English

FACULTY OF EDUCATION-GIFTED EDUCATION

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF EDUCATION-GIFTED EDUCATION
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
UZE215ÇOCUK HAKLARI
CHILDREN RIGHTS
S122.02.03Hak, adalet, hukuk, özgürlük kavramları, insan hakları, çocuk hakları sözleşmesi, insan hakları ve çocuk hakları sözleşmelerinin tarihsel gelişimi, çocuk hakları ve eğitimi.The concepts of human rights, justice, independence, freedom and law. The children rights agreement, historical development of human and children rights and teaching of them to students.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF206ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIAL DESIGN
Z223.05.04Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi.Concepts related to Instructional technologies, characteristics of various instructional technologies, the place and importance of instructional technologies in instruction process, determine the technological needs of the school or classroom, planning appropriate technology and application, producing two or three dimensional materials, examining educational softwares.
IST311İSTATİSTİK
STATISTICS
Z202.03.02İstatistiğe İlişkin Genel Kavramlar Merkezi Eğilim Ölçüleri Değişkenlik-Dağılım Ölçüleri Standart Normal Dağılım İki Değişken Arasındaki İlişki: Korelasyon (Alternatif Korelasyon Teknikleri) Anlam Çıkartıcı İstatistik İstatistiksel Veri Analizi Programları Ortalamalar Arasındaki Farkların Test Edilmesi Örnek SPSS UygulamalarıInduction to statistic and basic concepts on statistics, descriptive statistics , estimation of population parameter, concepts of correlation and techniques of alternative correlation, hypostesis tests, deciding difference tests, chi-square analysis, process of scale improving, operations of standardization and adaptation, data analysis with package program and alternative programs.
SNO219ÇEVRE EĞİTİMİ
ENVIRONMENTAL EDUCATION
Z202.02.02Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, yaşamın devamı, toprak "biome"ları, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, ormanların yok olması, kentsel çevreler, davranış kirliliği, çevre kirlenmesi, bataklıklar ve atık su, duyarlı insanların tepkisi, çevreyle ilgili karar verme, toprak ve su kaynakları ve bunların yönetimi, koruma, kültür ve ilkel yaşam, global bakış, ekolojik konu ve sorunlar, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar.Basic ecological concepts; ecosystems, food chain, food web, biological relationships in ecesystems; energy flow, material cycle, basic ecological problems of human (population growth; ecologicel effect; erosion; loss of forests; urban environment; behavioral pollution; environmental pollution; marshs and waste water); environment protection in the world and Turkey.
SNO222FEN VE TEKNOLOJİ LAB. UYGULAMALARI-II
SCIENCE AND TECHNOLOGY LAB. APPLICATIONS-II
Z021.02.02İlköğretim I. kademeye yönelik laboratuvar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütülmesi ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi), deney çalışma yaprakları ve deney raporu hazırlama, basit ve ucuz malzemelerle yapılabilecek deney örnekleri, grup çalışmaları.Planning and conducting and assessing experiments by using simple materials for the primary education science curriculum, preparation of working sheets for experiments and experiment report, working in a group.
SNO224TÜRK DİLİ-II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ
TURKISH-II: SENTENCE AND TEXTUAL ANALYSIS
Z202.02.02Türkçede eylem çatıları ve bunların anlam bakımından incelenmesi; sözcük öbekleri, Türkçede cümle türleri, basit cümle, birleşik cümle, koşullu birleşik cümle, içiçe birleşik cümle, değişik metinler üzerinde sözcük ve cümle incelemeleri, Türkçede belirlilik, ad ve eylem cümlelerinde belirlilik, ad tamlamalarının özellikleri, metin çalışmaları (metnin seçimi, metnin yaş grubuna göre güçlük derecesinin belirlenmesi, metnin iç ve dış yapısının incelenmesi).Word groups, Kinds of sentence for Turkish, simple, compound sentence etc., features and noun phrase, text analysis. word and sentence analysis in different texts, determinism in Turkish language, determined nouns, verbs, analyzing texts according to the age and difficulty
SNO234SANAT EĞİTİMİ
ART EDUCATION
Z122.03.03Düşünce tarihi ve felsefede sanat kuramlarına bakış, sanat alanında bilgi ve deneyimlerin kuramsal ve uygulamalı yönünü kavrama, sanat tarihi ve felsefe konusunda eleştirel düşünme, değerlendirme, bilim ve teknolojiden yararlanarak sanat kuramlarını yorumlama, sanatın eğitsel işlevleri, sanat objesiyle sanayi objesini ayırabilme, sanat eserlerinin sergilendiği ortamlar hakkında bilgi edinme, yaratıcılık kavramı, yaratıcı düşünme.History of thinking and philosophy, understand information and experiences in art , construction art theories citical thinking about history of art and philosophy, evaluation, science and technology, educational function of art instructions, to distinguish art object and industry object, ability to read art literature,concept of creativity, imaginative person and characteristics, creative thinking.
SNO236TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ
GEOGRAPHY OF TURKEY AND GEOPOLITICS
Z303.03.03Türkiye’nin Jeopolitiği, Türkiye’nin Jeolojik ve Jeomorfolojik Özellikleri, Türkiye’de İklimi Etkileyen Faktörler, Türkiye’de İklim Tipleri, Türkiye’de İklim ve Küresel Isınma, Türkiye’nin Denizleri ve Başlıca Akarsuları, Türkiye’nin Bitki Örtüsü Özellikleri, Türkiye’nin Toprak Özellikleri, Türkiye’nin Enerji Kaynakları, Türkiye’nin Başlıca Çevre Sorunları, Türkiye’de TicaretTurkey's location and position, Turkey's geopolitical and geo-strategic situation and its features, the mathematical properties of location, location specific characteristics, country groups,Turkey's physical characteristics, socio-economic characteristics.
UZE214YARATICILIK VE GELİŞTİRİLMESİ
CREATIVITY AND IMPROVING OF CREATIVITY
Z223.04.04(Teori) Yaratıcılığın önemi: tanımı; zekâ ile yaratıcılık arasındaki ilişki; yaratıcılığın gelişimi; yaratıcılık süreci; yaratıcılıkla ilgili beyin fizyolojisi; yaratıcı kişilik özellikleri; yaratıcılığın gelişimini olumlu yönde etkileyen faktörler; yaratıcılığı engelleyen faktörler; yaratıcılığı geliştiren teknikler; bu tekniklerin ünite plânlarına uygun bir şekilde dâhil edilmesi. (Uygulama) Yaratıcılığın dört boyutuna ilişkin alıştırmalar; yaratıcılığı geliştiren teknikler: Yaratıcı Sorun Çözme, SCAMPER tekniği, Özellik Listeleri, Benzetişim (Synectics) uygulamaları; yaratıcılık ile ünitelerin işlenmesini bütünleştirici çalışmalar.The importance of productive thinking in human and society; and various theories supporting this; productivity and intelligence relationship; personal characteristics of productive people; the development of productivity; the social, cultural, developmental and emotional factors affecting personal productivity; problem solving process and importance of brain storming; the importance of education in the development in early childhood; child development in preschool period; exploration of the teacher candidates’ their own skills and developing them
UZE216ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİLERE MÜZİK ÖĞRETİMİ
MUSIC EDUCATION TO GIFTED AND TALENTED
Z122.03.03Müzik öğretim yöntem ve teknikleri, nota öğretimi teknikleri, ritm ve melodiden yararlanarak orff çalgılarıyla öğrenciler için şarkıların düzenlenmesi, çalgının şarkı öğretiminde etkili kullanımı, oyun, müzik, dans, drama ve konuşma ilişkisi, müzik-estetik ilişkisi ile müziksel beğeninin geliştirilmesi, müzik dersi etkinliklerinin diğer disiplinlerle ilişkilendirilmesi, müzik aletleri kullanılarak etkinlik uygulamaları hazırlanmasıMusic teaching methods and techniques, music teaching techniques, arranging songs for students with rhythm and melody orff instruments , effective use of the instruments of teaching songs , games, music , dance, drama, speech and association , the musical development of the appreciation of music - aesthetic relationship, music lessons effectiveness of Associating with other disciplines , preparing activity applications using musical instruments
UZE218GÜZEL YAZI ÖĞRETİMİ
TEACHING OF GOOD WRITING
Z122.03.03Yazı kavramı, şeklen güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri ve yazılış yönleri, bitişik eğik yazı küçük harfleri ve yazılış yönleri, rakam ve işaretlerin yazılışı, büyük ve küçük temel harflerle bitişik, dik ve eğik el yazısı, dik ve eğik el yazısıyla metinler oluşturma, çeşitli dekoratif, antik vb. yazılar, uygulama çalışmaları, düzgün ve okunaklı yazı uygulamaları.The concept of writing, formal methods and techniques of good writing, capital letters, essential small letters; oblique aspects of writing and writing letters, small letters in italic handwriting and written directions, numbers and signs spelling, uppercase and lowercase letters adjacent to the base, vertical and oblique handwriting, vertical and oblique handwritten texts, creating a variety of decorative, antique writings and so on. papers and legibly written applications.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
UZE321FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ
SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION-I
Z303.03.03Fen bilimleri ve fen eğitimine ilişkin temel kavramlar, fen, teknoloji, bilimsel bilgi ve bilimsel yöntemin özellikleri, fen ve teknoloji okuryazarlığı, fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkileri, fen alanına yönelik tutumlar, fen öğretiminin amaçları, fen öğretiminin Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimi, yapılandırmacı yaklaşım ve fen öğrenme, bilişsel gelişim ve fen eğitimi, İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programı'nın özellikleri ve diğer derslerle ilişkisi, bilimsel süreç becerilerini geliştirme ve örnek uygulamalar.The main concepts about science and science education, characters of science, technology, scientific knowledge and scientific methods, scientific literacy, the relation of science-technology-society and enviroment, attitudes towards sience and the aim of science education, historical development of science teaching in Turkey and in the world, constructivism and science teaching, cognitive development and science education, characteristics of primary education science curriculum and the relation between the other lessons, design and apply science activities to make students improve scientific thinking in the light of contemporary learning approaches.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF303OKUL DENEYİMİ
SCHOOL EXPERIENCE
Z143.06.05Öğretmen adaylarına, okul örgütü ve yönetimi ile okullardaki günlük yaşamı tanımaya, eğitim ortamlarını incelemeye, ders dışı etkinliklere katılmaya, deneyimli öğretmenleri görev başında gözlemeye, öğrencilerle bireysel ve küçük gruplar halinde çalışma ve kısa süreli öğretmenlik deneyimleri kazanmaya yönelik öğretimsel faaliyetlerObservations and meetings in order that students will be able to know the school, in which they will practice, students and the teachers.
EGF304TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS
Z122.04.03Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.Importance of community services applies; to determine current problems of community and to prepare projects for solving those problems; to attend science activities like panel, conference, congress, symposium as viewer, speaker and editor; to attend different projects as voluntary in meaning of social responsibility; the basic information and skills that are about application of community services at schools.
SNO322MATEMATİK OĞRETİMİ-II
MATHEMATICS TEACHING II
Z303.04.03Kesirlerin öğretimi,ondalık kesirler ve öğretimi, çocukta geometrik düşüncenin gelişimi, 2 ve 3 boyutlu geometri konuları ve bunların öğretimi, ölçme ve ölçüler, çocukta ölçme fikrinin gelişimi, boyut, alan, hacim, zaman ölçümleri, tartma, paralarımız, veri yönetimi, tablo ve grafikler, programda bulunan veri kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirmeTeaching fractions, decimals and teaching decimals, development of geometric thinking in child, teaching two and three dimensional geometry subjects and measurement and measures, development of measurement thinking in child, dimension, area, volume, time measurements, weighing, our money, data administration, table and graphs, suitable examples on data attainments in program, assessment and evaluation in mathematics education
UZE318ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİLERE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ
SOCIAL SKILLS EDUACTION OF GIFTED AND TALENTED
Z223.03.04Özbakım, günlük yaşam ve sosyal Becerilerin Tanımları, özbakım becerileri, önkoşul becerileri ve özbakım becerileri türleri, tuvalet eğitimi, psikolojik ve sosyal önemi ve Üstün zekalı ve yetenekli çocuklara tuvalet eğitimi, diğer özbakım becerileri öğretim teknikleri, sosyal beceriler tanımı, kuramlar ve yaklaşımları, sosyal beceriler öğretim teknikleri, örnek sosyal beceri, günlük yaşam becerileri öğretim sunumları ve tartışma konularını içermektedir.To desciribe self care, daily lfe skills and social skills, Self -care skills, classification, importance, Toilet training, psychological and social importance, Mentally handicapped children and Autistic children toilet training, Mentally handicapped children and Autistic children toilet training, Other self -care skills and teaching methods, Daily life skills, classification, importance( examples task analyses and using approach)Teaching of the daily life skills, Daily life skills, classification, importance( examples task analyses and using approach)Teaching of the daily life skills, Teaching of the daily life skills, Example of social skills teaching process and discussion.
UZE320ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİLER İÇİN ÇOCUK EDEBİYATI
CHILDREN LITERATURE FOR GIFTED AND TALENTED
Z202.02.02Öğretmen adaylarının çocuk edebiyatı eserlerinin niteliklerini keşfetmeleri, bu eserleri okumaları ve eserlerin çocukların düzeyine uygunluğunu tespit etmeleri.Development of children literature in the world and in Turkey, the importance of knowing the children's books and importance of reading during childhood.
UZE322FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ
SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION-I
Z303.03.03Fen bilimleri ve fen eğitimine ilişkin temel kavramlar, fen, teknoloji, bilimsel bilgi ve bilimsel yöntemin özellikleri, fen ve teknoloji okuryazarlığı, fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkileri, fen alanına yönelik tutumlar, fen öğretiminin amaçları, fen öğretiminin Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimi, yapılandırmacı yaklaşım ve fen öğrenme, bilişsel gelişim ve fen eğitimi, İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programı'nın özellikleri ve diğer derslerle ilişkisi, bilimsel süreç becerilerini geliştirme ve örnek uygulamalar.The main concepts about science and science education, characters of science, technology, scientific knowledge and scientific methods, scientific literacy, the relation of science-technology-society and enviroment, attitudes towards sience and the aim of science education, historical development of science teaching in Turkey and in the world, constructivism and science teaching, cognitive development and science education, characteristics of primary education science curriculum and the relation between the other lessons, design and apply science activities to make students improve scientific thinking in the light of contemporary learning approaches.
UZE324ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
TURKISH TEACHING TO GIFTED AND TALENTED
Z122.02.03Türkçe öğretiminde kullanılabilecek çağdaş yöntem ve teknikler, okuma, yazma, dinleme, konuşma, görsel okuma ve sunu, anlama becerilerinin geliştirilmesi, okuma güçlüklerinin tanılanması ve giderilmesi, okuma metinlerinin yapısı, bilgilendirici ve hikaye edici metinlerin öğretimi, metinler arası okuma ve yazma, İlköğretim Türkçe Dersi (1-5 sınıflar) Öğretim Programı'nın incelenmesi, diğer derslerle ilişkisi, programa ilişkin örnek etkinlik uygulamaları.Modern methods and tecniques in Turkish instruction reading, writing, listening, speaking, visual reading and visual supply, development of understanding skill, diagnosed reading difficulty and eliminated reading difficulty, structure of ready text, knowladge and narrative text intruction, reading and writing of intertextuality, give meaning from text, question and questions variety related to text; developed critical thinking with reading and writing.
UZE326ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİLERE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CULTURE EDUCATION TO GIFTED AND TALENTED
Z122.02.03İnsan gelişiminde beden eğitiminin rolü, ilköğretim birinci kademe çocuklarının motor gelişim özellikleri, sağlıklı yaşam için egzersizler hakkında genel bilgi, beden eğitimi derslerinde düzenler, yürüyüşler, dönüşler, sıralanmalar, beden eğitimi ders araç-gereç ve malzemeleri, özellikleri, serbest jimnastik alıştırmaları, bireysel ve eşli jimnastik egzersizleri, araçta ve araçla yapılan alıştırmalar, beden eğitimi derslerinde ve günlük yaşantıda egzersiz esnasında sakatlıklar, yaralanmalar, zorlamalar, ilk yardım, atletizm temel teknikleri ve kuralları, spor ve sağlık, spor ve sosyal hayat, spor ve yaşam, ülkemiz ve spor, olimpiyatlar hakkında genel bilgi.The role of physical education in human development, the motor development of the children at first stage in primary school, general information about exercises to live healthy, orders,steppings,returnings,linings,equipments and materials in physical education lessons, free gymnastics exercises,individual and pair gymnastics exercises, exercises in tools and with tools, disabilities and woundings in physical education lessons or in daily life, first aid, basic techniques and rules in athletics, sports and health, sports and social life, sports and life, sports and our country, general information about the olimpics
UZE328NORMAL SINIFLARDA ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİLERİN EĞİTİMİ
TEACHING GIFTED AND TALENTED IN COMMON CLASSROOMS
Z202.04.02Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin normal sınıflarda eğitilmeleri için gerekli stratejiler hakkında bilgi edinmeleri ve bunları sınıf ortamında uygulamalarıStrategies that can be appropriate for gifted and talented at heterogenous classes or environments and apply them on lesson plans
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DRO236EĞİTİCİ DRAMA
INSTRUCTIONAL DRAMA
Z223.05.04Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.The definition and meaning of educational drama, differences and purposes of similar terms, the historical development of drama for children, the structure of educational drama and its application steps, the classification of educational drama according to age groups and application fields, educational drama environment and teacher quality, special technics in educational drama, evaluation of educational drama, educational drama samples and developing new samples
EGF401ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I
TEACHING PRACTICE
Z265.08.08Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama, hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, uygulamalar ile ilgili öz-değerlendirme raporu doldurmaDetermination of facilities for one day in application school, prepare daily plan, applying plan or some activities in that plan, plan for managing unwanted behaviours of student, applications and evaluations, writing self evaluation report for practices in this lecture.
EGF403REHBERLİK
GUIDANCE
Z303.05.03Okulda ruh sağlığı, öğrenci kişilik hizmetleri ve psikolojik danışma ve rehberliğin tanıtılması, eğitsel ve kişisel rehberlik, mesleki rehberlik, psikolojik danışma rehberlik hizmetleri, rehberlik hizmetine ilişkin öğretmenliğin sorumlulukları, bireyi tanıma teknikleri, testler ve test dışı teknikler, önleyici rehberlik, örnek rehberlik uygulamalarıFundamental concepts, student identity services, principles of guidance, services, development process, types of psychological consultation and guidance, technics, recent developments in the field, techniques of knowing the students, cooperation between guidance-teacher, guidance tasks that teachers perform.
SNO417CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
TURKISH REPUBLIC PERIOD LITERATURE
Z202.02.02Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın gelişimi, döneme ait edebi eserlerin incelenmesi, başlıca edebi türler, bu türlere ilişkin öğretici örnekler üzerinde incelemeler, Türkiye ve diğer Türk cumhuriyetlerinden yazınsal türlere ait örnekler, metin çözümlemesi.Development of Turkish Republic Period Literature, analyzing Turkish Republic Period Literature, main literary types, analyzing samples of main literary types, textual analysis.
UZE427ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİLERE DUYUŞSAL EĞİTİM
AFFECTIVE EDUCATION OF GIFTED AND TALENTED
Z223.05.04Dersin teorik içeriği: Üstünlüğün duygusal yönleri; Üstünlerin duygusal ve sosyal uyumları; Üstün bireyin benlik kavramı ve geliştirilmesi; Üstün bireyin benlik saygısının geliştirilmesi; Üstün bireyin kişilik gelişimi; Üstün bireyin ahlâkî gelişimi; Üstün bireyin kendini tanıması; Üstün bireyin duygularını tanıması; Stresle başa çıkma: fiziksel ve zihinsel. ELLIS'in Rasyonel Emotif Terapisine (RET) Dayalı Olarak Aksak Düşüncelerle Başa Çıkma. Dersin uygulama içeriği: Üstün bireyin kendini tanımasına yönelik çalışmalar, üstün bireyin duygularını tanımasına yönelik çalışmalar, stresle başa çıkmaya ilişkin alıştırmalar: fiziksel ve zihinsel.The theoretical content of the course: the emotional aspects of being gifted; emotional and social cohesion of the gifted ones; Self-concept and the development of gifted individuals; The development of self-esteem of gfited individuals; Gifted individual's personality development; Gifted individual moral development; Self-recognition of gifted individuals; Recognizing the feelings of gifted individuals by themselves; Coping with stress: physical and mental. Coping with the imperfect thoughts based on Ellis's Rational Emotive Therapy (RET). The application content of the course: studies aimed at self-recognition of gifted individuals, studies aimed at recognizing the feelings of gifted individuals, exercises related to the coping with stress: physical and mental.
UZE429ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİLERE GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ
VISUAL ARTS INSTRUCTION TO GIFTED AND TALENTED
Z202.02.02Okul öncesi eğitimde görsel sanat eğitimin içeriği ve önemi, sanat eserlerinin farkına varma, çocukların gelişiminde sanat eğitiminin önemi, görsel sanat eğitiminde yöntem ve teknikler,müzede eğitimin önemi.To know functions of teaching visual art, determine students’ developments according to development stages, textile designs, diagram designs, architectural designs.
UZE431TASARIM ATÖLYESİ
DESIGN WORKSHOPS
S202.03.02Okul öncesi öğrencileri için yap-boz, oyuncak, origami, yiyecek, tahta oyuncak ve sandalyeler gibi materyal üretilmesi.Preparing materials for children who attend the preschool. The materials are like origami, puzzle, toy,lego, garden, nutrients, making bread, yogurt, jam, canned food, wood like toy, chair.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF404ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II
TEACHING PRACTICE-II
Z265.08.08Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.Each week, a daily lesson plan preparation, the plan implementation, the application of teacher, lecturer, and evaluation by the students, assessments, corrections and reapplications, portfolio preparation and presentation.
EGF406TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT
Z202.03.02Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.The aim of the Turkish Education System and basic principles, regulations related to education, the structure of Turkish Education System, management theories and processes, school organization and management, works in staff management, student, teaching and business management, community involvement to the school.
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
UZE430ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİLERDE ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
LEARNING DISABILITIES OF GIFTED AND TALENTED
Z202.03.02Öğretmen adayları öğrenme güçlüklerinin sınıflandırılması, nedenleri, sınıf ortamında ayırt edilmesi, eğitim ortamlarının düzenlenmesi, aileler ve diğer öğretmenlerle iş birliği yapabilme becerilerini geliştirme.The course of psychological counseling and guidance, the current definition of learning disabilities teacher candidates, classification, development of lifelong learning disabilities, causes, to be distinguished from the class environment, education, media regulation, and associated applications for students with learning disabilities, their families and the method of guidance and counseling for teachers and provides techniques for
UZE432ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİLERE BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ
PHYSICAL EDUCATION AND GAMES INSTRUCTION TO GIFTED AND TALENTED
Z122.04.03İnsan gelişiminde beden eğitiminin rolü, ilköğretim birinci kademe çocuklarının motor gelişim özellikleri, sağlıklı yaşam için egzersizler hakkında genel bilgi, beden eğitimi derslerinde düzenler, yürüyüşler, dönüşler gibi uygulamalar, egzersiz esnasında sakatlıklar, yaralanmalar, zorlamalar, ilk yardım, ülkemiz ve spor, olimpiyatlar hakkında genel bilgi.Importance of game in pre school;terms;kinds;classification of educational games,cultural game samples; different kinds of game samples;application in pre school institutions,walks, turns applications, such as during exercise injuries, injuries, stresses, first aid, and sport in our country, general information about the Olympics.
UZE434ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİLERE REHBERLİK
GUIDANCE OF GIFTED AND TALENTED
Z202.06.02Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler, alandaki yeni gelişmeler, çocuğu tanıma teknikleri, rehber - öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.Fundamental concepts, student identity services, principles of guidance, services, development process, types of psychological consultation and guidance, technics, recent developments in the field, techniques of knowing the students, cooperation between guidance-teacher, guidance tasks that teachers perform.
UZE438DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ
RELIGION CULTURE AND MORAL EDUCATION
Z202.02.02Temel kavramlar (din-kültür-ahlak), Müslümanlığın temel ilkeleri, İslamiyet ve diğer dinler, ahlak-birey ve toplum ilişkisi, ilköğretim I. Kademe (4-5. sınıf) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı'nın incelenmesi(kazanım, içerik yöntem, v.b.).This course will explore the basic themes, principles of Islam and ethical rules, Islam and other religions, moral-individual and society relation, analysis of primary I phase 4-5th year Religion, Culture and Moral Education in terms of gaining, content, methods etc.
UZE436RİTM EĞİTİMİ VE DANS
RHYTHM AND DANCE
S202.02.02"Ritm nedir? Dans nedir? Dans teknikleri nelerdir? Kareografi nasıl yapılır? Çağdaş danslar nelerdir ? Çağdaş dans teknikleri nasıl yapılır? Türk halk dansları nelerdir? Teknikleri nelerdir?" sorularının cevaplarını uygulamalarla pratik edinmeleri ve öğrencilerin kendi kareografilerini gerçekleştirerek öğrendikleri bir dans tekniğini uygulamaları.What is rhythm, dance and tecniques of dans? How was choreography done? What are the contemporary danses? How are contemporary danses applied? What are the techniques? What are the Turkish folk danses? Getting practice by applications and show one kind of dans in a ceramony.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.