English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-HEALTH PHYSICS (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-HEALTH PHYSICS (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG510SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Z303.06.03Bu ders sağlık bilimlerinde bilimsel araştırmanın önemi, araştırma sürecinin anlaşılması, literatür tarama ve okuma, araştırma sorusu belirleme, hipotez üretme ve geliştirme, nitel ve nicel araştırma tasarımı yapabilme, örneklem seçimi, veri toplama, veri toplama aracı geliştirme ve kullanabilme yeteneğinin kazandırılması, araştırma bulgularının raporlandırılması, araştırma ve yayın etiği, araştırma kritiği yapabilme, kanıta ortaya çıkartma ve mevcut kanıtları kullanabilme yetkinliği kazandırır.This course covers the importance of scientific research in health sciences, understanding the research process, scanning and reading literature, determining research questions, generating and developing hypotheses, making qualitative and quantitative research designs, sample selection, data collection, gaining the ability to develop and use data collection tools, evaluating research findings. It provides the competence to report, research and publication ethics, to criticize research, to reveal evidence and to use existing evidence.
SFZ521RADYASYON FİZİĞİ
RADIATION PHYSICS
Z303.06.03Temel Kavramlar, Atomun ve Çekirdeğin Yapısı, Radyoaktivite ve Radyoaktif Bozunum, Radyasyon Çeşitleri ve Özellikleri, Radyasyon Birimleri, Radyasyonun Madde ile Etkileşmesi, Radyasyon Transportu.
SFZ523RADYASYON ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
RADIATION MEASUREMENTS METHODS
Z303.06.03Radyasyon Kaynakları;Radyasyon Etkileşmeleri : Ağır Yüklü Parçacıklar, Hızlı Elektronlar, X ve Gama Işınları ve Nötronlar ile Etkileşim;, Sayım İstatistiği ve Hata Hesabı: Radyasyonun Dedeksiyonu, Radyasyon Dedektörlerin Genel Özellikleri: Dedektör Çalışma Modları, Enerji Rezolüsyonu, Dedektör Verimi, Ölü Zaman; İyon Odaları, Orantılı Sayıcılar, Geiger Müller Dedektörleri, Sintilasyon Dedektörleri, Yarı İlletken Dedektörler, Nötron Dedeksiyonu ve Spektroskopi, Gama Spektroskopisi.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG503TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00
SFZ506RADYASYONDAN KORUNMA
RADIATION PROTECTION
Z303.06.03Radyasyon Doz Birimleri, Soğurulan Radyasyon Dozu, Radyasyon doz eşdeğeri, Işınlama Dozu, Radyasyon Dozu Hesabı, Dış doz Hesaplama, Beta Radyasyon Dozunun Hesaplanması, Gama Dozu, Işınlama, Kerma ve Soğurulan Doz Hesaplamaları; İç Radyasyon Dozu, Dokuda Soğurulan Doz, Biriken Doz, Tıpta kullanımı, Radyasyon Zırhlama Hesapları; Alfa Kaynaklarının Zırhlama, Beta Kaynaklarını Zırhlama, Foton Kaynaklarının Zırhlanması ve nötron kaynaklarının zırhlanması, Radyasyondan Korunmaya İlişkin Güvenlik standartları, Radyasyondan Korunma Mevzuatı, Radyasyon Görevlileri, Hastalar ve Toplum Üyelerine Yönelik Koruyucu Önlemler.Theorical and practical informations of match-up with sectional imaging and topographic anatomic informations. Pratictical applications about tumor - critical radiosensitive anatomic structures discrimination
SFZ528TIBBİ GÖRÜNTÜLEME FİZİĞİ
MEDICAL IMAGING PHYSICS
Z303.06.03
SFZ516RADYOTERAPİ FİZİĞİ
RADIOTHERAPHY PHYSICS
S303.06.03
SFZ530TANISAL RADYOLOJİ
DIAGNOSTIC RADIOLOGY
S303.06.03
SFZ532NÜKLEER TIP
NUCLEAR MEDICINE
S303.06.03
SFZ533SAĞLIK FİZİKÇİLERİ İÇİN RADYOLOJİK ANATOMİ
SAĞLIK FİZİKÇİLERİ İÇİN RADYOLOJİK ANATOMİ
S303.06.03
SFZ535SAYISAL HESAPLAMA YÖNTEMLERİ VE SAĞLIK FİZİĞİ UYGULAMALARI
SAYISAL HESAPLAMA YÖNTEMLERİ VE SAĞLIK FİZİĞİ UYGULAMALARI
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-3YÜKSEK LİSANS TEZİ I
YÜKSEK LİSANS TEZİ I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-4YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.The thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the examination phase, which can be characterized as the definition of the subject and getting used to the subject, data collection and processing, and the justification of the thesis subject. This process includes the purpose, defining the limitations, the problem (s) to be solved, or the development (s) expected to be achieved. (2) the planning phase in which the student takes into account what the collected information shows and what is related to the general objectives of the thesis. This stage includes the presentation of the theoretical framework that is seen to be related to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for collecting data and linking the theory with the subject of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase where thesis development processes are taken into consideration by considering the planning and development processes, (4) the evaluation phase that includes thinking and inference, (5) the publication phase where the thesis is written, corrected, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.