English

FACULTY OF COMMUNICATION-VISUAL COMMUNICATION DESIGN

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF COMMUNICATION-VISUAL COMMUNICATION DESIGN
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02İleri seviyede MS Word,bilgisayar donanım ve Bilgisayarı zararlı programlardan korumaBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
GRS121GÖRSEL İLETİŞİME GİRİŞ
INRODUCTION TO VISUAL COMMUNICATION
Z303.06.03Görsel iletişimin temel dili. Simgeler, semboller, işaretler. Tasarım, fotoğraf, reklamcılık gibi alanlarda görsel iletişimin temel diline ilişkin görsel örnekler.Underlying language of visual communication. Icons, symbols, signs. Visual examples of underlying language of visual communication such as design, photography and advertisements.
ILF111İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO COMMUNICATION SCIENCE
Z303.05.03İletişimin; tanımı, tarihçesi, türleri, öğeleri, işlevleri konularındaki temel kavramları kapsar.Developmental stages of communication, types, features, functions and to give information about the basic concepts and theoretical issues will be evaluated.
ILF131İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ
COMMUNICATION SOCIOLOGY
Z303.05.03Sosyolojinin temel kavramları, sosyolojik bakış açısı, modern sosyoloji teorileri, küreselleşme, sosyal yapı ve kültür, kültür ve medeniyet, sosyal ve kültürel değişme konuları ele alınacaktır.Fundamental terms of sociology, sociological point of view, modern sociological theory, globalization, social structure and sulture, culture and civilization, social and cultural change lectures will be eveluated.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
PSR193SİYASETİN TEMEL KAVRAMLARI
FUNDAMENTALS OF POLITICAL SCIENCE
Z303.04.03Tarihi süreç içerisinde siyaset biliminin geçirdiği evreler, siyasetin toplum içerisinde kurumlar aracılığıyla somutlanması, yönetim biçimi olarak demokrasi, siyasetin yapılmasına imkan sağlayan aktörler ele alınacaktır.Scientific approach, methodology and basic concepts of the course, historical stages that political science has gone through, the materialisation of the politics in the society through the institutions. Democracy as a governance model, actors that allow policy-making will be evaluated.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
GRS122TEMEL SANAT EĞİTİMİ
BASIC ART EDUCATION
Z122.010.03Nokta-çizgi, açık-koyu, ışık-gölge, form çağrışımları ve kompozisyon, doku, renk, strüktür ve perspektif konuları ve bunlara ilişkin uygulama çalışmaları.Point-dash, light-dark, light -shadow, form associations and composition, texture, color, structure, perspective and implementation activities related to these issues.
HUK161HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
BASIC PRINCIPLES OF LAW
Z202.04.02Hukuk kavramı. Hukukun görünümleri ve hukuk sistemleri. Hukukun temel kaynakları. Genel hukuk kuralları. Hukuk kurallarının yorumu. Hukuk kurallarının yaptırımları. Hukukun dalları. Kamu hukuku kapsamına giren hukuk dalları. Özel hukuk kapsamına giren hukuk dalları.The concept of the law. Views of the law and legal systems. Main sources of the law. General rules of the law. Interpretation of the rules of the law. Sanctions of the rules of the law. Branches of the law. Branches of the law falling within the scope of public law. Branches of the law falling within the scope of privite law.
ILF132İLETİŞİM VE FELSEFE
COMMUNICATION AND PHILISOPHY
Z303.04.03‘Felsefe nedir?’ sorusuna verilen belli başlı yanıtlar, felsefi bilgiyi diger bilgi türlerinden ayıran özellikler, felsefenin temel alanları ve ana problemleri ele alınacaktır.To comprehend the main answers given to the question of ‘What is Philosophy?’; to distinguish philosophical knowledge from the other types of information, to solve the basic areas of philosophy and its main problems.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO297GENEL EKONOMİ
GENERAL ECONOMY
Z303.04.03Ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilişkisi. Ekonomik sistemler, nüfus meseleleri ve ekonomik büyüme, fiyat mekanizmasının işleyişi. Arz-talep kanunları ve ekonomik karar birimlerinin ana hatları. Üretim, üretim maliyetleri ve üretim faktörleri, tabiat, emek, sermaye, teşebbüs ve türleri, işgücü ve işsizlik sorunları.Definition of economics and its relationship with other sciences. Economic systems, issues of population and economic growth, the functioning of the price mechanism. Outline of the laws of supply and demand and units of economic decision. Production, production costs and factors of production, nature, labor, capital, enterprice and its types, problems in laboring and unemployment.
GRS221BİLGİSAYARLI GRAFİK TASARIMINA GİRİŞ
INTRODUCTION TO COMPUTER AIDED GRAPHIC DESIGN
Z223.05.04Yeni medya teknolojileri desteği ile görsel materyaller üzerinde fikir ve yaratıcılık geliştirme.To develop idea and creativity development using Adobe Photoshop, the most common image processing program.
HUK289İLETİŞİM HUKUKU
COMMUNICATION LAW
Z202.04.02Medya ve toplumsal sorumluluk, medya ve hukuksal çevre, medya ve kamu düzeni, basın özgürlüğü ve sorunları. Uluslararası hukuk ve medya, uluslararası hukuk ve basın özgürlüğü. Türkiye’deki basınla ilgili yasal düzenlemeler, çalışanların ve işverenlerin hakları. Türkiye’de basın özgürlüğü sorunu.The importance of mass communication, mass communication, foundations, international regulations on mass communication
ILF211İLETİŞİM KURAMLARI-I
COMMUNICATION THEORIES-I
Z202.04.02İletişim kuramlarını, sosyal, siyasal, ekonomik değişimler ve teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır.The communication theory , changes in social ,political , economic and technological developments will be discussed.
ILF213MEDYA OKURYAZARLIĞI
MEDIA LITERACY
Z202.05.02Eleştirel medya okuryazarlığı kapsamında medya kullanım alışkanlıkları, dünyada ve Türkiye'de medya okuryazarlığı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ele alınacaktır.In this course will be taught the subjects designed for communication students to intensify their media knowledge.
ILF235İLETİŞİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH TECHNIQUES IN COMMUNICATION
Z202.05.02Bilim, bilimsel araştırma, hipotez, varsayım ve kuram kavramları. Bilimsel araştırma türleri. Bilimsel araştırma süreci. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin özellikleri. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin veri toplama teknikleri. Bilimsel bir araştırma raporunun yazma ve yorumlama teknikleri.Science, social sciences and different paradigms, scientific research project process and fundamental conceptions; evaluation of sources, (General information); Qualitative Research Methods; Quantative Data Capture Methods, Analysis of Datas, writing an report for an research.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
DRO203TEMEL YOGA PRATİĞİ
PRACTICE OF BASIC YOGA
G022.03.02Başlangıç seviyesi yoga pratiğini tanıtır, felsefesi hakkında bilgi sunar, uygulama tekniğini, nefes ve gevşeme tekniklerini öğretir.Presents the begginers level yoga practice, conveys information about its philosophy, teaches yoga, breathing and relaxation techniques.
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
EKO464BİLİM TARİHİ
HISTORY OF SCIENCE
G303.03.03Başlangıçtan günümüze insanlığın bilim alanındaki başarılarını açıklamaya yönelik olacaktır.In the first weeks theoretical basis of science will explained. Scientific developments in ancient Greek, Islam and China will thought. Great discoveries/innovations, which affected humanity, will be discussed. Also, the reason of scientific achievements between 19th century and on will explained
PSR464RUSYA VE AZINLIKLAR
RUSSIA AND MINORITIES
G303.03.03Rusya Federasyonu dünyanın en önemli askeri gücüne sahiptir. Nüfusunun azalması dolaysıyla kendindeki azınlıklara baskı uygulamaya ve onları Ruslaştırmaya çalışmaktadır. Başta Türki ve diğer azınlıkların konumları açıklanacaktır.RF has huge military power. Population is shirinking. Therefor preassure on minorities are growing and regime is trying to Russify them. Main goal is to teach this fact.
SAY201OSMANLI SANATI-I
OTTOMAN ART-I
G303.03.0314. Yüzyıl Osmanlı Türk Mimarisi,Erken devir yapıları ve diğer Anadolu Beylikleri ile karşılaştırılması, 15. Yüzyıl Osmanlı mimarisi, Anadolu ve Anadolu dışındaki yapılardan örnekler; Osmanlı Mimarisinde Dini, Askeri ve Sivil Yapılar: Fonksiyonlarına göre yapılarından tipler; 16. Yüzyıl Türk Mimarisi: Klasik devir mimari eserleri, Mimar Sinan ve eserleri, 14 - 16. Yüzyıllarda Osmanlı Mimarisinde süsleme; Taş, mermer,ahşap, çini Örnekler; Türk El Sanatları; Halı, Kumaş, Minyatür, Cam, Çini ve Seramik.Comparison early (14th century ) Ottoman architecture in with other Anatolian Emirates era buildings. Samples 15th century Anatolian Ottoman architecture and Rumeli and .Ottoman architecture, religious, military and civil Structures: according to the functions of the structures types; Ottoman architectural buildings in Clasical period. Architect Sinan and his works, samples of 14-16. Centuries of Ottoman architecture, ornaments of stone,marble,wood,tiles and Turkish Handicrafts; Carpet, Fabric, miniature, glass, tile and ceramics.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden I. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
TDE433TÜRK EDEBİYATINDA FİKİR HAREKETLERİ
MOVEMENTS OF THOUGHT IN TURKISH LITERATURE
G303.03.03Yenileşme hareketlerinin görüldüğü XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren edebiyatçılarımızın temayül ettiği hatta temsilciliğini yaptığı fikir hareketleri tanıtılır. Bu fikir hareketlerinin toplum üzerindeki etkileri gösterilir ve bu süreç günümüze kadar sürdürülür.Showing the idea movements, which Turkish literary figures have become interested in and even become representatives, since the second half of the XIX. century where innovation movement is seen. Displaying the social outcomes of these idea movements. Following the process until today.
TDE435TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİNE KATKISI
LINGUISTIC EFFECTS OF TURKISH LANGUAGE TO THE WORLD LANGUAGES
G202.03.02Dünya tarihi, kişi, aile, boy, kavim ve ulusların ilişkilerinden ibarettir. Gerçek hayattaki bu ilişkiler, onların dillerine de yansır. Böylece insanlar gibi diller de, bu ilişkilerle gerçekleşmiş melez bir yapı sergilerler. Bu derste, genel dil ilişkileri ile Türkçenin komşu dillerle ilişkileri konu edinilir.World history is consisted of the relations of individuals, family, phratry, race and nations. The relations in their daily lives are reflected in their languages. Therefore just like human beings languages, being created with the relations to other languages, have a have hybrid structure. This class will handle general relations of languages and specifically the relations of Turkish with neighboring languages.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRS222BİLGİSAYARLI GRAFİK TASARIMI UYGULAMALARI
COMPUTER AIDED GRAPHICS DESIGN PRACTICES
Z223.05.04Profesyonel grafik tasarım dünyasına girişle öğrencinlerin hayal gücü ve yeteneklerini ortaya çıkarılması. Yaratcılık ve yeni yaklaşımların üzerinde durarak deneysel projeler hazırlanması.Unveiling students’ imagination with introduction to professional graphic design. Preparing experimental projects by focusing on creativity and new approaches.
GRS224BİLGİSAYARLI YAZI TASARIMI
COMPUTER AIDED WRITING DESIGN
Z223.04.04Tipografinin tarihi, kuralları, sınflandırmaları, uygulamaları ve tasarım temelleri. Bu ders öğrencilere proje ve örneklerin yardımıyla kavramsal, analitik ve işlenebilen beceriler. Uygun terminoloji kullanımı ve bilgisi.The history, rules, classifications applications and design principles of typography.
GRS226SAYISAL FOTOĞRAFÇILIK
DIGITAL PHOTOGRAPHY
Z223.05.04Analogdan sayısala geçerken kazanılan bilgileri içerir. Öğrencilerin seçenekleri bir kamusal mekan ve kurgulayacakları senaryo aracılığı ile belirlenmiş fotoğraf tiplerini oluşturmak üzere çekim yapmaları projelendirilmektedir. Basit bir interaktif yapı oluşturmak üzere fotoğraf görüntülerinin derlenmesi sağlanmaktadır. Çalışmaların dizi haline getirilmesi ve animasyona dönüştürülerek tipografi ve ikonlar gibi grafik elemanlarla desteklenir.This course contains the information that is gained while passing from analog to digital. As a project, students will shoot to create the identified types of photographs with the means of their scenario and public place. The photo images are compiled to create a simple interactive structure. It is supported to make series out of the studies and to convert them into animation with typography, icons and graphic elements.
ILF212İLETİŞİM KURAMLARI-II
COMMUNICATION THEORIES-II
Z202.04.02Eleştirel kuramların temel görüşlerini inceler.The basic insights of critical theories.
ILF214HABER UYGULAMALARI
NEWS PRACTICES
Z223.05.04Haber yazma konusundaki teorik bilgilerin uygulama çalışmalarını içerir.Theoretical knowledge on news writing will be supported with applications.
ILF232SİYASAL İLETİŞİM
POLITICAL COMMUNICATION
Z202.04.02Seçim kampanyaları, propaganda, siyasal mesajların yapıları, farklı yönetim biçimlerinde siyasal iletişim, demokrasi kültürü, siyasal iletişim araçları ve aktörleri, bu araçların kullanımı gibi konuları hakkında bilgi sahibi olur.Knowledge about Election campaigns, propaganda, political messages in the different administrative structures, political communication, the culture of democracy, the political communication tools and actors and usage of these tools.
EFU414SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİZM
SPORTS CULTURE AND OLIMPISM
G202.03.02Antik olimpiyat oyunları, modern olimpizim, uluslararası olimpik akademi, Türkiye’deki olimpik hareketin kuruluşu ve olimpik eğitim.Course Content ancient olympic games, olympism modern international Olympic Academy, the Olympic movement and Olympic education institutions in Turkey.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03Modernleşme kuramları incelenecek; sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak değerlendirilecektir.Modernization theories will be analysed.
PSR444DÜNYA SİYASETİ VE TÜRKİYE
WORLD POLITICS AND TURKEY
G303.03.03İnsan Hakları: Müdahale & Koruma Küresel Gelişme ve Eşitsizlik Küresel Yönetişim ve Küresel Toplum Uluslararası ve Ulus Ötesi Tehditler ve GüvenlikInternational Relations: Theories & Approaches Global Governance &Society Transnational Threats& (In) Security Human Rights: Intervention & Protection Global Prosperity & Inequality
PSR462DİN, KÜLTÜR VE KALKINMA
RELIGION, CULTURE AND DEVELOPMENT
G303.03.03Dersin içeriği Din ve Kalkınmanın arasında kondisyonel bir ilişkinin olduğunu varsayan hipotezlerin analizlerini yapmaktır.The content of the course is to analyze the different hypothesis arguing that there is a conditional relationship in between religion and development.
SAY204OSMANLI SANATI-II
OTTOMAN ART-II
G303.03.0317-18. Yüzyıl Osmanlı Mimarisi: Mimar Sinan'dan sonraki gelişme; Lale Devri ve Batı Etkili Üsluplar; Türk-Barok ve Rokokosu; 19. Yüzyıl ve Son Devir Osmanlı Mimarisi: Ampir ve Neogotik üslup örnekleri, Cami, Türbe, Medrese, Sebil, Çeşme, Han, Hamam, Saray, Kasır ve köşklerle diğer yapı örnekleri; Türk Evlerinin Plan ve Plastik Karakteri: İstanbul-Anadolu'da ev konaklardan örnekler, Osmanlı yapılarında Batı etkili duvar resmi, Nakışlar; İstanbul ve Anadolu'dan örnekler; 18 - 19. Yüzyıllarda Türk Resminin Gelişimi: Yerli ve yabancı ressamlar; Türk El Sanatları: Halı, Kumaş, Minyatür, Cam, Çini ve seramik.Ottoman Architecture in 17th and 19 th century.Development of Ottoman Architecture after Architect Sinan period.; Western effects on Ottoman Architecture style ; Turkish Baroque-and Rococo; Ottoman Architecture in 19th century: Empire and Neogotic Styles, Examples of Mosque, Tomb, Madrasa, fountain, Caravanserai, Bath, Palace, Pavilion and Kiosk and other buildings; Carectericise of Structure of Turkish House and ornaments.Kiosks in İstanbul and Anatolia, Rumelia, Western effective Wall paintings in Ottoman Buildings. Development of Turkish paintings in 18 – 19th. Century.: Native and Foreign artists ; Turkish handicrafts: carpet , Miniature ,glass, tile and ceramic .
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRS321WEB TASARIMI
WEB DESIGN
Z223.08.04Temel HTML kodları düzenler.Student regulates basic HTML codes and uses CSS and Javascript.
GRS323MASAÜSTÜ YAYINCILIK
DESKTOP PUBLISHING
Z122.07.03Yayının oluşturulması, Baskıya Hazırlanması, Baskı öncesi, Baskı ve Baskı sonrası gibi çok aşamalı bir süreç olan masaüstü yayıncılıkta; planlama, teorik çalışma, grafik taslak ve baskı uygulamalarını bütünleştirir ve sonuca ulaştırır. Bilgisayar tabanlı yayıncılığın esaslarını ve ortamlarını ve kullanılacak grafik program örneklerini, uygulamalarını ile inceler ve Belirli Grafik programlarla baskıya hazır hale getirilmesini öğretir.Combining the applications of desktop publishing which is a multilayered process. Teaching fundamentals and media of computer based publishing.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
GRS365ANİMASYON TEKNİKLERİ
ANIMATION TECHNIQUES
S303.04.03Hareketli grafik tasarımı hakkında genel bilgiler edinerek, başta Adobe After Effects programı olmak üzere yeni teknoloji ve yazılımlardan faydalanarak, video ve görsel üzerine çalışmalar yapmak ve bu çalışmalarla hareketli grafik tasarım konusunda bir temel oluşturmak.Principle of motion graphic design. Basic items of Adobe After Effect. Knowledge of Advanced Options, sound and image montage. Spot film production.
GRS367BİLGİSAYAR DESTEKLİ VİDEO KURGU
COMPUTER AIDED VIDEO EDITING
S303.04.03Kurgunun temel ilkeleri. Cut kurgudan başlayıp, çok katmanlı karışık kurguya kadar tüm kurgu teknikleri. Renk ve ses efektlerini tanıma ve kullanma. İyi bir kurgu için çekim aşamasının önemi.Basic concepts. Fundamental principles of production. All production techniques starting from Cut production to layered production. Colour and sound effects. The importance of camera shooting for good production. Editing techniques.
GZC351HABER FOTOĞRAFÇILIĞI
NEWS PHOTOGRAPHY
F303.03.03Haber fotoğrafçılığı, haber fotoğraf çekme teknikleri ve sanatları.The course includes news photograph techniques
OIL303İLETİŞİMDE ETNOGRAFİK ÇALIŞMALAR
ETHNOGRAPHIC STUDIES IN COMMUNICATION
F303.03.03İletişim, kültür, toplum ilişkisi ve iletişimde etnografik çalışmalarEtnography, Cultural Studies, Communication Socialogy
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRS322WEB TASARIMI UYGULAMALARI
WEB DESIGN PRACTISES
Z223.05.04Html, JavaScript, C SS, konularında Dreamweaver Photoshop, Fireworks Flash gibi programları öğrenerek web tasarım materyalleri oluşturma. Bunları gerekli kodlarla işleyebilme.To create web design materials by using programs such as Html, JavaScript, CSS, Dreamweaver Photoshop ,in relation to the subject, and Fireworks Flash and to process necessary codes with these programs.
GRS324MASAÜSTÜ YAYINCILIK UYGULAMALARI
DESKTOP PUBLISHING PRACTISES
Z122.05.03Basım teknikleri, kağıt, ciltleme ve renklerle ilgili profesyonel uygulama yapabilir seviyede bilgi sahibi olur.Professional application of printing techniques, paper, binding and colours.
GRS326AMBALAJ TASARIMI
PACKAGE DESIGN
Z122.05.03Ambalaj tasarımı dersi grafik tasarım öğrencilerini, markalama, grafik tasarım çerçevesinde ambalajlayacakları ürünler servisler konusunda donatır. Öğrenciler ayrıca biçimin, rengin ve iletişimin 3. Boyutuyla perakendecilik çerçevesinde tanışırlar.This course informs the graphic design students on the products and services they will be packaging in the framework of branding and graphic design. The students also meet 3rd dimension of form, color and communication in the framework of retailing.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
GRS366ANİMASYON UYGULAMALARI
ANIMATION PRACTICES
S303.04.03Elektronik ortamda görüntü ve ses işlemlerinin temel kural ve tekniklerinin bilinmesi. Photoshop ve Flash programlarının kullanılması.A continuum of the course Animation Techniques. Principles of animated graphic design. Advanced options, sound and image montage. Spot films to acquire knowledge of Hollywood shooting techniques. Topics of visual effects.
GRS368SAYFA TASARIMI
PAGE DESIGN
S303.04.03Gerekli tasarım prensipleri ve baskı standartları doğrultusunda bireysel projeler hazırlar.Students conduct individual projects in accordance with the principles of design and the required standards of printing.
GZC352İLETİŞİM ETİĞİ
COMMUNICATION ETHICS
F303.03.03İletişim etiği kavramı. İletişim etiği konusundaki güncel sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri. İletişim etiği alanında özdenetim ve ortak denetim sistemleri.Concept of ethics, current issues and solutions, self-regulation in the field of communication and co-regulatory systems are discussed.
OIL302İLERİ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
ADVANCED COMMUNICATION RESEARCH
F303.03.03İletişim, kuram ve toplum ilişkisi, iletişim çalışmalarının düşünsel ve toplumsal üretimde ve yapılardaki rolü ve işlevleri.Communication theory Development communication Information Information theory Semiotics
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
GRS421KURUMSAL KİMLİK TASARIMI
CORPORATE IDENTITY DESIGN
Z122.08.03Kurum kimliği: tanımı, çeşitleri, temelleri. Kurumsal kimlik ve saygınlık kavramlarının önemi. Kurumsal kimlik tasarlamakCorporate identity: description, types and basics. Restructuring process in firms. Preliminary studies in corporate identity change. Desining corporate identitiy.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
GRS461İNTERAKTİF MEDYA TASARIMI
INTERACTIVE MEDIA DESIGN
S303.04.03Web platformu ile mobil platform arasındaki farklar, mobil platformun ortaya çıkış ve gelişim süreci. iOS ve Android Mobil platformların tanıtılması. iOS platformunun geliştirme ortamı olan XCode yazılımının incelenmesi ve swift programlama dili.Interactive media strategies. Effective use of interactive media strategies. Design practice and modern examples.
GRS469KENT, GÖRSEL KİMLİK VE İLETİŞİM
CITY, VISUAL COMMUNICATION AND COMMUNICATION
S303.04.03Şehir planlama, kültürbilim, grafik tasarım ve iletişim disiplinlerinin farklı yaklaşımları. Kent görsel kimliği ve iletişim disiplini ilişkisi. Kent görsel kimliğinin farklı boyutları. Fiziksel görsel kimlik ve grafik görsel kimlik karşılaştırmaları ve bunlara ilişkin uygulama örneklerinin incelenmesi.Urban planning, ethnology, graphic design and different approaches of sciences of communication. The relationship between urban visual identity and the discipline of communication. Different dimensions of urban visual identity. Comparison of physical visual identity and graphical visual identity and examples of their practice.
GRS471JENERİK TASARIMINA GİRİŞ
INTRODUCTION TO GENERICS DESIGN
S303.04.03Hareketli grafik tasarımı prensipleri. After Effects programı temel öğeleri. Gelişmiş seçenekler, ses ve görüntü montajı bilgileri. Jenerik filmi üretimi.Principle of motion graphic design. Basic items of Adobe After Effect. Knowledge of Advanced Options, sound and image montage. Title and credits production.
GRS473TİPOGRAFİK ANİMASYONA GİRİŞ
INTRODUCTION TO TYPOGRAPHIC ANIMATION
S303.04.03Temel tipografi bilgisi, efektif kurgu teknikleri, kurgu ve grafikte çağdaş yaklaşımlar, Adobe After Effects ve Adobe Premiere programlarının animasyon alanında kullanımları, iki ve üç boyutlu tasarım teknikleri ve bunların yazı tasarımı bilgilerine uygulanması, video kurgu programlarıyla yayın çıkışı sonucunu alma uygulamaları.Effective production techniques, contemporary approaches to production, graphics and typography. AdoMultiple uses of single frame 2D and 3D animation techniques. Applications of broadcast outputs with video production programmes.
OIL301GÖRSEL ALGI, İLETİŞİM
VISUAL PERCEPTION, COMMUNICATION
S303.04.03İletişim, İletişim Türleri, Yazılı, görsel, işitsel medya, yeni medya, medye ve ekonomi, medya okuryazarlığı, medyanın mali yapısı.Communication, Types of communication, Written, visual, audiovisual media, new media, media and economy, media literacy, the financial structure of the media.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRS422MARKA TASARIMI VE İMAJ
BRAND DESIGN AND IMAGE
Z122.04.03Marka ve markayla ilişkili temel kavramlar, yaratıcı strateji ve mesaj stratejisi bakımından marka konumlandırma çalışmaları, marka yönetimine dayalı uygulamalar ve çeşitli marka simülasyonları ve örnek çalışmalar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Brand and carrying value; corporate brand, the benefits of a successful brand, effects, changing a company name or brand, brands, and the situation in Turkey
ILF411BİTİRME PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z303.06.03İletişim alanında bir araştırma konusu belirlenerek akademik araştırma ve yazım kuralları çerçevesinde ele alınmaktadır. İlgili konuda proje oluşturması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.Particular research subject will be evaluated according to academical research and editing rules.
GRS460PORTFOLYO TASARIMI
PORTPHOLIO DESIGN
S303.04.03CV hazırlanması. Tasarımcı/müşteri ilişkileri. Özel tasarım çalışmaları ve sunumu.CV preparation. The designer / client relationship. Custom design work and presentation.
GRS462MULTIMEDYA UYGULAMALARI
MULTIMEDIA PRACTISES
S303.04.03Öğrencilerin tasarım yeteneklerinin mobil aplikasyon geliştirme ortamında kullanımlarının sağlanması.To make students use their fine art skills in digital environment according to a pre-written scenario. To make students turn the formed designs into animation.
GRS464GÖRSEL İLETİŞİMDE ALGI
PERCEPTION ON VISUAL COMMUNICATION
S303.04.03Algı ve algılama kavramı. Algı türleri. Algılamanın örgütleyici işlevleri. Tutum ve algı. Algılama konusuna kuramsal yaklaşımlar.İnsan davranış modelleri. Güdüleyici iletişim ve tutum değişikliği.Perception and concept of perception. Types of perception. Organizing functions of perception. Attitude and perception. Theoretical approaches to perception. Models of human behaviour. Incentive communication and attitude change.
GRS470JENERİK TASARIMI UYGULAMALARI
GENERICS DESIGN PRACTISES
S303.04.03Hareketli grafik tasarımı prensipleri. After Effects programı temel öğeleri. Gelişmiş seçenekler, ses ve görüntü montajı bilgileri. Jenerik filmi üretimi.Principle of motion graphic design. Basic items of Adobe After Effect. Knowledge of Advanced Options, sound and image montage. Title and credits production.
GRS472İLERİ DÜZEY ANİMASYON
ADVANCED ANIMATION
S303.04.033ds Max programı ile animasyon bilgileri, ileri modelleme uygulamaları, üç boyutlu ortamda ışıklandırma teknikleri ve uygulamaları, animasyon uygulamaları, vray ile render teknikleri.Animating knowledge with 3ds Max software, advanced modelling applications, lighting applications with different techniques, animation applications, rendering with Vray module.
OIL304DİJİTAL İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE ÇALIŞMALARI
DIGITAL COMMUNICATION RESEARCH AND STUDIES
S303.04.03Dijital çağda, internet ile ivme kazanan dijital araçların sosyal ve siyasi dinamikleri nasıl değiştirdiği ve geleneksel medyaya yansımaları ve dönüşümüIn the digital era, how the digital tools that have gained momentum with the internet change social and political dynamics, and how they reflect and transform traditional media
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.