İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-FAMILY COUNSELING (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADN501AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI
FAMILY COUNSELING THEORIES
Z303.06.03Aile sistemleri, tanımları, Davranışçı kuram ve stratejiler, Psikanalatik kuram, Yapısal ve Adlerci yaklaşım, Yaşantısal ve insancıl yaklaşım,Composition and defination of theory, Family systems, Psychoanalytic thery, Cognitive- Behavioral Approach, Adlerian Approach, Experiential and Humaniterian Theories.
ADN515AILEDE RUHSAL SORUNLAR VE GÖRÜŞME TEKNIKLERI
AILEDE RUHSAL SORUNLAR VE GÖRÜŞME TEKNIKLERI
Z303.06.03
SAG510SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Z303.06.03Bu ders sağlık bilimlerinde bilimsel araştırmanın önemi, araştırma sürecinin anlaşılması, literatür tarama ve okuma, araştırma sorusu belirleme, hipotez üretme ve geliştirme, nitel ve nicel araştırma tasarımı yapabilme, örneklem seçimi, veri toplama, veri toplama aracı geliştirme ve kullanabilme yeteneğinin kazandırılması, araştırma bulgularının raporlandırılması, araştırma ve yayın etiği, araştırma kritiği yapabilme, kanıta ortaya çıkartma ve mevcut kanıtları kullanabilme yetkinliği kazandırır.This course covers the importance of scientific research in health sciences, understanding the research process, scanning and reading literature, determining research questions, generating and developing hypotheses, making qualitative and quantitative research designs, sample selection, data collection, gaining the ability to develop and use data collection tools, evaluating research findings. It provides the competence to report, research and publication ethics, to criticize research, to reveal evidence and to use existing evidence.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADN538AİLE DANIŞMANLIĞI UYGULAMASI
AİLE DANIŞMANLIĞI UYGULAMASI
Z122.06.03
SAG520DÖNEM PROJE DERSİ
DÖNEM PROJE DERSİ
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.
ADN505AİLE VE ÇOCUK HUKUKU
FAMILY AND CHILDREN LAW
S303.06.03Bu ders; çocuk ve aile hukuku, çocuk ve aile hukukundaki temel mevzuatlar, dünyada ve ülkemizde çocuk ve aile hukuku ve uygulamalar, çocuk ve kadın hakları, çocuk ve kadın haklarının korunması, nişanlanma, evlilik, boşanma, velayet ve evlat edinme koşulları, miras, mal rejimleri ve aile içi sorunlarda danışmanlık hizmetine ilişkin bilgiler içerir.Child and family law, basic legislation on child and family law in the world and in our country, children and family law and practices, child and women's rights, the protection of children and women's rights, engagement, marriage, divorce, custody and adoption requirements, inheritance, property regimes and advice on family problems
ADN506AİLEDE VE AİLE İLE İLETİŞİM
COMMUNICATION WITH THE FAMILY AND IN THE FAMILY
S223.06.04Bu ders; iletişim süreci ve etkili iletişim becerileri, aile içi iletişim, aile içi iletişim ve etkileşimi güçlendirecek beceriler, ailede güçlü etkileşim ortamı, aile içi iletişim sorunlarının tanılanması, aile içi iletişim sorunlarının çözümü, aile içi iletişimi etkileyen faktörler, teknolojik gelişmeler ve aile içi iletişim ile ilgili konular içerir.
ADN509AİLE DANIŞMANLIĞINDA MESLEKİ ETİK
PROFESSIONAL ETHICS IN FAMILY COUNSELLING
S303.06.03Bu ders; etik, etik değerlerin gelişimi, profesyonellik ve meslek etiği, aile danışmanlığında etik ilkeler, insan hakları, mesleki sorunlar ve mesleki örgütler konusunda bilgi ve uygulamaları içerir.This course contains the ethics, the development of ethical values​​, professionalism and professional ethics, ethical principles in family counseling, human rights, professional issues and practices, and provides information about professional organizations.
ADN516CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI
SEXUAL HEALTH / REPRODUCTIVE HEALTH
S303.06.03Üreme sağlığı ve cinsel sağlığın temel kavramları, toplumsal cinsiyet, cinsel fonksiyon bozuklukları, gebelik, lohusalık, menapoz, andropoz ve yaşlılıkta cinsellik, danışmanlık.Essential concepts of reproductive and sexual health, gender, sexual dysfunctions, sexuality in pregnancy, postpartum, menopause, andropause and senium, sexual counselling.
ADN519AİLEDE DEĞER EĞİTİMİ
VALUE EDUCATION IN FAMILY
S303.06.03Bu ders; ailenin temel gereksinimleri, psikososyal gelişim, değer kavramı, ailenin spirituel, sosyal ve kültürel değerleri, ahlak gelişimi, gelişim dönemlerine göre değerler ve ailede değer eğitimi konularında bilgiler içermektedir.This course; basic needs of family, psychosocial development, concept of value, spiritual, social and cultural values of the family, moral development, values according to development periods and family value education.
ADN520AİLEDE KRİZ VE KRİZE MÜDAHALE
CRISIS AND INTERVENTION IN THE FAMILY
S303.06.03Krize Müdahale ve Önlemenin Genel İlkeleri. Gelişimsel Krizler ve Kişilik. Durumsal Krizler ve Müdahale Yöntemleri. Farklı Kuramsal Yaklaşımlara Göre Krize Müdahale Stratejileri Krize Müdahale ABC Modeli. Etik Ve Mesleki Sorunlar. Madde Kullanımı ve Kriz Danışmanlığı. Travma Sonrası Stres ve Kriz Yönetimi. Aile Danışmanlığında ve Akran Ara buluculuğu ve Kriz Yönetimi. Ailede ve okulda krize müdahale. Risk Altındaki Öğrencilerin Problemleri ve Kriz Yönetimi. Çevresel ve Toplumsal Risk Faktörleri. Risk grupları ve aile danışmanlığı.General Principles of Crisis Intervention and Prevention. Developmental and Personality Crisis. Situational Crisis and Intervention Methods. Crisis Intervention Strategies by Different Theoretical Approaches to Crisis Intervention Model ABC. Ethical and Professional Issues. Substance Abuse and Crisis Counseling. Post Traumatic Stress and Crisis Management. In December Peer Counselling and mediation and crisis management. Family and crisis intervention in schools. Problems of Risk and Crisis Management students. Environmental and Social Risk Factors. Risk group, and family counseling.
ADN521AİLE İÇİ İLETİŞİM
AİLE İÇİ İLETİŞİM
S303.03.03
ADN526ANNE-BABA-ÇOCUK İLİŞKİLERİ
MOTHER-FATHER-CHILD RELATIONS
S303.06.03İletişimin tanımı ve önemi, iletişim engelleri, anne-baba-çocuk ilişkilerini kolaylaştıran etmenler, sen dili-ben dili, çocukluk gelişim dönemleri, ergenlik dönemi, anne-baba tutumları dersin içeriğini oluşturmaktadır.Communication processes and effective communication skills, marital relationships (parent-child), parent-child relationships, sibling relationships, intra-family communication, intra-family communication and interaction skills, strong family interaction environment, Resolution of communication problems, factors affecting intra-family communication, technological developments and communication within the family.
ADN530AİLE HUKUKUNDA BOŞANMA SÜRECİ
AİLE HUKUKUNDA BOŞANMA SÜRECİ
S303.06.03
ADN532YAŞLILARDA SOSYAL HİZMET VE BAKIM
YAŞLILARDA SOSYAL HİZMET VE BAKIM
S303.06.03
ADN536AİLE İÇİ İLİŞKİLER
AİLE İÇİ İLİŞKİLER
S303.03.03
ADN540AİLEDE EKONOMİK YAŞAM
AİLEDE EKONOMİK YAŞAM
S303.03.03Dersin içeriğini; aile ekonomisinin tanımı, temel ekonomik kavramlar, ailede tüketim harcamaları yönetimi, ailede tasarruf uygulamaları, ailede bütçe yönetimi, yatırım harcamalarının planlanması, sosyal güvenlik ve eğitim harcamaları ile aile kurmanın ekonomik yönü oluşturur.The content of the course are definition of family economy, basic economic concepts, management of consumption expenditures in the family, savings practices in the family, budget management in the family, planning of investment expenditures, social security and education expenditures and the economic aspect of establishing a family.
ADN542İKİLİ İLİŞKİLERDE DUYGUSAL ŞİDDET VE MANİPÜLASYON
İKİLİ İLİŞKİLERDE DUYGUSAL ŞİDDET VE MANİPÜLASYON
S303.06.03
COG505RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR
CHILDREN AT RISK
S303.06.03
PSI507BAĞIMLILIK
DEPENDENCY
S303.06.03
PSI516ÇOCUK VE SUÇ
JUVENILE DELIQUENCY
S303.06.03
PSI525AİLE VE ÇİFT TERAPİLERİ
FAMILY AND COUBLE THERAPIES
S303.06.03
SHB507AİLEDE SOSYAL HİZMET
SOCIAL WORK IN FAMILIES
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG520DÖNEM PROJE DERSİ
DÖNEM PROJE DERSİ
Z143.06.05
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=426&DK=153513