English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-FAMILY COUNSELING (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-FAMILY COUNSELING (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADN501AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI
FAMILY COUNSELING THEORIES
Z303.06.03Aile sistemleri, tanımları, Davranışçı kuram ve stratejiler, Psikanalatik kuram, Yapısal ve Adlerci yaklaşım, Yaşantısal ve insancıl yaklaşım,Composition and defination of theory, Family systems, Psychoanalytic thery, Cognitive- Behavioral Approach, Adlerian Approach, Experiential and Humaniterian Theories.
ADN503AİLEDE RUHSAL VE DAVRANIŞSAL SORUNLAR
MENTAL AND BEHAVIORAL ISSUES IN FAMILY
Z303.06.03Bu ders; kişilik ve kuramları, ailenin ruhsal sağlığı, aile yaşamında stresörler, aile ve iletişim, aile yaşam döngüsü süresince psikolojik sorunlar ve davranış sorunları, ergenlik çağı ve uyum sorunları, ergenler ve davranış bozuklukları, kuşak çatışmaları, ailede ruhsal sorunların ve davranış sorunlarının tanılanması, ruhsal sorunların ve davranış sorunlarının yönetimi, ruhsal sorunların ve davranış sorunlarının yönetiminde danışmanlık ilkeleri konusunda bilgiler içerir.Family systems, definitions, theories of psychoanalysis, Cognitive-Behavioral Family Approach to Structural and Adlerc approach, experiential and humanistic approach,
ADN505AİLE VE ÇOCUK HUKUKU
FAMILY AND CHILDREN LAW
S303.06.03Bu ders; çocuk ve aile hukuku, çocuk ve aile hukukundaki temel mevzuatlar, dünyada ve ülkemizde çocuk ve aile hukuku ve uygulamalar, çocuk ve kadın hakları, çocuk ve kadın haklarının korunması, nişanlanma, evlilik, boşanma, velayet ve evlat edinme koşulları, miras, mal rejimleri ve aile içi sorunlarda danışmanlık hizmetine ilişkin bilgiler içerir.Child and family law, basic legislation on child and family law in the world and in our country, children and family law and practices, child and women's rights, the protection of children and women's rights, engagement, marriage, divorce, custody and adoption requirements, inheritance, property regimes and advice on family problems
ADN519AİLEDE DEĞER EĞİTİMİ
VALUE EDUCATION IN FAMILY
S303.06.03Bu ders; ailenin temel gereksinimleri, psikososyal gelişim, değer kavramı, ailenin spirituel, sosyal ve kültürel değerleri, ahlak gelişimi, gelişim dönemlerine göre değerler ve ailede değer eğitimi konularında bilgiler içermektedir.This course; basic needs of family, psychosocial development, concept of value, spiritual, social and cultural values of the family, moral development, values according to development periods and family value education.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADN504AİLE DANIŞMANLIĞINDA MÜDAHALE SÜRECİ
INTERVENTION PROCESS IN FAMILY CONSULTANCY
Z303.06.03Ders, temel danışma ve aile danışmanlığı kuramları bağlamında ele alınan müdahale biçimlerini kapsamaktadır. Bu bağlamda dinamik kuramlar, bilişsel davranışçı, sistemik, stratejik, yapısal, yaşantısal, çözüm odaklı ve narrative kuramlar çerçevesinde ayrı ayrı müdahale biçimlerini içermektedir.This course includes dynamic theory, cognitive-behavioral, systemic, strategic, structural, experiential, and include separate modes of intervention within the framework of solution-focused and narrative theories.
ADN534AİLE DANIŞMANLIĞI UYGULAMASI
AİLE DANIŞMANLIĞI UYGULAMASI
Z143.06.05
SAG510SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Z303.06.03Bilim, bilimsel araştırma, bilimsel araştırma sınıflaması, bilimsel makale okuma, değerlendirme, araştırma planlama, konu seçimi ve amaç, literatür taraması, materyal metod seçimi, veri toplama, ölçüm, biyoistatistik, veri analizi, bulguların değerlendirilmesi, bulguların yorumlanması, önerme, makale yazımı ve yayınlanmasıScience, scientific research, scientific research classification, scientific article reading, evaluation, research planning, topic selection and purpose, literature review, material method selection, data collection, measurement, biostatistics, data analysis, evaluation of findings, interpretation of findings, proposal, article writing and publishing
ADN509AİLE DANIŞMANLIĞINDA MESLEKİ ETİK
PROFESSIONAL ETHICS IN FAMILY COUNSELLING
S303.06.03Bu ders; etik, etik değerlerin gelişimi, profesyonellik ve meslek etiği, aile danışmanlığında etik ilkeler, insan hakları, mesleki sorunlar ve mesleki örgütler konusunda bilgi ve uygulamaları içerir.This course contains the ethics, the development of ethical values​​, professionalism and professional ethics, ethical principles in family counseling, human rights, professional issues and practices, and provides information about professional organizations.
ADN516CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI
SEXUAL HEALTH / REPRODUCTIVE HEALTH
S303.06.03Üreme sağlığı ve cinsel sağlığın temel kavramları, toplumsal cinsiyet, cinsel fonksiyon bozuklukları, gebelik, lohusalık, menapoz, andropoz ve yaşlılıkta cinsellik, danışmanlık.Essential concepts of reproductive and sexual health, gender, sexual dysfunctions, sexuality in pregnancy, postpartum, menopause, andropause and senium, sexual counselling.
ADN532YAŞLILARDA SOSYAL HİZMET VE BAKIM
YAŞLILARDA SOSYAL HİZMET VE BAKIM
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG520DÖNEM PROJE DERSİ
DÖNEM PROJE DERSİ
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.