English

FACULTY OF HEALTH SCIENCES-PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF HEALTH SCIENCES-PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
FTR111ANATOMİ - I
ANATOMY - I
Z324.05.05'Anatomiye Giriş', 'Terminoloji', 'İnsan Organizması', 'Hareket Sistemi', 'Kemikler', 'Eklemler ve Kaslar', 'Dolaşım Sistemi', 'Sindirim Sistemi', 'Solunum Sistemi' ve 'İdrar Sistemi' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Introduction to anatomy', 'Terminology', 'The human organism', 'Musculoskeletal system', 'Bones', 'Joints snd muscles', 'Circulatory system', 'Digestive system', 'Respiratory system' and 'Urinary system'
FTR113FİZYOLOJİ - I
PHYSIOLOGY - I
Z303.04.03'Fizyoloji’ye giriş', 'Homeostasis', 'Hücre ve yapısı', 'Hücre potansiyelleri', 'İskelet kası fizyolojisi', 'Düz kas fizyolojisi', 'Kalp kası fizyolojisi', 'Periferik sinir sistemi', 'Sempatik sinir sistemi', 'Parasempatik sinir sistemi', 'Kafa çiftleri', 'Deri Fizyolojisi', 'Gözün Yapısı ve Görme Yolları', 'İşitme Fizyolojisi' ve 'Koku fizyolojisi' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Introduction to Physiology', 'Homeostasis', 'Cell and its structure', 'Cell potentials', 'Skeletal muscle physiology', 'Smooth muscle physiology', 'Cardiac muscle physiology', 'Peripheral nervous system', 'Sympathetic nervous system', 'Parasympathetic nervous system', 'Cranial nerves', 'Skin physiology', 'Structure of the eye and ways of vision', 'Hearing physiology' and 'Smell physiology'.
FTR115FİZİK
PHYSICS
Z202.03.02'Hareket', 'Ölçme', 'Vektörler', 'Newton Yasaları ve Uygulamaları', 'İş ve Güç', 'Akışkanlar', 'Isı', 'Esneklik', 'Enerji', 'Enerjinin Korunumu', 'Katı Cisimler', 'Kütle Merkezi', 'Moment', 'Dönme Mekaniği-Dinamiği', 'Mekanik dalgalar', 'Ses', 'Işık', 'Elektrik ve Elektrik Akımları' ve 'Manyetizma' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Movement', 'Measurement', 'Vectors', 'Newton's laws and their applications', 'Work and power', 'Fluids', 'Heat', 'Elasticity', 'Energy', 'Conservation of energy', 'Solid', 'Center of gravity', 'Momentum', 'Rotation mechanics and dynamics', 'Waves', 'Sound', 'Light', 'Electricity and electrical currents' and 'Magnetism'.
FTR117FİZYOTERAPİYE GİRİŞ VE ETİK PRENSİPLER
INTRODUCTION TO PHYSIOTHERAPY AND ETHICAL PRINCIPLES
Z202.04.02'Fizyoterapinin Tarihçesi', 'Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapist Tanımları', 'Fizyoterapistin Görev ve Sorumlulukları', 'Multidisipliner Yaklaşım', 'Sağlık Alanında Etik Prensipler', 'Sağlık Personeli- Hasta- Hasta Yakını İlişkisi', 'Hasta Hakları', 'Klinikte Etik' ve 'Araştırma Etiği' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'The history of physiotherapy', 'Definition of Physiotherapy and Rehabilitation and Physiotherapist', 'Duties and responsibilities of Physiotherapist', 'Multidisciplinary approach', 'Ethical principles in the health field', 'Relationship of health personnel - patient - patient relatives', 'Patients' rights', 'Ethics in clinical practice', and 'Research ethics'.
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
PSI121DAVRANIŞ BİLİMLERİ
BEHAVIORAL SCIENCES
Z202.04.02Davranış Bilimlerine Giriş, Davranış Bilimleri Araştırma Yöntemleri, Öğrenme Güdülenme, Kişilik Algılama, Tutumlar, Gruplar,Önderlik,Güç Yönetimi,Çatışma,Karar Verme,KültürSosyal, Davranış ve ÖrgütlerIntroduction to Behavioral Sciences, Behavioral Sciences Research Methods, Learning Motivation, Personality, Perception, Attitudes, Groups, Leadership, Power Management, Conflict, Decision Making, KültürSosyal, Behavior and Organizations
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
FTR112ANATOMİ -II
ANATOMY - II
Z324.05.05'Ürogenital Sistem', 'Endokrin Sistem', 'Sinir Sistemi (MSS gross anatomisi, medullaspinalis, beyin sapı, medullaoblangata, pons, mesencephalon, beyin, cerebrum, diencephalon, kranial sinirler, spinal sinirler ve yaptıkları pleksuslar, otonom sinir sistemi, sempatik sistem, parasempatik sistem), 'Duyu Organları ve Reseptörler', 'Deri', 'Koku Organları ve Yolları', 'Tat Organı ve Yolları', 'İşitme Organı ve Yolları' ve 'Refleks ve Refleks Arkı' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Urogenital system', 'Endocrine system', 'Nervous system (CNS gross anatomy, spinal cord, brain stem, the medulla oblongata, pons, mesencephalon, brain, cerebrum, diencephalon, cranial nerves, spinal nerves and their plexuses of the autonomic nervous system, the sympathetic system, the parasympathetic system), 'Sensory organs and receptors', 'Skin', 'Olfactory organs and pathways' 'Taste organ and pathways' and 'Reflex and reflex arc.'
FTR114FİZYOLOJİ-II
PHYSIOLOGY - II
Z303.04.03'Kan Fizyolojisi', 'Dolaşım Sistemi' 'Böbrek ve Fonksiyonları', 'Solunum Sistemi', 'Endokrin Sistem', 'Karaciğer ve Fonksiyonları', 'Metabolizma', 'Gastrointestinal Sistem', 'Üreme Sistemi' ve 'Stres Fizyolojisi' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Blood Physiology', 'Circulatory System', 'Kidney and functions', 'Respiratory System', 'Endocrine System', 'Liver and functions', 'Metabolism', 'Gastrointestinal System', 'Reproductive System' ans 'Stress Physiology'.
FTR116ISI , IŞIK , HİDROTERAPİ
HEAT, LIGHT, HYDROTHERAPHY
Z122.03.03'İnflamasyon ve Onarım', 'Ağrı', 'Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Kullanılan Soğuk Uygulamaların, 'Yüzeyel Sıcaklık Modalitelerinin ve Hidroterapi Yöntemlerinin Gözden Geçirilmesi' ve 'Örnek Uygulamalar' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Inflammation and Repair', 'Pain', 'Review of cold and superficial heat modalities and hydrotherapy techniques that are used in Physiotherapy and Rehabilitation' and 'Sample applications'.
FTR118BİYOKİMYA
BIOCHEMISTRY
Z202.03.02Biyokimyanın temel kavramları ile hastalıkların biyokimyasal temelleri hakkında bilgi verilerek laboratuvar testlerinin tanıda ve tedavinin izlenmesindeki önemi olgu örnekleriyle ele alınması konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: Basic concepts of biochemistry, biochemical basis of diseases, the importance of biochemical laboratory tests to diagnosis of the diseases and monitoring the progression of the applied therapies using case studies.
FTR122NORMAL MOTOR GELİŞİM
NORMAL MOTOR DEVELOPMENT
Z202.03.02'Normal Gelişim Aşamaları', 'Hareketi ve Fonksiyonu Etkileyen Faktörler', 'Patolojik Gelişimin Doğru Tanımlanmasında Normal Motor Gelişim Bilinmesinin Önemi', 'Normal ve Patolojik Refleksler', 'Normal Hareket Gelişimi ve Normal Gelişimin Aşamaları', 'Vücut Sistemlerinin Gelişimi ve Hareket Disfonksiyonları' ve 'Motor Gelişim Testleri ve Uygulanması' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Normal stages of development', 'Factor affecting movement and function', 'The importance of knowing Normal Motor Development and stagws of Normal Devolopment' and 'Development of body systems and movement dysfunctions'.
FTR124HİSTOLOJİ
HISTOLOGY
Z202.02.02'Mikroskop Çeşitleri', 'Hücre Histolojisi', 'Dokular ve Genel Embriyoloji', 'Organlar ve Dolaşım Sistemi', ve 'Sinir Sistemlerinin Gelişimi ve Histolojileri' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Types of Microscope', 'Cell Histology', 'Tissues and General Embryology', 'Organs and Circulatory System', and 'Development and Histology of Nervous Systems'.
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FTR211BİYOMEKANİK VE KİNEZYOLOJİ -I
BIOMECHANICS AND KINESIOLOGY I
Z303.04.03'Kinezyolojinin tanımı', 'Kinezyoloji kapsamına giren konular', 'Hareket ve hareket tipleri', 'Genel mekanik prensipler', 'Kemik dokusunun gelişimi- beslenmesi- kemik hücreleri fizyolojik özellikleri ve kanunları', 'Kemik üzerine binen stresler', 'Kemiğin patolojik şartlarda fonksiyonel adaptasyonu', 'Kemik hastalıkları', 'Kıkırdak dokusunun yapısı-özellikleri, mekaniği, patokinetiği', 'Kas fonksiyonunun mekaniği ve patomekaniği', 'Kollagen dokunun mekanik özellikleri, ve patomekaniği', 'Vücut eklemlerinin sınıflandırılması', 'Synovial eklemler ve özellikleri', 'Eklem kohezyonu', 'Eklemlerde düzlemlere göre oluşan hareketler, kayma ve sallanma hareketi', 'Kaldıraçlar, denge, oryantasyon düzlemleri ve koordinatlar' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'The definition of kinesiology', 'Subjects within the scope pf kinesiology', 'Types of motion and movement', 'General mechanical principles', 'Development and nutrition of bone tissue and physiological properties and laws of bone cells', 'Stress loads on the bone', 'Functional adaptation in pathological conditions of bone', 'Bone diseases', 'Structure-properties, mechanics, pathokinetics of cartilage tissue', 'Mechanics and pathomechanics of muscle function', 'The mechanical properties and pathomechanics of collagen tissue', 'Classification of joints', 'Synovial joints and their properties', 'Joint cohesion', 'Movements in joints according to planes, sliding and rocking movement', and 'Leverages, balance, orientation planes and coordinates'.
FTR213FİZYOTERAPİDE TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
BASIC MEASUREMENT AND EVALUATION IN PHYSIOTHERAPY
Z223.04.04'Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda ölçme prensipleri', 'Hasta hikâyesi ve değerlendirme yöntemleri', 'Hareketin temel prensipleri', 'Postür analizi', 'Kısalık testleri', 'Esneklik ve değerlendirmesi', 'Antropometrik ölçümler', 'Goniometre ile normal eklem hareketlerinin değerlendirilmesi' ve 'Kas kuvveti ve değerlendirme yöntemleri' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Measuring principles in physiotherapy and rehabilitation', 'Patient history and assessment methods', 'The basic principles of movement', 'Posture analysis', 'Shortening testing', Flexibility and evaluation', 'Anthropometric measurements', 'Evaluation of normal joint movement with the goniometer', 'Muscle strength and evaluation methods'.
FTR215ELEKTROTERAPİ -I
ELECTROTHERAPY I
Z122.03.03'Düz galvani akımının elde edilişi', 'İyontoforezis', 'Tıbbi ve cerrahi galvanizm', 'Modifiye galvani akımı', 'Elektrodiagnoz', 'Alçak frekanslı akımlar', 'Diadinamik akımlar', 'Enterferansiyel akımlar', 'Elektrik şoku', 'Surger’lar', 'Fonksiyonel elektrik stimülasyonu', 'Ultra- Reiz' ve 'Russian akımları' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Derivation of flat galvanic current', 'Iontophoresis', 'Medical and surgical galvanism', 'Modified galvanic current', 'Electrodiagnosis', 'Low-frequency currents', 'Diadynamic currents', 'Interferential currents', 'Electric shock', 'Surgers', 'Functional electrical stimulation', 'Ultra Reiz' and 'Russian currents'.
FTR217MANİPULATİF TEDAVİ-I
MANIPULATIVE TREATMENT-I
Z122.03.03'Klasik masajın etki mekanizmaları, teknikleri, dozajı, endike ve kontraendike olduğu durumlar', 'Doğru pozisyonlama ve bölgesel uygulamalar (yüz, boyun, sırt, bel bölgesi, abdominal masaj, uyluk, bacak, ayak, kol-önkol ve el masajı)', 'Derin friksiyon masajı ve uygulaması', 'Konnektif doku manipulasyonunun tarihçesi, etki mekanizması, K.D.M.nin refleks bölgeleri, KDM sonucu oluşan reaksiyonlar, uygulandığı hastalıklar, ilk tetkikler, temel bölge manipulasyonu, alt torakal-scapular-interscapular, servikal ve oksipital, kol-önkol-el, uyluk-bacak-ayak, pelvik ve abdominal, ğögüs ve yüz bölgesine K.D.M. uygulama yöntemleri' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'The mechanisms of effects of classic massage, techniques, dosage, cases whose are indicated or contraindicated', 'The correct positioning and regional applications (face, neck, back region, abdominal massage, thigh, leg, foot, arm-forearm and hand massage)', 'Deep friction massage and application', The history of and the effects of connective tissue manipulation(CTM)', 'Reflex regions of CTM', 'The reactions as a result of CTM', 'CTM applicable diseases', 'First assesments', 'Basic region manipulation', 'The lower thoracic-scapular-interscapular-cervical and occipital-arm-forearm-hand, thigh leg-foot, pelvic and abdominal, chest and face CTM application methods'.
FTR219FONKSİYONEL NÖROANATOMİ
FUNCTIONAL NEUROANATOMY
Z202.02.02'MSS’ne giriş', 'Medulla spinalis’in gross anatomisi', 'Medulla spinalis’in iç yapısı', 'İnen yollar, Çıkan yollar', 'Periferik sinir sitemi patolojileri', 'Medulla Oblangata gross anatomisi ve iç yapısı', 'Pons gross anatomisi ve iç yapısı', 'Mesencephalon', 'Cerebellum', 'Diencephalon', 'Bazal ganglionlar', 'Serebral korteks', 'Kranial sinirler', 'MSS’nin kan dolaşımı, zarları, hemisferleri', 'Beyin Omurilik Sıvısı (BOS)' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Introduction to the Central Nervous System', 'Gross anatomy of the Medulla spinalis', 'Internal structure of the medulla spinalis', 'Descending pathways, ascending pathways', 'Peripheral nervous system pathologies', 'Gross anatomy and internal structure of Medulla Oblangata ', 'Gross anatomy and internal structure of PONS', 'Mesencephalon', 'Cerebellum', 'Diencephalon', 'Basal ganglions', 'Cerebral cortex', 'Cranial nerves', 'Blood circulation, membranes, hemispheres of CNS' and ' Brain Spinal Fluid'.
FTR221ORTOPEDİ
ORTHOPEDICS
Z202.02.02'Kırık, çıkıklar ve ortopedik tedavileri', 'Travma sonrası ilk yardım', 'Endoprotezler', 'Kemik tümörleri', 'Üst ve alt ekstremitelerin konjenital anomalileri', 'Poliomyelit', 'Serebral paralizi', 'Spor yaralanmaları', 'Amputasyonlar', 'Skolyoz', 'El yaralanmaları', 'Osteomyelit ve inflamatuar artropatiler', 'Kompartman sendromları' ve 'Wolkman iskemik kontraktürü' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Fractures, dislocations and orthopaedic treatment', 'Post-traumatic first aid', 'Endoprostheses', 'Bone tumours', 'Congenital anomalies of the upper and lower limbs', 'Poliomyelitis', 'Cerebral paralysis', 'Sports injuries', 'Amputations', 'Scoliosis', 'Hand injuries', 'Osteomyelitis and inflammatory arthropathies', 'Compartment syndromes' and 'Wolkman’s ischemic contracture'.
FTR223PATOLOJİ
PATHOLOGY
Z202.02.02'Patolojinin tanımı ve genel bilgiler', 'Hücre zedelenmesi', 'Nekroz ve çeşitleri', 'Hücresel Adaptasyon I', 'Hücresel Adaptasyon II', 'Sıvı dengesi bozuklukları ve ödem', 'Konjesyon, hiperemi ve kanama', 'Trombozis, Embolizm , İnfaktüs ve Şok', 'Metabolizma bozuklukları I', 'Metabolizma bozuklukları II' 'Yangı: Akut ve Kronik Yangı, Gronülomatöz Yangı', 'Yara iyileşmesi', 'İmmun sistemin genel yangısı', 'Tümörler', 'Tümörlerde isimlendirme', 'Tümör etyopatogenezi', 'Özel Tümörler' ve 'Enfeksiyon hastalıkları patolojisi' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Definition of pathology and general information', 'Cell damage', 'Necrosis and types', 'Cellular Adaptation I', 'Cellular Adaptation II', 'Fluid balance disorders and edema', 'Congestion, hyperemia and hemorrhage', 'Thrombosis, embolism, infarction and shock', 'Metabolic disorders I', 'Metabolic disorders II', 'Inflammation: Acute and chronic inflammation', 'Granulomatous inflammation', 'Wound healing', 'General inflammation of the immune system', 'Tumors', 'Nomenclature in tumor', 'Tumor etiopathogenesis', 'Specific tumors' and 'Infectious diseases pathology'.
FTR227PROFESSIONAL ENGLISH I
PROFESSIONAL ENGLISH I
Z202.02.02'Medikal terminoloji ve raporlama' ve 'Tıbbi tercüme çalışmaları' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Medical terminology and reporting' and 'Medical translation works'.
FTR229ROMATOLOJİ
RHEUMATOLOGY
Z202.02.02Bu derste romatizmal hastalıkların tanımı patofizyolojisi ve sınıflamaları, bu hastalıklarda klinik tablolar, görülen fonksiyonel yetersizlikler, kullanılan tedavi yöntemleri, ortez uygulamaları, cerrahi girişimler, oluşabilecek komplikasyonlar ve önlenmesi, Belirli romatizmal hastalıklarda karşılaşabilecekleri deformite, kontraktür ve kas zayıflığı gibi problemler hastalıklara göre incelenecektir.In this course, the definition, pathophysiology and classification of rheumatic diseases, clinical presentations in these diseases, functional deficiencies seen, treatment methods used, orthosis applications, surgical interventions, possible complications and their prevention, and problems such as deformity, contracture and muscle weakness that may be encountered in certain rheumatic diseases will be examined according to the diseases.
FTR231MİKROBİYOLOJİ
MICROBIOLOGY
S202.03.02'Mikrobiyolojiye giriş ve genel kavramlar', 'Mikroorganizmalar ve mikroorganizmaların sınıflandırılması', 'Primer patojenlerin tanımlanması', 'Enfeksiyon' ve 'Enfeksiyon hastalıklarının mikroogranizmalarla ilişkisi, epidemiyolojisi, önlenmesi ve kontrolü' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Introduction to microbiology and general concepts', 'Microorganisms and classification of microorganisms', 'Identification of primary pathogens', 'Infection' and ''The relationship, epidemiology, prevention and control of infectious diseases with microorganisms'.
FTR281FİZİKSEL AKTİVİTE
PHYSICAL ACTIVITY
S202.03.02'Sağlık', 'Fiziksel uygunluk', 'Fiziksel aktivite', 'Egzersiz', 'Spor', 'Egzersiz öncesi değerlendirme' ve 'Egzersiz eğitimi' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Health', 'Physical fitness', 'Physical activity', 'Exercise', 'Sports', 'Pre-assessment' and 'Exercise training'.
DOT227E-SPOR EKONOMİSİ
ESPORTS ECONOMICS
G303.03.03E-Spor Ekonomisi dersinde, temel oyun teknolojileri bağlamındaki üretici ve tüketici tarafları ile, bu tarafların arasında yer alan dağıtıcı, yayıncı ve platform sistemleri gibi unsurların aktarılması planlanmaktadır. Bu kapsam dahilinde, ilgili ekosistemin sahip olduğu kendine has modellerden bahsedilecek olup; fiziki perakende, sanal perakende, sayısal ortamın diğer üretim faktörleri gibi başlıklar altında malî prensiplerin detaylandırılması sağlanacaktır.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FTR212BİYOMEKANİK VE KİNEZYOLOJİ -II
BIOMECHANICS AND KINESIOLOGY II
Z303.04.03'Normal ve patolojik yürüyüş', 'Columnavertebralisin mekaniği ve patomekaniği', 'Skolyoz', 'Pelvis-kalça-diz -ayak bileği-ayağın mekaniği ve patomekaniği', 'Omuz-kol kompleksi', 'Dirsek', ve 'El bileği-elin mekaniği ve patomekaniği' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Normal and pathological gait'; 'Columna Vertebralis mechanics and pathomechanics'; 'Scoliosis', 'Pelvic-hip-knee-ankle-foot mechanics and pathomechanics'; 'Shoulder-arm complex', 'Elbow-wrist-hand mechanics and pathomechanics'.
FTR214TEDAVİ HAREKETLERİ PRENSİPLERİ
PRINCIPLES OF THERAPEUTIC EXERCISE
Z223.03.04'Egzersiz programı hazırlayabilmek için değerlendirme', 'Egzersizlerin sınıflandırması ve egzersiz programının hazırlanması', 'Normal eklem hareketleri', 'Germe egzersizleri', 'Kuvvetlendirmeye yönelik egzersizler', 'Aktif-pasif-aktif asistif ve dirençli egzersizler', 'Postür', 'Skolyoz egzersizleri', 'Gevşeme egzersizleri ve spinal stabilizasyon yaklaşımları', 'Ev programı planlama', ve 'Traksiyon, kullanım alanları ve yöntemleri' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Evaluation in order to prepare the training program', 'Classification and the preparation of the exercise program', 'Range of motion', 'Stretching exercises', 'Exercises for strengthening', 'Active-passive-active assistive and resistive exercises', 'Posture', 'Scoliosis exercises', 'Relaxation exercises and spinal stabilization approaches', 'House program planning', 'Traction, usage areas and methods'.
FTR216ELEKTROTERAPİ -II
ELECTROTHERAPY II
Z122.03.03'Yüksek frekanslı akımların elde edilişi', 'Elektroterapinin termal prensipleri', 'Kısa dalga diatermi', 'Mikro dalga diatermi', 'Ultrason', 'Transkutaneal elektriksel sinir stimülasyonu (TENS)', 'Biofeedback', 'Magnetoterapi', 'Yüksek voltaj stimülasyonu', ve 'Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (ESWT)' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Derivation of high frequency current', 'Thermal principles of electrotherapy', 'Shortwave diathermy', 'Microwave diathermy', 'Ultrasound', 'Transkutaneal electrical nerve stimulation', 'Biofeedback', 'Magnetotherapy', 'High-voltage stimulation', 'Extracorporeal shock wave therapy (ESWT)'.
FTR218MANİPULATİF TEDAVİ-II
MANIPULATIVE TREATMENT I
Z122.03.03'Manipulasyonun tanımı, tarihsel gelişim ve genel bilgiler', 'Mobilizasyonun tanımı', 'Manipulasyon ve mobilizasyon çeşitleri', 'Manipulasyon ve mobilizasyonun kullanıldığı ve kullanılmadığı durumlar' ve 'Manipulasyon ve mobilizasyonun uygulama yöntemleri' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Definition of the manipulation', 'History and general information', 'Definition of the mobilization', 'Varieties of manipulation and mobilization', 'Kind of situations that manipulation and mobilization is used and not used', 'Application methods'.
FTR222EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
EXERCISE PHYSIOLOGY
Z202.02.02'Kardiyovasküler sistem ve egzersiz', 'Kardiyovasküler regülasyon', 'Fonksiyonel kapasitenin değerlendirilmesi', 'Enerji kapasitesinin ölçümü', 'Aerobik ve anerobik eğitimin fizyolojisi', 'Pulmoner sistem', 'Solunum kontrolü', 'Kas-iskelet sistemi ve egzersiz', 'Termoregülasyon ve egzersiz' ve 'Su altı ve yüksek irtifa fizyolojisi' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Cardiovascular system and exercise', 'Cardiovascular regulation', 'Assessment of functional capacity', 'Measurement of energy capacity', 'Aerobic and anaerobic training physiology', 'Pulmonary system', 'respiratory control', 'Musculoskeletal system and exercise', 'Thermoregulation and exercise', 'Underwater and high altitude physiology'.
FTR224NÖROLOJİ VE NÖROŞİRURJİ
NEUROLOGY AND NEUROSURGERY
Z202.02.02'Yetişkinlerde ve pediatriklerde klinik nörolojik muayene', 'Merkezi ve periferik sinir sisteminin sık görülen hastalıkları', 'Çocuklarda mental ve motor gelişme gerilikleri', 'Motor kontrol', 'Tonus', 'Refleksler', 'Koma', 'Duyu sistemi', 'Ağrının nöroanatomisi', 'Yaşlılık ve demans', 'İntrakranial tümörler-anevrizmalar-kanamalar', 'Medulla spinalis patolojileri' ve 'Disk hernilerinin oluşumu ve meydana gelen semptomların incelenmesi' konularını kapsamaktadır.The course covers the following topics: 'Adult and pediatric clinical neurological examination', 'Common diseases of the central and peripheral nervous system', 'Mental and motor retardation in children', 'Motor control', 'Muscle tone', 'Reflexes', 'Coma', 'Sensory system' 'Neuroanatomy of pain', 'Aging and dementia', 'İntracranial tumors-aneurysms-bleeding', 'Spinal cord pathology' and 'Formation of disc herniation and examination of symptoms resulting from disc herniation'.
FTR226RADYOLOJİ
RADIOLOGY
Z202.02.02'Fizyoterapistlere yönelik temel radyolojik görüntüleme yöntemleri', 'Radyolojik görüntülemenin temel prensipleri', 'İskeletin normal ve patolojik radyolojik görüntüleri', 'Toraks grafileri ve yumuşak dokuya ait inflamatuar durumlarda radyolojik bulgular', 'Skolyozda radyolojik görünüm' ve 'Skolyoz açısının değerlendirilmesi' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Basic imaging methods for physiotherapists', 'The basic principles of radiology', 'Normal and pathological radiological imagination of skeleton', 'chest radiography', 'Radiological findings in inflammatory conditions of the soft tissue', 'Radiological appearance in the scoliosis', 'The evaluation of the angles of scoliosis'.
FTR228MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH II
Z202.02.02'Medikal terminoloji ve raporlama' ve 'Tıbbi tercüme çalışmaları' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Medical terminology and reporting', 'Medical translation works'.
FTR230KLİNİK YAZ STAJI
SUMMER CLINICAL PRACTICE
Z082.03.08Bir fizyoterapistin gözlemi altında ve klinik ortamda, derslerde verilen bilgilerin pekiştirilmesine yönelik uygulama ve gözlemlerin yapılması, 4 haftalık programın sonunda uygulama raporlarının değerlendirme için bölüm yönetimine sunulmasını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Making practice and observations in a clinical setting while the students are under observation of a physiotherapist to consolidate the information what they learned in lessons', 'Giving the application report to department management for evaluation at the end of the 4-week program.
FTR232HİDROTERAPİ VE KAPLICA REHABİLİTASYONU
HYDROTHERAPY AND SPA REHABILITATION
S202.03.02'Suyun kullanım amaçları', 'Su ile ilgili kanunlar', 'Hisroterapinin fizyolojik etkileri', 'Hidroterapi yöntemleri', 'Kısmi daldırma banyoları', 'Zıt banyolar ve etkileri', 'Girdap banyoları', 'Kelebek banyosu', 'Duşlar ve spreyler', 'Sıvımsı tedavi', 'Hot packs', 'Kaplıca tedavileri've 'Özel banyo uygulamaları' konularını kapsamaktadır.'Purposes of water usage', 'Laws on water', 'Physiological effects of hisrotherapy', 'Hydrotherapy methods',' Partial immersion baths', 'Opposite baths and their effects',' Whirlpool baths', 'Butterfly bath', 'Showers and sprays', 'Liquid treatment', 'Hot packs',' Spa treatments' and 'Special bath applications'.
FTR284ÖZÜRLÜLER VE SPOR
DISABLED AND SPORTS
S202.03.02'Fizyoterapide engellilik ile ilgili kavramlar', 'Engelli öğrencinin bireysel özelliğine göre plan ve program hazırlama', 'Engelli bireylerin spor uygulamalarında uygun materyal geliştirme', 'Etkinlik sırasında bireye özgü güvenlik önlemleri alabilme', 'Spor sırasında engelli bireylerin kaynaştırma ortamlarında etkinliklerini üretme' ve 'Engelli spor kulüpleri ile okullardan örnekler' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Concepts related to disability in physiotherapy', 'Preparing plans and programs to disabled students according to the individual property', 'Developing appropriate material in sports practices of disabled individuals', 'Taking safety measures specific to the individual during the event', 'Producing activities of disabled individuals in inclusive environments during sports' and 'Examples from disabled sports clubs and schools'.
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU417AKRAN REHBERLİĞİ
PEER GUIDANCE
G202.03.02
EFU491RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ
RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING
G202.03.02Ritim ve dans kavramlarının bireylere yönelik etkinlikler ve oyunlarla birleştirilmesi amacıyla teknik dans, ritim, beden perküsyonu, kareografi kavramlarının öğretilmesi. Beden perküsyonu çalışılması ve kullanılarak yaratıcı dans çalışmaları yapılması. Öğretim sürecine dahil edilen Orff yöntemi ile yaratıcı ritim doğaçlamaları yapılması.Activities for the demonstration of rhythm and dance and to show the understanding of technical dance, rhythm, body pergeography of an art. Working and thinking in the body period, planning studies. Making creative improvisations with the Orff method that can be applied in teaching.
EFU493BİLGİSAYAR OYUNU İLE EĞİTİM
EDUCATION WITH COMPUTER GAMES
G202.03.02Bilgisayar oyunlarına ilişkin kavramlar, bilgisayar oyunları ve eğitim, örnek bilgisayar oyunlarının incelenmesi, bilgisayar oyunlarının değerlendirilmesi, bilgisayar oyunları geliştirmeye giriş.Concepts of computer games, computer games and education, examination of sample computer games, evaluation of computer games, introduction to developing computer games.
EFU494ÇOKLU ORTAM TASARİMİ VE ÜRETİMİ
MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
G202.03.02
EFU495ÖĞRETİM TASARİMİ
INSTRUCTIONAL DESIGN
G202.03.02
EFU496ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
G202.03.02Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi.Concepts related to instructional technologies, instructional technology system, communication and education, instructional tools, instructional tool selection and prepration procedures, computer supported instructional material preparation, material presentation and material presentation in group.
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03Modernleşme kuramları incelenecek; sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak değerlendirilecektir.Modernization theories will be analysed.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (bilgisayar programları ile üretim, fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HUK3017İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)
G202.03.02
HUK492TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
G202.03.02
ISL330KARİYER PLANLAMA
KARİYER PLANLAMA
G202.03.02
MFY419FİNANSAL OKURYAZARLIK
FİNANCİAL LİTERACY
G202.03.02Ders içeriği temel teorik bilgileri ve bu bilgilerin uygulamada karşılığı olan konular ve finansal işlemler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu amaçla finansal ve bankacılık işlemleri üzerinden örnekler kapsama dahil edilmiştir.
MTF405AVRUPA SARAY BAHÇELERİ
EUROPEAN PALACE GARDENZ
G202.03.02
PSI357TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
TECHNOLOGY ADDICTION
G303.03.03Teknoloji bağımlılığındaki risk faktörleri, bağımlılığın tanısı ve ilgili kavramlar, bağımlılığın karakteristik özellikleri, teknolojinin olumsuz etkileri, dijital bağımlılığının tanımı, zararları, kriterleri ve nedenleri.
SOS449SOSYOLOJİ
SOCIOLOGY
G202.03.02Sosyolojinin temel kavramları, konusu, alanı, yöntemi.
SOS457BARIŞ ÇALIŞMALARINDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
CONTEMPOARY APPROACHES IN PEACE STUDIES
G202.03.02
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FTR313PEDİATRİK REHABİLİTASYON
PEDIATRIC REHABILITATION
Z223.04.04'Çocuklarda doğumsal ve doğum sonrasında motor gelişimi olumsuz yönde etkileyen çeşitli nörolojik bozukluklar', 'Fizyoterapi ve rehabilitasyon açısından çocuğa uygun değerlendirme yöntemleri', 'Çocukluk dönemindeki çeşitli gelişimsel bozukluklara yönelik değerlendirmeler', 'Serebral palsi', ve 'Mental ve motor retardasyonda, doğumsal brachial pleksus yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Various neurological disorders affecting motor development in children in a negative direction prenatal and during childbirth', 'Child-appropriate assessment methods in terms of physiotherapy and rehabilitation', 'Assessments for a variety of developmental disorders in childhood', 'physical therapy and rehabilitation applications in cerebral palsy, mental and motor retardation, congenital brachial plexus injuries'.
FTR315SPORDA FİZYOTERAPİ
PHYSIOTHERAPY IN SPORTS
Z202.03.02'Egzersizin vücut sistemleri üzerine etkileri', 'Değişik cins ve yaş gruplarında spor', 'Değerlendirme, fiziksel performans ve testler', 'Fiziksel uygunluk testleri', 'Sporda beslenme', 'Sporda psikoloji', 'Özürlülerde spor yaklaşımları ve uygulamalar', 'Spor yaralanmalarının önlenmesi, ilk yardım, tedavi ve rehabilitasyon prensipleri', 'Yumuşak doku yaralanmaları' ile 'Bantlama ve splintleme teknikleri' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'The effects of exercise on body systems', 'Sports in different gender and age group', 'Assessment, physical performance and performance tests', 'Physical fitness tests', 'Sports nutrition', 'Sports psychology', 'Approaches and practices in disabled sports', 'Prevention of sports injuries', 'First aid, treatment and rehabilitation principles, 'Soft tissue injuries', 'Taping and splinting techniques'.
FTR319ORTOPEDİK REHABLİTASYON
ORTHOPEDIC REHABILITATION
Z122.04.03'Ortopedik rehabilitasyonun genel prensipleri', 'Cerrahi gerektiren veya gerektirmeyen tüm ortopedik hastalıklarda, yumuşak doku ve spor yaralanmalarında kullanılan erken veya geç dönem rehabilitasyon yaklaşımları', 'Kırık sonrası rehabilitasyon yaklaşımları', 'Bandaj uygulama teknikleri' ile 'Teorik ve pratik örnek uygulamalar' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'General principles of orthopaedic rehabilitation', 'Early or late rehabilitation approaches used in all orthopaedic diseases, soft tissue and sports injuries that require or do not require surgery', 'Rehabilitation approaches after fractures', 'Bandage application techniques', 'Theoretical and practical sample applications'.
FTR321ORTEZ VE REHABİLİTASYON
ORTHOTICS AND REHABILITATION
Z202.03.02'Ortezlerin biyomekanik prensipleri', 'Ortez uygulaması öncesi-sonrası değerlendirmeler', 'Üst-alt ekstremite, columna vertebralis segmentleri için ortez uygulamaları', 'Kas-iskelet, sinir sistemi hastalıklarında ortez kullanımı', 'Ortez kontrolü' ve 'Ortez rehabilitasyon teknikleri' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Biomechanical principles of orthotics', 'Pre-post orthosis evaluations', 'Orthotic applications for upper and lower limbs and vertebral column segments', 'Orthosis use in musculoskeletal and nervous system diseases', 'Orthotics control' and 'Orthotic rehabilitation techniques'.
FTR323İŞİTME VE KONUŞMA TEDAVİSİ
HEARING AND SPEECH THERAPY
Z101.01.01'İşitme sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri', 'Konuşma sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri', 'Vestibüler sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri' ve 'Bu sistemlerde meydana gelen bozuklukların klinik özellikleri' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Anatomical and physiological characteristics of the auditory system', 'Anatomical and physiological characteristics of the speech system', 'Anatomical and physiological characteristics of the vestibular system', 'The clinical features of the disorder occurring in this system'.
FTR325KADIN SAĞLIĞI VE DOĞUM
WOMEN'S HEALTH AND OBSTETRICS
Z101.01.01'Aile planlaması', 'Menstrual siklus', 'Gebelik ve doğum', 'Menopoz', ve 'Sık görülen bazı jinekolojik hastalıkların tanıtımı, temel tedavi metodları ve etkileri' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Family planning', 'Menstrual cycle', 'Pregnancy and childbirth', 'Menopause', 'Introduction of some common gynecological diseases, basic treatment methods and effects'.
FTR335NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR-I
NEUROPHYSIOLOGICAL APPROACHES I
Z223.04.04Nöroanatomiye genel bir bakış, PNF tekniklerinin teorik temellerinin açıklanacak ve pratik olarak uygulamaları yapılacaktır. Merkezi sinir sisteminin çalışması, üst ve alt ekstremite PNF paternleri, boyun ve gövde paternleri, mat aktiviteleri anlatılacaktır.An overview of neuroanatomy, the theoretical foundations of PNF techniques will be explained and practical applications will be made. The functioning of the central nervous system, upper and lower extremity PNF patterns, neck and trunk patterns, and mat activities will be explained.
FTR337PULMONER REHABİLİTASYON
PULMONARY REHABILITATION
Z223.04.04Pulmoner hastalıkların özellikleri ve rehabilitasyon programlarını tasarlayıp uygulayabilmeCharacteristics of pulmonary diseases and being able to design and implement rehabilitation programs
FTR329LENFÖDEM REHABİLİTASYONU
LYMPHEDEMA REHABILITATION
S202.03.02Lenfödem hastalığını bilme ve tedavi edebilmek.To know and treat lymphedema disease.
FTR381ROMATOLOJİK REHABİLİTASYON
RHEUMATOLOGICAL REHABILITATION
S202.03.02'Romatizmal hastalık patofizyolojisi', 'Değerlendirme ve tedavi yaklaşımları', 'Rehabilitasyonda koruyucu hizmetler', 'Hastalık süreç yönetimi ve başa çıkma teorileri' ve 'Farklı romatizmal hastalıkların tanınması ve gerekli olan tedavi yaklaşımları' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Rheumatic disease pathophysiology', 'Evaluation and treatment approaches', 'Preventive services in rehabilitation', 'Disease management and coping process theories', 'Diagnosis and necessary treatment of various rheumatic diseases'.
FTR383EL REHABİLİTASYONU
HAND REHABILITATION
S202.03.02El ve üst ekstremitenin anatomi ve biyomekanik prensipleri, yumuşak doku problemleri, kırıklar, eklem problemleri, sinir yaralanmaları sonrası rehabilitasyon prensipleri.Hand and upper limb anatomy and biomechanical principles, soft tissue problems, fractures, joint problems, principles of rehabilitation after nerve injury.
HEM319İLKYARDIM
FIRST AID
F122.03.03Bu ders, ilk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği konularını içermektedir. Ayrıca solunum yolu tıkanıklığında,dış ve iç kanamalar, kırık, çıkık ve burkulmalarında, acil bakım gerektiren hastalıklarda, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım ve hasta ve yaralı taşıma konuları ele alınacaktır.This course covers basic applications of first aid, first and second assessment, basic life support in adults, children and infants. In addition, first aid in respiratory tract obstruction, external and internal bleeding, fractures, dislocations and sprains, diseases requiring emergency care, poisoning, heat stroke, burns and frostbite, foreign body escape and patient and injured transport will be discussed.
HEM373BESLENME İLKELERİ
PRINCIPLES OF NUTRITION
F202.03.02Beslenmenin değerlendirilmesi, besin öğeleri ve besin grupları, sağlıkta ve hastalıkta beslenme ilkeleri, yeterli ve dengeli beslenme kuralları.The principles of healthy and disease conditions, food groups, adequate and balanced nutrition, food pyramid
OSB303SAĞLIKTA İNOVASYON
INNOVATION IN HEALTH
F303.03.03Değişim,Sağlıkta değişimin gereği,Geleceğin meslekleri ve geleceğin şekillendirilmesi, İnovasyon nedir,Dünyada ve Türkiye’de İnovasyonun durumu,Kurum kültürü ve inovasyon Globelleşme ve inovasyon,Yaratıcılık, girişimcilik ve inovasyon,İnvasyon liderliği Beynin etkin kullanımı,İnovasyon süreci,Fikir üretme ve patent alma süreci Bireysel öneri sistemi, Fikir üretme.....The necessty of change in health system, Shaping the future, jobs of the future, What is innovation and why is inovation necessary, The state of the innovation in the World and Turkey, Globalization and innovation, İnovation and corpoate culture, Creativity, enterpreneorship and innovation, Leadership of innovation and varieties, Visa, İnnovation process, İdea generation and patent process,Effective usa of the brain and individual suggestion system.
SKY375HALK SAĞLIĞI
PUBLIC HEALTH
F202.03.02Halk sağlığı tanımı, önemi, tarihçesi, demografi ve sağlık, epidemiyoloji, sağlığı etkileyen davranışçı faktörler, çevre sağlığı, işçi sağlığı ve güvenlik, meslek hastalıkları, halk sağlığı açısından sağlık planlaması, organizasyon, değerlendirme, sağlık eğitimi, halk sağlığında özel konulara genel bakış Kadın sağlığı, üreme sağlığı, aile planlaması, çocukluk çağı, adolesan dönem, bağışıklama, bulaşıcı hastalıklar ve kontrolü, yaşlılık dönemi, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kontrolü, kazalar, afetler, afet tıbbıDefinition,importance and history of public health Demography and health,epidemiology Behaviours factors affecting health Enviromental health Occupational health and safety, occupational diseases Health plannig,organisation and evaluation of public health point view Health education Introduction to special topics in public health Women health,reproductive health,family planning Childhood, adolescence health, immunization Elderly problems,chronic diseases and management
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FTR314NÖROLOJİK REHABİLİTASYON
NEUROLOGICAL REHABILITATION
Z223.04.04Bu ders 'Medulla Spinalis Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu', 'Periferik Sinir Lezyonları ve Rehabilitasyonu', 'Multiple Skleroz (MS) ve Rehabilitasyonu', 'Ataksi ve Rehabilitasyonu', 'Parkinson ve Rehabilitasyonu', 'Periferik Nöropatiler ve Rehabilitasyonu', 'Spastisite ve Rehabilitasyonu', 'Poliomyelit ve Rehabilitasyonu', 'Gullian Barre ve Rehabilitasyonu', 'Amyotrofik Lateral Sclerosis (ALS) ve Rehabilitasyonu', 'Facial paralizi (yüz felci) ve Rehabilitasyonu' konularını içermektedir.This course covers the following topics: 'Physiotherapy and rehabilitation approaches in infectious, vascular, traumatic, degenerative and idiopathic disease of central and peripheral nervous system'.
FTR316FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULAR
SPECIAL TOPICS IN PHYSICAL THERAPY
Z303.03.03'Genital organ anatomisi', 'Pelvik yapı', 'Menstruasyon', 'Doğum fizyolojisi ve mekanizması', 'Operatif doğum', 'Aile planlaması ve jinekolojik onkoloji', 'Odyoloji ve işitme', 'İşitme bozuklukları', 'Akciğer kapasiteleri ve fonksiyonları', 'Ses bozuklukları ve rehabilitasyonu', 'Konuşma bozuklukları ve rehabilitasyonu', 'Vestibüler sistem rehabilitasyonu', 'Obstetrik ve jinekolojik rehabilitasyon', 'Geriatrik rehabilitasyon', 'Yanık sonrası uygulanan fizyoterapi yaklaşımları', 'Post-travmatik stress sendromunda rehabilitasyon', 'Kulak-burun-boğaz ve deri problemlerinde uygulanan fizyoterapi yaklaşımları', 'Kanser rehabilitasyonu', 'Palyatif bakımda fizyoterapistin rolü', 'Diyabette rehabilitasyon' ve 'Hipertansiyonda rehabilitasyon' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Genital anatomy of the pelvic structure', 'Menstruation', 'Birth physiology and mechanism', 'Operative deliveries', 'Family planning and gynecological oncology', 'Audiology and hearing', 'Hearing disorders', 'Lung capacity and function', 'Voice disorders and rehabilitation', 'Speech disorders and rehabilitation', 'Vestibular rehabilitation', 'Obstetric and gynecologic rehabilitation', 'Geriatric rehabilitation', 'Physiotherapy approach implemented after burn injury', 'Rehabilitaon in post-traumatic stress syndrome', 'Physiotherapy approach applied in ear-nose-throat and skin problems', 'Cancer rehabilitation', 'The role of the physiotherapist in palliative care', 'Rehabilitation in diabetes' and 'Rehabilitation in hypertension'.
FTR318PROTEZ VE REHABİLİTASYONU
PROSTHETICS AND REHABILITATION
Z202.03.02Amputasyon, amputasyon nedenleri, seviyeleri, parsiyel el ve ayak protezleri, üst ve alt ekstremite amputasyon seviyelerine göre protez uygulamaları ve komponent seçimi, protezlerde statik ve dinamik ayarlar, kontrol mekanizmaları, alt ekstremite amputelerinde görülen yürüyüş problemleri, erken ve geçici protez uygulamaları, myoelektrik protezler, ileri teknolojik protez uygulamaları ve ampute rehabilitasyonu.Amputation, amputation causes, levels, partial hand and foot prostheses, the prosthesis application according to the upper and lower extremity amputation levels and component selection, static and dynamic settings in prosthetics, control mechanisms, the gait problems that seen in lower-limb amputees, early and temporary prosthesis applications, myoelectric prostheses, advanced technological prosthetics and amputee rehabilitation
FTR324İŞ VE UĞRAŞI TEDAVİSİ
OCCUPATIONAL REHABILITATION
Z122.03.03'Rehabilitasyonda takım çalışması içinde iş ve uğraşı tedavisinin (ergoterapi) rolü', 'Performans alanlarında temel iş ve uğraşı değerlendirme yöntemleri', 'Uygun iş ve uğraşı yaklaşımlarının geliştirilebilmesi konusunda temel bilgiler ve uygulama örnekleri', 'İş ve uğraşı tedavisinde değerlendirme yöntemleri', 'Fonksiyonel hareket analizi', 'Günlük yaşam aktiviteleri testleri ve eğitimi', 'Kendine yardım araçları', 'Transfer aktivitelerinde biyomekani prensipleri', 'Transfer aktiviteleri eğitimi', 'Ev rehabilitasyonu, özürlülerde mimari engeller ve çevresel düzenlemeler', 'El eğitimi', 'Hemiplejide iş-uğraşı tedavisi', 'Serebral palside iş ve uğraşı tedavisi', 'Duyu-algı-motor bütünleşme testleri ve eğitimi', ve 'Alt motor nöron lezyonları ve spesifik durumlarda iş ve uğraşı tedavisi' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Role of occupational therapy in rehabilitation of the teamwork', 'Basic evaluation methods in occupational therapy in performance areas', 'Basic information and practices about the development of appropriate occupational approaches', 'Evaluation methods in occupational therapy', 'Functional movement analysis', 'Assessment and training of daily living activities', 'Self-help tools', 'Biomechanical principles of transfer activities', 'Transfer activity training', 'Home rehabilitation', 'Architectural barriers and environmental regulations for disabled people', 'Hand training', 'Occupational therapy in hemiplegia', 'Occupational therapy in cerebral palsy', 'Assessment and training in sense-perception-motor integration', 'Occupational therapy in lower motor neuron lesions and specific cases'.
FTR330KLİNİK YAZ STAJI
SUMMER CLINICAL PRACTICE
Z082.03.08Bir fizyoterapistin gözlemi altında ve klinik ortamda, derslerde edilen bilgilerin pekiştirilmesine yönelik uygulama ve gözlemler yapılacaktır. 4 haftalık bir program olup uygulama raporları değerlendirme için bölüm yönetimine sunulacaktır.This course covers the following topics: 'Making practice and observations in a clinical setting while the students are under observation of a physiotherapist to consolidate the information what they learned in lessons', 'Giving the application report to department management for evaluation at the end of the 4-week program
FTR332NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR-II
NEUROPHYSIOLOGICAL APPROACHES-II
Z223.04.04Nörogelişimsel tedavi kapsamında uygulanan fizyoterapi metodlarına genel giriş, hemipleji rehabilitasyonunda kullanılan Brunnstrom, Bobath ve Johnstone yöntemlerinin teorik temellerinin ve pratik uygulamalarının öğretilmesi.
FTR334KARDİYAK REHABİLİTASYON
CARDIAC REHABILITATION
Z223.04.04Bu ders içeriği, kalp anatomisi ve koroner dolaşım, normal kardiyak fonksiyonlar, kalp hastalıkları ve risk faktörleri, konjenital kalp hastalıkları, kardiyak ritim bozuklukları ve kapak hastalıkları, kardiyak rehabilitasyon ilkeleri, myokard infarktüsü ve fizyoterapi rehabilitasyon, koroner arter hastalığı ve tedavisi, kalp cerrahisi sonrası hastane içi fizyoterapi ve rehabilitasyon, kalp cerrahisinde taburculuk sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon, kardiyak hastalıklarda egzersiz testleri ve protokoller, pediatrik kalp hastalarında rehabilitasyon ve vaka çalışmalarını kapsamaktadır.This course content includes heart anatomy and coronary circulation, normal cardiac functions, heart diseases and risk factors, congenital heart diseases, cardiac rhythm disorders and valve diseases, cardiac rehabilitation principles, myocardial infarction and physiotherapy rehabilitation, coronary artery disease and its treatment, after cardiac surgery. It includes in-hospital physiotherapy and rehabilitation, post-discharge physiotherapy and rehabilitation in cardiac surgery, exercise tests and protocols in cardiac diseases, rehabilitation and case studies in pediatric heart patients.
FTR326GERİATRİK REHABİLİTASYON
GERIATRIC REHABILITATION
S202.03.02Öğrenciler aşağıdaki konulara özel klinik değerlendirme, rehabilitasyon ve tedaviyi öğrenir; Yaşlılık kavramı, geriatri ekibi, geriatrik medikal değerlendirme, yaşlılarda kas iskelet sitemi problemleri, yaşlılarda kardiyovasküler sistem ve sorunlar, yaşlılarda solunum sistemi ve sorunlar, kognitif bozukluklar, alzheimer, demans, geriatride fizyoterapi değerlendirmesi, yaşam kalitesi değerlendirmesi, yaşlılarda düşmeler ve denge sorunları, üriner-fekal inkantinans ve fizyoterapi, yaşlılık ve egzersiz.Students learn clinical evaluation, rehabilitation and treatment specific to the following subjects; Elderly concept, geriatric team, geriatric medical evaluation, musculoskeletal problems in the elderly, cardiovascular system and problems in the elderly, respiratory system and problems in the elderly, cognitive disorders, alzheimer, dementia, physiotherapy evaluation in geriatrics, quality of life assessment, falls and balance problems in the elderly, urinary -fecal incontinence and physiotherapy, old age and exercise.
BES328FONKSİYONEL GIDALAR
FONKSİYONEL GIDALAR
F202.03.02
BES342ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ
MOTHER AND CHILD NUTRITION
F202.03.02İnsan vücudunun yapısı ve çalışması, beslenme ile ilgili tanımlar ve besin öğeleri, gebelik döneminde beslenme, emziklilik döneminde beslenme, 0-1 yaş döneminde beslenme, okul öncesi ve okul dönemi çocuklarında beslenme, adölesan beslenmesi, çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılmasıThe structure and work of the human body, definitions and nutrients related to nutrition, nutrition during pregnancy, nutrition during breastfeeding, nutrition during 0-1 years of age, nutrition in preschool and school children, adolescent nutrition, healthy eating habits for children
HEM372CİNSEL SAĞLIK
SEXUAL HEALTH
F202.03.02Üreme sağlığı ve cinsel sağlığın temel kavramları, toplumsal cinsiyet, cinsel fonksiyon bozuklukları, gebelik, lohusalık, menapoz, andropoz ve yaşlılıkta cinsellik, danışmanlık.Essential concepts of reproductive and sexual health, gender, sexual dysfunctions, sexuality in pregnancy, postpartum, menopause, andropause and senium, sexual counselling.
OSB304YÖNETİM FELSEFESİ
MANAGEMENT PHILOSOPHY
F303.03.03Dersin içeriği aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 1. Felsefeye giri 2. Felsefik akımlar 3. Yönetime giriş 4. Yönetsel akımlar 5. Yönetim ve Psikoloji 6. Yönetim ve Sosyoloji 7. Yönetim ve hukuk 8. Yönetim ve ekonomi 9. Yönetim ve politika 10. Yönetim ve sanat 11. TartışmaThe content of the course is as follows. 1. Introduction to philosophy 2. Philosophical trends 3. Introduction to direction 4. Managerial movements 5. Management and Psychology 6. Management and Sociology 7. Management and law 8. Management and economy 9. Management and politics 10. Management and art 11. Discussion
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FTR419REHABİLİTASYON SEMİNERİ
REHABILITATION SEMINARS
Z202.02.02'Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında öğrencinin seçeceği bir konuyu incelemesi, literatür bilgisi ile desteklemesi ve sunması' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Examining a subject chosen by the student in the field of Physiotherapy and Rehabilitation, supporting it with literature knowledge and presenting it'.
FTR423FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN PHYSIOTHERAPY
Z202.02.02'Bilim', 'Bilimsel araştırma', 'Bilimsel araştırma sınıflaması', 'Bilimsel makale okuma, değerlendirme', 'Araştırma planlama', 'Konu seçimi ve amaç', 'Literatür taraması', 'Materyal-metod seçimi', 'Veri toplama', 'Ölçüm, biyoistatistik, veri analizi', 'Bulguların değerlendirilmesi, bulguların yorumlanması', 'Önerme', 'Makale yazımı ve yayınlanması' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Science', 'Scientific research', 'Classification of scientific research', 'Scientific article reading, evaluation', 'Research planning', 'Subject selection and aim', 'Literature review', 'Material-method selection', 'Data collection', 'Measurement, biostatistics, data analysis', 'Evaluation of the findings', 'Interpretation of the findings', 'Suggestion', 'Article writing and publication'.
FTR427KLİNİK UYGULAMA I
CLİNİCAL PRACTICE I
Z02010.018.020Nörolojik, Nöroşirurjik, Ortopedik, Sporcu, Pediatrik, Kardiyopulmoner, Jinekolojik, Geriartik, Romatolojik, İş ve Uğraşı, Protez, Ortez ve El Rehabilitasyonu ile Genel Fizyoterapi alanlarında uygun yerlerde yapılan staj uygulamalarını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Clinical practices at appropriate places in neurological, neurosurgical, orthopedic, sports, pediatric, cardiopulmonary, gynecology, geriatric, rheumatology, occupational, prosthetics, orthotics, hand rehabilitation and general physiotherapy'.
FTR429KLİNİK PROBLEM ÇÖZME I
CLINICAL PROBLEM SOLVING I
Z303.03.03Nörolojik, ortopedik, pediatrik ve romatolojik vaka sunumları ve hastalar üzerinden tartışma konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Neurological, orthopedic, pediatric and rheumatological case reports' and 'Discussion topics on patients'.
FTR437İLK YARDIM VE TEMEL UYGULAMALARI
BASIC PRINCIPLE OF FIRST AID
Z122.02.03Afetlerde bakım ve ilk yardımın yanında acil bakımı da kapsayan temel kavramların öğrenilmesi, kazazedenin ilk yardım girişiminin yapılabilmesi ve acil bakımının yürütülmesi, homeostazisin sürdürülmesi için gerekli olacak teorik ve uygulama becerilerinin ders ve teknik laboratuvar ortamında kazandırılması.Learning about the basic concepts which covers the emergency care besides the care and first aid to be offered in disasters, being able to carry out the first aid attempt to the victims of accidents and to carry out the emergency care, attaining the theoretical and practical skills necessary for the maintenance of homeostasis in the environment of class and technical laboratory.
FTR433SKOLYOZ REHABİLATSYONU
SCOLIOSIS PHYSIOTHERAPY
S202.03.02Skolyozda fizyoterapi ve rehabilitasyon dersinde, skolyozun tanımı, klasifikasyonu, etyoloji ve patolojisi, skolyozda kullanılan değerlendirme yöntemleri, değerlendirme sonucu ortaya çıkan verilerin yorumlanması, skolyozda iki boyutlu ve üç boyutlu egzersiz tedavi modaliteleri anlatılmaktadır.In the course of physiotherapy and rehabilitation in scoliosis, the definition, classification, etiology and pathology of scoliosis, evaluation methods used in scoliosis, interpretation of the data resulting from the evaluation, two-dimensional and three-dimensional exercise treatment modalities in scoliosis are explained.
FTR435KADIN SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ
WOMEN'S HEALTH PHYSIOTHERAPY
S202.03.02Kadın Sağlığında Fizyoterapinin kapsadığı problemlerin tanımı, sınıflandırılması, koruyucu yaklaşımlar, uygulanabilecek farklı fizyoterapi yaklaşımlarının seçimi ve bu yaklaşımların uygulama prensipleri.Definition and classification of the problems covered by Physiotherapy in Women's Health, preventive approaches, selection of different physiotherapy approaches that can be applied and the application principles of these approaches.
OSB403MEKÂN VE SAĞLIK
SPACE AND HEALTH
S303.03.03Farklı grupların mekan kullanımı ve sağlık ilişkisi sorgulanacak (çocuklar, engelliler, yaşlılar, kadınlar ve LGBTI bireyler, göçmenler, mahpuslar) Mekanda sağlığı etkileyen faktörler (ses, küresel ısınma, nükleer ve çevresel atıklar, zirai ilaçlar GDO, vd.) Bu konulara kentsel yaşamın getirdiği birlikte yaşam pratikleri ve sağlık bilimlerinin getirdiği bilgi birikimi çerçevesinden bakış açısı geliştirmek için okumalar, tartışmalar ve uygulamalar yapılacaktır.The use of space by different groups and its relation to health (children, disabled, elderly, women and LGBTI, migrants, prisoners) Things influencing health in everyday spaces (sounds, global warming, nuclear and environmental waste, pesticides, GMO, etc) Readings, discussions and field assignments to reflect on the the practices of urban living and to develop a health sciences perspective in these topics
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FTR416BİYOİSTATİSTİK
BIOSTATISTICS
Z202.02.02'Biyoistatistiğin tanımını, önemini ve sağlık bilimlerindeki yeri' 'Verilerin sunulmasında tablo ve grafik gösterimi, tanımlayıcı istatistikler, örnekleme yöntemleri, olasılık kuralları, istatistiksel ilişki' ve 'Karar verme ile ilgili genel bilgiler' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Emphasizes the definition, importance and the place of biostatistics in health science', 'Overview of table and graphic representation of the submission of data', 'Descriptive statistics', 'Sampling methods', 'Rules of probability', 'Statistical relationships and General information about decision making'.
FTR418HALK SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION IN PUBLIC HEALTH
Z202.02.02'Sağlık kavramı', 'Sağlığa etki eden faktörler', 'ICF', 'Birinci basamak sağlık hizmetlerinde fizyoterapistin rolü', 'Fizyoterapide koruyucu yaklaşımlar', 'Sağlığın geliştirilmesi', 'Koruyucu rehabilitasyon programlarının amaçları, örnekleri', 'Çocuklarda ve Yaşlılarda Koruyucu Rehabilitasyon program örnekleri' konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Health concept', 'Factors affecting health', 'ICF', 'Role of the physiotherapist in primary health care', 'Preventive approaches in physiotherapy', 'Health promotion', 'Purposes and examples of preventive rehabilitation programs', 'Preventive rehabilitation program examples in children and the elderly'.
FTR422KLİNİK UYGULAMA II
CLİNİCAL PRACTICE II
Z02010.018.020Nörolojik, Nöroşirurjik, Ortopedik, Sporcu, Pediatrik, Kardiyopulmoner, Jinekolojik, Geriartik, Romatolojik, İş ve Uğraşı, Protez, Ortez ve El Rehabilitasyonu ile Genel Fizyoterapi alanlarında uygun yerlerde yapılan staj uygulamalarını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Clinical practices at appropriate places in neurological, neurosurgical, orthopedic, sports, pediatric, cardiopulmonary, gynecology, geriatric, rheumatology, occupational, prosthetics, orthotics, hand rehabilitation and general physiotherapy'.
FTR424KLİNİK PROBLEM ÇÖZME II
CLINICAL PROBLEM SOLVING II
Z303.03.03Nörolojik, ortopedik, pediatrik ve romatolojik vaka sunumları ve hastalar üzerinden tartışma konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Neurologic, orthopedics, rheumatologic, pediatric disorders are discussed on case presentations and patients in this lesson'.
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
FTR482AĞRI VE FİZYOTERAPİ
PAIN AND PHYSIOTHERAPHY
S202.03.02'Ağrı, ağrının algılanması, ağrı tipleri ve nitelikleri', 'Ağrının inhibisyonu', 'Yetişkinlerde/yenidoğan ve çocuklarda ağrının değerlendirilmesi', 'Ağrının yönetiminde kullanılan fizyoterapi yaklaşımları', 'Ağrıyla başa çıkmada kullanılan farklı tedavi yöntemleri', 'Egzersizin ağrı yönetiminde yeri' ve ağrı ile ilgili literatür tarama konularını kapsamaktadır.This course covers the following topics: 'Physiological mechanisms of pain', 'Types and characteristics of pain', 'Pain receptors and pain routes', 'Pain assessment methods', 'Musculoskeletal pains and treatment approaches', 'Methods used to manage pain', 'The role of exercise in pain management'.
FTR484OBEZİTE FİZYOTERAPİSİ
OBESITY PHYSIOTHERAPY
S202.03.02Obezite tanımı, etyolojisi ve sınıflandırması, erişkin obez hastanın değerlendirilmesi, çocuklarda obezite ve değerlendirilmesi, yaşlılarda obezite, obezite ve komorbit hastalıklar, obezite tedavisi: Beslenme, egzersiz ve cerrahi yöntemler; fiziksel aktivite seviyesi, uyku ve obezite, kilo alımı ve kaybında fiziksel aktivitenin yeri, hamilelikte kilo kontrolü ve fiziksel aktivite, obezite ile savaşta okul, iş yeri ve toplumsal çalışmalar.Obesity diagnosis, etiology and classification, Evaluation of adults, children, elderly with obesity, obesity and comorbid disorders, obesity treatment: Diet, exercise, and surgery; physical activity levels, sleep and obesity, physical activity in weight gain and loss, weight control and physical activity in pregnancy, schools, workplace and social studies in fight against obesity.
OSB402BESİN DESTEKLERİ
NUTRITIONAL SUPPLEMENTS
S303.03.03Yeterli ve dengeli beslenmek için beslenmede esas olan besin ögeleri ve gereksinimler gibi konuları kapsar. Hastalık durumu ve farklı gruplarda besin desteklerinin önemini anlatmak.It covers topics such as nutrients and requirements that are essential for a sufficient and balanced diet. Explain the importance of nutritional support in different groups.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.