English

FACULTY OF LAW-LAW

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF LAW-LAW
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
EKO199EKONOMİ
ECONOMY
Z202.03.02Bu ders; fiyat teorisi, esneklik, tüketici teorisi, üretim teorisi; maliyetler, tam rekabet piyasası ve firma dengesi, eksik rekabet piyasaları, fiyat teorisinin analizi, üretim faktörleri analizi, gelir dağılımı konularını içerir.This course unit includes the theory of price, flexibility, consumer and production, costs, perfect competition market and the equilibrium of the firm, imperfect competition markets, the analysis of the theory of price, the analysis of factors of production and income distribution.
HUK159MEDENİ HUKUK-I (GİRİŞ-KİŞİLER)
CIVIL LAW-I (INTRODUCTION TO CIVIL LAW-LAW OF PERSONS)
Z303.05.03Bu dersin içeriği; Medeni Hukukun temel kavramları, hak, hakkın türleri, medeni hukukun başlangıç hükümleri, gerçek ve tüzel kişilerdir.Basic concepts of civil law, right, types of right, introductory provisions of civil law, real and legal persons are discussed in this course.
HUK169ROMA ÖZEL HUKUKU
ROMAN PRIVATE LAW
Z303.04.03Bu derste Kıta Avrupası özel hukukunun temel esasları ve kurumları anlatılmaktadır. Özellikle şahıs hukuku, Roma borç ilişkileri, eşya hukuku konuları üzerinde durulacaktır.In this course, fundamentals and institutions of Continental Europe’s private law are demonstrated. The law of persons, Roman debt relationships and property law will be especially emphasized.
HUK171HUKUK BAŞLANGICI
INTRODUCTION TO LAW
Z303.04.03Bu derste, hukuk bilimi ana hatları ile öğrenciye tanıtılacak, çeşitli hukuk ekolleri açısından hukukun tanımı, hukukun kaynakları ve farklı hukuk kaynakları arasındaki ilişkiler, hukuk kurallarının yer, zaman, konu, kişi, anlam yönlerinden uygulanması üzerinde durulacaktır. Ayrıca, hukuki kavram ve kurumlar, hukuki yaptırımlar; hukukun bölümleri, hukuki olay, eylem ve işlemler; “kişi kavramı”, hukukta haklar ve ödevler, yetkiler ve sorumluluklar açıklanacaktır. Yargı örgütü, görev ve yetki ile normlar hiyerarşisi de ders kapsamındadır.In this course, the science of law will be presented to students with its main features and the definition of law in terms of various law ecoles, the sources of law and the relationships between different law sources and the application of legal rules in terms of place, subject, person and meaning. Besides, legal concepts and institutions, legal sanctions, the divisions of law, legal events, actions and procedures, “the concept of person”, rights and liabilities in law, authorizations nd responsibilities will be explained.
HUK173ANAYASA HUKUKU-I (GENEL ESASLAR)
CONSTITUTIONAL LAW-I (GENERAL PRINCIPLES)
Z303.06.03Bu ders; anayasa kavramı, anayasacılık hareketleri, kurucu iktidar, anayasa yargısı, devlet, devlet şekilleri, kuvvetler ayrılığı, hükümet sistemleri, demokrasi, seçim, temel hak ve hürriyetler konularını içerir.This course unit includes the concept of constitution, constitutional movements, founding government, constitution judgment, state, state forms, separation of powers, government systems, democracy, election and fundamental rights and freedoms.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
HUK158MEDENİ HUKUK-II (AİLE HUKUKU)
CIVIL LAW-II (FAMILY LAW)
Z303.05.03Aile hukukuna giriş, nişanlanma (hükümleri, sona ermesi korunması), evlenme (şartları evlenme engelleri, hükümleri, sona ermesi), mal rejimleri, yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma, hısımlık, evlat edinme, velayet ve vesayet konuları ele alınmaktadır.The course unit covers introduction to family law, engagement (provisions, termination and protection), marriage (conditions, impediment, provisions, termination), property regimes, property participation as a legal regime, kinship, adoption, guardianship and guardianship issues.
HUK168TÜRK HUKUK TARİHİ
HISTORY OF TURKISH LAW
Z202.04.02Tarihteki ilk Türk devletlerinden başlayarak 1926 da Medeni Kanunun kabulüne kadar olan süreçte hukuk kurallarının ve hukuki kurumların gelişim sürecini incelemek dersin ana konusudur. Bu çerçevede İslamiyet öncesi dönem kısaca incelendikten sonra Osmanlı hukuk sistemi –İslam Hukuku Örfi hukuk ayrımı-, devlet teşkilatı, adliye teşkilatı, Osmanlı’da gayrimüslimler, ceza hukuku, kölelik, vakıflar, aile hukuku, Mecelle ve Hukuk-ı Aile Kararnamesi, Osmanlı arazi sistemi ve Osmanlı Hukukunun Tanzimat sonrası yaşadığı değişimler ele alınmaktadır.Starting date of the first Turkish state in 1926, the civil law of the process until the adoption of the law and legal institutions to examine the development of the main topics of the course. After the pre-Islamic Within this framework period briefly examined Ottoman legal system-Islam Law Customary law ayrımı-, state organization, court organization, the non-Muslims in the Ottoman Empire, criminal law, slavery, trusts, family law, Mecelle and Law-i family Decree, Ottoman land change the system and age of the Ottoman law are dealt with after the Tanzimat.
HUK172GENEL KAMU HUKUKU
GENERAL PUBLIC LAW
Z303.05.03Antik yunan ve roma dönemi siyasi düşüncesinden itibaren devletin ortaya çıkışını inceledikten sonra, ortaçağ düşüncesinde devlete bakmak ve feodal çağdan modern çağa geçerken ortaya çıkan Aydınlanma Dönemi ile modern siyasi düşünceleri incelemek, modern devletin günümüzdeki durumu ve eleştirisi. İnsan hakları alanında ise, hak, hürriyet, eşitlik, demokrasi gibi temel kavramların; hakların tarihçe ve sınıflandırma, sınırlanma ve güvenceye alma, siyasal sistemlere göre farklılıklar gibi temel konu ve esaslarının irdelenmesi.After reviewing the ancient Greek and Roman times the state's emergence from political thought in medieval thought the look to the state and the feudal era to examine contemporary political thought with the period the Enlightenment when switching to the modern age, condition and criticism of today's modern state. In the area of human rights, rights, freedom, equality, the basic concepts such as democracy; rights history and classification, and to safeguard limited, study of the basic concepts and principles such as differences in political systems.
HUK174ANAYASA HUKUKU-II (TÜRK ANAYASA HUKUKU)
CONSTITUTIONAL LAW-II (TURKISH CONST. LAW)
Z303.06.03Osmanlı İmparatorluğu’nda Cumhuriyet dönemine kadar geçen süre içinde gerçekleşen anayasal gelişmeler, Cumhuriyet dönemi anayasaları, 1982 Anayasası’nın hazırlanması, 1982 Anayasasında yer verilen “temel ilkeler,” Türk anayasa düzeninde temel hak ve özgürlüklerin yeri, yasama, yürütme ve yargı erklerinin düzenleniş tarzları, güçler ayrılığı ve güçler dengesi ve Anayasa yargısı bu ders kapsamında işlenmektedir.The constitutional developments from the Ottoman Empire until the Republic, constitutions of the Republican period, the preparation of 1982 Constitution, “basic principles” in 1982 Constitution, the significance of fundamental rights and freedoms in Turkish constitutional system, the arrangement of legislative, executive and judicial branches, separation of powers, balance of powers and constitutional judgment are discussed in this course unit.
HUK176YARGI ETİĞİ VE TARAFSIZLIK
JUDICIAL ETHICS AND IMPARTIALITY
Z021.02.02Hakimlik, savcılık, avukatlık ve arabuluculuk etik meslek ilkeleri ve bilirkişilik etik ilkeleriJudicial, prosecution, advocacy and mediation ethical professional principles and expert ethical principles
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO299KAMU MALİYESİ
PUBLIC FINANCE
Z303.03.03Kamu maliyesinin konusu, amaçları, araçları kamu harcamaları, kamu gelirleri, vergiler, vergilemenin amaçları, vergi tekniği, vergileme ilkeleri, vergilerin sınıflandırılması, gelir-gider ve servet vergileri, vergileme ve gelir dağılımı, vergileme ve ekonomik istikrar, vergileme ve iktisadi büyüme konuları ele alınmaktadır.In this course, the subject of public finance, its purposes, means, public expenditures, public revenus, taxes, purposes of taxation, taxation method, taxation principles, classification of taxes, income-expenditure and wealth taxes, taxation and distribution of income, taxation and economic stability and taxation and economic growth will be discussed.
HUK251BORÇLAR HUKUKU-I (GENEL)
OBLIGATION LAW-I (GENERAL PROVISIONS)
Z303.05.03Bu ders, borcun kaynağı olarak hukuki işlemler ve özellikle sözleşmeler, borcun ifası, ifa edilmemesi sona ermesi, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme ve özellik gösteren borç ilişkileri ele alınmakta; son olarak da alacağın temliki ve borcun nakli konularını içermektedir.This course unit covers the legal procedures as a source of debt and especially contracts, discharging and not discharging of debt, termination of debt, wrongful acts, unjust enrichment, debt relationships, disposition and transfer of debt.
HUK265İDARE HUKUKU-I (İDARİ TEŞKİLAT-PERSONEL REJİMİ)
ADMINISTRATIVE LAW-I
Z303.05.03İdare hukuku I dersi kapsamında öncelikle tanım, kaynaklar ve idari rejim konuları üzerinde durulmak suretiyle öğrencinin dersin kapsamını kavraması sağlanacaktır. Daha sonra İdarenin görev ve sorumluluklarını ifade eden kamu hizmeti ve kolluk faaliyetleri öğretilecektir. Bu temel hususların devamında idarenin faaliyetlerini gerçekleştirirken yaptığı işlem ve eylemlerin neler olduğu, işlemlerin hukuka uygunluğu ve hukuka aykırılık sebepleri ortaya konacaktır. Son olarak da idarenin sorumluluğu ve sınırları ele alınacaktır.During the course unit of Administrative Law I, topics such as definitions, sources and administrative regime will first of all be explained. Then, public service, which identifies the duties and responsibilities of administration, and law-enforcement activities will be defined. After these basic subjects, procedures and activities that the administration applies, the reaons for the legality and the illegality of these procedures will be demonstrated. Finally, the responsibilities and limitations of the administration will be covered.
HUK267CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER-I (SUÇ TEORİSİ)
CRIMINAL LAW GENERAL PROVISIONS-I (CRIME THEORY)
Z303.05.03Dersin içeriğini, cezanın amacı, suç politikasının temel ilkeleri olarak kanunilik, kusur ve hümanizm ilkeleri, ceza kanununun yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması ile suç ve yaptırım teorisi oluşturmaktadır. Suç teorisi bağlamında suçun unsurları olarak, maddi unsurlar ve bu çerçevede suçun konusu, suçla korunan hukuki değer, fiil (hareket) netice, neticeli suçlarda nedensellik bağı ve objektif isnadiyet ele alınmaktadır. Manevi unsurlar çerçevesinde kast ve türleri ile taksir ve türlerinin incelenmesinden sonra hukuka aykırılık unsuru ve bu bağlamda hukuka uygunluk nedenleri ele alınmaktadır. Suçun unsurlarından sonra kusur konusu çerçevesinde kusur yeteneği, kusurluluğu kaldıran veya azaltan haller ile mazeret sebepleri irdelenmekte ve son olarak hata halleri anlatılmaktadır.The course unit covers legality, culpability and humanism principles as part of basic principles of crime policy, application of penal law in terms of place, time and person and the theory of crimes and sanctions. As the elements of crime, substantial elements and crime subject in this frame, legal rights that are protected with crime, deed (action) result, causal relation in ensuant crimes and objective and imputation are discussed in point of crime theory. Illegality and reasons of legality are discussed right after the examination of intent and types with negligence and types in the frame of moral elements. Following to the elements of crime, fault capacity in the frame of fault subject, circumstances that remove or reduce faultiness and essoin reasons are discussed and instance of mistake is explained in conclusion.
HUK269HUKUK FELSEFESİ
LEGAL PHILOSOPHY
Z202.04.02Bilimin ve felsefenin nitelikleri ve birbirleriyle olan ilgisi açıklandıktan sonra, hukukun kültürel işlevini oluşturan adalet değeri incelenmekte ve kısa bir değer teorisi yapılmakta, bunun yanı sıra ahlaki değer niteliğindeki adalete değinilmektedir. Kısaca, ahlakın ne olduğu, ahlaki değerler arasında adalet değerinin yeri ve önemi saptanmaya çalışılmaktadır.In this course unit the characteristics of science and philosophy and the relationship between them are explained. The value of justice, which comprises the cultural function of law, is analyzed and justice is dealt with as a moral value. The course discusses what morality is and the significance of justice among moral values.
HUK275MİLLETLERARASI HUKUK-I
PUBLIC INTERNATIONAL LAW-I
Z303.05.03Milletlerarası hukukun kaynakları, bu arada ağırlıklı olarak andlaşmalar hukuku, devlet, milletlerarası teşkilatlar ve gerçek kişilerin milletlerarası hukuk kişiliği açısından bu hukuk düzenindeki yeri ele alınmaktadır.This course contains subjects such as the sources of international law, the law of agreements, the significance of state, international organizations and natural persons in terms of international law.
HUK241KRİMİNOLOJİ
CRIMINOLOGY
S202.03.02Bu derste, bir suç bilimi olarak kriminoloji, tarihi gelişimi, metodları ve önemi anlatıldıktan sonra, suçluluğun bireysel ve sosyal faktörleri, suç ve suçlu türleri, ceza ve güvenlik tedbirleri ve bunların infaz rejimleri ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.This course identifies criminology as a crime science, its historical development, methods and importance, individual and social factors of crime, crime and criminal types, penalty and security measures and enforcement regimen of these are explained in a detailed way.
HUK243LEGAL TERMINOLOGY-I
LEGAL TERMINOLOGY-I
S202.03.02Dersin içeriği, öncelikle Türkçe Hukuk Başlangıcı dersinde olduğu gibi, hukukun tanımı, kaynakları, dünyadaki temel hukuk sistemleri, hukukun temel ayrımı gibi konulardır. Daha sonra, özel hukuk-kamu hukuk ana alt başlıkları altında hukukun bölümlerine girilerek, her hukuk disiplininde kullanılan temel kavramlar anlatılacaktır.The content of the course, first course, Introduction to Law, as Turkish law, the definition, sources, basic legal systems in the world of law, fundamental issues such as discrimination. Then, the private law-public law under the headings of the main sub-sections of the law by entering, all the basic concepts used in the discipline of law will be discussed.
HUK245HUKUK METODOLOJİSİ
LEGAL METHODOLOGY
S202.03.02Norm türleri, mantık-hukuk ilişkisi, sosyal bilimlerde metod ve hukuka yansımaları, mantıki delillendirme ve yorum üzerinde durulmaktadır.The course unit covers types of legal rules, relationship between logic-law, methods in social sciences, logical evidences and interpretetion issues.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK252BORÇLAR HUKUKU-II (GENEL)
OBLIGATION LAW-II (GENERAL PROVISIONS)
Z303.05.03Bu ders ile öğrenci, borç ilişkisi taraflarının uyuşmazlıklarını tespit eder ve çözümünü gerçekleştirirIn this course, conflicts and the resolution of the debt relationship between the parties are demonstrated.
HUK260HUKUK SOSYOLOJİSİ
LEGAL SOCIOLOGY
Z202.04.02Bilimin ve felsefenin nitelikleri ve birbirleriyle olan ilgisi açıklandıktan sonra, hukukun kültürel işlevini oluşturan adalet değeri incelenmekte ve kısa bir değer teorisi yapılmakta, bunun yanı sıra ahlaki değer niteliğindeki adalete değinilmektedir. Kısaca, ahlakın ne olduğu, ahlaki değerler arasında adalet değerinin yeri ve önemi saptanmaya çalışılmaktadır.In this course unit the characteristics of science and philosophy and the relationship between them are explained. The value of justice, which comprises the cultural function of law, is analyzed and justice is dealt with as a moral value. The course discusses what morality is and the significance of justice among moral values.
HUK266İDARE HUKUKU-II
ADMINISTRATIVE LAW-II
Z303.05.03Bu dersin kapsamında öncelikle devletin merkez yönetim ve yerinden yönetim teşkilatları ele alınacaktır. İdari teşkilatın genel yapısından sonra organlarının oluşumları, yönetimleri, görev ve yetkileri konu edilecektir. Devamında kamu hizmetini yerine getiren kamu görevlileri ve statüleri anlatılacaktır. Dersin ikinci ana başlığını idarenin yargısal denetimi oluşturmaktadır. Bu kapsamda idari yargı ve örgütünün gelişimi, idari dava türleri olan iptal davası ve tam yargı davası ele alınacaktır. Son olarak iptal ve tam yargı davalarında verilen teorik bilgiler ışığında idari yargılama usulü anlatılacaktır. Ayrıca dersin teorik çerçevesi her derste verilen güncel olaylar ve mahkeme kararları ile somutlaştırılacaktır.In this course, central government and local administration organizations will first be explained. After the general structure of administrative organization, the formation of bodies, their administration, duties and authorities will be covered. Government officials, who provide public service, and their statuses will then be defined. Judicial review of administration constitutes the second main topic of the course unit. The development of administrative law and its organization, nullity suits and full remedy sits, which are types of administrative suits, will be discussed in this context. Lastly, administrative jurisdiction procedures will be explained in the light of the theoretical information identified in nullity suits and full remedy actions. Besides, the theoretical framework of this course will be materialized through current events and court decisions.
HUK268CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER-II (YAPTIRIM TEORİSİ)
CRIMINAL GENERAL PROVISIONS-II (SANCTIONS THEORY)
Z303.05.03Dersin içeriğinde suç politikası ilkeleri ışığında tüm suçlar bakımından ortak olan suçun özel görünüm şekilleri ve bu bağlamda teşebbüs, iştirak ve içtima konuları, gönüllü vazgeçme ve etkin pişmanlık kurumları yer almaktadır. Ayrıca bu ders kapsamında suçun özel görünüm şekillerine değinildikten sonra yaptırım teorisine geçilmektedir. Bu bölüm esas olarak cezalar ve güvenlik tedbirlerinden oluşmaktadır. Cezanın amacı, nitelikleri, türleri ile seçenek yaptırımlar, erteleme müessesi, koşullu salıverilme ve uzlaşma kurumu ele alınmaktadır. Güvenlik tedbirleri kısmında ise belli haklardan yoksun bırakılma, müsadere, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri, suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular, sınır dışı edilme, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri ve denetimli serbestlik tedbiri incelenmektedir. Son olarak da cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirimesindeki esaslara da yer verilmektedir.The course unit covers types of crimes within the context of crimes policy principles and attempt, abet, session, voluntary abondonment and effective repentance. The course also deals with the theory of sanction after the types of crimes. This part mainly includes punishments and security precautions. The purpose, characteristics and types of punishments, sanctions, suspension, conditional release and reconciliation are also discussed. Being deprived of some rights, confiscation, security precautions for children, security precautions for mentally-ill people, repetition of a crime and dangerous criminals, being deported, security precautions for legal entities and probation are dealt with in the security precautions part. Finally, the principles of determining and individualizing the punishment are discussed.
HUK272MİLLETLERARASI HUKUK-II
PUBLIC INTERNATIONAL LAW-II
Z303.04.03Deniz Hukuku derinlemesine incelenecek, iç sular, karasuları ve devletin egemenliği altında olmayan deniz alanları, boğazlar ve Montreux Sözleşmesi irdelenecektir. Devletin sorumluluğunun koşulları, ileri sürülmesi, sorumluluğu ortadan kaldıran haller, milletlerarası mahkeme kararları ışığında irdelenecektir. Devletlerarası uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesi yöntemleri irdelenerek devletlerin sorumluluğu konusunun kavranmasını sağlanacaktır. Ayrıca uluslararası hukukun temel ilkelerinden kuvvet kullanma yasağı tartışılacak ve uluslararası yaptırım yöntemlerine değinilecektir. Son olarak diplomasi hukuku ile diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklar da bu ders kapsamında ele alınacak konular arasındadır.Maritime law, domestic waters, territorial waters and sea areas which are not under the sovereignty of state, straits and Montreux Convention will be analyzed. The conditions for state liabilities, allegations and conditions ruling out liabilities will be discussed in the light of international court judgments. The notion of state liability will be emphasized by means of analyzing the peaceful solution of international disputes. Besides, the ban on use of force, which is one of the basic principles of international law, will be discussed and international sanction methods will be handled. In the end, diplomatic law and diplomatic privileges will be covered.
PSR294SİYASİ DÜŞÜNCELER VE DEVLET TEORİLERİ
POLITICAL THOUGHT AND THEORY OF THE STATE
Z202.04.02Ders, öğrencilerin Antik Çağdan XVIII. yüzyıla uzanan dönemde siyasi düşünceler ve devlet teorileri üzerine Genel Kamu Hukuku dersinde ayrıntılı ve derinlikli bilgi edinmiş oldukları göz önünde bulundurularak, XIX. ve XX. yüzyıllarla sınırlanmıştır.As the students have already acquired detailed and in-depth knowledge of the political thought and state theories from the Antiquity to the late 18th century in a previous course (General Public Law), the chronological scope of the course will be limited to the 19th and 20th centuries.
HUK244EUROPEAN UNION LAW
EUROPEAN UNION LAW
S202.03.02Avrupa Bütünleşmesinin Tarihsel Gelişimi, Avrupa Birliği’nin Yapısı, Avrupa Birliği kurumsal yapısının özellikleri, AB Hukukunun kaynakları, AB Hukukunun özellikleri gibi konuları içermektedir.The course includes topics such s the historical development of European integration, the structure of European Union, the organizational features of European Union, the sources of EU law and the features of EU law.
HUK248ÇEVRE HUKUKU
ENVIRONMENTAL LAW
S202.03.02Dersin içeriği, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla düzenlenen idari ve cezai yaptırımların incelenmesi, çevre sorunlarının doğurduğu uyuşmazlıkların kapsamını ve yargı yollarını incelemek, çevre sorunlarına ilişkin ulusal ve uluslararası yargı kararlarını ve antlaşmaları kapsamlı bir şekilde ele almak ve analiz etmektir.Contens of the course unit can be summed up as: to study administrative and penal sanctions for environmental pollution, to enlarge the scope of the extent of conflicts regarding environmental issues, to research judicial remedies, to analyse national and international judisprudence extensively.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK351MEDENİ USUL HUKUKU-I
CIVIL PROCEDURE LAW-I
Z303.05.03Medeni Usul Hukukunun içeriğinde öğrencilere yargılama sürecinin nasıl başlayacağı, medeni usûl hukukunun yargı çeşitleri içerisindeki yeri ,mahkeme teşkilatı,mahkemelerin görev ve yetkisi, hakimin reddi ve genel mahkeme ile özel mahkeme ilişkileri anlatılır.Ayrıca mahkemelere yardımcı organlar,davanın açılması,deliller,yargılama ve hüküm hakkında da bilgi verilir.This course unit covers the beginning of jurisdiction procedures, the significance of civil procedure among jurisdictions, organization of courts, duties and powers of courts, recusation and the relationship between general and private courts. Supporting bodies of courts, filing a lawsuit, evidences, jurisdiction and judgment are also discussed.
HUK353TİCARET HUKUKU-I (TİCARİ İŞLETME)
COMMERCIAL LAW-I
Z303.04.03Ticari işletme hukuku çerçevesinde ticari işletme kavramı, ticari iş, tacir, ticari dava, ticaret sicili ve ticari defterler, ticari işletmeye bağlı yardımcılar ve çeşitli aracılık faaliyetleri, haksız rekabet, marka, cari hesap ve fikri sinai mülkiyet hakları konuları ele alınmaktadır.Topic such as the concept of business firm, business transaction, trader, commercial lawsuit, trade registry and commercial books, assistants affiliated with business firms and various intermediation activities, unfair competition, brand and current account will be discussed in terms of commercial law.
HUK355BORÇLAR HUKUKU-I (ÖZEL HÜKÜMLER)
OBLIGATION LAW-I (SPECIAL PART)
Z303.04.03Ders kapsamında temlik borcu doğuran sözleşmeler, teminat borcu doğuran sözleşmeler, iş görme borcu doğuran sözleşmeler, ortaklık sözleşmeleri, kullandırma borcu doğuran sözleşmeler, muhafaza borcu doğuran sözleşmeler, sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler anlatılacak ve uygulamayı daha iyi kavratmak amacıyla pratik çalışmalar yapılacaktır.During this course agreements bearing obligations for transfer, collateralization, acting, partnership agreements, agreements bearing obligations for use of property, retention obligation will be discussed.
HUK357EŞYA HUKUKU-I
PROPERTY LAW-I
Z303.04.03Bu dersin kapsamında öncelikle ayni hak kavramı incelendikten sonra sırasıyla zilyetlik ve tapu sicili incelenmektedir.First of all, the concept of real right, possesion and land registry, ownership and on-ownership rights will be covered respectively. Condominium ownership is also included in the content of this course.
HUK363İDARİ YARGILAMA HUKUKU
ADMINISTRATIVE PROCEDURE
Z303.03.03Derste öncelikle idarenin yargısal denetimi hakkında teorik bilgiler verilecektir. Bu kapsamda idari yargı ve örgütünün gelişimi, idari dava türleri olan iptal davası ve tam yargı davası ele alınacaktır. İdarenin sorumluluğunu doğuran haller tanımlandıktan sonra iptal ve tam yargı davalarında verilen teorik bilgiler ışığında idari yargılama usulü anlatılacaktır. İdari yargılamada davaların incelenmesi usulü ve nihayet idari davalarda kararlara karşı kanun yolları öğretilecektir. Ayrıca dersin teorik çerçevesi her derste verilen güncel olaylar ve mahkeme içtihatları ile somutlaştırılacaktır.The course unit identifies the theoretical information about the judicial review of administration. The development of administrative jurisdiction and its organization, full remedy action and action of nullity which are administrative actions, will be discussed. After the liabilities of administration are defined, administrative jurisdiction procedures will be dealt with in the light of the theoretical information given about full remedy and nullity actions. Administrative jurisdiction procedures and legal remedies for judgments will be discussed. The theoretical framework of the course unit will be materialized by means of examples of current events and jurisprudence.
HUK365CEZA ÖZEL HUKUKU-I
APPLICATIONS IN CRIMINAL LAW-I
Z202.03.02Bu derste, temel özgürlükler aleyhine işlenen suçlar, kamu güvenliği, kamu düzeni ve aile hayatı aleyhine işlenen suçlar, elektronik suçlar, mesken masuniyetini ihlal suçu, tahrik, organize suçlar, rüşvet, iltimas, mala karşı işlenen suçlar gibi çok sayıda suç tipi maddi ve manevi unsurları, teşebbüs, iştirak ve cezaları açısından ayrıntılı olarak incelenmektedir. incelenmektedir.In this course, crimes against fundamental freedoms, public safety, various types of crimes such as offences against public order and family life, electronic crimes, violation of dwelling immunity, incitation, organized crimes, bribe, patronage, crimes against property, tangible and intangible aspects of these, attempt, participation in crime and the punishments will be analyzed in detail.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
INTERNSHIP I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
HUK343ÇOCUK HUKUKU
CHILDREN ACT
S202.03.02Bu dersin içeriğinde, çocuk hukukunun önemi, kaynakları ve özellikleri hakkında genel bilgi verilmesi yer alır. Çocukların aile içinde korunması, çocuğun soybağı, evlat edinme hükümleri, çocuğun vesayet kurumu yoluyla korunması ve hakları açıklanacaktır. Ayrıca çocuğun Anayasal temel hakları, özel olarak korunması gereken çocukların hakları hakkında bilgiler verilecektir. Tüm bu içerik Milletlerarası sözleşmelerde çocuk hakları çerçevesinde öğrenciye sunulacaktır.In this course general informations about the importance and resources of child law, the properties of child law will be given. General information will be given about protection of children in the family and child rights and will be explained the child’s paternity and effects and protection by the guardianship. Additionally knowledge about constitutional fundamental rights of the child and the rights of specially protected child’s will be explain.
HUK347LEGAL TERMINOLOGY-II
LEGAL TERMINOLOGY-II
S202.03.02Dersin içeriği, kamu hukuku alanında İngilizce temel kavramlar ve temel çeviri teknikleridir.Basic English concepts in public law and basic translation techniques are discussed.
HUK349TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
S202.03.02Tüketici sözleşmelerinin özellikleri , tüketicinin ayıplı mal ve hizmete karşı korunması için sahip olduğu haklar,tüketici kuruluşları, tüketici mahkemeleri ile ilgili bilgiler verilir.Information about the features of consumer agreements, rights that consumers have in case of defective goods and services, consumer organizations and consumer courts will be provided.
OHK301BORÇLAR HUKUKU GÜNCEL UYGULAMA VE TARTIŞMALARI
OBLIGATIONS LAW CURRENT ENFORCEMENT AND DISCUSSIONS
S202.03.02Bu ders ile özel hukuk ilişkilerinde karşılaşılan sorunlar incelenecek ve tartışılacaktır.With this course, the problems of privat law relatioans will be examined and discussed.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK352MEDENİ USUL HUKUKU-II
CIVIL PROCEDURE LAW-II
Z303.04.03Yargılama sürecinin nasıl başlayacağı, Medeni Usûl Hukuku'nun yargı çeşitleri içerisindeki yeri, mahkeme teşkilatı, mahkemelerin görev ve yetkisi, hakimin reddi ve genel mahkeme ile özel mahkeme ilişkileri anlatılır. Ayrıca mahkemelere yardımcı organlar, davanın açılması, deliller, yargılama ve hüküm hakkı gibi konular incelenir.The start of the judicial process, the significance of Law of Civil Procedure among jurisdiction types, organization of a court, duties and authorities of courts, recusation and the relationships between general courts and private courts are explained. Besides, topics such as supporting bodies of courts, litigation, evidences, proceedings and judgment are discussed.
HUK354TİCARET HUKUKU-II (ORTAKLIKLAR HUKUKU)
COMMERCIAL LAW-II
Z303.04.03Ortaklıklar hukukunda adi ortaklık, ticaret ortaklıklarının genel hükümleri, kollektif, kommandit, anonim ve limited ortaklıkların kuruluşu, organları, ortaklar arasında değişiklikler, ortakların hak ve yükümlülükleri, ortaklığın sona ermesi gibi başlıklar ele alınmaktadır.Topics such as ordinary partnership, general provisions of commercial partnerships, establishment of collective, commandite, incorporated and limited partnerships, bodies, changes between partners, rights and responsibilities of partners and termination of a partnership will be covered in corporate law.
HUK356BORÇLAR HUKUKU-II (ÖZEL HÜKÜMLER)
OBLIGATION LAW-II (SPECIAL PART)
Z303.04.03Ders kapsamında temlik borcu doğuran sözleşmeler, teminat borcu doğuran sözleşmeler, iş görme borcu doğuran sözleşmeler, ortaklık sözleşmeleri, kullandırma borcu doğuran sözleşmeler, muhafaza borcu doğuran sözleşmeler, sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler anlatılacak ve uygulamayı daha iyi kavratmak amacıyla pratik çalışmalar yapılacaktır.During this course agreements bearing obligations for transfer, collateralization, acting, partnership agreements, agreements bearing obligations for use of property, retention and obligation will be covered.
HUK358EŞYA HUKUKU-II
PROPERTY LAW-II
Z303.04.03Özel bir kanunla düzenlenmiş olan kat mülkiyeti kavramı ile kat irtifakı kavramı ile mülkiyet haricindeki aynî haklar, yani sınırlı aynî haklar ile fikri sinai mülkiyet hakları üzerinde durulacaktır.The concept of condominium ownership which is formulated by a special law, the concept of real property easement and real rights except property, i.e. limited real rights will be discussed.
HUK362CEZA ÖZEL HUKUKU-II
APPLICATIONS IN CRIMINAL LAW-II (SPECIAL PROVISIONS)
Z202.03.02Bu derste, temel özgürlükler aleyhine işlenen suçlar, kamu güvenliği, kamu düzeni ve aile hayatı aleyhine işlenen suçlar, elektronik suçlar, mesken masuniyetini ihlal suçu, tahrik, organize suçlar, rüşvet, iltimas, mala karşı işlenen suçlar gibi çok sayıda suç tipi maddi ve manevi unsurları, teşebbüs, iştirak ve cezaları açısından ayrıntılı olarak incelenmektedir. incelenmektedir.In this course, crimes against fundamental freedoms, public safety, various types of crimes such as offences against public order and family life, electronic crimes, violation of dwelling immunity, incitation, organized crimes, bribe, patronage, crimes against property, tangible and intangible aspects of these, attempt, participation in crime and the punishments will be analyzed in detail.
HUK372VERGİ HUKUKU
TAX LAW
Z303.04.03Öncelikle vergi hukukunun kapsamı ve diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, vergi ödevine ilişkin temel kavramlar, vergilendirme sürecinin ana hatları ve vergisel uyuşmazlıklar ele alınmaktadır.The scope of tax law and its relationship with other branches of law, basic concepts about tax liability, main principles of taxation process and tax disputes will be discussed in this course.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
HUK340REKABET HUKUKU
COMPETITION LAW
S202.03.02Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun kaynakları ve Avrupa Topluluğu rekabet hukuku ile ilişkisi, kanunun uygulama alanı, rekabete aykırılık teşkil eden haller, bu kapsamda rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birlikleri kararları, bunlara ilişkin muafiyet türleri ve şartları, hâkim durumun kötüye kullanılması, teşebbüsler arası birleşmeler ve devralmalar, rekabet ihlalinin yaptırımları gibi konuları içermektedir.This course unit includes sources of the Act on the Protection of Competition and its relationship with European Community competition law, application of the law, conditions that are contrary to competition, agreements which limit competition within this framework, parallel behavior and decisions of associations of undertakings, exemption types and conditions related to these, abuse of dominant position, merging and acquisitions between enterprises, sanctions for competition infringement.
HUK348LEGAL TERMINOLOGY-III
LEGAL TERMINOLOGY-III
S202.03.02Dersin içeriği, dava dilekçeleri, ticari sözleşmeler, Amerikan mahkemelerinin kararları, AB Hukukunda yer alan anlaşmalara ait değişik hukuk metinlerinin İngilizceden Türkçeye çevirisidir.The course unit covers the translations of petitions, commercial contracts, judgments of US courts and contracts in EU laws.
OHK302İDARE HUKUKU GÜNCEL UYGULAMA VE TARTIŞMALARI
ADMINISTRATIVE LAW CURRENT ENFORCEMENT AND DISCUSSIONS
S202.03.02İdare Hukuku ile ilgili literatürün ve mahkeme kararlarının araştırılması, başka ülke örneklerinin incelenmesi, öğrencilere tartışmalı konularla ilgili güncel sorunların analiz edilebileceği konuların paylaştırılması, ödev ve sunumlar bu şeklinde konuların tartışılmasının sağlanması.Investigating the literature and court decisions related to Administrative Law, examining the examples of other countries, sharing the issues in which current problems about the controversial issues can be analyzed, and homework and presentations are discussed.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
HUK453MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK-I (VATANDAŞLIK VE YABANCILAR)
INTERNATIONAL PRIVATE LAW-I (CITIZENSHIP AND FOREIGNERS)
Z303.04.03Vatandaşlık hukukuna hakim olan temel ilkeler, vatandaşlığın tanımı, kazanılması ve kaybı konuları ele alınır. Yabancıların Türkiye'deki temel hak ve özgürlükleri, yabancı yatırımlar, göç ve iltica konuları incelenir. Farklı yasal mevzuatta yabancılarla ilgili yer alan düzenlemeler hakkında bilgi verilir.Basic principles governing the citizenship law, the definition of citizenship, its acquisition and loss are covered. The issues related to basic rights and freedoms of foreigners in Turkey, foreign investment and migration are to be dwelled on. Information on foreigner rights in other legislation is provided.
HUK455İCRA VE İFLAS HUKUKU-I
EXECUTION AND BANKRUPTCY LAW-I
Z303.04.03Bir özel hukuk alacağına alacaklısının kavuşması prosedüründeki hukuken öngörülmüş ve takip edilmesi zorunlu aşamaları tahlil edilmektedir.The course unit discusses the obligatory processes that should be followed in line with laws as part of collecting receivables.
HUK457KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
COMMERCIAL PAPER
Z202.03.02Derste, Kıymetli Evrak Hukuku'nun temel ilkeleri, kambiyo senetleri ve emtia senetleri incelenmektedir.Basic principles of Securities Law, bills of Exchange and commodity bills are analyzed in this course.
HUK459SİGORTA HUKUKU
INSURANCE LAW
Z202.03.02Sigorta mevzuatı AB yönergeleri ile karşılaştırmalı olarak incelencektir. Sigorta kavramı, sigortanın önemi ve tarihi gelisimi, sigortacılık işi yapan kurumlar, sigorta şirketlerinin kontrolü, sigorta sözlesmesi, sigorta türleri (mal sigortası, yangın sigortası, karada ve iç sularda tasıma rizikolarına karsı sigorta, zirai sigorta, hırsızlığa karsı sigorta, can sigortası,deniz rizikolarına karsı sigorta), sigortalının borçları,sigorta himayesinin sınırları, rizikonun ve zararın kapsamı, zararın ödenmesi, bu derste incelenecek konular arasındadır.Insurance regulations will be comparatively analyzed with EU regulations. The concept of insurance, the importance and historical development of insurance, corporations engaging in insurance business, supervision of insurance companies, insurance contracts, insurance types (property insurance, fire insurance, insurance for carriage of goods by land or inland waters carriage, agricultural insurance, burglary insurance, life insurance, insurance of sea risks), debts of insurance holder, limitations to insurance coverage, scope of risk and loss and indemnification are among the topics which will be covered in this course.
HUK461CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU-I
CRIMINAL PROCEDURE-I
Z303.04.03Ceza Kanununun uygulanmasına ilişkin bir derstir. Bu dersin kapsamında, ceza mahkemelerinin yetki ve görevleri, ceza hakiminin davaya bakmaması ve reddi, tefhim ve tebliğ, süreler ve eski hale iade, tanıklar, bilirkişi ve keşif, zabıt ve arama, tutuklama, yakalama ve salıverme, savunma, kamu davası, duruşma, tahkikat, kanun yolları, şahsi dava, müdahale yoluyla dava ve kanun yolları gibi konular ele alınmaktadır.In this course, topics such as duties and powers of criminal courts, a criminal judge’s not hearing and dismissing a case, pronouncement and notification, durations and recoveries, witnesses, expert and discovery, procceding and inquiry, custody, arrest and release, civil lawsuit, hearing, inquiry, legal means, individual lawsuit, intervention lawsuit and legal means are discussed.
HUK481İŞ HUKUKU-I
LABOUR LAW-I
Z303.03.03Bireysel iş hukuku kapsamında tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkileri hizmet sözleşmesi çerçevesinde ele alınmakta, özellikle hizmet sözleşmesinin kurulması, hükümleri ve sona ermesi üzerinde durulmaktadır.The relationship between employers and employees in terms of service agreement is discussed within the context of individual labor law and establishing service agreement, its provisions and its termination are especially covered in this course.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
INTERNSHIP III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
HUK435SERMAYE PİYASASI HUKUKU
CAPITAL MARKET LAW
S202.03.02Sermaye piyasası kavramı, sermaye piyasası araçları, hisse senedi tahvil, intifa senedi ve katılma intifa senedi, kar-zarar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları, banka bonoları ve banka garantili bonolar, varlığa dayalı menkul kıymetler, sermaye piyasası araçlarının halka arzı, kaydileştirme, halka açık anonim ortaklık kavramı, hisse senetleri halka arzedilen anonim ortaklık, hisse senetleri halka arzedilmiş sayılan anonim ortaklık, aracı kurumlar, sermaye piyasası faaliyetleri konularını içerir.This course unit includes topics such as the concept of capital market, capital market instruments, equity securities, bonds, dividend share and participating preferred stock, profit and loss sharing notes, commercial papers, bank bills and bank guaranteed bills, asset-backed securities, public offering of capital market instruments, dematerializing, the concept of publicly-held corporation, incorporated companies whose equities are publicly offered, incorporated companies whose equities are deemed to be publicly offered, intermediaries and capital market activities.
HUK437ADLİ BİLİMLER
FORENSIC SCIENCES
S202.03.02Adli tıp, olay yeri inceleme gibi kriminalistik konular, adli psikiyatri, adli toksikoloji, adli balistik, adli kimya, adli biyoloji gibi bilim dalları konularını içerir.This course unit includes the concept of forensic medicine, criminalistic issues such as crime scene investigation, forensic psychiatry, forensic toxicology, forensic ballistics, forensic chemistry and forensic biology.
HUK441TAHKİM HUKUKU
ARBITRATION LAW
S202.03.02Bu dersin konuları, mahkeme yargılamasına alternatif teşkil eden uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile tahkimdir. Bu bağlamda, iç hukuktaki arabuluculuk ve tahkim düzenlemeleri çerçevesinde arabuluculuk yöntemi, müstakil – mahkeme bağlantılı arabuluculuk yöntemleri, arabuluculuk – tahkim yöntemi ve özellikle tahkim yönteminin detaylı bir şekilde ele alınması planlanmıştır.Topics of this course are dispute resolution methods which constitute an alternative to court proceedings and arbitration. In this context, it is planned to be discussed in detail that the issues of mediation method, independent – court annexed mediation methods, mediation – arbitration method and especially arbitration procedure within the framework of internal mediation and arbitration provisions.
OHK401CEZA HUKUKU GÜNCEL UYGULAMA VE TARTIŞMALARI
CRIMINAL LAW CURRENT ENFORCEMENT AND DISCUSSIONS
S202.03.02Dersin içeriğini ceza hukukuna ilişkin güncel tartışmalar oluşturur.The content of the course is latest discusses about ciriminal law.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK450MİRAS HUKUKU
INHERITANCE LAW
Z303.07.03Miras hukukunun temel kavramları, miras hukukunun kanundaki düzenlenişi, ölüme bağlı tasarrufların şekilleri, mirasın kazanılması ve reddi, mirasın paylaştırılması, mirasta denkleştirme konuları ele alınmaktadır.Basic concepts of inheritance law, arrangement of inheritance code in law, types of transactions subject to the subsequent death of a person, acquisition of inheritance, disclaimer of interest, inheritance distribution and equalizing inheritance are discussed.
HUK454MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK-II (KANUNLAR İHTİLAFI)
INTERNATIONAL PRIVATE LAW-II (LAW DISPUTES)
Z303.04.03Milletlerarası Özel Hukuk II dersi iki ana hukuk disiplinini ihtiva etmektedir. Bunlar Kanunlar İhtilafı Hukuku ve Milletlerarası Usul Hukukudur. Kanunlar ihtilafında bağlama kuralı, bağlama noktası ve bağlama konusu ile MÖHUK'un herbir yabancılık unsuru içeren olayla ilgili getirmiş olduğu somut bağlama kurallarının neler olduğu üzerinde durulur. Milletlerarası yetki konusunda ise, uluslararası yetkili mahkeme, yetki sözleşmeleri, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi ile konuyla ilgili uluslararası sözleşmeler üzerinde durulmaktadır.International Private Law II course includes two main law disciplines. These are conflict of laws and international procedural law. When conflict of law is in question, the issues to be dealt with are the tie down point, tie down issue and concrete tie down rules enforced by MÖHUK concerning the issues that contain foreignness element. And when international authority is in question, the issues to be dealt with are; international court of competent jurisdiction, authority contracts, foreign court, recognizing the decisions of the judge, enforcement and relevant international conventions.
HUK456İCRA İFLAS HUKUKU-II
EXECUTION AND BANKRUPTCY LAW-II
Z303.05.03İflasın hukuki mahiyeti, şartları ve hukuki neticeleri konuları irdalenmektedir.The course unit discusses the legal nature of bankruptcy, its requirements and legal consequences.
HUK458DENİZ TİCARETİ HUKUKU
MARITIME LAW
Z202.04.02Deniz Ticareti Hukuku dersinde, Deniz Ticareti Hukuku'nun tarihi gelişimi üzerinde durulduktan sonra Deniz Ticaret Hukukunun temel kavramı olan gemi tanımlanarak incelenmektedir. Geminin hukuki niteliği, türleri, gemi üzerindeki ayni haklar, gemi ipoteği konuları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Ayrıca, donatan, donatanın sorumluluğu, kaptan, navlun sözleşmesi ve deniz kazaları üzerinde durulacaktır.The course unit covers the historical development of maritime law and ships, which are the basic notions in maritime law. The legal nature and types of ships, limited property rights and ship hypothe are discussed in a detailed way. Besides, shipowner, shipowner liabilities, captain, contract of affreightment and sea accidents are handled.
HUK462CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU-II
CRIMINAL PROCEDURE-II
Z202.04.02Ceza muhakemesi hukukunun temel ilkeleri, ceza muhakemesinin yürüyüşü, delil teorisi ve kanun yolları konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ceza muhakemesinin yürüyüşü bağlamında soruşturma evresi, ara muhakeme ve kovuşturma evreleri ve bu evrelere ilişkin temel ilkeler anlatılmaktadır. Bu bölümden sonra ceza muhakemesinde ispat araçları, delillerin toplanması, muhafazası ve değerlendirilmesi, delil yasakları anlatılmakta ve son olarak ise kanun yolları (denetim muhakemesi) bağlamında itiraz, istinaf, temyiz, kanun yararına bozma, olağanüstü itiraz, yargılanmanın yenilenmesi ve tekrarlanması kurumlarına yer verilmektedir.Basic principles of criminal procedure law, practice of criminal procedure, evidence theory and legal means are discussed in this course. The investigation, interim procedure and prosecution stages and basic principles pertaining to these stages are explained in terms of functioning of criminal procedure. Means of evidence, collection, protection and evaluation of evidence and evidence rules are defined in criminal procedure and finally denial, appeal, reversing a judgment for the benefit of law, extraordinary objection, renewing and repeating a judgment are discusssed in terms of legal remedies (supervision procedure).
HUK482İŞ HUKUKU-II
LABOUR LAW-II
Z303.03.03Sosyal Güvenlik Hukuku alanındaki mevzuat ve sosyak güvenlik kavramı ile birlikte bir hak olan sosyal güvenlik hakkının içeriği ve sosyal sigorta sisteminin kurumsal yapısı incelenecektir.Laws and regulations of Social Security Law and social security concept, the content of social security right and the organizational structure of social security system will be analyzed.
HUK430İNFAZ HUKUKU
EXECUTION LAW
S202.03.02İnfaz Hukuku'nun içeriği ve Ceza Hukuku ile ilişkisi.Content of Law on Criminal Execution and its relationship with criminal law.
HUK440TIP HUKUKU
MEDICAL LAW
S202.03.02Sağlık kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve sorumlu müdürlerinin de sağlık mevzuatı çerçevesindeki yerleri, kurumsal ve şahsi sorumlulukları gibi hususlar ele alınır.Enhanced understanding of topical issues within medical law and ethics as these arise.
HUK467KAMU HÜRRİYETLERİ
PUBLIC LIBERTIES
S202.03.02İnsan haklarının oluşturulması, korunması ve gerçekleştirilmesine yönelik çeşitli sistemler; güncel insan hakları standartlarının durumu; BM ve AİHS gibi insan hakları araçları.
OHK402İŞ HUKUKU GÜNCEL UYGULAMA VE TARTIŞMALARI
LABOUR LAW CURRENT ENFORCEMENT AND DISCUSSIONS
S202.03.02İş hukuku konusundaki güncel gelişmelerRecent developments in labor law
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.