English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ELEMENTARY EDUCATION TEACHING (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ELEMENTARY EDUCATION TEACHING (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF501EĞİTİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES IN EDUCATIONAL SCIENCES
Z303.06.03Bilimsel araştırmalarda etik, temel kavramlar ve araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Ethics in scientific research includes the execution of the processes in research, starting from the selection of the basic concepts and the subject of research, and the writing of the research report.
ISO523ÇAĞDAŞ EĞİTİM KURAMLARI
CONTEMPORARY EDUCATION THEORIES
S303.06.03Geleneksel eğitim kuramları ile çağdaş eğitim kuramları karşılaştırması yapmak. İdealizm, realizm, naturalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, progressivizm, liberalizm, toplumsal yeniden yapılanmacılık ve makksizm kuramları doğrultusunda eğitim; müfredat, değerler eğitimi, öğrenci-öğretmen ilişkisi.Traditional educational theory make a comparison with the modern educational theories. Idealism, realism, naturalism, pragmatism, existentialism progressivizm, liberalism, in line with theories of social reconstructionism and makksizm education, curriculum, values ​​education, student-teacher relationship.
ISO527İNSAN ÇEVRE VE FEN EĞİTİMİ
HUMAN, ENVIRONMENT AND SCIENCE EDUCATION
S303.06.03Çevre ve fen kavramı, sürdürebilir çevre bilinci oluşturacak eğitim programlarıEnvironmental and science concept, sustainable training programs to create environmental awareness
ISO531İLKÖĞRETİM TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
NEW APPROACHES TO TURKISH LANGUAGE TEACHING IN ELEMENTARY
S303.06.03Türkçe öğretiminde kullanılabilecek yeni yaklaşım ve modeller, dilin beceri alanları (dinleme, konuşma, okuma ve yazma), dil bilgisi ve sözcük öğretimine yönelik yaklaşım, yöntem, teknik ve uygulamalar; Türkçe öğretim programları ve ders kitaplarının yazımında kullanılan yaklaşım ve modeller, Türkçe öğretim programlarının eleştirisi, teknolojiye bağlı olarak dil öğretiminde kullanılabilecek yöntem ve teknikler oluşturmaktadır.New approaches and models that can be used in teaching Turkish, the skill areas of language (listening, speaking, reading and writing), grammar and word teaching approach, methods, techniques and applications; approaches and models used in writing Turkish curriculum and textbooks, criticism of Turkish curriculum, methods and techniques that can be used in language teaching depending on technology.
ISO545İLKÖĞRETİMDE PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME
PROGRAM DEVELOPMENT AND EVALUATION IN PRIMARY EDUCATION
S303.06.03Eğitim-program ilişkisi ve temel kavramlar, eğitim programı ve onu oluşturan ana parçaları analiz etme, taksonomik yaklaşım, eğitim ve rehberlik programlarında yaklaşımlar ve yeni program yapma becerileri geliştirmeye yönelik bilgi ve beceriler.Education-program relationship and basic concepts, knowledge and skills to analyze the education program and its main parts, taxonomic approach, approaches to education and guidance programs, and to develop new program-making skills.
OOE509EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA İSTATİSTİK
STATISTICS IN EDUCATIONAL RESEARCH
S303.06.03Bilimsel Araştırmanın Aşamaları, Değişken ve ölçek türleri, İstatistiğe İlişkin Genel Kavramlar, SPPS tanıtımı, SPSS veri girişi, betimsel istatistik, normallik testleri, parametrik testler, nonparamaetrik testler, regresyon analizi, korelasyon, Faktör Analizi.Stages of Scientific Research, Variable and scale types, General Concepts of Statistics, SPPS introduction, SPSS data entry, descriptive statistics, normality tests, parametric tests, nonparamaetric tests, regression analysis, correlation, Factor Analysis.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISO510EĞİTİM DÜŞÜNCESİNİN FELSEFİ VE SOSYOLOJİK BOYUTLARI
PHILOSOPHICAL AND SOCIOLOGICAL DIMENSIONS OF EDUCATION CONCEPT
Z303.06.03Geçmişten günümüze felsefi ve sosyolojik akımların birey ve toplum üzerinde oluşturduğu etkiyi anlamlandırmak; felsefe ve sosyolojinin eğitim ile olan ilişkisi doğrultusunda eğitim sistemlerimizin ve eğitim düşüncesinin nasıl şekillendiğini kavramak; farklı felsefik ve sosyolojik görüşleri kullanarak bireye özgü eğitim düşüncesinin yapılandırılmasını sağlamak; felsefenin ve sosyolojinin pedagoji üzerindeki etkisini tartışmak ve sosyal değişime sebep olabilecek eğitim politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak.Make sense of the impact of philosophical and sociological currents on the individual and society from past to present; to comprehend how our education systems and education thought are shaped in line with the relation of philosophy and sociology with education; to ensure the structuring of individual education thinking by using different philosophical and sociological views; to discuss the impact of philosophy and sociology on pedagogy and to contribute to the development of educational policies that can cause social change.
ISO502İLKÖĞRETİMDE ÖĞRENME-ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI
LEARNING AND TEACHING APPROACHES IN ELEMENTARY
S303.06.03Davranisci Ogrenme Kurami, Sosyal-Bilissel Ogrenme Kurami, Yapilandirmaci Ogrenme Kurami, Gestalt Kuramı, Bilgiyi İşleme Kuramı, Nörofizyolojik Kuram, Coklu Zeka Kurami, Probleme Dayalı Öğrenme, İşbirlikli Öğrenme, Kuantum Öğrenme, Ters Yüz Edilmiş Öğrenme, Harmanlanmis Ogrenme, Moduler Ogretim, Performans Tabanli Ogrenme, Derslik Disi Ogrenme-Ogretme, STEM Tabanli Ogrenme, Proje Tabanli OgrenmeBehavioral Learning Theory, Social-Cognitive Learning Theory, Constructivist Learning Theory, Gestalt Theory, Information Processing Theory, Neurophysiological Theory, Multiple Intelligence Theory, Problem Based Learning, Cooperative Learning, Quantum Learning, Flipped Classroom, Blended Learning, Modular Learnin, Performance Based Learning, Out-of-Class Learning, STEM Based Learning, Project Based Learning
ISO514 İLKÖĞRETİMDE DENEYSEL FEN ÖĞRETİMİ
EXPERIMENTAL PHYSICAL SCIENCES TEACHING IN ELEMENTARY
S303.06.03Fen öğretiminde deneyin önemi, deney yöntemi ve öğretim programıyla ilişkisi, deney çalışma yaprağı hazırlama, deney için amaç ve kazanım belirleme, deney araç-gereci belirleme, ucuz ve atık malzemeden araç-gereç yapma, deney yapma ve veri toplama süreci, sonuçları tartışma ve yargıya varma süreci, bilgisayar destekli deney tasarımı, Fizik, Biyoloji ve Kimya bilimlerine ait örnek deney tasarımları yapma.In science education Importance of experiments, test methods and curricula relationship with the experiment leaves to prepare for the test objectives and gain setting, try equipments determination, cheap and waste material, tools and equipments, making the experiment and the data collection process, to discuss these results and the judiciary the process of becoming, computer-aided design of experiments, Physics, Biology and Chemistry science experiments for designing the examples.
ISO522İLKÖĞRETİMDE ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ
TEACHER COMPETENCE IN ELEMENTARY
S303.06.03Dünyada ve Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme politikaları. Türkiye’de ve Batı ülkelerinde sınıf öğretmeni yetiştiren programların incelenmesi. Nitelikli bir öğretmende bulunması gereken yeterlilikler; eğitme-öğretme yeterlilikleri, genel kültür bilgi ve becerileri, özel alan bilgi ve becerileri. Öğretmen tutumlarının çocuğun gelişimine olan etkileri. Etkili öğretmen özellikleri. Aktif öğrenmede öğretmenin rolü. Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan öğretmen eğitimi çalışmalarını inceleme. Hizmet içi eğitimle öğretmen yetiştirme. Öğretmen eğitimi programı tasarlama.In Turkey and in the world of teacher training policies. In western countries, Turkey and the examination of teacher training programs. Should have a qualified teacher qualifications; educating and teaching competencies, skills and knowledge of general culture, knowledge and skills in specific areas. The effects of teachers' attitudes to children's development. Effective teacher characteristics. The role of teachers in active learning. National and international level the work of the review of teacher education. In-service teacher training education. Designing teacher training programs.
ISO532 TEST GELİŞTİRME TEKNİKLERİ
TEST DEVELOPMENT TECHNIQUES
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE507DÖNEM PROJESİ DERSİ
TERM PROJECT COURSE
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes studies where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is done. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.