English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-COMPUTER PROGRAMMING (IN ENGLISH)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-COMPUTER PROGRAMMING (IN ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AAP101INTRODUCTION TO ALGORITHMS AND PROGRAMMING
INTRODUCTION TO ALGORITHMS AND PROGRAMMING
Z303.06.03Algoritma ve programlama mantığı; problem çözme adımları; akış diyagramları; sözde kodlar; arama ve sıralama algoritmaları; değişken, sabit ve temel veri türü kavramları; program akış yapılarıAlgorithm and programming logic; problem solving steps; flowcharts; pseudocodes; searching and sorting algorithms; concepts of variables, constants, simple data types; program logic (flow) structures
ACH101COMPUTER HARDWARE AND SOFTWARE BASICS
COMPUTER HARDWARE AND SOFTWARE BASICS
Z303.05.03BIOS yapılandırılmasını yapmak Donanım elemanlarının denetimini yapmak Donanım elemanlarının montajını yapmakHardware structure of computer, (Data) bus, Processors/Chipsets, Memory units, Magnetic discs, Optical discs, Input-output and other units, Test and maintenance operations by using system software
AIO101INTEGRATED OFFICE TOOLS
INTEGRATED OFFICE TOOLS
Z122.05.03Bilgisayar Teknolojisinin Ofis Ortamında Değişik Amaçlarla Kullanımı; Kelime İşlem Programının Kullanımı; Bilgisayar Teknolojisiyle Sunu Hazırlama ve Takdim Etme; Bir Sunum Programının Kullanımı; Çalışma Tablosu Oluşturabilme; Çalışma Hayatında Sağlayacağı Kolaylıkları Kavrama; Çalışma Tablosunda Grafik Hazırlama; Veritabanı Programının Sağladığı Avantajların Önemini Kavrayabilme ve Bir Veri Tabanı Programının Kullanımı.Computer Operating principle, Basic equipment of a computer, Software and Office application programs.
AMT107MATHEMATICS-I
MATHEMATICS-I
Z303.04.03Temel Kavramlar, Sayılar, Üslü- Köklü Sayılar ve Özellikleri, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, 1. ve 2. Dereceden Denklemler, Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Mutlak Değer, Eşitsizlik, Oran-OrantıBasic Concepts, Numbers, Exponential- Root Numbers and Properties, Sets, Factorizing, First and Second Degree Equations, Equation Systems and Solutions, Absolute Value, Inequalities, Ratio and Proportion
APE105PROFESSIONAL ENGLISH-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to gain information effectively, how to develop strategies for an easy and effective information gathering. Techniques for improving memory for better studying or test-taking strategies. Providing the appropriate context for improving academic language skills, this course covers the frequently used language structures and functions of professional English used in various fields.
ATA103PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
OHS108OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliği kavram, ilke ve prensipleri; yasal ve hukuki konular, ulusal ve uluslarası örgütler, ergonomiDevelopment of Concepts and Rules of Occupational Health and Safety, Occupational Health and Safety Overview and Safety Culture, Occupational Health and Safety in Turkey and in the World, Occupational Health and Safety Services, Occupational Health and Safety Committees, General information on occupational health and safety, Physical, mechanical, affecting workers' health. Chemical, biological and ergonomic factors.
TLL101TURKISH LANGUAGE-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ACN102COMPUTER NETWORKS
COMPUTER NETWORKS
Z303.04.03Bu derste: ağ uygulamaları ve ağ programlama, veri iletişimi, paket anahtarlama ve ağ oluşturma teknolojileri, TCP / IP ile ağ çalışması ve ek ağ oluşturma kavramları ve teknolojilerini inceleyeceğiz.In this course: we will study network applications and network programming, data communications, packet switching and networking technologies, internetworking with TCP/IP and additional networking concepts and technologies
ACP102C PROGRAMMING
C PROGRAMMING
Z303.05.03Bilgisayar programlamada temel kavramlar. Sorunları biçimselleştirme ve adım-adım çözümleyerek algoritma geliştirme, iş akış şemaları oluşturma. Yapısal programlamaya giriş ve ANSI C programlama dilinde uygulamaları. Kütüphane dosyaları. Kontrol ve karar ifadeleri. Fonksiyonlar. Temel veri tipleri. Değişkenler, sabitler, matematiksel ve mantıksal operatörler, döngüler, diziler, stringler, çok boyutlu diziler. İşaretçiler, metin ve ikili dosya işlemleriGeneral structures of C/C++ programming language, general structures of programming languages, recursive functions, functions, stack structure, queue structure, linked lists, basic sorting and searching algorithms, algorithm analysis, tree structure.
AMT108MATHEMATICS-II
MATHEMATICS-II
Z303.04.03Önbilgiler, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, belirsiz integral, integral alma metotları, belirli integralinin özellikleri, ilgili teoremler, belirli integral uygulamaları, kompleks sayilar, matrisler, analitik geometri ve trigonometri ile açı kavramlarıPreliminaries, Functions, Trigonometry, Limits and Continuity, Derivative and Applications, Integration and Applications, Applications of Definite Integral, Complex Numbers, Matrices, Analytic Geometry and Trigonometry
AOS102OPERATING SYSTEMS
OPERATING SYSTEMS
Z303.05.03Programcının bakış açısından, bir işletim sisteminin temel amacı bazı önemli soyutlamalar sunmaktır; bunlardan en önemlileri süreçler ve iş parçacıkları, adres alanları ve dosyaları, giriş / çıkış ve kilitlenme.From programmer's point of view, the primary purpose of an operating system is to provide some key abstractions, the most important of which are processes and threads, address spaces and files, input/output and deadlock.
APE106PROFESSIONAL ENGLISH-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.04.03Okuma parçaları ve ilgili okuma ve kelime çalışmaları, dinlemek için diyaloglar, e-mail, rapor, telefon iletişimi örnek ve kalıplarıReading parts and related reading and word studies, to listen to dialogues, e-mail, report, telephone communication examples and patterns.
ATA104PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
TLL102TURKISH LANGUAGE-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM104WORK PLACEMENT-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CPP223DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS
DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS
Z303.03.03Klasik Dosya sistemi, veritabanı kavramları, veritabanı tasarımı, Veritabanı Yönetim Sistemi görsel arayüzü kullanımı, tablo tasarımı, anahtarlar, ilişkiler, form oluşturma, sorgu oluşturma, SQL komutları ile tablo oluşturma, SQL komutları ile veri girme, güncelleme,silme, SQL komutları temel sorgulama işlemleriThe classical file system, database concepts, database design, the use of MS Access Visual interface, create a form, table design, keys, relationships, create a query, create a table with the SQL commands, the SQL commands with basic SQL commands, entering data, delete, update, query operations
CPP225OBJECT ORIENTED PROGRAMMING-I
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING-I
Z303.03.03Nesneye yönelik programlama ile algoritma analizi ve tasarımı. Sınıflar, nesneler, değişkenler, metodlar, yapıcılar, yok ediciler, kalıtım, arayüzler, çok şekillilik, çok görevli ve yerine geçmeli metodlar. Soyut, statik ve sabit sınıf, degişken ve metodlar. İstisnai durumların ele alınmasıObject-oriented programming and algorithm analysis and design. Classes, objects, variables, methods, constructors, destructors, inheritance, interfaces, polymorphism, multi-tasking and methods instead of interlaced. Abstract, static and fixed class, variable, and methods. In exceptional circumstances to be addressed.
CPP243VISUAL PROGRAMMING-I
VISUAL PROGRAMMING-I
Z303.04.03Programlama dili yazılımını bilgisayara kurar. Programlama ortamındaki menüler, paletler, araç çubukları gibi kısımları tanır ve işlevlerini bilir. Temel bileşenleri forma taşır ve form üzerinde uygun düzenlemeyi yapar. Her bileşenin bir çok özelliği olduğunu ve birçok mouse ve klavye olaylarına duyarlı olduğunu bilir. Standart olan saklama, çalıştırma ve yeniden çağırma işlemlerini yapar.Visual programming environment. Basic components and design phase. Component properties and events. Variables, control statements and loops. Object-Oriented Programming.
CPP253DATA STRUCTURES
DATA STRUCTURES
Z303.04.03Derste, temel veri yapıları (yığın, kuyruk, liste, ağaç, ikili sıralama ağacı, heap) ve bu yapılara ilişkin algoritmaları incelenecektir.Primitive and complex data structures; arrays, representation of arrays in memory, multidimensional arrays; records, linked lists; stacks and queues, representation of stacks and queues using arrays and linked lists; trees, binary trees, graphs; searching and sorting algorithms
CPP263SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN
SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN
Z303.04.03Sistem Kavramı ve Genel Sistem Teorisi / Bilgi Sistemi ve Bilgi Sistemi Tipleri / Bilgi Sistemi Geliştirme Süreci / Sistem Analisti Görev ve Yetenekleri / Ön İnceleme ve Fizibilite Analizi / Sistem Önerisi Hazırlama ve Sunma / Sistem Analizi / Sistem Tasarımı / Sistem Gerçekleme / Yeni Sisteme Geçme SüreciAnalysis and design issues
CPP273WEB SITE DESIGN AND CREATION-I
WEB SITE DESIGN AND CREATION-I
Z303.04.03Web Tasarım İlkeleri, Web Kavramı ve HTML´e Giriş, HTML Komutları, Eklentiler ve CSS (Cascaded Style Sheets), JavaScriptWeb Design Principles, Web concept and introduction to HTML,HTML Commands, add-ins and CSS ´ (Cascaded Style Sheets), JavaScript
YUM203WORK PLACEMENT-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
CPP227DESIGNING IDENTITY AND RES. MAN. SYSTEMS ARCH.
DESIGNING IDENTITY AND RES. MAN. SYSTEMS ARCH.
S223.04.04Yazılım kurulumu ve ileri seviye kurulum yapmakile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.Students also learn how Identity Manager retrieves user and organizational records from both trusted and nontrusted sources, including how to implement workflows to detect rogue accounts from nonauthorized resources. Students then create reports in identity Manager that capture users present and life cycle relationships with resources
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CPP226OBJECT ORIENTED PROGRAMMING-II
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING-II
Z303.03.03Nesneye yönelik programlama ile algoritma analizi ve tasarımı. Sınıflar, nesneler, değişkenler, metodlar, yapıcılar, yok ediciler, kalıtım, arayüzler, çok şekillilik, çok görevli ve yerine geçmeli metodlar. Soyut, statik ve sabit sınıf, degişken ve metodlar. İstisnai durumların ele alınmasıObject-oriented programming and algorithm analysis and design. Classes, objects, variables, methods, constructors, destructors, inheritance, interfaces, polymorphism, multi-tasking and methods instead of interlaced. Abstract, static and fixed class, variable, and methods. In exceptional circumstances to be addressed.
CPP234WEB SITE DESIGN AND CREATION-II
WEB SITE DESIGN AND CREATION-II
Z303.05.03Web Sitesi Hazırlamada Dinamik Sayfa Tasarımı; Sunucu Bilgisayar İçin Gerekli Programların Kurulumu ve Ayarlanması; Dinamik Sayfalar İçin HTML Form Tagları ve Scriptlerinin Kullanımı; ASP.NET Dilinin Kullanımı; ASP.NET Dilini Kullanarak Bir Veritabanına Bağlanabilme; ASP.NET Dili Kullanımında: Değişken tanımları, Değişkenlerin kullanımları; Veri Türleri ve Operatörleri; Kontrol Deyimleri; Döngü Komutları, Fonksiyonlar; Dosya İşlemleri.The Web Site According To Your Dynamic Page Design; Required for setting up the server computer and the installation of programs; For HTML Form tags allow you to Use dynamic pages, and Where; ASP.NET Language Usage; ASP.Connect To A Database By Using The Language Of The NET; ASP.The definitions of the variables in the use of the language, their use on the NET: variable; Data types and Operators; Control Statements; The Loop Commands, Functions; File Operations.
CPP244VISUAL PROGRAMMING-II
VISUAL PROGRAMMING-II
Z303.05.03Veri tabanı uygulamaları yapabilme. SQL kullanabilme. Değişik veri tabanı sunucularına ulaşım sağlama. Internet yazılımları yapabilmeVisual programming environment. Basic components and design phase. Component properties and events. Variables, control statements and loops. Object-Oriented Programming.
CPP254MICROPROCESSORS AND ASSEMBLER PROGRAMMING
MICROPROCESSORS AND ASSEMBLER PROGRAMMING
Z303.05.03Mikroişlemci, mikrobilgisayar nedir, asembler dili, makine dili, kaydediciler, donanım yapıları, RAM, ROM, EPROM, EEPROM,hafıza yapıları , mikroişlemci iç yapısının incelenmesi, mikroişlemci aritmetik mantık ve kontrol ünitesi, akümülatör yapısı, mikroişlemci veri yolu, data yolu yapısı, mikrobilgisayar dizaynı, adresleme mantığı, makine dilindeki komutların mikrobilgisayar üzerinde çalışması, 8080, 8085 asembler dili, asembler dili makine dili dönüşümleri, assembler dili komutları, analog ve dijital dönüştürücüler, 8086, 80286, 16 bitlik mikroişlemciler, adresleme modları, kesme yapıları, portların kullanımı, korumalı mod adresleme yapısı, PIC.Introduction to architecture, operation, and application of microprocessors; microprocessor programming; address decoding; system timing; parallel, serial, and analog I/O; interrupts and direct memory access; interfacing to static and dynamic RAM; microcontrollers.
GRI203ENTREPRENEURSHIP
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
MEZ204GRADUATION PROJECT
GRADUATION PROJECT
Z202.02.02Proje konusu belirlerken öğrenciler kendi önerilerini getirebilirler. Eğer öğrenci isterse akademik personel tarafından hazırlanan proje konuları listesinden de seçim yapabilir. Proje konuları bölüm içindeki araştırma konularıyla da ilgili olabilir. Ayrıca sanayiye yönelik projeler teşvik edilmektedir.Students come up with their own ideas or choose their project topic from the lists supplied by members of the staff. Projects can be related to funded research projects within the department and projects related to industry are encouraged.
YUM204WORK PLACEMENT-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
CPP224DATABASE AND SOFTWARE SECURITY
DATABASE AND SOFTWARE SECURITY
S223.04.04Veritabanı Tasarlamak Veritabanını Oluşturmak eritabanında Sorgulama Yapmak Veritabanı Yönetimsel Fonksiyonları KullanmakCritical to your success in this subject is a regular and disciplined study routine. Only through consistency will you keep up-to-date. Every week there will be specific tasks to complete and, if you fall behind, it will be difficult to catch up. Also, important is that you correspond; at least twice every week; with your fellow students and tutor. Your correspondence must be intelligent and investigative. You will answer questions posed by your tutors, and then debate your answers with your classmates.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.