English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (UE)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (UE)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AUE101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BUE101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY
Z202.02.02İleri seviyede MS Word,bilgisayar donanım ve Bilgisayarı zararlı programlardan korumaBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
IUE101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.In this course, students all kinds of activities they carry out in their own academic reading, speaking, listening and writing skills are designed to enable them to use in a particular activity.
SUE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
SUE107İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
EMPLOYMENT AND SOCIAL SECURITY LAW
Z213.03.03Hukukunun Konusu/İş Hukukunun Kaynakları/İş Sözleşmesi Kavramı/İş Sözleşmesinin Yapılması/İş Sözleşmesinin Geçerliliği/İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları/Ücret/Ücret Çeşitleri/Ücretin Korunması/İşçi Sağlığı ve Güvenliği/İş Sözleşmesinin Sona Ermesi/Geçerli Nedenle Fesih/Haklı Nedenle FesihThe Issue of Law / Business Law Resources / Job Contract Concept / Draw up an Agreement/ Validity of Job Contract / the Debts of the Sides in an Agreement/Salary / Wage Types / Wage Protection / Occupational Health and Safety / Termination of Employee Contract/ Termination with valid reason / rightful termination
SUE111MAKİNE VE TECHİZAT-I
MACHINERY AND EQUIPMENT-I
Z303.06.03Makine ve mekanizma kavramlarının tanımı, tarihsel gelişimi, genel olarak enerjiyi üreten yada enerjiyi kullanarak iş yapan makinelerin sınıflandırılması, Isı, iş, güç iletimi, enerji ve makine kavramları, doğrusal ve dairesel hareketli mekanizmalar, genel malzeme bilgisi, makine elemanları üzerine gelen gerilmeler ve çeşitleri, Genel imal usulleri(talaşlı ve talaşsız), birleştirme elemanları ve yöntemleri, makinelerin bakım ve yağlama metodları, güç aktarma organları ve yatakların neler olduğunu öğrenir, tabloları kullanarak basit bazı hesaplamaları yaparDefinition of machine and mechanismconcepts, its historical development/the classification of machines which are generally produces energy or doing job via using this energy/Heat, work, power transmission, energy and mechanical concepts, linear and circular motion mechanisms/general knowledge of materials, the stresses on the machine elements and types, general manufacturing processes (machining and chipless), combining the elements and methods, the maintenance and lubrication methods of machines, the power transmission bodies, and learn what are the bearings, do some simple calculations by using the tables.
SUE121İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z303.06.03İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, işçi sağlığını etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik faktörler ile ilgili konuların aktarılır. Ayrıca işçi sağlığında özel risk grupları ve sınıf içi teorik çalışmalarla birlikte çevredeki fabrikalara gezi düzenlenerek işçi sağlığı konusunda yapılan çalışmalar yerinde gözlemlenir.General information about worker health and safety, worker health, affecting the physical, mechanical, chemical, biological and ergonomic factors and issues will be transferred. In addition, health workers at special risk groups and in-class theoretical studies of travel arranged with the surrounding factories observed in studies conducted on workers' health.
SUE131KANUNLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN THE LAW
Z202.03.026331 numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.No. 6331 occupational health and safety laws to employers and job security experts and legal rights / law , Law No. 6331 of the subject / Sources of Business Law
TUE101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AUE102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy.
BUE102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
IUE102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
SUE112ACİL DURUM YÖNETİMİ
EMERGENCY MANAGEMENT
Z122.04.03Acil durumlarda yapılması gerkenler, risk halleri, acil durum planlaması gibi konular aktarılır.What to do in emergency situations, the risk cases, such as emergency planning issues is being transferred.
SUE122UYARI İŞARETLERİ VE KİŞİSEL KORUYUCULAR
WARNING SIGNS AND PERSONEL PROTECTIVE EQUIPMENTS
Z202.03.02İşaret ve Uyarı Levhaları önemi, Çeşitleri ve Tespit Yöntemleri / Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğinin İncelenmesi / Vinç Operatörü Yönlendirme İşaretleri.The importance of signs and Warning Signs , Types and Detection Methods / Safety and Health Signs Investigation of Regulation / Crane Operator Guidance Signs .
SUE132FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ
PHYSICAL RISK FACTORS
Z202.03.02Gürültü, Titreşim, Termal konfor, Aydınlatma, İyonize ve iyonize olmayan ışınlar, Alçak ve yüksek basınç.Noise, vibration, thermal comfort, lighting, ionizing and non-ionizing radiation, high and low pressure.
SUE142ERGONOMİ
ERGONOMICS
Z202.03.02Ergonomi kavramının doğuşu, ergonominin tanımı, önemi, amaçları, unsurları. Ergonomik Tasarım İlkeleri. İnsan-makina sisteminde çevre koşullarının incelenmesi: ışık, renk, titreşim, gürültü, zehirli gaz ve tozlar. Sosyal çevre, insan ve psikolojik ortamın özellikleri, üretim ve hizmet sektöründe insan faktörleri ve iş verimliliği. Çalışma ortamındaki fiziksel koşullar. Kontrol ve kumanda düzenekleri. Yüklenme ve zorlanma, Çalışma ve dinleme süreleri. İş gerilimi yorgunluk ve bıkkınlık. Çalışma enerjisi ve işlerin enerji gereksinimleri. Ergonomi ve İş Etüdü İlişkisi. Çalışma yerlerinin antropometrik, fizyolojik, organizasyonel, emniyet açısından şekillendirmesi. İşyerlerinde Ergonomik inceleme.The birth of the concept of ergonomics, its definition, importance, objectives and components. Ergonomic Design Principles. Human-machine system analysis of environmental conditions: light, color, vibration, noise, toxic gas and dust. Social environment, human and psychological characteristics of the environment, human factors, manufacturing and service sectors and labor productivity. Physical conditions in the workplace. Monitoring and control mechanisms. Load and strain, duration of study and listening. Job stress, fatigue and boredom. Work energy and power requirements of jobs. Relation of Ergonomics and Work Study. Work places anthropometric, physiological, organizational, safety in terms of shape. Ergonomic workplaces review.
SUE152MAKİNE VE TECHİZAT-II
MACHINERY AND EQUIPMENT-II
Z202.03.02Isı, iş, güç iletimi, enerji ve makine kavramları, doğrusal ve dairesel hareketli mekanizmalar, genel malzeme bilgisi, makine elemanları üzerine gelen gerilmeler ve çeşitleri, Genel imal usuller birleştirme elemanları ve yöntemleri, makinelerin bakım ve yağlama metodları, güç aktarma organları ve yatakların neler olduğunu öğrenir, tabloları kullanarak basit bazı hesaplamaları yapar.Heat , work, power transmission, energy and machine concepts, linear and circular motion mechanism , general knowledge of materials, from on machine elements stresses and varieties, general manufacturing methods combine elements and methods of maintenance and lubrication methods, machine , driveline and what beds learns that makes some simple calculations using tables.
TUE102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleriClause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SUE213KİMYASAL MADDELER VE TEHLİKELER
CHEMICAL SUBSTANCES AND THEIR HAZARDS
Z303.04.03Kimyasal maddeler Kimyasal maddelerin sınıflandırılması İlgili mevzuat Kimyasal maddelerin depolanması MSDS okuma Kimyasal maddelerin risk analiziChemicals, Classification of chemical substances, Related legislation, Storage of chemical substances, Reading MSDS, Risk analysis of chemical substances.
SUE223YANGINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ
FIRE PROTECTION METHODS
Z303.04.03Yangın, çeşitleri, önleme, talimat hazırlama.Fire, types, prevention, preparation instructions.
SUE233İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LEGISLATION
Z303.04.03Türkiye’de İSG alanındaki yasal düzenlemeler; ilgili yönetmeliklerLegal regulations in the area of OSH in Turkey; and relevant regulations
SUE243ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ GÜVENLİĞİ
ELECTRICAL WORKING SAFETY
Z202.03.02Elektrik ve gerilim kademeleri hakkında bilgi, enerji dağıtım hatalarının genel yapısı, dağıtım tabloları, sigorta hakkında genel bilgiler, priz ve anahtar grupları, elektrik lambalarının genel yapısı, elektrik tesislerinde güvenlik önlemleri, yıldırımın tanımı, yangın ihbar sistemleri ve iş güvenliği konuları ele alınır.Information about electricity and voltage levels, the overall structure of power distribution faults, distribution tables, general information about insurance, plug, and key groups, the general structure of electric lamps, safety measures in electric facilities, , the definition of lightning, fire alarm systems and security issues are handled.
SUE253KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN LIFTING VEHICLES
Z202.03.02Kaldırma, taşıma, istifleme, kaldırma araçlarının sınıflandırılması ve elemanları, kaldırma araçlarının güvenli kullanımı, kaldırma araçlarında periyodik kontroller, ilgili mevzuat.Lifting, moving, stacking, classification and elements of lifting equipment, safe use of lifting equipment, lifting equipment in periodic checks, relevant legislation.
SUE255BASINÇLI KAPLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN PRESSURE VESSELS
Z303.03.03Basınçlı kap çeşitleri ve sınıflandırılması, basınçlı kapların oluşturduğu riskler ve korunma tedbirleri, kazanlarda güvenlik, kompresörlerde güvenlik, basınçlı tank ve tüpler, basınçlı kapların periyodik, kontrolleri ve test teknikleri, imalatçılarının sorumlulukları, ilgili mevzuat.Pressure vessel types and classification of the risks posed and protection measures pressure vessels, boilers security, compressors, pressure tanks and cylinders, pressure vessels, periodically, inspections and testing techniques, the responsibility of manufacturers, related legislation.
SUE263MESLEK HASTALIKLARI
OCCUPATIONAL DISEASES
Z202.03.02Meslek hastalıkları temel tanımlar, sınıflandırılması, kimyasal risk etmen kaynaklı meslek hastalıkları, fiziksel risk etmen kaynaklı meslek hastalıkları, biyolojik risk etmen kaynaklı meslek hastalıkları, ergonomik risk etmen kaynaklı meslek hastalıkları, psikososyal risk etmen kaynaklı meslek hastalıkları, ilgili kanun içeriği.Occupational diseases, varieties, industry risks, diagnosis and treatment.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SUE203İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
S202.02.02İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi alanları. İnsan kaynakları yönetimindeki temel yaklaşımlar ve fonksiyonlar üzerine çalışmalar.Definition, importance and areas of human resources management. Basic approaches in human resources management and studies on functions.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GUE201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
SUE214YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN CONSTRUCTION WORKS​
Z202.03.02Yapı işlerinde iş güvenliği, ekipmanlar, yasal düzenlemeler, çevre koruma gibi iş güvenliğinin tüm süreçlerinin yapı işlerindeki süreci.Job security in construction, equipment, legislation, environmental protection, job security, all the processes of the process of construction jobs.
SUE224İSİG YÖNETİM SİSTEMLERİ
OCCUPATIONAL HEALT AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
Z202.03.02Derste, iş sağlığı ve güvenliği süteçleri yanında, yönetim sisteminin oluşturulması, ekip çalışması, stres, personel geliştirme gibi yönetim bilimi ile ilgili konular ele alınır.In the course, occupational health and safety processes, as well as the creation of the management system, team work, stress, management science, such as staff development issues are handled.
SUE234İŞ YERLERİNDE RİSK ANALİZİ VE METODLARI
RISK ANALYSIS AND METHODS IN WORKPLACES
Z223.04.04Risk analizi ve değerlendirmesine ilişkin temel kavramlar, Risk değerlendirmesine ilişkin yasal gerekler, Risk değerlendirme metodolojileri ve dikkat edilmesi gereken hususlar, Risk Değerlendirme Rehberi, Risk Değerlendirme ProsedürüBasic concepts related to risk analysis and assessment, Legal requirements for risk assessment, Risk assessment methodologies and issues must be considered, Risk Assessment Guide, Risk Assessment Procedure.
SUE244İŞ HİJYENİ
LABOR HYGIENE
Z202.03.02İş Ortamlarında Hijyen / Araç, Gereç, Malzeme, Koruyucu Ekipman Ve Teçhizatta Hijyen / Etkileri / Mücadele Yollan / Gerekli Malzeme, Madde Ve Sistemler / Cildin Yapısı / Ciltteki Hastalık Yapabilen Mikroorganizmalar / Mikropların Dünyası / Mikroskobik Ölçek / Mikrobik Çoğalma / Çapraz Bulaşma / Kişisel Hijyen /El Hijyeni / Tuvalet Hijyeni / El Yıkamanın Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Açısından önemi /Business Environments Hygiene / Vehicle, Equipment, Materials, Protective Equipment and Hygiene Equipment / Effects / Fighting roads / Required Material, Articles And Systems / Skin Structure of Microorganisms Able skin disease / germs World / Microscopic Scale / Microbial Growth / Cross Infection / Personal Hygiene / Hand Hygiene / Toilet Hygiene / Hand Washing significance in terms of Communicable Disease Prevention /
SUE252MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN MINES
Z303.03.03Yeraltı ve yerüstü maden işletmeleri, sondaj ile maden çıkarılan işletmeler, yerüstü madenlerde çalışmalar, maden işletmelerinde kullanılan makineler ve özellikleri, tozla mücadele, madenlerde havalandırma, grizu ve toz patlamaları, delme, patlatma, madenlerde göçükler, toprak kayması ve su baskınları, ilgili mevzuat.Underground and surface mining, mineral-extracting enterprises with drilling, surface mines in the works, machinery and properties used in mining, dust, fighting, ventilation in mines, methane gas and dust explosions, drilling, blasting, dents in the mines, landslides and flooding, the relevant legislation.
SUE254KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN WELDING WORKS
Z122.03.03Kaynak türleri, gazlar ve gaz tüpleri, kaynak ekipmanları, gaz, toz, duman, ışın, ışık, ısı riskleri ve korunma yöntemleri, ilgili mevzuat.Welding types, gases and gas cylinders, welding equipment, gas, dust, smoke, radiation, light, heat risks and prevention methods, relevant legislation.
SUE264İŞ KAZALARI
WORK ACCIDENTS
Z202.03.02Emniyetsiz durum ve hareketler, kaza sebep teorileri, iş kazası modelleri, , iş kazasını oluşturan faktörler, kaza oluşumunu açıklayan özel yaklaşımlar, kaza soruşturma ve raporlama, güvenlik performansı, kaza maliyeti hesaplama modeli, iş kazalarının sosyo-ekonomik boyutuUnsafe situations and movements, accident causation theories , work injury models , the factors that make up the work accident, special approaches to explaining the formation of an accident , accident investigation and reporting , security, performance, accidents costing model, socio- economic aspects of occupational accidents.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SUE202TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
TOTAL QUALITY MANAGEMENT
S202.02.02Kalite kavramı ve kalite anlayışının gelişimi. toplam kalite yönetiminin temelleri ve toplam kalite yönetimi tanımı, felsefesi. toplam kalite yönetiminin unsurları ve bu unsurların tek tek incelenmesi. yönetsel kalite fonksiyonlarından toplam kalite planlaması. toplam kalite organizasyonu ve denetlenmesi. toplam kalite yönetiminde Değişim yönetimi ve işletme kültürü. toplam kalite yönetiminde örgütsel iletişim. toplam kalite yönetimi ve motivasyon. toplam kalite yönetiminde ekip çalışmaları. insan kaynakları yönetimi ve toplam kalite yönetimine katkısı. işletmelerde eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin toplam kalite yönetimi açısından incelenmesi. toplam kalite yönetiminin rekabete etkileri ve bu konuda sağladığı avantajlar. kalite güvence sistemleri ve belgelendirme.Understanding of the concept of quality development and quality. Fundamentals of total quality management and total quality management definition and philosophy. the elements of total quality management. motivation, team work. the change management and business culture. Expressing the relationship of total quality management and human resources. the quality issurance systems.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.