English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY (DOC)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HLK649HALKLA İLİŞKİLERE ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR
CRITICAL APPROACHES TO PUBLIC RELATIONS
Z303.06.03Ders içeriğini halkla ilişkiler kuramları oluşturmaktadır.The course content consists of public relations theories.
SBE600-5İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA İLERİ ARAŞTIRMA METODLARI
ADVANCED RESEARCH METHODS IN COMMUNICATION STUDIES
Z303.06.03Ders kapsamında; sosyal bilimlerde bir araştırma tasarımı geliştirmek üzere araştırma soruları, yöntemler ve teorik çerçevelerin nasıl ilişkilendirileceği üzerinde durulmaktadır. Çeşitli metodolojik yaklaşımların dayandıkları epistemolojik temeller ve ampirik yöntemlerle ilgili tartışmalar dikkate alınmakta; özellikle iletişim araştırmalarında araştırmanın varsayımları, kapsamı, sınırlılıkları ve uygulanması üzerine tartışmalar yürütülmektedir.Within the scope of the course; it will be focused on how to relate research questions, methods and theoretical frameworks to develop a research design in the social sciences. The epistemological foundations on which various methodological approaches are based and discussions about empirical methods are taken into consideration; discussions on assumptions, scope, limitations and implementation of the research, especially in communication research, are conducted.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HAL506HALKLA İLİŞKİLER KURAMLARI
PUBLIC RELATIONS THEORIES
Z303.06.03Halkla ilişkiler kuramlarını, sosyal, siyasal, ekonomik değişimler ve teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır.Discussing the public relations theories with regard to social, political and economic changes as well as technological developments.
SBE609SEMİNER DERSİ
SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrencinin bir konuyu araştırması, konuyla ilgili kaynakları taraması ve değerlendirmesi, elde ettiği bilgileri yazılı bir rapor veya makale hâline getirmesi ve topluluk önünde sunmasıdır.It is the student's research on a topic, scanning and evaluating the resources related to the subject, turning the obtained information into a written report or article and presenting it to the community.
HLK602KURUMSAL İLETİŞİM VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
KURUMSAL İLETİŞİM VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
S303.06.03
HLK604SİYASAL İLETİŞİM YÖNETİMİ
SİYASAL İLETİŞİM YÖNETİMİ
S303.06.03
HLK606İLETİŞİMDE PSİKOSOSYAL YAKLAŞIMLAR
İLETİŞİMDE PSİKOSOSYAL YAKLAŞIMLAR
S303.06.03
HLK628HALKLA İLİŞKİLER VE ETİK
PUBLIC RELATIONS AND ETHICS
S303.06.03Etik kavramının kavramsal hukuksal kişisel ve mesleki açıdan incelenmesi, halkla ilişkilerde etik ve iletişim etiği, toplumsal sorumluluğun teorik ve uygulamadan örneklerle kavratılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.In the content of this course, the concepts of ethics will be analysed in the context of law, individuals and proffesions; ethics in public relations along with communication ethics will be explicated with the examples.
HLK630KÜRESELLEŞME VE HALKLA İLİŞKİLER
GLOBALIZATION AND PUBLIC RELATIONS
S303.06.03Küresel sistem, küreselleşme ve tüketim kültürü, kitle iletişimi, kültür ve kültürün temelleri, kültürlerarası diyalog, iletişim ve kurumsal iletişim, kurumsal iletişimin kültürel boyutu, küreselleşmenin halkla ilişkilere yansımaları, halkla ilişkilere eleştirel yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca ileri düzeyde araştırmaların incelenmesi ve gerçekleştirilmesi amacıyla dönem projeleri hazırlanmaktadır.The content of the course consists of the global system, globalization and consumption culture, mass communication, the foundations of culture and culture, intercultural dialogue, communication and corporate communication, the cultural dimension of corporate communication, the reflections of globalization on public relations, critical approaches to public relations. In addition, term projects are prepared for the purpose of examining and carrying out advanced research.
HLK632HALKLA İLİŞKİLER VE KÜLTÜR KURAMLARI
PUBLIC RELATIONS AND THEORIES OF CULTURE
S303.06.03Ders içeriğinde kültür kavramı, kültür kavramının antropolojik, sosyolojik, semiyolojik ve tarihsel boyutu, kültür kuramlarının dayandığı temeller ve ortaya koyduğu yaklaşımlar ele alınarak halkla ilişkiler bağlamında tartışılacaktır.In the course content, the concept of culture, its anthropological, sociological, semiological and historical dimensions, the foundations of cultural theories and the approaches they put forward will be discussed in the context of public relations.
HLK634ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER
ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER
S303.06.03Uluslararası halkla ilişkiler, mevcut yaklaşımlar, ilgili teoriler ve dünyadaki örnekler hakkında bilgi vermektir.To give information about international public relations, current approaches, relevant theories and examples in the world.
HLK636MEDYA ÇALIŞMALARI
MEDIA STUDIES
S303.06.03Ders, öğrencilere medya kurumlarının, içeriklerinin ve kullanımının teorik çerçevesini sunarak, sosyal, kültürel ve politik bağlamlardaki rolünü analiz etmelerini sağlar. Aynı zamanda, bilimsel araştırma yöntemleri ile eleştirel analiz becerilerini geliştirmeyi hedefleyerek, medya çalışmaları alanında derinlemesine anlayış ve araştırma yetenekleri kazandırmayı amaçlar.The course provides students with a theoretical framework of media institutions, their content and use, enabling them to analyze their role in social, cultural and political contexts. At the same time, it aims to provide in-depth understanding and research abilities in the field of media studies by aiming to develop scientific research methods and critical analysis skills.
HLK638HALKLA İLİŞKİLER PLANLAMASI VE İTİBAR YÖNETİMİ
HALKLA İLİŞKİLER PLANLAMASI VE İTİBAR YÖNETİMİ
S303.06.03Dersin içeriği İtibar kavramının genel olarak irdelenmesi ve itibarı oluşturan bileşenlerin incelenmesidir. Ayrıca itibarın kurumlarda ölçülmesi itibar endekslerinin oluşumu ve güvenirliği tartışılacaktır.The course content is a general examination of the concept of reputation and the examination of the components that make up reputation. Additionally, measuring reputation in institutions, the formation and reliability of reputation indices will be discussed.
HLK653HALKLA İLİŞKİLER VE KAMUOYU
PUBLIC RELATIONS AND PUBLIC OPINION
S303.06.03Halkla ilişkiler kuramları içindeki kültürel, eğitsel ve toplumsal işlevlerini araştırmaya dair kavramlar, başlıklar, tarihçe ve yöntemlere ilişkin disiplinler arası bir çerçeve sunmaktadır.An interdisciplinary framework for concepts, topics, history and methods to explore the cultural, educational and social functions of public relations theories.
HLK655YENİ İLETİŞİM ORTAMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER
PUBLIC RELATIONS WITHIN NEW COMMUNICATION ENVIRONMENTS
S303.06.03Bu ders yeni iletişim teknolojileri, yeni medya ortamları ve halkla ilişkiler ilişkisini ve halkla ilişkilerde bu teknolojilerin kullanımını içermektedir.This course includes new communication technologies, new media environments and public relations relations and the use of these technologies in public relations.
HLK657İMAJ VE İKONOLOJİ
IMAGE AND ICONOLOGY
S303.06.03Öğrencilere görsel kültürdeki sembollerin ve imajların tarihsel, kültürel ve sosyal bağlamda nasıl anlamlar yarattığını inceleyerek, görsel medyanın dilini ve etkileşimini anlamalarını sağlar. Ayrıca, ders, öğrencilere görsel kültür analiz yöntemleri kullanarak görsel materyalleri kritik bir perspektifle değerlendirme becerisi kazandırarak, imaj ve ikonoloji konularındaki kavramsal derinliklerini artırır.It enables students to understand the language and interaction of visual media by examining how symbols and images in visual culture create meanings in historical, cultural and social contexts. Additionally, the course increases students' conceptual depth on image and iconology by providing them with the ability to evaluate visual materials from a critical perspective using visual culture analysis methods.
HLK661STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ
STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ
S303.06.03Başarılı markalar yaratma ve yönetme konularında karar ve yönetim süreçleri ile ilgili altyapıyı kazandırmak üzere küresel ve yerel arenadaki eğilim ve ihtiyaçları göz önüne alarak geliştirilmiştir.It has been developed by taking into account the trends and needs in the global and local arena in order to provide the infrastructure regarding decision and management processes in creating and managing successful brands.
HLK663TEORİ OKUMALARI
TEORİ OKUMALARI
S303.06.03Öğrencilere halkla ilişkiler teorilerini, iletişim stratejilerini, kültürel etkileşimleri ve etik konuları kapsayarak disiplinin temel teorik çerçevelerini öğretir. Ayrıca, ders uygulama ve örneklerle teorik bilgilerin gerçek dünya kontekstinde nasıl kullanılacağını anlamalarına olanak tanır.It teaches students the basic theoretical frameworks of the discipline, covering public relations theories, communication strategies, cultural interactions and ethical issues. Additionally, the course allows students to understand how to use theoretical knowledge in a real-world context through practice and examples.
HLK665GÖRSEL İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI
GÖRSEL İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI
S303.06.03İletişim Disiplini açısından oldukça önemli olan film, kitap, marka ya da sanat yapıtının görsel iletişim açısından irdelenmesi.Examining the film, book, brand or work of art, which is very important in terms of the Communication Discipline, in terms of visual communication.
HLK685POSTMODERN TEORİLER VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
POSTMODERN THEORİES AND CURRENT APPROACHES
S303.06.03Postmodernizmin sosyolojik sonuçlarının, postmodern kuramlar ve yorumu, popüler kültür-postmodernizm ilişkisi, değişen ekonomik ilişkiler, üre-tüketicilik, postyapısalcılığın postmodernizm ile ilişkisi, yakınsama kültürü, akıl ve özneciliğin eleştirisi üzerinden irdelenmesini kapsar.It covers the examination of the sociological consequences of postmodernism through postmodern theories and their interpretation, the relationship between popular culture and postmodernism, changing economic relations, producer-consumerism, the relationship of poststructuralism with postmodernism, convergence culture, and the criticism of reason and subjectivism.
HLK687TOPLUMSAL KİMLİKLER VE TEMSİL
SOCIAL IDENTITIES AND REPRESENTATION
S303.06.03Kimlik ve toplumsal kimlik kavramlarıyla ilgili çalışmalar ders kapsamında incelenmekte ve bu doğrultuda kimliklerin temsillerinin farklı boyutları tartışılmaktadır.Studies on the concepts of identity and social identity are examined within the scope of the course, and different dimensions of the representations of identities are discussed accordingly.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTARAL QUALIFYING EXAM
Z000.030.00Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.The unit consists of written and oral exams
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE600-1DOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00Doktora tez önerisi ve tez içeriği hakkında bilgilendirme.Doctoral thesis proposal and information about the content of the thesis.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-6DOKTORA TEZİ-1
DOKTORA TEZİ-1
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all processes (topic determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis study.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-7DOKTORA TEZİ-2
DOKTORA TEZİ-2
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-8DOKTORA TEZİ-3
DOKTORA TEZİ-3
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all processes (topic determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis study.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-9DOKTORA TEZİ-4
DOKTORA TEZİ-4
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.