English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PSYCHOLOGY (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PSYCHOLOGY (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI509PSİKOTERAPÖTİK YAKLAŞIMLAR
PSYCHOTHERAPY METHODS
S303.06.03Psikoterapi kuramları ve uygulama koşulları, uygulama teknikleri.Theories of psychotherapy, their rules and techniques of application.
PSI515ÇOCUK PSİKOPATOLOJİSİ
CHILD PSYCHOPATHOLOGY
S303.06.03Çocukluk ve ergenlik döneminde görülen anormal davranışlar; tanı kriterleri; tedavi yöntemleri
PSI523MANEVİYAT VE SAĞLIK
SPIRITUALITY AND HEALTH
S303.06.03
PSI525AİLE VE ÇİFT TERAPİLERİ
FAMILY AND COUBLE THERAPIES
S303.06.03Aile kavramına psikolojik yaklaşım, aile içi iletişim, çift ve aile terapileri ve kuramları ile uygulama örnekleri, kuramların dayanak noktası önemli kavramların değerlendirilmesi, aile iletişimi ve patoloji ilişkinin değerlendirilmesi, travma ve aile içi şiddet, istismar, bu alandaki yeni yaklaşımların, aktarılması.Psychological approach to the concept of family, family communication, couple and family therapies and theories and examples of practice, the main point of theories, evaluation of important concepts, evaluation of family communication and pathology relationship, trauma and domestic violence, abuse, transfer of new approaches in this field.
PSI527SAĞLIK PSİKOLOJİSİ UYGULAMALARI
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ UYGULAMALARI
S303.06.03Sağlık psikolojisinin tanımı; psikolojinin diğer alanları ve diğer bilim dalları ile benzerlikleri ve farklılıkları, sağlık ve hastalık kavramları, sağlık ve hastalık davranışlarını açıklayan kavramlar ve kuramlar, stres ve sağlık, kronik hastalıklar, tedaviye uyum, sağlığı geliştirme, sağlık davranışlarını geliştirme, hastalığın önlenmesi, hasta olma, hastalığın nedenleri, hastaların bilgilendirilmesi, kötü haber verme, kronik ağrıDefinition of health psychology; similarities and differences with other fields of psychology and other disciplines, concepts of health and illness, concepts and theories explaining health and illness behaviors, stress and health, chronic diseases, adherence to treatment, promoting health, developing health behaviors, preventing illness, being sick, illness causes, informing patients, giving bad news, chronic pain
PSI537ÇEŞİTLİLİK VE SOSYAL KAPSAMA
ÇEŞİTLİLİK VE SOSYAL KAPSAMA
S303.06.03Çeşitlilik kavramı, çeşitlilik boyutları, çeşitlilik ile ilgili algıları açıklamaya yönelik bireysel ve toplumsal açıklamalar sunan kuramlar, sosyal kapsama ve dışlama pratikleri, dışlamanın bireysel, örgütsel ve toplumsal sonuçlarıThe concept of diversity, dimensions of diversity, theories that offer individual and societal explanations to explain perceptions of diversity, practices of social inclusion and exclusion, individual, organizational and social consequences of exclusion.
PSI573POLİTİK PSİKOLOJİ
POLITICAL PSYCHOLOGY
S303.06.03Politik Psikolojinin tarihsel gelişimi, araştırma alan ve yöntemleri, kişilik ve siyaset ilişkileri, çatışma ve terör gibi problem alanlarının psikodinamikleri ve dünyada güncel siyasi sorunların psikolojik analizlerine yer verilmektedir.The historical development of Political Psychology, research areas and methods, personality and politics relations, psychodynamics of problem areas such as conflict and terrorism, and psychological analyzes of current political problems in the world are included.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FEF501SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.06.03Proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesi, araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Selection of research topic, processes involved in scientific research, and report writing.
PSY530PSİKOLOJİDE İLERİ İSTATİSTİK UYGULAMALARI
PSİKOLOJİDE İLERİ İSTATİSTİK UYGULAMALARI
Z303.06.03
PSI508ADLİ PSİKOLOJİ
FORENSIC PSYCHOLOGY
S303.06.03Adli psikolojinin temel kavramları, psikoloji - hukuk ilişkisi temelinde; Suç ve suçluluğun tanımı, suç kavramının tarihsel geçmişi, suça yatkın kişilik özellikleri, ceza ehliyeti ve ölçütleri ile hukuki ehliyet ölçütleri incelenir. Ayrıca suç, akıl hastalıkları, suç ve suç oluşturan davranışlarla ilgili biyolojik faktörler, suçlulukta sosyolojik kavramlar dersin içeriğini oluşturur.Basic concepts of forensic psychology, description of crime and guilt based on the relationship between psychology and law; history of crime, characteristics of criminals, the standards of legal and criminal capacity are examined. Also the biological factors of crime, mental disorders and criminal behaviors and sociological concepts of crime are involved in the contents of the course
PSI516ÇOCUK VE SUÇ
JUVENILE DELIQUENCY
S303.06.03- Çocuk suçluluğuna etki eden sosyal, psikolojik ve biyolojik faktörler, - Gelişim psikolojisi açısından çocuk ve suç kavramı - BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve çocuklara karşı sözleşmeden doğan sorumlulukların yerine getirilmesinde psikologların rolü - Çocuk suçluluğu konusunda yapılan çalışmalar - Suçlu çocukların yeniden topluma kazandırılması.- The social, psychological and biological factors that affect juvenile deliquency, - The concept of Juvenile delinquency in terms of developmental psychology, - UN convention on the rights of the children and the role of psychologists in fulfillment of responsibilities stem from convention- The studies about juvenile deliquency, -Decarceration of delinquent juvenile
PSY540İLERİ DÜZEY KLİNİK PSİKOPATOLOJİ
İLERİ DÜZEY KLİNİK PSİKOPATOLOJİ
S303.06.03
PSY560İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ
İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE507DÖNEM PROJESİ DERSİ
TERM PROJECT COURSE
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes studies where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is done. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.