English

FACULTY OF LAW-LAW

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF LAW-LAW
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
HUK183ANAYASA HUKUKU- I(GENEL ESASLAR)
ANAYASA HUKUKU- I(GENEL ESASLAR)
Z404.06.04Anayasa hukuku alanının genel teorisi kapsamında anayasa hukukunun kaynakları, siyasi iktidar kavramı, devlet kavramı, devlet biçimleri, anayasa kavramı, asli kurucu iktidar kavramı, tali kurucu iktidar kavramı, kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi, egemenliğin kullanılmasına göre yönetim biçimleri, seçim sistemleri, siyasi partiler, yürütme erki, yasama erki, yargı erki ve bu erkler arasındaki ilişkiler dersin içeriği kapsamındadır.Within the scope of the general theory of the field of constitutional law, the sources of constitutional law, the concept of political power, the concept of state, the forms of state, the concept of the constitution, the concept of primary constituent power, the concept of secondary constituent power, the control of the constitutionality of laws, the forms of government according to the use of sovereignty, electoral systems, political parties, executive power, legislative power, judicial power and the relations between these powers are within the scope of the course.
HUK185İKTİSAT
İKTİSAT
Z303.03.03Giriş Talep, Arz Piyasa Dengesi Esneklik Tüketici Davranışı Milli Gelir ve Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri Tüketim, Tasarruf ve Yatırım
HUK187HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
Z202.03.02Hukukun diger toplumsal davranis kurallarindan farkini ortaya koymak. Normlar hiyerarşini aciklamak. Ozel hukuk- kamu hukuku farkini aciklamak. Ozel hukukun dallarini aciklamak. Kamu hukukunun dallarini aciklamak.
HUK189MEDENİ HUKUK (BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ VE GERÇEK KİŞİLER)
MEDENİ HUKUK (BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ VE GERÇEK KİŞİLER)
Z404.06.04Bu dersin içeriği; Medeni Hukukun temel kavramları, hak, hakkın türleri, medeni hukukun başlangıç hükümleri ve gerçek kişilerdir.
HUK195ROMA HUKUKU
ROMA HUKUKU
Z303.04.03Bu derste Kıta Avrupası özel hukukunun temel esasları ve kurumları anlatılmaktadır. Özellikle kişiler hukuku, aile hukuku, borç ilişkileri konuları üzerinde durulacaktır.In this course, fundamentals and institutions of Continental Europe’s private law are demonstrated. The law of persons, Roman debt relationships and property law will be especially emphasized.
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
HUK1012TÜRK HUKUK TARİHİ
TÜRK HUKUK TARİHİ
Z202.05.02Hukukun doğuşu ve tarihi gelişimi, başta yasama, yürütme ve yargı alanında olmak üzere her türden hukuk kişi ve kuruluşunun tarihteki karşılıklarını, özelliklerini ve etkilerini incelemek, İslamiyet öncesi ve sonrası Türk hukuk sistemini ve özellikleri, Osmanlı Döneminde Şer’i Hukuk-Örfî Hukuk, Devletin Yapısı ve İşleyişi, İslam ve Türk Hukuk Tarihinde Özel ve Kamu Hukuku dallarının görünümü, Vakıflar, Köleler, Osmanlı Hukukunda Gayr-i Müslimler, Tanzimat Sonrası Osmanlı Hukuku konuları ele alınmaktadır.The course unit deals with the origin and historical development of law, all kinds of legal persons and institutions, their counterparts in history, characteristics and effects especially in the field of legislature, executive and judiciary, Turkish legal system and its characteristics before and after Islam, Islamic Law and Sultanic Law in the Ottoman Period, structure and functioning of the state, private and public law in Islamic and Turkish legal history, foundations, slaves, non-moslems in Ottoman law and Ottoman law after the Tanzimat period.
HUK184ANAYASA HUKUKU –II (TÜRK ANAYASA HUKUKU)
ANAYASA HUKUKU –II (TÜRK ANAYASA HUKUKU)
Z404.06.04Osmanlı Türk Anayasal Gelişmeleri kapsamında Türkiye'de anayasal gelişmeler, Temel Hak ve Hürriyetler, Hükümet Sistemi, Yasama, Yürütme, Yargı ve Anayasa Yargısı başlıkları ele alınacaktır.
HUK186MEDENİ HUKUK–II (AİLE HUKUKU)
MEDENİ HUKUK–II (AİLE HUKUKU)
Z404.06.04Bu dersin içeriği; evlenme , , boşanma ,soybağı ve vesayet hükümleriyle ilgilidir.
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
HUK194PARLAMENTO HUKUKU
PARLAMENTO HUKUKU
S202.03.02
HUK196GENEL MUHASEBE
GENEL MUHASEBE
S202.03.02MUHASEBE İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR VE MUHASEBE İŞLEYİŞ ESASLARININ ANLATILMASI
HUK198İSLAM HUKUKU
İSLAM HUKUKU
S202.03.02Hukuk sistemleri arasında İslam Hukuku'nun değişim ve gelişimini ortaya koymak
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO299KAMU MALİYESİ
PUBLIC FINANCE
Z303.03.03Kamu maliyesinin konusu, amaçları, araçları kamu harcamaları, kamu gelirleri, vergiler, vergilemenin amaçları, vergi tekniği, vergileme ilkeleri, vergilerin sınıflandırılması, gelir-gider ve servet vergileri, vergileme ve gelir dağılımı, vergileme ve ekonomik istikrar, vergileme ve iktisadi büyüme konuları ele alınmaktadır.In this course, the subject of public finance, its purposes, means, public expenditures, public revenus, taxes, purposes of taxation, taxation method, taxation principles, classification of taxes, income-expenditure and wealth taxes, taxation and distribution of income, taxation and economic stability and taxation and economic growth will be discussed.
HUK2001BORÇLAR HUKUKU- I (GENEL HÜKÜMLER)
BORÇLAR HUKUKU- I (GENEL HÜKÜMLER)
Z404.06.04Bu ders, borcun kaynağı olarak hukuki işlemler ve özellikle sözleşmeler, borcun ifası, ifa edilmemesi sona ermesi, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme ve özellik gösteren borç ilişkileri ele alınmakta; son olarak da alacağın temliki ve borcun nakli konularını içermektedir.This course unit covers the legal procedures as a source of debt and especially contracts, discharging and not discharging of debt, termination of debt, wrongful acts, unjust enrichment, debt relationships, disposition and transfer of debt.
HUK265İDARE HUKUKU-I (İDARİ TEŞKİLAT-PERSONEL REJİMİ)
ADMINISTRATIVE LAW-I
Z303.05.03İdare hukuku I dersi kapsamında öncelikle tanım, kaynaklar ve idari rejim konuları üzerinde durulmak suretiyle öğrencinin dersin kapsamını kavraması sağlanacaktır. Daha sonra İdarenin görev ve sorumluluklarını ifade eden kamu hizmeti ve kolluk faaliyetleri öğretilecektir. Bu temel hususların devamında idarenin faaliyetlerini gerçekleştirirken yaptığı işlem ve eylemlerin neler olduğu, işlemlerin hukuka uygunluğu ve hukuka aykırılık sebepleri ortaya konacaktır. Son olarak da idarenin sorumluluğu ve sınırları ele alınacaktır.During the course unit of Administrative Law I, topics such as definitions, sources and administrative regime will first of all be explained. Then, public service, which identifies the duties and responsibilities of administration, and law-enforcement activities will be defined. After these basic subjects, procedures and activities that the administration applies, the reaons for the legality and the illegality of these procedures will be demonstrated. Finally, the responsibilities and limitations of the administration will be covered.
HUK281CEZA HUKUKU-I (GENEL HÜKÜMLER)
CEZA HUKUKU-I (GENEL HÜKÜMLER)
Z404.06.04Dersin içeriğini, cezanın amacı, suç politikasının temel ilkeleri olarak kanunilik, kusur ve hümanizm ilkeleri, ceza kanununun yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması ile suç ve yaptırım teorisi oluşturmaktadır. Suç teorisi bağlamında suçun unsurları olarak, maddi unsurlar ve bu çerçevede suçun konusu, suçla korunan hukuki değer, fiil (hareket) netice, neticeli suçlarda nedensellik bağı ve objektif isnadiyet ele alınmaktadır. Manevi unsurlar çerçevesinde kast ve türleri ile taksir ve türlerinin incelenmesinden sonra hukuka aykırılık unsuru ve bu bağlamda hukuka uygunluk nedenleri ele alınmaktadır. Suçun unsurlarından sonra kusur konusu çerçevesinde kusur yeteneği, kusurluluğu kaldıran veya azaltan haller ile mazeret sebepleri irdelenmekte ve son olarak hata halleri anlatılmaktadır.The content of the course consists of the purpose of punishment, the principles of legality, fault and humanism as the basic principles of crime policy, the application of the criminal law in terms of place, time and person, and the theory of crime and sanctions. In the context of crime theory, material elements and, in this context, the subject of the crime, the legal value protected by the crime, the act (action) and the result, causality in consequential crimes and objective attribution are considered as the elements of the crime. After examining intent and its types, negligence and its types within the framework of moral elements, the element of unlawfulness and the reasons for legality in this context are discussed. After the elements of the crime, within the framework of the subject of fault, the ability to be guilty, the situations that remove or reduce the fault, and the reasons for excuse are examined and finally, the cases of fault are explained.
HUK291HUKUK FELSEFESİ
HUKUK FELSEFESİ
Z202.03.02Bilimin ve felsefenin nitelikleri ve birbirleriyle olan ilgisi açıklandıktan sonra, hukukun kültürel işlevini oluşturan adalet değeri incelenmekte ve kısa bir değer teorisi yapılmakta, bunun yanı sıra ahlaki değer niteliğindeki adalete değinilmektedir. Kısaca, ahlakın ne olduğu, ahlaki değerler arasında adalet değerinin yeri ve önemi saptanmaya çalışılmaktadır.
HUK295MİLLETLERARASI HUKUK-I
MİLLETLERARASI HUKUK-I
Z202.04.02Uluslararası hukukun tanımı, Uluslararası hukukun doğuşu ve tarihçesi, Uluslararası topluluk kavramı, Uluslararası hukukun kaynakları ve Antlaşmalar hukuku, Uluslararası hukuk- ulusal hukuk ilişkisi, Uluslararası hukuk kişileri ve Tanıma, Ülke kavramı ve Uluslararası hukukta yetki konuları işlenmektedir.The definition of international law, the origin and history of international law, the concept of the international community, the sources of international law and the law of treaties, the relationship between international law and domestic law, international personality and recognition and jurisdiction in international law are covered.
HUK2007AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU
S202.03.02Avrupa'nın bütünleşmesi girişimleri ve Avrupa Topluluklarının ortaya çıkışının anlatılması, Avrupa Topluluklarının kurucu antlaşmaları ve Tadil Antlaşmaları (Avrupa Tek Senedi, Maastricht Antlaşması, Amsterdam Antlaşması, Nice Antlaşması, Lizbon Antlaşması), Avrupa Birliği'nin genişleme süreci ve üyelik, AB üyeliğinden çekilme ve Brexit, Avrupa Birliğinin kurumları ve görevleri, Avrupa Birliği Hukukunun kaynakları ve özellikleri, Avrupa Birliği'nin ortak pazar niteliği ve serbestlikler, Ortak dış ve güvenlik politikası, Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileriExplaining the European integration attempts and the emergence of the European Communities, the founding treaties of the European Communities and the overview of the most important EU treaties (founding treaties, treaty amendments, Lisbon Treaty, etc), the enlargement process of the European Union and membership, withdrawal from EU membership and Brexit, the institutions and duties of the European Union, the resources and characteristics of the European Union Law, Common foreign and security policy, European Union and Turkey relations.
HUK241KRİMİNOLOJİ
CRIMINOLOGY
S202.03.02Bu derste, bir suç bilimi olarak kriminoloji, tarihi gelişimi, metodları ve önemi anlatıldıktan sonra, suçluluğun bireysel ve sosyal faktörleri, suç ve suçlu türleri, ceza ve güvenlik tedbirleri ve bunların infaz rejimleri ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.This course identifies criminology as a crime science, its historical development, methods and importance, individual and social factors of crime, crime and criminal types, penalty and security measures and enforcement regimen of these are explained in a detailed way.
HUK243LEGAL TERMINOLOGY-I
LEGAL TERMINOLOGY-I
S202.03.02Dersin içeriği, öncelikle Türkçe Hukuk Başlangıcı dersinde olduğu gibi, hukukun tanımı, kaynakları, dünyadaki temel hukuk sistemleri, hukukun temel ayrımı gibi konulardır. Daha sonra, özel hukuk-kamu hukuk ana alt başlıkları altında hukukun bölümlerine girilerek, her hukuk disiplininde kullanılan temel kavramlar anlatılacaktır.The content of the course, first course, Introduction to Law, as Turkish law, the definition, sources, basic legal systems in the world of law, fundamental issues such as discrimination. Then, the private law-public law under the headings of the main sub-sections of the law by entering, all the basic concepts used in the discipline of law will be discussed.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK2002BORÇLAR HUKUKU- II (GENEL HÜKÜMLER)
BORÇLAR HUKUKU- II (GENEL HÜKÜMLER)
Z404.06.04Bu derste, borcun kaynağı olarak hukuki işlemler ve özellikle sözleşmeler, borcun ifası, ifa edilmemesi, sona ermesi, sebepsiz zenginleşme ve özellik gösteren borç ilişkileri ele alınmakta; son olarak da borç ilişkilerinde taraf değişiklikleri konusunu içermektedir.
HUK2004CEZA HUKUKU-II (GENEL HÜKÜMLER)
CEZA HUKUKU-II (GENEL HÜKÜMLER)
Z404.06.04Dersin içeriğini; genel itibariyle ceza hukuku genel hükümler bilgisi oluşturmakla; suçun özel görünüş biçimleri, cezalandırılabilirliğin suçun unsurları dışında kalan şartları ve yaptırım teorisi oluşturmaktadır.Content of the course; By creating knowledge of general provisions of criminal law in general; The special appearance forms of the crime, the conditions of punishability other than the elements of the crime, and the theory of sanction constitute.
HUK266İDARE HUKUKU-II
ADMINISTRATIVE LAW-II
Z303.05.03Bu dersin kapsamında öncelikle devletin merkez yönetim ve yerinden yönetim teşkilatları ele alınacaktır. İdari teşkilatın genel yapısından sonra organlarının oluşumları, yönetimleri, görev ve yetkileri konu edilecektir. Devamında kamu hizmetini yerine getiren kamu görevlileri ve statüleri anlatılacaktır. Dersin ikinci ana başlığını idarenin yargısal denetimi oluşturmaktadır. Bu kapsamda idari yargı ve örgütünün gelişimi, idari dava türleri olan iptal davası ve tam yargı davası ele alınacaktır. Son olarak iptal ve tam yargı davalarında verilen teorik bilgiler ışığında idari yargılama usulü anlatılacaktır. Ayrıca dersin teorik çerçevesi her derste verilen güncel olaylar ve mahkeme kararları ile somutlaştırılacaktır.In this course, central government and local administration organizations will first be explained. After the general structure of administrative organization, the formation of bodies, their administration, duties and authorities will be covered. Government officials, who provide public service, and their statuses will then be defined. Judicial review of administration constitutes the second main topic of the course unit. The development of administrative law and its organization, nullity suits and full remedy sits, which are types of administrative suits, will be discussed in this context. Lastly, administrative jurisdiction procedures will be explained in the light of the theoretical information identified in nullity suits and full remedy actions. Besides, the theoretical framework of this course will be materialized through current events and court decisions.
HUK270YARGI ETİĞİ VE TARAFSIZLIK
YARGI ETİĞİ VE TARAFSIZLIK
Z202.02.02Yargı Etiği ve Tarafsızlık dersinde “etik”, “ahlâk” ve “yargı etiği” kavramları, bir davranışın veya eylemin etik olup olmadığını pratik bakımdan analiz etme ve değerlendirme yöntemleri, yargı etiğinin tarihi ve felsefi temelleri, yargı etiği ilkelerinin evrenselliği, ulusal ve uluslararası kaynakları, Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulu’nun yapısı ve işleyişi, karşılaştırmalı hukukta yargı etiği ile ilgili gelişmeler, yargı etiği ilkelerinin yurt içinde ve yurt dışındaki yüksek mahkemeler ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında nasıl yorumlandığı ve değerlendirildiği ele alınacaktır. Yine bu ders kapsamında yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleri incelenecektir.
HUK286MİLLETLERARASI HUKUK-II
MİLLETLERARASI HUKUK-II
Z202.04.02
HUK292HUKUK SOSYOLOJİSİ
HUKUK SOSYOLOJİSİ
Z202.02.02Hukukun gelişme ve değişme yasalarını ortaya koymak.
HUK294SİYASİ TARİH
SİYASİ TARİH
Z202.02.02Siyasi tarih kavramının ne olduğu, siyasi tarih bakımından önemli sayılabilecek gelişmeler M.Ö. 7000’lerden itibaren incelenmektedir. M.S. XIV. yüzyılın neden “dönüm noktası” ve dolayısıyla “başlangıç” sayılabileceği anlatılmaktadır. Ardından, 1789 Fransız Devrimi'ne kadar olan dönem incelenmektedir. 1789 Fransız Devrimi’nden sonra XIX. yüzyılın neden “Avrupa Yüzyılı” olduğu üzerinde durulmaktadır.
HUK2008KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ
S202.03.02Ders içeriğini, amacıyla uyumlu olarak, Türk Kamu İhale Hukuku'nun temel kanunları, ilgili kanunlara bağlı yönetmelik ve ikincil mevzuatı ve yargı içtihatları kapsamında Danıştay kararlarının incelenmesi oluşturmaktadır.
HUK296ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
S202.03.02
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK3001CEZA HUKUKU- I (ÖZEL HÜKÜMLER)
CEZA HUKUKU- I (ÖZEL HÜKÜMLER)
Z202.03.02
HUK3007İDARİ YARGI -I
İDARİ YARGI -I
Z202.03.02İdari Yargılama Usulü Kanunu ile Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararları
HUK3021MEDENİ USUL HUKUKU-I
MEDENİ USUL HUKUKU-I
Z303.04.03
HUK3023TİCARET HUKUKU-I (TİCARİ İŞLETME)
TİCARET HUKUKU-I (TİCARİ İŞLETME)
Z303.04.03Ticari işletme hukuku çerçevesinde ticari işletme kavramı, ticari iş, tacir, ticari dava, ticaret sicili ve ticari defterler, ticari işletmeye bağlı yardımcılar ve çeşitli aracılık faaliyetleri, haksız rekabet, marka, cari hesap ve fikri sinai mülkiyet hakları konuları ele alınmaktadır.Topic such as the concept of business firm, business transaction, trader, commercial lawsuit, trade registry and commercial books, assistants affiliated with business firms and various intermediation activities, unfair competition, brand and current account will be discussed in terms of commercial law.
HUK3027GENEL KAMU HUKUKU
GENEL KAMU HUKUKU
Z202.03.02Antik yunan ve roma dönemi siyasi düşüncesinden itibaren devletin ortaya çıkışını inceledikten sonra, ortaçağ düşüncesinde devlete bakmak ve feodal çağdan modern çağa geçerken ortaya çıkan Aydınlanma Dönemi ile modern siyasi düşünceleri incelemek, modern devletin günümüzdeki durumu ve eleştirisi. İnsan hakları alanında ise, hak, hürriyet, eşitlik, demokrasi gibi temel kavramların; hakların tarihçe ve sınıflandırma, sınırlanma ve güvenceye alma, siyasal sistemlere göre farklılıklar gibi temel konu ve esaslarının irdelenmesi.After reviewing the ancient Greek and Roman times the state's emergence from political thought in medieval thought the look to the state and the feudal era to examine contemporary political thought with the period the Enlightenment when switching to the modern age, condition and criticism of today's modern state. In the area of human rights, rights, freedom, equality, the basic concepts such as democracy; rights history and classification, and to safeguard limited, study of the basic concepts and principles such as differences in political systems.
HUK3029İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
Z202.02.02İnsan haklarının hem ulusal hem uluslararası alanda korunması ve güvence altına alınması konularını içerir. Sosyal ve ekonomik haklar bağlamında uluslararası çalışma örgütü, Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye ile ilişkileri incelenir. Avrupa insan hakları sözleşmesi, kurumsal yapısı, denetimi mekanizması ve Türkiye'ye etkisi anlatılır.The course covers the topics of ensuring the protection of human rights both in national and international arena. International Labor Organization, European Social Charter and their relationships with Turkey will be discussed in terms of social and economic rights. European Convention on Human Rights, its organizational structure, supervision mechanism and its effects on Turkey will be analyzed.
HUK355BORÇLAR HUKUKU-I (ÖZEL HÜKÜMLER)
OBLIGATION LAW-I (SPECIAL PART)
Z303.04.03Ders kapsamında temlik borcu doğuran sözleşmeler, teminat borcu doğuran sözleşmeler, iş görme borcu doğuran sözleşmeler, ortaklık sözleşmeleri, kullandırma borcu doğuran sözleşmeler, muhafaza borcu doğuran sözleşmeler, sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler anlatılacak ve uygulamayı daha iyi kavratmak amacıyla pratik çalışmalar yapılacaktır.During this course agreements bearing obligations for transfer, collateralization, acting, partnership agreements, agreements bearing obligations for use of property, retention obligation will be discussed.
HUK357EŞYA HUKUKU-I
PROPERTY LAW-I
Z303.04.03Bu dersin kapsamında öncelikle ayni hak kavramı incelendikten sonra sırasıyla zilyetlik ve tapu sicili incelenmektedir.First of all, the concept of real right, possesion and land registry, ownership and on-ownership rights will be covered respectively. Condominium ownership is also included in the content of this course.
HUK347LEGAL TERMINOLOGY-II
LEGAL TERMINOLOGY-II
S202.03.02Dersin içeriği, kamu hukuku alanında İngilizce temel kavramlar ve temel çeviri teknikleridir.Basic English concepts in public law and basic translation techniques are discussed.
HUK349TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
S202.03.02Tüketici sözleşmelerinin özellikleri , tüketicinin ayıplı mal ve hizmete karşı korunması için sahip olduğu haklar,tüketici kuruluşları, tüketici mahkemeleri ile ilgili bilgiler verilir.Information about the features of consumer agreements, rights that consumers have in case of defective goods and services, consumer organizations and consumer courts will be provided.
HUK379BİLİŞİM HUKUKU
BİLİŞİM HUKUKU
S202.03.02Ders kapsamında genel olarak dijital devrim incelenecek, bunun hukuka etkileri olumlu ve olumsuz boyutlarıyla irdelenecek, yapay zekaların gelişimi ve yapay zekaların hukuki sorumluluğuna değinilecektir. Ardından derste öğrencilerin sunum ve katkıları doğrultusunda siber savaş, siber taciz, siber terörizm gibi özel konulara dair detaylı inceleme yapılacaktır.
OHK301BORÇLAR HUKUKU GÜNCEL UYGULAMA VE TARTIŞMALARI
OBLIGATIONS LAW CURRENT ENFORCEMENT AND DISCUSSIONS
S202.03.02Bu ders ile özel hukuk ilişkilerinde karşılaşılan sorunlar incelenecek ve tartışılacaktır.With this course, the problems of privat law relatioans will be examined and discussed.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK3002HUKUK KLİNİKLERİ-I
HUKUK KLİNİKLERİ-I
Z202.03.02A) Sanal (farazi) dava-duruşma, B) Makale-el kitapçığı-broşür-dava dilekçesi yazımı, C) Gerçek müvekkil, Yurttaş-Başvurucu Kliniği, D) Street Law (Herkes için Hukuk Kliniği)
HUK3008İDARİ YARGI –II
İDARİ YARGI –II
Z202.03.02İdari Yargılama Usulü Kanunu ile Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararları
HUK3016VERGİ HUKUKU
VERGİ HUKUKU
Z202.02.02Vergi hukukunun kaynakları, vergilendirme ilkeleri, vergilendirme süreci,vergi hukukuna ilişkin temel kavramlar.Sources of tax law, taxation principles, taxation process, basic concepts of tax law.
HUK352MEDENİ USUL HUKUKU-II
CIVIL PROCEDURE LAW-II
Z303.04.03Yargılama sürecinin nasıl başlayacağı, Medeni Usûl Hukuku'nun yargı çeşitleri içerisindeki yeri, mahkeme teşkilatı, mahkemelerin görev ve yetkisi, hakimin reddi ve genel mahkeme ile özel mahkeme ilişkileri anlatılır. Ayrıca mahkemelere yardımcı organlar, davanın açılması, deliller, yargılama ve hüküm hakkı gibi konular incelenir.The start of the judicial process, the significance of Law of Civil Procedure among jurisdiction types, organization of a court, duties and authorities of courts, recusation and the relationships between general courts and private courts are explained. Besides, topics such as supporting bodies of courts, litigation, evidences, proceedings and judgment are discussed.
HUK354TİCARET HUKUKU-II (ORTAKLIKLAR HUKUKU)
COMMERCIAL LAW-II
Z303.04.03Ortaklıklar hukukunda adi ortaklık, ticaret ortaklıklarının genel hükümleri, kollektif, kommandit, anonim ve limited ortaklıkların kuruluşu, organları, ortaklar arasında değişiklikler, ortakların hak ve yükümlülükleri, ortaklığın sona ermesi gibi başlıklar ele alınmaktadır.Topics such as ordinary partnership, general provisions of commercial partnerships, establishment of collective, commandite, incorporated and limited partnerships, bodies, changes between partners, rights and responsibilities of partners and termination of a partnership will be covered in corporate law.
HUK356BORÇLAR HUKUKU-II (ÖZEL HÜKÜMLER)
OBLIGATION LAW-II (SPECIAL PART)
Z303.04.03Ders kapsamında temlik borcu doğuran sözleşmeler, teminat borcu doğuran sözleşmeler, iş görme borcu doğuran sözleşmeler, ortaklık sözleşmeleri, kullandırma borcu doğuran sözleşmeler, muhafaza borcu doğuran sözleşmeler, sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler anlatılacak ve uygulamayı daha iyi kavratmak amacıyla pratik çalışmalar yapılacaktır.During this course agreements bearing obligations for transfer, collateralization, acting, partnership agreements, agreements bearing obligations for use of property, retention and obligation will be covered.
HUK358EŞYA HUKUKU-II
PROPERTY LAW-II
Z303.04.03Özel bir kanunla düzenlenmiş olan kat mülkiyeti kavramı ile kat irtifakı kavramı ile mülkiyet haricindeki aynî haklar, yani sınırlı aynî haklar ile fikri sinai mülkiyet hakları üzerinde durulacaktır.The concept of condominium ownership which is formulated by a special law, the concept of real property easement and real rights except property, i.e. limited real rights will be discussed.
HUK392CEZA HUKUKU-II (ÖZEL HÜKÜMLER)
CEZA HUKUKU-II (ÖZEL HÜKÜMLER)
Z202.03.02
HUK340REKABET HUKUKU
COMPETITION LAW
S202.03.02Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun kaynakları ve Avrupa Topluluğu rekabet hukuku ile ilişkisi, kanunun uygulama alanı, rekabete aykırılık teşkil eden haller, bu kapsamda rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birlikleri kararları, bunlara ilişkin muafiyet türleri ve şartları, hâkim durumun kötüye kullanılması, teşebbüsler arası birleşmeler ve devralmalar, rekabet ihlalinin yaptırımları gibi konuları içermektedir.This course unit includes sources of the Act on the Protection of Competition and its relationship with European Community competition law, application of the law, conditions that are contrary to competition, agreements which limit competition within this framework, parallel behavior and decisions of associations of undertakings, exemption types and conditions related to these, abuse of dominant position, merging and acquisitions between enterprises, sanctions for competition infringement.
HUK366KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BİLGİ EDİNME
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BİLGİ EDİNME
S202.03.02
HUK396MARKA HUKUKU
MARKA HUKUKU
S202.03.02
OHK302İDARE HUKUKU GÜNCEL UYGULAMA VE TARTIŞMALARI
ADMINISTRATIVE LAW CURRENT ENFORCEMENT AND DISCUSSIONS
S202.03.02İdare Hukuku ile ilgili literatürün ve mahkeme kararlarının araştırılması, başka ülke örneklerinin incelenmesi, öğrencilere tartışmalı konularla ilgili güncel sorunların analiz edilebileceği konuların paylaştırılması, ödev ve sunumlar bu şeklinde konuların tartışılmasının sağlanması.Investigating the literature and court decisions related to Administrative Law, examining the examples of other countries, sharing the issues in which current problems about the controversial issues can be analyzed, and homework and presentations are discussed.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK4013MİRAS HUKUKU –I
MİRAS HUKUKU –I
Z202.03.02Miras hukukunun temel kavramları, yasal ve atanmış mirasçılık, şekli ve maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar, saklı pay ve tasarruf özgürlüğü, mirasın açılması ve paylaştırılması konuları ele alınmaktadır.The basic concepts of inheritance law, legal and appointed inheritance, death-related dispositions in form and material, hidden share and freedom of savings, opening and sharing of inheritance are discussed.
HUK453MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK-I (VATANDAŞLIK VE YABANCILAR)
INTERNATIONAL PRIVATE LAW-I (CITIZENSHIP AND FOREIGNERS)
Z303.04.03Vatandaşlık hukukuna hakim olan temel ilkeler, vatandaşlığın tanımı, kazanılması ve kaybı konuları ele alınır. Yabancıların Türkiye'deki temel hak ve özgürlükleri, yabancı yatırımlar, göç ve iltica konuları incelenir. Farklı yasal mevzuatta yabancılarla ilgili yer alan düzenlemeler hakkında bilgi verilir.Basic principles governing the citizenship law, the definition of citizenship, its acquisition and loss are covered. The issues related to basic rights and freedoms of foreigners in Turkey, foreign investment and migration are to be dwelled on. Information on foreigner rights in other legislation is provided.
HUK455İCRA VE İFLAS HUKUKU-I
EXECUTION AND BANKRUPTCY LAW-I
Z303.04.03Bir özel hukuk alacağına alacaklısının kavuşması prosedüründeki hukuken öngörülmüş ve takip edilmesi zorunlu aşamaları tahlil edilmektedir.The course unit discusses the obligatory processes that should be followed in line with laws as part of collecting receivables.
HUK457KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
COMMERCIAL PAPER
Z202.03.02Derste, Kıymetli Evrak Hukuku'nun temel ilkeleri, kambiyo senetleri ve emtia senetleri incelenmektedir.Basic principles of Securities Law, bills of Exchange and commodity bills are analyzed in this course.
HUK459SİGORTA HUKUKU
INSURANCE LAW
Z202.03.02Sigorta mevzuatı AB yönergeleri ile karşılaştırmalı olarak incelencektir. Sigorta kavramı, sigortanın önemi ve tarihi gelisimi, sigortacılık işi yapan kurumlar, sigorta şirketlerinin kontrolü, sigorta sözlesmesi, sigorta türleri (mal sigortası, yangın sigortası, karada ve iç sularda tasıma rizikolarına karsı sigorta, zirai sigorta, hırsızlığa karsı sigorta, can sigortası,deniz rizikolarına karsı sigorta), sigortalının borçları,sigorta himayesinin sınırları, rizikonun ve zararın kapsamı, zararın ödenmesi, bu derste incelenecek konular arasındadır.Insurance regulations will be comparatively analyzed with EU regulations. The concept of insurance, the importance and historical development of insurance, corporations engaging in insurance business, supervision of insurance companies, insurance contracts, insurance types (property insurance, fire insurance, insurance for carriage of goods by land or inland waters carriage, agricultural insurance, burglary insurance, life insurance, insurance of sea risks), debts of insurance holder, limitations to insurance coverage, scope of risk and loss and indemnification are among the topics which will be covered in this course.
HUK461CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU-I
CRIMINAL PROCEDURE-I
Z303.04.03Ceza Kanununun uygulanmasına ilişkin bir derstir. Bu dersin kapsamında, ceza mahkemelerinin yetki ve görevleri, ceza hakiminin davaya bakmaması ve reddi, tefhim ve tebliğ, süreler ve eski hale iade, tanıklar, bilirkişi ve keşif, zabıt ve arama, tutuklama, yakalama ve salıverme, savunma, kamu davası, duruşma, tahkikat, kanun yolları, şahsi dava, müdahale yoluyla dava ve kanun yolları gibi konular ele alınmaktadır.In this course, topics such as duties and powers of criminal courts, a criminal judge’s not hearing and dismissing a case, pronouncement and notification, durations and recoveries, witnesses, expert and discovery, procceding and inquiry, custody, arrest and release, civil lawsuit, hearing, inquiry, legal means, individual lawsuit, intervention lawsuit and legal means are discussed.
HUK487İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU I
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU I
Z303.03.03İş Hukukunun doğuşu, kaynakları, ilkeleri, iş yargısı, İş Hukukunun temel kavramları, İş Kanunun kapsamı, iş sözleşmesi, sosyal güvenlik hukukuThe existing of the Labor Law, its sources, principles, labour judgment, the basic concepts of the Labour Law, the scope of the Labour Law, the employment contract, social security law
HUK497HUKUK KLİNİKLERİ-II
HUKUK KLİNİKLERİ-II
Z202.03.02Hukuki problemlerin çözümlenmesi
HUK435SERMAYE PİYASASI HUKUKU
CAPITAL MARKET LAW
S202.03.02Sermaye piyasası kavramı, sermaye piyasası araçları, hisse senedi tahvil, intifa senedi ve katılma intifa senedi, kar-zarar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları, banka bonoları ve banka garantili bonolar, varlığa dayalı menkul kıymetler, sermaye piyasası araçlarının halka arzı, kaydileştirme, halka açık anonim ortaklık kavramı, hisse senetleri halka arzedilen anonim ortaklık, hisse senetleri halka arzedilmiş sayılan anonim ortaklık, aracı kurumlar, sermaye piyasası faaliyetleri konularını içerir.This course unit includes topics such as the concept of capital market, capital market instruments, equity securities, bonds, dividend share and participating preferred stock, profit and loss sharing notes, commercial papers, bank bills and bank guaranteed bills, asset-backed securities, public offering of capital market instruments, dematerializing, the concept of publicly-held corporation, incorporated companies whose equities are publicly offered, incorporated companies whose equities are deemed to be publicly offered, intermediaries and capital market activities.
HUK475COMPARATIVE LAW
COMPARATIVE LAW
S202.03.02
HUK489ŞİRKET BİRLEŞME VE BÖLÜNMELERİ
ŞİRKET BİRLEŞME VE BÖLÜNMELERİ
S202.03.02Ders kapsamında şirket birleşme ve bölünme kavramları, birleşme türleri, birleşme işlemleri, birleşmenin hükümleri, bölünme türleri, bölünme işlemleri, bölünmenin hükümleri icelenecektir.Within the scope of the course, the concepts of merger and division, merger types, merger transactions, merger provisions, division types, division transactions, division provisions will be covered.
OHK401CEZA HUKUKU GÜNCEL UYGULAMA VE TARTIŞMALARI
CRIMINAL LAW CURRENT ENFORCEMENT AND DISCUSSIONS
S202.03.02Dersin içeriğini ceza hukukuna ilişkin güncel tartışmalar oluşturur.The content of the course is latest discusses about ciriminal law.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK4012ADLİ TIP
ADLİ TIP
Z202.03.02Adli tıp, olay yeri inceleme gibi kriminalistik konular, adli psikiyatri, adli toksikoloji, adli balistik, adli kimya, adli biyoloji gibi bilim dalları konularını içerir.
HUK4014MİRAS HUKUKU - II
MİRAS HUKUKU - II
Z202.03.02Miras hukukunun temel kavramları, özellikle yasal ve atanmış mirasçılık, şekli ve maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar, saklı pay ve tasarruf özgürlüğü, mirasın açılması ve paylaştırılması konuları ele alınmaktadır.The basic concepts of inheritance law, especially legal and appointed inheritance, death-related dispositions in form and material, hidden share and freedom of savings, opening and distribution of inheritance are discussed.
HUK454MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK-II (KANUNLAR İHTİLAFI)
INTERNATIONAL PRIVATE LAW-II (LAW DISPUTES)
Z303.04.03Milletlerarası Özel Hukuk II dersi iki ana hukuk disiplinini ihtiva etmektedir. Bunlar Kanunlar İhtilafı Hukuku ve Milletlerarası Usul Hukukudur. Kanunlar ihtilafında bağlama kuralı, bağlama noktası ve bağlama konusu ile MÖHUK'un herbir yabancılık unsuru içeren olayla ilgili getirmiş olduğu somut bağlama kurallarının neler olduğu üzerinde durulur. Milletlerarası yetki konusunda ise, uluslararası yetkili mahkeme, yetki sözleşmeleri, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi ile konuyla ilgili uluslararası sözleşmeler üzerinde durulmaktadır.International Private Law II course includes two main law disciplines. These are conflict of laws and international procedural law. When conflict of law is in question, the issues to be dealt with are the tie down point, tie down issue and concrete tie down rules enforced by MÖHUK concerning the issues that contain foreignness element. And when international authority is in question, the issues to be dealt with are; international court of competent jurisdiction, authority contracts, foreign court, recognizing the decisions of the judge, enforcement and relevant international conventions.
HUK468CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU-II
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU-II
Z303.04.03
HUK470İCRA İFLAS HUKUKU II
İCRA İFLAS HUKUKU II
Z303.04.03
HUK472DENİZ TİCARETİ HUKUKU
DENİZ TİCARETİ HUKUKU
Z202.03.02
HUK474İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU II
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU II
Z303.03.03Sendikalar Hukuku, Topu İş Sözleşmesi, Grev, Lokavt, Sosyal Güvenlik Hukuku
HUK490HUKUK KLİNİKLERİ-III
HUKUK KLİNİKLERİ-III
Z202.03.02A) Sanal (farazi) dava-duruşma, B) Makale-el kitapçığı-broşür-dava dilekçesi yazımı, C) Gerçek müvekkil, Yurttaş-Başvurucu Kliniği, D) Street Law (Herkes için Hukuk Kliniği)
HUK416TIP HUKUKU
MEDICAL LAW
S202.03.02Dersin içeriğini, tıbbi müdahale ilişkisi ve bu ilişkiden kaynaklanan taraf borçları ile sorumlulukların belirlenmesi, insan sağlığını ilgilendiren çeşitli kavram ve kurumlar üzerinde durulması ve bunlarla ilgili hukuki düzenlemelerin ele alınması oluşturmaktadır.The course unit covers medical intervention and the liabilities of parties arising from this relationship, concepts and institutions related to human health and laws and regulations about these elements.
HUK430İNFAZ HUKUKU
EXECUTION LAW
S202.03.02İnfaz Hukuku'nun içeriği ve Ceza Hukuku ile ilişkisi.Content of Law on Criminal Execution and its relationship with criminal law.
HUK460HUKUK MESLEĞİNE HAZIRLIK III
HUKUK MESLEĞİNE HAZIRLIK III
S202.03.02
OHK402İŞ HUKUKU GÜNCEL UYGULAMA VE TARTIŞMALARI
LABOUR LAW CURRENT ENFORCEMENT AND DISCUSSIONS
S202.03.02İş hukuku konusundaki güncel gelişmelerRecent developments in labor law
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.