English

FACULTY OF COMMUNICATION-VISUAL COMMUNICATION DESIGN

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF COMMUNICATION-VISUAL COMMUNICATION DESIGN
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
GRS121GÖRSEL İLETİŞİME GİRİŞ
INRODUCTION TO VISUAL COMMUNICATION
Z303.06.03Görsel iletişimin temel dili. Simgeler, semboller, işaretler. Tasarım, fotoğraf, reklamcılık gibi alanlarda görsel iletişimin temel diline ilişkin görsel örnekler.Underlying language of visual communication. Icons, symbols, signs. Visual examples of underlying language of visual communication such as design, photography and advertisements.
ILF111İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO COMMUNICATION SCIENCES
Z303.05.03İletişim kavramı, iletişim süreçleri, iletişimin özellikleri, iletişim türleri, iletişim bilimi ve ilişkili olduğu disiplinler, temel iletişim modelleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The concept of communication, communication processes, characteristics of communication, types of communication, communication science and related disciplines, basic communication models constitute the content of the course.
ILF131İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ
SOCIOLOGY OF COMMUNICATION
Z303.05.03Sosyolojinin temel kavramları, sosyolojik bakış açısı, modern sosyoloji teorileri, küreselleşme, sosyal yapı ve kültür, kültür ve medeniyet, sosyal ve kültürel değişme konuları ele alınacaktır.Fundamental terms of sociology, sociological point of view, modern sociological theory, globalization, social structure and sulture, culture and civilization, social and cultural change lectures will be eveluated.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
PSR193SİYASETİN TEMEL KAVRAMLARI
INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCES
Z303.04.03Tarihi süreç içerisinde siyaset biliminin geçirdiği evreler, siyasetin toplum içerisinde kurumlar aracılığıyla somutlanması, yönetim biçimi olarak demokrasi, siyasetin yapılmasına imkan sağlayan aktörler ele alınacaktır.Scientific approach, methodology and basic concepts of the course, historical stages that political science has gone through, the materialisation of the politics in the society through the institutions. Democracy as a governance model, actors that allow policy-making will be evaluated.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
GRS124TEMEL SANAT EĞİTİMİ
INTRODUCTION TO ART EDUCATION
Z122.06.03Nokta-çizgi, açık-koyu, ışık-gölge, form çağrışımları ve kompozisyon, doku, renk, strüktür ve perspektif konuları ve bunlara ilişkin uygulama çalışmaları.Point-dash, light-dark, light -shadow, form associations and composition, texture, color, structure, perspective and implementation activities related to these issues.
GRS126TEMEL TASARIM
INTRODUCTION TO DESIGN
Z223.06.04Tasarımın yapısını oluşturan ve görsel mesajlarını ileten görsel tasarımın temel birimleri.The basic units of visual design that form the structure of the design and transmit visual messages.
HUK161HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
BASIC PRINCIPLES OF LAW
Z202.04.02Hukuk kavramı. Hukukun görünümleri ve hukuk sistemleri. Hukukun temel kaynakları. Genel hukuk kuralları. Hukuk kurallarının yorumu. Hukuk kurallarının yaptırımları. Hukukun dalları. Kamu hukuku kapsamına giren hukuk dalları. Özel hukuk kapsamına giren hukuk dalları.The concept of the law. Views of the law and legal systems. Main sources of the law. General rules of the law. Interpretation of the rules of the law. Sanctions of the rules of the law. Branches of the law. Branches of the law falling within the scope of public law. Branches of the law falling within the scope of privite law.
ILF132İLETİŞİM VE FELSEFE
COMMUNICATION AND PHILISOPHY
Z303.04.03‘Felsefe nedir?’ sorusuna verilen belli başlı yanıtlar, felsefi bilgiyi diger bilgi türlerinden ayıran özellikler, felsefenin temel alanları ve ana problemleri ele alınacaktır.To comprehend the main answers given to the question of ‘What is Philosophy?’; to distinguish philosophical knowledge from the other types of information, to solve the basic areas of philosophy and its main problems.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO297GENEL EKONOMİ
INTRODUCTION TO ECONOMICS
Z303.04.03Ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilişkisi. Ekonomik sistemler, nüfus meseleleri ve ekonomik büyüme, fiyat mekanizmasının işleyişi. Arz-talep kanunları ve ekonomik karar birimlerinin ana hatları. Üretim, üretim maliyetleri ve üretim faktörleri, tabiat, emek, sermaye, teşebbüs ve türleri, işgücü ve işsizlik sorunları.Definition of economics and its relationship with other sciences. Economic systems, issues of population and economic growth, the functioning of the price mechanism. Outline of the laws of supply and demand and units of economic decision. Production, production costs and factors of production, nature, labor, capital, enterprice and its types, problems in laboring and unemployment.
GRS221BİLGİSAYARLI GRAFİK TASARIMINA GİRİŞ
INTRODUCTION TO COMPUTER BASED GRAPHIC DESIGN
Z223.05.04Yeni medya teknolojileri desteği ile görsel materyaller üzerinde fikir ve yaratıcılık geliştirme.To develop idea and creativity development using Adobe Photoshop, the most common image processing program.
HUK221İLETİŞİM HUKUKU VE FİKRİ HAKLAR
COMMUNICATION LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Z202.04.02Dersin içeriği; iletişim özgürlüğünün tanımı ve kapsamı, Türkiye’de iletişim özgürlüğünün düzenlenmesi ve ilgili mevzuat, fikri haklar tanımı ve kapsamı, Türkiye’de fikri hakların düzenlenmesi ve ilgili mevzuat.Course content; The definition and scope of freedom of communication, regulation of communication freedom in Turkey and related legislation, the definition and scope of intellectual property rights, regulation and legislation of intellectual property rights in Turkey.
ILF213MEDYA OKURYAZARLIĞI
MEDIA LITERACY
Z202.05.02Eleştirel medya okuryazarlığı kapsamında medya kullanım alışkanlıkları, dünyada ve Türkiye'de medya okuryazarlığı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ele alınacaktır.In this course will be taught the subjects designed for communication students to intensify their media knowledge.
ILF231İLETİŞİM TARİHİ
HISTORY OF COMMUNICATION
Z202.04.02İletişim, iletişim araçları, iletişim araçlarının değişimiyle ortaya çıkan kültürler ve özellikleri, yeni medyaların ortaya çıkması ve etkilerini açıklamaya yönelik itme ve çekme kuramı ile tarihsel süreçte ortaya çıkan haberleşme sistemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.Communication, communication tools, the emergence of new media and the effects of culture and the emergence of new media, push and pull theory to explain the effects and communication systems that emerged in the historical process are the content of the course.
ILF235İLETİŞİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN COMMUNICATION
Z202.05.02Bilim, bilimsel araştırma, hipotez, varsayım ve kuram kavramları. Bilimsel araştırma türleri. Bilimsel araştırma süreci. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin özellikleri. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin veri toplama teknikleri. Bilimsel bir araştırma raporunun yazma ve yorumlama teknikleri.Science, social sciences and different paradigms, scientific research project process and fundamental conceptions; evaluation of sources, (General information); Qualitative Research Methods; Quantative Data Capture Methods, Analysis of Datas, writing an report for an research.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRS222BİLGİSAYARLI GRAFİK TASARIMI UYGULAMALARI
COMPUTER AIDED GRAPHICS DESIGN PRACTICES
Z223.05.04Profesyonel grafik tasarım dünyasına girişle öğrencinlerin hayal gücü ve yeteneklerini ortaya çıkarılması. Yaratcılık ve yeni yaklaşımların üzerinde durarak deneysel projeler hazırlanması.Unveiling students’ imagination with introduction to professional graphic design. Preparing experimental projects by focusing on creativity and new approaches.
GRS224BİLGİSAYARLI YAZI TASARIMI
COMPUTER AIDED WRITING DESIGN
Z223.04.04Tipografinin tarihi, kuralları, sınflandırmaları, uygulamaları ve tasarım temelleri. Bu ders öğrencilere proje ve örneklerin yardımıyla kavramsal, analitik ve işlenebilen beceriler. Uygun terminoloji kullanımı ve bilgisi.The history, rules, classifications applications and design principles of typography.
GRS228SAYISAL FOTOĞRAFÇILIK
DIGITAL PHOTOGRAPHY
Z112.05.02Analogdan sayısala geçerken kazanılan bilgileri içerir. Öğrencilerin seçenekleri bir kamusal mekan ve kurgulayacakları senaryo aracılığı ile belirlenmiş fotoğraf tiplerini oluşturmak üzere çekim yapmaları projelendirilmektedir. Basit bir interaktif yapı oluşturmak üzere fotoğraf görüntülerinin derlenmesi sağlanmaktadır. Çalışmaların dizi haline getirilmesi ve animasyona dönüştürülerek tipografi ve ikonlar gibi grafik elemanlarla desteklenir.This course contains the information that is gained while passing from analog to digital. As a project, students will shoot to create the identified types of photographs with the means of their scenario and public place. The photo images are compiled to create a simple interactive structure. It is supported to make series out of the studies and to convert them into animation with typography, icons and graphic elements.
ILF222SOSYAL PSİKOLOJİ
SOCİAL PSYCHOLOGY
Z303.05.03Sosyal Psikolojinin tarihî gelişimi, konuları, yaklaşımı, yöntemleri, sosyal etki ve uyma davranışının incelenmesi, tutumlar, önyargı, iletişim, statü vb. konular ele alınmaktadır.Historical development of social psychology, topics, approaches, methods, social impact and compliance behavior analysis, attitudes, prejudice, communication, status and so on. topics are covered.
ILF226İLETİŞİM KURAMLARI
COMMUNİCATİON THEORİES
Z303.04.03İletişim kuramları dersinde iletişim kuramlarının sınıflandırılması, güçlü etkilere dönüş dönemi kuramları, izleyici merkezli araştırmalar, teknoloji merkezli araştırmalar, dilbilimsel –göstergebilimsel çalışmalar ve eleştirel yaklaşımlar ve bunların iletişim araştırmaları içindeki yerleri ortaya konulmaktadır.In the communication theories course, the classification of communication theories, the theories of the period of return to strong influences, audience-centered research, technology-centered research, linguistic-indicative studies and critical approaches and their place in communication research are introduced.
ILF232SİYASAL İLETİŞİM
POLITICAL COMMUNICATION
Z202.04.02Seçim kampanyaları, propaganda, siyasal mesajların yapıları, farklı yönetim biçimlerinde siyasal iletişim, demokrasi kültürü, siyasal iletişim araçları ve aktörleri, bu araçların kullanımı gibi konuları hakkında bilgi sahibi olur.Knowledge about Election campaigns, propaganda, political messages in the different administrative structures, political communication, the culture of democracy, the political communication tools and actors and usage of these tools.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU413ŞEHİRDE YAŞAM VE EĞİTİM
URBAN LIFE AND EDUCATION
G202.03.02Kent yaşamının insanlar üzerindeki etkileri, kentlilik olgusu, kentleşme, kent yaşamındaki sosyokültürel yapılar.The effects of urban life on people, urbanity, urbanization, sociocultural structures in urban life.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, Orta Çağda Astronomi, İslam Bilginlerinin astronomiye etkisi, Rönesans döneminde astronomi, Osmanlıda astronomi, Yakın çağda astronomi, Cumhuriyet döneminde astronomi, Türkiye’de gözlemevlerinin tarihi.Early history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03Modernleşme kuramları incelenecek; sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak değerlendirilecektir.Modernization theories will be analysed.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
SYP314DANS VE GÖSTERİ SANATLARI
DANCE AND PERFORMING ARTS - II
G303.03.03Gösteri sanatları ve dans tanımlarının yapılması, dansın tarihi gelişimi ve sınıflandırılması.Çeşitli adım formlarının çalışılması. Nota ve ölçü bilgilerinin verilmesi.tam nota, yarım nota ve çeyrek notanın analizi,temponun tanımlanması, tempo ile yürüyüşler ve çeşitli adım formlarının çalışılması. Yön değiştirerek yürüyüşler, müziğe göre hareket çalışmaları, çeşitli adım formlarının kullanılması, temel dans pozisyonlarından kol pozisyonlarının çalışılması. Müziğe uygun adımlamalarla kol pozisyonlarının çalışılması. kol dalgalanmaları ve fırçalama hareketlerinin çalışılması.dansa uygun müzik seçimi hakkında bilgi verilmesi. Galop, hoplama,tay hareketlerinin yer katederek çalışılması.Hamleler,esnetmeler ve bu hareketlerin çeşitli adım formlarında uygulanması. Sıçrama ve atlamalar, dönüşlerin öğretilmesi. ara adımlamalarla sıçrama ve dönüşlerin birleştirilmesi. Öğrenilen temel hareketlerin bağlantı hareketleri kullanılarak çalışılması.Çeşitli başlangıç pozları. Vals adımlaması ve farklı yönlere dönüşler kullanılarak yer katetme çalışmaları.Değişik bağlantı hareketlerinin çalışılması. ferdi olarak kompozisyon hazırlama. Step ile ısınma, barda ayak, kol pozisyonlarının çalışılması, çeşitli başlangıç ve bitiriş pozları.Yer hareketleri ve diziliş şekillerinin gösterilmesi. Değişik halk dansları figürleri, vals, tango,cha cha adımlamaları. 2'li 4'lü olarak hareket oluşturma. Grupla kompozisyon oluşturma ve eksikliklerinin düzeltilerek çalışılması. Çeşitli diziliş şekillerinin gösterilmesi ve grup olarak kompozisyon çalışması. Örnek müziklerle grup olarak kompozisyon çalışılması.Performing arts and dance definitions, historical development and classification of dance. Studying various step forms. Giving note and measurement information. Analysis of full note, half note and quarter note, definition of tempo, walks with tempo and study of various step forms. Walking by changing direction, movement exercises according to music, using various step forms, studying arm positions from basic dance positions. Studying arm positions with steps suitable for music. Study of arm fluctuations and brushing movements. Giving information about the selection of music suitable for dance. Studying galop, hopping and foal movements by taking place. Movements, stretching and application of these movements in various step forms. Jumping and jumping, teaching turns. Combining leaps and turns with intermediate steps. Studying the basic movements learned using connection movements. Various starting poses. Waltz stepping and space taking exercises using different directions. Studying different connection movements. Preparation of individual composition. Warming up with stepper, working of foot, arm positions in the bar, various starting and ending poses. Showing ground movements and arrangement. Different folk dance figures, waltz, tango, cha cha steps. Creating motion in 2s and 4s. Creating a composition with the group and working by correcting its deficiencies. Demonstration of various lineups and composition work as a group. Studying composition as a group with sample music.
SYP334SPOR VE FAİR PLAY
SPORT AND FAIR PLAY
G202.03.02Fair Play kavramı ve kapsamı, Fair Play kavramının tarihçesi, Fair Play idealinin analizi, Uluslararası Fair Play kuruluşları ve çalışmaları, Türkiyede Fair Play çalışmaları, Fair Playin karşı karşıya olduğu problemler.Fair Play concept and scope, history of fair play concept, Fair Play ideals analysis, the International Fair Play institutions and studies, Fair Play studies in Turkey, the problems faced by Fair Plain.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRS379WEB TASARIMI
WEB DESIGN
Z223.05.04Temel HTML kodları düzenler.Student regulates basic HTML codes and uses CSS and Javascript.
GRS381MASAÜSTÜ YAYINCILIK
DESKTOP PUBLISHING
Z223.05.04Yayının oluşturulması, Baskıya Hazırlanması, Baskı öncesi, Baskı ve Baskı sonrası gibi çok aşamalı bir süreç olan masaüstü yayıncılıkta; planlama, teorik çalışma, grafik taslak ve baskı uygulamalarını bütünleştirir ve sonuca ulaştırır. Bilgisayar tabanlı yayıncılığın esaslarını ve ortamlarını ve kullanılacak grafik program örneklerini, uygulamalarını ile inceler ve Belirli Grafik programlarla baskıya hazır hale getirilmesini öğretir.Combining the applications of desktop publishing which is a multilayered process. Teaching fundamentals and media of computer based publishing.
GRS3833 BOYUTLU TASARIM
3D DESIGN
Z223.05.043ds Max programı ile temel modelleme bilgileri, basit modelleme uygulamaları, üç boyutlu ortamda ışıklandırma teknikleri ve uygulamaları, vray ile render teknikleri.Basic modeling knowledge with 3ds Max program, simple modeling applications, lighting techniques and applications in three-dimensional environment, rendering techniques with vray.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
INTERNSHIP I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
GRS375GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI UYGULAMALARI
APPLIED VISUAL COMMUNICATION DESIGN
S122.04.03İşaretler, grafik tasarımlar, tipografi ve sayısız farklı görsel örnekler kullanarak proje üretimine katkı sağlamak.To contribute to project production by using signs, graphic designs, typography and numerous different visual examples.
GRS377ANİMASYON TEKNİKLERİ
ANIMATION TECHNIQUES
S122.04.03Hareketli grafik tasarımı hakkında genel bilgiler edinerek, başta Adobe After Effects programı olmak üzere yeni teknoloji ve yazılımlardan faydalanarak, video ve görsel üzerine çalışmalar yapmak ve bu çalışmalarla hareketli grafik tasarım konusunda bir temel oluşturmak.Principle of motion graphic design. Basic items of Adobe After Effect. Knowledge of Advanced Options, sound and image montage. Spot film production.
GRS387BİLGİSAYAR DESTEKLİ VİDEO KURGU
COMPUTER BASED VIDEO EDITING
S122.04.03Kurgunun temel ilkeleri. Cut kurgudan başlayıp, çok katmanlı karışık kurguya kadar tüm kurgu teknikleri. Renk ve ses efektlerini tanıma ve kullanma. İyi bir kurgu için çekim aşamasının önemi.Basic concepts. Fundamental principles of production. All production techniques starting from Cut production to layered production. Colour and sound effects. The importance of camera shooting for good production. Editing techniques.
GZC373KÜRESEL HABERCİLİK
GLOBAL JOURNALISM
S303.04.03İçeriği Küreselleşmenin tanımını, oluşum ve gelişim aşamalarını, küreselleşme kuramları ile küreselleşme olgusunun siyaset, medya, ekonomi, kültür ve aile gibi temel toplumsal kurumlarla ilişkisini kavrar. Küresel iletişimin unsurları olan kitle iletişim araçlarını ulusal ve uluslararası ölçekte tanır ve yenidünya düzeninde medyanın rolünü analiz eder.Understands definition of globalization, formation and progress stages, theories of globalization and the effect of globalization on basic social constructions such as politics, media, economics, culture and family. Identifies mass communication tools on national and international scale and analyzes media’s role on new World order.
THP367TELEVİZYONDA SÖYLEŞİ VE RÖPORTAJ TEKNİKLERİ
TV INTERVIEW TECHNIQUES
S303.04.03Derste, röportaj yöntemleri, röportaj ile söyleşiyi ayıran özellikler ele alınacaktır.It will be studied on interviewing methods, and the distinction of interview and having a talk in a talk show.
GZC351HABER FOTOĞRAFÇILIĞI
PHOTOJOURNALISM
F303.03.03Haber fotoğrafçılığı, haber fotoğraf çekme teknikleri ve sanatları.The course includes news photograph techniques
OIL303İLETİŞİMDE ETNOGRAFİK ÇALIŞMALAR
ETHNOGRAPHIC STUDIES OF COMMUNICATION
F303.03.03İletişim, kültür, toplum ilişkisi ve iletişimde etnografik çalışmalarEtnography, Cultural Studies, Communication Socialogy
REK327KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM VE REKLAM
INTERCULTURAL COMMUNICATION AND ADVERTISING
F303.03.03Kültürlerarası iletişim ile ilgili kavramların açıklanması, küreselleşme, ötekileştirme, reklamlarda yer alan kültürel göstergelere ilişkin konuları kapsar.Explaining the concepts related to intercultural communication, globalization, marginalization, cultural indicators in advertisements.
RTS351İLETİŞİM KÜRESELLEŞME VE TOPLUM
SOCIETY, GLOBALIZATION AND COMMUNICATION
F303.03.03Bu derste dersin temel kavramları olan iletişim ve teknoloji kavramları tartışılacaktır. Daha sonra derste ele alınacak ilk konu olan teknoloji toplum ilişkisini ele alan temel yaklaşımlar tartışılacaktır. Teknolojik belirlenimcilik, semptomatik teknoloji, teknolojinin toplumsal belirlenmesi ve teknolojinin toplumsal inşası yaklaşımları incelenecektir. Derste cevaplanması beklenen temel sorular: İletişim nedir? Teknoloji nedir? Toplum nedir? İletişim, teknoloji ve toplum ilişkisi nasıl açıklanabilir? Teknolojiyi toplumsal süreçlerle ilintilendiren yaklaşımlar ve bu yaklaşımların temel varsayımları ile temel kavramları nelerdir?The course includes new technology and communication in the light of society. The relations between technology and society will be study.
YMI319SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMALARI
SOCIAL MEDIA RESEARCH
F202.03.02Sosyal medya araştırmaları dersi, öğrencinin sosyal ağ medyasını anlaması ve deneyimlemesi üzerine tasarlanmıştır. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram platformlarını kapsayan sosyal medya incelenmesi gereken bir konu haline gelmiştir. Bu bağlamda dersin ilk yarısında sosyal ağ ortamlarına giriş verilmektedir. İkinci yarısında ise öğrencilere bu sosyal ağ ortamlarında meydana gelen oluşumları incelenmesi üzerine bir sosyal medya platformları tanıtımı yapılacaktır.The social media research course is designed to help students understand and experience social networking media. Social media, including Facebook, Twitter, YouTube and Instagram, has become a topic to be examined. In this context, the first half of the course provides an introduction to social networking environments. In the second half, students will be introduced to social media platforms upon the analysis of the occurrences in these social networking environments.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRS326AMBALAJ TASARIMI
PACKAGE DESIGN
Z122.05.03Ambalaj tasarımı dersi grafik tasarım öğrencilerini, markalama, grafik tasarım çerçevesinde ambalajlayacakları ürünler servisler konusunda donatır. Öğrenciler ayrıca biçimin, rengin ve iletişimin 3. Boyutuyla perakendecilik çerçevesinde tanışırlar.This course informs the graphic design students on the products and services they will be packaging in the framework of branding and graphic design. The students also meet 3rd dimension of form, color and communication in the framework of retailing.
GRS378HAREKETLİ GÖRÜNTÜ
ANIMATED IMAGE
Z223.05.04Hareketli görseller yaratmanın teknik olarak kavranmasını ve uygulanmasını sağlamaktır.To provide the technical understanding and application of creating moving images.
GRS380DİJİTAL TASARIM UYGULAMALARI
APPLIED DIJITAL DESIGN
Z223.05.04Mobil aplikasyon geliştirmeyi tanımlamak ve teknolojik yeniliklerin projelere çözüm önerileri getirmesi için katkıda bulunmak.Define mobile application development and contribute to technological innovations to bring solutions to projects.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
GRS328SAYISAL CANLANDIRMA
DIGITAL ANIMATION
S122.04.03Bilgisayar destekli canlandırma projelerini geliştirmek ve uygulamanın görsel iletişim tasarıma katkıları.Developing computer-aided animation projects and their contributions to visual communication design.
GRS382SAYFA TASARIMI
PAGE DESIGN
S122.04.03Gerekli tasarım prensipleri ve baskı standartları doğrultusunda bireysel projeler hazırlar.Students conduct individual projects in accordance with the principles of design and the required standards of printing.
GRS384ANİMASYON UYGULAMALARI
APPLIED ANIMATION
S122.04.03Elektronik ortamda görüntü ve ses işlemlerinin temel kural ve tekniklerinin bilinmesi. Photoshop ve Flash programlarının kullanılması.Principle of motion graphic design. Basic items of Adobe After Effect. Knowledge of Advanced Options, sound and image montage. Spot film production.
HAT351İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI
COMMUNICATION RESEARCH
F303.03.03Pazarlama araştırmada hipotez, varsayım ve kuram kavramları. Pazarlama ve iletişim araştırma türleri. Araştırma süreci. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin özellikleri. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin veri toplama teknikleri. Araştırma raporunun yazma ve yorumlama teknikleri. İletişim araştırmalarında konu yönetimi.Hypothesis and theory concepts in marketing research. Marketing and communication types. Research process. Data collecting process.
OIL302İLERİ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
ADVANCED COMMUNICATION RESEARCH
F303.03.03Kültür, kültürün kökeni ve kaynağı, kültürlerarası iletişim ve kuramları, Türk kültürünün kültürlerarası iletişim kuramları açısından incelenmesi, Anadolu kültürünün 9-16. yy. var arası yazılı kaynakları dersin içeriğini oluşturmaktadır.Communication theory Development communication Information Information theory Semiotics
THP373TEMEL KURGU TEKNİKLERİ
INTRODUCTION TO EDITING
F303.03.03ilk kurgu denemeleri, kurgu kuramları, kurguda olanaklar / kısıtlar, kurgu tipleri, bilgisayar ortamında kurgu, kurgu programları, kurgu uygulamaları hakkındaki bilgileri kapsar.It covers the first editing experiments, editing theories, possibilities / constraints in fiction, types of fiction, editing in computer environment, editing programs, editing applications.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
GRS423KURUMSAL KİMLİK TASARIMI
CORPORATE IDENTITY DESIGN
Z122.06.03Kurum kimliği: tanımı, çeşitleri, temelleri. Kurumsal kimlik ve saygınlık kavramlarının önemi. Kurumsal kimlik tasarlamakCorporate identity: description, types and basics. Restructuring process in firms. Preliminary studies in corporate identity change. Desining corporate identitiy.
ILF404İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
WORK HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen risk faktörleri ve meslek hastalıkları ile ilgili konular aktarılır. Karşılaşabilecekleri acil durumlar ve iş kazaları hakkında bilgilendirilir.General information about occupational health and safety, occupational health and safety legislation, risk factors affecting employee health and safety and issues related to occupational diseases are conveyed. They are informed about emergencies and work accidents they may encounter.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
INTERNSHIP III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
GRS475TASARIM, PROJE GELİŞTİRME VE İNOVASYON
PROJECT DEVELOPMENT, INNOVATION AND DESIGN
S122.04.03Grup içinde yetkin biçimde çalışarak rapor hazırlama, proje geliştirme ve sunum yapmaya katkıda bulunur.Contributes to report preparation, project development and presentation by working competently within the group.
GRS479TASARIMDA YARATICI SORGULAMA VE GÖRSELLEŞTİRME
VISUALIZATION AND CREATIVE INQUIRY IN DESIGN
S122.04.03Göstergebilim ilkeleri doğrultusunda yazma becerisinin geliştirilmesi ve yeni medya teknolojilerini kullanarak görselleştirilmesi konusunda beceri geliştirmek.To develop writing skills in accordance with the principles of semiotics and to visualize using new media technologies.
GRS481KENT, GÖRSEL KİMLİK VE İLETİŞİM
COMMUNICATION, VISUAL IDENTITY AND THE CITY
S122.04.03Şehir planlama, kültürbilim, grafik tasarım ve iletişim disiplinlerinin farklı yaklaşımları. Kent görsel kimliği ve iletişim disiplini ilişkisi. Kent görsel kimliğinin farklı boyutları. Fiziksel görsel kimlik ve grafik görsel kimlik karşılaştırmaları ve bunlara ilişkin uygulama örneklerinin incelenmesi.Urban planning, ethnology, graphic design and different approaches of sciences of communication. The relationship between urban visual identity and the discipline of communication. Different dimensions of urban visual identity. Comparison of physical visual identity and graphical visual identity and examples of their practice.
GRS483TİPOGRAFİK ANİMASYONA GİRİŞ
INTRODUCTION TO ANIMATED TYPOGRAPHY
S122.04.03Temel tipografi bilgisi, efektif kurgu teknikleri, kurgu ve grafikte çağdaş yaklaşımlar, Adobe After Effects ve Adobe Premiere programlarının animasyon alanında kullanımları, iki ve üç boyutlu tasarım teknikleri ve bunların yazı tasarımı bilgilerine uygulanması, video kurgu programlarıyla yayın çıkışı sonucunu alma uygulamaları.Effective production techniques, contemporary approaches to production, graphics and typography. AdoMultiple uses of single frame 2D and 3D animation techniques. Applications of broadcast outputs with video production programmes.
GRS485İNTERAKTİF MEDYA TASARIMI
INTERACTIVE MEDIA DESIGN
S122.04.03Web platformu ile mobil platform arasındaki farklar, mobil platformun ortaya çıkış ve gelişim süreci. iOS ve Android Mobil platformların tanıtılması. iOS platformunun geliştirme ortamı olan XCode yazılımının incelenmesi ve swift programlama dili.Interactive media strategies. Effective use of interactive media strategies. Design practice and modern examples.
GZC465BASIN İŞLETMECİLİĞİ
PRINT MEDIA MANAGEMENT
S303.04.03Basın işletmelerinin yapısını tanır. Ekonomik faaliyetleri işletmeler kapsamında değerlendirir.The students know structure of the media enterprises and evaluates the economic activities within the scope of the enterprises.
OIL301GÖRSEL ALGI, İLETİŞİM
VISUAL PERCEPTION AND COMMUNICATION
S303.04.03İletişim, İletişim Türleri, Yazılı, görsel, işitsel medya, yeni medya, medye ve ekonomi, medya okuryazarlığı, medyanın mali yapısı.Communication, Types of communication, Written, visual, audiovisual media, new media, media and economy, media literacy, the financial structure of the media.
REK411DİJİTAL REKLAMCILIK VE MEDYA PLANLAMA
DIGITAL ADVERTISING AND MEDIA PLANNING
S303.04.03Reklamcılık uygulamaları ve medya planlama stratejileri.Digital Advertising applications and media planning strategies
REK465SUNUM VE TOPLANTI TEKNİKLERİ
PRESENTATION AND MEETING SKILLS
S303.04.03Etkili sunum teknikleri, konuşma teknikleri, sunumda teknolojinin kullanılması ile beden dilinin kullanılması hususlarını kapsar.The course covers the effective communication techniques, speaking techniques, the use of technology and the use of body language in presentation.
REK469MARKA YÖNETİMİ VE İLETİŞİM STRATEJİLERİ
BRAND COMMUNICATION AND MANAGEMENT STRATEGIES
S303.04.03Marka kavramını ve önemini anlar. Markanın unsurlarını ve işlevlerini anlar. Marka ile ürün arasındaki farkları öğrenir. Marka kimliği, kişiliği, değeri, imajı ve konumlandırma kavramlarını ayrıntılı biçimde öğrenir.Students understand the importance of brand concept. They know the elements and functions of brand. Encourage them to take responsibility in communication process.
RTS471TELEVİZYON HABERCİLİĞİ UYGULAMALARI
APPLIED TV NEWS REPORTING
S303.04.03Genel bir Radyo-Televizyonun gücü konusuna ve televizyon haberciliği tarihine bakış sonrasında, Radyo­- Televizyon haberlerinin detayına -haber stüdyolarindan başlayarak- inmeye başlanacaktir.Television Journalism: this covers news, documentaries and lifestyle TV journalism. Please apply for this course if your interest is primarily in television journalism of any kind.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRS476İLETİŞİM TASARIMI VE ETİK
COMMUNICATION DESIGN AND ETHICS
Z202.04.02İletişim, tasarım etiği kavramı. İletişim etiği konusundaki güncel sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri. İletişim etiği alanında özdenetim ve ortak denetim sistemleri.Communication, design ethics concept. Current issues in communication ethics and their solutions. Self-regulation and common control systems in the field of communication ethics.
ILF411BİTİRME PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z303.06.03İletişim alanında bir araştırma konusu belirlenerek akademik araştırma ve yazım kuralları çerçevesinde ele alınmaktadır. İlgili konuda proje oluşturması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.Particular research subject will be evaluated according to academical research and editing rules.
GRS466REKLAM ELEŞTİRİSİ
CRITICISM OF ADVERTISING
S303.04.03Ders kapsamında reklamcılık alanından güncel örneklerin toplumsal, etiksel ve kültürel yöndeki eleştirileri yapılmaktadır. Güncel örnekler ile markaya, topluma, hedef kitleye uygun, etik ve etkin reklamın nasıl oluşturulabileceğine dair incelemeler yapılacaktır.It includes from which points and how to assess an advertising campaign, Advertising Planning and Management, planning according to analytical thinking by using the necessary techniques for the creative process of advertising campaigns and producing solutions during the process of planning an advertising campaign.
GRS478PORTFOLYO TASARIMI
PORTFOLIO DESIGN
S122.04.03CV hazırlanması. Tasarımcı/müşteri ilişkileri. Özel tasarım çalışmaları ve sunumu.CV preparation. The designer / client relationship. Custom design work and presentation.
GRS482GÖRSEL İLETİŞİMDE ALGI
PERCEPTION IN VISUAL COMMUNICATION
S122.04.03Algı ve algılama kavramı. Algı türleri. Algılamanın örgütleyici işlevleri. Tutum ve algı. Algılama konusuna kuramsal yaklaşımlar.İnsan davranış modelleri. Güdüleyici iletişim ve tutum değişikliği.Perception and concept of perception. Types of perception. Organizing functions of perception. Attitude and perception. Theoretical approaches to perception. Models of human behaviour. Incentive communication and attitude change.
GRS486İLERİ DÜZEY ANİMASYON
ADVANCED ANIMATION
S122.04.033ds Max programı ile animasyon bilgileri, ileri modelleme uygulamaları, üç boyutlu ortamda ışıklandırma teknikleri ve uygulamaları, animasyon uygulamaları, vray ile render teknikleri.Animating knowledge with 3ds Max software, advanced modelling applications, lighting applications with different techniques, animation applications, rendering with Vray module.
GRS488GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI ATÖLYESİ
APPLIED VISUAL COMMUNICATION DESIGN
S122.04.03Yeni medya teknolojilerini kullanarak üretilen görsel iletişim tasarımı projelerinin tasarıma katkıları.The contribution of visual communication design projects produced using new media technologies to design.
HUK488BİLİŞİM HUKUKU
INFORMATICS LAW
S303.04.03Bilişim teknolojileri ve bilişim hukuku kavramlarina genel bakış. Dünyadaki ve Türkiye'deki yasal düzenlemeler. Bilişim ile ilgili hukuki problemler. Bilişim teknolojileri ve veri güvenligi ile ilgili temel bilgiler. Elektronik ticaret, fikri ve sinai haklar, bilişim teknolojileri ve iş hukuku, bilişim ve ceza hukuku, bilişim ve kişilik hakları konularıOveriview of the concepts of IT and IT law. Regulations in the world and in Turkey. Legal problems about the informatics. Basic information about information Technologies and data security. Electronic commerce, intellectual and industrial property rights, information technology and business law, information technology, and criminal justice, information technology and personality rights issues.
OIL304DİJİTAL İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE ÇALIŞMALARI
DIGITAL COMMUNICATION RESEARCH AND STUDIES
S303.04.03Dijital çağda, internet ile ivme kazanan dijital araçların sosyal ve siyasi dinamikleri nasıl değiştirdiği ve geleneksel medyaya yansımaları ve dönüşümüIn the digital era, how the digital tools that have gained momentum with the internet change social and political dynamics, and how they reflect and transform traditional media
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.