English

FACULTY OF COMMUNICATION-TV NEWS AND TV PROGRAM MAKING

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF COMMUNICATION-TV NEWS AND TV PROGRAM MAKING
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02İleri seviyede MS Word,bilgisayar donanım ve Bilgisayarı zararlı programlardan korumaBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ILF111İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO COMMUNICATION SCIENCE
Z303.05.03İletişimin; tanımı, tarihçesi, türleri, öğeleri, işlevleri konularındaki temel kavramları kapsar.Developmental stages of communication, types, features, functions and to give information about the basic concepts and theoretical issues will be evaluated.
ILF131İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ
COMMUNICATION SOCIOLOGY
Z303.05.03Sosyolojinin temel kavramları, sosyolojik bakış açısı, modern sosyoloji teorileri, küreselleşme, sosyal yapı ve kültür, kültür ve medeniyet, sosyal ve kültürel değişme konuları ele alınacaktır.Fundamental terms of sociology, sociological point of view, modern sociological theory, globalization, social structure and sulture, culture and civilization, social and cultural change lectures will be eveluated.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
PSR193SİYASETİN TEMEL KAVRAMLARI
FUNDAMENTALS OF POLITICAL SCIENCE
Z303.04.03Tarihi süreç içerisinde siyaset biliminin geçirdiği evreler, siyasetin toplum içerisinde kurumlar aracılığıyla somutlanması, yönetim biçimi olarak demokrasi, siyasetin yapılmasına imkan sağlayan aktörler ele alınacaktır.Scientific approach, methodology and basic concepts of the course, historical stages that political science has gone through, the materialisation of the politics in the society through the institutions. Democracy as a governance model, actors that allow policy-making will be evaluated.
THP121TV HABERCİLİK VE PROGRAMCILIĞINA GİRİŞ
INTRODUCTION TO TV JOURNALISM AND PROGRAMMING
Z303.06.03Haber metinlerinin doğru ve ideal yazımını, üretimini ve program yapımını öğretir.TV reporting and journalism and the function news in social interactivity.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
GZC122HABER YAZMA TEKNİKLERİ
NEWS WRITING TECHNIQUES
Z303.010.03Gazeteci kişiliği ve gazeteciliğin temel kuralları. Haberin işlevselliği ve sosyal sorumluluğu. Haber toplama süreçleri, istihbarat çalışmaları, kaynaklarla ilişkiler. Doğru, eksiksiz, haber yazma kural ve özellikleri. Haber ve gazeteci ilişkisi. Haber türleri, kaynakları, önem sırası, haber toplamada yaklaşım yöntemleri, haberin temel öğeleri ve soruları, haber yazma ve anlatım teknikleri, haber fiileri (cümle sonu kelimeleri) haber dili, anlatım, başlık, spot, fotoğrafaltı anlatım. Haberciliği destekleyen unsurlar olarak fotoğraf karikatür ve grafik. Basın toplantısı uygulamaları, doğru soru sorma, algılama ve hızlı haber yazma. Sınıf içi ve dışı ortamlardan haber toplanması ve yazılmasına yönelik uygulamalar. Medya profesyonelleri ile mesleki uygulama ve deneyimlerin öğrenilmesine ilişkin ders içi seminerler.The Lecture of the News Gathering and Writing: The news, which is the basic element of the profession of journalism, is stressed with all the details during the lecture and the basic characteristics of a journalist, the basic rules of journalism, the attributes of the news, the relation with the sources, to give the practice of the basic rule and attributes of accurate, complete and rapid news gathering and writing, the competence needed while gathering and writing of the news is aimed to be given to the student. Moreover, the lecture consist the social responsibility of the journalism with its functionality.
HUK161HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
BASIC PRINCIPLES OF LAW
Z202.04.02Hukuk kavramı. Hukukun görünümleri ve hukuk sistemleri. Hukukun temel kaynakları. Genel hukuk kuralları. Hukuk kurallarının yorumu. Hukuk kurallarının yaptırımları. Hukukun dalları. Kamu hukuku kapsamına giren hukuk dalları. Özel hukuk kapsamına giren hukuk dalları.The concept of the law. Views of the law and legal systems. Main sources of the law. General rules of the law. Interpretation of the rules of the law. Sanctions of the rules of the law. Branches of the law. Branches of the law falling within the scope of public law. Branches of the law falling within the scope of privite law.
ILF132İLETİŞİM VE FELSEFE
COMMUNICATION AND PHILISOPHY
Z303.04.03‘Felsefe nedir?’ sorusuna verilen belli başlı yanıtlar, felsefi bilgiyi diger bilgi türlerinden ayıran özellikler, felsefenin temel alanları ve ana problemleri ele alınacaktır.To comprehend the main answers given to the question of ‘What is Philosophy?’; to distinguish philosophical knowledge from the other types of information, to solve the basic areas of philosophy and its main problems.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO297GENEL EKONOMİ
GENERAL ECONOMY
Z303.04.03Ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilişkisi. Ekonomik sistemler, nüfus meseleleri ve ekonomik büyüme, fiyat mekanizmasının işleyişi. Arz-talep kanunları ve ekonomik karar birimlerinin ana hatları. Üretim, üretim maliyetleri ve üretim faktörleri, tabiat, emek, sermaye, teşebbüs ve türleri, işgücü ve işsizlik sorunları.Definition of economics and its relationship with other sciences. Economic systems, issues of population and economic growth, the functioning of the price mechanism. Outline of the laws of supply and demand and units of economic decision. Production, production costs and factors of production, nature, labor, capital, enterprice and its types, problems in laboring and unemployment.
HUK289İLETİŞİM HUKUKU
COMMUNICATION LAW
Z202.04.02Medya ve toplumsal sorumluluk, medya ve hukuksal çevre, medya ve kamu düzeni, basın özgürlüğü ve sorunları. Uluslararası hukuk ve medya, uluslararası hukuk ve basın özgürlüğü. Türkiye’deki basınla ilgili yasal düzenlemeler, çalışanların ve işverenlerin hakları. Türkiye’de basın özgürlüğü sorunu.The importance of mass communication, mass communication, foundations, international regulations on mass communication
ILF211İLETİŞİM KURAMLARI-I
COMMUNICATION THEORIES-I
Z202.04.02Dersin içeriği; iletişim araştırmalarının kökenleri, erken dönem iletişim araştırmaları, iletişim araştırmalarının sınıflandırması ve dönemleştirilmesi, erken dönem ana akım araştırmaları ve kurucu babalar ile ortaya koydukları ilk iletişim modelleri ve medya etkilerini açıklamaya açıklamaya çalışan güçlü etki dönemine dönüş dönemindeki araştırmalarla ortaya gündem belirleme, suskunluk sarmalı ve ekme (yetiştirme) kuramıdır.The communication theory , changes in social ,political , economic and technological developments will be discussed.
ILF213MEDYA OKURYAZARLIĞI
MEDIA LITERACY
Z202.05.02Eleştirel medya okuryazarlığı kapsamında medya kullanım alışkanlıkları, dünyada ve Türkiye'de medya okuryazarlığı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ele alınacaktır.In this course will be taught the subjects designed for communication students to intensify their media knowledge.
ILF235İLETİŞİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH TECHNIQUES IN COMMUNICATION
Z202.05.02Bilim, bilimsel araştırma, hipotez, varsayım ve kuram kavramları. Bilimsel araştırma türleri. Bilimsel araştırma süreci. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin özellikleri. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin veri toplama teknikleri. Bilimsel bir araştırma raporunun yazma ve yorumlama teknikleri.Science, social sciences and different paradigms, scientific research project process and fundamental conceptions; evaluation of sources, (General information); Qualitative Research Methods; Quantative Data Capture Methods, Analysis of Datas, writing an report for an research.
THP221SES VE GÖRÜNTÜ TEKNİKLERİ
SOUND AND IMAGE TECHNIQUES
Z223.05.04Ders, görüntünün algılanma süreçleri, kompozisyonun temel ilkeleri, renk, ışık ve ses bilgisi, hareketli görüntülerde kullanılan çekim ölçekleri, görüntünün kaydı ve işlenmesini içermektedir.This course includes the perception of process of the view, fundemantel principles of composition, color, light and sound knowledge, interactive recording measures and the recording of the view.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
DRO203TEMEL YOGA PRATİĞİ
PRACTICE OF BASIC YOGA
G022.03.02Başlangıç seviyesi yoga pratiğini tanıtır, felsefesi hakkında bilgi sunar, uygulama tekniğini, nefes ve gevşeme tekniklerini öğretir.Presents the begginers level yoga practice, conveys information about its philosophy, teaches yoga, breathing and relaxation techniques.
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
EKO464BİLİM TARİHİ
HISTORY OF SCIENCE
G303.03.03Başlangıçtan günümüze insanlığın bilim alanındaki başarılarını açıklamaya yönelik olacaktır.In the first weeks theoretical basis of science will explained. Scientific developments in ancient Greek, Islam and China will thought. Great discoveries/innovations, which affected humanity, will be discussed. Also, the reason of scientific achievements between 19th century and on will explained
PSR464RUSYA VE AZINLIKLAR
RUSSIA AND MINORITIES
G303.03.03Rusya Federasyonu dünyanın en önemli askeri gücüne sahiptir. Nüfusunun azalması dolaysıyla kendindeki azınlıklara baskı uygulamaya ve onları Ruslaştırmaya çalışmaktadır. Başta Türki ve diğer azınlıkların konumları açıklanacaktır.RF has huge military power. Population is shirinking. Therefor preassure on minorities are growing and regime is trying to Russify them. Main goal is to teach this fact.
SAY201OSMANLI SANATI-I
OTTOMAN ART-I
G303.03.0314. Yüzyıl Osmanlı Türk Mimarisi,Erken devir yapıları ve diğer Anadolu Beylikleri ile karşılaştırılması, 15. Yüzyıl Osmanlı mimarisi, Anadolu ve Anadolu dışındaki yapılardan örnekler; Osmanlı Mimarisinde Dini, Askeri ve Sivil Yapılar: Fonksiyonlarına göre yapılarından tipler; 16. Yüzyıl Türk Mimarisi: Klasik devir mimari eserleri, Mimar Sinan ve eserleri, 14 - 16. Yüzyıllarda Osmanlı Mimarisinde süsleme; Taş, mermer,ahşap, çini Örnekler; Türk El Sanatları; Halı, Kumaş, Minyatür, Cam, Çini ve Seramik.Comparison early (14th century ) Ottoman architecture in with other Anatolian Emirates era buildings. Samples 15th century Anatolian Ottoman architecture and Rumeli and .Ottoman architecture, religious, military and civil Structures: according to the functions of the structures types; Ottoman architectural buildings in Clasical period. Architect Sinan and his works, samples of 14-16. Centuries of Ottoman architecture, ornaments of stone,marble,wood,tiles and Turkish Handicrafts; Carpet, Fabric, miniature, glass, tile and ceramics.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden I. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
TDE433TÜRK EDEBİYATINDA FİKİR HAREKETLERİ
MOVEMENTS OF THOUGHT IN TURKISH LITERATURE
G303.03.03Yenileşme hareketlerinin görüldüğü XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren edebiyatçılarımızın temayül ettiği hatta temsilciliğini yaptığı fikir hareketleri tanıtılır. Bu fikir hareketlerinin toplum üzerindeki etkileri gösterilir ve bu süreç günümüze kadar sürdürülür.Showing the idea movements, which Turkish literary figures have become interested in and even become representatives, since the second half of the XIX. century where innovation movement is seen. Displaying the social outcomes of these idea movements. Following the process until today.
TDE435TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİNE KATKISI
LINGUISTIC EFFECTS OF TURKISH LANGUAGE TO THE WORLD LANGUAGES
G202.03.02Dünya tarihi, kişi, aile, boy, kavim ve ulusların ilişkilerinden ibarettir. Gerçek hayattaki bu ilişkiler, onların dillerine de yansır. Böylece insanlar gibi diller de, bu ilişkilerle gerçekleşmiş melez bir yapı sergilerler. Bu derste, genel dil ilişkileri ile Türkçenin komşu dillerle ilişkileri konu edinilir.World history is consisted of the relations of individuals, family, phratry, race and nations. The relations in their daily lives are reflected in their languages. Therefore just like human beings languages, being created with the relations to other languages, have a have hybrid structure. This class will handle general relations of languages and specifically the relations of Turkish with neighboring languages.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ILF212İLETİŞİM KURAMLARI-II
COMMUNICATION THEORIES-II
Z202.04.02Eleştirel kuramların temel görüşlerini inceler.The basic insights of critical theories.
ILF214HABER UYGULAMALARI
NEWS PRACTICES
Z223.05.04Haber yazma konusundaki teorik bilgilerin uygulama çalışmalarını içerir.Theoretical knowledge on news writing will be supported with applications.
ILF232SİYASAL İLETİŞİM
POLITICAL COMMUNICATION
Z202.04.02Seçim kampanyaları, propaganda, siyasal mesajların yapıları, farklı yönetim biçimlerinde siyasal iletişim, demokrasi kültürü, siyasal iletişim araçları ve aktörleri, bu araçların kullanımı gibi konuları hakkında bilgi sahibi olur.Knowledge about Election campaigns, propaganda, political messages in the different administrative structures, political communication, the culture of democracy, the political communication tools and actors and usage of these tools.
THP222TELEVİZYON PROGRAM YAZARLIĞI
PROGRAM WRITING FOR TELEVISION
Z303.05.03Televizyon için program üretiminin ve kitleyi nasıl etkileyeceğinin anlatılıp uygulanması.Television programming and productive, creative, use time effectively, to convert the application of theoretical knowledge, the project includes designing and managing issues.
THP224TELEVİZYON PROGRAM TÜRLERİ
TYPES OF TV PROGRAMMES
Z223.05.04Televizyonda gazetecilik ve habercilik kavramlarının ve toplumsal etkileşimde haberin işlevlerinin anlatılıp öğretilmesi.Theoretical knowledge on news writing will be supported with applications.
THP226ÇEKİM TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI
SHOOTING TECHNIQUES AND APPLICATIONS
Z213.04.031. Bir filmin çekiminden sonraki süreçleri öğrenilmiş olur. 2. Temel kurgu teknikleri ve kuralları öğrenilir. 3. Dijital bir kurgu yazılımında nasıl kurgu yapılacağı ana hatlarıyla öğretilmiş olur.This course includes the process of perceving images,basic principles of composition,information of colour, light and sound,scale of shots used in moving images,recording of the images
EFU414SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİZM
SPORTS CULTURE AND OLIMPISM
G202.03.02Antik olimpiyat oyunları, modern olimpizim, uluslararası olimpik akademi, Türkiye’deki olimpik hareketin kuruluşu ve olimpik eğitim.Course Content ancient olympic games, olympism modern international Olympic Academy, the Olympic movement and Olympic education institutions in Turkey.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03Modernleşme kuramları incelenecek; sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak değerlendirilecektir.Modernization theories will be analysed.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
PSR444DÜNYA SİYASETİ VE TÜRKİYE
WORLD POLITICS AND TURKEY
G303.03.03İnsan Hakları: Müdahale & Koruma Küresel Gelişme ve Eşitsizlik Küresel Yönetişim ve Küresel Toplum Uluslararası ve Ulus Ötesi Tehditler ve GüvenlikInternational Relations: Theories & Approaches Global Governance &Society Transnational Threats& (In) Security Human Rights: Intervention & Protection Global Prosperity & Inequality
PSR462DİN, KÜLTÜR VE KALKINMA
RELIGION, CULTURE AND DEVELOPMENT
G303.03.03Dersin içeriği Din ve Kalkınmanın arasında kondisyonel bir ilişkinin olduğunu varsayan hipotezlerin analizlerini yapmaktır.The content of the course is to analyze the different hypothesis arguing that there is a conditional relationship in between religion and development.
SAY204OSMANLI SANATI-II
OTTOMAN ART-II
G303.03.0317-18. Yüzyıl Osmanlı Mimarisi: Mimar Sinan'dan sonraki gelişme; Lale Devri ve Batı Etkili Üsluplar; Türk-Barok ve Rokokosu; 19. Yüzyıl ve Son Devir Osmanlı Mimarisi: Ampir ve Neogotik üslup örnekleri, Cami, Türbe, Medrese, Sebil, Çeşme, Han, Hamam, Saray, Kasır ve köşklerle diğer yapı örnekleri; Türk Evlerinin Plan ve Plastik Karakteri: İstanbul-Anadolu'da ev konaklardan örnekler, Osmanlı yapılarında Batı etkili duvar resmi, Nakışlar; İstanbul ve Anadolu'dan örnekler; 18 - 19. Yüzyıllarda Türk Resminin Gelişimi: Yerli ve yabancı ressamlar; Türk El Sanatları: Halı, Kumaş, Minyatür, Cam, Çini ve seramik.Ottoman Architecture in 17th and 19 th century.Development of Ottoman Architecture after Architect Sinan period.; Western effects on Ottoman Architecture style ; Turkish Baroque-and Rococo; Ottoman Architecture in 19th century: Empire and Neogotic Styles, Examples of Mosque, Tomb, Madrasa, fountain, Caravanserai, Bath, Palace, Pavilion and Kiosk and other buildings; Carectericise of Structure of Turkish House and ornaments.Kiosks in İstanbul and Anatolia, Rumelia, Western effective Wall paintings in Ottoman Buildings. Development of Turkish paintings in 18 – 19th. Century.: Native and Foreign artists ; Turkish handicrafts: carpet , Miniature ,glass, tile and ceramic .
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
THP321IŞIK VE AYDINLATMA TEKNİKLERİ
LIGHT AND LIGHTING TECHNIQUES
Z223.08.04Televizyon ve sinemadaki stüdyo uygulamalarının temel prensiplerinin gösterileceği derste kamera, ses ve ışık departmanlarının işleyişi uygulamalı olarak öğretilecektir.On the basis of the principles of studio implementations for TV and cinema, the functions of camera, sound and light will be introduced as a part of appied training.
THP323KURGU TEKNİKLERİ
EDITING TECHNIQUES
Z223.07.04Bir hatıra aracı olarak görülen sinematografi kurgu ile bir sanata dönüşmüştür. Ders bu önerme üzerine detaylı sunumlar yapar.The contents of the lesson is based on the thesis of "Cinema transformed to art with editing".
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
THP367TELEVİZYONDA SÖYLEŞİ VE RÖPORTAJ TEKNİKLERİ
INTERVIEW AND COMMENTARY TECHNIQUES ON TV
S303.04.03Derste, röportaj yöntemleri, röportaj ile söyleşiyi ayıran özellikler ele alınacaktır.It will be studied on interviewing methods, and the distinction of interview and having a talk in a talk show.
THP371KENT VE HABERCİLİK
CITY AND REPORTING
S303.04.03Dünya çağpında bir metropol olan şehrinve insanların yaşayışlarını değerlendirir. Medyanın temel haber kaynağı olan İstanbul'u doğru anlayarak, hangi haberi nerede bulacağını kavrar.The course includes the city and its life style in the scope of producing news and local journalism concepts.
GZC351HABER FOTOĞRAFÇILIĞI
NEWS PHOTOGRAPHY
F303.03.03Haber fotoğrafçılığı, haber fotoğraf çekme teknikleri ve sanatları.The course includes news photograph techniques
OIL303İLETİŞİMDE ETNOGRAFİK ÇALIŞMALAR
ETHNOGRAPHIC STUDIES IN COMMUNICATION
F303.03.03İletişim, kültür, toplum ilişkisi ve iletişimde etnografik çalışmalarEtnography, Cultural Studies, Communication Socialogy
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
THP322TELEVİZYONDA YAPIM VE YÖNETİM
PRODUCTION AND DIRECTION ON TV
Z122.05.03Öğrenciler bir Televizyon programı projesi tasarlar.A director’s success depends on a well actor management. Basic acting techniques and management are held within the context of the course.
THP324MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ
MEDIA ECONOMY AND MANAGEMENT
Z303.04.03Basın işletmelerinin yapısını tanır. Ekonomik faaliyetleri işletmeler kapsamında değerlendirir.The students know structure of the media enterprises and evaluates the economic activities within the scope of the enterprises.
THP326KURGU UYGULAMALARI
EDITING PRACTICES
Z122.06.03Sinema, kurgu ile bir sanata dönüşmüştür önermesi üzerine kuruludur.The contents of the lesson is based on the thesis of "Cinema transformed to art with editing".
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
GZC364POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA
POPULAR CULTURE AND MEDIA
S303.04.03Popüler kültür ve kitle kültürü arasındaki farklılık ve benzer noktalar, küreselleşme ve sosyo ekonomik sistemlerin popüler kültür ve kitle kültürüyle etkileşimi, popüler kültür ve kitle kültürünün kamusal alanı geliştirici etkisi, popüler kültür ve kitle kültürünün kimlik temsillerine etkileri, gündelik hayatta popüler kültür etkileri ve yansımaları bu ders kapsamında incelenmeye çalışılacaktır.Scrutinizing the social effects of new media utilization. Studying the redefinition of popular culture in the social, cultural, institutional and international sphere alongside the change in the daily lives of people created by digital media.
RTS368GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ
CINEMATOGRAPHY
S303.04.03Hareketli görüntünün bir resmetme aracı olarak ortaya çıkışı, bir çoğaltım aracı olarak özellikleri ve bir sanat ortamına dönüşmesi sürecini betimler.Development of a project idea, production processes, types of broadcasts, properties of the camera, equipment used during shooting, camera-light relationship, lenses, frame knowledge, camera movements, inner-outer, single-multi shooting techniques etc..
THP362BELGESEL YAPIMI
DOCUMENTARY PRODUCTION
S303.04.03Belgesel Sinemanın ortaya çıkışından itibaren tarihsel gelişiminin incelendiği, teknolojik, toplumsal, siyasal gelişmelere bağlı olarak geçirdiği evrelerin anlatıldığı, ortaya çıkan çeşitli belgesel sinema hareketlerinin incelenmesiyle belgesel sinema dilinde ve anlatımında meydana gelen değişimlerin ortaya konduğu bir derstir.Students interpret present documentary by revealing the historical background of documentaries that students watch and what they are based on.
GZC352İLETİŞİM ETİĞİ
COMMUNICATION ETHICS
F303.03.03İletişim etiği kavramı. İletişim etiği konusundaki güncel sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri. İletişim etiği alanında özdenetim ve ortak denetim sistemleri.Concept of ethics, current issues and solutions, self-regulation in the field of communication and co-regulatory systems are discussed.
OIL302İLERİ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
ADVANCED COMMUNICATION RESEARCH
F303.03.03İletişim, kuram ve toplum ilişkisi, iletişim çalışmalarının düşünsel ve toplumsal üretimde ve yapılardaki rolü ve işlevleri.Communication theory Development communication Information Information theory Semiotics
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ILF411BİTİRME PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z303.06.03İletişim alanında bir araştırma konusu belirlenerek akademik araştırma ve yazım kuralları çerçevesinde ele alınmaktadır. İlgili konuda proje oluşturması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.Particular research subject will be evaluated according to academical research and editing rules.
THP421TELEVİZYON PROGRAMLARI ANALİZİ
TV PROGRAMME ANALYSIS
Z303.04.03Ders sırasında, dünya medyası ve Türk medyasında yaşanan sosyal ekonomik ve kültürel oluşumların karşılaştırılması ve medya alanında gerçekleşen işlevlerin bu bağlamda değerlendirilmesi hedeflenmektedir.This course prepares the research file, synopsis, treatment, and shooting script designs, makes television program planning.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
GZC461ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK
INVESTIGATIVE JOURNALISM
S303.04.03Gazetecilik pratikleri açısından gerekli araştırma yöntemlerinin teorik bilgilerini, çalışma yöntem ve ilkeleriyle örnekleri içerir.The course involves theoretical information on investigation methods required for journalistic practices; working methods and principles.
OIL301GÖRSEL ALGI, İLETİŞİM
VISUAL PERCEPTION, COMMUNICATION
S303.04.03İletişim, İletişim Türleri, Yazılı, görsel, işitsel medya, yeni medya, medye ve ekonomi, medya okuryazarlığı, medyanın mali yapısı.Communication, Types of communication, Written, visual, audiovisual media, new media, media and economy, media literacy, the financial structure of the media.
THP463TELEVİZYON PROGRAMI PLANLAMA
TV PROGRAMME PLANNING
S303.04.03Televizyon Program Planlaması dersinde ,araştırma dosyası hazırlar,sinopsis,tretman ve çekim senaryosu tasarlar, televizyon program planlaması yapar.This course prepares the research file, synopsis, treatment, and shooting script designs, makes television program planning.
THP465YENİ MEDYA VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
NEW MEDIA AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
S303.04.03Yeni İletişim Ortamları Dersinin içeriğinde şunlar yer alacaktır: Yeni Medya nedir? Yeni İletişim Teknolojilerinin özellikleri nelerdir? Yeni Medyanın teknolojik temelleri nelerdir? İnternet, Kurumsal Web Siteleri, Bloglar ve Sosyal Medya. İnternet gazeteciliği ve Yeni İletişim Teknolojilerinin haber medyasına etkileri. Yeni İletişim Teknolojilerinin medya organizasyonlarına sağladığı yeni olanaklar nelerdir? Yeni İletişim Teknolojilerinin Radyo ve Televizyon yayıncılığına etkileri nelerdir? Etkileşim nedir? Sanal gerçeklik nedir? Yöndeşme nedir? Bilgi Toplumu ve Sayısal Uçurum nedir? İnternet yayıncılığı ile ilgili yasal düzenlemeler, etik kurallar ve denetim.The technological developments in the virtual environment and the Internet are examined as well as the studies of public relations applied in the virtual environment and the Internet. In addition, the different ways to administration of relationships in the virtual environment and the Internet are examined. The communication of crisis in the virtual environment and the Internet is transferred. Also, customer and consumer relationship in the virtual environment and the Internet is explained.
THP467CANLI YAYIN UYGULAMALARI
LIVE BROADCASTING PRACTICES
S303.04.03Rejideki unsurlarının öğrenilmesi ve reji çalışanlarının görev tanımlarının yapılması canlı yayın uygulamasının tüm aşamalarını etkili bir şekilde öğrenilir.The course covers the subjects such as; the elements of regie, the responsibilities of the people who work in this area and all the phases of live broadcast practices.
THP469HABER VE SÖYLEM
NEWS AND DISCOURSE
S303.04.03Haber metinlerinin söylemlerini çözümler, değerlendirir. Dilsel ve söylemsel yapıyı ideolojik çerçevede ele alır.In this course, the discourses of the news text are analyzed and evaluated. It evaulates linguistic and discoursive structure in the scope of ideology.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
THP422DİJİTAL YAYINCILIK UYGULAMALARI
DIGITAL BROADCASTING PRACTICES
Z122.08.03İnternet gazeteciliği ve yeni iletişim teknolojileri hakkında fikir sahibi olur. Internet gazeteciği pratiği yapar.The lesson covers the development process of technology in culture and society. It examines the impact of digital technologies on journalism and news production and investigates the change of cultural industry within the framework of the new media technologies.
OIL304DİJİTAL İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE ÇALIŞMALARI
DIGITAL COMMUNICATION RESEARCH AND STUDIES
S303.04.03Dijital çağda, internet ile ivme kazanan dijital araçların sosyal ve siyasi dinamikleri nasıl değiştirdiği ve geleneksel medyaya yansımaları ve dönüşümüIn the digital era, how the digital tools that have gained momentum with the internet change social and political dynamics, and how they reflect and transform traditional media
THP462SPOR PROGRAMCILIĞI
SPORT PROGRAMMING
S303.04.03Spor ve spor basını kavramlarından yola çıkılarak spor basınının tanımlanması.Detailed information is given about sports journalism. Business practices of sports journalists are analyzed.
THP464KAMERA ÖNÜ UYGULAMALARI
ACTING FOR CAMERA
S303.04.03Oyuncuların kamera karşısında çalışma biçimi ile ilgili açı, kadraj, mizansen, planlar, devamlılık vb. konuların uygulamalarını içerir.Student will develop an understanding of the more technical aspects of shooting a scene, whilst maintaining a focus on acting.
THP466HABER SUNUCULUĞU
NEWS REPORTING
S303.04.03Etkili ve güzel konuşma, doğru nefes alma, seslendirme ve sunma becerilerini kazanmak.The course includes effective and rhetoric, breathing, dubbing and presenting activities.
THP468GÜNDEM ANALİZİ
AGENDA ANALYSIS
S303.04.03Medyanın sunduğu gündem konularının kuramsal altyapı çerçevesinde değerlendirir. Medya ve medyanın gücü tartışmalarında, medyanın tutum ve davranışları yönlendirebilecek içerikleri üretme süreçlerini değerlendirir.The agenda presented by media is evaluated in the scope of theoritic frame. The attitudes of the media and its content is evaluated.
THP472HABER PROGRAMCILIĞI
NEWS PROGRAMMING
S303.04.03Televizyonda haber üretimi ve üretim süreçlerinin ne olduğu öğretilir.In this course, the camera and editing techniques and the importance of preparing news text are teached
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.