English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY (DOC)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HLK649HALKLA İLİŞKİLERE ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR
CRITICAL APPROACHES TO PUBLIC RELATIONS
Z303.06.03Ders içeriğini halkla ilişkiler kuramları oluşturmaktadır.
SBE600-5İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA İLERİ ARAŞTIRMA METODLARI
ADVANCED RESEARCH METHODS IN COMMUNICATION STUDIES
Z303.06.03Ders kapsamında; sosyal bilimlerde bir araştırma tasarımı geliştirmek üzere araştırma soruları, yöntemler ve teorik çerçevelerin nasıl ilişkilendirileceği üzerinde durulmaktadır. Çeşitli metodolojik yaklaşımların dayandıkları epistemolojik temeller ve ampirik yöntemlerle ilgili tartışmalar dikkate alınmakta; özellikle iletişim araştırmalarında araştırmanın varsayımları, kapsamı, sınırlılıkları ve uygulanması üzerine tartışmalar yürütülmektedir.Within the scope of the course; it will be focused on how to relate research questions, methods and theoretical frameworks to develop a research design in the social sciences. The epistemological foundations on which various methodological approaches are based and discussions about empirical methods are taken into consideration; discussions on assumptions, scope, limitations and implementation of the research, especially in communication research, are conducted.
HLK653HALKLA İLİŞKİLER VE KAMUOYU
PUBLIC RELATIONS AND PUBLIC OPINION
S303.06.03Halkla ilişkiler kuramları içindeki kültürel, eğitsel ve toplumsal işlevlerini araştırmaya dair kavramlar, başlıklar, tarihçe ve yöntemlere ilişkin disiplinler arası bir çerçeve sunmaktadır.An interdisciplinary framework for concepts, topics, history and methods to explore the cultural, educational and social functions of public relations theories.
HLK655YENİ İLETİŞİM ORTAMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER
PUBLIC RELATIONS WITHIN NEW COMMUNICATION ENVIRONMENTS
S303.06.03Bu ders yeni iletişim teknolojileri, yeni medya ortamları ve halkla ilişkiler ilişkisini ve halkla ilişkilerde bu teknolojilerin kullanımını içermektedir.This course includes new communication technologies, new media environments and public relations relations and the use of these technologies in public relations.
HLK685POSTMODERN TEORİLER VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
POSTMODERN THEORİES AND CURRENT APPROACHES
S303.06.03Postmodernizmin sosyolojik sonuçlarının, postmodern kuramlar ve yorumu, popüler kültür-postmodernizm ilişkisi, değişen ekonomik ilişkiler, üre-tüketicilik, postyapısalcılığın postmodernizm ile ilişkisi, yakınsama kültürü, akıl ve özneciliğin eleştirisi üzerinden irdelenmesini kapsar.
HLK687TOPLUMSAL KİMLİKLER VE TEMSİL
SOCIAL IDENTITIES AND REPRESENTATION
S303.06.03Kimlik ve toplumsal kimlik kavramlarıyla ilgili çalışmalar ders kapsamında incelenmekte ve bu doğrultuda kimliklerin temsillerinin farklı boyutları tartışılmaktadır.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE609SEMİNER DERSİ
SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrencinin bir konuyu araştırması, konuyla ilgili kaynakları taraması ve değerlendirmesi, elde ettiği bilgileri yazılı bir rapor veya makale hâline getirmesi ve topluluk önünde sunmasıdır.It is the student's research on a topic, scanning and evaluating the resources related to the subject, turning the obtained information into a written report or article and presenting it to the community.
HLK628HALKLA İLİŞKİLER VE ETİK
PUBLIC RELATIONS AND ETHICS
S303.06.03Etik kavramının kavramsal hukuksal kişisel ve mesleki açıdan incelenmesi, halkla ilişkilerde etik ve iletişim etiği, toplumsal sorumluluğun teorik ve uygulamadan örneklerle kavratılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.In the content of this course, the concepts of ethics will be analysed in the context of law, individuals and proffesions; ethics in public relations along with communication ethics will be explicated with the examples.
HLK630KÜRESELLEŞME VE HALKLA İLİŞKİLER
GLOBALIZATION AND PUBLIC RELATIONS
S303.06.03Küresel sistem, küreselleşme ve tüketim kültürü, kitle iletişimi, kültür ve kültürün temelleri, kültürlerarası diyalog, iletişim ve kurumsal iletişim, kurumsal iletişimin kültürel boyutu, küreselleşmenin halkla ilişkilere yansımaları, halkla ilişkilere eleştirel yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca ileri düzeyde araştırmaların incelenmesi ve gerçekleştirilmesi amacıyla dönem projeleri hazırlanmaktadır.The content of the course consists of the global system, globalization and consumption culture, mass communication, the foundations of culture and culture, intercultural dialogue, communication and corporate communication, the cultural dimension of corporate communication, the reflections of globalization on public relations, critical approaches to public relations. In addition, term projects are prepared for the purpose of examining and carrying out advanced research.
HLK632HALKLA İLİŞKİLER VE KÜLTÜR KURAMLARI
PUBLIC RELATIONS AND THEORIES OF CULTURE
S303.06.03Ders içeriğinde kültür kavramı, kültür kavramının antropolojik, sosyolojik, semiyolojik ve tarihsel boyutu, kültür kuramlarının dayandığı temeller ve ortaya koyduğu yaklaşımlar ele alınarak halkla ilişkiler bağlamında tartışılacaktır.
HLK634ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER
ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER
S303.06.03Uluslararası halkla ilişkiler, mevcut yaklaşımlar, ilgili teoriler ve dünyadaki örnekler hakkında bilgi vermektir.To give information about international public relations, current approaches, relevant theories and examples in the world.
HLK636MEDYA ÇALIŞMALARI
MEDIA STUDIES
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE600-1DOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00Doktora tez önerisi ve tez içeriği hakkında bilgilendirme.
SBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTARAL QUALIFYING EXAM
Z000.030.00Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.The unit consists of written and oral exams
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşamasıContents of the Course Unit Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-7DOKTORA TEZİ-2
DOKTORA TEZİ-2
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-3TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşamasıThesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-9DOKTORA TEZİ-4
DOKTORA TEZİ-4
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.