English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE (DOC)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TDE665DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARINDA METOT
METHODS IN LANGUAGE AND LITERATURE RESEARCH
Z303.06.03Bilimsel araştırmanın temelleri, araştırma etiği, araştırma süreç ve teknikleri, problemi tanımlama, örnekleme yöntemleri, veri toplama araçları, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması, nicel araştırmalar, nitel araştırmalar, akademik yazım ölçütleri, bilimsel araştırmaların raporlaştırılması, makale, yüksek lisans ve doktora tezlerinin incelenmesi gibi başlıklar, bu derste ele alınacak konulardır.The topics to be covered of this lesson: The basic of scientific researchs, ethics of research, process and techniques of research, describing the problem, the ways of modelling, data collection tools, analyzing and interpretation of the datas, quantitative researchs, qualitative researchs, academic writing criterions, be reported of scientific researchs, article, analyzes of master and doctorate thesis.
TDE663OĞUZNAME METİNLERİ
OGUZNAME TEXTS
S303.06.03Türk Halk Edebiyatında Oğuzname’lerin tarihinin öğrenilmesi, Oğuzname üzerine yapılan çalışmaların semantik yöntemlerle incelenmesiTo learn the history of Oghuzname in Turkish Folk Literature
TDE675TARİH VE EDEBİYAT
HISTORY AND LITERATURE
S303.06.03Bir sosyal bilim olarak tarih ve tarih metodu. Edebî metinlerin muhtevası ve bu muhtevanın dönemlerinin sosyal, siyasî olayları ile ilişkisi. Edebî metni anlama hususunda eserin meydana geldiği dönemi tanıma ve bunun önemi. Tarihi konu alan eserlerin tarihî olayları ve kişileri güne taşıma sebepleri ve şekilleri.History and history as a social science. The relationship between the content of literary texts and the social and political events of these periods. Recognizing and preoccuping the period in which the work of the literary text is understood. Historical events of historical subjects and reasons and types of transportation to the people in the sun.
TDE677KAZAK ROMANI
KAZAKH NOVEL
S303.06.03Kazak romanının doğuşu ve gelişimi, Kazak roman yazarları, Kazak romanında ele alınan konular, seçilen romanların temel özellikleri anlatılır.Kazakish novel; authors, literary figures, and remarkable characteristics.
TDE689METİN TAMİRİ
TEXT REPAİR
S303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE609SEMİNER DERSİ
SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrencinin bir konuyu araştırması, konuyla ilgili kaynakları taraması ve değerlendirmesi, elde ettiği bilgileri yazılı bir rapor veya makale hâline getirmesi ve topluluk önünde sunmasıdır.The student’s researching a particular topic, surveying and evaluating related resources, transferring the collected data into a written report or an article and presenting it to the public.
TDE640TÜRK DÜNYASINDA YENİLİK HAREKETLERİ
TÜRK DÜNYASINDA YENİLİK HAREKETLERİ
S303.06.0319. yüzyılın ikinci yarısında Kırım, Kazan ve Kafkasya’da görülen yenilikler, gazetecilik, Cedit mekteplerinin kurulması, eğitim seferberliği, Türk topluluklarının yakınlaşması, İsmail Gaspıralı, Şehabettin Mercanî, Abdülkayyum Nasırî, Abay, Ibıray Altınsarın, Çokan Velihanov, Yusuf Akçura, Mirza Fethali Ahundzade, Hasan Bey Zerdabî, Mirza Aliekber Sâbir, 20.yüzyılın başında Türkistan’da Cedit mekteplerinin açılması, millî gazetecilik ve tiyatro faaliyetleri, millî şuurlanma çalışmaları, Mahmuthoca Behbudî, Fıtrat, Ahmet Baytursun, Mircakıp Duvlat.The innovations seen at the end of second round of 19th century at the Crimean, Kazan and Caucasia.19. journalism, the establishment of Cedit Schools, movement of education, Turkish Communities’ knitting up, İsmail Gaspıralı, Şehabettin Mercanî, Abdülkayyum Nasırî, Abay, Ibıray Altınsarın, Çokan Velihanov, Yusuf Akçura, Mirza Fethali Ahundzade, Hasan Bey Zerdabî, Mirza Aliekber Sâbir, the opening of Turkestan Cedit Schools at the beginning of the 20th , a national journalism and theater activities, the national studies of becoming wiser, Mahmuthoca Behbudî, Fıtrat, Ahmet Baytursun, Mircakıp Duvlat.
TDE642KARŞILAŞTIRMALI MİTOLOJİ
KARŞILAŞTIRMALI MİTOLOJİ
S303.06.03Türk mitolojisinin mukayeseli çalışmasıComparative study of Turkish mythology
TDE654EDEBİYAT VE SİNEMA
LITERATURE AND CINEMA
S303.06.03Bu dersin içeriğini edebiyat-sinema ilişkisi, sinematografik uyarlama, edebiyat ve sinemada anlatı, sinemaya uyarlanan edebî eserler, seçilmiş eserlerle uyarlamalarının karşılaştırılması gibi konular oluşturur.This class handles the relation of literature and cinema, cinematographic adaptation, narrative in cinema and literature, analysis of adapted cinema works and the like.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE600-1DOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00Doktora tez önerisi ve tez içeriği hakkında bilgilendirme.
SBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTARAL QUALIFYING EXAM
Z000.030.00Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.The unit consists of written and oral exams
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşamasıContents of the Course Unit Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SBE600-6DOKTORA TEZİ-1
DOKTORA TEZİ-1
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-7DOKTORA TEZİ-2
DOKTORA TEZİ-2
Z000.030.00
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-3TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşamasıThesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SBE600-8DOKTORA TEZİ-3
DOKTORA TEZİ-3
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-9DOKTORA TEZİ-4
DOKTORA TEZİ-4
Z000.030.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.