English

FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-BUSINESS ADMINISTRATION

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-BUSINESS ADMINISTRATION
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO191MİKROEKONOMİYE GİRİŞ-I
INTRODUCTION TO MICROECONOMICS-I
Z303.06.03Dersin içeriğini ekonominin prensipleri, piyasalar ve çalışma şekilleri, piyasalar ve refah, kamu sektörü ve ekonomi, firma davranışları, endüstriyel organizasyon, faktör piyasaları ve tüketici tercihleri konuları oluşturur.The course covers topics on basic principles of economics, how markets work, markets and welfare, the economics of the public sector, firm behavior and organization of the industry, the factors market and consumer choice.
HUK163HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
BASIC PRINCIPLES OF LAW
Z303.03.03Dersin kapsamıdan hukukun temel kavram ve kurumlarını kavramalarını sağlamaktır.Basic concepts and principles of Law
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
ISL109İŞLETMEYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO BUSINESS
Z303.04.03Bu ders İşletmeyle ilgili temel bilgiler, işletme türleri, işletmelerin kuruluş süreçlerini içermektedir.Basic knowledge about business issues such as the definition, types, the foundation process and the functions of the businesses.
MAT131MATEMATİK
MATHEMATICS
Z303.05.03Bu derste temel matematiksel konular işlenmektedir. Sayılar, fonksiyonlar, matris cebiri ve doğrusal programlama gibi... Derste matematiksel konular ekonomi ve finanstan örneklerle işlenmektedir. Bunlara ek olarak, olasılık ve istatistik konuları öğrencilerin daha sonra alacakları derslere yardımcı olacak şekilde temel bilgi olarak anlatılmaktadır.Within the scope of this course mathematical subjects are covered such as numbers, functions, matrix algebra and linear programming. Mathematical subjects are covered with the help of examples from the fields of economy and finance. In addition, the subjects related to probability and statistics are taught in the form of basic knowledge with a view to help the prospective courses of the students.
MFY191FİNANSAL MUHASEBE-I
FINANCIAL ACCOUNTING-I
Z303.06.03Muhasebeye ilişkin temel bilgiler, işletmelerde muhasebenin önemi, muhasebe ile ilgili taraflar, temel bilanço eşitliği, gelir tablosu kalemleri ve tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları ele alınacaktır.CONCEPTS IN ACCOUNTING BALANCE SHEET EQUATION BALANCE SHEET AND INCOME STATEMENT ITEMS ACCOUNTING PRACTICE IN UNIFORM ACCOUNTING SYSTEM
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO192MAKROEKONOMİYE GİRİŞ-II
INTRODUCTION TO MACROECONOMICS-II
Z303.05.03Dersin içeriğini ulusal gelir, geçinme ve geçinme endeksi hesaplamaları, reel ekonomi, büyüme ve işsizlik, para sistemi ve enflasyon, serbest piyasa ekonomisi kısa dönemli ticaret ilişkileri oluşturmaktadır.The course covers the basic concepts on measuring a nation’s income, measuring the cost of living, real economy and growth and unemployment, monetary system and inflation, open economy and short-run trade-offs.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
ISL132ÖRGÜT TEORİSİ
ORGANIZATION THEORY
Z303.04.03Giriş, Kapsam ve Temel Kavramlar; Örgüt ve Yönetim Düşüncesinde Gelişmeler; Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı; Yönetimde Bilgi ve Önemi; Yönetimde Karar Verme; İletişim; Amaç Belirleme ve Planlama; Örgüt ve Örgütleme; Yürütme ;örgütsel davranış; Koordinasyon; Denetim; Modern YaklaşımlarIntroduction, Scope and Basic Concepts, Developments in the Organization and Management Thought, Systems and Contingency Approach; Informantion Management and Importance of Decision Making in Management, Communication, Goal Setting and Planning, Organization ; Organizational B ehaviour; cCordination; Controlling; Modern Approaches
ISL142PAZARLAMA İLKELERİ
PRINCIPLES OF MARKETING
Z303.05.03Pazarlama felsefesini,pazarlama sorunlarına yaklaşım, çevre ve rekabet analizi, tüketici davranışları ve hedef pazar tayini, büyüme ve rekabet stratejileridir.Marketing philopsophies, marketing problems, environment and competition analysis, consumer behaviors and target market selection, competetion strategies
MAT134İŞLETME MATEMATİĞİ
MATHEMATICS FOR BUSINESS
Z303.04.03Bu iki dönemlik ders, objektif, sonra matematik, sosyal bilimler alanında kullanımı kapsamlı bir fikir vermek için, dönem ilk bölümü kolej cebiri odaklanarak, matematik için bir giriş yapmak için; kavramları uygulamalı kavramını vermekekonomi bir yönetim bilimleri kullanılan ve daha sonra iki dönem dersin ikinci bölümü için geçiş oluşumu için hesap kavramları. Dersin ikinci dönem parçası sadece hesabın konu ayrılacaktır.n this two semester course, the objective is to make an introduction to maths, by focusing on the college algebra for the first part of the semester, then to give comprehensive idea of usage of math in social sciences; give applicative notion of concepts that are used in economics an management sciences; and later introducing the calculus concepts for transitional formation to the second part of the two semester course. The second semester part of the course will solely be devoted to calculus topics.
MFY192FİNANSAL MUHASEBE-II
FINANCIAL ACCOUNTING-II
Z303.06.03Muhasebeye ilişkin temel bilgiler, işletmelerde muhasebenin önemi, muhasebe ile ilgili taraflar, temel bilanço eşitliği, gelir tablosu kalemleri ve tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları ele alınacaktır.The contents of the course cover basic knowledge concerning accounting, the significance of accounting in businesses, parties concerning accounting, basic balance sheet equality, income statement items and basic accounting practices within the framework of uniform accounting system.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
HUK287İŞLETME HUKUKU
BUSINESS LAW
Z303.05.03Türk Ticaret Kanunu`nun merkez kavram olarak öngördüğü ticari işletme olgusu çerçevesinde ilgili kavramlar. Girişimcilik kavramı ve şirketleşme, fikri sinai mülkiyet haklarıTurkish trade law as stipulated by the central concept within the framework of the concepts related to process a case of commercial operation.
ISL251İŞLEMLER YÖNETİMİ
OPERATIONS RESEARCH
Z303.05.03İşletmelerin en temel fonksiyonları operasyon veya işlemlerdir. İşlemler, üretim veya hizmet sunma amacıyla kaynakların veya sistemin bütününün yönetilmesini içerir. İşlemleri yönetme amaçlı analitik kavramlar, araçlar ve tekniklerle birlikte, tasarlama, planlama, organize etme, yürütme, işletim sistemlerini kontrol etme bu dersin ana konularıdır. Girişimin yönetilmesi ve proje döngüsü yönetiminin öğretilmesi de amaçlanmaktadır.One of the basic functional areas of any enterprise is operations. Operations deals with managing resources or systems to create products or provide services. The designing, planning, organizing, operating, and controlling of operating systems is the focus of this course including analytical techniques, tools and concepts applicable to managing operations.
ISL261İŞLETME FİNANSMANI-I
BUSINESS FINANCE-I
Z303.06.03Bu derste finansın temel kavramları ve finansal tablo analiz uygulamaları ele alınmaktadır. Paranın zaman değeri, finansal varlık üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.This course is the first course of a twocourse sequence dealing with business finance.Financial management and functions, time value of money, financial planning and control, break even point and leverage analyses, working capital, capital budgeting, cost of capital, capital structure and long run financing.
IST203İSTATİSTİK-I
STATISTICS-I
Z303.05.03Tanım ve temel kavramlar, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olaslık ve olasılık dağılımları.statistic, standard deviation, mean, medyan, data collecting,
MFY291YÖNETİM VE MALİYET MUHASEBESİ
MANAGERIAL AND COST ACCOUNTING
Z303.05.03Dersin içeriğini Maliyet Muhasebesi’nin temel kavramları, stok değerleme yöntemleri, gider dağıtımları, maliyet sistemleri, mali tablolar, bütçeleme ve faaliyet tabanlı maliyetleme oluşturmaktadır.This course covers to concepts of Cost Accounting, inventory valuation methods, cost allocations, costing systems, financial statements, budgeting and activity based costing.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
ISL214İŞLETME İLETİŞİMİ
BUSINESS COMMUNICATION
Z303.06.03Ders, öğrencileri, çeşitli uygulamalar vasıtasıyla iş yaşamlarında etkin bir şekilde kullanacakları sözlü ve yazılı iletişim becerileri ile donatmayı hedeflemektedir.Course content includes writing memoranda, letters, reports, resumes, and electronic messages; delivering oral presentations; and developing interpersonal skills. Critical thinking and problem solving
ISL232İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Z303.05.03İnsan kaynakları yönetimi çevresi, iş analizi ve insan kaynakları planlaması, işe alma, seçim, eğitim ve geliştirme, kariyer planlama ve gelişimi, performans değerlendirme, ücretlendirme, sağlık ve güvenlik, sendikal ilişkiler, küresel insan kaynakları yönetimi konularını kapsar.Introduction to Human Resource Management, Legal aspects in HRM, Strategic Human Resource Management Job design and analysis, Performance management, HR planning, Staffing, Training and Development, Compensation and Incentive, and Employee and Labor Relations. HRM for global operations will be integrated throughout this course.
ISL242PAZARLAMA YÖNETİMİ
MARKETING MANAGEMENT
Z303.06.03Bu ders Pazarlama Kavramı, İlişkisel Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi, Pazarlama Çeşitleri, Pazarlama Bilgi ve Araştırma Sistemleri, Pazarlamada Çevre Faktörleri, Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı, Örgütsel Pazarlar, Uluslararası Pazarlar, Pazarlama Planlaması, Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi, Konumlandırma, Ürünler: Mal ve Hizmetler, Fiyat, Yer ve Dağıtım Kanalları, Perakendecilik, Pazarlama İletişimleri, Pazarlama Örgütlemesi konularını içermektedir.This contents of this course include the notions of product/service, price, distribution, promotion, positoning and information systems.
ISL262İŞLETME FİNANSMANI-II
BUSINESS FINANCE-II
Z303.06.03Bu dersin temel konularını; Finans, finansman ve finansal yönetim kavramları; işletmelerin amaçları ve hukuki yapıları; finansal sistem, finansal pazarlar, finansal kurumlar ve finansal enstrümanlar; finansal tablolar, vergiler ve amortismanlar; işletmelerde kullanılan başlıca finansal tablo analiz yöntemleri; finansal planlama; işletmelerde aktiflerin ve pasiflerin yönetimi; türev ürünler, opsiyon sözleşmeleri ve uluslararası finansal yönetim uygulamaları oluşturmaktadır.The basic topics of this course are; concepts of finance, financing and financial management; objectives and legal structures of businesses; financial systems, financial markets, financial institutions and financial instruments; financial statements, taxes and amortization; main financial statement analysis methods used in businesses; financial planning; management of assets and liabilities in businesses; derivative products, option contracts and international financial management practices.
IST212İSTATİSTİK-II
STATISTICS-II
Z303.05.03Verilerin toplanması ve düzenlenmesi,Merkezi eğilim ölçüleri,merkezi değişkenlik ölçüleri,momentler, Olasılık teorisi, uygulamada kullanılan olasılık dağılımları,binom olasılık dağılımı,hipergeometrik dağılım, poisson dağılımı,normal dağılım, standart normal değişken. İstatistiksel çıkarsama,hipotez testleri ve serbeslik derecesi, güven aralığı tahmini. Korelesyon, basit doğrusal regresyon, genel doğrusal model,hipotez testleri serbestlik derecesi, güven aralığı tahmini, T testi, ortalamalar arası farkların test edilmesi, F testi ve varyans aralığı.Data collection and organization, measures of central tendency, measures of central variability, moments, probability theory, probability distributions used in practice, the binomial probability distribution, hypergeometric distribution, Poisson distribution, normal distribution, standard normal variable. Statistical inference, hypothesis testing and serbeslik degree of confidence interval estimation. Korelesyon, simple linear regression, general linear model, hypothesis tests, degrees of freedom, confidence interval estimation, the T test, the differences between means testing, the F test and the variance range
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISL351YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
OPERATIONS RESEARCH
Z303.07.03Modelleme Sürecine Giriş, Doğrusal Proglamlama. Doğrusal Proglamlama Modellerinin Grafik Çözüm Yöntemi ile Çözülmesi. Modelleme ve Doğrusal programlama da amaç ve kısıtların yazılması Solver Programında Problem çözümü ve Çeşitli Alanlarda Uygulamalar: Pazarlamada, Finansman alanında, Üretim Alanında, tarımsal üretim alanında, İnsan kaynakları Yönetiminde, Sağlık Söktöründe, Üretim Dağıtım Zincirlerinde, Taşımacılık Sektöründe, Etkinlik Ölçümü. Simleks Yöntemi. Duyarlılık Analizi: Solver’in Duyarlılık Analizi: İndirgenmiş Maliyetin Gölge Fiatlardan Hesaplanması. Amaç Fonksiyonu Katsayılarının Eşanlı Değişmesi. Dejenerasyon. Duyarlılık analizi Uygulamaları , Problemler.Simulation-based methods; qualitative and limited dependent variables with cross-section data, and panel data with discrete response, censoring, and sample selection; failure-time models; and count data models.
ISL361FİNANSAL YÖNETİM
FINANCIAL MANAGEMENT
Z303.07.03Ders;Piyasa ekonomilerinde devlet müdahalesinin gerekliliği,eksik rekabet piyasaları,tam ve yarı kamusal mallar ve bu mallarda fiyat oluşumu,dışsallıklar, kamu gelir ve harcamaları, bütçe,hazırlık süreci ve onaylanması,gelir-kurumlar ve servet vergileri,vergiden kaçınma ve vergilerin yansıması ve Türkiye'de vergi yükü-gelir dağılımı konularını kapsar.Course contents are; Necessity of the public's intervention in market economies, pure and semi-public goods and price formation in these goods,externalities,public income-spending,budget preparation and approval process, income,corporate and wealth taxes,tax incidence,tax evasion,tax burden and income distribution in Turkey.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
INTERNSHIP I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
ISL334ULUSLARARASI LOJİSTİK
INTERNATIONAL LOGISTIC
S303.04.03Proje kavramı, proje türleri, projenin değerlendirilmesi, projenin hazırlanmasına dair metodolojisi geliştirmek gibi konular ders içeriğini oluşturmaktadır.Project concept, types of projects, evaluation of the project, developing a methodology for the project and preparing a project paper from the work.
ISL337YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT AND ORGANIZATION
S303.04.03Bu dersin içeriğinde, yönetim ve organizasyonun temel kavramları, tarihsel gelişimi, önemi ve görevleri, lider ve yönetici ayrımı, yönetimin fonksiyonları ve işlevleri, yönetim ile ilgili yaklaşımlar, çağdaş örgüt yapıları ve örgütlerdeki temel işleyiş gibi konular yer almaktadır.Basic concepts of the management and organization, historical development, its importance and its mission, separation of leaders and managers, management functions, management approaches to contemporary organizational structures and basic functioning issues of an organization are included in the content of the course.
ISL456MARKA YÖNETİMİ
BRAND MANAGEMENT
S303.04.03Markanın kavramsal açılımı,markalamanın temelleri ve marka stratejilerini örneklerle açıklamak.Contents of the Course is related to the brand management instruments.
ISL463MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
S303.04.03Müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri. Müşteri davranışları ve müşteri memnuniyeti. Örgütsel kültür ve değişim. Müşteri memnuniyeti odaklı kültürün oluşturulması. Kültür değişimindeki engeller. Müşteri odaklı değişim yönetimi. Satış ve pazarlamada toplam kalite yönetimi. müşteriyi kazanma ve tutma. Müşteri için değer yaratma. Müşterilerle iletişim, iletişim modeli ve ögeleri. Müşterilerle iletişim biçimleri. Müşteri hizmeti, hizmet kalitesi ve sistemi. Müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, kıyaslama. Focus grup görüşmeleri, danışma panelleri, kritik olay tekniği, müşteri ilişkileri anketi.The content of the course includes the importance of CRM and different implementations.
ISL467SATIŞ YÖNETİMİ
SALES MANAGEMENT
S303.04.03Ders kapsamında, geleneksel ve satış odaklı kavram ve ilgili stratejilerin anlaşılması sağlanacaktır.The content of the course includes sales oriented principles, concepts and related strategies.
ISL469HİZMET PAZARLAMA
SERVICE MARKETING
S303.04.03Ders kapsamında, geleneksel ürün pazarlaması anlayışında ele alınan 4P’den 7P’ye genişletilerek, bireysel ve grup çalışmalarıyla da hizmet pazarlamasının anlaşılması sağlanacaktır.The content of the course include the services industries related principles, concepts and marketing strategies. Within the concept of expanding the 4 Ps concept to include 7 Ps for the services sector.
EKO446FİNANSÇILAR İÇİN KARAR ALMA TEKNİKLERİ
TECHNIQUES OF DECISION MAKING FOR FINANCIERS
F303.04.03Finansal Yönetim konuları ve finansal hesaplamalar dersin temel konularıdır. Hesaplamalar sonucu bulunan değerler yorumlanacak ve karar alma sürecine etkileri öğrenilecektir. BU kapsamda, yatırım, finansman ve kar dağıtım kararları işlenecektir.Data collection and organization, measures of central tendency, measures of central variability, moments, probability theory, probability distributions used in practice, the binomial probability distribution, hypergeometric distribution, Poisson distribution, normal distribution, standard normal variable. Statistical inference, hypothesis testing and serbeslik degree of confidence interval estimation. Korelesyon, simple linear regression, general linear model, hypothesis tests, degrees of freedom, confidence interval estimation, the T test, the differences between means testing, the F test and the variance range
MFY319SERMAYE PİYASALARI VE LİSANSLAMA -I
CAPITAL MARKETS AND LICENCING-I
F303.04.03Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1-Düzey 2 ve Düzey 3 sınavlarında ortak olan modüllerin anlatımları yapılacaktır. Sınava yönelik olan derste soru örnekleri çözümleri yapılacaktır.The modules that are common to the Capital Market Activities Level 1-Level 2 and Level 3 exams will be explained. The solutions of the derste question examples aimed at the examination will be done.
MFY445BANKA İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ
BANK TRANSACTIONS AND ACCOUNTING
F303.04.03THP nin işleyişi İşlemlerin muhasebesi RaporlamaBANK TRANSACTIONS AND ACCOUNTING PRINCIPLES
OIK303ENFORMASYON YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI STANDARTLAR
INFORMATION MANAGEMENT AND INTERNATIONAL STANDARTS
F303.04.03Dersin içeriğini, enformasyon tanımı, kaynağına göre enformasyon çeşitleri, işletmelerde uygun stratejinin seçilmesi ve uluslararası standartlar gibi konular oluşturmaktadır.information management in businesses, information types according to the source, constitute topics such as selecting the appropriate strategy and international standards in the business.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISL332ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
Z303.07.03Davranış, kişilerarası iletişim, örgüt içerisindeki grup içi ve gruplar arası iletişim, birey, grup ve örgüt performanslarının iyileştirilmesi ve yönetimin rolü bu ders kapsamındaki başlıklardır.Individual behavior, interpersonal communication, communication between groups, conceptual tools in behavior analysis, individual, group and organizational performance improvement.
ISL362FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR
FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS
Z303.07.03Bu dersin içeriğini, gelişmiş ülkeler ve Türkiye’deki mali kurumlar ve piyasalar ile bunların birbirleri ile olan etkileşimlerini incelenmesi oluşturacaktır. Derste işlenecek temel konu başlıkları, finansal kurumların gelişimi, bu kurumların mevcut finansal sistem içerisindeki yeri ve önemi, mali piyasaların işleyişi, bu piyasaların ekonomiye etkileri ile ileriye dönük gelişme stratejileri olarak sıralanabilir.The mechanisms of the financial institutions and markets.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
ISL314PROJE YÖNETİMİ
PROJECT MANAGEMENT
S303.04.03Dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır: Projeler, stratejik projelerin seçilmesi, proje yöneticisinin rolü, organizasyonlarda projenin rolü, iş aktivitelerini planlama, proje maliyetleri ve bütçe, proje zamanlamasıThese issues compose the course: selecting projects strategically, the role of the projects in the organizations, planning the work activities, project costs and budget, project activity scheduling
ISL449YÖNETİMDE GÜNCEL KONULAR
CURRENT ISSUES IN MANAGEMENT
S303.04.03Öz yeterlilik, bilgi yönetimi, girişimcilik, yaratıcılık, buluş, yeniden yapılandırma, karşılaştırma,öğrenen organizasyonlar, sanal organizasyonlar, stratejik ortaklıklar ve ağlar.Concepts like Blue Ocean, Strategic Management, Vision, Mission, Reorganization
ISL457BANKA YÖNETİMİ
BANKING MANAGEMENT
S303.04.03Bankacılık Kanunu kapsamında bir bankanın kurulması sürecinden başlanarak, mevduat, krediler, bankacılık faaliyetleri, bankaların yasal yükümlülükleri, Basel kriterleri ve bankacılık riskleri ile bankaların getiri maliyet analizleri kapsamında karlılık durumları incelenecektir.The establishment of a process starting from a bank under the Banking Act, deposits, loans, banking, legal liabilities of banks, the Basel criteria and banking risks and profitability of banks will examine the scope makes cost analysis ..
ISL458PERAKENDE YÖNETİMİ
RETAIL MANAGEMENT
S303.04.03Perakendeciliğin ayırt edici yönetim özelliklerini öne çıkararak, çeşitli işletmecilik sorunlarını ele alıp çözümler araştırılması, perakendecilikte çevre ve çevresel koşullar, perakendeci kuruluş ve müşterileri anlama ve tanımlama, perakendecilikte müşteri bilgilerinin araştırılması, perakendeci mağazalar: mağaza kuruluş yeri değerlemesi, mağaza tasarımı ve yerleşimi, mağaza organizasyonu ve insan kaynakları yönetimi, perakende stratejilerinin geliştirilmesi örgütlenmesi, uygulanması ve denetimi, perakendecilik sektöründe stratejik kararlar, perakende ticaret (alım-satım) ve fiyatlama, perakendeci müşterilerle iletişim, perakendecilikte reklam, perakendecikte kişisel satış, satış promosyonu ve tanıtma,perakendecilikte rekabet ve değişim, sanal mağaza ve perakendecilikte veri tabanlı pazarlama, küreselleşme ve değişen perakendecilik biçimleri, perakende formatları: gıda perakendeciliği, elektronik perakendeciliği, hazır giyim perakendeciliği.To distinguish the distinctive management features of retailing, to address various business problems, to search for solutions, to understand environmental and environmental conditions in retailing, to identify retailers and customers, to investigate customer information in retailing, retail stores: store establishment valuation, store design and layout, store organization and human resources management, organization, implementation and control of retail strategies, strategic decisions in retail sector, retail trade and pricing, communication with retailer customers, retail advertising, retail sales, sales promotion and promotion, competition and change in retail, data-based marketing in virtual stores and retailing, globalization and changing retailing formats, retail formats: food retailing, electronics retailing , apparel retailing
EKO320TÜRK VERGİ SİSTEMİ
TURKISH TAX SYSTEM
F303.04.03Türk Vergi Sistemini, mevzuatın uygulanmasını ve Vergi Mahkemelerinin içtihatlarını incelemektir.Turkish Tax System and the application of tax legislation, the decisions of the Tax Courts.
MFY320SERMAYE PİYASALARI VE LİSANSLAMA -II
CAPITAL MARKET AND LICENCING-II
F303.04.03Sermaye piyasası lisanslama seviye 3 kapsamında yer alan tüm modüllerAll modules within the scope of capital market licensing level 3
MFY342VERGİLENDİRME VE MUHASEBE UYGULAMALARI
TAXING AND ACCOUNTING APPLICATIONS
F303.04.03Mali karın tespiti ve uyulması gereken kurallar İhtilaflı konuların irdelenmesi Tekdüzen muhasebe uygulaması Değerleme ve dönemsel ayırımlar ile muhasebe standartlarıtax base valuation corporate taxation tax accounting
MFY441MUHASEBE DENETİMİ
INSPECTION OF ACCOUNTING
F303.04.03Kurumsal yönetimin ve finansal raporlama sürecinin önemli bir parçası olan muhasebe denetimi kavramsal olarak ele alınacak. Bağımsız denetçilerin görev ve sorumlulukları, denetim sürecinin aşamaları, denetim raporunun hazırlanması konuları üzerinde durulacaktır.Corporate governance, accounting controls and financial reporting process will be discussed conceptually. Independent auditor's duties and responsibilities, the audit process stages, the preparation of the audit reports.
MFY443ŞİRKETLER MUHASEBESİ
CORPORATE ACCOUNTING
F303.04.03Uzun vadeli yükümlülükler için muhasebeleştirme, borç ve özsermaye yatırımları, leasing, emeklilik fonları ve diğer emeklilik sonrası yan hakları, gelir vergisi dağılımı ve özsermaye; nakit akımı tablosu.Accounting for long-term liabilities, debt and equity investments, leases, pensions, and other postretirement benefits, income tax allocation and owners’ equity; statement of cash flows.
OIK306DEĞİŞEN EKONOMİK YAPILAR VE KÜRESEL EĞİLİMLER
CHANGING ECONOMIC STRUCTURE AND GLOBAL TRENDS
F303.04.03Piyasa Ekonomisi, tarihi gelişimi, kuralları, Keynesyen Ekonomi'ye itirazları, ekonomik özgürlükler, Küresel Ekonomi, Küresel Kriz ve Türkiye'de Piyasa Ekonomisi'ne geçiş çabaları ve Piyasa Ekonomisi'nin durumu ile girişimcilik işlenmektedir.The historical development of the Market Economics and its objections to Keynesian Economics, economic freedoms, Global Economy, the markitisation efforts in the Turkey and enterpreneurship are analysed in the course.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO491YÖNETİM EKONOMİSİ
MANAGERIAL ECONOMICS
Z303.06.03Ekonomi, üretim faktörleri, fiyat teorisi ve politikası.This course examines the use of economic information and analysis in making business decisions. Students will further develop their understanding of microeconomic analysis and its relevance to real business and develop an understanding of the scope and limitations of economic analysis in solving business problems.Topics include: modeling concepts, demand analysis and forecasting, production and cost analysis, pricing, competitive markets, imperfect competition, monopoly, monopsony, oligopolies, and uncertainty.
ISL439İŞLETMECİLER İÇİN UYGULAMA ATÖLYESİ-I
APPLIED WORKSHOP FOR BUSINESS-I
Z303.04.03Bu derste yönetim bilimi gerçek iş durumları ve tecrübeleri vasıtasıyla analiz edilecek ve öğrenilecektirManagement philosophy will be analysed and thoroghly undestood via real bsuiness situations and experiences
ISL441TÜKETİCİ DAVRANIŞI
CONSUMER BEHAVIOR
Z303.06.03Mikro konulardan makro konulara doğru ilerleyen dersin kapsamında, tüketicinin algılaması, öğrenmesi, motivasyonu, kişilik ve hayat tarzı, tutumları, kimlik tanımlaması, karar mekanizmaları, toplumsal ve kültürel etkileşimleri gibi konular işlenir. Tüketimin alışveriş öncesi, sırası ve sonrası boyutlarına bakılır.Moving from micro to macro topics, perception, learning, motivation, personality and lifestyle, attitudes, identities, decision making mechanisms and social and cultural interactions of consumers are the main topics of this course. Different dimensions of consumption before, during and after purchasing are investigated.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
INTERNSHIP III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
OIK403YATIRIM PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME
PREPARATION AND ASSESMENT OF INVESTMENT PROJECT
S303.04.03Yatırım projelerinin kavramsal temelleri, projelerin değerlendirilmesithe conceptual basis of the investment projects, evaluation of the investment project etc.
BSE357BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA HALKLA İLİŞKİLER
PUBLIC RELATIONS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
G202.03.02Halkla ilişkiler kavramı, halkla ilişkilerin günümüz ekonomi ve toplumdaki yeri ve önemi, tarihsel gelişimi, ilişkili olduğu alanlar, hedef kitlenin seçimi, iletişim kanallarının belirlenmesi, algı ve itibar yönetimi, medya ile ilişkiler, kurum içi-kurum dışı halkla ilişkiler, halkla ilişkiler kampanya süreçleri.It’s to have the information about the public relations development process , functions , processes, sponsorship,lobbying activities .It’s to obtain the information about the mass communication tools used in public relations.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
DRO203TEMEL YOGA PRATİĞİ
PRACTICE OF BASIC YOGA
G022.03.02Başlangıç seviyesi yoga pratiğini tanıtır, felsefesi hakkında bilgi sunar, uygulama tekniğini, nefes ve gevşeme tekniklerini öğretir.Presents the begginers level yoga practice, conveys information about its philosophy, teaches yoga, breathing and relaxation techniques.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLİMPİK HAREKET
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden I. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
TDE433TÜRK EDEBİYATINDA FİKİR HAREKETLERİ
MOVEMENTS OF THOUGHT IN TURKISH LITERATURE
G303.03.03Yenileşme hareketlerinin görüldüğü XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren edebiyatçılarımızın temayül ettiği hatta temsilciliğini yaptığı fikir hareketleri tanıtılır. Bu fikir hareketlerinin toplum üzerindeki etkileri gösterilir ve bu süreç günümüze kadar sürdürülür.Showing the idea movements, which Turkish literary figures have become interested in and even become representatives, since the second half of the XIX. century where innovation movement is seen. Displaying the social outcomes of these idea movements. Following the process until today.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ISL452STRATEJİK YÖNETİM
STRATEGIC MANAGEMENT
Z303.09.03Strateji, politika ve ilgili kavramlar; tarihsel gelişmeler, stratejik yönetim okulları; stratejik yönetim süreci; strateji oluşturanlar; stratejik yönlendirme, amaçlar ve amaçlar hiyerarşisi; çevresel analiz (dış çevre analizi); çevresel analiz (iç çevre analizi); strateji belirleme düzeyleri ve temel stratejik seçenekler; şirket, işletme ve işlevsel stratejiler; uluslararası pazarlara giriş stratejileri; stratejik seçeneklerin seçiminde kullanılan araçlar, strateji seçimi; stratejinin uygulanması (örgütsel yapı ve işlevsel politikalar); stratejinin uygulanması (örgütsel davranış boyutları, örgüt kültürü); stratejik denetim; strateji ve işlevsel politikalarla ilgili örnek olay çalışmaları.The strategy, policy and related concepts, historical developments, schools of strategic management, strategic management process, strategy makers, strategic orientation, the hierarchy of goals and objectives, environmental analysis (external environmental analysis), environmental analysis (internal environmental analysis); Strategy to determine levels and basic strategic options, company, business and functional strategies, International market entry strategies, tools used in the selection of strategic options, strategy selection, strategy implementation (organizational structure and operational policies), the implementation of the strategy (the dimensions of organizational behavior, organizational culture); Strategic audit; Strategy and case studies related to functional policies.
ISL454İŞLETMECİLER İÇİN UYGULAMA ATÖLYESİ-II
APPLIED WORKSHOP FOR BUSINESS-II
Z303.05.03Bu derste yönetim bilimi mikro (birey) seviyesinden makro (toplumsal) seviyeye kadar adımlar halinde analiz edilecek ve öğrenilecektir.Management philosophy will be analysed and thoroughly understood starting from the micro level to the macro level.
RTS203TELEVİZYONDA HABER SUNUCULUĞU VE DİKSİYON
ANNOUNCING BROADCAST NEWS AND DICTION
G303.03.03Ders, televizyon sunuculuğu alanında hem teorik bilgiyi hem de pratik çalışmayı iç içe işleyerek gelişecektir.The course will be comprised of a combination of theory and hands-on experience in television announcing.
RTS207SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE SİNEMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CINEMA
G303.03.03Ana Akım sinemanın konularından biri olan yenilenebilir enerjinin popüler kültürdeki yeri.To locate the renewable enery at main stream cinema and popular culture
SAY204OSMANLI SANATI-II
OTTOMAN ART-II
G303.03.0317-18. Yüzyıl Osmanlı Mimarisi: Mimar Sinan'dan sonraki gelişme; Lale Devri ve Batı Etkili Üsluplar; Türk-Barok ve Rokokosu; 19. Yüzyıl ve Son Devir Osmanlı Mimarisi: Ampir ve Neogotik üslup örnekleri, Cami, Türbe, Medrese, Sebil, Çeşme, Han, Hamam, Saray, Kasır ve köşklerle diğer yapı örnekleri; Türk Evlerinin Plan ve Plastik Karakteri: İstanbul-Anadolu'da ev konaklardan örnekler, Osmanlı yapılarında Batı etkili duvar resmi, Nakışlar; İstanbul ve Anadolu'dan örnekler; 18 - 19. Yüzyıllarda Türk Resminin Gelişimi: Yerli ve yabancı ressamlar; Türk El Sanatları: Halı, Kumaş, Minyatür, Cam, Çini ve seramik.Ottoman Architecture in 17th and 19 th century.Development of Ottoman Architecture after Architect Sinan period.; Western effects on Ottoman Architecture style ; Turkish Baroque-and Rococo; Ottoman Architecture in 19th century: Empire and Neogotic Styles, Examples of Mosque, Tomb, Madrasa, fountain, Caravanserai, Bath, Palace, Pavilion and Kiosk and other buildings; Carectericise of Structure of Turkish House and ornaments.Kiosks in İstanbul and Anatolia, Rumelia, Western effective Wall paintings in Ottoman Buildings. Development of Turkish paintings in 18 – 19th. Century.: Native and Foreign artists ; Turkish handicrafts: carpet , Miniature ,glass, tile and ceramic .
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Gündemi değiştiren haber yapabilir. Peki nasıl ?. Bu derste, bu soruya yanıt aranırken, haberciye elde ettiği ham veriyi nasıl işleyip, araştırıp, derledikten sonra kamu yararı taşıyan haber metnine dönüştürüleceği bilgisi verilecek.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
OIK404STRATEJİK İŞ PLANI VE UYGULAMASI
STRATEGIC WORK PLAN AND APPLICATION
F303.04.03Ekonominin ve yönetimin temellerini baz alarak insan kaynakları yönetimi, pazarlama, tedarik zinciri yönetimi ve finans konularını iş planı ve uygulaması içinde ele almaktadır.Based on the fundamentals of management and economy; human resource management, marketing, supply chain management and financial issues are addressed under the umbrella of strategic business plan.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.