English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PSYCHOLOGY (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PSYCHOLOGY (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FEF501SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.06.03Proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesi, araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Selection of research topic, processes involved in scientific research, and report writing.
PSI507BAĞIMLILIK
DEPENDENCY
S303.06.03Bağımlılık, bağımlılık döngüsü, bağımlılık yapıcı maddeler, önleme ve müdahale programları hakkında bilgi verilir.The information about dependency, dependency cycle and prevention and intervention programs is given.
PSI509PSİKOTERAPÖTİK YAKLAŞIMLAR
PSYCHOTHERAPY METHODS
S303.06.03Psikoterapi kuramları ve uygulama koşulları, uygulama teknikleri.Theories of psychotherapy, their rules and techniques of application.
PSI521ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA SEÇME KONULAR
SELECTED TOPICS IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
S303.06.03Örgüt içi çalışan davranışlarının; birey, grup ve örgüt temelli öncül ve sonuç değişkenlerinin tanıtımı ve tartışılmasıDescribing and discussing employee behaviors in individual, group and organizational bases through antecedents and consequences of the organizational variables.
PSI523MANEVİYAT VE SAĞLIK
SPIRITUALITY AND HEALTH
S303.06.03
PSI525AİLE VE ÇİFT TERAPİLERİ
FAMILY AND COUBLE THERAPIES
S303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI502ENDÜSTRİ PSİKOLOJİSİ UYGULAMALARI
APPLIED INDUSTRIAL PSYCHOLOGY
Z303.06.03Dersin ana başlıkları endüstri ve örgüt psikolojisinin araştırma yöntemleri, iş analizi, personel seçme ve yerleştirme süreçleri ve yöntemleri, ihtiyaç analizi ve eğitim, performans değerlendirmesi ve geribildirimi, motivasyon, liderlik, kurumsal ortamlarda grup içi ve gruplar arası süreçler, kurumsal yapılar ve değişim, iş doyumu, iş yerine zarar veren çalışan davranışları, olumlu çalışan tutumları, iş-aile dengesi ve çatışması ve iş yerinde stres ve başa çıkma yolları olarak sıralanabilir.This course aims to introduce students to the field of the industrial and organizational psychology, and make them gain knowledge about the duties of psychologists working in the field of industrial / organizational psychology, their responsibilities and teach them the methods used. The main topics of the course includes historical development and research methods of industrial and organizational psychology, job analysis, personnel recruitment and selection processes and methods, needs analysis and training, performance evaluation and feedback, motivation, leadership, intra-group and inter-group processes in corporate environments, organizational structures and change, job satisfaction, counterproductive work behaviors, positive employee attitudes, work-family balance and conflict and ways of coping with stress in the workplace.
PSI504PSİKOPATOLOJİ
PSYCHOPATHOLOGY
Z303.06.03DSM-V sınıflandırma sistemi ve tanı kriterleri incelenir ve örnek vakalar üzerinde çalısılır. Örnek vakaların psikolojik çözümlemeleri muhtelif kuramlar temel alınarak incelenir.The classification system of DSM-V and diagnosis criterias and sample cases are examined. Psychological analysis of sample cases are examined by basing various theories.
PSI501İLERİ GELİŞİM VE KİŞİLİK KURAMLARI
ADVANCED DEVELOPMENTAL AND PERSONALITY THEORIES
S303.06.03Derste, özellikle çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini desteklemek amacıyla uygulanan müdahale programlarının incelenmesi, değerlendirilmesi ve yeni programların geliştirilmesi üzerinde durulacaktır.Special emphasis will be given to discussion, design and evaluation of intervention programs that target children and families with an aim to promote social, emotional and cognitive development of children.
PSI506SOSYAL TEMSİLLER
SOCIAL REPRESENTATIONS
S303.06.03Bir köprü bilim olarak sosyal psikolojik açıdan toplumsal temsili analiz edilmesi, Türkiye'de sosyodrama ve psikodrama uygulamaları ve sosyal temsil araştırmalarını incelenmesiThe analysis of social representation in terms of social psychological aspect and examining the practices of socio-drama and psychodrama in Turkey and the studies of social representations.
PSI508ADLİ PSİKOLOJİ
FORENSIC PSYCHOLOGY
S303.06.03Adli psikolojinin temel kavramları, psikoloji - hukuk ilişkisi temelinde; Suç ve suçluluğun tanımı, suç kavramının tarihsel geçmişi, suça yatkın kişilik özellikleri, ceza ehliyeti ve ölçütleri ile hukuki ehliyet ölçütleri incelenir. Ayrıca suç, akıl hastalıkları, suç ve suç oluşturan davranışlarla ilgili biyolojik faktörler, suçlulukta sosyolojik kavramlar dersin içeriğini oluşturur.Basic concepts of forensic psychology, description of crime and guilt based on the relationship between psychology and law; history of crime, characteristics of criminals, the standards of legal and criminal capacity are examined. Also the biological factors of crime, mental disorders and criminal behaviors and sociological concepts of crime are involved in the contents of the course
PSI511PSİKOLOJİDE TEST UYGULAMALARI
APPLICATIONS OF PSYCHOLOGICAL TESTS
S303.06.03Psikolojik test türleri, geçerlilik ve güvenilirlik, etik ilkeler, uygulama ve değerlendirme bilgileri.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE507DÖNEM PROJESİ DERSİ
DÖNEM PROJESİ DERSİ
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes studies where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is done. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.