English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-FOOD SAFETY (DOC)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-FOOD SAFETY (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE613İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Z303.07.53
GGB649BESLENME VE SAĞLIK
NUTRITION AND HEALTH
Z303.07.53Beslenme ile ilgili kavramlar, beslenme ve sağlık, besin ögeleri, besin grupları, enerji metabolizması, enerji dengesizlikleri, beslenme bozuklukları, besin hijyeni ve sanitasyonu, beslenmenin kanser üzerine etkileri, hastalıklarda beslenmeNutritional concepts, nutrition and health, nutrients, food groups, energy metabolism, energy imbalances, nutritional disorders, food hygiene and sanitation, effects of nutrition on cancer, nutrition in diseases
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE606SEMİNER
SEMİNER
Z000.07.50
GGB640GIDA GÜVENLİĞİ VE BESLENME
FOOD SAFETY AND NUTRITION
Z303.07.53Beslenme ile ilgili kavramlar, beslenme ve sağlık, besin ögeleri, besin grupları, enerji metabolizması, enerji dengesizlikleri, beslenme bozuklukları, besin hijyeni ve sanitasyonu, beslenmenin kanser üzerine etkileri, hastalıklarda beslenmeNutritional concepts, nutrition and health, nutrients, food groups, energy metabolism, energy imbalances, nutritional disorders, food hygiene and sanitation, effects of nutrition on cancer, nutrition in diseases
GGB668İLERİ GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
ADVANCED FOOD SAFETY AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
Z303.07.53
GGB629HALK SAĞLIĞI
PUBLIC HEALTH
S303.07.53
GGB642GIDA GÜVENLİĞİNDE İLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ
ADVANCED ANALYSIS METHODS IN FOOD SAFETY
S303.07.53Genel Laboratuvar Bilgisi, Gıda Maddelerinin Temel Kimyasal, Fiziksel, Fiziko- Kimyasal ve Duyusal Analizleri, İleri Analiz TeknikleriGeneral Laboratory Information, Basic Chemical, Physical, Physico-Chemical and Sensory Analyzes of Foods, Advanced Analysis Techniques
GGB644İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER
STATISTICAL METHODS
S303.07.53
GGB646ANTİOKSİDANLAR VE ÖNEMİ
ANTIOXIDANTS AND THEIR IMPORTANCE
S303.07.53
GGB647İLERİ GIDA TOKSİKOLOJİSİ
ADVANCED FOOD TOXICOLOGY
S303.07.53
GGB648NUTRİGENOMİK
NUTRIGENOMICS
S303.07.53Genetik varyasyon, gen, beslenme ve gen ekspresyonu, nutrigenomik etkinliği ve besin öğelerinin güvenirlik değerlendirmesi, gen ve çevre , Tip 1 DM gen ve besin etkileşimi, kanser nutrigenomik, genetik varyasyon ve fiziksel performans ve nutrigenomik kavramının gıda güvenliği açısından değerlendirilmesiGenetic variation, gene, nutrition and gene expression, nutrigenomic activity and safety assessment of nutrients, gene and environment, Type 1 DM gene and nutrient interaction, cancer nutrigenomic, genetic variation and physical performance and nutrigenomic concept in terms of food safety
GGB650İLERİ GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ
ADVANCED FOOD BIOTECHNOLOGY
S303.07.53Bitki ve hayvan biyoteknolojisi, mikrobiyal biyoteknoloji, enzim biyoteknolojisi, rekombinant DNA teknolojisi, genetik olarak modifiye edilmiş organizmalar (bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar), rekombinant gıda ürünleri, gıda endüstrisinde rekombinant enzimler ve proteinler, fermentasyon, biyoreaktörler ve endüstriyel mikroorganizmalarPlant and animal biotechnology, microbial biotechnology, enzyme biotechnology, recombinant DNA technology, genetically modified organisms (plants, animals and microorganisms), recombinant food products, recombinant enzymes and proteins used in food industry, fermentation, bioreactors and industrial microorganisms
GGB651İLERİ GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
ADVANCED FOOD SAFETY AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
S303.07.53Kalite ile ilgili kavramlar, kalite kontrolü, yiyecek ve içeceklerin kalitesini etkileyen faktörler, kalite yönetim sistemleri, iyi üretim uygulamaları, tehlike analizinin yapılması, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, kritik limitlerin oluşturulması, kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması, kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması, Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması, prosedür ve kayıtları kapsayan dökümantasyon sisteminin oluşturulmasıConcepts related to quality, quality control, factors affecting the quality of food and beverages, quality management systems, good production practices, hazard analysis, determination of critical control points, establishment of critical limits, establishment of system for monitoring critical control points, monitoring of non-controlling points and creation of corrective actions, creation of control procedures for monitoring the effective operation of the system, creation of a documentation system including procedures and records
GGB653İLERİ PROBİYOTİKLER VE PREBİYOTİKLER
ADVANCED PROBIOTICS AND PREBIOTICS
S303.07.53Gıda endüstrisinde probiyotikler ve prebiyotiklerin yeri, probiyotikler, fizyolojik ve sağlık üzerine etkileri, prebiyotikler, fizyolojik ve sağlık üzerine etkileri, sinbiyotikler fizyolojik ve sağlık üzerine etkileri, probiyotik, prebiyotik ve sinbiyotik mekanizması, gıda kaynakları ve uygulama alanlarıProbiotics and prebiotics in food Industry, probiotics, physiology and health, prebiotics, physiology and health, sinbiotics, physiology and health, probiotic, prebiotic and sinbiotic mechanism, food sources and applications
GGB655FONKSİYONEL GIDALAR VE ÖNEMİ
FUNCTIONAL FOODS AND THEIR IMPORTANCE
S303.07.53Omega–3 yağ asitleri, Probiyotik bakteriler, Prebiotikler, Phytosteroller, Karotinoidler, Flavonoidler ve diğer sekonder bitkisel maddeler, Vitamin A, C, E, Calcium, Biyoaktif peptidler, Fitoöstrogenler, lifli maddeler ve bu maddeleri ihtiva eden gıda maddelerinin fonksiyonel özellikleri, Fonksiyonel gıdalara örnekler.Omega fatty acids, probiotic bacteria, Prebiotics, Phytosteroller, carotenoids, Flavonoids, and other secondary plant substances, vitamins A, C, E, Calcium, bioactive peptides, Phytoestrogens, fibrous materials and functional properties of food products containing these ingredients, functional foods examples. Functional food concept
GGB656GIDA GÜVENLİĞİ
FOOD SAFETY
S303.07.53
GGB657GIDA KONTROL VE SİSTEMLERİ
FOOD INSPECTION AND ITS SYSTEMS
S303.07.53
GGB659GIDA KORUMA YÖNTEMLERİ
FOOD PROTECTION METHODS
S303.07.53
GGB661GIDA ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
FOOD PRODUCTION TECHNOLOGIES
S303.07.53
GGB663BESLENME VE SAĞLIK
NUTRITION AND HEALTH
S303.07.53
GGB664İLERİ GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY
S303.07.53
GGB665İLERİ PROBİYOTİKLER VE PREBİYOTİKLER
ADVANCED PROBIOTICS AND PREBIOTICS
S303.07.53
GGB670GIDA GÜVENLİĞİNDE ENSTRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ
GIDA GÜVENLİĞİNDE ENSTRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ
S303.07.53
GGB672İLERİ NUTRİGENOMİK
İLERİ NUTRİGENOMİK
S303.07.53
GGB674İLERİ GIDA GÜVENCESİ, GIDA GÜVENLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİMİ
İLERİ GIDA GÜVENCESİ, GIDA GÜVENLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİMİ
S303.07.53
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTORAL PROFICIENCY
Z000.030.00Doktora yeterlilik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölümden oluşmaktadır. Doktora tez jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar vermektedir.The PhD qualification examination consists of two parts, written and oral. The doctoral thesis jury evaluates the success of the student in written and oral exams and decides by absolute majority whether the student is successful or unsuccessful.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-ONRDOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00Bu derste öğrenci çalışmak istediği tez konusunu jüri önünde savunur.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora Tez ÇalışmasıDoctoral Thesis
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Yüksek lisans tez çalışması.Doctoral Studies
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-3TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora tez çalışmaısDoctoral thesis study
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-4TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora tez çalışmasıDoctoral thesis study
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.