English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-INTERNATIONAL RELATIONS AND TERRORISM RESEARCHS (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-INTERNATIONAL RELATIONS AND TERRORISM RESEARCHS (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE513BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z303.06.03Giriş Temel Kavramlar Literatür Taraması Problemi ve Hipotezi Tanımlama Veri Toplama Araçları Nitel Araştırmalar Nicel Araştırmalar Verilerin Analizi Kaynakça Hazırlama Bilimsel Araştırma EtiğiThis course includes starting the selection of the research topic, conducting the processes in the research processes and writing the research report.
UTA515GÜVENLİK ÇALIŞMALARINA TEORİK YAKLAŞIMLAR
THEORETICAL APPROACHES TO SECURITY STUDIES
Z303.06.03Farklı farklı güvenlik çalışması teorik yaklaşımlar, öğrenciye aktarılır.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-3TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR COURSE
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.Teaches the student to use resources while preparing his seminar. How to determine the sources, how to cite all sources related to the subject duly. Improving the ability of the student to explain a subject dominated and to speak in front of the community is provided.
UTA526ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DİPLOMASİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DİPLOMASİ
Z303.06.03Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi kavramlarının birleştiği noktada ne tür anlamların, kuramların ve uygulamaların ortaya çıktığı tartışılacaktır. Medyanın, iletişim kanallarının ve yeni iletişim teknolojilerinin Uluslararası İlişkiler ve Diplomasisine etkisini anlamak Diplomasi alanındaki yeni araştırma konularını ve yeni akımları anlamak ve tartışmakIt will be discussed what kind of meanings, theories and practices emerge at the point where the concepts of International Relations and Diplomacy meet. Understanding the impact of media, communication channels and new communication technologies on International Relations and Diplomacy. Understanding and discussing new research topics and new trends in diplomacy.
UTA532İSTİHBARAT ANALİZİ
İSTİHBARAT ANALİZİ
Z303.06.03
KHU504ULUSLARARASI HUKUKTA KUVVET KULLANMA VE MEŞRU MÜDAFAA
ULUSLARARASI HUKUKTA KUVVET KULLANMA VE MEŞRU MÜDAFAA
S303.06.03
KHU507ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİK HUKUKU
ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİK HUKUKU
S303.06.03
UII501POLİTİK PSİKOLOJİ
POLITICAL PSYCHOLOGY
S303.06.03
UII503KARŞILAŞTIRMALI İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ VE TARİHİ-AMERİKAN-RUS VE İNGİLİZ İSTİHBARATI
COMPARATIVE INTELLIGENCE ORGANIZATIONS AND HISTORY- AMERICAN-RUSSIAN AND ENGLISH INTELLIGENCE
S303.06.03İstahbaratın gelişimi, tarihçesi, istihbarat örgütlerinin kurulması ve faaliyet süreçleri.
UII509SİYASAL SOSYOLOJİ
POLITICAL SOCIOLOGY
S303.06.03
UII513İSTİHBARAT VE GÜVENLİK
İSTİHBARAT VE GÜVENLİK
S303.06.03
UTA501ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜVENLİK YAKLAŞIMLARI
INTERNATIONAL RELATIONS ON SECURITY APPROACHES
S303.06.03
UTA502SİYASAL ŞİDDET VE TERÖRİZM
POLITICAL VIOLENCE AND TERRORISM
S303.06.03
UTA503TERÖRLE MÜCADELEDE İSTİHBARAT
INTELLIGENCE ON COMBATING TERRORISM
S303.06.03
UTA504TÜRKİYE'DE İSTİHBARAT SİSTEMİ
TÜRKİYE'DE INTELLIGENCE SYSTEMS
S303.06.03
UTA506ULUSLARARASI POLİTİKA VE TERÖRİZM
INTERNATIONAL POLITICS AND TERRORISM
S303.06.03
UTA507KÜRESEL TERÖRİZM VE DÜNYADA TERÖR ÖRGÜTLERİ
GLOBAL TERRORISM AND TERRORIST ORGANIZATION IN THE WORLD
S303.06.03Ders terörizmin ne olduğu, nasıl geliştiği, terörist organizasyonların motivasyonlarının neler olduğu ve devletlerin terörizmle nasıl etkili mücadele edebilecekleri gibi sorulara cevap aramaya çalışır.Course contends definition of terrorism, motivations of terrorist organizations, structure-finance-organization of terrorist organizations and counter-terrorism methods.
UTA508TÜRKİYE'DE GÜVENLİK SİSTEMİ
SECURITY SYSTEMS IN TURKEY
S303.06.03
UTA509TÜRK İSTİHBARAT TARİHİ VE KARŞILAŞTIRMALI İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ
TURKISH INTELLIGENCE HISTORY AND COMPERATIVE INTELLIGANCE ORGANIZATIONS
S303.06.03
UTA511ULUSLARARASI GÜVENLİK VE TERÖRİZM
INTERNATIONAL SECURITY AND TERRORISM
S303.06.03Bu derste terörizm ve uluslararası güvenlik kavramları teorik bilgiler ve farklı yaklaşımlar üzerinden tartışılacaktır. Dönem boyunca yapılacak tartışmalar ve okumalar, terörizm, ululararası güvenlik konularını yanısıra, terörizm toplumsa boyutları, devletiçi çatışmalar ve isyanlar/protestolar konularına değinilerek vaka çalışmaları üzerinden anlatılacaktır.
UTA512BİLGİ VE İLETİŞİM GÜVENLİĞİ
DATA AND COMMUNICATION SECURITY
S303.06.03
UTA513GÖÇ VE NÜFUS HAREKETLERİNİN GÜVENLİĞE ETKİSİ
THE EFFECT OF MIGRATION AND POPULATION MOVEMENTS ON SECURITY
S303.06.03
UTA514KAMU DÜZENİNİN YENİ BOYUTLARI VE TOPLUMSAL HAREKETLER
NEW DIMENSIONS OF PUBLIC ORDER AND SOCIAL MOVEMENTS
S303.06.03
UTA516SİYASAL ŞİDDET VE TERÖRİZM
POLITICAL VIOLENCE AND TERRORISM
S303.06.03
UTA518STRATEJİK İSTİHBARAT VE ULUSAL GÜVENLİK
STRATEGIC INTELLIGENCE AND NATIONAL SECURITY
S303.06.03Ulusal güvenlikle ilgili karar alıcıların ihtiyaçlarının önceden görülmesi, ulusal güvenlik stratejileri, verinin/bilginin toplanması, profesyonelce işlenmesi ve karar vericilerin hizmetine sunulması, sonuçlarının izlenmesi.
UTA521MODERN JEOPOLİTİK VE GÜVENLİK STRATEJİLERİ
MODERN GEOPOLITICAL AND SECURITY STRATEGIES
S303.06.03
UTA522TÜRK SİYASİ HAYATI VE SİYASAL KURUMLAR
TURKISH POLITICS AND POLITICAL INSTUTIONS
S303.06.03
UTA524MEDYA VE GÜVENLİK
MEDYA VE GÜVENLİK
S303.06.03
UTA528ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN ANALİZİ
ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN ANALİZİ
S303.06.03Tarihteki örgütlenme girişimleri, 19. yüzyıldan günümüzde uluslararası örgütlerin yapısını ve işlevlerini öğrenmek.
UTA530ULUSLARARASI ÇATIŞMA ÇÖZÜMLERİ
ULUSLARARASI ÇATIŞMA ÇÖZÜMLERİ
S303.06.03
UTA551KÜRESEL STRATEJİDE ENERJİ VE GÜVENLİĞİ
ENERGY AND SECURTIY IN GLOBAL STRATEGY
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-5YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
MASTER'S THESIS - I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-6YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
MASTER'S THESIS 2
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is learning process that includes the these items: (1) identifying the topic of interest and examination phase, which can be described as getting used to the subject, data collecting and processing, justification of the thesis. topic. This process includes the purpose, defining limitations, problems to be solved and improvements expected to be achieved. (2) The planning stage, in which what the collected information shows and what this information is related to in line with the general purposes of the thesis is taken into account. This process includes the presentation of the theoretical framework, which is found to be related to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for data collection and linking the theory to the subject of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase, that development tasks are carried out in accordance with plan and development process is evaluated and monitored, (4) evaluation phase, which includes thinking and drawing conclusions, (5) publication phase that the thesis is written, corrected, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.