English

FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS (IN ENGLISH)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS (IN ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS107INTRODUCTION TO BUSINESS
INTRODUCTION TO BUSINESS
Z303.05.03İşletme alanına özel ve alanı destekleyici beceriler sağlayan bu ders, işletme disiplinine özgü eleştirel ve analitik düşünme tekniği sunar. Öncelikle işletmelerin gelişimini etkileyen iç ve dış çevredeki ulusal ve küresel faktörler incelenir. Öğrenciler, pazarlama, strateji, finans, muhasebe, insan kaynakları, bilgi sistemleri ve yönetim fonksiyonları ile ilgili temel sorunları analiz eder. Ek olarak, bu ders öğrencilerin iş etiği konularını ve sosyal sorumluluğu tartışmalarına ve bazı iş analizi teknikleriyle fırsatları ve zorlukları keşfetmelerine olanak tanır. Bu nedenle, bu dersin amacı işletmenin hem iç hem de dış çevresini ve aralarındaki ilişkiyi tanımlayan tüm işletme fonksiyonlarını incelemektir. Ders esnasında, iş dünyasındaki dinamikler ve teoriler ışığında işletmelerin iş yapma süresinde nasıl ayakta kaldığını gösteren belirli temalar da ele alınmaktadır.1. Introductory remarks about the science of management 2. Definition of an exceptional manager: Does what and how? 3. Theory of management: Basic skills of an exceptional manager 4. Environment of the management. 5. Changing environment of the management and ethical responsibilities: Doint the right things 6. Global management: Management across borders 7. Planning: The base of successful management 8. Strategic management: How exceptional managers achieves exceptional results? 9.Individual and group decision making: How managers do the things? 10. Organizational culture, structure and design: Baseline of the organization. 11. Human resources management: Right people for management success. 12. Organizational change, development and innovation: Challemges of an exceptional manager 13. Leadership: 14. Managing the individual differences and behaviors: Controlling the humans as humans 15. Motivating the workers: Having extra ordinary success in management. 16. Groups and teams: Increasing collaboration and reducing disputes. 17. Power, impact and leadership: From managers to leaders. 18. Communication amongst individuals and within the organization: Mastering knowledge management. 19. Controlling: Techniques to improve organizational efficiency.
ECO191INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
INTRODUCTION TO MICROECONOMICS
Z303.06.03Dersin içeriğini ekonominin prensipleri, piyasalar ve çalışma şekilleri, piyasalar ve refah, kamu sektörü ve ekonomi, firma davranışları, endüstriyel organizasyon, faktör piyasaları ve tüketici tercihleri konuları oluşturur.The course covers topics on basic principles of economics, how markets work, markets and welfare, the economics of the public sector, firm behavior and organization of the industry, the factors market and consumer choice.
ENG101PROFESSIONAL ENGLISH-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to gain information effectively, how to develop strategies for an easy and effective information gathering. Techniques for improving memory for better studying or test-taking strategies. Providing the appropriate context for improving academic language skills, this course covers the frequently used language structures and functions of professional English used in various fields.
LAW192FUNDAMENTALS OF LAW
FUNDAMENTALS OF LAW
Z303.03.03Ders öğrencilerin hukukun temel ilkeleri üzeinde bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Aynı zamanda farklı hukuk dalları ile iligli bilgileri aktarmayı hedefler. Özetle ders öğrencilere hukukun temel kavramlarını öğretmeyi amaçlamaktadır.The course aims to develop the student’s knowledge on law within the major domains of fundamentals and general rules of law, law of person, law of succession, law of property, constitutional law, and international law. In summary the course is to make students explore and develop issues on every aspect of law.
MAT133MATHEMATICS-I
MATHEMATICS-I
Z303.05.03Bu derste amaçlanan, temel cebir bilgisini tazeleyerek üzerine finans matematiği, doğrusal cebir ve ileri olasılık konularını eklemek ve bu sayede matematiğin sosyal bilimlerde kullanımı hakkında kapsamlı bir fikir vermektir. İşlenen bu konularda temel yaklaşım konuların işlenilen bölümlerdeki uygulama örnekleri verilerek matematik nosyonunun bu alanlardaki uygulamasına ait fikir oluşturmaktır.The course topics are the idea of function, graphs of real valued functions, transcendental functions, mathematics of finance, matrices and their applications, introductory probability and statistics, limits and continuity of functions.
PSR121INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE
INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE
Z303.05.03Siyaset Biliminin temel kavram ve konularıBasic concepts and issues of political science
TLL101TURKISH LANGUAGE-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ECO192INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
INTRODUCTION TO MACROECONOMICS
Z303.05.03Dersin içeriğini ulusal gelir, geçinme ve geçinme endeksi hesaplamaları, reel ekonomi, büyüme ve işsizlik, para sistemi ve enflasyon, serbest piyasa ekonomisi kısa dönemli ticaret ilişkileri oluşturmaktadır.The course covers the basic concepts on measuring a nation’s income, measuring the cost of living, real economy and growth and unemployment, monetary system and inflation, open economy and short-run trade-offs.
ENG102PROFESSIONAL ENGLISH-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MAT128MATHEMATICS-II
MATHEMATICS-II
Z303.05.03Bu derste amaçlanan,analiz (Calculus) bilgisini tazelemek ve bu sayede matematiğin sosyal bilimlerde kullanımı hakkında kapsamlı bir fikir vermektir. İşlenen bu konularda temel yaklaşım konuların işlenilen bölümlerdeki uygulama örnekleri verilerek matematik nosyonunun bu alanlardaki uygulamasına ait fikir oluşturmaktır.n this two semester course, the objective is to make an introduction to maths, by focusing on the college algebra for the first part of the semester, then to give comprehensive idea of usage of math in social sciences; give applicative notion of concepts that are used in economics an management sciences; and later introducing the calculus concepts for transitional formation to the second part of the two semester course. The second semester part of the course will solely be devoted to calculus topics.
PSR102INTRODUCTION TO SOCIOLOGY
INTRODUCTION TO SOCIOLOGY
Z303.05.03Derste, Tarihsel Süreçte Temel Sosyolojik Akımlar; Küreselleşme; Sapma; Bürokrasi ve Küresel Karşılıklı-Bağımlılık; Toplumsal Tabakalaşma (Eşitsizlik); Fakirlik ve İşsizlik; Bireysel ve Toplumsal Kimlik; Sosyoloji ve Modernleşme; Siyasal Kurumlar ve Demokrasi; Sosyolojide Yeni Bakış Açıları konuları üzerine değerlendirme yapılacaktır.Main schools of thought in sociology in a historical context; modernism and social change; socialization; urbanization; crime and deviance; social stratification (inequality), poverty and unemployment; race, ethnicity and migration.
PSR132INTRODUCTION TO INTERNATIONAL RELATIONS
INTRODUCTION TO INTERNATIONAL RELATIONS
Z303.05.03Uluslararası sistemin yapısı; uluslararası aktörler; devletlerin başlıca dış politika çıktıları; devletlerin dış politika güdüleri; devletler arasındaki ilişkilerin aldığı başlıca biçimler; diplomasi; güç kullanımı; uluslararası güvenlik; yaptırımlar; uluslararası işbirliği; insani müdahale; nükleer caydırıcılık; uluslararası ekonomi; uluslararası ilişkilerde yeni arayışlarInternational actors, the main structure of international system, the theories in international relations, the main forms of relations between states
PSR134HISTORY OF CIVILIZATIONS
HISTORY OF CIVILIZATIONS
Z303.04.03Ders öğrencilere Antik Çağ'dan XVIII. yüzyıl sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. "Maddi Uygarlık", Kültür, tarihsel incelemede "uzun vade" ve "kısa vade" kavramları bu çerçevede incelenecektir.The course provides a broad historical study of the main cultural, economic and political trends and events from the rise of civilization in the Near East to the Age of Absolutism. The course will survey the history of world civilizations, with special emphasis on their political, cultural and religious history.
TLL102TURKISH LANGUAGE-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleriClause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, spelling rules.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
IST211STATISTICS-I
STATISTICS-I
Z303.05.03Tanım ve temel kavramlar, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olaslık ve olasılık dağılımları.Research data in sciences and business; presentation and interpretation of data; basic probability concepts and theory; probability distributions.
LAW198CONSTITUTIONAL LAW
CONSTITUTIONAL LAW
Z303.04.03Anayasa kavramı, anayasacılık hareketleri, kurucu iktidar, anayasa yargısı, devlet, devlet şekilleri, kuvvetler ayrılığı, hükümet sistemleri, demokrasi, seçim, temel hak ve hürriyetler.Concept of Constitution, constitutional movements, founder government, constitutional judgement, state, types of states, division of powers, govenrment systems, democracy, elections, basic rights and freedom.
PSR221POLITICAL HISTORY-I
POLITICAL HISTORY-I
Z303.05.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden I. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
PSR225HISTORY OF POLITICAL THOUGHT-I
HISTORY OF POLITICAL THOUGHT-I
Z303.06.03Ders, antik Yunan düşünürleri ile başlatılacak ve Ortaçağ siyasal düşüncesi ile devam edecektir. Daha sonra 16. yüzyıldan günümüze dek siyasal düşünceye katkı sağlamış düşünürlerin eserleri incelenecek ve son olarak siyasi sistemler incelenecektir.The course will begin with the ancient Greek thinkers and continue with the medieval political thought. By preserving the chronological approach, political thinkers from the 16th century to the present time will be analysed.
PSR231INTERNATIONAL RELATIONS THEORY
INTERNATIONAL RELATIONS THEORY
Z303.06.03Realizm, Liberalizm, İngiliz Okulu, Marksizm, Eleştirel Teori , Konstrüktivizm, Feminizm, Yeşil Teori, Post-Yapısalcılık, Post-Kolonyalizm ve Batı dışından Uluslararası İlişkiler PerspektifleriRealism, Liberalism, The English School, Marxism, Critical Theory, Constructivism, Feminisim, Green Theory Post-Structuralism, Post-Colonialism and IR Theories from Non-Western Perspectives
SRE101SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Dersin içeriği sosyalsorumluluk ve etik konularını kapsayacaktır. Özellikle bilgisayar mühendisliği ile ilgili etik ve sosyal sorumluluk konularına önem verilecektir. Çeşitli ingilizce ve türkçe yazılmış makaleler ve bunların değerlendirilmeleri öğrencilerle beraberce yapılacaktır.The course introduces the student, not only to relevant issues, but the views of corporate stakeholders. Approaches for presenting and carrying out a program of sustainability are presented, including strategic planning, targets, goals and alternative approaches. A prinicipal part of the course is devoted to the ethics of business and issues of transparency, including discussion of the social impact of non ethical and non transparent business practices. Case studies, a team project and practice assignments assist in presenting these themes on a practical level. It also focuses on its implementation at the global level, and paves the way for the discussion on the relationship between economics and politics. Case studies, a team project and practice assignments assist in presenting these themes on a practical level.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
LAW292ADMINISTRATIVE LAW
ADMINISTRATIVE LAW
Z303.05.03Türkiye’nin İdari Yapısı, İdare Kavramı, İdare Hukuku ve İdare Hukuku’nun Özellikleri, İdare Hukuku’nu Etkileyen Anayasal İlkeler, İdare Hukuku’nun Kaynakları, İdarenin İşlem, Eylem ve Sözleşmeleri, Kamu Görevlileri, Kamu Malları, Kamu Hizmeti ve Kamu Hizmetinin Görülüş Yöntemleri, İdari Kolluk, İdarenin Sorumluluğu.Administrative Structure of Turkey, The Concept of Administration, Administrative Law and Its Features, Administrative Law Affecting the Constitutional Principles, Administrative Law Resources, Administration Process, Action and Contracts, Public Officials, Public Goods, Public Service and the Methods of Providing Public Service, the Enforcement of Administrative Law, the Administration's Responsibility.
PSR222POLITICAL HISTORY-II
POLITICAL HISTORY-II
Z303.06.03Ders öğrencilere I. Dünya Savaşı ertesinden 2001 yılına uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the aftermath of the First World War until 2001. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
PSR224RESEARCH METHODS IN INTERNATIONAL RELATIONS
RESEARCH METHODS IN INTERNATIONAL RELATIONS
Z303.06.03Bu derste bilim ve siyaset kavramlarının birlikteliği, sosyal bilimsel araştırmanın belirleyicileri, hipotez, değişken gibi kavramlara değinilerek, teori, araştırma, ölçüm, araştırma tasarımı, Literatür tarama, alan araştırması; tarihsel-mukayeseli araştırma, nitel ve nicel veri analizi gibi analitik temel ve yaklaşımların kavramsal çerçevesi oluşturulup, sonunda bir araştırma raporu ürettiren basit uygulamalarla konunun uygulamasını da içermektedir.The relationship between science and research, the concept of theory, basic approaches in the study of social sciences, research ethics, literature review, different approaches to research planning, qualitative and quantitative research methods, measurement, evaluation and presentation of results.
PSR226HISTORY OF POLITICAL THOUGHT-II
HISTORY OF POLITICAL THOUGHT-II
Z303.05.03Bu derste sosyal bilimlerde öncelikle teori, model, paradigma, yaklaşım, metot kavramları, daha sonra, Realizm-İdealizm-Marksist Teoriler-Çoğulculuk-Sosyal İnşacılık-Karar Verme Teorileri-Jeopolitik Teoriler-Oyun Teorisi-Uluslararası İlişkilerine Alternatif Yaklaşımlar-Siyasal Konseptler-Siyasal İdeolojiler ve Savaş-Silahlanma-Milliyetçilik-Emperyalizm-Yalnızlık ve Küreselleşme gibi diğer konsept çalışmaları ele alınmaktadır.In this course, Realism, İdealism, Marxist theories, Pluralism, Social Constructivism, Decision Making theories, Geopolitic theories, Game theory, Alternative approaches to IR, Political Concepts Political ideologies and concepts such as Armament, Nationalism, Imperalism, Isolationaism and Globalsiation are visited in addition to scientific terminlogy by defining theory, paradigma, approach, method terms at the beginning.
PSR228FOREIGN POLICY ANALYSIS
FOREIGN POLICY ANALYSIS
Z303.06.03Dersin kapsamı dahilinde dış politikada kavramlar, aktörler ve teorik yaklaşımlar incelenecektir.The actors (individuals/leaders, groups, organization and bureaucratic politics) and factors (internal and external issues) in foreign decision-making process are the main topics to be analyzed, taking into account different theoretical perspectives. Then, the 5 cases, such as Turkish Foreign Policy, US Foreign Policy, Russian Foreign Policy, Iranian Foreign Policy and Israeli Foreign Policy, will be analyzed applying the models of Foreign Policy Analysis.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LAW391INTERNATIONAL LAW
INTERNATIONAL LAW
Z303.07.03Derste, uluslararası hukukun dayanağı, uluslararası hukuk ve iç hukuk ilişkileri ile uluslararası hukukta yetki sorunları başlıkları üzerinde durulacaktır.The grounds of the international law, relations between domestic and international law, the problems of prerogative in international law.
PSR321TURKISH POLITICAL HISTORY
TURKISH POLITICAL HISTORY
Z303.08.03Ders öğrencilere III. Selim döneminden 2000'li yılların başına uzanan dönemde Türkiye'de iç politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Bu çerçevede modernite, laiklik, imparatorluk, ulus-devlet, ulusal egemenlik gibi temel kavramların Yakınçağ Türkiye tarihinde aldığı biçim incelenecektir. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir.The course is conceived to provide fundamental knowledge on historical developments in domestic politics in Ottoman Empire and Turkey from the reign of Selim III to the beginning of the 2000s. Within this framework, a special emphasis will be given to the analysis of fundamental concepts such as modernity, secularism, empire, nation-state, and national sovereignty in the context of modern history of Turkey. The course is also intended to study the economic and social foundations of the political developments.
YUM303WORK PLACEMENT-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
PSR401CONFLICT AND MANAGEMENT
CONFLICT AND MANAGEMENT
S303.04.03Öncelikle çatışma yönetimi ve çözümünün anatomisi, çatışmaların kapsamı, çeşitleri, dönüşümü hakkında kavramsal bir alt yapı oluşturulacaktır. Müteakiben uygulanan görüşme, arabuluculuk, uzlaştırma, hakemlik tekniklerinin işlevleri örnek olaylarla incelenecektir. Uluslararası Mahkeme, Deniz Sözleşmesi Hukuku, Uluslar arası Ticaret Anlaşmazlıkları, BM, Bölgesel Örgütler konuları üzerinde durulduktan sonra çatışma çözümleri konusunda mevcut durum, eksiklikler, trendler ve yapılması gerekenler değerlendirilecektir.We start with the conflict management and scope, types, and transformation of conflicts. Then we focus on the theschniques such as negotiation, mediation, arbitration, inquiry with case studies. We also examnine the institutions such as International Court, UN, International Maritime Convention, and present trends.
PSR403GEOPOLITICS OF ENERGY
GEOPOLITICS OF ENERGY
S303.04.03Enerji Jeopolitiği enerji, güvenlik ve uluslararası siyasetin kesişimini inceler. Ayrıca öğrencileri küresel enerji güvenliğine yönelik temel tehditler hakkında bilgilendirmeye ve mümkün olduğunca konulara yeni bakış açıları ve yönelimler önermeye çalışır. Hem konvansiyonel hem de alternatif enerjilere odaklanır çünkü her ikisi de jeopolitik jeopolitik gerçeklikleri etkiler ve jeopolitik gerçekliklerden etkilenir.The Geopolitics of Energy Project explores the intersection of energy, security, and international politics. It also endeavors to inform students about major challenges to global energy security and, where possible, to propose new ways of thinking about and addressing these issues. It focuses both on conventional and alternative energies, as both will influence and be influenced by geopolitical realities.
PSR423TURKEY'S CURRENT POLITICAL ISSUES
TURKEY'S CURRENT POLITICAL ISSUES
S303.04.03Ders, aşağıdaki noktaları kapsar: - Türk devlet yapısının temek karakteristikleri, - siyasal prosedürlerle ilgili temel anayasal ilkeler - devlet organları, ve üç temel fonksiyonun bu organlarca paylaşımı - kontrol ve denge mekanizmaları - temel insan hakları ve özgürlüklere ilişkin koşullar - siyasal parti sistemi ve gelişimi - cinsiyet ve politika - Türk siyasal sisteminde azınlıklar - Türk siyasal sisteminde yerel ve merkez ilişkileri - sivil - asker ilişkileri - Türk siyasal sisteminde laiklik ve dinThe course will cover the follwing issues: - overall characteristics and structure of the Turkish State, - main constitutional principles on political procedures - state organs - checks and balances - political party system, - election system, - civilian/military relations and - secularity.
PSR437MIDDLE EAST POLITICS
MIDDLE EAST POLITICS
S303.04.03Ders, Arap dünyasıyla birlikte İsrail, İran ve Türkiye'yi kapsamaktadır. Bu çerçevede, devlet oluşumu, Arap milliyetçiliği, Arap-İsrail ve İsrail-Filistin çatışması, siyasal İslam, bölgenin ekonomi politiği ve bölgeyle ilgili olarak yapılmakta olan demokrasi tartışmalarını kapsamaktadır. Aynı zamanda, öğrenciler Türkiye'nin Orta Doğu'ya yönelik dış politikasını da tartışma imkanı bulacaklardır.The course will cover mainly the Arab world, Israel, Iran and Turkey. Within this framework, the state-formation process, the Arab nationalism, the Arab-Israeli and Palestinian-Israeli conflict, the political Islam, the political economy of the region and the question of democracy are some of the topics of this course. Furthermore, the students will discuss in detail the Turkish foreign policy towards the Middle East.
EEE377CYBER SECURITY
CYBER SECURITY
G303.03.03Aşağıdakileri içeren dijital bilgilerin güvenliğine giriş: tehditler; düzenlemeler; risk yönetimi; saldırı tespiti ve yanıtı; kriptografi, adli tıp; ve teknik eğitim ve sertifikalar.An introduction to security of digital information including: threats; regulations; risk management; attack detection and response; cryptography, forensics; and technical training and certifications.
EFU416ENVIRONMENTAL EDUCATION
ENVIRONMENTAL EDUCATION
G202.03.02Çevre eğitimi, çevre eğitiminin tarihsel gelişimi, çevre okuryazarı, sürdürülebilir çevre nedir, çevre ile ilgili temel kavramlar; ekoloji, besin zinciri,biyom ekosistemler küresel ısınma, iklim değişiklikleri, enerji kaynakları, kirlilik çeşitleri, çevre ile ilgili kurumlar, yasalar, politikalar, stratejiler ve çevreyle ilgili bir probleme çözüm üretecek aktif katılımlı projelerin geliştirilmesi.The course provides learning and applications of environmental education (EE),The history of environmental education, Environmental Literacy, Education for Sustainability, main concepts to get knowledge about environment problems like food chain, ecosystem, comminities, biomes, global warming, climate changes, energy source, kinds of pollutions, Foundations, Organizations related with environmental education, policies, laws related with environmental education and project development for implementation of solution to an environmental problem.
ELL322LANGUAGE AND CULTURE
LANGUAGE AND CULTURE
G303.03.03Bu dersin icerigini Stil / tarz/ kod/ çeşit/ lehçe/dilibilimsel repertuar ve söz yapılar, Dil seçimi: toplumsal faktörler, diglossia, Kod değiştirme/karıştırma, Dil seçimi, Dil ve kimlik gibi konular olusturmaktadir.The course covers the topics most central to the discipline and its development such as language, dialect and standard; variation within one speech community - the work of the variationist sociolinguists; language variation and social networks; sociolinguistics of speech communities - diglossia, code switching and language shift; language contact, pidginisation and creolisation; language death and revitalisation; language globalisation and localisation; sociolinguistics of orthography.
ELL497SPEAKING SKILLS IN ENGLISH
SPEAKING SKILLS IN ENGLISH
G202.03.02Bu ders, tartışma ve bireysel sunumlar gibi çeşitli iletişim odaklı konuşma çalışmaları sayesinde öğrencilerin iletişim yetilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste diğer derslerde elde edilen kuramsal ve pratik bilgi konuşma becerileri ile harmanlanarak kısa, bilgi verici ve ikna edici sunumlarda kullanılacaktır. Ayrıca, öğrencilerin tonlama ve vurgu gibi konuşma dili özelliklerini etkin bir biçimde kullanmaları hedeflenmektedir. Powerpoint sunum teknikleri, sunum esnasında kullanılması uygun olan cümle yapıları öğrenciye aktarılmaktadır.Various thematic readings
INE3136 SIGMA
6 SIGMA
G202.03.02Değişkenlik tanımı, normal dağılım tanımı, sigma ve altı sigma tanımı, Motorola´nın altı sigma yaklaşımı, altı sigma uygulama adımları, altı sigma organizasyon yapısı, altı sigma uygulamasında kullanılan araç ve yöntemler, tasarım altı sigma, yalın altı sigma.Includes techniques and methods to increase the quality of products.
INE362FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
G202.03.02Ders iceriginde Cevre Sorunları,Yenilenebilir Enerji Yaklasımları, Yesil Ekonomi ve uygulamaları yer almaktadir. Haftalik ders planinda icerik daha ayrintili bir sekilde belirtilmistir.The contents of the course are as follow: Environmental Pollution Management and Control Renewable Energy Manegement Green Economy
BUS341PROJECT DESIGN
PROJECT DESIGN
F303.04.03Proje Döngüsü Yönetimi, Programlama, Tanımlama, Formülüze etme, Uygulama, Kontrol, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Bütçeleme ve bir AB Projesinin HazırlanmasıProject Cycle Managemet Programming Identification and Formulation Execution Controlling Logical Framework Approcah Budgeting Preparingof an EU Project
ECO431ECONOMY AND POLITICS
ECONOMY AND POLITICS
F303.04.03Makro ve mikroekonomi derslerinden sonra ekonomik konuların ayrıntılı ele alınması ve analizinin yapılmasını içerir. Konu ile ilgili teorilerin anlatılmasından sonra ülke ve karşılaştırmalı analiz yapılacaktır.The course analyses the subjects based on the microeconomics and macroeconomics and also theories taught before. Number of therioes will be covered and more time will be given to the country analysis and comparative analysis.
INT409WORLD TRADE REGIMES AND ORGANIZATIONS
WORLD TRADE REGIMES AND ORGANIZATIONS
F303.04.03Derste ilk olarak trade rejimleri ele alınacaktır. İkinci kısımda ise OPEC, OECD, GATT, WTO, NAFTA, EU gibi ticaret örgütleri ayrıntılı incelenecektir.Firstly, trade regimes will be studied and in the second part some organizations will be considered such as OPEC; OECD, GATT, WTO, NAFTA, EU.
INT413TURKEY'S TRADE RELATIONS
TURKEY'S TRADE RELATIONS
F303.04.03Dersin ana konusu Türkiye'nin ticari ilişkilerini incelemektir. Komşu ülkeler, bölge ülkeler ve dünya ticaretine yön veren diğer ülkelerle olan ticari işilkiler ele alınmaktadır. Bunun yanında çeşitli ticaret birlikleri, Türkiye'nin üye olduğu veya üye olmadığı halde ticaret yaptığı birliklerle olan ticari ilişkileri irdelenmektedir.Main focus of the course is to analyze trading activities of Turkey with its neighbours and countries in the region. As well as unions and trade unions are in the content of the course. EU, NAFTA, relations with China, Africa, Russia, Canada, South America etc. are in detaily analyzed.
INT454INTERNATIONAL TRADE POLICY
INTERNATIONAL TRADE POLICY
F303.04.03Ders geleneksel yöntemlerle uluslarası ticaret politika konularına eğilir. Öğrencilerin çeşitli konulardaki tartışmalara katılımı, ödev niteliğinde bazı konuların analizi ve sınıf içinde tartışması şeklinde devam eder.The course follows the traditional format of lectures and class discussions and students are in addition expected to do a considerable amount of reading and research both in preparation for, and as follow-up to lectures.
INT455INTERNATIONAL MARKETING
INTERNATIONAL MARKETING
F303.04.03Uluslararası pazarlamanın genel özellikleri, lokal pazarlamadan ayrılan özellikleri, farklı özellikler taşıyan ülkeler için farkı çevre koşulları, farklı pazarlarda uygulanan stratejiler dersin ana içeriğini oluşturmaktadır.Contents of the Course Unit The course includes mainly the motivational factors influencing International Marketing and international trade and the importance of international marketing environment.
INT459INTERNATIONAL TRADE AND ECONOMIC DEVELOPMENT
INTERNATIONAL TRADE AND ECONOMIC DEVELOPMENT
F303.04.03Ders mikroekonomi ve makroekonomi konularının üzerine inşa edilir ve var olan teriler çerçevesinde geliştirilir. Ekonomik gelişme ve ticaret ilişkleri, uluslarası organizasyonlar, ülke bazında büyüme ve gelişme analizleri ve ticaret hacimleri üzerinde derinlemesine ve karşılaştırmalı analiz yapılır.The course analyses the subjects based on the microeconomics and macroeconomics and also theories taught before. Economic development, trade and trade relations, international organziations, the analysis of economic development based on coutries and trade volume of the countries. The comperative analysis also gives a clear view to the lecture.
OIK301ETHİCAL LEADERSHİP AND GLOBAL MANAGEMENT PRACTICES
ETHICAL LEADERSHIP AND GLOBAL MANAGEMENT PRACTICES
F303.04.03Ders kapsamında, temel etik teoriler, yönetim- etik ilkeleri ve etik karar verme konuları ve global uygulamalar üzerinde durulacaktır.The content of the course, practices that reinforce the importance of leadership, ethical business practices, and corporate social responsibility (with emphasis on long-term sustainability).
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ECO332TURKISH ECONOMY
TURKISH ECONOMY
Z303.07.03Ders öğrencilerin Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarının ana karakterlerini analiz edebilmesi için gerekli tarihsel, kurumsal ve yapısal bir çerçeve sunar. Bu anlamda milli iktisat, devletçilik, liberal uyum, ithal ikameci dönem, dışa açık sermaye egemenliği dönemi, finansallaşma ve sıcak para egemenliği gibi süreç ve kavramlar detaylı bir şekilde ele alınacaktır.The course analyzes Turkish Economy with the main characters and current problems. In this sense, nationalization and liberal periods, import substitution industrialziation, export oriented industrialization and finally liberal period will be analized with the current economic crisis.
LAW393INTERNATIONAL PRIVATE LAW
INTERNATIONAL PRIVATE LAW
Z303.08.03Bu derste Türk hukukunda vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi yolları, vatandaşlığın ispati ve yargı yolu, evlenme, rücu, Yabancı Vatandaşlığı Seçme Hakkı ile Kaybı ve yabancıların Türkiye'de siyasal, kamusal ve özel haklardan yararlanması konuları işlenmektedir.The course comprises the acquisition and loss of citizzenship, the proof of citizenship and juridical ways, mariage, the right of choosing foreign citizenship, and the public and private rigths of foreigners in Turkey.
YUM304WORK PLACEMENT-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
PSR405CONTEMPORARY IR DEBATES
CONTEMPORARY IR DEBATES
S303.04.03Ders öğrencilere uluslararası alanındaki güncel sorunları sosyal bilimler perspektifinden tahlil etmelerini mümkün kılacak bir inceleme çerçevesi sunmak üzere tasarlanmıştır. Bu çerçevede, güncel uluslararası sorunların incelenmesi konusunda edinilmesi gereken kavramsal çerçevenin verildiği bir giriş dersi yapıldıktan sonra Soğuk Savaş dönemi ve sonrası uluslararası siyasi gelişmelerinin hatırlatılacağı çerçeve dersler yapılacaktır. Sonraki seanslarda belirli uluslararası sorunlar ele alınacak, sözkonusu sorunların tarihsel ve sosyo-ekonomik temelleri, siyasi boyutları incelenecektir. Her bir sorunda rol oynayan başlıca aktörlerin konumlanışlarının ve perspektiflerinin incelenmesine özel bir önem verilecektir.The course is planned in order to provide a method of analysis that allows the analysis of current international issues from the perspective of social sciences. Conformly to this main objective, the course will be introduced with introductory sessions on the historical framework of current world politics that will remind to the students the vicissitudes of the Cold War and Post-Cold War eras. The following sessions cover specific international issues. Social and economic foundations and political dimensions of these issues will be analyzed. A special emphasis will be given to the study of the positions and perspectives of prevailing actors that play a role in these current international issues.
PSR435INTERNATIONAL SECURITY
INTERNATIONAL SECURITY
S303.04.03Öncelikle teorik olarak güvenliğin tanımı, genişlemesi ve derinleştirilmesi ile ilgili çalışmalardan sonra, ulusal güvenlik planlaması, güvenlik alanında yeni paradigmalar ve bölge bölge uluslararası güvenlik konuları üzerinde durulacaktır.The program seeks to revive the study and practice of global themes by preparing the students as successful leaders and policy makers. It combines theoretical aspects of security with present international security issues at post-graduate level.
PSR438NATIONS AND NATIONALISM
NATIONS AND NATIONALISM
S303.04.03Milliyetçilik teorileri; tarihsel perspektiften milletler ve milliyetçilik; devlet ve milliyetçilik; sömürgecilik, göçmenlik ve milliyetçilik.Theories of nationalism; nations and nationalism in historical perspective; nationalism and State; colonialism, postcolonialism and nationalism.
TRE301TRANSLATION ORIENTED MEDIA STUDIES
TRANSLATION ORIENTED MEDIA STUDIES
G303.03.03İletişim ve medya kuramları, teorileri ve medya çevirisi, medya ve çeviri ilişkisi.Communication and media theories, theories and media translation, media and translation relationship.
BUS432NEGOTIATION TECHNIQUES
NEGOTIATION TECHNIQUES
F303.04.03Müzakere Stratejisinin Doğası ve Dağıtıcı Pazarlık Stratejisi Taktikleri ve Müzakere Algısı, Biliş ve Duygu İletişiminde Bütünleştirici Müzakere Etiği Taktikleri, Müzakere Gücü İlişkilerini Bulma ve Kullanma Uluslararası ve Kültürlerarası Müzakere ve En İyi Müzakerelerde Uygulamaları gibi konularda bilgi verilir.The Nature of Negotiation Strategy and Tactics of Distributive Bargaining Strategy and Tactics of Integrative Negotiation Ethics in Negotiation Perception, Cognition, and Emotion Communication Finding and Using Negotiation Power Relationships in Negotiation Multiple Parties, Groups, and Teams in Negotiation International and Cross-Cultural Negotiation Best Practices in Negotiations
ECO423INTERNATIONAL ECONOMICS
INTERNATIONAL ECONOMICS
F303.04.03Ders, ödemeler dengesi, döviz kurları, açık ekonomilerin işleyişi ve uluslararası iktisat teorilerinin detaylı incelenmesini içerir.The course includes a detailed study of the balance of payments, exchange rates, the functioning of open economies and international economic theories.
OIK304ORGANIZATIONAL CULTURE IN CONTEMPORARY CORPORATIONS
ORGANIZATIONAL CULTURE IN CONTEMPORARY CORPORATIONS
F303.04.03bu ders, modern iş örgütleri hakkında öğrencilere temel bilgileri kazandırır. Bürokratik örgütlerin ve modern holding şirketlerinin ortaya çıkmasını ele alır. Derste ayrıca, emek çalışmalarına da değinilir. İmalat ve hizmet sektörlerinde emek denetimi ve insan kaynakları yönetimi konuları üzerinde durulur. Derste, dünya ekonomisinin dönüşümü sonucunda değişen çalışma biçimleri tartışılır. Ders, anlatım, tartışma, belgesel film gösterimi, konuk konuşmacı ve firma ziyaretlerinden oluşur.This course introduces students to the study of business organizations. It discusses the development of bureaucracies and the modern corporation. The course also provides an introduction to labor studies. It focuses on labor control in industrial and service sectors and human resource development. It discusses how forms of work have changed in response to the transformation of the world economy. The course is based on lectures, reading assignments, classroom discussions, the screening of documentary films, guest lectures and visits to companies.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSR407APPLIED WORKSHOP FOR POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS-I
APPLIED WORKSHOP FOR POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS-I
Z303.05.03Ders kapsamında hem dış politika oluşturma sürecinin genel olarak ana unsurları ele alınacak hem stratejik istihbarat süreci istihbarat çarkı ekseninde ayrıntılı olarak incelenecektir. Bu iki hususun ayrı ayrı anlaşılmasını takiben, tarihten örnekler ile dış politikanın şekillenmesinde istihbaratın vazgeçilmezliği ortaya konulacaktır.The main elements of the applied workshop in general will be discussed and strategic process of intelligence will be examined detail regarding axis of intelligence wheel. Questining and analytical thinking process is the focus issue of this course.
PSR431INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND WORLD POLITICS
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND WORLD POLITICS
Z303.05.03Uluslararası Örgütler ve küresel yönetişim, BM, Bölgesel Organizasyonlar ve yönetişim, AB, BRICS, ABD Hegemonyası, Küresel Yönetişimde Çin, Küresel Güney, Çevre ve İklim Değişikliği, Mülteci ve Göçmenler, Güncel TartışmalarConceptual framework of international organizations, global governance, regional organizations, regional governance, United Nations, European Union, BRICS, Global South, US Hegemony, China's Rising Power, Environment and Climate Change, Refugees and Migrants, Current Debates: Human Rights
PSR493INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY
INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY
Z303.05.03Ders, uluslararası politik iktisat alanında kurumlar ve aktörler arasındaki etkileşimleri inceler. Özellikle, dünya ekonomisinde gücün nasıl paylaşıldığını ele alır ve ticaret, üretim, finans ve bilgi yapılarını inceler.This course focuses on the interaction between institutions and actors in the field of international political economy (IPE). Particularly, it analyzes how power is distributed in the world economy with special reference to trade, production, finance, and knowledge. The course overviews the major theoretical approaches to international trade and investment including mercantilism, liberalism and historical structuralism. Building on these theoretical perspectives, it then examines the effects of international “structures” of trade, production, finance, and knowledge. We will also take up subjects such as globalization, global commodity chains, multinational corporations, regional integration, migration and the illegal economy.
YUM403WORK PLACEMENT-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
OIK401CASE ANALYSIS IN GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT
CASE ANALYSIS IN GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT
F303.04.03Modern işletmelerin karşılaştığı problemler ile ilgili gerçek olaylar örnek vaka olarak tartışılırIt consist of various real life cases from contemporary business environment
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSR402DIPLOMATIC CORRESPONDANCE
DIPLOMATIC CORRESPONDANCE
Z303.07.03Bu ders egemen devletler arasındaki ilişkilerin doğasını ve bu ilişkilerin kurulması ve gelişmesinde diplomasisinin rolünü incelemektedir. Bu nedenle ders ülkelerde temsil ofislerinin ortak tanınma sonrasında açılması ile başlayacaktır. Bu alanda vurgu, tarafların birbirlerini net bir şekilde anlamalarına olanak sağlayan ve üzerinde anlaşılan ortak bir dilin kullanılması konusuna olacaktır. Ders boyunca, öğrenciler bir diplomatın karşılaşabileceği değişik durumları canlandırabilecek ve bu durumlarda sözlü ve yazılı olarak bir diplomatın nasıl hareket etmesinin beklendiğini öğrenebileceklerdir. Öğrenciler aynı zamanda diplomatik ilişkilerin kurulmasında kullanılan değişik iletişim tekniklerini yorumlayabileceklerdir. Ders aynı zamanda diplomatik müzakerelerin nasıl yapıldığı ve hazırlanması, geçerliliği ve sona ermesi aşamaları hakkında da öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.This course is the nature of relations between sovereign states and the establishment and development of these relations examines the role of diplomacy. Therefore, after recognition of a common course with the opening of offices in the countries represented will start. Emphasis in this area, allowing the parties to understand each other clearly and agreed upon will be the subject of the use of a common language. Throughout the course, students may face a diplomat in various situations and in writing, a diplomat canlandırabilecek and how to move these cases is that öğrenebileceklerdir expected. Students of different communication techniques used in the establishment of diplomatic relations at the same time yorumlayabileceklerdir. Diplomatic negotiations are conducted and how the course also includes preparation, aims to inform students about the validity and termination stages.
PSR404APPLIED WORKSHOP FOR POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS-II
APPLIED WORKSHOP FOR POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS-II
Z303.05.03Bu ders daha çok danışman, denetçi, ve yol gösterici rolü üstlenen öğretim üyesinin değil, tam anlamıyla öğrencinin merkezde olduğu bir yapıda olması nedeni ile dersin içeriği öğrencinin ilerleme hızı tarafından belirlenen ve kabaca; konunun belirlenmesi, çerçevelenmesi, araştırılması, sonuç çıkarımı ve raporlama biçiminde özetlenebilecek ilişkili beş parçadan meydana gelmektedir. Dersin uygulaması sırasında zorunlu olmamakla birlikte öğrenci yoğunluğuna bağıl olarak bir temanın belirlenerek öğrenci konularının bu tema çevresinde seçiminin/dağıtımının yapılmasının daha bütünlüklü bir seminer oluşturması planlanmaktadır.This course positions the instructor, that acts actually only as advisor, auditor, and guide, to the pheriphery while putting the student as the center of the course on full scale. therefore, the pace and the content of the course solely depend on the progress rate of students, nad because of that one can only give a rough five steps for instructing the course can be summarized as: decision of the topic, creating the framework, research, conclusion and reporting. Although it's not a must, depending on the number of students enrolled, there may be a thematic topic can be choosen for selection/distribution of the individual topics is also be planned.
PSR422TURKISH FOREIGN POLICY
TURKISH FOREIGN POLICY
Z303.07.03Coğrafi konumu itibariyle Ortadoğu, Kafkasya ve Balkanlar'a yakın olması nedeniyle Türkiye'nin uluslararası sistemdeki yeri, rolü ve etki derecesi, Türkiye'nin çeşitli dış politika sorunlarının dünü, bugünü ve yarını üzerinden değerlendirilecektir.International system and foreign policy, the general view of Turkish Foreign Policy, the Cyprus issue, European security and Turkey, the international fight against terrorism and relations with Afghanistan, relations with the United States, relations with the EU, the Iranian nuclear file and the Turkish foreign policy.
OIK402STRATEGIC BUSINESS PLANNING
STRATEGIC BUSINESS PLANNING
F303.04.03Modül aşağıdakileri içeren konuları kapsar; Strateji oluşturma süreci, stratejik karar verme, strateji planlama ve faktörlerin strateji planlama sürecine etkisiThe module covers the issues including; strategy making process, strategic decision making, strategy planning and factors impact on strategy planning process
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.