English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE507BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES
Z303.06.03Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts, basic information about the history of science, the structure of scientific research, scientific methods and different views on these methods, problem, research model, universe and sample, data collection and data collection methods, data recording, analysis, interpretation and reporting.
ISG503RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ
RISK MANAGEMENT AND EVAULATION
Z303.06.03Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi, Çalışma Ortamı Gözetimi, İş Hijyeni, Fiziksel Risk Etmenleri Kimyasal Risk Etmenleri, Biyolojik Risk Etmenleri, Psikososyal Risk Etmenleri, ErgonomiRisk Management and Assessment, Monitoring Operating Environment, Occupational Hygiene, Physical Risk Factors Risk Factors Chemical, Biological Risk Factors, Psychosocial Risk Factors, Ergonomics
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISG514İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
HEALTH AND SAFETY PRECAUTIONS IN USING WORK EQUIPMENTS
Z303.06.03
LEE545DÖNEM PROJESİ DERSİ
DÖNEM PROJESİ DERSİ
Z000.03.00
ISG501KANUNLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN THE LAWS
S303.06.03İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi,İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği, Temel Hukuk,İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Korunma PolitikalarıOccupational Health and Development of the Security Concepts and Policies, Health and Safety Overview and Safety Culture, Health and Safety in the World and Turkey, Basic Law, Occupational Health and Safety Services, Occupational Health and Safety Councils, Occupational Health and Safety Management Systems Conservation Policy
ISG504İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
S303.06.03İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini incelemek, Kuruluşlarda sürekli iyileştirme için hem dokümantasyon hem de takım çalışmasına dayalı stratejiler, ISO9001: 2015 standardı temelindeki kalite yönetim sistemi gereksinimleri üzerinde durulacaktır. Özelde de ISO 45001:2018 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi gereksinimleri anlatılacaktır. Ayrıca, ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi hakkında bilgi verilecektir.
ISG505İŞ KAZALARI
OCCUPATIONAL ACCIDENTS
S303.06.03İş kazaları
ISG506ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA YÜKSEK RİSKLİ İŞLER
HIGH RISK WORKS IN INDUSTRIAL APPLICATIONS
S303.06.03Endüstriyel Uygulamalarda Yüksek Riskli İşler ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği açısından incelemesini ve korunma yöntemlerini, ilgili mevzuatları içermektedir.
ISG507KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
S303.06.03
ISG508İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE GÜVENLİK
SAFETY IN WORKPLACE BUILDINGS AND ADDITIONS
S303.06.03İşyeri bina eklentilerinde hava hacmi, elektrik tesisatı, acil çıkış yolları ve kapıları, havalandırma, ortam sıcaklığı, aydınlatma , taban taban ve çatı, kapı, pencere , ana giriş-çıkış kapıları, merdivenler, yükleme yerleri, dinlenme yerleri, soyunma yerleri, duşlar lavabolar , açık alanlar.
ISG509ERGONOMİ
ERGONOMICS
S303.06.03Ergonomi uygulamaları işyerinde önemli kazançlar sağlamaktadır. Bu kazanç çalışan için sağlık ve güvenlikli bir ortamda çalışmak, işveren için ise daha verimli üretim ve daha çok kazançtır. Ergonomi işyerlerinde çalışanları olumsuz etkileyen çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile ilgilendiği için geniş bir bilimsel yelpazeyi içine alır. Örneğin, gürültü, aydınlatma, sıcaklık, titreşim, çalışma alanının dizaynı, el aletleri dizaynı, makine dizaynı, çalışma masası-sandalyesi dizaynı, iş dizaynı, elle taşıma işlerinin organizasyonu gibi. Ek olarak, mesai saatleri, vardiya, mola saatleri-süresi gibi konular da ergonominin temel konularıdır.Ergonomics applications provide significant gains in the workplace. This gain is working in a healthy and safe environment for the employee, and more efficient production and more income for the employer. Ergonomics encompasses a wide scientific spectrum, as it deals with the improvement of working conditions that adversely affect workers in workplaces. For example, noise, lighting, temperature, vibration, design of work area, design of hand tools, design of machinery, design of desk-chair, design of work, organization of manual handling works. In addition, issues such as working hours, shifts, break times-duration are also the basic topics of ergonomics.
ISG510İŞ EKİPMANLARININ GÜVENLİ KULLANIMI
SAFE USE OF WORK EQUIPMENTS
S303.06.03El aletlerinin kullanımı, Kaldırma araçları, motorlu araçlar, Pres makineleri ve tüm ekipmanların İş Sağlığı ve Güvenliği açısından kullanımı ile ilgili konuları içermektedir.
ISG511ÇEVRE SAĞLIĞI VE İŞGÜVENLİĞİ
ENVIRNOMENTAL AND OCCUPATIONAL SAFETY
S303.06.03Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik temel bilgiler ile iş güvenliğinin tarihsel gelişimi ve önemi, ülkemizde iş güvenliğinin genel görünümü ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, iş güvenliği kuralları, tehlikelerin kaynakları, tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi, risklerin kontrolü,meslek hastalıkları, iş kazaları, işçi sağlığına etkileri açısından, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikolojik faktörler gibi temel bilgileri içermektedir.
ISG512MESLEK HASTALIKLARI
OCCUPATIONAL DISEASES
S303.06.03fiziksel etmenler,kimyasal etmenler,psikososyal etmenler ve mesleki ergonomi konularını içermektedir.
ISG513ACİL DURUM YÖNETİMİ
EMERGENCY MANAGEMENT
S303.06.03
ISG531KİMYA SANAYİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN XHEMICAL INDUSTRY
S303.06.03
ISG532ENDÜSTRİDE ELEKTİRİKSEL TEHLİKELER VE İŞ GÜVENLİĞİ
ELECTRICAL HAZARDS AND OCCUPATIONAL SAFETY IN INDUSTRIAL APLICATIONS
S303.06.03
ISG533LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN LOGISTICS SECTOR
S303.06.03
ISG534ORMAN VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN FOREST AND FOREST PRODUCTS INDUSTRY
S303.06.03
ISG535ENERJİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN ENERGY SYSTEM APPLICATIONS
S303.06.03
ISG536TARIM VE HAYVANCILIKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN AGRICULTURE AND LIVESTOCK
S303.06.03
ISG571ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
S303.03.03
ISG572İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE BİLİNÇLİ FARKINDALIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE BİLİNÇLİ FARKINDALIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ
S303.03.03
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.