baskı çeşitleri ve matbaa maliyet hesaplama teknikleriImportant rules to be considered during printing, and printed editions for the experimental research on the quality report
BYT225ETİKET ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
TECHNOLOGY OF LEBEL PRODUCTION
Z202.03.02Etiket, Etiket üretimi, Etiketin tanımı ve kullanım alanları, Etiket üretim teknolojileriLabel, Label production, Definition of label and fields of use, Label production technologies
BYT251TEMEL İLETİŞİM VE YAYIMCILIK ETİĞİ
BASIC COMMUNICATION AND PUBLISHING ETHICS
Z202.03.02İletişim hakkında genel bilgi, Öğeleri ve türleri; Ahlak, Etik, Yayımcılık Etiği ve ilgili yasalarGeneral information about contacts. The types of items and giving information about Ethics, Ethics,Ethics in Publishing and relevant laws.
BYT255ESTETİK VE TASARIM
AESTHETICS AND DESIGN
Z202.03.02Estetik kavramı, Sözel ve görsel mesajların etkili ve çekici hale getirmek, ana unsurlar ve görüşler,The key elements and views are given with aesthetic concepts in order to make the verbal and visual messages attactive
BYT271MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
BYT253FOTOGRAFİ
PHOTOGRAPHY
S202.02.02Kamera türlerinin, özelliklerini, objektif ve çeşitlerini, obtüratör sistemlerini, ortama göre uygun kamera ve değerleriCamera types, characteristics, and types of lens, shutter systems, environment and values ​​appropriate to the camera
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BYT216BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM-IV
COMPUTER AIDED GRAPHICS DESIGN-IV
Z223.04.04Elektronik ortamda görüntü ve ses işlemlerinin temel kural ve tekniklerinin bilinmesi. Photoshop ve Flash programlarının kullanılması.To usage of Animation and Video Editing Softwares
BYT218BİLGİSAYAR DESTEKLİ AMBALAJ TASARIM-II
COMPUTER AIDED PACKAGE DESIGN-II
Z223.04.04Standartların kullanımı - Tasarlanmış karton ambalajlara uygun görsel materyallerin oluşturmak için bilgisayar ortamında çizimlerinin yapılması. - Tasarımın bir numune ürünün ölçülmesi ve buna uygun karton ambalajın çizimi - Malzeme seçimi ve maketin hazırlanması -The function of Adobe Illustrator and Photoshop programs, the use of the toolbox and palettes. Mounting and assembly types The function of Auto Cad 2008 Program and use of the Toolbox and palettes. Types of mounting
BYT232MATBAADA KALİTE KONTROL
PRINTING QUALITY CONTROL
Z202.03.02Kalite Kavramları, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Güvence StandartlarıQuality Concepts, Total Quality Management, Quality Assurance Standards
BYT234BASIM VE YAYIN PROJE ORGANİZASYONU
ORGANIZATION OF PRINTING AND PUBLISHING
Z202.04.02Renk Yönetim Sistemi, Baskı Teknikleri, Basılı Materyallerin Grafik Tasarım (Gazete, Dergi, Katalog vb.) Projelerini hazırlamakColor Management System, Printing Techniques, Graphic Design of Printed Materials (Newspaper, Magazine, Catalog, etc.) to prepare projects
BYT252REKLAM TASARIMI VE GRAFİK
ADVERTISING DESIGN AND GRAPHIC
Z202.02.02Reklamcılığa giriş, reklamcılığın tarihçesi,türleri,araştırma yöntemleri.Introduction to Advertising, history of advertising, Its types , research methods
BYT272MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
BYT222ÖZGÜN BASKI TEKNİKLERİ
ORIGINAL PRINTING TECHNIQUES
S303.04.03Matbaa sektöründe yer alan baskı çeşitleriPressure variations in the printing sector
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.