English

FACULTY OF COMMUNICATION-TV NEWS AND TV PROGRAM MAKING

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF COMMUNICATION-TV NEWS AND TV PROGRAM MAKING
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ILF111İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO COMMUNICATION SCIENCES
Z303.05.03İletişim kavramı, iletişim süreçleri, iletişimin özellikleri, iletişim türleri, iletişim bilimi ve ilişkili olduğu disiplinler, temel iletişim modelleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The concept of communication, communication processes, characteristics of communication, types of communication, communication science and related disciplines, basic communication models constitute the content of the course.
ILF131İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ
SOCIOLOGY OF COMMUNICATION
Z303.05.03Sosyolojinin temel kavramları, sosyolojik bakış açısı, modern sosyoloji teorileri, küreselleşme, sosyal yapı ve kültür, kültür ve medeniyet, sosyal ve kültürel değişme konuları ele alınacaktır.Fundamental terms of sociology, sociological point of view, modern sociological theory, globalization, social structure and sulture, culture and civilization, social and cultural change lectures will be eveluated.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
PSR193SİYASETİN TEMEL KAVRAMLARI
INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCES
Z303.04.03Tarihi süreç içerisinde siyaset biliminin geçirdiği evreler, siyasetin toplum içerisinde kurumlar aracılığıyla somutlanması, yönetim biçimi olarak demokrasi, siyasetin yapılmasına imkan sağlayan aktörler ele alınacaktır.Scientific approach, methodology and basic concepts of the course, historical stages that political science has gone through, the materialisation of the politics in the society through the institutions. Democracy as a governance model, actors that allow policy-making will be evaluated.
RTS121GÖRÜNTÜ TEKNİKLERİ
CINEMATOGRAPHY TECHNIQUES
Z303.06.03Ders, görüntünün algılanma süreçleri, kompozisyonun temel ilkeleri, renk, ışık ve ses bilgisi, hareketli görüntülerde kullanılan çekim ölçekleri, görüntünün kaydı ve işlenmesini içerir.This course includes the process of perceving images,basic principles of composition,information of colour, light and sound,scale of shots used in moving images,recording of the images
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
GZC112HABER YAZMA TEKNİKLERİ
NEWS WRİTİNG TECHNİQUES
Z213.07.03Teorik bilgilerin yanısıra uygulamalarla haber yazma becerisini geliştirir.News writing trials are done as well as theoretical knowledge.
HUK161HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
BASIC PRINCIPLES OF LAW
Z202.04.02Hukuk kavramı. Hukukun görünümleri ve hukuk sistemleri. Hukukun temel kaynakları. Genel hukuk kuralları. Hukuk kurallarının yorumu. Hukuk kurallarının yaptırımları. Hukukun dalları. Kamu hukuku kapsamına giren hukuk dalları. Özel hukuk kapsamına giren hukuk dalları.The concept of the law. Views of the law and legal systems. Main sources of the law. General rules of the law. Interpretation of the rules of the law. Sanctions of the rules of the law. Branches of the law. Branches of the law falling within the scope of public law. Branches of the law falling within the scope of privite law.
ILF132İLETİŞİM VE FELSEFE
COMMUNICATION AND PHILISOPHY
Z303.04.03‘Felsefe nedir?’ sorusuna verilen belli başlı yanıtlar, felsefi bilgiyi diger bilgi türlerinden ayıran özellikler, felsefenin temel alanları ve ana problemleri ele alınacaktır.To comprehend the main answers given to the question of ‘What is Philosophy?’; to distinguish philosophical knowledge from the other types of information, to solve the basic areas of philosophy and its main problems.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
RTS222KURGU
EDITING
Z223.05.04Sinemada kurgu, ilk kurgu denemeleri, kurgu kuramları, kurguda olanaklar / kısıtlar, kurgu tipleri, bilgisayar ortamında kurgu, kurgu programları, kurgu uygulamaları hakkındaki bilgileri kapsar.It includes montage in cinema, first montage studies, montage theories, opportunities and limitations in montage, types of montage, montage on computer, montage programmes, information about montage programmes and applications .
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EKO297GENEL EKONOMİ
INTRODUCTION TO ECONOMICS
Z303.04.03Ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilişkisi. Ekonomik sistemler, nüfus meseleleri ve ekonomik büyüme, fiyat mekanizmasının işleyişi. Arz-talep kanunları ve ekonomik karar birimlerinin ana hatları. Üretim, üretim maliyetleri ve üretim faktörleri, tabiat, emek, sermaye, teşebbüs ve türleri, işgücü ve işsizlik sorunları.Definition of economics and its relationship with other sciences. Economic systems, issues of population and economic growth, the functioning of the price mechanism. Outline of the laws of supply and demand and units of economic decision. Production, production costs and factors of production, nature, labor, capital, enterprice and its types, problems in laboring and unemployment.
HUK221İLETİŞİM HUKUKU VE FİKRİ HAKLAR
COMMUNICATION LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Z202.04.02Dersin içeriği; iletişim özgürlüğünün tanımı ve kapsamı, Türkiye’de iletişim özgürlüğünün düzenlenmesi ve ilgili mevzuat, fikri haklar tanımı ve kapsamı, Türkiye’de fikri hakların düzenlenmesi ve ilgili mevzuat.Course content; The definition and scope of freedom of communication, regulation of communication freedom in Turkey and related legislation, the definition and scope of intellectual property rights, regulation and legislation of intellectual property rights in Turkey.
ILF213MEDYA OKURYAZARLIĞI
MEDIA LITERACY
Z202.05.02Eleştirel medya okuryazarlığı kapsamında medya kullanım alışkanlıkları, dünyada ve Türkiye'de medya okuryazarlığı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ele alınacaktır.In this course will be taught the subjects designed for communication students to intensify their media knowledge.
ILF231İLETİŞİM TARİHİ
HISTORY OF COMMUNICATION
Z202.04.02İletişim, iletişim araçları, iletişim araçlarının değişimiyle ortaya çıkan kültürler ve özellikleri, yeni medyaların ortaya çıkması ve etkilerini açıklamaya yönelik itme ve çekme kuramı ile tarihsel süreçte ortaya çıkan haberleşme sistemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.Communication, communication tools, the emergence of new media and the effects of culture and the emergence of new media, push and pull theory to explain the effects and communication systems that emerged in the historical process are the content of the course.
ILF235İLETİŞİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN COMMUNICATION
Z202.05.02Bilim, bilimsel araştırma, hipotez, varsayım ve kuram kavramları. Bilimsel araştırma türleri. Bilimsel araştırma süreci. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin özellikleri. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin veri toplama teknikleri. Bilimsel bir araştırma raporunun yazma ve yorumlama teknikleri.Science, social sciences and different paradigms, scientific research project process and fundamental conceptions; evaluation of sources, (General information); Qualitative Research Methods; Quantative Data Capture Methods, Analysis of Datas, writing an report for an research.
RTS219IŞIK VE AYDINLATMA
LIGHT AND LIGHTING
Z122.05.03Televizyon ve sinemadaki stüdyo uygulamalarının temel prensiplerinin gösterileceği derste kamera, ve ışık departmanlarının işleyişi uygulamalı olarak öğretilecektir.In this course, the basic principles of studio applications in television and cinema will be shown.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (bilgisayar programları ile üretim, fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ILF222SOSYAL PSİKOLOJİ
SOCİAL PSYCHOLOGY
Z303.05.03Sosyal Psikolojinin tarihî gelişimi, konuları, yaklaşımı, yöntemleri, sosyal etki ve uyma davranışının incelenmesi, tutumlar, önyargı, iletişim, statü vb. konular ele alınmaktadır.Historical development of social psychology, topics, approaches, methods, social impact and compliance behavior analysis, attitudes, prejudice, communication, status and so on. topics are covered.
ILF226İLETİŞİM KURAMLARI
COMMUNİCATİON THEORİES
Z303.04.03İletişim kuramları dersinde iletişim kuramlarının sınıflandırılması, güçlü etkilere dönüş dönemi kuramları, izleyici merkezli araştırmalar, teknoloji merkezli araştırmalar, dilbilimsel –göstergebilimsel çalışmalar ve eleştirel yaklaşımlar ve bunların iletişim araştırmaları içindeki yerleri ortaya konulmaktadır.In the communication theories course, the classification of communication theories, the theories of the period of return to strong influences, audience-centered research, technology-centered research, linguistic-indicative studies and critical approaches and their place in communication research are introduced.
ILF232SİYASAL İLETİŞİM
POLITICAL COMMUNICATION
Z202.04.02Seçim kampanyaları, propaganda, siyasal mesajların yapıları, farklı yönetim biçimlerinde siyasal iletişim, demokrasi kültürü, siyasal iletişim araçları ve aktörleri, bu araçların kullanımı gibi konuları hakkında bilgi sahibi olur.Knowledge about Election campaigns, propaganda, political messages in the different administrative structures, political communication, the culture of democracy, the political communication tools and actors and usage of these tools.
RTS228RADYO TELEVİZYON HABERCİLİĞİ
RADYO TELEVİZYON HABERCİLİĞİ
Z122.04.03Radyo-Televizyon haberciliğinin özellikleri, radyo-televizyon gazeteciliğinde redaksiyon, haber bültenlerinin hazırlanması, radyo-televizyon haberlerinde görüntü ve ses kullanımı gibi ana başlıklar dersin kapsamını oluşturmaktadır. Öğrencilerin elektronik medyanın özelliklerini dikkate alarak yapacakları haber içerikleri sınıf içi izlemeler ışığında değerlendirilmektedir.The scope of the course is comprised by main titles such as radio and TV news features, radio-television journalism editing, preparation of news bulletins, video and audio use in radio and television news.
THP222TELEVİZYON PROGRAM YAZARLIĞI
PROGRAM WRITING FOR TELEVISION
Z303.05.03Televizyon için program üretiminin ve kitleyi nasıl etkileyeceğinin anlatılıp uygulanması.Television programming and productive, creative, use time effectively, to convert the application of theoretical knowledge, the project includes designing and managing issues.
THP224TELEVİZYON PROGRAM TÜRLERİ
TYPES OF TV PROGRAMMES
Z223.05.04Televizyonda gazetecilik ve habercilik kavramlarının ve toplumsal etkileşimde haberin işlevlerinin anlatılıp öğretilmesi.Theoretical knowledge on news writing will be supported with applications.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
RTS313TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI
TELEVISION PROGRAM MAKING
Z223.06.04TV programcılığında başarıyı etkileyen faktörlerin incelenmesi, kuramsal bilginin yaratıcı uygulamalara dönüştürülmesi ve farklı yayın akışı stratejileri arasında karşılaştırma yapılabilmesi konularını içerir.Television programming and productive, creative, use time effectively, to convert the application of theoretical knowledge, the project includes designing and managing issues.
THP375KARŞILAŞTIRMALI YAYIN SİSTEMLERİ VE YAYINCILIK ETİĞİ
COMPARATIVE BROADCASTING SYSTEMS AND ETHICS ON BROADCASTING
Z303.05.03meslek etiği ve ulusal ve uluslararası yayıncılık ilkeleri, İngiltere, ABD, Fransa ve Türkiye'nin yayıncılık sistemlerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmekprofessional ethics and principles of national and international broadcasting, UK, USA, France and comparatively assess Turkey's broadcasting system.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
INTERNSHIP I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
HAT379MESLEKİ İNGİLİZCE
ENGLISH FOR MEDIA
S303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin yürüttükleri her türlü iletişim çalışmaları alanında okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerinin kullanılmasına yönelik temel mesleki İngilizce konularının anlatılmasını içermektedir.This course covers the basic professional English subjects related to the use of reading, speaking, listening and writing skills in the field of communication studies conducted by university students.
RTS325SES TASARIMI
SOUND DESIGN
S122.04.03Ses ve görüntü sistemleri incelenecektir.Audio and video systems will be examined.
RTS361İLERİ KURGU TEKNİKLERİ
ADVANCED EDIITING
S303.04.03Sinema, kurgu ile bir sanata dönüşmüştür önermesi üzerine kuruludur.The contents of the lesson is based on the thesis of "Cinema transformed to art with editing".
THP367TELEVİZYONDA SÖYLEŞİ VE RÖPORTAJ TEKNİKLERİ
TV INTERVIEW TECHNIQUES
S303.04.03Derste, röportaj yöntemleri, röportaj ile söyleşiyi ayıran özellikler ele alınacaktır.It will be studied on interviewing methods, and the distinction of interview and having a talk in a talk show.
THP369TEMATİK YAYINCILIK
THEMATIC BROADCASTING
S303.04.03Tematik yayıncılığı bilerek, çeşitli sanat terimleri ve akımlar hakkında bilgi sahibi olmak. Kültürün ve sanatın önemi kavramak. Geçmişten günümüze ülkemizde uygulanan kültür politikalarını bilmek.Combining the applications of desktop publishing which is a multilayered process. Teaching fundamentals and media of computer based publishing.
THP371KENT VE HABERCİLİK
URBAN JOURNALISM
S303.04.03Dünya çağpında bir metropol olan şehrinve insanların yaşayışlarını değerlendirir. Medyanın temel haber kaynağı olan İstanbul'u doğru anlayarak, hangi haberi nerede bulacağını kavrar.The course includes the city and its life style in the scope of producing news and local journalism concepts.
GZC351HABER FOTOĞRAFÇILIĞI
PHOTOJOURNALISM
F303.03.03Haber fotoğrafçılığı, haber fotoğraf çekme teknikleri ve sanatları.The course includes news photograph techniques
HAT351İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI
COMMUNICATION RESEARCH
F303.03.03Pazarlama araştırmada hipotez, varsayım ve kuram kavramları. Pazarlama ve iletişim araştırma türleri. Araştırma süreci. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin özellikleri. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin veri toplama teknikleri. Araştırma raporunun yazma ve yorumlama teknikleri. İletişim araştırmalarında konu yönetimi.Hypothesis and theory concepts in marketing research. Marketing and communication types. Research process. Data collecting process.
OIL303İLETİŞİMDE ETNOGRAFİK ÇALIŞMALAR
ETHNOGRAPHIC STUDIES OF COMMUNICATION
F303.03.03İletişim, kültür, toplum ilişkisi ve iletişimde etnografik çalışmalarEtnography, Cultural Studies, Communication Socialogy
REK327KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM VE REKLAM
INTERCULTURAL COMMUNICATION AND ADVERTISING
F303.03.03Kültürlerarası iletişim ile ilgili kavramların açıklanması, küreselleşme, ötekileştirme, reklamlarda yer alan kültürel göstergelere ilişkin konuları kapsar.Explaining the concepts related to intercultural communication, globalization, marginalization, cultural indicators in advertisements.
RTS351İLETİŞİM KÜRESELLEŞME VE TOPLUM
SOCIETY, GLOBALIZATION AND COMMUNICATION
F303.03.03Bu derste dersin temel kavramları olan iletişim ve teknoloji kavramları tartışılacaktır. Daha sonra derste ele alınacak ilk konu olan teknoloji toplum ilişkisini ele alan temel yaklaşımlar tartışılacaktır. Teknolojik belirlenimcilik, semptomatik teknoloji, teknolojinin toplumsal belirlenmesi ve teknolojinin toplumsal inşası yaklaşımları incelenecektir. Derste cevaplanması beklenen temel sorular: İletişim nedir? Teknoloji nedir? Toplum nedir? İletişim, teknoloji ve toplum ilişkisi nasıl açıklanabilir? Teknolojiyi toplumsal süreçlerle ilintilendiren yaklaşımlar ve bu yaklaşımların temel varsayımları ile temel kavramları nelerdir?The course includes new technology and communication in the light of society. The relations between technology and society will be study.
YMI319SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMALARI
SOCIAL MEDIA RESEARCH
F202.03.02Ders, sosyal medya izlemesini, söylem ve duyarlılık analizi yöntemlerini, çevresini ve araçlarını kapsar. Bu konulara bağlı olarak, derste öğrenciye kuramsal bilgi ve sahadan vaka çalışmalarından derlenen uygulamalar kazandırılacaktır.The social media research course is designed to help students understand and experience social networking media. Social media, including Facebook, Twitter, YouTube and Instagram, has become a topic to be examined. In this context, the first half of the course provides an introduction to social networking environments. In the second half, students will be introduced to social media platforms upon the analysis of the occurrences in these social networking environments.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
THP322TELEVİZYONDA YAPIM VE YÖNETİM
PRODUCTION AND DIRECTION ON TV
Z122.05.03Öğrenciler bir Televizyon programı projesi tasarlar.A director’s success depends on a well actor management. Basic acting techniques and management are held within the context of the course.
THP370MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ
MEDIA ECONOMICS AND MANAGEMENT
Z303.06.03Basın işletmelerinin yapısını tanır. Ekonomik faaliyetleri işletmeler kapsamında değerlendirir.The students know structure of the media enterprises and evaluates the economic activities within the scope of the enterprises.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
GZC364POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA
POPULAR CULTURE AND MEDIA
S303.04.03Popüler kültür ve kitle kültürü arasındaki farklılık ve benzer noktalar, küreselleşme ve sosyo ekonomik sistemlerin popüler kültür ve kitle kültürüyle etkileşimi, popüler kültür ve kitle kültürünün kamusal alanı geliştirici etkisi, popüler kültür ve kitle kültürünün kimlik temsillerine etkileri, gündelik hayatta popüler kültür etkileri ve yansımaları bu ders kapsamında incelenmeye çalışılacaktır.Scrutinizing the social effects of new media utilization. Studying the redefinition of popular culture in the social, cultural, institutional and international sphere alongside the change in the daily lives of people created by digital media.
GZC368MEDYA VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM
MEDIA AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
S303.04.03Kültürler arası iletişim ve çok kültürlülük kavramlarının medya üzerinden incelenmesini içerir.The examination of the concepts of intercultural communication and multiculturality through the subject of media.
RTS362RADYO VE TELEVİZYONDA METİN YAZARLIĞI
TEXT WRITING FOR RADIO AND TELEVISION
S303.04.03Radyo Televizyon yayıncılığındaki farklı metin türlerinin teknik ve estetik niteliklerini, farklı anlatım biçimlerinin özelliklerini, yaratıcı yazarlığı, sade ve doğru dil kullanımını, görüntü metin ilişkisini, temel senaryo tekniklerini içerir.The course includes various narrative texts considering their technique, aesthetic, and meaning process
RTS368GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ
CINEMATOGRAPHY
S303.04.03Hareketli görüntünün bir resmetme aracı olarak ortaya çıkışı, bir çoğaltım aracı olarak özellikleri ve bir sanat ortamına dönüşmesi sürecini betimler.Development of a project idea, production processes, types of broadcasts, properties of the camera, equipment used during shooting, camera-light relationship, lenses, frame knowledge, camera movements, inner-outer, single-multi shooting techniques etc..
THP362BELGESEL YAPIMI
DOCUMENTARY PRODUCTION
S303.04.03Belgesel Sinemanın ortaya çıkışından itibaren tarihsel gelişiminin incelendiği, teknolojik, toplumsal, siyasal gelişmelere bağlı olarak geçirdiği evrelerin anlatıldığı, ortaya çıkan çeşitli belgesel sinema hareketlerinin incelenmesiyle belgesel sinema dilinde ve anlatımında meydana gelen değişimlerin ortaya konduğu bir derstir.Students interpret present documentary by revealing the historical background of documentaries that students watch and what they are based on.
GRS352MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGIES
F303.03.03Mobil cihazlarda güncel yazılım bilgileri, yazılım dilleri, teknik bilgi ve beceriler.Current mobile software information, mobile marketing, technical details and abilities.
OIL302İLERİ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
ADVANCED COMMUNICATION RESEARCH
F303.03.03Kültür, kültürün kökeni ve kaynağı, kültürlerarası iletişim ve kuramları, Türk kültürünün kültürlerarası iletişim kuramları açısından incelenmesi, Anadolu kültürünün 9-16. yy. var arası yazılı kaynakları dersin içeriğini oluşturmaktadır.Communication theory Development communication Information Information theory Semiotics
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ILF411BİTİRME PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z303.06.03İletişim alanında bir araştırma konusu belirlenerek akademik araştırma ve yazım kuralları çerçevesinde ele alınmaktadır. İlgili konuda proje oluşturması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.Particular research subject will be evaluated according to academical research and editing rules.
THP421TELEVİZYON PROGRAMLARI ANALİZİ
TV PROGRAMME ANALYSIS
Z303.04.03Ders sırasında, dünya medyası ve Türk medyasında yaşanan sosyal ekonomik ve kültürel oluşumların karşılaştırılması ve medya alanında gerçekleşen işlevlerin bu bağlamda değerlendirilmesi hedeflenmektedir.This course prepares the research file, synopsis, treatment, and shooting script designs, makes television program planning.
THP471YENİ MEDYA VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
NEW MEDIA AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Z303.04.03Yeni İletişim Ortamları Dersinin içeriğinde şunlar yer alacaktır: Yeni Medya nedir? Yeni İletişim Teknolojilerinin özellikleri nelerdir? Yeni Medyanın teknolojik temelleri nelerdir? İnternet, Kurumsal Web Siteleri, Bloglar ve Sosyal Medya. İnternet gazeteciliği ve Yeni İletişim Teknolojilerinin haber medyasına etkileri. Yeni İletişim Teknolojilerinin medya organizasyonlarına sağladığı yeni olanaklar nelerdir? Yeni İletişim Teknolojilerinin Radyo ve Televizyon yayıncılığına etkileri nelerdir? Etkileşim nedir? Sanal gerçeklik nedir? Yöndeşme nedir? Bilgi Toplumu ve Sayısal Uçurum nedir? İnternet yayıncılığı ile ilgili yasal düzenlemeler, etik kurallar ve denetim.What is New Media? What are the features of New Communication Technologies? What are the technological foundations of New Media? Internet, Corporate Websites, Blogs and Social Media. What are the effects of Internet journalism and New Communication Technologies on news media? What are the new opportunities that new communication technologies provide to media organizations? What are the effects of new communication technologies on radio and television broadcasting? What is interaction? What is virtual reality? What is convergence? What is Information Society and Digital Divide? Legal regulations, ethical rules and supervision of internet broadcasting.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
INTERNSHIP III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
GZC461ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK
INVESTIGATIVE JOURNALISM
S303.04.03Gazetecilik pratikleri açısından gerekli araştırma yöntemlerinin teorik bilgilerini, çalışma yöntem ve ilkeleriyle örnekleri içerir.The course involves theoretical information on investigation methods required for journalistic practices; working methods and principles.
GZC473ULUSLARARASI İLETİŞİM
INTERNATIONAL COMMUNICATION
S303.04.03Uluslararası iletişimin sahiplik yapısı ile dünyanın çeşitli ülkelerindeki medya örneklerinin ve haber politikalarının incelenmesini kapsar.It covers ownership structure of international communication and the samples and the media policies of various countries in the world.
OIL301GÖRSEL ALGI, İLETİŞİM
VISUAL PERCEPTION AND COMMUNICATION
S303.04.03İletişim, İletişim Türleri, Yazılı, görsel, işitsel medya, yeni medya, medye ve ekonomi, medya okuryazarlığı, medyanın mali yapısı.Communication, Types of communication, Written, visual, audiovisual media, new media, media and economy, media literacy, the financial structure of the media.
RTS471TELEVİZYON HABERCİLİĞİ UYGULAMALARI
APPLIED TV NEWS REPORTING
S303.04.03Genel bir Radyo-Televizyonun gücü konusuna ve televizyon haberciliği tarihine bakış sonrasında, Radyo­- Televizyon haberlerinin detayına -haber stüdyolarindan başlayarak- inmeye başlanacaktir.Television Journalism: this covers news, documentaries and lifestyle TV journalism. Please apply for this course if your interest is primarily in television journalism of any kind.
THP463TELEVİZYON PROGRAMI PLANLAMA
TELEVISION PROGRAMME PRODUCTION
S303.04.03Televizyon Program Planlaması dersinde ,araştırma dosyası hazırlar,sinopsis,tretman ve çekim senaryosu tasarlar, televizyon program planlaması yapar.This course prepares the research file, synopsis, treatment, and shooting script designs, makes television program planning.
THP467CANLI YAYIN UYGULAMALARI
APPLIED LIVE BROADCASTING
S303.04.03Rejideki unsurlarının öğrenilmesi ve reji çalışanlarının görev tanımlarının yapılması canlı yayın uygulamasının tüm aşamalarını etkili bir şekilde öğrenilir.The course covers the subjects such as; the elements of regie, the responsibilities of the people who work in this area and all the phases of live broadcast practices.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ILF404İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
WORK HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen risk faktörleri ve meslek hastalıkları ile ilgili konular aktarılır. Karşılaşabilecekleri acil durumlar ve iş kazaları hakkında bilgilendirilir.General information about occupational health and safety, occupational health and safety legislation, risk factors affecting employee health and safety and issues related to occupational diseases are conveyed. They are informed about emergencies and work accidents they may encounter.
THP470DİJİTAL YAYINCILIK UYGULAMALARI
APPLIED DIGITAL PUBLISHING
Z021.06.02İnternet gazeteciliği ve yeni iletişim teknolojileri hakkında fikir sahibi olur. Internet gazeteciği pratiği yapar.The lesson covers the development process of technology in culture and society. It examines the impact of digital technologies on journalism and news production and investigates the change of cultural industry within the framework of the new media technologies.
OIL304DİJİTAL İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE ÇALIŞMALARI
DIGITAL COMMUNICATION RESEARCH AND STUDIES
S303.04.03Dijital çağda, internet ile ivme kazanan dijital araçların sosyal ve siyasi dinamikleri nasıl değiştirdiği ve geleneksel medyaya yansımaları ve dönüşümüIn the digital era, how the digital tools that have gained momentum with the internet change social and political dynamics, and how they reflect and transform traditional media
RTS474GÖRÜNTÜ ESTETİĞİ
VISUAL AESTHETICS
S303.04.03Hareketli görüntünün bir resmetme aracı olarak ortaya çıkışı, bir çoğaltım aracı olarak özellikleri ve bir sanat ortamına dönüşmesi sürecini betimler.The emergence of an iconography as a means of moving image, a reproduction of art as a tool environment features and describe the process of transformation.
THP462SPOR PROGRAMCILIĞI
SPORT PROGRAMMING
S303.04.03Spor ve spor basını kavramlarından yola çıkılarak spor basınının tanımlanması.Detailed information is given about sports journalism. Business practices of sports journalists are analyzed.
THP464KAMERA ÖNÜ UYGULAMALARI
ACTING FOR CAMERA
S303.04.03Oyuncuların kamera karşısında çalışma biçimi ile ilgili açı, kadraj, mizansen, planlar, devamlılık vb. konuların uygulamalarını içerir.Student will develop an understanding of the more technical aspects of shooting a scene, whilst maintaining a focus on acting.
THP466HABER SUNUCULUĞU
NEWS REPORTING
S303.04.03Etkili ve güzel konuşma, doğru nefes alma, seslendirme ve sunma becerilerini kazanmak.The course includes effective and rhetoric, breathing, dubbing and presenting activities.
THP468GÜNDEM ANALİZİ
AGENDA ANALYSIS
S303.04.03Medyanın sunduğu gündem konularının kuramsal altyapı çerçevesinde değerlendirir. Medya ve medyanın gücü tartışmalarında, medyanın tutum ve davranışları yönlendirebilecek içerikleri üretme süreçlerini değerlendirir.The agenda presented by media is evaluated in the scope of theoritic frame. The attitudes of the media and its content is evaluated.
THP472HABER PROGRAMCILIĞI
NEWS PROGRAMMING
S303.04.03Televizyonda haber üretimi ve üretim süreçlerinin ne olduğu öğretilir.In this course, the camera and editing techniques and the importance of preparing news text are teached
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.