English

FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-BUSINESS ADMINISTRATION

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-BUSINESS ADMINISTRATION
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO191MİKROEKONOMİYE GİRİŞ-I
INTRODUCTION TO MICROECONOMICS-I
Z303.06.03Dersin İçeriği İktisadın temeli olan arz-talep ve piyasa dengesinin anlatımı dersin de temelini oluşturmaktadır. Arz-Talep dengesinin oluşumunda üreticilerin ve tüketicilerin piyasadaki değişikliklere verdikleri tepkiler esneklik başlığı altında incelenerek; piyasadaki bir birim değişikliğe fiyat/miktarın kaç birim tepki göstereceği bu konunun temel mantığını oluşturacaktır. Tüketicilerin mal ve hizmetlere olan talep eğilimini belirleyen fayda fonksiyonu (Kardinal ve Ordinal Faydacı yaklaşımlar) tüketiciler hakkında fikir oluşturacakken üretim fonksiyonlarının incelenmesi ise firmaların etkenler karşısında gösterecekleri tutum hakkında bilgi verecektir. Girişimcilerin piyasadaki kararlarını belirleyen maliyet unsurları ve kar dönemsel olarak farklılıklar göstereceği için maliyet kavramı incelenecektir. Arz-Talep ve fiyat dengesinin oluşumuna önemli oranda etki eden "piyasa yapısı" Tam Rekabet ve Monopol (Tekel) olarak sınıflandırılarak detaylı olarak incelenecektir.The course covers topics on basic principles of economics, how markets work, markets and welfare, the economics of the public sector, firm behavior and organization of the industry, the factors market and consumer choice.
HUK163HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
FUNDAMENTALS OF LAW
Z303.03.03Dersin kapsamıdan hukukun temel kavram ve kurumlarını kavramalarını sağlamaktır.Basic concepts and principles of Law
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
ISL109İŞLETMEYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO BUSINESS
Z303.04.03Bu ders işletme ve işletme faaliyetleri ile ilgili temel kavramları, işletme biliminin diğer bilimlerle ilişkisi, sistem anlayışı, üretim faktörlerini, plan, planlama, yatırım projeleri işletmelerin kuruluş çalışmalarını değerlendirme ölçütleri, işletmeyi oluşturan faktörler ve işletmenin çevresini içermektedir.Basic knowledge about business issues such as the definition, types, the foundation process and the functions of the businesses.
MAT131MATEMATİK
MATHEMATICS
Z303.05.03Bu derste temel matematiksel konular işlenmektedir. Sayılar, fonksiyonlar, matris cebiri ve doğrusal programlama gibi... Derste matematiksel konular ekonomi ve finanstan örneklerle işlenmektedir. Bunlara ek olarak, olasılık ve istatistik konuları öğrencilerin daha sonra alacakları derslere yardımcı olacak şekilde temel bilgi olarak anlatılmaktadır.Within the scope of this course mathematical subjects are covered such as numbers, functions, matrix algebra and linear programming. Mathematical subjects are covered with the help of examples from the fields of economy and finance. In addition, the subjects related to probability and statistics are taught in the form of basic knowledge with a view to help the prospective courses of the students.
MFY191FİNANSAL MUHASEBE-I
FINANCIAL ACCOUNTING-I
Z303.06.03Muhasebeye ilişkin temel bilgiler, işletmelerde muhasebenin önemi, muhasebe ile ilgili taraflar, temel bilanço eşitliği, gelir tablosu kalemleri ve tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları ele alınacaktır.CONCEPTS IN ACCOUNTING BALANCE SHEET EQUATION BALANCE SHEET AND INCOME STATEMENT ITEMS ACCOUNTING PRACTICE IN UNIFORM ACCOUNTING SYSTEM
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO192MAKROEKONOMİYE GİRİŞ-II
INTRODUCTION TO MACROECONOMICS-II
Z303.05.03Dersin içeriğini ulusal gelir, geçinme ve geçinme endeksi hesaplamaları, reel ekonomi, büyüme ve işsizlik, para sistemi ve enflasyon, serbest piyasa ekonomisi kısa dönemli ticaret ilişkileri oluşturmaktadır.The course covers the basic concepts on measuring a nation’s income, measuring the cost of living, real economy and growth and unemployment, monetary system and inflation, open economy and short-run trade-offs.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
ISL132ÖRGÜT TEORİSİ
ORGANIZATION THEORY
Z303.04.03Giriş, Kapsam ve Temel Kavramlar; Örgüt ve Yönetim Düşüncesinde Gelişmeler; Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı; Yönetimde Bilgi ve Önemi; Yönetimde Karar Verme; İletişim; Amaç Belirleme ve Planlama; Örgüt ve Örgütleme; Yürütme ;örgütsel davranış; Koordinasyon; Denetim; Modern YaklaşımlarIntroduction, Scope and Basic Concepts, Developments in the Organization and Management Thought, Systems and Contingency Approach; Informantion Management and Importance of Decision Making in Management, Communication, Goal Setting and Planning, Organization ; Organizational B ehaviour; cCordination; Controlling; Modern Approaches
ISL142PAZARLAMA İLKELERİ
PRINCIPLES OF MARKETING
Z303.05.03Pazarlama felsefesini,pazarlama sorunlarına yaklaşım, çevre ve rekabet analizi, tüketici davranışları ve hedef pazar tayini, büyüme ve rekabet stratejileridir.Marketing philopsophies, marketing problems, environment and competition analysis, consumer behaviors and target market selection, competetion strategies
MAT134İŞLETME MATEMATİĞİ
MATHEMATICS FOR BUSINESS
Z303.04.03Bu iki dönemlik ders, objektif, sonra matematik, sosyal bilimler alanında kullanımı kapsamlı bir fikir vermek için, dönem ilk bölümü kolej cebiri odaklanarak, matematik için bir giriş yapmak için; kavramları uygulamalı kavramını vermekekonomi bir yönetim bilimleri kullanılan ve daha sonra iki dönem dersin ikinci bölümü için geçiş oluşumu için hesap kavramları. Dersin ikinci dönem parçası sadece hesabın konu ayrılacaktır.n this two semester course, the objective is to make an introduction to maths, by focusing on the college algebra for the first part of the semester, then to give comprehensive idea of usage of math in social sciences; give applicative notion of concepts that are used in economics an management sciences; and later introducing the calculus concepts for transitional formation to the second part of the two semester course. The second semester part of the course will solely be devoted to calculus topics.
MFY192FİNANSAL MUHASEBE-II
FINANCIAL ACCOUNTING-II
Z303.06.03Muhasebeye ilişkin temel bilgiler, işletmelerde muhasebenin önemi, muhasebe ile ilgili taraflar, temel bilanço eşitliği, gelir tablosu kalemleri ve tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları ele alınacaktır.The contents of the course cover basic knowledge concerning accounting, the significance of accounting in businesses, parties concerning accounting, basic balance sheet equality, income statement items and basic accounting practices within the framework of uniform accounting system.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
HUK287İŞLETME HUKUKU
BUSINESS LAW
Z303.05.03Türk Ticaret Kanunu`nun merkez kavram olarak öngördüğü ticari işletme olgusu çerçevesinde ilgili kavramlar. Girişimcilik kavramı ve şirketleşme, fikri sinai mülkiyet haklarıTurkish trade law as stipulated by the central concept within the framework of the concepts related to process a case of commercial operation.
ISL251İŞLEMLER YÖNETİMİ
OPERATIONS MANAGEMENT
Z303.05.03İşletmelerin en temel fonksiyonları operasyon veya işlemlerdir. İşlemler, üretim veya hizmet sunma amacıyla kaynakların veya sistemin bütününün yönetilmesini içerir. İşlemleri yönetme amaçlı analitik kavramlar, araçlar ve tekniklerle birlikte, tasarlama, planlama, organize etme, yürütme, işletim sistemlerini kontrol etme bu dersin ana konularıdır. Girişimin yönetilmesi ve proje döngüsü yönetiminin öğretilmesi de amaçlanmaktadır.One of the basic functional areas of any enterprise is operations. Operations deals with managing resources or systems to create products or provide services. The designing, planning, organizing, operating, and controlling of operating systems is the focus of this course including analytical techniques, tools and concepts applicable to managing operations.
ISL261İŞLETME FİNANSMANI-I
BUSINESS FINANCE-I
Z303.06.03Bu derste finansın temel kavramları ve finansal tablo analiz uygulamaları ele alınmaktadır. Paranın zaman değeri, finansal varlık üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.Financial management and functions, time value of money, financial planning and control, break even point and leverage analyses, working capital, capital budgeting, cost of capital, capital structure and long run financing.
IST203İSTATİSTİK-I
STATISTICS-I
Z303.05.03Tanım ve temel kavramlar, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olaslık ve olasılık dağılımları.Simple regression model, multiple regression model, general linear model, features of estimators and estimation. Statistical tests. Analysis of variance. Using indicator variables. Forecasting with the help of general linear model. Preselection prediction. Foresight range and effectiveness of foresight. Balance tests by using reduced regression
MFY291YÖNETİM VE MALİYET MUHASEBESİ
MANAGERIAL AND COST ACCOUNTING
Z303.05.03Dersin içeriğini Maliyet Muhasebesi’nin temel kavramları, stok değerleme yöntemleri, gider dağıtımları, maliyet sistemleri, mali tablolar, bütçeleme ve faaliyet tabanlı maliyetleme oluşturmaktadır.This course covers to concepts of Cost Accounting, inventory valuation methods, cost allocations, costing systems, financial statements, budgeting and activity based costing.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
ISL214İŞLETME İLETİŞİMİ
BUSINESS COMMUNICATION
Z303.06.03Ders, öğrencileri, çeşitli uygulamalar vasıtasıyla iş yaşamlarında etkin bir şekilde kullanacakları sözlü ve yazılı iletişim becerileri ile donatmayı hedeflemektedir.Course content includes writing memoranda, letters, reports, resumes, and electronic messages; delivering oral presentations; and developing interpersonal skills. Critical thinking and problem solving
ISL232İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Z303.05.03İnsan kaynakları yönetimi çevresi, iş analizi ve insan kaynakları planlaması, işe alma, seçim, eğitim ve geliştirme, kariyer planlama ve gelişimi, performans değerlendirme, ücretlendirme, sağlık ve güvenlik, sendikal ilişkiler, küresel insan kaynakları yönetimi konularını kapsar.Introduction to Human Resource Management, Legal aspects in HRM, Strategic Human Resource Management Job design and analysis, Performance management, HR planning, Staffing, Training and Development, Compensation and Incentive, and Employee and Labor Relations. HRM for global operations will be integrated throughout this course.
ISL242PAZARLAMA YÖNETİMİ
MARKETING MANAGEMENT
Z303.06.03Bu ders Pazarlama Kavramı, İlişkisel Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi, Pazarlama Çeşitleri, Pazarlama Bilgi ve Araştırma Sistemleri, Pazarlamada Çevre Faktörleri, Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı, Örgütsel Pazarlar, Uluslararası Pazarlar, Pazarlama Planlaması, Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi, Konumlandırma, Ürünler: Mal ve Hizmetler, Fiyat, Yer ve Dağıtım Kanalları, Perakendecilik, Pazarlama İletişimleri, Pazarlama Örgütlemesi konularını içermektedir.This contents of this course include the notions of product/service, price, distribution, promotion, positoning and information systems.
ISL262İŞLETME FİNANSMANI-II
BUSINESS FINANCE-II
Z303.06.03Bu dersin temel konularını; Finans, finansman ve finansal yönetim kavramları; işletmelerin amaçları ve hukuki yapıları; finansal sistem, finansal pazarlar, finansal kurumlar ve finansal enstrümanlar; finansal tablolar, vergiler ve amortismanlar; işletmelerde kullanılan başlıca finansal tablo analiz yöntemleri; finansal planlama; işletmelerde aktiflerin ve pasiflerin yönetimi; türev ürünler, opsiyon sözleşmeleri ve uluslararası finansal yönetim uygulamaları oluşturmaktadır.The basic topics of this course are; concepts of finance, financing and financial management; objectives and legal structures of businesses; financial systems, financial markets, financial institutions and financial instruments; financial statements, taxes and amortization; main financial statement analysis methods used in businesses; financial planning; management of assets and liabilities in businesses; derivative products, option contracts and international financial management practices.
IST212İSTATİSTİK-II
STATISTICS-II
Z303.05.03Verilerin toplanması ve düzenlenmesi,Merkezi eğilim ölçüleri,merkezi değişkenlik ölçüleri,momentler, Olasılık teorisi, uygulamada kullanılan olasılık dağılımları,binom olasılık dağılımı,hipergeometrik dağılım, poisson dağılımı,normal dağılım, standart normal değişken. İstatistiksel çıkarsama,hipotez testleri ve serbeslik derecesi, güven aralığı tahmini. Korelesyon, basit doğrusal regresyon, genel doğrusal model,hipotez testleri serbestlik derecesi, güven aralığı tahmini, T testi, ortalamalar arası farkların test edilmesi, F testi ve varyans aralığı.Data collection and organization, measures of central tendency, measures of central variability, moments, probability theory, probability distributions used in practice, the binomial probability distribution, hypergeometric distribution, Poisson distribution, normal distribution, standard normal variable. Statistical inference, hypothesis testing and serbeslik degree of confidence interval estimation. Korelesyon, simple linear regression, general linear model, hypothesis tests, degrees of freedom, confidence interval estimation, the T test, the differences between means testing, the F test and the variance range
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISL351YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
OPERATIONS RESEARCH
Z303.07.03Yöneylem araştırmasının ilke ve uygulamalarına giriş ve insanoğlu için karar vermedeki rolü. Bu derste matematiksel modelleme üzerinde durulacaktır; yani gerçek hayatta olan çeşitli problemlerin çözümleri için teknikler sunulacaktır.Contents of the course include Mathematical Modeling, Linear Programming, Linear Programming with graphical Solutions, Transportation Problem, Integer Programming, CPM/PERT, Project Crashing, Applications of Mathematical Modeling to Business Purposes.
ISL361FİNANSAL YÖNETİM
FINANCIAL MANAGEMENT
Z303.07.03Ders;Piyasa ekonomilerinde devlet müdahalesinin gerekliliği,eksik rekabet piyasaları,tam ve yarı kamusal mallar ve bu mallarda fiyat oluşumu,dışsallıklar, kamu gelir ve harcamaları, bütçe,hazırlık süreci ve onaylanması,gelir-kurumlar ve servet vergileri,vergiden kaçınma ve vergilerin yansıması ve Türkiye'de vergi yükü-gelir dağılımı konularını kapsar.Course contents are; Necessity of the public's intervention in market economies, pure and semi-public goods and price formation in these goods,externalities,public income-spending,budget preparation and approval process, income,corporate and wealth taxes,tax incidence,tax evasion,tax burden and income distribution in Turkey.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
ISL314PROJE YÖNETİMİ
PROJECT MANAGEMENT
S303.04.03Dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır: Projeler, stratejik projelerin seçilmesi, proje yöneticisinin rolü, organizasyonlarda projenin rolü, iş aktivitelerini planlama, proje maliyetleri ve bütçe, proje zamanlamasıThese issues compose the course: selecting projects strategically, the role of the projects in the organizations, planning the work activities, project costs and budget, project activity scheduling
ISL334ULUSLARARASI LOJİSTİK
INTERNATIONAL LOGISTIC
S303.04.03Proje kavramı, proje türleri, projenin değerlendirilmesi, projenin hazırlanmasına dair metodolojisi geliştirmek gibi konular ders içeriğini oluşturmaktadır.Project concept, types of projects, evaluation of the project, developing a methodology for the project and preparing a project paper from the work.
ISL447LİDERLİK
LEADERSHIP
S303.04.03
ISL459İŞ PLANI
BUSINESS PLANNING
S303.04.03Bu ders, fikirden, problemden ve yenilemeden iş modelleme ve geliştirme çalışmalarına giriş niteliğindedir. Fikir sahibi ve girişimci ruhu bulunanlara yönelik bilgi, deneyim, hata ve dersler içeren pratik uygulamalı teknikler içermektedir.In this course, the idea of the problem and refurbishment work is an introduction to modeling and development. Information for those who have ideas and entrepreneurial spirit, experience, include practical hands-on techniques, including error and lessons.
ISL465PAZARLAMA İLETİŞİMİ
MARKETING COMMUNICATIONS
S303.04.03Pazarlama kavramının unsurları, Pazarlama iletişimi, Pazarlama İletişimi Yönetimi, Veri Tabanlı Pazarlama, E-Pazarlama, Web Pazarlama, İnteraktif Pazarlama.The content of the course includes the importance of marketing communication and different implementations.
ISL467SATIŞ YÖNETİMİ
SALES MANAGEMENT
S303.04.03Ders kapsamında, geleneksel ve satış odaklı kavram ve ilgili stratejilerin anlaşılması sağlanacaktır.The content of the course includes sales oriented principles, concepts and related strategies.
EKO320TÜRK VERGİ SİSTEMİ
TURKISH TAX SYSTEM
F303.04.03Türk Vergi Sistemini, mevzuatın uygulanmasını ve Vergi Mahkemelerinin içtihatlarını incelemektir.Turkish Tax System and the application of tax legislation, the decisions of the Tax Courts.
EKO434TÜRKİYE EKONOMİSİ
TURKISH ECONOMY
F303.04.03Ders öğrencilerin Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarının ana karakterlerini analiz edebilmesi için gerekli tarihsel, kurumsal ve yapısal bir çerçeve sunar. Bu amaçla Osmanlı Devleti, milli iktisat, devletçilik, liberal uyum, ithal ikameci dönem, dışa açık sermaye egemenliği dönemi, finansallaşma ve sıcak para egemenliği gibi süreç ve kavramlar detaylı bir şekilde ele alınır.The essence of this lecture is the historical evaluation based on the main characteristics of the economy. Ottoman Empire, national economy, state socialism, liberal policies, import substitution for industrialization, liberal economic policies and periods will also be considered.
EKO438MALİYE POLİTİKASI
FISCAL POLICY
F303.04.03Derste öğrenciler maliye politikasının doğuşunu, Klasik iktisatçıların ve Keynesin mali konulardaki görüşlerini,enflasyon,stagflasyon, durgunluk, durgunlukta maliye politikası,enflasyon, enflasyonda maliye politikası, vb konuları içermektedir.Students will be learn foundation of fiscal policy and view of klacikal economist and Kynessian economics, inflation, stagflation, recession..etc
MFY319SERMAYE PİYASALARI VE LİSANSLAMA -I
CAPITAL MARKETS AND LICENCING-I
F303.04.03Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1-Düzey 2 ve Düzey 3 sınavlarında ortak olan modüllerin anlatımları yapılacaktır. Sınava yönelik olan derste soru örnekleri çözümleri yapılacaktır.The modules that are common to the Capital Market Activities Level 1-Level 2 and Level 3 exams will be explained. The solutions of the derste question examples aimed at the examination will be done.
MFY445BANKA İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ
BANK TRANSACTIONS AND ACCOUNTING
F303.04.03THP kapsamında yer alan hesap grupları ve hesapların açıklamaları ve muhasebe kayıtları ile bankacılık işlemlerinin işleyişi ve muhasebe kayıtları dersin içeriğini oluşturmaktadır.BANK TRANSACTIONS AND ACCOUNTING PRINCIPLES
OIK303ENFORMASYON YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI STANDARTLAR
INFORMATION MANAGEMENT AND INTERNATIONAL STANDARTS
F303.04.03Dersin içeriğini, enformasyon tanımı, kaynağına göre enformasyon çeşitleri, işletmelerde uygun stratejinin seçilmesi ve uluslararası standartlar gibi konular oluşturmaktadır.information management in businesses, information types according to the source, constitute topics such as selecting the appropriate strategy and international standards in the business.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISL332ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
Z303.07.03Davranış, kişilerarası iletişim, örgüt içerisindeki grup içi ve gruplar arası iletişim, birey, grup ve örgüt performanslarının iyileştirilmesi ve yönetimin rolü bu ders kapsamındaki başlıklardır.Individual behavior, interpersonal communication, communication between groups, conceptual tools in behavior analysis, individual, group and organizational performance improvement.
ISL362FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR
FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS
Z303.07.03Bu dersin içeriğini, gelişmiş ülkeler ve Türkiye’deki mali kurumlar ve piyasalar ile bunların birbirleri ile olan etkileşimlerini incelenmesi oluşturacaktır. Derste işlenecek temel konu başlıkları, finansal kurumların gelişimi, bu kurumların mevcut finansal sistem içerisindeki yeri ve önemi, mali piyasaların işleyişi, bu piyasaların ekonomiye etkileri ile ileriye dönük gelişme stratejileri olarak sıralanabilir.The mechanisms of the financial institutions and markets.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
ISL337YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT AND ORGANIZATION
S303.04.03Bu dersin içeriğinde, yönetim ve organizasyonun temel kavramları, tarihsel gelişimi, önemi ve görevleri, lider ve yönetici ayrımı, yönetimin fonksiyonları ve işlevleri, yönetim ile ilgili yaklaşımlar, çağdaş örgüt yapıları ve örgütlerdeki temel işleyiş gibi konular yer almaktadır.Basic concepts of the management and organization, historical development, its importance and its mission, separation of leaders and managers, management functions, management approaches to contemporary organizational structures and basic functioning issues of an organization are included in the content of the course.
ISL451YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
S303.04.03Bilgi kavramı, bilgi toplumuna geçiş süreci ve işletme yönetimine etkisi, işletmelerde bilgisayar destekli bilgi sistemi uygulamaları, işletmelerde bilgi sistemlerinin seçimi, geliştirilmesi ve kurulması süreci, işletmelerde bilgi sistemi uygulamaları dersin konuları arasındadır.Information concept, transition process to the information society, and its effect on business administration, using computeraided information systems applications in businesses, choosing, improvement, and installment of information systems in businesses, applications of information systems in businesses are the subjects of the course.
ISL453REKLAMCILIK
ADVERTISING
S303.04.03Reklamcılık dersi öğrencilerine reklamcılığın çeşitli alanlarında kendilerini geliştirmelerine imkân verecek ve yeni alanları içselleştirmelerine olanak tanıyacak şekilde hazırlanmış bir ders havuzu sunar.The definition, history and aims of the advertising, Classification of advertising, Advertising Campaign Concept and Development Process, The measure of Advertising Effectiveness etc.
ISL457BANKA YÖNETİMİ
BANKING MANAGEMENT
S303.04.03Bankacılık Kanunu kapsamında bir bankanın kurulması sürecinden başlanarak, mevduat, krediler, bankacılık faaliyetleri, bankaların yasal yükümlülükleri, Basel kriterleri ve bankacılık riskleri ile bankaların getiri maliyet analizleri kapsamında karlılık durumları incelenecektir.The establishment of a process starting from a bank under the Banking Act, deposits, loans, banking, legal liabilities of banks, the Basel criteria and banking risks and profitability of banks will examine the scope makes cost analysis ..
ISL462ULUSLARARASI FİNANSMAN
INTERNATIONAL FINANCE
S303.04.03Finans sisteminin analizi, döviz kuru sisteminin işleyişi, teorik ve uygulamaya dönük analizler, finansal sistemin makroekonomik analizi ve risk yönetimi konuları dersin ana konularını teşkil etmektedir.1.Discuss the relevance of business strategy to managers and in particular to finance and accounting specialists 2.Discuss a broad range of research in accounting and finance; and critique particular research and apply it in a practical context 3.Explain the macro-factors affecting financial reporting and investment/finance to a range of types of organisation and stakeholder 4.Compare the different technical methods available to represent complex and uncertain economic positions and the scope for manipulation.
ISL463MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
S303.04.03Müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri. Müşteri davranışları ve müşteri memnuniyeti. Örgütsel kültür ve değişim. Müşteri memnuniyeti odaklı kültürün oluşturulması. Kültür değişimindeki engeller. Müşteri odaklı değişim yönetimi. Satış ve pazarlamada toplam kalite yönetimi. müşteriyi kazanma ve tutma. Müşteri için değer yaratma. Müşterilerle iletişim, iletişim modeli ve ögeleri. Müşterilerle iletişim biçimleri. Müşteri hizmeti, hizmet kalitesi ve sistemi. Müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, kıyaslama. Focus grup görüşmeleri, danışma panelleri, kritik olay tekniği, müşteri ilişkileri anketi.The content of the course includes the importance of CRM and different implementations.
EKO324OYUN TEORİSİ
GAME THEORY
F303.04.03Oyun teorisinin çeşitli tanımları, mahkumlar çıkmazı, kooperatif oyun teorisi, kooperatif olmayan oyun teorisi, eksik bilgi ve irrasyonellik.Apply game-theoretic analysis, both formally and intuitively, to negotiation and bargaining situations. Recognize and assess archetypal strategic situations in complicated negotiation settings.
EKO427EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA
ECONOMIC GROWTH AND INTEGRATION
F303.04.03Bu derste ele alınacak temel konular, bazı ülkelerin neden daha hızlı kalkındıkları ve büyüdükleri sorularına cevap aramak, gelişmekte olan ekonomilerin kalkınmaları sırasında ve gelişmiş ekonomilerin büyümelerinin devamı sırasında karşılaştıkları temel sorunları araştırmak ve bunlara uygun gerekli politikaları ortaya koymaktır.The main subjects discussed in this class are why some countries develop and grow faster than others, what are the main problem faced by developing economies during their development and faced by developed economies during the continuation of their growth and hence what are the appropriate policy recommendations.
MFY320SERMAYE PİYASALARI VE LİSANSLAMA -II
CAPITAL MARKET AND LICENCING-II
F303.04.03Sermaye piyasası lisanslama seviye 3 kapsamında yer alan tüm modüllerAll modules within the scope of capital market licensing level 3
MFY443ŞİRKETLER MUHASEBESİ
CORPORATE ACCOUNTING
F303.04.03Uzun vadeli yükümlülükler için muhasebeleştirme, borç ve özsermaye yatırımları, leasing, emeklilik fonları ve diğer emeklilik sonrası yan hakları, gelir vergisi dağılımı ve özsermaye; nakit akımı tablosu.Accounting for long-term liabilities, debt and equity investments, leases, pensions, and other postretirement benefits, income tax allocation and owners’ equity; statement of cash flows.
OIK306DEĞİŞEN EKONOMİK YAPILAR VE KÜRESEL EĞİLİMLER
CHANGING ECONOMIC STRUCTURE AND GLOBAL TRENDS
F303.04.03Piyasa Ekonomisi, tarihi gelişimi, kuralları, Keynesyen Ekonomi'ye itirazları, ekonomik özgürlükler, Küresel Ekonomi, Küresel Kriz ve Türkiye'de Piyasa Ekonomisi'ne geçiş çabaları ve Piyasa Ekonomisi'nin durumu ile girişimcilik işlenmektedir.The historical development of the Market Economics and its objections to Keynesian Economics, economic freedoms, Global Economy, the markitisation efforts in the Turkey and enterpreneurship are analysed in the course.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO491YÖNETİM EKONOMİSİ
MANAGERIAL ECONOMICS
Z303.06.03Temel kavramlar. Piyasa analizi. Piyasa yapıları. Tam Rekabet. Tekel. Tekelci Rekabet. Oligopol. Doğal Tekel. Monopson. üretim faktörleri, fiyat teorisi ve politikası. Arz ve talep dengesi, esneklikler, tüketici dengesi, üretici dengesi,This course examines the use of economic information and analysis in making business decisions. Students will further develop their understanding of microeconomic analysis and its relevance to real business and develop an understanding of the scope and limitations of economic analysis in solving business problems.Topics include: modeling concepts, demand analysis and forecasting, production and cost analysis, pricing, competitive markets, imperfect competition, monopoly, monopsony, oligopolies, and uncertainty.
ISL439İŞLETMECİLER İÇİN UYGULAMA ATÖLYESİ-I
APPLIED WORKSHOP FOR BUSINESS-I
Z303.04.03Bu derste yönetim bilimi gerçek iş durumları ve tecrübeleri vasıtasıyla analiz edilecek ve öğrenilecektirManagement philosophy will be analysed and thoroghly undestood via real bsuiness situations and experiences
ISL441TÜKETİCİ DAVRANIŞI
CONSUMER BEHAVIOR
Z303.06.03Mikro konulardan makro konulara doğru ilerleyen dersin kapsamında, tüketicinin algılaması, öğrenmesi, motivasyonu, kişilik ve hayat tarzı, tutumları, kimlik tanımlaması, karar mekanizmaları, toplumsal ve kültürel etkileşimleri gibi konular işlenir. Tüketimin alışveriş öncesi, sırası ve sonrası boyutlarına bakılır.Moving from micro to macro topics, perception, learning, motivation, personality and lifestyle, attitudes, identities, decision making mechanisms and social and cultural interactions of consumers are the main topics of this course. Different dimensions of consumption before, during and after purchasing are investigated.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
OIK403YATIRIM PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME
PREPARATION AND ASSESMENT OF INVESTMENT PROJECT
S303.04.03Yatırım projelerinin kavramsal temelleri, projelerin değerlendirilmesithe conceptual basis of the investment projects, evaluation of the investment project etc.
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
CFA233PANAROMİK GÖRÜNTÜ TEKNİKLERİ
PANORAMİC IMAGE TECHNİQUES
G303.03.03
DOT227E-SPOR EKONOMİSİ
ESPORTS ECONOMICS
G303.03.03
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EFU491RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ
RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING
G202.03.02Ritim ve dans kavramlarının bireylere yönelik etkinlikler ve oyunlarla birleştirilmesi amacıyla teknik dans, ritim, beden perküsyonu, kareografi kavramlarının öğretilmesi. Beden perküsyonu çalışılması ve kullanılarak yaratıcı dans çalışmaları yapılması. Öğretim sürecine dahil edilen Orff yöntemi ile yaratıcı ritim doğaçlamaları yapılması.Activities for the demonstration of rhythm and dance and to show the understanding of technical dance, rhythm, body pergeography of an art. Working and thinking in the body period, planning studies. Making creative improvisations with the Orff method that can be applied in teaching.
EFU492ALGORİTMA TASARİMİ VE ÖĞRETİMİ
ALGORITHM DESIGN AND TEACHING
G202.03.02
EFU493BİLGİSAYAR OYUNU İLE EĞİTİM
EDUCATION WITH COMPUTER GAMES
G202.03.02
EFU494ÇOKLU ORTAM TASARİMİ VE ÜRETİMİ
MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
G202.03.02
EFU495ÖĞRETİM TASARİMİ
INSTRUCTIONAL DESIGN
G202.03.02
EFU496ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
G202.03.02
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (bilgisayar programları ile üretim, fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HUK3017İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)
G202.03.02
HUK492TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
G202.03.02
HUK494ÇEVRE HUKUKU
ENVIRONMENTAL LAW
G202.03.02Çevre hakkı; usuli çevresel haklar; çevre hukukunun temel ilkeleri; kirlilikle mücadele, çevre kirliliğinin yaptırımı, ÇED raporları.
HUK496HAYVAN HAKLARI HUKUKU
ANIMAL RIGHTS
G202.03.02Hayvan haklarına ilişkin temel hukuki metin. güncel mevzuat değişiklikleri, yargı kararları.
MTF401EDEBİYAT VE MİMARLIK
LİTERATURE AND ARCHİTECTURE
G202.03.02
MTF403KENT BAHÇECİLİĞİ UYGULAMALARI
URBAN GARDENİNG PRACTİCES
G202.03.02
MTF405AVRUPA SARAY BAHÇELERİ
EUROPEAN PALACE GARDENZ
G202.03.02
PSI357TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
TECHNOLOGY ADDICTION
G303.03.03
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
SOS449SOSYOLOJİ
SOCIOLOGY
G202.03.02
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ISL452STRATEJİK YÖNETİM
STRATEGIC MANAGEMENT
Z303.09.03Strateji, politika ve ilgili kavramlar; tarihsel gelişmeler, stratejik yönetim okulları; stratejik yönetim süreci; strateji oluşturanlar; stratejik yönlendirme, amaçlar ve amaçlar hiyerarşisi; çevresel analiz (dış çevre analizi); çevresel analiz (iç çevre analizi); strateji belirleme düzeyleri ve temel stratejik seçenekler; şirket, işletme ve işlevsel stratejiler; uluslararası pazarlara giriş stratejileri; stratejik seçeneklerin seçiminde kullanılan araçlar, strateji seçimi; stratejinin uygulanması (örgütsel yapı ve işlevsel politikalar); stratejinin uygulanması (örgütsel davranış boyutları, örgüt kültürü); stratejik denetim; strateji ve işlevsel politikalarla ilgili örnek olay çalışmaları.The strategy, policy and related concepts, historical developments, schools of strategic management, strategic management process, strategy makers, strategic orientation, the hierarchy of goals and objectives, environmental analysis (external environmental analysis), environmental analysis (internal environmental analysis); Strategy to determine levels and basic strategic options, company, business and functional strategies, International market entry strategies, tools used in the selection of strategic options, strategy selection, strategy implementation (organizational structure and operational policies), the implementation of the strategy (the dimensions of organizational behavior, organizational culture); Strategic audit; Strategy and case studies related to functional policies.
ISL454İŞLETMECİLER İÇİN UYGULAMA ATÖLYESİ-II
APPLIED WORKSHOP FOR BUSINESS-II
Z303.05.03Bu derste yönetim bilimi mikro (birey) seviyesinden makro (toplumsal) seviyeye kadar adımlar halinde analiz edilecek ve öğrenilecektir.Management philosophy will be analysed and thoroughly understood starting from the micro level to the macro level.
EFU413ŞEHİRDE YAŞAM VE EĞİTİM
URBAN LIFE AND EDUCATION
G202.03.02Kent yaşamının insanlar üzerindeki etkileri, kentlilik olgusu, kentleşme, kent yaşamındaki sosyokültürel yapılar.The effects of urban life on people, urbanity, urbanization, sociocultural structures in urban life.
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03Modernleşme kuramları incelenecek; sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak değerlendirilecektir.Modernization theories will be analysed.
GRA238MARKA KİMLİĞİ TASARIMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
BRAND IDENTİTY DESİGN & SUST
G303.03.03
RTS203TELEVİZYONDA HABER SUNUCULUĞU VE DİKSİYON
ANNOUNCING BROADCAST NEWS AND DICTION
G303.03.03Ders, televizyon sunuculuğu alanında hem teorik bilgiyi hem de pratik çalışmayı iç içe işleyerek gelişecektir.The course will be comprised of a combination of theory and hands-on experience in television announcing.
RTS207SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE SİNEMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CINEMA
G303.03.03Ana Akım sinemanın konularından biri olan yenilenebilir enerjinin popüler kültürdeki yeri.To locate the renewable enery at main stream cinema and popular culture
SAY244DİJİTAL SANAT VE NFT SİSTEMİ
DİGİTAL ART AND NFT SYSTEM
G303.03.03
SYP314DANS VE GÖSTERİ SANATLARI
DANCE AND PERFORMING ARTS - II
G303.03.03
SYP334SPOR VE FAİR PLAY
SPORT AND FAIR PLAY
G202.03.02Fair Play kavramı ve kapsamı, Fair Play kavramının tarihçesi, Fair Play idealinin analizi, Uluslararası Fair Play kuruluşları ve çalışmaları, Türkiyede Fair Play çalışmaları, Fair Playin karşı karşıya olduğu problemler.Fair Play concept and scope, history of fair play concept, Fair Play ideals analysis, the International Fair Play institutions and studies, Fair Play studies in Turkey, the problems faced by Fair Plain.
OIK404STRATEJİK İŞ PLANI VE UYGULAMASI
STRATEGIC WORK PLAN AND APPLICATION
F303.04.03Ekonominin ve yönetimin temellerini baz alarak insan kaynakları yönetimi, pazarlama, tedarik zinciri yönetimi ve finans konularını iş planı ve uygulaması içinde ele almaktadır.Based on the fundamentals of management and economy; human resource management, marketing, supply chain management and financial issues are addressed under the umbrella of strategic business plan.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.