English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ELEMENTARY EDUCATION TEACHING (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ELEMENTARY EDUCATION TEACHING (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF501EĞİTİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES IN EDUCATIONAL SCIENCES
Z303.06.03Bilimsel araştırmalarda etik, temel kavramlar ve araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Ethics in scientific research includes the execution of the processes in research, starting from the selection of the basic concepts and the subject of research, and the writing of the research report.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISO510EĞİTİM DÜŞÜNCESİNİN FELSEFİ VE SOSYOLOJİK BOYUTLARI
PHILOSOPHICAL AND SOCIOLOGICAL DIMENSIONS OF EDUCATION CONCEPT
Z303.06.03Geçmişten günümüze felsefi ve sosyolojik akımların birey ve toplum üzerinde oluşturduğu etkiyi anlamlandırmak; felsefe ve sosyolojinin eğitim ile olan ilişkisi doğrultusunda eğitim sistemlerimizin ve eğitim düşüncesinin nasıl şekillendiğini kavramak; farklı felsefik ve sosyolojik görüşleri kullanarak bireye özgü eğitim düşüncesinin yapılandırılmasını sağlamak; felsefenin ve sosyolojinin pedagoji üzerindeki etkisini tartışmak ve sosyal değişime sebep olabilecek eğitim politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak.Make sense of the impact of philosophical and sociological currents on the individual and society from past to present; to comprehend how our education systems and education thought are shaped in line with the relation of philosophy and sociology with education; to ensure the structuring of individual education thinking by using different philosophical and sociological views; to discuss the impact of philosophy and sociology on pedagogy and to contribute to the development of educational policies that can cause social change.
SBE500-3TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR COURSE
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.Teaches the student to use resources while preparing his seminar. How to determine the sources, how to cite all sources related to the subject duly. Improving the ability of the student to explain a subject dominated and to speak in front of the community is provided.
ISO502İLKÖĞRETİMDE ÖĞRENME-ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI
LEARNING AND TEACHING APPROACHES IN ELEMENTARY
S303.06.03Davranisci Ogrenme Kurami, Sosyal-Bilissel Ogrenme Kurami, Yapilandirmaci Ogrenme Kurami, Gestalt Kuramı, Bilgiyi İşleme Kuramı, Nörofizyolojik Kuram, Coklu Zeka Kurami, Probleme Dayalı Öğrenme, İşbirlikli Öğrenme, Kuantum Öğrenme, Ters Yüz Edilmiş Öğrenme, Harmanlanmis Ogrenme, Moduler Ogretim, Performans Tabanli Ogrenme, Derslik Disi Ogrenme-Ogretme, STEM Tabanli Ogrenme, Proje Tabanli OgrenmeBehavioral Learning Theory, Social-Cognitive Learning Theory, Constructivist Learning Theory, Gestalt Theory, Information Processing Theory, Neurophysiological Theory, Multiple Intelligence Theory, Problem Based Learning, Cooperative Learning, Quantum Learning, Flipped Classroom, Blended Learning, Modular Learnin, Performance Based Learning, Out-of-Class Learning, STEM Based Learning, Project Based Learning
ISO507OKUL YÖNETİMİ VE KÜLTÜRÜ
SCHOOL MANAGEMENT AND CULTURE
S303.06.03Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul kültürü, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.Turkish education system objectives and basic principles about education legislation, the Turkish educational system structure, management theories and processes, school organization and management, school culture, school management, staff, students, teaching and administration in schools social inclusion.
ISO508GÜNCEL EĞİTİM SORUNLARI
CURRENT EDUCATION PROBLEMS
S303.06.03Toplumumuzda ve dünyada ortaya çıkan güncel sorunların saptamasını yaparak çözüm önerilerini tartışmak.To identify current problems solution proposals by making discuss.
ISO512EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA İSTATİSTİK
STATISTIC IN EDUCATIONAL SURVEYS
S303.06.03Tanım ve temel kavramlar, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olaslık ve olasılık dağılımları. Bu bilgiler doğrultusunda araştırmalar yaptırmak.Definitions and basic concepts, measures of central tendency and variability, olaslık and probability distributions. Based on this information to make research.
ISO514 İLKÖĞRETİMDE DENEYSEL FEN ÖĞRETİMİ
EXPERIMENTAL PHYSICAL SCIENCES TEACHING IN ELEMENTARY
S303.06.03Deneyle ilgili temel kavramlar, Bilimsel süreç basamakları ve becerileri, Laboratuvarlarda kullanılan deney teknikleri ve örnekleri, Farklı Deney Türlerine göre deney çalışma yaprağı hazırlama, Yurt içi ve yurt dışında deneysel fen öğretimi ile ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesi, Yurt içi ve yurt dışında deneysel fen öğretimi ile ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesi, Fizik-Kimya-Biyoloji deneyleri, Argümantasyon tabanlı öğrenme ve deneylerde kullanımı, Fizik, Biyoloji ve Kimya bilimlerine ait örnek deney tasarlamaBasic concepts about experiment, Scientific process steps and skills, Experimental techniques and examples used in laboratories, Preparing experiment worksheets according to different types of experiments, Examining studies on experimental science teaching in Turkey and abroad, Experimental science teaching in Turkey and abroad. Examination of related studies, Physics-Chemistry-Biology experiments, Argumentation-based learning and its use in experiments, Designing sample experiments for Physics, Biology and Chemistry
ISO520ÇAĞDAŞ TÜRK EĞİTİM TARİHİ
CONTEMPORARY TURKISH EDUCATION HISTORY
S303.06.03Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi, Cumhuriyet Dönemi'nden önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar.History of Turkish education, training patients in terms of importance, from the Period of the Republic of previous education and teacher training institutions.
ISO522İLKÖĞRETİMDE ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ
TEACHER COMPETENCE IN ELEMENTARY
S303.06.03Öğretmen Eğitimine ilişkin Literatür Tanıtımı Öğrenme Nedir? – Öğrenme ve Öğretmen Metaforları – Öğretmen Profili Öğretmen Bilgi Alanları Pedagojik Alan Bilgisi Ders Planı Oluşturma Öğretmen Profillerinin YansıtılmasıLiterature Introduction on Teacher Education What is Learning? - Learning and Teacher Metaphors - Teacher Profile Teacher Knowledge Areas Pedagogical Content Knowledge Creating a Lesson Plan Reflecting Teacher Profiles
ISO523ÇAĞDAŞ EĞİTİM KURAMLARI
CONTEMPORARY EDUCATION THEORIES
S303.06.03Geleneksel eğitim kuramları ile çağdaş eğitim kuramları karşılaştırması yapmak. İdealizm, realizm, naturalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, progressivizm, liberalizm, toplumsal yeniden yapılanmacılık ve makksizm kuramları doğrultusunda eğitim; müfredat, değerler eğitimi, öğrenci-öğretmen ilişkisi.Traditional educational theory make a comparison with the modern educational theories. Idealism, realism, naturalism, pragmatism, existentialism progressivizm, liberalism, in line with theories of social reconstructionism and makksizm education, curriculum, values ​​education, student-teacher relationship.
ISO524ANA-BABA EĞİTİMİ UYGULAMALARI
PARENT TRAINING IMPLEMENTATION
S303.06.03Sosyal yapı, kültür ve insanın sosyal gelişimi, ailenin tanımı, yapısı ve değerleri, aileye yönelik eğitim programları, modelleri ve projeleri, Türkiye’de uygulanan aileye yönelik bazı program örnekleri, yetişkinin tanımı ve yetişkin öğrenmesi, yetişkin psikolojisi-yetişkinlik evreleri, aile kuramları; okul öncesi eğitimde aile katılımı.Social structure, culture and human social development, definition, structure and values​​, family-oriented educational programs, models and projects implemented in Turkey, the family-oriented program examples, adults and definition of adult learning, adult psychology-adult stages, family theories; family participation in pre-school education.
ISO527İNSAN ÇEVRE VE FEN EĞİTİMİ
HUMAN, ENVIRONMENT AND SCIENCE EDUCATION
S303.06.03Çevre ve fen kavramı, sürdürebilir çevre bilinci oluşturacak eğitim programlarıEnvironmental and science concept, sustainable training programs to create environmental awareness
ISO528EĞİTİMDE DRAMA
DRAMA IN EDUCATION
S303.06.03Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.Educational drama definition of the term and its meaning, similar terms the difference with the kids, history of drama applications, the structure of educational drama and the stage of implementation, didactic drama of the age groups and areas of application classification, educational drama and teacher qualifications, drama, special techniques, drama evaluation, the purpose of the field training samples and new samples according to the development of educational drama.
ISO530İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR
CURRENT DISCUSSIONS ON ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION
S303.06.03İlköğretim matematik eğitiminde güncel sorunların makaleleri ve süreli kaynakları inceleyerek analiz edilmesi ve sentezlenerek sunulması.Primary current issues in mathematics education by examining the source of the article and the term analyzing and synthesizing submission.
ISO531İLKÖĞRETİM TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
NEW APPROACHES TO TURKISH LANGUAGE TEACHING IN ELEMENTARY
S303.06.03Türkçe öğretiminde yeni yaklaşımlar ne demek?, Türkçe öğretiminin önemi ve akademik çalışmaların gerekliliği, Türkçe öğretiminde öğrenme alanları; Okuma öğrenme alanı; Yazma öğrenme alanı; Konuşma öğrenme alanı; Dinleme öğrenme alanı; Türkçe öğretiminde dil bilgisi Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımı; Raporların sunumu; Bir araştırma yürütme (Bu bölümde öğrencilerden temel düzeyde bir araştırma önerisi vermeleri beklenmektedir. Bu bağlamda giriş [problem durumu, araştırmanın önemi ve temel teorik bilgiler], yöntem [araştırma deseni, katılımcılar, veri toplama aracı ve verilerin analizi] ve olası sonuçların olduğu bir ödev tasarımı yeterli olacaktır.)New approaches and models that can be used in teaching Turkish, the skill areas of language (listening, speaking, reading and writing), grammar and word teaching approach, methods, techniques and applications; approaches and models used in writing Turkish curriculum and textbooks, criticism of Turkish curriculum, methods and techniques that can be used in language teaching depending on technology.
ISO532 TEST GELİŞTİRME TEKNİKLERİ
TEST DEVELOPMENT TECHNIQUES
S303.06.03Test ve ölçek geliştirme ile ilgili temel kavramlar, test ve ölçek geliştirme aşamaları, taksonomi, test ve ölçek maddesi geliştirme, madde ve test analizi, test araçlarının geçerlik ve güvenirliği, tutum ölçeği geliştirme, ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik analiziBasic concepts of test and scale development, test and scale development stages, taxonomy, test and scale item development, item and test analysis, validity and reliability of test tools, attitude scale development, validity and reliability analysis of scales.
ISO536İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNDE ALAN ARAŞTIRMALARI
İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNDE ALAN ARAŞTIRMALARI
S303.06.03İlk okuma ve yazma öğretimini etkileyen faktörler, İlk okuma ve yazma öğretimi giriş- ilk okuma ve yazma öğretiminin önemi- öğretim yöntemlerine kısa bir bakış, Ses temelli cümle yöntemi+işlerlik kazandırabilecek yöntem/teknikler, İlk okuma ve yazma öğretiminde kullanılabilecek araç-gereçler/öğrenci başarısını belirleme, alanda yapılan araştırmaları derleme, problem durumu tespiti, araştırma tasarlama, araştırma raporlaştırma, değerlendirmeFactors affecting first reading and writing teaching, Introduction to first reading and writing teaching - the importance of first reading and writing teaching - a short overview of teaching methods, Sound-based sentence method + methods / techniques that can make it work, Tools and materials / students that can be used in teaching first reading and writing determining the success, compiling the researches in the field, determining the problem situation, designing the research, research reporting, evaluation
ISO545İLKÖĞRETİMDE PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME
PROGRAM DEVELOPMENT AND EVALUATION IN PRIMARY EDUCATION
S303.06.03Eğitim-program ilişkisi ve temel kavramlar, eğitim programı ve onu oluşturan ana parçaları analiz etme, taksonomik yaklaşım, eğitim ve rehberlik programlarında yaklaşımlar ve yeni program yapma becerileri geliştirmeye yönelik bilgi ve beceriler.Education-program relationship and basic concepts, knowledge and skills to analyze the education program and its main parts, taxonomic approach, approaches to education and guidance programs, and to develop new program-making skills.
ISO551EĞİTİMDE NİTEL ARAŞTIRMALAR
EĞİTİMDE NİTEL ARAŞTIRMALAR
S303.06.03Nitel araştırmanın temelleri, problemi tanımlama, örnekleme yöntemleri, veri toplama ve analiz süreçleri ve raporlaştırma.
ISO553SOSYO-BİLİMSEL KONULARIN ÖĞRETİMİ
SOSYO-BİLİMSEL KONULARIN ÖĞRETİMİ
S303.06.03Bu ders içeriğinde sosyobilimsel konular ile bilimin doğası arasındaki ilişki, sosyobilimsel konularla ilgili ahlaki ve etik sorunlar, sosyobilimsel konularda argümantasyon ve sosyobilimsel konuların öğretimi başlıkları yer almaktadır.
OOE509EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA İSTATİSTİK
STATISTICS IN EDUCATIONAL RESEARCH
S303.06.03Bilimsel Araştırmanın Aşamaları, Değişken ve ölçek türleri, İstatistiğe İlişkin Genel Kavramlar, SPPS tanıtımı, SPSS veri girişi, betimsel istatistik, normallik testleri, parametrik testler, nonparamaetrik testler, regresyon analizi, korelasyon, Faktör Analizi.Stages of Scientific Research, Variable and scale types, General Concepts of Statistics, SPPS introduction, SPSS data entry, descriptive statistics, normality tests, parametric tests, nonparamaetric tests, regression analysis, correlation, Factor Analysis.
OOE562TEST VE ÖLÇEK GELİŞTİRME
TEST AND SCALE DEVELOPMENT
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-5YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
MASTER'S THESIS - I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-6YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
MASTER'S THESIS 2
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is learning process that includes the these items: (1) identifying the topic of interest and examination phase, which can be described as getting used to the subject, data collecting and processing, justification of the thesis. topic. This process includes the purpose, defining limitations, problems to be solved and improvements expected to be achieved. (2) The planning stage, in which what the collected information shows and what this information is related to in line with the general purposes of the thesis is taken into account. This process includes the presentation of the theoretical framework, which is found to be related to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for data collection and linking the theory to the subject of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase, that development tasks are carried out in accordance with plan and development process is evaluated and monitored, (4) evaluation phase, which includes thinking and drawing conclusions, (5) publication phase that the thesis is written, corrected, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.