English

FACULTY OF FINE ARTS-DRAMA AND ACTING

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF FINE ARTS-DRAMA AND ACTING
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DRO111OYUNCULUK-I
ACTING-I
Z223.06.04Sahne farkındalığı, algı, ve etki-tepki egzersizlerinden oluşan uygulamaları içerir.Relaxation, perception, expression, staging and creativity exercises.
DRO113DOĞAÇLAMA-I
IMPROVISATION-I
Z042.04.04Rahatlama, Farkındalık,Dikkat, Gözlem, Koordinasyon, güven, ilişki ve iletişim egzersizlerini içerir.The course consists of exercises that encourages relaxation, consciousness, awareness, observation, trust, and connection among partners.
DRO121SES EĞİTİMİ–I
VOICE TRAINING–I
Z122.04.03SES ORGANLARINI GELİŞTİRME,DOĞRU NEFES TEKNİĞİ ,SES ÇIKISINI DÜZELTME, SÖYLEME KUSURLARI konularında uygulamaları içerir.Practice on developing the organs related to voice production, and learn correct breathing techniques.
DRO131RİTMİK–I
RHYTMICS–I
Z021.02.02Ritmik derisinin içeriği; ritm ile bedensel olarak hareket etme bağlantısını kurmaya dayalı egzersizlerle ritm duygularını geliştirmek, hareket hafızasını pekiştirici ısınma çalışmaları yapmak ve ritmin gündelik hayatla bağlantısını hareketsel olarak uygulayabilmektir.The course consists of exercises that develop the sense of rhythm and bodily movement with warm-ups that enlarge the movement vocabulary of the student while practicing the connection between everyday life and rhythm.
DRO141DRAMA TARİHİ–I
HISTORY OF DRAMA–I
Z202.02.02Köken Teorilerinden Rönesans’a kadar toplumsal, düşünsel, siyasi ve sanatsal etkileriyle tiyatro tarihinin işlenmesiThe examination of drama history and its social, philosophical, political and artistic affects from etymology to the Renaissance.
DRO143KÜLTÜREL DÜŞÜNCENİN TARİHİ-I
HISTORY OF CULTURAL THOUGHT-I
Z202.02.02İlk insandan ve Mezopotamya’dan başlayarak, insanlığın yaşadığı düşünce gelişiminin, Yunan, Roma, Ortaçağ, Rönesans gibi önemli düşünce kavşaklarının incelenmesi.Examining the development of human thought from the birth of human kind and Mesopotamia, and the interchanges of Greek, Roman, and Medieval thoughts.
DRO145MİTOLOJİ-I
MYTHOLOGY-I
Z202.02.02Mitoloji ve sanat ilişkisi, sanatın doğuşunda ve gelişmesinde mitolojinin yeri, dünya mitolojilerinin sanata etkisi dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course consists of subjects such as the relationship between art and mythology, the affect of mythology on the birth and development of art, and the effect of western and eastern mythology on art.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02İleri seviyede MS Word, Ms PowerPoint, Ms Excel programlarını kavrar bilgisayar donanım ve bilgisayarı zararlı programlardan korumaBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
DRO112OYUNCULUK-II
ACTING-II
Z223.06.04Oyuncunun kendi dinamiklerini keşfederek, bunu oynayacağı rollerde uygulamasının ilk adımını oluşturmaktır.Helping the student to develop acting practice in future parts by uncovering the actor’s own dynamics.
DRO114DOĞAÇLAMA-II
IMPROVISATION-II
Z042.04.04Bireysel ve kollektif yaratıcılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar, toplu halde hareket etme, hissetme ve oyun kurmaya yönelik çalışmalar, içgüdüleri ve duyguları tiyatro sanatına hizmet eder hale getirecek sahne egzersizleri.Workshops on individual creativity, self confidence, body language and stage exercises. Exercises unveiling the creativity of the student. Moving as a group and sensing the group. Workshop on making use of the impulses and emotions as tools of acting.
DRO122SES EĞİTİMİ–II
VOICE TRAINING-II
Z122.04.03Seslerin oluşumu,Türkçe’deki Sesler,Ses Değişmeleri ve ses söyleme kusurları, Anlatım( uslup ,doğallık ,vurgu , söz akımı ) konularında uygulama çalışmaları yapılır.The formation of sounds, the sound of Turkish language, the differences in sounds and faults of speech, vocal expression (Style, emphasis, flow) exercises.
DRO132RİTMİK–II
RHYTMICS-II
Z021.02.02Ritmik derisinin içeriği; ritm ile bedensel olarak hareket etme bağlantısını kurmaya dayalı egzersizlerle ritm duygularını geliştirmek, hareket hafızasını pekiştirici ısınma çalışmaları yapmak ve ritmin gündelik hayatla bağlantısını hareketsel olarak uygulayabilmektir.Practice of exercises that strengthen the student’s sense of rhythm, movement vocabulary, and learn how to relate the everyday life to rhythm through movement.
DRO142DRAMA TARİHİ–II
HISTORY OF DRAMA-II
Z202.02.02Rönesans döneminde Avrupa tiyatrosu. Klasisizm akımında Fransız ve Alman tiyatrosu,The European theatre in the Renaissance period. French and German theatre in the era of Classicism.
DRO144KÜLTÜREL DÜŞÜNCENİN TARİHİ-II
HISTORY OF CULTURAL THOUGHT-II
Z202.02.02Rönesans'tan başlayarak, insanlığın yaşadığı düşünce gelişimini, modernizm ve postmodernizm gibi önemli düşünce kavşaklarının incelenmesi.Starting from Renaissance, to examine the development of human thought, and the important interchanges of thoughts such as Modernism and Post-Modernism.
DRO146MİTOLOJİ-II
MYTHOLOGY-II
Z202.02.02Tiyatro yapıtlarında mitolojik göndermeler, unsurlar, mitoloji tiyatro ilişkisiMythological references in the works of theater, the elements, the relationship between mythology and theater.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
DRO211OYUNCULUK–III
ACTING–III
Z223.05.04Oyunculuk I ve II derslerinin genisletilmis bir devamıdır. Shakespeare’in karakterlerinden örnekler vererek, basit metin çözümlemeleri ve doğaçlamalar yolu ile bir tiyatro karakterinin kavranmasını amaçlayan bir ders programıdırExtended version of Acting I, Acting II, and Acting III courses. The course helps the student comprehend Shakespeare characters through improvisation and basic text analysis.
DRO213ROLE HAZIRLIK–I
CREATING A CHARACTER–I
Z223.05.04Gerçekçi oyun metinlerinden seçili tirat ve sahnelerden örneklerle uygulama çalışmalarını kapsar.The course consists of examining and practicing chosen realist monologue work.
DRO221DİKSİYON–I
VOICE & SPEECH–I
Z031.04.03Diksiyon , fonetik , söyleme kusurları,ritm, tonlama, vurgu, soluk noktası, sözcük duygusu ve entonasyon , konularının tiyatro metinlerinden örneklerele sahne üzerinde uygulanmasını içerir.Speech faults, intonation, emphasis, breath timing, the sense of the words are practiced through theatre texts on stage.
DRO231HAREKET-I
MOVEMENT-I
Z031.04.03Öğrenci her derste oyunculuk temel hareket teknik formuna uygun bedensel ısınma alacaktır,bu ısınma çağdaş dans ve Laban teknik temelinde olacaktır.Isınma sürecinin ardından bireysel, ikili ve grup olarak harekete yönelik kompozisyonlar üretmeleri sağlanarak yaratıcı beden diline sahip olmaları sağlanacaktır.Kontak doğaçlama, sahnede fiziksel aksiyon ( düşmek, vurulmak, dövüş, koşmak vb.) gerektiren hertürlü hareket unsurunun gereksiz efor sarfetmeden nasıl yapılabileceği ile ilgili çalışmalar dersin kapsamı içindedir, vücut kondüsyonunu ve hareket tekniklerini geliştirmeye yönelik çalışma Merce Cunningam ve Rudolph Laban tekniklerinin füzyonunu içermektedir.Fiziksel Tiyatro bağlamında Pina Bausch. Sasha Waltz gibi fenomen yaratıcıların kreatif yaklaşımları teknik ve artistik work-shoplarla derste işlenecektir. Ders rehberlerinden bir diğer öge de claire porter, jennifer mizenko, tom casciero nun oyunuculukta laban tekniği kullanımı birikimleridir.Condition training, anatomy work, various physicalities exercises, physical awareness exercises, flexibility and body condition exercises, breathing exercises, focus and balance exercises and their relation to performance.
DRO241DRAMA TARİHİ–III
HISTORY OF DRAMA–III
Z202.02.02toplumsal, düşünsel, siyasi ve sanatsal etkileriyle tiyatro tarihinin işlenmesiThe course informs on the social, theoretical, political and artistic aspects of drama history
DRO243DRAMATURGİ-I
DRAMATURGY-I
Z202.03.02Teorik bağlamda, dramaturgi kavramını anlamak, dramaturgi tarihini öğrenmek, dramaturgi yapabilecek kuramsal donanımı sağlarken; Pratik bağlamda da oyun metinleri üzerinden çözümleme yaparak uygulamada teorik veriyi kullanabilmeyi sağlayan bir içeriğe sahiptir.Theoretically the concept of dramaturgy. The history of dramaturgy. Theoretical methods of dramaturgy. Analysis exercises.
DRO245ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
RESEARCH TECHNIQUES
Z202.02.02Ders, Sahne ve Gösteri Sanatları bölümlerine uyarlanmış olup, teorik aktarımların yanı sıra dramatik, göstergebilimsel, dramaturjik ve akademik araştırma yöntemlerini içermektedir.The course is tailored to the section of Drama and Acting, and includes theatrical, dramatic, dramaturgical and academic research methods as well as theoretical transfer. As application, Dramaturgy II and Drama History II oriented research topics have been added to the content.
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
TDE466AKADEMİK TÜRKÇE
ACADEMICAL TURKISH
G202.03.02Alana yönelik kullanılması gereken terimsel ifadelerin yerine göre doğru kullanımını sağlamak.Learn term phrases
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
DRO212OYUNCULUK–IV
ACTING–IV
Z223.06.04Oyunculuk tekniklerinin daha karmasık formlara, tavır,dil ve karakterizasyon da dahil olmak üzere uyarlanısını içeren ders programıdır.The course consists of more advanced acting techniques as well as the practice of attitude, language and characterisation.
DRO214ROLE HAZIRLIK–II
CREATING A CHARACTER–II
Z223.06.04Shakespeare oyunlarından seçili sahnelerle rol incelemeleri ve sahneleme uygulamalarını içerir.The course consists of the practice of role analysis and performance of Sheakespeare's plays.
DRO222DİKSİYON–II
VOICE & SPEECH–II
Z031.04.03Diksiyon , fonetik , söyleme kusurları,ritm, tonlama, vurgu, soluk noktası, sözcük duygusu ve entonasyon , konularının tiyatro metinlerinden örneklerele sahne üzerinde uygulanmasını içerir.The course consists of practice of theatre texts on stage with an emphasis on the correct use of language.
DRO232HAREKET-II
MOVEMENT-II
Z031.04.03Kondisyon Çalışması, Anatomi Çalışması ,Bedensel farkındalık çalışmaları ,Esneklik ve bedensel koordinasyon çalışmaları, Nefes çalışmaları, Dikkat ve denge çalışmaları ile beden kullanımın tiyatroyla ilişkisini açıklar.Condition training, anatomy work, various physicalities exercises, physical awareness exercises, flexibility and body condition exercises, breathing exercises, focus and balance exercises and their relation to theatre.
DRO242DRAMA TARİHİ-IV
HISTORY OF DRAMA-IV
Z202.02.02Yönetmen kavramının Ortaya çıkışı İlk Yönetmenler Değişen Tiyatro Modern zaman akımları Çağdaş TiyatroThe course contents are the formation of the concept of director, the first directors, modern theatre and contemporary theatre.
DRO244DRAMATURGİ–II
DRAMATURGY–II
Z202.03.02Teorik bağlamda, dramaturgi kavramını anlamak, dramaturgi tarihini öğrenmek, dramaturgi yapabilecek kuramsal donanımı sağlarken; Pratik bağlamda da oyun metinleri üzerinden çözümleme yaparak uygulamada teorik veriyi kullanabilmeyi sağlayan bir içeriğe sahiptir.The course aims to teach the concept of dramaturgy in theoretical terms and its history. It equips students with theoretical gear while, in practice, teaches how to analyze texts and use theoretical information for further practice.
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
EFU413ŞEHİRDE YAŞAM VE EĞİTİM
URBAN LIFE AND EDUCATION
G202.03.02Kent yaşamının insanlar üzerindeki etkileri, kentlilik olgusu, kentleşme, kent yaşamındaki sosyokültürel yapılar.The effects of urban life on people, urbanity, urbanization, sociocultural structures in urban life.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
PSR462DİN, KÜLTÜR VE KALKINMA
RELIGION, CULTURE AND DEVELOPMENT
G303.03.03Dersin içeriği Din ve Kalkınmanın arasında kondisyonel bir ilişkinin olduğunu varsayan hipotezlerin analizlerini yapmaktır.The content of the course is to analyze the different hypothesis arguing that there is a conditional relationship in between religion and development.
RTS203TELEVİZYONDA HABER SUNUCULUĞU VE DİKSİYON
ANNOUNCING BROADCAST NEWS AND DICTION
G303.03.03Ders, televizyon sunuculuğu alanında hem teorik bilgiyi hem de pratik çalışmayı iç içe işleyerek gelişecektir.The course will be comprised of a combination of theory and hands-on experience in television announcing.
RTS207SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE SİNEMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CINEMA
G303.03.03Ana Akım sinemanın konularından biri olan yenilenebilir enerjinin popüler kültürdeki yeri.To locate the renewable enery at main stream cinema and popular culture
SYP334SPOR VE FAİR PLAY
SPORT AND FAIR PLAY
G202.03.02Fair Play kavramı ve kapsamı, Fair Play kavramının tarihçesi, Fair Play idealinin analizi, Uluslararası Fair Play kuruluşları ve çalışmaları, Türkiyede Fair Play çalışmaları, Fair Playin karşı karşıya olduğu problemler.Fair Play concept and scope, history of fair play concept, Fair Play ideals analysis, the International Fair Play institutions and studies, Fair Play studies in Turkey, the problems faced by Fair Plain.
THP201MEDYA VE EKONOMİ POLİTİK
THE MEDIA AND ECONOMICS POLITICS
G303.03.03Ekonomi politiğinin temel kavramları ve iletişimdeki yansımaları dersin içeriğini oluşturur.The course includes the basic concepts of economic politics and media and their functions within the communication context.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DRO311OYUNCULUK–V
ACTING–V
Z223.06.04Oyunculuk tekniklerinin daha karmasık formlara, beden,dil ve karakterizasyon da dahil olmak üzere uyarlanışını Antik Yunan yazarlarının oyunlarının sahne çalışmaları ile pratik eder.The course consists of more advanced acting techniques as well as the practice of attitude, language and characterisation. The course also includes stage work on various play texts.
DRO313OYUN ÇALIŞMASI–I
PERFORMANCE–I
Z233.06.05Yazılı bir dramatik metinden (Tiyatro oyununundan) yola çıkarak, sahnelemeye varıncaya kadar geçen dramaturjik çözümleme, yorumlama, role hazırlık ve provalardan oluşan bir içeriğe sahiptir.The course consists of dramaturgical analysis, interpretation, preparation for the character and rehearsals that aim for the staging of an original theatre play.
DRO341TÜRK TİYATROSU-I
TURKISH THEATRE-I
Z202.02.02Başlangıcından Cumhuriyet dönemine kadar Türk Tiyatrosu: Köken teorileri, Köy seyirlik oyunları, Halk tiyatrosu, Karagöz, kukla, ortaoyunu, meddah, tanzimat dönemi, batı etkisindeki Türk Tiyatrosu, Meşrutiyet dönemi Türk Tiyatrosu ve model oyunlar.Turkish theatre from its beginning to the Time of Republic: Etymology, Village plays, the People’s Theatre, Karagöz, puppetry, Ortaoyunu, storytelling, the Tanzimat era, Turkish theatre under western influence, Turkish theatre in Meşrutiyet and reproduction plays.
DRO353ESKRİM-I
FENCING-I
Z031.03.03Eskrim sporunun flöre ve kılıç silahı savunma ve hucum teknikniklerinin estetik ve koreografik bir şekilde öğretilmesi.The teaching of the sport of fencing and flora, offence and defense techniques in an aesthetic choreography.
DRO331DANS–I
DANCE–I
S122.03.03Dans dersi, temel dans tekniklerini ve beden-ritim ilişkisi oluşturan egzersizleri içermektedir.Practices that develop the sense of rhythm and body condition, sahring special dance movements and choreographing
DRO343METİN ÇÖZÜMLEME–I
TEXT ANALYSIS–I
S202.03.02Metin türlerini anlamak, biçim-öz ilişkisi, edebi olmayan metinler, edebi metinler, tiyatro metni çözümleme yaklaşımları, oyun metni çözümleme örnekleri.Understanding genres of text, relation of form-essence, non-literary texts, literary texts, theatre text analyzing approaches, examples on play text analyzing.
DRO351ŞARKI–I
SINGING-I
S122.03.03Nefes ve ses çalışmaları ile şarkı söylemenin kazandırılması, sesinin sağlıklı ve doğru şekilde kullanılması gerekliliğinin öğretilmesi. Tiyatro oyunlarında geçerli olan tavır ve uslubun kazandırılması.The necessity of correct and healthy voice usage through breath and vocal work. Work on attitudes and methods used in theatre
MOT323DEKOR VE KOSTÜM TARİHİ
STAGE AND COSTUME HISTORY
F202.04.02Yukarıda anlatılanlar doğrultusunda; Antik dönemden günümüze Dekor ve kostüm tariyle birlikte görsel araştıma ödevleri verilerek öğrenci araştıma yapmaya yönlendirilir.In the light of what is mentioned above, the course directs the student towards researching the stage and costume history of the Antique era.
SAY301BEDENSEL ANLATIM VE FİZİKSEL TİYATRO I
CORPORAL EXPRESSION AND PHYSICAL THEATRE I
F122.04.03“Her şey hareket eder” ilkesinden yola çıkarak öğrencinin içinde bulunduğu dünyayı gözlemlemesini ve daha canlı, hakiki bir tiyatro yaratmak için elementler, malzemeler, renkler, obje çalışmaları, hayvan çalışmaları ve müzik egzersizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course contains studies on elements, colors, tools, masks, objects music and animals to create a more real and vivid theatre; starting from the principle of "everything moves".
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DRO312OYUNCULUK–VI
ACTING–VI
Z223.06.04Oyunculuk V dersinin devamı niteliğinde olup , Antik yunandan başlayarak günümüze kadar tiyatro anlayışına egemen olan dinamikleri kavrama ve oyunculuğa teknik ve anlam olarak yansımasını kavramaya amaçlı uygulama çalışmaları içerir.As a follow up on Acting V, this course consists of practice-work that equips the student with the understanding of dynamics that dominates theatre from Antiquity to present and the reflection of these dynamics in comprehending the theory and practice of various acting techniques.
DRO314OYUN ÇALIŞMASI–II
PERFORMANCE–II
Z233.06.05Yazılı bir dramatik metinden (Tiyatro oyununundan) yola çıkarak, sahnelemeye varıncaya kadar geçen dramaturjik çözümleme, yorumlama, role hazırlık ve provalardan oluşan bir içeriğe sahiptir.The course consists of dramaturgical analysis, interpretation, preparation for the character and rehearsals that aim for the staging of an original theatre play.
DRO342TÜRK TİYATROSU-II
TURKISH THEATRE-II
Z202.02.02Geleneksel Türk tiyatrosu, Köy Seyirlik Oyunları, Halk Tiyatrosu (Orta oyunu, Karagöz, Meddah vb.), Tanzimat döneminde tiyatroda batılılaşma, Cumhuriyet dönemi tiyatrosu, Çağdaş Türk tiyatrosu.Traditional Turkish Theatre, Village plays, Theatre of the people (Orta oyunu, Karagöz, Storytelling) Westernization of theatre in the Tanzimat era, Theatre in the Republic Period, Contemporary Turkish Theatre
DRO354ESKRİM-II
FENCING-II
Z031.03.03Eskrim sporunun flöre ve kılıç silahı savunma ve hucum teknikniklerinin estetik ve koreografik bir şekilde öğretilmesi.The teaching of the sport of fencing and flora, offence and defense techniques in an aesthetic choreography.
DRO332DANS–II
DANCE–II
S122.03.03Beden koordinasyonu, ritim duygusunun pekiştirilmesine yönelik uygulamalar, özel dans hareketlerinin paylaşımı ve kavramlardan yola çıkarak kareografi hazırlama uygulamalarıPractices that develop the sense of rhythm and body condition, sahring special dance movements and choreographing
DRO344METİN ÇÖZÜMLEME–II
TEXT ANALYSIS–II
S202.03.02Metin türlerini anlamak, biçim-öz ilişkisi, edebi olmayan metinler, edebi metinler, tiyatro metni çözümleme yaklaşımları, oyun metni çözümleme örnekleri.Understanding genres of text, relation of form-essence, non-literary texts, literary texts, theatre text analyzing approaches, examples on play text analyzing.
DRO352ŞARKI–II
SINGING-II
S122.03.03Nefes ve ses çalışmaları ile şarkı söylemenin kazandırılması, sesinin sağlıklı ve doğru şekilde kullanılması gerekliliğinin öğretilmesi. Tiyatro oyunlarında geçerli olan tavır ve uslubun kazandırılması.The necessity of correct and healthy voice usage through breath and vocal work. Work on attitudes and methods used in theatre
SAY302BEDENSEL ANLATIM VE FİZİKSEL TİYATRO II
CORPORAL EXPRESSION AND PHYSICAL THEATRE II
F122.04.03“Her şey hareket eder” ilkesinden yola çıkarak öğrencinin içinde bulunduğu dünyayı gözlemlemesini ve daha canlı, hakiki bir tiyatro yaratmak için elementler, malzemeler, renkler, obje çalışmaları, hayvan çalışmaları ve müzik egzersizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course contains studies on elements, colors, tools, masks, objects music and animals to create a more real and vivid theatre; starting from the principle of "everything moves".
SAY334RESİM SANATI-II
PICTORIAL ART-II
F202.04.02Dersin İçeriği: Empresyonizmden başlayarak Günümüze kadar Resim Sanatı Örneklerini terminoloji,üslup,renk,teknik,kompozisyon özelliklerini sosyo kültürel etkilerle irdelemek.Eksploring Samples of Painting Art From Impressionisme to the Present according to terminology, style, colour, technical, socio-cultural influences, to convey the composition features.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DRO401KİŞİSEL PROJE–I
INDIVIDUAL PROJECT–I
Z223.05.04Kavram saptayış, kavramdan yola çıkarak dramatik metin oluşturma, o metni sahneleme teknikleri doğrultusunda sahneye taşıma aşamaları v.b. Kişisel Proje II dersinin ön Koşuludur.The course includes the steps of concept detection, creating a dramatic text, carrying text on the stage and other related items.
DRO413KAMERADA OYUNCULUK- I
ACTING FOR CAMERA-I
Z122.03.03Kamera önü oyunculuğu ile sahne oyunculuğu arasındaki farklar, sinemanın oyunculuğa sağladığı avantaj ve dezavantajlar, oyunculuk ve role hazırlanma teknikleri, aynı rolün kamera ve sahne için nasıl irdelenmesi ve yorumlanması gerektiği vb. konular kuramsal ve uygulamalı olarak öğrenciyle paylaşılır.Differences between camera acting and stage acting, advantages and disadvantages that the camera provides for the actor, acting techniques, preparing the same role for camera and stage.
DRO417OYUN ÇALIŞMASI–III
PERFORMANCE–III
Z425.06.06Yazılı bir dramatik metinden (Tiyatro oyununundan) yola çıkarak, sahnelemeye varıncaya kadar geçen dramaturjik çözümleme, yorumlama, role hazırlık ve provalardan oluşan bir içeriğe sahiptir.The course consists of dramaturgical analysis, interpretation, preparation for the character and rehearsals that aim for the staging of a play that is an original play.
DRO441ÇAĞDAŞ TİYATRO–I
CONTEMPORARY THEATRE–I
Z202.02.02Çağdaş tiyatroya şekil veren gelişmeler ışığında, oyun okumaları ve yorumlamalarıyla günümüz tiyatrosunun temel izleğini oluşturan bilgiler paylaşılırDevelopments that shaped the contemporary theater; Reading and text; main thread of today's theater
DRO445OYUN YÖNETİMİ–I
DIRECTING–I
Z202.02.02Yönetmenin ortaya çıkısı, yönetmenin tiyatronun gelişim süreci içerisindeki rolünü uygulamalarla da destekleyerek araştıran bir programdır.The course consists of practice based theory research on the beginning of the concept of the director and his/her place within the development of theatre arts.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
INTERNSHIP I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
DRO443YAZARLIK–I
PLAY WRITING–I
S122.04.03Dramatik olan, dramatik metnin özellikleri, dramatik yazım teknikleri ve uygulama kanallarıyla bunların pratik karşılıklarıThe Dramatic; features of the dramatic text;dramatic writing techniques; applications.
DRO451YARATICI DRAMA–I
CREATIVE DRAMA–I
S021.04.02Yaratıcı dramanın kuramsal temelleri ve eğitimde drama teknikleri uygulamalarıThe appliance of the theoretical essences of creative drama and drama techniques in education
SAY427TİYATRO İŞLETMECİLİĞİ-I
THEATER BUSINESS-I
F202.04.02Program boyunca öğrencileri çalışma dünyasına hazırlamak amacıyla ulusal ve uluslararası sanat çevreleri ve kurumlarının nitelikleri de incelenir. Program, tiyatro işletmecisinin rolüyle ilgili çok geniş bir bilgi sağlar; çelişen felsefeler, finansal ve yasal sınırlar gibi doğabilacek pek çok zorluğun altını çizer ve bu sorunları çözebilmek için kullanılabilecek olanakları tanımlar.In this program, the qualifications of national and international theatre circles and instutitions are reviewed in order to prepare students to the world of work. The program provides a wide range of information on the role of theatre manager; highlights many possible difficulties such as conflicting philosophies, financial, and legal limits, and identifies opportunities available to solve these problems.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DRO402KİŞİSEL PROJE–II
INDIVIDUAL PROJECT–II
Z223.04.04Kavram saptayış, kavramdan yola çıkarak dramatik metin oluşturma, o metni sahneleme teknikleri doğrultusunda sahneye taşıma aşamaları v.b.Determining the concept, developing the dramatic text through the concept, the processes of staging the text created by the student.
DRO414KAMERADA OYUNCULUK-II
ACTING FOR CAMERA-II
Z122.03.03Kamera görüntüsünde farkındalık, enstrümanlarını (jest, mimik, gestus, ses, nefes vb.) bu oyunculuk tekniğine göre ayarlamaya yönelik uygulamaları içerir.Awareness of camera’s visual qualities and practice of acting for the given visuals through the instruments of the body (mimics, gestus, voice, breath).
DRO418OYUN ÇALIŞMASI–IV
PERFORMANCE–IV
Z425.05.06Yazılı bir dramatik metinden (Tiyatro oyununundan) yola çıkarak, sahnelemeye varıncaya kadar geçen dramaturjik çözümleme, yorumlama, role hazırlık ve provalardan oluşan bir içeriğe sahiptir.The course consists of dramaturgical analysis, interpretation, preparation for the character and rehearsals that aim for the staging of a play that is taken from an original theatre play.
DRO442ÇAĞDAŞ TİYATRO–II
CONTEMPORARY THEATRE–II
Z202.02.02Çağdaş Türk Tiyatrosu, Çağdaş Türk Oyun Yazarları, Çağdaş Türk YönetmenleriContemporary Turkish Theatre, Playwrights in Contemporary Turkish drama and Modern Turkish Directors
DRO446OYUN YÖNETİMİ–II
DIRECTING–II
Z202.02.02Antik Yunan ve Shakespeare tragedyalarının farklı yönetmenlerce nasıl yorumlandığını içerir. Böylece çok bilinen klasik bir metnin bile reji olanakları ölçüsünde sınırları araştırılır.The course consists of the analysis of Ancient Greek theatre and Shakespeare interpretations of various directors. Through this, the student is taught the limitations of directing a classical text.
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
DRO444YAZARLIK–II
PLAY WRITING–II
S122.04.03Farklı dramatik türler hakkında bilgilendirmek, radyo, reklam, sinopsis, senaryo ve oyun yazarlıklarının teknik bilgileri paylaşılır ve uygulama yaptırılır.Different dramatic genres: radio, advertising, synopsis, script; technical information of dramatic writing;Practices.
DRO452YARATICI DRAMA–II
CREATIVE DRAMA–II
S021.04.02Eğitimde Drama uygulamalarına yönelik drama planlamları yapama ve uygulamaTo plan exercises for the drama appliance in education.
DRO462UZAK DOĞU DÖVÜŞ SANATLARI
FAR EAST MARTIAL ARTS
S223.04.04Uzakdoğu Dövüş Sanatları dersinin içeriği; öncelikle bedeni yoğun efor harcanacak sürece hazırlayabilmek amacıyla kasları ısıtma ve esnetme egzersizi kapsamında şekillenir. Nefes ve beden koordinasyonu ile fiziksel denge becerisini geliştirebilmek adına "kata" adı verilen hareket kombinasyonları denenir. Direnç egzersizleri ve kardiyo; eğitim sürecinin temelini oluşturur. Yeterli fiziksel gelişim sağlandıktan sonra farklı dövüş sanatlarına özgü savunma ve saldırı biçemleri tatbik edilir.The content of martial arts course is to prepare the body in order to develop the physical balance and coordination by streching and strenth exercises. As a movement combination of “Kata” is involves in the martial artistic educational system and cardio exercises are the basis on the training process.
SAY434TİYATRO İŞLETMECİLİĞİ-II
THEATER BUSINESS-II
F202.04.02Sanat Yönetimi I dersinin devamıdır. Kurumsal örgütlenme, yönetim fonksiyonları ve biçimleri, planlama, planlama yöntemleri ve çeşitleri, kurumsal ve çevresel analiz yapabilme, rakip ve müşteri analizleri dersin başlıca konularıdır.It is the follow up course for Art Management 1. The basic subjects are institutional organization, administrative functions and structures, planning and its various methods, the institutional and peripheral analysis, the client and competitor analysis.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.