English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-HEALTH CARE MANAGEMENT (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-HEALTH CARE MANAGEMENT (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SKY501SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT AND ORGANIZATION IN HEALTH INSTITUTIONS
Z303.06.03Bir örgütün yönetim ile ilgili temel kavram ve konular (örgüt, yönetim ve yönetici tanımları, yönetim becerileri, rolleri ve düzeyleri ve yönetim süreci), temel örgüt kuramları (klasik, neoklasik, kantitatif, modern ve yeni yaklaşımlar), dış çevre ve örgütler üzerindeki etkisi ve planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetimden oluşan dört temel yönetim fonksiyonuBasic concepts and issues related to an organization's management (organization, management and administration definitions, management skills, roles and levels and management processes), basic organizational theories (classical, neoclassical, quantitative, modern and new approaches), the impact on the external environment and organizations and planning, organizing, directing and control consisting of four basic management functions
SKY511YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT AND ORGANIZATION
Z303.06.03Yönetim-Yönetici Kavramları, Yönetimin Temel Özellikleri, Yönetsel Düzeyler, Roller ve Beceriler, Örgüt Kavramı, Yönetimin Tarihsel Gelişimi (Yönetim Teorileri), Yönetim Fonksiyonları, Çağdaş ve Güncel Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Örgütlerde Davranış ve Süreçleri kapsamaktadırConcepts of Management-Manager, Basic Properties of Management, Administrative Levels, Role and Skills, Concept of Organization, Historical Development of Management (Management Theories), Management Functions, Contemporary and Contemporary Concepts, Approaches and Applications, Behavior and Processes in Organizations.
SKY512BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bilimsel bir araştırma önerisi hazırlanabilmesi, gerekli araştırma yöntem ve tekniklerini seçilebilmesi, elde edilen bulguları yorumlayarak tartışabilmesi ve bilimsel araştırma ve yayın etiği konusundaki bilgilerini arttırılması, bilimsel yazım ve etik kurallarına uygun biçimde araştırma raporu hazırlanabilmesi.What is scientific information? Differences between Potivism and Qualitative Research. What is the research framework of the scientific work? Hypothesis, what does hypothesis mean? The difference between a behavioral school and a traditional approach? What are the steps of the makalen? Writing rules, footnotes, references and quoting.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG505DÖNEM PROJESİ
TERM PROJECT
Z000.030.00Dönem projesi çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.The term project work is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, the collection and processing of data and the justification of the thesis, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the subject. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking data collection and the theory to the thesis topic, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued taking into account the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation phase including thinking and conclusion, and (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SKY502SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT AND ORGANIZATION IN HEALTHCARE SERVICES
Z303.06.03Bir örgütün yönetim ile ilgili temel kavram ve konular (örgüt, yönetim ve yönetici tanımları, yönetim becerileri, rolleri ve düzeyleri ve yönetim süreci), temel örgüt kuramları (klasik, neoklasik, kantitatif, modern ve yeni yaklaşımlar), dış çevre ve örgütler üzerindeki etkisi ve planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetimden oluşan dört temel yönetim fonksiyonuBasic concepts and issues related to an organization's management (organization, management and administration definitions, management skills, roles and levels and management processes), basic organizational theories (classical, neoclassical, quantitative, modern and new approaches), the impact on the external environment and organizations and planning, organizing, directing and control consisting of four basic management functions
SKY522SAĞLIK HUKUKU
HEALTH LAW
Z303.06.03Sağlık hukuk kavramları / sağlık mevzuatı / Türkiye'deki yasal düzenlemeler ve son değişiklikler / hasta hakları / sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları / etik.Health law concepts / health legislation / regulations and recent changes in Turkey / patient rights / rights and responsibilities of health workers / ethics.
SKY524SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM
STRATEGIC MANAGEMENT IN HEALTH ORGANIZATIONS
Z303.06.03Bu ders, stratejik yönetim ile ilgili temel kavram, kuramları ve uygulama tekniklerini içerir.This course includes basic concepts, theories and application techniques related to strategic management.
SKY526YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT AND ORGANIZATION
Z303.06.03Yönetim-Yönetici Kavramları, Yönetimin Temel Özellikleri, Yönetsel Düzeyler, Roller ve Beceriler, Örgüt Kavramı, Yönetimin Tarihsel Gelişimi (Yönetim Teorileri), Yönetim Fonksiyonları, Çağdaş ve Güncel Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Örgütlerde Davranış ve Süreçleri kapsamaktadırConcepts of Management-Manager, Basic Properties of Management, Administrative Levels, Role and Skills, Concept of Organization, Historical Development of Management (Management Theories), Management Functions, Contemporary and Contemporary Concepts, Approaches and Applications, Behavior and Processes in Organizations.
SKY504SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ
QUALITY MANAGEMENT IN HEALTH INSTITUTIONS
S303.06.03Modern Sağlık İşletmeleri Yönetişim Sistemi, Toplam Kalite Yönetim Sistemi, Kalite Danışmanlığı, Sağlık İşletmelerinde Akreditasyon, Hasta ve Çalışan Güvenliği Sistemi, Sağlık Hizmetleri Kalite Standartları ve Güvenlik Raporlama Sistemi, Siber Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Kalite ve Stok Yönetimi Sistemi, Performans ve Kalite Yönetim Sistemi, İndikatör Yönetim Sistemi, Kalite Kavramlar Sistemi.Governance System in Modern Health Institutions, Total Quality Management System, Quality Counseling, Accreditation in Health Institutions, Patient and Employee Safety System, Quality Standarts in Health Care and Safety Reporting System, Cyber Information Safety System, Quality and Inventory Management, Indicator Management, Quality Concepts System.
SKY506SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN HEALTH INSTITUTIONS
S303.06.03Örgütsel Davranışın Bilimsel Temelleri; Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi; Araştırma Teknikleri; Örgüt İçinde Birey ve Kişilik; Tutumlar ve İş Tatmini; Bireysel Farklılıkların Temelleri Biyografik Karakteristikler Yetenekler ve Öğrenme; Örgüt Kültürü, Örgütlerde Grup ve Süreçleri; Örgütlerde Grupla Çalışma Teknikleri ve Katılımlı Yönetim; Örgütlerde Güdüleme Süreci ve Kuramları; Örgütlerde Liderlik ve Kuramları; Örgütlerde Çatışma; Örgütlerde Stres ve Yönetimi; Örgütsel Çevre ve Teknoloji; Örgütsel Değişme, Geliştirme, Takım Çalışmaları; Örgütlerde Güç ve Politika; Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve KontrolüScientific basis of organizational behavior,the historical development of organizational behavior, research techniques, individual and identity within an organization, attitudes and job satisfaction, the foundations of individual differences, biographic characteristics, learning and skills, organizational culture, groups and processes in organizations, techniques of working in groups at organizations, participative management, motivation processes and models in organizations, leadership and its models in organizations, conflicts in organizations, stres management in organizations, organizational environment and thecnology, organizational transformation and advancement, team work, power and policies in organizations, behviors of organizational ethics, management and control.
SKY508SAĞLIK EKONOMİSİ
HEALTH ECONOMICS
S303.06.03Sağlık Ekonomisi, Piyasa, Arz, Talep Kavramları, Sağlık Teknolojisi Değerlendirme ve Farmakoekonomi, Ekonomik Değerlendirme Teknikleri, Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Finansman Yöntemleri, Performans ve Geri Ödeme Sistemleri, Sağlık Harcamaları.Health Economics, Market, Health Care Market, Supply and Demand Concepts, Health Technology Assessment, Pharmacoeconomics, Economic Evaluating Techniques, Health Care Financing and Methods, Performance and Reimbursement Systems, Health Expenditures.
SKY510EPİDEMİYOLOJİ
EPIDEMIOLOGY
S303.06.03Epidemiyolojinin tanımı, amacı, kısa tarihsel gelişimi, kullanım alanları, temel kavramlar, kantitatif ölçüler, ölüm, doğum vb çeşitli hızlardan oluşan kalitatif ölçüler, gözlemsel araştırma yöntemleri (tanımlayıcı ve analitik-ekolojik, vaka-kontrol, prevalans, insidans), deneysel araştırma yöntemleri (randomize klinik deneyler, saha deneyleri, toplum deneyleri) ve epidemiyolojik kavram, ölçüm ve tekniklerin yönetimin planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetim fonksiyonlarına uygulanması.Definition, purpose, short historical development, applications, basic concepts, quantitative measurements, death, birth, etc. qualitative dimensions of the various speeds, observational research methods (descriptive and analytical-ecological, case-control, prevalence, incidence), experimental research methods (randomized clinical trials, field trials, community experiments), and epidemiological concepts, measurement and management techniques, planning, organization, direction and implementation of the audit function.
SKY516SAĞLIK MEVZUATI
HEALTH LEGİSLATİON
S303.06.03Sağlık hukuk kavramları / sağlık mevzuatı / Türkiye'deki yasal düzenlemeler ve son değişiklikler / hasta hakları / sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları / etik.Concepts of health law / health legislation / Legal regulations in Turkey and recent changes / patient rights / rights and responsibilities of health workers / ethics.
SKY518SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM
STRATEGİC MANAGEMENT IN HEALTH ORGANIZATIONS
S303.06.03Bu ders, stratejik yönetim ile ilgili temel kavram, kuramları ve uygulama tekniklerini içerir.This course includes basic concepts, theories and application techniques related to strategic management.
SKY520SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİ
MARKETING MANAGEMENT IN HEALTH SERVICES
S303.06.03Pazarlamaya giriş, pazarlama çevresi, tüketici davranışları, pazarlama bilgi sistemleri, hedef pazar belirleme – pazar bölümleme, ürün yönetimi, hizmet ve marka yönetimi, fiyat ve fiyatlandırma stratejileri, halkla ilişkiler ve tanıtım, doğrudan pazarlama.Introduction to marketing, marketing environment, consumer behaviors, marketing information systems, target market determination - market segmentation, product management, service and brand management, price and pricing strategies, public relations and promotion, direct marketing.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG545DÖNEM PROJESİ
TERM PROJECT
Z000.010.00Proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesi, öğrencinin tespit ettiği bir konuda bilimsel kurallara uygun bir metin hazırlaması için gerekli ön bilgilerin verilmesi ve dönem projesi yazım sürecinde öğrencinin yönlendirilmesidir.The term project work is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, the collection and processing of data and the justification of the thesis, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the subject. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking data collection and the theory to the thesis topic, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued taking into account the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation phase including thinking and conclusion, and (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.