English

FACULTY OF HEALTH SCIENCES-PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF HEALTH SCIENCES-PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
FTR111ANATOMİ - I
ANATOMY - I
Z324.05.05Anatomiye giriş, Terminoloji, İnsan organizması, Hareket sistemi, Kemikler, Eklemler ve kaslar hakkında genel bilgiler, Dolaşım sistemi, Sindirim sistemi, Solunum sistemi, İdrar sistemi.Introduction to anatomy, terminology, the human organism, musculoskeletal system, bones, joints, muscles and general information about the circulatory system, digestive system, respiratory system, urinary system.
FTR113FİZYOLOJİ - I
PHYSIOLOGY - I
Z303.04.03Fizyoloji’ye giriş, Homeostasis, Hücre ve yapısı, Hücre potansiyelleri, İskelet kası fizyolojisi, Düz kas fizyolojisi, Kalp kası fizyolojisi, Periferik sinir sistemi, Sempatik sinir sistemi, Parasempatik sinir sistemi, Kafa çiftleri.Introduction to physiology, Homeostasis, and the structure of the cell, the cell potential, skeletal muscle physiology, smooth muscle physiology, physiology of the heart muscle, peripheral nervous system, the sympathetic nervous system, the parasympathetic nervous system, cranium.
FTR115FİZİK
PHYSICS
Z202.03.02Hareket, ölçme, vektörler, Newton yasaları ve uygulamaları, iş ve güç, akışkanlar, ısı, esneklik, enerji, enerjinin korunumu, katı cisimler, kütle merkezi, moment, dönme mekaniği-dinamiği, mekanik dalgalar, ses, ışık, elektrik ve elektrik akımları, manyetizma.Movement, measurement, vectors, Newton Laws and their applications, work and power, elasticity, energy and its conservation, center of gravity, momentum, rotation mechanics and dynamics, waves, sound, light, electricity and electrical currents, magnetism.
FTR117FİZYOTERAPİYE GİRİŞ VE ETİK PRENSİPLER
INTRODUCTION TO PHYSIOTHERAPY AND ETHICAL PRINCIPLES
Z202.04.02Fizyoterapinin tarihçesi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, fizyoterapist tanımları, fizyoterapistin görev ve sorumlulukları, multidisipliner yaklaşım, sağlık alanında etik prensipler, sağlık personeli- hasta- hasta yakını ilişkisi, hasta hakları, klinikte etik, araştırma etiği.The history of physiotherapy, physiotherapy and rehabilitation, definitions of physiotherapist, duties and responsibilities among physiotherapist, multidisciplinary approach, ethical principles in the health field, relationship of health personnel - patient - patient relatives, patients' rights, ethics in clinical practice, research ethics.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
PSI121DAVRANIŞ BİLİMLERİ
BEHAVIORAL SCIENCES
Z202.04.02Davranış Bilimlerine Giriş, Davranış Bilimleri Araştırma Yöntemleri, Öğrenme Güdülenme, Kişilik Algılama, Tutumlar, Gruplar,Önderlik,Güç Yönetimi,Çatışma,Karar Verme,KültürSosyal, Davranış ve ÖrgütlerIntroduction to Behavioral Sciences, Behavioral Sciences Research Methods, Learning Motivation, Personality, Perception, Attitudes, Groups, Leadership, Power Management, Conflict, Decision Making, KültürSosyal, Behavior and Organizations
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
FTR112ANATOMİ -II
ANATOMY - II
Z324.05.05Ürogenital sistem, Endokrin sistem, Sinir sistemi (MSS gros anatomisi, medullaspinalis, beyin sapı, medullaoblangata, pons, mesencephalon, beyin, cerebrum, diencephalon, kranial sinirler, spinal sinirler ve yaptıkları pleksuslar, otonom sinir sistemi, sempatik sistem, parasempatik sistem, duyu organları ve reseptörler, deri), Koku organları ve yolları, Tad organı ve yolları, İşitme organı ve yolları, Refleks ve refleks arkı.Urogenital system, endocrine system, the nervous system (CNS gross anatomy, spinal cord, brain stem, the medulla oblongata, pons, mesencephalon, brain, cerebrum, diencephalon, cranial nerves, spinal nerves and their plexuses of the autonomic nervous system, the sympathetic system, the parasympathetic system, sensory organs and receptors in the skin), Smell bodies and roads, and paths Tad organ, organ of hearing and paths, reflex and reflex arc.
FTR114FİZYOLOJİ-II
PHYSIOLOGY - II
Z303.04.03Kan Fizyolojisi, Böbrek ve fonksiyonları, Solunum sistemi, Endokrin sistem, Karaciğer ve fonksiyonları, Metabolizma, Gastrointestinal sistem, Deri fizyolojisi, Gözün yapısı ve görme yolları, İşitme fizyolojisi, Koku fizyolojisi.Blood Physiology, Functions of the kidney, respiratory system, endocrine system, liver and functions, metabolism, gastrointestinal tract, skin physiology, the structure of the eye and visual pathways, Hearing physiology, physiology of smell.
FTR116ISI , IŞIK , HİDROTERAPİ
HEAT, LIGHT, HYDROTHERAPHY
Z122.03.03İnflamasyon ve Onarım, Ağrı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda kullanılan soğuk uygulamaların, yüzeyel sıcaklık modalitelerinin ve hidroterapi yöntemlerinin gözden geçirilmesi ve örnek uygulamalarInflammation and Repair, Pain, Review of cold and superficial heat modalities and hydrotherapy techniques that are used in Physiotherapy and Rehabilitation and sample applications.
FTR118BİYOKİMYA
BIOCHEMISTRY
Z202.03.02Biyokimyanın temel kavramları ile hastalıkların biyokimyasal temelleri hakkında bilgi verilerek laboratuvar testlerinin tanıda ve tedavinin izlenmesindeki önemi olgu örnekleriyle ele alınır.Basic concepts of biochemistry, bıochemical basis of diseases, the importance of biochemical laboratory tests to diagnosis of the diseases and monitoring the progression of the applied therapies using case studies.
FTR122NORMAL MOTOR GELİŞİM
NORMAL MOTOR DEVELOPMENT
Z202.03.02Normal gelişim aşamaları, hareketi ve fonksiyonu etkileyen faktör, patolojik gelişimin doğru tanımlanmasında normal motor gelişim bilinmesinin önemi prensibiyle, normal ve patolojik refleksler, normal hareket gelişimi ve normal gelişimin aşamaları, vücut sistemlerinin gelişimi ve hareket disfonksiyonları ile motor gelişim testleri ve bunların uygulanması hakkında bilgi.Normal stages of development, movement and function; factors affecting the development of pathological importance of knowledge; the correct definition of the principle of normal motor development, normal and pathological reflexes, and normal development stages of the development of normal movement; body movement dysfunction and motor development, systems development, and information about tests and their implementation.
FTR124HİSTOLOJİ
HISTOLOGY
Z202.02.02Mikroskop çeşitleri, hücre histolojisi, dokular ve genel embriyoloji, organlar ve dolaşım sistemi, sinir sistemlerinin gelişimi ve histolojileri konuları ele alınır.The microscope, its classes and types, cell histology, tissues and general embryology histology and development of the organs, vascular and nervous systems.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FTR211BİYOMEKANİK VE KİNEZYOLOJİ -I
BIOMECHANICS AND KINESIOLOGY I
Z303.04.03Kinezyolojinin tanımı, kinezyoloji kapsamına giren konular, hareket ve hareket tipleri, genel mekanik prensipler, kemik dokusunun gelişimi- beslenmesi- kemik hücreleri, fizyolojik özellikleri ve kanunları, kemik üzerine binen stressler, kemiğin patolojik şartlarda fonksiyonel adaptasyonu, kemik hastalıkları, kıkırdak dokusunun yapısı-özellikleri, mekaniği, patokinetiği; kas fonksiyonunun mekaniği ve patomekaniği; kollagen dokunun mekanik özellikleri, ve patomekaniği, vücut eklemlerinin sınıflandırılması, synovial eklemler ve özellikleri, eklem kohezyonu, eklemlerde düzlemlere göre oluşan hareketler, kayma ve sallanma hareketi, kaldıraçlar, denge, oryantasyon düzlemleri ve koordinatlar.The definition of kinesiology, Matters of kinesiology scope, motion and movement types, general mechanical principles, Development and nutrition of bone tissue, bone cells, physiological properties of bone and bone laws, stress loads on the bone, functional adaptation in pathological conditions of bone, bone diseases, structure-properties of cartilage , mechanics, patokinetig of; mechanical and pathomechanics of muscle function; The mechanical properties of tissue collagen, and pathomechanics, classification of joints, synovial joints and their properties, joint cohesion, the movement formed by the plane of the joints, sliding and swinging motion, leverage, balance, orientation planes and coordinates.
FTR213FİZYOTERAPİDE TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
BASIC MEASUREMENT AND EVALUATION IN PHYSIOTHERAPY
Z223.04.04Fizyoterapi ve rehabilitasyonda ölçme prensipleri, hasta hikâyesi ve değerlendirme yöntemleri. Hareketin temel prensipleri, postür analizi, kısalık testleri, esneklik ve değerlendirmesi, antropometrik ölçümler, goniometre ile normal eklem hareketlerinin değerlendirilmesi, kas kuvveti ve değerlendirme yöntemleri.Measuring principles in physiotherapy and rehabilitation, patient history and assessment methods, the basic principles of movement, posture analysis, shortening testing, flexibility and evaluation, anthropometric measurements, evaluation of normal joint movement with the goniometer, muscle strength and evaluation methods.
FTR215ELEKTROTERAPİ -I
ELECTROTHERAPY I
Z122.03.03Düz galvani akımının elde edilişi, İyontoforezis, Tıbbi ve cerrahi galvanizm, Modifiye galvani akımı, Elektrodiagnoz, Alçak frekanslı akımlar, Diadinamik akımlar, Enterferansiyel akımlar, Elektrik şoku, Surger’lar, Fonksiyonel elektrik stimülasyonu, Ultra- Reiz ve Russian akımları.Derivation of flat galvanic current, iontophoresis, medical and surgical galvanism, Modified galvanic current, Electrodiagnosis, low-frequency currents, diadynamic currents, Interferential currents, electric shock, surgers, Functional electrical stimulation, Ultra Reiz and Russian currents.
FTR217MANİPULATİF TEDAVİ-I
MANIPULATIVE TREATMENT-I
Z122.03.03Klasik masajın etki mekanizmaları, teknikleri, dozajı, endike ve kontraendike olduğu durumlar, doğru pozisyonlama ve bölgesel uygulamalar (yüz, boyun, sırt, bel bölgesi, abdominal masaj, uyluk, bacak, ayak, kol-önkol ve el masajı), derin friksiyon masajı ve uygulaması, konnektif doku manipulasyonunun tarihçesi, etki mekanizması, K.D.M.nin refleks bölgeleri, KDM sonucu oluşan reaksiyonlar, uygulandığı hastalıklar, ilk tetkikler, temel bölge manipulasyonu, alt torakal-scapular-interscapular, servikal ve oksipital, kol-önkol-el, uyluk-bacak-ayak, pelvik ve abdominal, ğögüs ve yüz bölgesine K.D.M. uygulama yöntemleri.The mechanisms of effects of classic massage, techniques, dosage, cases whose are indicated or contraindicated, the correct positioning and regional applications (face, neck, back region, abdominal massage, thigh, leg, foot, arm-forearm and hand massage), the history of and the effects of connective tissue manipulation(CTM), reflex regions of CTM, the reactions as a result of CTM, CTM applicable diseases, First assesments, Basic region manipulation, the lower thoracic-scapular-interscapular-cervical and occipital-arm-forearm-hand, thigh leg-foot, pelvic and abdominal, chest and face KDM application methods.
FTR219FONKSİYONEL NÖROANATOMİ
FUNCTIONAL NEUROANATOMY
Z202.02.02MSS’ne giriş, Medulla spinalis’in gross anatomisi, Medulla spinalis’in iç yapısı, İnen yollar, Çıkan yollar, periferik sisnir sitemi patolojileri, Medulla Oblangata gross anatomisi ve iç yapısı, Pons gross anatomisi ve iç yapısı, Mesencephalon, Cerebellum, Diencephalon, Bazal ganglionlar, Serebral korteks, Kranial sinirler, MSS’nin kan dolaşımı, zarları, hemisferleri, Beyin Omirilik Sıvısı (B.O.S.).Introduction of CNS, the gross anatomy of the spinal cord, internal structure of the spinal cord, descending pathways, ascending pathways, the peripheral nervous system by pathologies, medulla oblongata gross anatomy and inner structure, Pons gross anatomy and inner structure, Mesencephalon, Cerebellum, Diencephalon , basal ganglia, cerebral cortex, cranial nerves, blood circulation of CNS, membranes of CNS, hemispheres of CNS, cerebrospinal fluid (CSF).
FTR221ORTOPEDİ
ORTHOPEDICS
Z202.02.02Kırık, çıkıklar ve ortopedik tedavileri, travma sonrası ilk yardım, endoprotezler, kemik tümörleri, üst ve alt ekstremitelerin konjenital anomalileri, poliomyelit, cerebral paralizi, spor yaralanmaları, amputasyonlar, skolyoz, el yaralanmaları, osteomyelit ve inflamatuar artropatiler, kompartman sendromları ve Wolkman iskemik kontraktürü.Fractures, dislocations and orthopedic treatment, first aid after trauma, endoprosthesis, bone tumors, congenital anomalies of the upper and lower limbs, polio, cerebral palsy, sports injuries, amputations, scoliosis, hand injuries, osteomyelitis and inflammatory arthropathy, compartment syndrome and Wolkman’s ischemic contracture .
FTR223PATOLOJİ
PATHOLOGY
Z202.02.02Patolojinin tanımı ve genel bilgiler; Patoloji laboratuan; Hastane; Hücre zedelenmesi; Nekroz ve çeşitleri; Hücresel Adaptasyon I; Hücresel Adaptasyon II.; Sıvı dengesi bozukluklan ve ödem; Konjesyon, hiperemi ve kanama; Trombozis, Embolizm , İnfaktüs ve Şok; Metabolizma bozukluklan I; Metabolizma bozukluklan II; Yangı; Akut ve Kronik Yangı; Gronülomatöz Yangı; Yara iyileşmesi; İmmun sistemin genel yangısı; Patoloji Laboratuan; Tümörler; Tümörlerde isimlendirme; Tümör etyopatogenezi; Özel Tümörler; Patoloji Laboratuvarı; Enfeksiyon hastalıklan patolojisi.Definition of pathology and general information; Pathology laboratories; Hospital; Cell damage, Necrosis and types; Cellular Adaptation I; Cellular Adaptation II; Fluid balance disorders and edema; Congestion, hyperemia and hemorrhage; Thrombosis, embolism, infarction and shock; Metabolic disorders I; Metabolic disorders II; inflammation; Acute and chronic inflammation; Granulomatous inflammation; Wound healing; General inflammation of the immune system; Laboratory of Pathology; Tumors; Naming the tumor; Tumor etiopathogenesis; Specific tumors; Laboratory of Pathology ; Infectious diseases pathology.
FTR225DAHİLİYE VE ROMATOLOJİ
INTERNAL MEDICINE AND RHEUMATOLOGY
Z202.02.02Solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları, hematolojik, nefrolojik-endokrinolojik, gastroenterolojik hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, onkoloji.Respiratory and circulatory system diseases, hematologic, nephrogenic-endocrinological and gastroenterological diseases, infectious diseases, oncology.
FTR227MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH I
Z202.02.02Medikal terminoloji ve raporlama vurgulanacak, tıbbi tercüme çalışmaları yapılacaktır.Medical terminology and reporting, medical translation works.
FTR231MİKROBİYOLOJİ
MİKROBİYOLOJİ
S202.03.02
FTR281FİZİKSEL AKTİVİTE
PHYSICAL ACTIVITY
S202.03.02Sağlık, fiziksel uygunluk, fiziksel aktivite, egzersiz, spor, egzersiz öncesi değerlendirme ve eğitimi.Health, physical fitness, physical activity, exercise, sports, pre-assessment and exercise training.
FTR283AQUATERAPİ
AQUATHERAPY
S202.03.02Hidroterapi yöntemlerinin fizyolojik etkileri ve kullanma teknikleri, suyun fiziksel özellikleri, hidroterapi prensipleri, değişik hasta gruplarına uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyonda kullanılan hidroterapi yöntemleri, etkileri, risk ve önlemler, su içi egzersizler, kaplıcalar, kaplıca sularının özellikleri ve temel balneoterapi, helyoterapi ve hidroterapide kullanılan testler.Physiological effects and use techniques of hydrotherapy applications, the physical properties of water, hydrotherapy principles, hydrotherapy methods used in physiotherapy and rehabilitation applied to different patient groups, effects, risks and precautions, exercises in water, spas, specifications of spa waters and basic balneotherapy, heliotherapy and tests used in hydrotherapy .
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FTR212BİYOMEKANİK VE KİNEZYOLOJİ -II
BIOMECHANICS AND KINESIOLOGY II
Z303.04.03Normal ve patolojik yürüyüş; Columnavertebralisin mekaniği ve patomekaniği; skolyoz, pelvis-kalça-diz -ayak bileği ve ayağın mekaniği ve patomekaniği; omuz-kol kompleksi, dirsek, el bileği ve elin mekaniği ve patomekaniği.Normal and pathological gait; Columna Vertebralis mechanics and pathomechanics; scoliosis, pelvic-hip-knee and ankle -Feet mechanical and pathomechanics feet; shoulder-arm complex, elbow, wrist, hand and mechanical and pathomechanics.
FTR214TEDAVİ HAREKETLERİ PRENSİPLERİ
PRINCIPLES OF THERAPEUTIC EXERCISE
Z223.03.04Egzersiz programı hazırlayabilmek için değerlendirme, egzersizlerin sınıflandırması ve egzersiz programının hazırlanması, normal eklem hareketleri, germe egzersizleri, kuvvetlendirmeye yönelik egzersizler, aktif-pasif-aktif asistif ve dirençli egzersizler, postür, skolyoz egzersizleri, gevşeme egzersizleri ve spinal stabilizasyon yaklaşımları, ev programı planlama, traksiyon, kullanım alanları ve yöntemleri.Evaluation in order to prepare the training program, Classification and the preparation of the exercise program, range of motion, stretching exercises, exercises for strengthening, active-passive-active assistive and resistive exercises, posture, scoliosis exercises, relaxation exercises and spinal stabilization approaches, house program planning, traction, uses and methods.
FTR216ELEKTROTERAPİ -II
ELECTROTHERAPY II
Z122.03.03Yüksek frekanslı akımların elde edilişi, elektroterapinin termal prensipleri, kısa dalga diatermi, mikro dalga diatermi, ultrason, transkutaneal elektriksel sinir stimülasyonu, biofeedback, magnetoterapi, yüksek voltaj stimülasyonu, ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (ESWT).Derivation of high frequency current, thermal principles of electrotherapy, shortwave diathermy, microwave diathermy, ultrasound, transkutaneal electrical nerve stimulation, biofeedback, magnetotherapy, high-voltage stimulation, extracorporeal shock wave therapy (ESWT).
FTR218MANİPULATİF TEDAVİ-II
MANIPULATIVE TREATMENT I
Z122.03.03Manipulasyonun tanımı, tarihsel gelişim ve genel bilgiler, mobilizasyonun tanımı, manipulasyon ve mobilizasyon çeşitleri, manipulasyon ve mobilizasyonun kullanıldığı ve kullanılmadığı durumlar,uygulama yöntemleri.Definition of the manipulation, history and general information, definition of the mobilization, varieties of manipulation and mobilization, kind of situations that manipulation and mobilization is used and not used, application methods.
FTR222EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
EXERCISE PHYSIOLOGY
Z202.02.02Kardiyovasküler sistem ve egzersiz, kardiyovasküler regülasyon , fonksiyonel kapasitenin değerlendirilmesi, enerji kapasitesinin ölçümü, aerobik ve anerobik eğitimin fizyolojisi, pulmoner sistem, solunum kontrolü, kas-iskelet sistemi ve egzersiz, termoregülasyon ve egzersiz, sualtı ve yüksek irtifa fizyolojisi konularını içerir.Cardiovascular system and exercise, cardiovascular regulation, assessment of functional capacity, measurement of energy capacity, aerobic and anaerobic training physiology, pulmonary system, respiratory control, musculoskeletal system and exercise, thermoregulation and exercise, underwater and high altitude physiology.
FTR224NÖROLOJİ VE NÖROŞİRURJİ
NEUROLOGY AND NEUROSURGERY
Z202.02.02Yetişkinlerde ve pediatriklerde klinik nörolojik muayene, merkezi ve periferik sinir sisteminin sık görülen hastalıkları, çocuklarda mental ve motor gelişme gerilikleri, motor kontrol, tonus, refleksler, koma, duyu sistemi ve ağrının nöroanatomisi, yaşlılık ve demans konularını ele alır. İntrakranial tümörler-anevrizmalar-kanamalar, medulla spinalis patolojileri ve disk hernilerinin oluşumu ve meydana gelen semptomların incelenmesi.Adult and pediatric clinical neurological examination, common diseases of the central and peripheral nervous system, mental and motor retardation in children, motor control, muscle tone, reflexes, coma, neuroanatomy of the sensory system and pain, aging and dementia, intracranial tumors-aneurysms-bleeding, spinal cord pathology, examination of symptoms and resulting from the formation of disc herniation.
FTR226RADYOLOJİ
RADIOLOGY
Z202.02.02Fizyoterapistlere yönelik temel radyolojik görüntüleme yöntemleri, temel prensipleri, iskeletin normal ve patolojik radyolojik görüntüleri, toraks grafileri, ve yumuşak dokuya ait inflamatuar durumlarda radyolojik bulgular, skolyozda radyolojik görünüm, skolyoz açısının değerlendirilmesi.Basic imaging methods for physiotherapists, the basic principles of radiology,normal and pathological radiological imagination of skeleton, chest radiography, radiological findings in inflammatory conditions of the soft tissue, radiological appearance in the, scoliosis, the evaluation of the angles of scoliosis.
FTR228MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH II
Z202.02.02Medikal terminoloji ve raporlama vurgulanacak, tıbbi tercüme çalışmaları yapılacaktır.Medical terminology and reporting, medical translation works.
FTR230KLİNİK YAZ STAJI
SUMMER CLINICAL PRACTICE
Z082.03.08Bir fizyoterapistin gözlemi altında ve klinik ortamda, derslerde verilen bilgilerin pekiştirilmesine yönelik uygulama ve gözlemlerin yapılması, 4 haftalık programın sonunda uygulama raporlarının değerlendirme için bölüm yönetimine sunulması.Making practice and observations in a clinical setting while the students are under observation of a physiotherapist to consolidate the information what they learned in lessons, give the application report to department management for evaluation at the end of the 4-week program.
FTR284ÖZÜRLÜLER VE SPOR
DISABLED AND SPORTS
S202.03.02Fizyoterapide engellilik ile ilgili kavramlar, engelli öğrencinin bireysel özelliğine göre plan ve program hazırlama, engelli bireylerin spor uygulamalarında uygun materyal geliştirme, etkinlik sırasında bireye özgü güvenlik önlemleri alabilme, spor sırasında engelli bireylerin kaynaştırma ortamlarında etkinliklerini üretme, engelli spor kulüpleri ve okullardan örneklerConcepts related to disability in physiotherapy, prepare plans and programs to disabled students according to the individual property, developing materials for persons with disabilities, sports practice, to take safety measures specific to the individual during the event, individuals with disabilities during sports produce their effectiveness in mainstreaming environment, examples disabled sports clubs and schools.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU413ŞEHİRDE YAŞAM VE EĞİTİM
URBAN LIFE AND EDUCATION
G202.03.02Kent yaşamının insanlar üzerindeki etkileri, kentlilik olgusu, kentleşme, kent yaşamındaki sosyokültürel yapılar.The effects of urban life on people, urbanity, urbanization, sociocultural structures in urban life.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, Orta Çağda Astronomi, İslam Bilginlerinin astronomiye etkisi, Rönesans döneminde astronomi, Osmanlıda astronomi, Yakın çağda astronomi, Cumhuriyet döneminde astronomi, Türkiye’de gözlemevlerinin tarihi.Early history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
RTS207SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE SİNEMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CINEMA
G303.03.03Ana Akım sinemanın konularından biri olan yenilenebilir enerjinin popüler kültürdeki yeri.To locate the renewable enery at main stream cinema and popular culture
SYP314DANS VE GÖSTERİ SANATLARI
DANCE AND PERFORMING ARTS - II
G303.03.03Gösteri sanatları ve dans tanımlarının yapılması, dansın tarihi gelişimi ve sınıflandırılması.Çeşitli adım formlarının çalışılması. Nota ve ölçü bilgilerinin verilmesi.tam nota, yarım nota ve çeyrek notanın analizi,temponun tanımlanması, tempo ile yürüyüşler ve çeşitli adım formlarının çalışılması. Yön değiştirerek yürüyüşler, müziğe göre hareket çalışmaları, çeşitli adım formlarının kullanılması, temel dans pozisyonlarından kol pozisyonlarının çalışılması. Müziğe uygun adımlamalarla kol pozisyonlarının çalışılması. kol dalgalanmaları ve fırçalama hareketlerinin çalışılması.dansa uygun müzik seçimi hakkında bilgi verilmesi. Galop, hoplama,tay hareketlerinin yer katederek çalışılması.Hamleler,esnetmeler ve bu hareketlerin çeşitli adım formlarında uygulanması. Sıçrama ve atlamalar, dönüşlerin öğretilmesi. ara adımlamalarla sıçrama ve dönüşlerin birleştirilmesi. Öğrenilen temel hareketlerin bağlantı hareketleri kullanılarak çalışılması.Çeşitli başlangıç pozları. Vals adımlaması ve farklı yönlere dönüşler kullanılarak yer katetme çalışmaları.Değişik bağlantı hareketlerinin çalışılması. ferdi olarak kompozisyon hazırlama. Step ile ısınma, barda ayak, kol pozisyonlarının çalışılması, çeşitli başlangıç ve bitiriş pozları.Yer hareketleri ve diziliş şekillerinin gösterilmesi. Değişik halk dansları figürleri, vals, tango,cha cha adımlamaları. 2'li 4'lü olarak hareket oluşturma. Grupla kompozisyon oluşturma ve eksikliklerinin düzeltilerek çalışılması. Çeşitli diziliş şekillerinin gösterilmesi ve grup olarak kompozisyon çalışması. Örnek müziklerle grup olarak kompozisyon çalışılması.Performing arts and dance definitions, historical development and classification of dance. Studying various step forms. Giving note and measurement information. Analysis of full note, half note and quarter note, definition of tempo, walks with tempo and study of various step forms. Walking by changing direction, movement exercises according to music, using various step forms, studying arm positions from basic dance positions. Studying arm positions with steps suitable for music. Study of arm fluctuations and brushing movements. Giving information about the selection of music suitable for dance. Studying galop, hopping and foal movements by taking place. Movements, stretching and application of these movements in various step forms. Jumping and jumping, teaching turns. Combining leaps and turns with intermediate steps. Studying the basic movements learned using connection movements. Various starting poses. Waltz stepping and space taking exercises using different directions. Studying different connection movements. Preparation of individual composition. Warming up with stepper, working of foot, arm positions in the bar, various starting and ending poses. Showing ground movements and arrangement. Different folk dance figures, waltz, tango, cha cha steps. Creating motion in 2s and 4s. Creating a composition with the group and working by correcting its deficiencies. Demonstration of various lineups and composition work as a group. Studying composition as a group with sample music.
SYP334SPOR VE FAİR PLAY
SPORT AND FAIR PLAY
G202.03.02Fair Play kavramı ve kapsamı, Fair Play kavramının tarihçesi, Fair Play idealinin analizi, Uluslararası Fair Play kuruluşları ve çalışmaları, Türkiyede Fair Play çalışmaları, Fair Playin karşı karşıya olduğu problemler.Fair Play concept and scope, history of fair play concept, Fair Play ideals analysis, the International Fair Play institutions and studies, Fair Play studies in Turkey, the problems faced by Fair Plain.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FTR311NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR-I
NEUROPHYSIOLOGICAL APPROACHES I
Z234.05.05Fizyoterapide kullanılan temel nörofizyolojik yaklaşımlar Bobath, Brunnstrom, Johnstone ve Todd-Davies yöntemlerinin nörofizyolojik prensipleri, farklılıkları ve uygulama teknikleri.The basic neurophysiological approaches used in physiotherapy, neurophysiological principles of Bobath, Brunnstrom, Johnston and Todd-Davies methods, differences of this approaches and application techniques.
FTR313PEDİATRİK REHABİLİTASYON
PEDIATRIC REHABILITATION
Z223.04.04Çocuklarda doğumsal ve doğum sonrasında motor gelişimi olumsuz yönde etkileyen çeşitli nörolojik bozukluklar, fizyoterapi rehabilitasyon açısından çocuğa uygun değerlendirme yöntemleri, çocukluk dönemindeki çeşitli gelişimsel bozukluklara yönelik değerlendirmeler, serebral palsi, mental ve motor retardasyonda, doğumsal brachial pleksus yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları.Various neurological disorders affecting motor development in a negative direction in prenatal and during childbirth, physiotherapy and rehabilitation assessment methods suitable for children, assessments for a variety of developmental disorders in childhood, physical therapy and rehabilitation applications in cerebral palsy, mental and motor retardation, congenital brachial plexus injuries.
FTR315SPORDA FİZYOTERAPİ
PHYSIOTHERAPY IN SPORTS
Z202.03.02Egzersizin vücut sistemleri üzerine etkileri, değişik cins ve yaş gruplarında spor, değerlendirme, fiziksel performans ve testler, fiziksel uygunluk testleri, sporda beslenme, sporda psikoloji, özürlülerde spor yaklaşımları ve uygulamalar. Spor yaralanmalarının önlenmesi, ilk yardım, tedavi, rehabilitasyon prensipleri, yumuşak doku yaralanmaları, bantlama ve splintleme teknikleri.The effects of exercise on body systems, sports in different gender and age group, assessment, physical performance and performance tests, physical fitness tests, sports nutrition, sports psychology, approaches and practices in disabled sports, prevention of sports injuries, first aid, rehabilitation principles, soft tissue injuries, taping and splinting techniques.
FTR317PULMONER REHABİLİTASYON
PULMONARY REHABILITATION
Z202.03.02Pulmoner rehabilitasyonun tanımı, ilkeleri, göğüs fizyoterapisinin amaçları, uygulama teknikleri, pulmoner hastalıkların fizyoterapi-rehabilitasyon yönünden değerlendirilmesi, tedavi programının planlanması, pulmoner cerrahi öncesi ve sonrası rehabilitasyonun amaçları ve uygulama yöntemleri, yoğun bakımda fizyoterapi-rehabilitasyon yaklaşımları, postüral direnaj, solunum kontrolü, neonatal fizyoterapi yaklaşımları.Definition of pulmonary rehabilitation, principles, objectives of chest physiotherapy, application techniques, evaluation of pulmonary diseases towards physiotherapy and rehabilitation , planning of treatment programs, rehabilitation objectives and implementation methods before and after pulmonary surgery , intensive care physical therapy-rehabilitation approaches, postural drainage, breathing control, neonatal physiotherapy approaches.
FTR319ORTOPEDİK REHABLİTASYON
ORTHOPEDIC REHABILITATION
Z122.04.03Ortopedik rehabilitasyonun genel prensipleri, cerrahi gerektiren veya gerektirmeyen tüm ortopedik hastalıklarda, yumuşak doku ve sportif yaralanmalarında kullanılan erken veya geç dönem rehabilitasyon yaklaşımları, kırık sonrası rehabilitasyon yaklaşımları, bandaj uygulama teknikleri teorik ve pratik örnek uygulamalarla işlenir.General principles of orthopedic rehabilitation in all orthopedic diseases that do not require or require surgery, early or late rehabilitation approaches for use in soft tissue and sports injuries, rehabilitation approaches after fractures, bandage application techniques, theoretical and processed with practical examples.
FTR321ORTEZ VE REHABİLİTASYON
ORTHOTICS AND REHABILITATION
Z202.03.02Ortezlerin biyomekanik prensipleri, ortez uygulaması öncesi-sonrası değerlendirmeler, üst-alt ekstremite, columna vertebralis segmentleri için ortez uygulamaları, kas-iskelet, sinir sistemi hastalıklarında ortez kullanımı, ortez kontrolü ve ortez rehabilitasyon teknikleri.Biomechanical principles of orthotics, before and post orthotic evaluations, , orthotic applications for upper and lower limbs and vertebral column segments, musculoskeletal, orthoses use in nervous system diseases, orthotics control and orthotic rehabilitation techniques.
FTR323İŞİTME VE KONUŞMA TEDAVİSİ
HEARING AND SPEECH THERAPY
Z101.01.01İşitme sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri, konuşma sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri, vestibüler sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri, bu sistemlerde meydana gelen bozuklukların klinik özellikleri.Anatomical and physiological characteristics of the auditory system, anatomical and physiological characteristics of the speech system, anatomical and physiological characteristics of the vestibular system, the clinical features of the disorder occurring in this system.
FTR325KADIN SAĞLIĞI VE DOĞUM
WOMEN'S HEALTH AND OBSTETRICS
Z101.01.01Aile planlaması, menstrual siklus, gebelik, doğum ve menopoz. Bazı çok görülen jinekolojik hastalıkların tanıtımı, temel tedavi metodları ve etkileri.Family planning, menstrual cycle, pregnancy, childbirth and menopause. Some of the most common gynecological diseases, introducing of basic treatment methods and effects.
FTR327ONKOLOJİK REHABİLİTASYON
ONKOLOJİK REHABİLİTASYON
S202.03.02
FTR381ROMATOLOJİK REHABİLİTASYON
RHEUMATOLOGICAL REHABILITATION
S202.03.02Romatizmal hastalık patofizyolojisi, değerlendirme ve tedavi yaklaşımları, rehabilitasyonda koruyucu hizmetler, hastalık süreç yönetimi ve başa çıkma teorileri, farklı romatizmal hastalıkların tanınması ve gerekli olan tedavi yaklaşımları.Rheumatic disease pathophysiology, evaluation and treatment approaches, preventive services in rehabilitation, disease management and coping process theories, diagnosis and necessary treatment of various rheumatic diseases.
HEM371İLKYARDIM
FIRST AID
F202.03.02Afetlerde bakım ve ilk yardımın yanında acil bakımı da kapsayan temel kavramların öğrenilmesi, kazazedenin ilk yardım girişiminin yapılabilmesi ve acil bakımının yürütülmesi, homeostazisin sürdürülmesi için gerekli olacak teorik ve uygulama becerilerinin ders ve teknik laboratuvar ortamında kazandırılması.Learning about the basic concepts which covers the emergency care besides the care and first aid to be offered in disasters, being able to carry out the first aid attempt to the victims of accidents and to carry out the emergency care, attaining the theoretical and practical skills necessary for the maintenance of homeostasis in the environment of class and technical laboratory.
HEM373BESLENME İLKELERİ
PRINCIPLES OF NUTRITION
F202.03.02Beslenmenin değerlendirilmesi, besin öğeleri ve besin grupları, sağlıkta ve hastalıkta beslenme ilkeleri, yeterli ve dengeli beslenme kuralları.The principles of healthy and disease conditions, food groups, adequate and balanced nutrition, food pyramid
OSB303SAĞLIKTA İNOVASYON
INNOVATION IN HEALTH
F303.03.03Değişim,Sağlıkta değişimin gereği,Geleceğin meslekleri ve geleceğin şekillendirilmesi, İnovasyon nedir,Dünyada ve Türkiye’de İnovasyonun durumu,Kurum kültürü ve inovasyon Globelleşme ve inovasyon,Yaratıcılık, girişimcilik ve inovasyon,İnvasyon liderliği Beynin etkin kullanımı,İnovasyon süreci,Fikir üretme ve patent alma süreci Bireysel öneri sistemi, Fikir üretme.....The necessty of change in health system, Shaping the future, jobs of the future, What is innovation and why is inovation necessary, The state of the innovation in the World and Turkey, Globalization and innovation, İnovation and corpoate culture, Creativity, enterpreneorship and innovation, Leadership of innovation and varieties, Visa, İnnovation process, İdea generation and patent process,Effective usa of the brain and individual suggestion system.
SKY373SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HEALTH SERVICES MANAGEMENT
F202.03.02Sağlık Hizmetlerinin tanımı, kapsamı ve boyutları; Yönetimin tanımı, tarihsel gelişimi; Yönetim süreçleri ve yönetim kaynakları; Sağlık hizmetleri yönetimi tanımı ve süreçleri; Sağlık hizmetlerinin planlanması; Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi; Sağlık hizmetlerinde yöneltme, motivasyon ve iletişim; Sağlık hizmetlerinin eşgüdümü; Sağlık hizmetlerinin denetimi; Personel yönetimi; Sağlık insan gücü planlaması; Personel mevzuatı; Sağlık hizmetlerinde kalite ve toplam kalite yönetimi; Sağlık hizmetlerinde dinamik yönetim.Health Services definition, scope and size, management definition, historical development, management processes and management resources, health services management, definition and processes of the planning of health services, the organization of health care services, health care orientation, motivation and communication, co-ordination of health services, health services, control , Personnel management, health manpower planning, staff regulations, health care quality and total quality management, dynamic management of health services.
SKY375HALK SAĞLIĞI
PUBLIC HEALTH
F202.03.02Halk sağlığı tanımı, önemi, tarihçesi, demografi ve sağlık, epidemiyoloji, sağlığı etkileyen davranışçı faktörler, çevre sağlığı, işçi sağlığı ve güvenlik, meslek hastalıkları, halk sağlığı açısından sağlık planlaması, organizasyon, değerlendirme, sağlık eğitimi, halk sağlığında özel konulara genel bakış Kadın sağlığı, üreme sağlığı, aile planlaması, çocukluk çağı, adolesan dönem, bağışıklama, bulaşıcı hastalıklar ve kontrolü, yaşlılık dönemi, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kontrolü, kazalar, afetler, afet tıbbıDefinition,importance and history of public health Demography and health,epidemiology Behaviours factors affecting health Enviromental health Occupational health and safety, occupational diseases Health plannig,organisation and evaluation of public health point view Health education Introduction to special topics in public health Women health,reproductive health,family planning Childhood, adolescence health, immunization Elderly problems,chronic diseases and management
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FTR312NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR-II
NEUROPHYSIOLOGICAL APPROACHES-II
Z223.05.04Proprioseptif nöromüsküler fasilitasyonda temel işlemler, üst ve alt ekstremite paternleri, boyun ve üst gövde paternleri, alt gövde paternleri, bilateral simetrik, asimetrik ve resiprokal paternler, tekrarlanan kontraksiyonlar, ritmik başlatma, antagonistin zıddı teknikleri, gevşeme teknikleri, PNF ve proksimal hayati fonksiyonlar, minder aktiviteleri, dönme, emekleme, yürüme ve merdiven aktiviteleri.Basic processes in proprioceptive neuromuscular facilitation, upper and lower extremity patterns, neck and upper body patterns, lower body patterns, symmetrical, asymmetrical and reciprocal patterns, repeated contractions, rhythmic start, antagonist opposite techniques, relaxation techniques, PNF and proximal vital functions, cushions activities, turning, crawling, walking and stair activities.
FTR314NÖROLOJİK REHABİLİTASYON
NEUROLOGICAL REHABILITATION
Z223.04.04Santral ve periferik sinir sisteminin enfeksiyöz, vasküler, travmatik, dejeneratif ve idiopatik hastalıklarında fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımları.Physiotherapy and rehabilitation approaches in infectious, vascular, traumatic, degenerative and idiopathic disease of central and peripheral nervous system.
FTR316FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULAR
SPECIAL TOPICS IN PHYSICAL THERAPY
Z303.03.03Genital organ anatomisi, pelvik yapı, menstruasyon, doğum fizyolojisi ve mekanizması, operatif doğum, aile planlaması ve jinekolojik onkoloji. Odyoloji ve işitme, işitme bozuklukları, akciğer kapasiteleri ve fonksiyonları, ses bozuklukları ve rehabilitasyonu, konuşma bozuklukları ve rehabilitasyonu, vestibüler sistem rehabilitasyonu. Obstetrik ve jinekolojik rehabilitasyon, geriatrik rehabilitasyon, yanık sonrası uygulanan fizyoterapi yaklaşımları, post-travmatik stress sendromunda rehabilitasyon, kulak-burun-boğaz ve deri problemlerinde uygulanan fizyoterapi yaklaşımları, kanser rehabilitasyonu, palyatif bakımda fizyoterapistin rolü, diyabette rehabilitasyon, hipertansiyonda rehabilitasyon.Genital anatomy of the pelvic structure, menstruation, birth physiology and mechanism, operative deliveries, family planning and gynecological oncology. Audiology and hearing, hearing disorders, lung capacity and function, voice disorders and rehabilitation, speech disorders and rehabilitation, vestibular rehabilitation. Obstetric and gynecologic rehabilitation, geriatric rehabilitation, physiotherapy approach implemented after burn injury, post-traumatic stress syndrome, rehabilitation, ear-nose-throat and physiotherapy approach applied in skin problems, cancer rehabilitation, the role of the physiotherapist in palliative care, diabetes, rehabilitation, hypertension rehabilitation.
FTR318PROTEZ VE REHABİLİTASYONU
PROSTHETICS AND REHABILITATION
Z202.03.02Amputasyon, amputasyon nedenleri, seviyeleri, konjenital ekstremite noksanlığı, parsiyel el ve ayak protezleri, üst ve alt ekstremite amputasyon seviyelerine göre protez uygulamaları ve komponent seçimi, protezlerde statik ve dinamik ayarlar, kontrol mekanizmaları, alt ekstremite amputelerinde görülen yürüyüş problemleri, erken ve geçici protez uygulamaları, myoelektrik protezler, ileri teknolojik protez uygulamaları ve ampute rehabilitasyonuAmputation causes, levels, congenital limb deficiencies, partial foot and hand prostheses and variations in prosthetic design in accordance to level of amputation of the upper and lower extremities, static and dynamic alignment principles, control mechanisms, gait deviations in lower extremity amputees, immediate and temporary prosthetic applications, myoelectrical prosthesis, advanced technological prosthetic applications and amputee rehabilitation.
FTR322KARDİYAK REHABİLİTASYON
CARDIAC REHABILITATION
Z202.03.02Kardiyak rehabilitasyonun tarihçesi, koroner arter hastalıkları, myokard infarktüsü, infarktüste erken rehabilitasyon, risk faktörleri ve eğitimi, geç dönem infarktüste ve koroner arter hastalığında egzersiz eğitimi, efor testleri, diabetus mellitusta egzersiz, kardiyak cerrahide rehabilitasyon.History of cardiac rehabilitation, coronary artery disease, myocardial infarction, early rehabilitation in infarction, education of risk factors, exercise training in coronary artery disease and late term myocardial infarction, exercise stress tests, exercise in diabetes mellitus, cardiac surgery rehabilitation.
FTR324İŞ VE UĞRAŞI TEDAVİSİ
OCCUPATIONAL REHABILITATION
Z122.03.03Rehabilitasyonda takım çalışması içinde iş ve uğraşı tedavisinin (ergoterapi) rolü, performans alanlarında temel iş ve uğraşı değerlendirme yöntemleri, uygun iş ve uğraşı yaklaşımlarının geliştirilebilmesi konusunda temel bilgiler ve uygulama örnekleri. İş ve uğraşı tedavisinde değerlendirme yöntemleri, fonksiyonel hareket analizi, günlük yaşam aktiviteleri testleri ve eğitimi, kendine yardım araçları, transfer aktivitelerinde biyomekani prensipleri, transfer aktiviteleri eğitimi, ev rehabilitasyonu, özürlülerde mimari engeller ve çevresel düzenlemeler, el eğitimi, hemiplejide iş-uğraşı tedavisi, serebral palside iş ve uğraşı tedavisi, duyu-algı-motor bütünleşme testleri ve eğitimi, alt motor nöron lezyonları ve spesifik durumlarda iş ve uğraşı tedavisi.Role of occupational therapy in rehabilitation of the team work, basic evaluation methods in occupational therapy in performance areas, basic information and practices about the development of appropriate occupational approaches. Evaluation methods in occupational therapy, functional movement analysis, assessment and training of daily living activities, self-help tools, biomechanical principles of transfer activities, transfer activity training, home rehabilitation, architectural barriers and environmental regulations for disabled people, hand training, occupational therapy in hemiplegia, occupational therapy in cerebral palsy, assessment and training in sense-perception-motor integration, occupational therapy in lower motor neuron lesions and specific cases.
FTR330KLİNİK YAZ STAJI
SUMMER CLINICAL PRACTICE
Z082.03.08Bir fizyoterapistin gözlemi altında ve klinik ortamda, derslerde edilen bilgilerin pekiştirilmesine yönelik uygulama ve gözlemler yapılacaktır. 4 haftalık bir program olup uygulama raporları değerlendirme için bölüm yönetimine sunulacaktır.Applications and observations will be conducted for the consolidation of the information gained from courses under the supervision of a physiotherapist and in the clinical environment.
FTR382YOĞUN BAKIM FİZYOTERAPİSİ
INTENSIVE CARE PHYSIOTHERAPY
S202.03.02Kritik hastalık ve solunum yetmezliğinin patofizyolojisi ve rehabilitasyonu, yoğun bakım hastalarında değerlendirme, yaşam destek ekipmanlarının klinik izlem ve değerlendirmede kullanımı, mekanik ventilasyon, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları, klinik karar verme.Pathophysiology and rehabilitation of critical diseases and respiratory failure, Evaluation of intensive care patients , use of life-support equipment for clinical monitoring and evaluation, mechanical ventilation, physiotherapy and rehabilitation applications, clinical decision-making.
BES342ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ
MOTHER AND CHILD NUTRITION
F202.03.02İnsan vücudunun yapısı ve çalışması, beslenme ile ilgili tanımlar ve besin öğeleri, gebelik döneminde beslenme, emziklilik döneminde beslenme, 0-1 yaş döneminde beslenme, okul öncesi dönem çocuklarında beslenme, adölesan beslenmesi, çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, beslenme ile ilişkili problemler, yiyecekleri hazırlama, pişirme ve saklama ilkeleri, okul öncesi dönem çocukları için menü planlamaThe structure and work of the human body, definitions and nutrients related to nutrition, nutrition during pregnancy, nutrition during lactation, nutrition during 0-1 years, nutrition in preschool children, adolescent nutrition, gaining healthy eating habits, nutrition related problems, food preparing, cooking and storing principles, menu planning for preschool children
COG376YARATICI DRAMA
CREATIVE DRAMA
F202.03.02Dramanın tanımları, drama ve tiyatro arasındaki farklar, içerik ve tanışma çalışmaları. Psikodrama, yaratıcı drama, drama-oyun ve eğitsel dramanın tanımı ve içeriği, eğitimde yaratıcı dramanın planlanması. Türkiye’de dramanın tarihsel gelişimi. dramanın uygulama aşamaları, dramanın yapılandırılması. Drama 'nın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, dramanın bileşenleri. drama öğretmenin nitelikleri, öğretmenin karşılaşabileceği sorunlar, öğrenme- öğretme yöntemi olarak drama. Dramada kullanılan teknikler. Örnek uygulamalar.Definitions of drama, differences between drama and drama, content and introduction studies. Definition and content of psychodrama, creative drama, drama-play and educational drama, planning of creative drama in education. The historical development of drama in Turkey. the application stages of drama, the construction of drama. Classification of drama according to age groups and application areas, components of drama. the qualities of the drama teacher, the problems that the teacher may encounter, drama as learning-teaching method. Techniques used in drama. Example applications.
HEM372CİNSEL SAĞLIK
SEXUAL HEALTH
F202.03.02Üreme sağlığı ve cinsel sağlığın temel kavramları, toplumsal cinsiyet, cinsel fonksiyon bozuklukları, gebelik, lohusalık, menapoz, andropoz ve yaşlılıkta cinsellik, danışmanlık.Essential concepts of reproductive and sexual health, gender, sexual dysfunctions, sexuality in pregnancy, postpartum, menopause, andropause and senium, sexual counselling.
OSB304YÖNETİM FELSEFESİ
MANAGEMENT PHILOSOPHY
F303.03.03Dersin içeriği aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 1. Felsefeye giri 2. Felsefik akımlar 3. Yönetime giriş 4. Yönetsel akımlar 5. Yönetim ve Psikoloji 6. Yönetim ve Sosyoloji 7. Yönetim ve hukuk 8. Yönetim ve ekonomi 9. Yönetim ve politika 10. Yönetim ve sanat 11. TartışmaThe content of the course is as follows. 1. Introduction to philosophy 2. Philosophical trends 3. Introduction to direction 4. Managerial movements 5. Management and Psychology 6. Management and Sociology 7. Management and law 8. Management and economy 9. Management and politics 10. Management and art 11. Discussion
SKY372İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
F202.03.02İş sağlığı ve güvenliğinin tanımı ve temel kavramları, kısa tarihçesi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, sağlık kurumlarında karşılaşılabilecek iş kazaları ve alınacak önlemler, ergonomi, ekranlı araçlarla çalışma, temizlik ve hijyen, sağlık ve güvenlik işaretleri, kullanılan kişisel koruyucu donanımlar, elektrikli ekipmanlarla çalışmalarda iş güvenliği, radyasyondan korunma, sağlık personeli için olası meslek hastalıkları, tıbbi atıklar, sağlık kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike ve riskler ve alınacak önlemler, sağlık kurumlarında olası acil durumlar ve acil durum organizasyonu, acil durumların yönetimiDefinition and history of occupational safety, accident occurrence and variations, and prevention of occupational diseases, ergonomics, workshop, electrical and non-electrical instruments, work safety, work safety Guards, First Aid rules and the blasts of fire safety measures, labor law and regulations, Occupational Safety Investigation.
SKY378SAĞLIK TURİZMİ
HEALTH TOURISM
F202.03.02TURİZM, SAĞLIK VE TURİST SAĞLIĞI KAVRAMLARI, DÜNYADA VE TÜRKİYE´DE SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞİMİ VE ÖNEMİ, TURİST SAĞLIĞI VE TURİZME ETKİLERİ, SAĞLIK TURİZMİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER, SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞINA YÖNELİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞINA YÖNELİK YASAL MEVZUAT, TURİST SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BAŞLICA KURUM VE KURULUŞLAR, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARITOURISM, HEALTH AND HEALTH CONCEPTS OF TOURISTS, TURKEY AND THE WORLD HEALTH TOURISM DEVELOPMENT AND IMPORTANCE OF TOURISTS AND HEALTH IMPACT OF TOURISM, HEALTH TOURISM BUSINESSES OPERATING IN HEALTH PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR HEALTH TOURISM AND TOURIST AND HEALTH LEGISLATION FOR HEALTH TOURISM AND TOURIST , MAJOR TOURIST INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS RELATED TO HEALTH, DUTIES, POWERS AND RESPONSIBILITIES
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FTR419REHABİLİTASYON SEMİNERİ
REHABILITATION SEMINARS
Z202.02.02Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında öğrencinin seçeceği bir konuyu incelemesi, literatür bilgisi ile desteklemesi ve sunmasını içerirSelection of a subject by the student in the area of physiotherapy and rehabilitation preparation of the subject throughly with the relevant literature and presentation.
FTR421İLK YARDIM VE TEMEL İLKELERİ
BASIC PRINCIPLE OF FIRST AID
Z202.02.02Afetlerde, kazalarda, yaralanmalarda ve ilk yardım gerektiren tüm durumlarda ilk yardım ve temel ilkelerini kapsayan kavramların öğrenilmesi, kazazedenin ilk yardım girişiminin yapılabilmesi homeostazisin sürdürülmesi için gerekli olacak teorik becerilerinin kazandırılması.Learning the concepts of first aid and basic principles in disasters, injuries, injuries and in all cases requiring first aid, making the first aid of the victim possible, the theoretical skills necessary for the maintenance of homeostasis.
FTR423FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN PHYSIOTHERAPY
Z202.02.02Bilim, bilimsel araştırma, bilimsel araştırma sınıflaması, bilimsel makale okuma, değerlendirme, araştırma planlama, konu seçimi ve amaç, literatür taraması, materyal metod seçimi, veri toplama, ölçüm, biyoistatistik, veri analizi, bulguların değerlendirilmesi, bulguların yorumlanması, önerme, makale yazımı ve yayınlanmasıScience, scientific research, classification of scientific research, scientific article reading, evaluation, research planning, subject selection and aim, literature review, material method selection, data collection, measurement, biostatistics, data analysis, evaluation of the findings, interpretation of the findings, suggestion, article writing and publication
FTR427KLİNİK UYGULAMA I
CLİNİCAL PRACTICE I
Z02010.018.020Nörolojik, Nöroşirurjik, Ortopedik, Sporcu, Pediatrik, Kardiyopulmoner, Jinekolojik, Geriartik, Romatolojik, İş ve Uğraşı, Protez, Ortez ve El Rehabilitasyonu ile Genel Fizyoterapi alanlarında uygun yerlerde yapılan staj uygulamaları.Clinical practices at appropriate places in neurological, neurosurgical, orthopedic, sports, pediatric, cardiopulmonary, gynecology, geriatric, rheumatology, occupational, prosthetics, orthotics, hand rehabilitation and general physiotherapy.
FTR429KLİNİK PROBLEM ÇÖZME I
CLINICAL PROBLEM SOLVING I
Z303.03.03Bu derste nörolojik, ortopedik, pediatrik ve romatizmal hastalıklarda vaka sunumları ve hastalar üzerinden tartışma yapılırNeurologic, orthopedics, rheumatologic, pediatric disorders are discussed on case presentations and patients in this lesson.
FTR441KADIN SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
KADIN SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
S202.03.02
FTR481FARMAKOLOJİ
PHARMACOLOGY
S202.03.02Farmakoloji bilimine giriş, farmakokinetik, farmakodinamik ve ilaç tedavisi ilkeleri, İlaç etkisinin prensipleri, ilaç-reseptör ilişkisi, ilaç emilimi, dağılımı ve atımı, ilaç metabolizması, toksik istenmeyen etkiler konularında bilgiler, fizyoterapi alanında sıklıkla kullanılan ilaçlar hakkında genel bilgiler.Introduction to the science of pharmacology, pharmacokinetics, pharmacodynamics and drug treatment principles, principles of drug action, drug-receptor interaction, drug absorption, distribution and disposal, drug metabolism, information on toxic adverse effects, subject, commonly used drugs in physiotherapy.
OSB403MEKÂN VE SAĞLIK
SPACE AND HEALTH
S303.03.03Farklı grupların mekan kullanımı ve sağlık ilişkisi sorgulanacak (çocuklar, engelliler, yaşlılar, kadınlar ve LGBTI bireyler, göçmenler, mahpuslar) Mekanda sağlığı etkileyen faktörler (ses, küresel ısınma, nükleer ve çevresel atıklar, zirai ilaçlar GDO, vd.) Bu konulara kentsel yaşamın getirdiği birlikte yaşam pratikleri ve sağlık bilimlerinin getirdiği bilgi birikimi çerçevesinden bakış açısı geliştirmek için okumalar, tartışmalar ve uygulamalar yapılacaktır.The use of space by different groups and its relation to health (children, disabled, elderly, women and LGBTI, migrants, prisoners) Things influencing health in everyday spaces (sounds, global warming, nuclear and environmental waste, pesticides, GMO, etc) Readings, discussions and field assignments to reflect on the the practices of urban living and to develop a health sciences perspective in these topics
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FTR416BİYOİSTATİSTİK
BIOSTATISTICS
Z202.02.02Biyoistatistiğin tanımını, önemini ve sağlık bilimlerindeki yerini vurgular. Verilerin sunulmasında tablo ve grafik gösterim, tanımlayıcı istatistikler, örnekleme yöntemleri, olasılık kuralları, istatistiksel ilişki ve karar verme ile ilgili genel bilgiler.Emphasizes the definition and importance of biostatistics, the place of biostatistics in health science. Overview of table and graphic representation of the submission of data, descriptive statistics, sampling methods, rules of probability, statistical relationships and decision making.
FTR418HALK SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION IN PUBLIC HEALTH
Z202.02.02Sağlık kavramı, Sağlığa etki eden faktörler, ICF, Birinci basamak sağlık hizmetlerinde fizyoterapistin rolu, Fizyoterapide koruyucu yaklaşımlar, Sağlığın geliştirilmesi, koruyucu rehabilitasyon programlarının amaçları, örnekleri, Çocuklarda ve Yaşlılarda Koruyucu Rehabailitasyon Program örnekleri.Health concept, health affecting factors, ICF physiotherapist's role in primary health care, preventive approach in physiotherapy, improving health, the purpose of preventive rehabilitation programs, preventive rehabailitasyon program examples in children and the elderly.
FTR422KLİNİK UYGULAMA II
CLİNİCAL PRACTICE II
Z02010.018.020Nörolojik, Nöroşirurjik, Ortopedik, Sporcu, Pediatrik, Kardiyopulmoner, Jinekolojik, Geriartik, Romatolojik, İş ve Uğraşı, Protez, Ortez ve El Rehabilitasyonu ile Genel Fizyoterapi alanlarında uygun yerlerde yapılan staj uygulamaları.Clinical practices at appropriate places in neurological, neurosurgical, orthopedic, sports, pediatric, cardiopulmonary, gynecology, geriatric, rheumatology, occupational, prosthetics, orthotics, hand rehabilitation and general physiotherapy.
FTR424KLİNİK PROBLEM ÇÖZME II
CLINICAL PROBLEM SOLVING II
Z303.03.03Nörolojik, ortopedik, pediatrik ve romatizmal hastalıklarda vaka sunumları ve hastalar üzerinden tartışma yapılır.Neurologic, orthopedics, rheumatologic, pediatric disorders are discussed on case presentations and patients in this lesson.
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
FTR482AĞRI VE FİZYOTERAPİ
PAIN AND PHYSIOTHERAPHY
S202.03.02Ağrının fizyolojik mekanizmaları, ağrı tipleri ve nitelikleri, ağrı reseptörleri ve ağrı yolları, ağrı değerlendirme metodları, kas iskelet sistemi ağrıları ve tedavi yaklaşımları, ağrıyla başa çıkmada kullanılan yöntemler, egzersizin ağrı yönetiminde yeri.Physiological mechanisms of pain, types and characteristics of pain, pain receptors and pain routes, pain assessment methods, musculoskeletal pains and treatment approaches, methods used to manage pain, the role of exercise in pain management.
OSB402BESİN DESTEKLERİ
NUTRITIONAL SUPPLEMENTS
S303.03.03Yeterli ve dengeli beslenmek için beslenmede esas olan besin ögeleri ve gereksinimler gibi konuları kapsar. Hastalık durumu ve farklı gruplarda besin desteklerinin önemini anlatmak.It covers topics such as nutrients and requirements that are essential for a sufficient and balanced diet. Explain the importance of nutritional support in different groups.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.