English

FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN-ARCHITECTURE

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN-ARCHITECTURE
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
MMT101MİMARİ TASARIMA GİRİŞ I
INTRODUCTION TO ARCHITECTURAL DESIGN -I
Z265.08.08Öğrenciler dönem boyunca grup yürütücüleri gözetmenliğinde, mimari yapının alt, üst, yan kabuklarını ve taşıyıcı elemanlarını kapsayan üç katlı bir konut projesi tasarlamakta ve projelerini teslim etmektedirler.
MMT115MİMARİ TASARIMIN TEMELLERİ I
FUNDAMENTALS OF ARCHITECTURAL DESIGN -I
Z202.03.02Biçim karakteristikleri ve dönüştürme yöntemleri / Mekanı tanımlayan yatay, düşey elemanlar ve bu elemanlardaki açıklıklar / Form ve mekanın ilişkisi / Mekansal organizasyonlar / Mekan düzenleme prensipleri
MMT125YAPI TEKNOLOJİSİ I
CONSTRUCTION TECHNOLOGY -I
Z202.03.02Stabilite kavramı, düşey taşıyıcı elemanlar, yalıtım önlemleri, duvar boşlukları ve duvar boşluklarında ayrıntı çözümleri.
MMT135MİMARLİK TARİHİ VE TEORİSİNE GİRİŞ-I
INTRODUCTION TO HISTORY AND THEORY OF ARCHITECTURE -I
Z202.02.02Dersin tamamı 14 hafta boyunca çevrimiçi gerçekleştirilecektir.Her dersin başlangıcında geçen dersin bir tekrar özeti yapılır. Her ders te öğrencilerin sesli aktif katılımları istenir. Her ders te rastgele bir öğrenciye anlatılmış konuyla ilgili sorular sorulur. Öğrencilere ders te not tutmaları tavsiye edilir. Her öğrencinin dersi canlı olarak izlenmesi beklenir. Mazereti olan mutlaka ders kayıtlarını izlemesi söylenir.
MMT173GEOMETRİ I
GEOMETRY -I
Z202.02.02Geometrik asal formları oluşturan temel bileşenlerin (nokta, çizgi, düzlem ve hacim) tanımlanması. Kartezyen koordinat sistemi kapsamında 2 ve 3 boyutlu asal şekil ve formların oluşturulma yöntemlerinin, açısal ve düzlemsel özellikleriyle tanımlanması. Form dönüştürme yöntemlerinin tanımlanması.
MMT177İLETİŞİM TEKNİKLERİ I
COMMUNICATION MEDIA -I
Z223.04.04Ders, 3 boyutlu bir mimari tasarımın 2 boyutlu ortamda paralel projeksiyon teknik çizim yöntemine göre plan, kesit, görünüş temsillerinin oluşturulmasını, US National CAD Layer sistemi ile modül ve blok oluşturma mantığının yerleştirilmesini, dijital ortamda 3 boyutlu mimari modelleme oluşturmanın teknik ve yöntemlerini, tasarlanan mimari nesnenin bağlamsal ve kavramsal çıktılarının göz önünde bulundurulduğu görselleştirme ve sunum ortamının üretilmesi konularını içermektedir.
MMT193GÖRSEL TASARIMIN TEMELLERİ
FUNDAMENTALS OF VISUAL DESIGN
Z223.04.04Görsel tasarımın öğe ve ilkeleri çerçevesinde uygulamalar yapılacaktır. Görsel Tasarımın öğeleri: Çizgi, Şekil, Doku, Alan, Boyut, Renk ve Değer. Görsel Tasarımın Temel İlkeleri: Denge, Oran ve Hiyerarşi, Bütünlük, Devamlılık, Vurgu gibi ilke ve öğeler etrafında boyutlu ve kağıt üzerinde çeşitli çalışmalar yapılacaktır.Applications will be made within the framework of the elements and principles of visual design. Elements of Visual Design: Line, Shape, Texture, Area, Size, Color and Value. Basic Principles of Visual Design: Various work will be done on paper and dimensional around the principles and elements such as Balance, Proportion and Hierarchy, Integrity, Continuity, Emphasis.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
MMT102MİMARİ TASARIMA GİRİŞ II
INTRODUCTION TO ARCHITECTURAL DESIGN -II
Z265.08.08Öğrenciler dönem boyunca grup yürütücüleri gözetmenliğinde, bilim, sanat, spor vb. belirli alanlardan seçilmiş konularda özgün mimari programlar üretip iki katlı bir mimari proje tasarlamakta ve teslim etmektedirler.
MMT116MİMARİ TASARIMIN TEMELLERİ II
FUNDAMENTALS OF ARCHITECTURAL DESIGN -II
Z202.04.02Mekansal organizasyon biçimleri / Mekan düzenleme prensipleri / Mimarlığın yapısal öğeleri / Mimarlığın malzemeleri / Tasarım araçları ve teknikleri
MMT124YAPI TEKNOLOJİSİ II
CONSTRUCTION TECHNOLOGY -II
Z303.04.03Kirişler, döşemeler, merdivenler, asansörler, çatı ve bacaların yapım ve uygulama esasları. Her konu için prensip detaylar. Mevcut örneklerin eleştirel gözle incelenmesi. ası sağlanmaktadır.
MMT136MİMARLIK TARİHİ VE TEORİSİNE GİRİŞ-II
INTRODUCTION TO HISTORY AND THEORY OF ARCHITECTURE -II
Z202.02.02Dersin içeriği; Batıya göçün sanatsal evreleri, asya merkezi plan geleneği,Anadolu Selçuklu sanatı ve mimarlığı, Osmanlı Mimarisnde ilk 250 yıl, klasik dönem, 17., 18., 19. yüzyıllar, Osmanlı da sivil mimari - Türk Evi, Erken Cumhuriyet dönemi, Modern mimari ve Enternasyonel yaklaşımlar konularından oluşmaktadır.
MMT174GEOMETRİ II
GEOMETRY -II
Z202.02.02Geometrinin tarihsel süreci içinde başlıca dönüm noktalarının tanımlanması. Çokyüzlü cisimlerin tanımlanması, oluşum ilkeleri ve birbirleri ile geometrik ilişkilerinin belirlenmesi. Doğru ve eğrinin hareketiyle oluşan yüzeyler kapsamında, mimari formları oluşturan ızgara ve çerçeveler, tonoz ve kubbeler ile katlanmış plak ve kabukların örnekleriyle incelenmesi.
MMT178İLETİŞİM TEKNİKLERİ II
COMMUNICATION MEDIA -II
Z223.04.04Ders, 3 boyutlu bir mimari tasarımın 2 boyutlu ortamda paralel projeksiyon teknik çizim yöntemine göre plan, kesit, görünüş temsillerinin oluşturulmasını, Cad Layer sistemi ile modül ve blok oluşturma mantığının yerleştirilmesini, dijital ortamda 3 boyutlu mimari modelleme oluşturmanın teknik ve yöntemlerini, tasarlanan mimari nesnenin bağlamsal ve kavramsal çıktılarının göz önünde bulundurulduğu görselleştirme ve sunum ortamının üretilmesi konularını içermektedir.
MMT192TAŞIYICI SİSTEMLERE GİRİŞ
INTRODUCTION TO STRUCTURAL SYSTEMS
Z202.02.02Taşıyıcı sistemlerin çeşitleri, sistemlerin malzeme özellikleri, emniyet faktörleri, estetik görünüşleri ve ergonomik durumları incelenmektedir.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MMT201MİMARİ TASARIM I
ARCHITECTURAL DESIGN -I
Z265.08.08Öğrenciler tasarım problemlerinin temel mimari kavramlarını, var olan modelleri yeniden okuyarak anlar ve bilgisayar destekli sunum ve modellerle fikirlerini, önerilerini ifade eder, sunar.
MMT213MİMARİ TASARIM YÖNTEMLERİ I
METHODS OF ARCHITECTURAL DESIGN -I
Z202.03.02Binaların ve biçimlendirme fikirlerinin çözümlemesi için, taşıyıcı sistem, doğal ışık, kütle oluşturma, plan-kesit-cephe ilişkileri, sirkülasyon ve kullanım alanları, parçadan (birim) bütüne, tekrardan özgünlüğe, simetri ve denge, geometri, ekleme ve çıkartma, hiyerarşi ana başlıklarının incelenmesi. Her bir kavramın birbirileriyle ilişkisine yönelik örneklenme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması.
MMT223YAPI TEKNOLOJİSİ III
CONSTRUCTION TECHNOLOGY -III
Z223.04.04Fizik ortam kavramı ve fiziksel çevre öğeleri, ısının yayılma yolları, yapı kabuğunda ısı alışverişi ile ilgili önlemler, ısı-nem konusunda genel bilgi, güneş düzenlemenin amacı ve kapsamı, iklim ve tasarım etkenleri, iklimlendirme sistemleri, temiz su tesisatı, pis su tesisatı, ıslak hacim tasarımı, yağmur suyu tesisatı ve yangın tesisatı konularında genel bilgiler.
MMT235MİMARLIK TARİHİ VE TEORİSİ I
HISTORY AND THEORY OF ARCHITECTURE -I
Z202.03.02Prehistorik dönemden başlayarak 17.yüzyıla kadar süren başlıca dönemler olan Hitit, Urartu, Geç Hitit, Frigya, Lidya, Likya ve Karya mimarlıkları, Mısır ve Mezopotamya, Antik Yunan ve Roma, Bizans, Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok ve Maniyerist Çağ’ın mimari özellikleri, plan ve yapı tipleri, yapım sistemleri, malzeme ve üslup özellikleri ile önemli mimarları.
MMT237RÖLÖVE
BUILDING SURVEYING AND DOCUMENTATION
Z223.05.04Aldığı rölöveyi ölçekli paftalara geçirmek, analitik rölöve hazırlamak, detay çizimini öğrenmek.Informing the students about the conservation, explaining the periods, architectural characteristics of the selected historical buildings, surveying the samples given as a group and making their drawings at the end of the semester.
MMT291TAŞIYICI SİSTEMLER I
STRUCTURAL SYSTEMS -I
Z202.02.02Taşıyıcı sistemlerin izostatik hallerinde hesaplama yöntemleri
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
MMT275İLETİŞİM TEKNİKLERİ III
COMMUNICATION MEDIA -III
S223.03.04Yapı bilgi modelleme sistemi içersinde oluşturulan yapı modelinin;yapı yaşam döngüsü içersinde bulunan değişimlerin yazılım ile beraber incelenmesi.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MMT202MİMARİ TASARIM II
ARCHITECTURAL DESIGN -II
Z265.08.08Öğrenciler tasarım problemlerinin temel mimari kavramlarını, var olan modelleri yeniden okuyarak anlar ve bilgisayar destekli sunum ve modellerle fikirlerini, önerilerini ifade eder, sunar.
MMT214MİMARİ TASARIM YÖNTEMLERİ II
METHODS OF ARCHITECTURAL DESIGN -II
Z202.03.02Mimari tasarım sürecinin, bağlam, işlev, malzeme ve strüktür ile bütünlük ana başlıklarıyla incelenmesi. Her bir içeriğin alt başlıkları ve birbirleriyle ilişkilerinin kurulmasına yönelik, değerlendirme çalışmalarının yapılamsı. Temel mimarlık kavramlarının tarih-kuram kapsamında incelenmesi ve örneklenmesi.
MMT224YAPI TEKNOLOJİSİ IV
CONSTRUCTION TECHNOLOGY -IV
Z223.04.04Yapı fiziği öğeleri, mimari akustik, yapı akustiği ve hacim akustiğinin ilgi alanları, ses ve gürültü, sesin yayılması ve geçmesi, gürültü denetim ilkeleri, hacim akustiği, açık hava ve kapalı mekanda ses, sesin yutulması, hacim akustiği ölçütleri, yansışım olayı ve süresi, aydınlatma, aydınlık kavramı, aydınlatmada nicelik ve nitelik, aydınlatma aygıtları ve lambalar, aydınlatma düzenleri ile mimarinin ilişkisi, doğal aydınlatma, renk ve renk bileşenleri ile renk dizgeleri konularında genel bilgiler.
MMT236MİMARLIK TARİHİ VE TEORİSİ II
HISTORY AND THEORY OF ARCHITECTURE -II
Z202.03.02Orta Asya Türk Sanatı (islamiyet Öncesi-Sonrası), Anadolu Selçuklu ve Anadolu Beylikler Devri Mimarlığı, Erken, Klasik ve Son Dönem Osmanlı Mimarisi ile I. Ulusal Mimarlık Dönemi’nin sosyal yapısı, mimarlık anlayışı, yapı türleri, mimar ve eserleri.
MMT238KORUMA VE RESTORASYON (STÜDYO)
CONSERVATION AND RESTORATION
Z223.05.04Revitalizasyona yönelik alınan rölevelerin altlık olarak kullanılarak, işlevini kaybetmiş tarihi eserleri simbiyotik çağdaş eklentiler ve yeni işlevlerle revitalize etmek.
MMT292TAŞIYICI SİSTEMLER II
STRUCTURAL SYSTEMS -II
Z202.02.02Taşıyıcı sistemlerde şekil değiştirebilen cisimlerde oluşan iç kuvvetlere bağlı hesaplama yöntemleri
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
MMT276İLETİŞİM TEKNİKLERİ IV
COMMUNICATION MEDIA -IV
S223.03.04Örnek mimari proje yardımı ile oluşturulan üç boyutlu modelin, renk, ışık, gölge, perspektif, mekan,üç boyutlu modelleme, hareket ve animasyon konuları bağlamında yazılım ile incelenmesi.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MMT301MİMARİ TASARIM III
ARCHITECTURAL DESIGN -III
Z265.09.08Öğrenciler tasarım problemlerinin temel mimari kavramlarını, var olan modelleri yeniden okuyarak anlar ve bilgisayar destekli sunum ve modellerle fikirlerini, önerilerini ifade eder, sunar.
MMT325FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLÜ (STÜDYO)
PHYSICAL ENVIRONMENTAL CONTROL
Z223.05.04İklim ve iklim elemanları, iklimsel konfor, iklim ve enerji kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (yer, yön,yapı kabuğu, bina biçimi, bina aralıkları, vb.), yapma çevrenin enerji etkin pasif iklimlendirme sistemi olarak tasarlanması. Işığın tanımı, görsel konfor, ışık kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (pencereler, hacim boyutları,iç yüzey yansıtıcılıkları, dış engeller, yapma ışık kaynakları, vb.). Yangın olayı, yangın kontrolünde rol oynayan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (yerleşme sıklığı, hacimlerin organizasyonu, yangın merdivenleri, vb.), yangından korunmada yapma çevrenin pasif ve aktifsistemler olarak tasarlanması. Türkiye’de geçerli olan çevresel standartlar ve yönetmeliklerin tanıtılması (yangın yönetmeliği, gürültü yönetmeliği, ısı korunumu yönetmeliği, vb.)Climate and climatic elements, climatic comfort, design parameters related to built environment which are effective on climate and energy control (site, orientation, building envelope, building form, building distance, etc.), design of built environment as energy efficient passive climatization system. Definition of light, visual comfort, design parameters related to built environment which are effective on light control (windows, room dimensions, reflectivities of internal surfaces, obstructions, artificial light sources, etc.). Fire control, design parameters related to built environment which are effective on fire control (settlement density, organization of rooms, fire stairs, etc.), design of built environment as passive and active fire safety systems. Regulations current in Turkey (fire regulation, noise regulation, heat control regulation, etc.)
MMT335MİMARLIK TARİHİ VE TEORİSİ III
HISTORY AND THEORY OF ARCHITECTURE -III
Z202.03.02Neoklasizm ve Ecole des Beaux Arts mimarlığı ve Endüstri Çağı ile 20. yüzyıldaki mimari akımları olan Chicago Okulu, Art Nouveau, Art Deco, Arts&Craft Hareketi, Bauhaus, De Stijl, Faşist mimari, Organik mimari, Exprestonist mimari, Brütalizm, Post Modernizm, Metobolik mimari, Rejyonalizm, Dekonstrüktivizm, High-Tech ve Sürdürülebilir mimari ve 20.yy Modern Türk mimarlığı (Erken Cumhuriyet Dönemi) ile II.Ulusal Mimarlık Akımı.In this course historical development and positions of the Directoire, Empire, Regency and Biedermeier styles that have developed after Neoclassicism period of second half of the 18th century and modern approaches that have emerged at the end of 19th century, the British Gregorian and Neoclassical styles, Arts & Crafts and Shaker designs, Art Nouveau, Bauhaus, De Stijl, Art Deco, Memphis, late modernism, High Tech and postmodernism styles will be emphasized.
MMT383ŞEHİRCİLİK-I
URBAN PLANNING -I
Z223.03.04Kent ve Şehir Planlama alanındaki temel kavramlar, ilk insan yerleşmelerinden modern kentlere dek izlenen süreç, günümüz kent ve kentleşme sorunları, imar planına altlık oluşturan analitik etütler.
YUG301STAJ I
INTERNSHIP -I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
S303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MMT313EVRENSEL VE ENGELSİZ TASARIM
EVRENSEL VE ENGELSİZ TASARIM
S303.03.03Evrensel ve engelsiz tasarım ilkelerinin tanım, amaç, kapsam ve yöntemleri
MMT375İLERİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ I
ADVANCED COMMUNICATION MEDIA -I
S223.03.04Ders kapsamında ilgili arayüzler ve komutlar, mimarlık uygulamalarında yaygın olarak kullanılan yazılımlar aracılığıyla tanıtılacak; farklı detay ve karmaşıklık derecesine sahip 3B uygulamalar yapılacaktır.
MMT377MİMARLAR İÇİN FOTOĞRAFÇILIK -I
PHOTOGRAPHY FOR ARCHITECTS -I
S303.03.03Fotoğrafın teknik ve kompozisyon bilgilerine hakim olarak, amaca uygun Cep Telefonu Kamerası ile mimari fotoğraflar çekilmesi yönünde eğitim verilmektedir. İlk 8 hafta temel fotoğraf eğitimi, kalan 6 haftada mimari fotoğrafın temelleri anlatılmakta ve uygulama yapılmaktadır. Derse yazılan öğrenciler ile bir Whatsapp gurur kuruyorum. Ders içinde yapılan küçük uygulama çekimlerinin buradan paylaşılmasını sağlayıp, geri bildirim sağlıyorum. Ayrıca ders başında telefon numaramı paylaşıyorum. Öğrenci bana Whatsapp üzerinden bireysel olarak her zaman ulaşabiliyor. Müsaitlik durumuma göre geç de olsa mutlaka yanıt yazıyorum. Ödev teslimlerinden önce bu yöntemle bana danışıp onay alabiliyorlar. Bu yazışmalar sırasında çektiği fotoğrafları daha iyiye götürmek için geri bildirimde bulunuyorum. Öğrencinin derse devamlılığını bir çizelge oluşturarak, ders içi küçük ödevler ve sorulan sorular ile derse katılımı kayıt altına alınacaktır.Mimari fotoğrafın teknik ve kompozisyon bilgilerine hakim olarak, amaca uygun mimari fotoğraflar çekilmesi yönünde eğitim verilmektedir.
MMT397MİMARLAR İÇİN ARKEOLOJİ
ARCHEOLOGY FOR ARCHITECTS
S303.03.03• Mağara yerleşimi, İlk barınaklar, köy yerleşimi ve düzenli kentlerin kuruluşu ile, düzenli bir kentte yer alan kamusal yapıları ve sivil mimari yapılarını (ev) ve kent içi düzenleri kapsar. Hippodamos Planının uygulandığı ilk düzenli kentler (Priene ve Miletos ) örneklerini kapsar. • Sığınaktan anıtsal yapıya uzanan mimarlık tarihindeki önemli gelişmeler ve Antik Çağ mimarisinde klasikleşmiş düzenler (Dor, İon, Korint ve Aiol düzeni gibi) ve Anıtsal yapı düzenlerini (Tapınak düzenleri: Templum in antis, distil in antis, dipteros, peripteros vb.) kapsar. Antik Çağ Mimarisinde • Klasikleşmiş kent düzenlerinde yer alan;Tiyatro, Agora, Stoa, Bouleuterion, Eklesiasterion, Prytaneion, Gymnasium, Stadion ve Tapınaklar gibi antik bir kentte bulunan yapıların tanımını ve kent düzenindeki yerleşimini kapsar.
OMM303TASARIMIN EVRENSEL İLKE VE YÖNTEMLERİ
UNIVERSAL PRINCIPLES AND METHODS OF DESIGN
S303.03.03"Universal Principles of Design" başlıklı ders kitabından, çeşitli tasarım disipline ait 125 kavramın-konu başlığı içinde, seçilen konu başlıklarının, kitap yazım ve içerik formatına göre çeviri yapılması ve çevirinin yorumlanması ve çıkarımlarda bulunulmasına yönelik yaklaşımlar desin içeriğini oluşturmaktadır.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MMT302MİMARİ TASARIM-IV
ARCHITECTURAL DESIGN -IV
Z265.09.08Ders kapsamında öğrencilerin belirlenen tasarım konuları ile ilgili olarak gerekli bilgiyi toplama, birleştirme, değerlendirme, geliştirme, üç boyutlu düşünebilme, düşündüklerini mimari ifade tekniklerini kullanarak (iki-üç boyutlu çizimler, el eskizleri, maket) ve gerekli zorunlulukları yerine getirerek sonuca ulaştırma becerisi kazanmaları amaçlanır. Bu süreçte önceki projelere göre ihtiyaç programı daha kapsamlı bir soruna yönelik çözüm önerilerinin, biçim-işlev ilişkileri kapsamında geliştirilmesi, farklı teknik bilgilerin (malzeme, konstrüksiyon, yapı sistemleri) kazanılması hedeflenir.
MMT324YAPI MALZEMELERİ
BUILDING MATERIALS
Z202.03.02Yapı malzemeleri mimarlık - yapı malzemesi ilişkisi kapsamında tanıtılacak, malzeme ile ilişkili kavramlar, yönetmelik ve standartlar değerlendirilecek, malzeme türlerine göre özellikleri ve farklı etkiler karşısındaki davranışları anlatılacak, farklı uygulamalarda kullanılabilecek malzemelerin karşılaştırılması yapılacaktır.
MMT328BÜTÜNLEŞİK TASARIM (STÜDYO)
INTEGRATED DESIGN
Z223.05.04Ders stüdyo çalışması, stüdyoya yönelik ders anlatımlarını ve sunumları içerir. Dersin girdisi, öğrencilerin Mimari Tasarım II' de geliştirdikleri tasarımdır. Stüdyoda bu tasarım detaylandırılır, uygulama projesi hazırlanır ve gerçekleştirilir hale getirilir. Strüktürel sistemin performans analizi, dış kabuk, iç bölünmeler, dikey sirkülasyon elemanları geliştirilir. Şekillendirilen ve detaylandırılan çalışma, çizimler, rapor ve maketlerle ifade edilir. “Mimari Tasarım II ön tasar projesine ait; 1/500 ölçekli Vaziyet Planı, 1/50 Mimari Uygulama Projesi, kısmi 1/20 sistem detayı, 1/5 , 1/2 ve 1/1 detay paftalarının mimari uygulama ölçü tekniğinde hazırlanması”
MMT336MİMARLIK TARİHİ VE TEORİSİ IV
HISTORY AND THEORY OF ARCHITECTURE -IV
Z202.03.021. Tarih öncesi devirlerden günümüze kadarki süreçte ortaya çıkan akım ve kavramlar 2. 21. y.y. mimarlığında gündeme gelen kavram ve kuramlar 3. Tarih, kuram ve eleştiri kavramlarıEarly Settlements in Anatolia (from Paleolithic Age until the Iron Age), Emergence of the First Cities and the State in Near East, Archaic Age Cities, Cities of the Byzantine Period, Seljuk Period Cities, Cities of the Ottoman Period, parts and the physical characteristics of cities; Theoretical Approaches
YUG302STAJ II
INTERNSHIP -II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.
MMT338SANAT TARİHİ II
ART HISTORY -II
S303.03.03Sanat ve güzel sanatlar kavramları, Prehistorik dönemlerden modern çağa kadar resim, heykel ve geleneksel el sanatlarının gelişimi, her dönemin belli başlı sanatçıları ve eserleri tanıtılacaktır
MMT376İLERİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ II
ADVANCED COMMUNICATION MEDIA II
S223.03.04Bilgisayar programlarının mimaride kullanımı.
MMT378MİMARLAR İÇİN FOTOĞRAFÇILIK -II
PHOTOGRAPHY FOR ARCHITECTS -II
S303.03.03Mimari fotoğrafın teknik ve kompozisyon bilgilerine hakim olarak, amaca uygun mimari fotoğraflar çekilmesi yönünde eğitim verilmektedir. Kuramsal incelemelerin yanında uygulamada yapılır. Dış ve iç mekanda yapılacak uygulamalar daha sonra derste değerlendirilir. Cep Telefonu Kamerası ile mimari fotoğraflar çekilmesi yönünde eğitim verilmektedir. İlk 8 hafta temel fotoğraf eğitimi, kalan 6 haftada mimari fotoğrafın temelleri anlatılmakta ve uygulama yapılmaktadır. Derse yazılan öğrenciler ile bir Whatsapp gurur kuruyorum. Ders içinde yapılan küçük uygulama çekimlerinin buradan paylaşılmasını sağlayıp, geri bildirim sağlıyorum. Ayrıca ders başında telefon numaramı paylaşıyorum. Öğrenci bana Whatsapp üzerinden bireysel olarak her zaman ulaşabiliyor. Müsaitlik durumuma göre geç de olsa mutlaka yanıt yazıyorum. Ödev teslimlerinden önce bu yöntemle bana danışıp onay alabiliyorlar. Bu yazışmalar sırasında çektiği fotoğrafları daha iyiye götürmek için geri bildirimde bulunuyorum. Öğrencinin derse devamlılığını bir çizelge oluşturarak, ders içi küçük ödevler ve sorulan sorular ile derse katılımı kayıt altına alınacaktır.
MMT384ŞEHİRCİLİK II
URBAN PLANNING -II
S223.03.04Alansal analizler, imar planlaması, kentsel tasarım.
MMT396MİMARLAR İÇİN RESİM
PAINTING FOR ARCHITECTS
S303.03.03Plastik dili oluşturan ifade araçlarını kullanarak çeşitli çalışmalar yapılır. 1. Tasarım fikirlerin iki boyutlu düzlemde ifade etmek. 2. İleri düzeyde çizim ve ifade tekniklerini tanımak. 3. Etkili sunuş paftaları, posterler hazırlamak.
OMM304TASARIMDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
CONTEMPERARY APPROACHES ON DESIGN
F303.03.03Tasarımın Birincil Elemanları, Mekansal Örüntülerin Geliştirilmesi, Tipografi ve Renk Kompozisyonları, Transformasyon ve Alterasyon Yöntemleri, Mekansal Bezemelerin OLuşturulması ve Geliştirilmesi, Kopyalama, Haritalama, Katlama, Kıvırma ve Bükme Tekniklerinin Tanınması ve Parametrik Tasarım Yaklaşımlarının İncelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
PEM398PEYZAJ MİMARLIĞININ İLKELERİ
PRINCIPLES OF LANDSCAPE DESIGN
F303.03.03• Dünyadan Peyzaj Tasarımı projelerinin sunulması • Grup tartışmaları ve kritiklerin yapılması • Araştırma ödevlerinin yapılması• Presentation of Landscape Design projects from the world. • Critics and group discussions led by instructors. • Doing research works
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISG302İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) kavramsal çerçevesi, ulusal ve uluslararası standartlar, iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri, sonuçları ve önlenmesi ile ilgili temel bilgiler, İSG alanında mevzuatımızda bulunan temel düzenlemeler, örnek olaylar, tekstil sanayisinde yaşanan iş kazalarının incelenmesi ve alınacak önlemler.Basic concepts related to Occupational Health and Safety (OHS), national and international standards, causes of occupational accidents and occupational diseases, results and prevention, basic regulations in OHS legislation, case studies, work incidents in textile industry and precautions to be taken.
MMT401MİMARİ TASARIM-V
ARCHITECTURAL DESIGN -V
Z265.010.08Oluşmuş yapısal çevrenin analizleri, Mimari Proje konusu ile ilgili analizler, Mimari proje konusu içinde İşlev-Biçim-Çevre ilişkilerini dikkate alan tasarımlar, Sürdürülebilir ileri yapım teknolojileri içeren karmaşık fonksiyonlu konuları çözümlemek.Search for a solution in the urban environment for updated functions that do not contain very specific problems will be discussed, creating appropriate spaces for functions will be mentioned, contradiction of "open / closed, private / public" space hierarchy relationships will be discussed. It is aimed to recognize both volumetric and surface-space character of the near environment and re-define through the proposed solution; create multi-storey spaces and storeys with different functions, seeking for solutions regarding the problems of vertical-horizontal circulation system of the multi-storey buildings, discuss the concept of adaptation to the structural environment. In accordance with the objectives and content of the course, Golden Horn district is selected as the study area of the executed project; and project theme is selected as “Urban Research Center of Istanbul”
MMT429UYGULAMA PROJESİ (STÜDYO)
WORKING DRAWINGS
Z223.05.04Ders stüdyo çalışması, stüdyoya yönelik ders anlatımları ve sunumları içerir. Dersin girdisi, öğrencilerin Mimari Tasarım II'de geliştirdikleri tasarımdır. Strüktürel sistemin performans analizi, dış kabuk, iç bölmeler, dikey sirkülasyon elemanları geliştirilir. Stüdyoda, ön tasar projesine ait;1/500 ölçekli Vaziyet Planı, 1/50 ölçekli Mimari Uygulama Projesi paftaları Çizim ve Sunum Standartlarına uygun olarak çizilir ve bu proje ile yapının üretimi sağlanır.
MMT465BİNA MALİYETİ
COST CONTROL IN BUILDINGS
Z223.04.04Derste Bina Maliyeti ile ilgi temel kavram, Maliyet yönetimi; maliyet tahmini, planlaması ve denetimi, bina yapımında maliyeti etkileyen faktörler. Süre ve kaynak yönetimi; süre ve kaynak tahmini, planlaması ve denetimi. Şantiye yönetimi; şantiye planlaması, iş ilerlemesi denetimi. Risk yönetimi; risk planlaması, denetimi. Kalite yönetimi; ve yönetmeliği hakkında temel bilgiler, ihale işleri, metraj ve keşif yapma, hak ediş hazırlama, geçici ve kesin kabul işlemleri, teknik şartname ve sözleşmeler uygulamalı olarak öğretilecektir.Definitions related to construction management, site organization and management, excavation work and ground classification, excavation volume accounts, transportation analysis, procurement works and contracts, quantity survey and accounts, work programs (GANNT, PERT, CPM), preparation of computer-assisted work program, worker health and safety.
MMT425ÇAĞDAŞ YAPI MALZEMELERİ
CONTEMPORARY BUILDING MATERIALS
S303.03.03Dersin içeriği; Yapı malzemeleri, mimarlık - yapı malzemesi ilişkisi kapsamında tanıtılır, malzeme ile ilişkili kavramlar, yönetmelik ve standartlar değerlendirilir, malzeme türlerine göre özellikleri ve farklı etkiler karşısındaki davranışları anlatılır, farklı uygulamalarda kullanılabilecek malzemelerin karşılaştırılması yapılır.
MMT477İLERİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ -III
ADVANCED COMMUNICATION MEDIA -III
S303.03.03Bilgisayar ortamında oluşturulan üç boyutlu mekan modellerinin görüntü işleme yazılım ve uygulamalarıyla ifade edilmesi ve profesyonel proje sunum tekniklerinin grafik işleme yazılımları ile uygulanması. Yapının çevre koşulları ve detayları ile birlikte sunumu becerisinin kazandırılması.
MMT481EKOLOJİK MİMARLIKTA PEYZAJ UYGULAMALARI
LANDSCAPE DESIGN IN ECOLOGICAL ARCHITECTURE
S303.03.03Sürdürülebilirlik ile ilgili Leed, Breem gibi uluslararası sertifikaların içerikleri, ekolojik mimarlık ilkelelerine uygun konut tasarımında yönlendirici ilkeler, dikey bahçeler, yüksek yapılarda ekolojik uygulamalar konuları incelenecektir.The contents of international certificates such as Leed and Breem on sustainability, guiding principles in housing design in accordance with ecological architectural principles, vertical gardens, ecological applications in high-rise buildings will be examined.
MMT485MİMARLAR İÇİN ANLAMBİLİM
SEMANTICS FOR ARCHITECTS
S303.03.03Tasarım ve kullanıcı arasındaki ilişki, tasarımda duyuların etkisi, algı ve mimarlık ilişkisi, semantic differential to determine the spatial impact (mekânsal etkinin belirlenmesinde anlambilimsel karşıtlar) yaklaşımının açıklanması ve semantic differential to determine the spatial impact (mekânsal etkinin belirlenmesinde anlambilimsel karşıtlar) yaklaşımı ile konut, mağaza ve kafe-restoran üzerinde incelemeler yapılması
OMM403İLERİ TASARIM YÖNETİMİ
ADVANCED DESIGN MANAGEMENT
S303.03.03Ulusal ve uluslararası mimarlık şartnameleri, "Kullanıcı talepleri" nin, tasarım sürecine entegre edilmesine yönelik yöntemler, " Maliyet Planlaması" kararlarının tasarım sürecine entegre edilmesine yönelik yaklaşımlar, "Yapı Teknolojisi" kararlarının tasarım sürecine entegre edilmesine ymnelik yaklaşımlar, ve "İletişim Teknikleri" nin Geliştirilmesine yönelik yaklaşımlar desin içeriğini oluşturmaktadır.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (bilgisayar programları ile üretim, fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
TDE466AKADEMİK TÜRKÇE
ACADEMICAL TURKISH
G202.03.02Alana yönelik kullanılması gereken terimsel ifadelerin yerine göre doğru kullanımını sağlamak.Learn term phrases
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
MMT402MEZUNİYET PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z084.010.08Arazi kullanımı, ulaşım ilişkileri, eko sistemler, doğal sınırlar ve manzara noktaları üzerinden alanın analizlerinin hazırlanması ve değerlendirmesi. Verilen program öğelerinin alanla ilişkisinin kurulması. Mekansal kurgunun sağlanması. Proje geliştirme ve proje döngüsü yönetimi ilkelerince proje ölçeğine uygun olarak ifade edilmesi, strüktürel ve yapı kabuğuna ait çözümlerin üretilmesi.
MMT466PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ
PROJECT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT
Z223.05.04Proje ve yapım yönetimi kavramı, tasarımcının, mal sahibinin, genel yüklenicinin ve yapım yöneticisinin roller, proje yönetimi bilgi alanları, planlama, denetleme ve kontrol için ilgili metotlar ve yönetim problemlerine bakış, proje yaşam döngüsü, sözleşmeler, proje teslim yaklaşımları, planlama, teklif, ihale, süre planlama, kritik başarı göstergeleri, projelerin denetimi ve ilişkili güncel konular bu dersin kapsamındadır.
MMT468MESLEK UYGULAMASI VE ETİK
PROFESSIONAL PRACTICE AND ETHICS
Z303.04.03Dünyada ve Türkiye’de mimarlık mesleğinin tanımı, kapsamı, mimarın sorumlulukları, görevleri, hakları, yetkileri ve bu kapsamda mimarlık mesleğini ilgilendiren ulusal ve uluslararası belgeler, mevzuat ve uygulamalar dersin içeriğini oluşturur.
MMT426ÇAĞDAŞ YAPI TEKNOLOJİLERİ
CONTEMPORARY BUILDING TECHNOLOGIES
S303.03.03Ders kapsamında, yapı kabuğu ve taşıyıcı sisteme ilişkin, yüksek yapılar, geniş açıklık geçen sistemler ve gelişmiş cephe teknolojileri ile ilgili çağdaş mimari çözümler farklı örnekler üzerinden incelenir.
MMT475PORTFOLYO HAZIRLAMA VE SUNUM
PORTFOLIO DESIGN AND PRESENTATION
S303.03.03Sunumu amaca uygun hazırlamak için yapılması gerekenleri anlatmak. Öğrencilerden bu anlatılanlar doğrultusunda daha önce yaptıkları çalışmaların sunumlarını her hafta yeniden değerlendirerek ve geliştirerek sunmalarını sağlamak. Meslek yaşantılarında kullanacakları etkileyici ve doğru düzenlenmiş portfolyo'ya sahip olmalarını sağlamak.
MMT482İMAR HUKUKU
PLANNING LAW
S303.03.03İmar, Koruma, Çevre, Yapı Denetimi ve Kentsel Dönüşüm Mevzuatı
MMT484KENTSEL TASARIMDA PEYZAJ UYGULAMALARI
LANDSCAPE DESIGN IN URBAN DESIGN
S303.03.03Kentsel tasarım kuramları ve politikaları konularında bilgilenme, Kentsel doku ve tarihi, şehir mimarisi ve tarihi konularıyla birlikte şehir form ve estetiğini anlama ve değerlendirme konusunda bilgilenme, Kentsel tasarım çalışma konularıyla ilişkili olan ekoloji, teknik altyapı, ulaşım, kent peyzajı, ve toplum sosyolojisi ile ekonomi vd. konularda sürece yönelik bilgilenme, Kentsel tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgilenmeTo be informed about urban design theories and politics, to learn about urban texture and history, city architecture and history, to understand and evaluate city form and aesthetics. et al. To be informed about process, information about urban design methods and techniques
MMT486MİMARLAR İÇİN GÖSTERGEBİLİM
SEMIOTICS FOR ARCHITECTS
S303.03.03Göstergebilimin tanımı, kapsamı, alanı, tarihçesi, kuramcıları ve yaklaşımları. Göstergebilimin temel kavramları. Anlam kavramı ve anlambilimsel bakış. Mimarlıkta anlam. Mimarlıkta anlamsal boyutun ortaya çıkışı. Göstergebilim ve mimarlık ilişkisi. Göstergebilimin temel kavramlarının mimarlıkta kullanılması. Mimarlıkta gösterge kavramı. Fonksiyon ve gösterge. Mimarlıkta göstergelerin bileşensel analizi.
OMM404YARATICI ENDÜSTRİLERDE ARAŞTIRMA
RESEARCH ON CREATIVE INDUSTRIES
S303.03.03Yaratıcı endüstrilerde araştırmanın doğası ve önemi, Araştırma fikirlerini üretmek ve geliştirmek, Fikirleri araştırma projelerine dönüştürmek, Bir araştırmanın tasarımı ve stratejinin geliştirilmesi, <ikincil ve birincil verilerin kullanılması, Anketler, Gözlemler, Mülakatlar, Nitel ve nicel verilerin analizi, Eleştirel okuma ve yazma, konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.