English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE (DOC)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TDE665DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARINDA METOT
METHODS IN LANGUAGE AND LITERATURE RESEARCH
Z303.06.03Bilimsel araştırmanın temelleri, araştırma etiği, araştırma süreç ve teknikleri, problemi tanımlama, örnekleme yöntemleri, veri toplama araçları, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması, nicel araştırmalar, nitel araştırmalar, akademik yazım ölçütleri, bilimsel araştırmaların raporlaştırılması, makale, yüksek lisans ve doktora tezlerinin incelenmesi gibi başlıklar, bu derste ele alınacak konulardır.The topics to be covered of this lesson: The basic of scientific researchs, ethics of research, process and techniques of research, describing the problem, the ways of modelling, data collection tools, analyzing and interpretation of the datas, quantitative researchs, qualitative researchs, academic writing criterions, be reported of scientific researchs, article, analyzes of master and doctorate thesis.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE609SEMİNER DERSİ
SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrencinin bir konuyu araştırması, konuyla ilgili kaynakları taraması ve değerlendirmesi, elde ettiği bilgileri yazılı bir rapor veya makale hâline getirmesi ve topluluk önünde sunmasıdır.The student’s researching a particular topic, surveying and evaluating related resources, transferring the collected data into a written report or an article and presenting it to the public.
TDE638TÜRK EDEBİYATINDA MİRAÇNAMELER
MIRACNAMES IN TURKISH LITERATURE
S303.06.03Bu türde verilen bilgilerin kaynakları, Türk dünyasındaki durumu, başlıca temsilcileri, eserleri, motiflerini tanıtmaktır.The sources of this type of information are to introduce the situation in the Turkish world, its main representatives, works and motifs.
TDE640TÜRK DÜNYASINDA YENİLİK HAREKETLERİ
TÜRK DÜNYASINDA YENİLİK HAREKETLERİ
S303.06.0319. yüzyılın ikinci yarısında Kırım, Kazan ve Kafkasya’da görülen yenilikler, gazetecilik, Cedit mekteplerinin kurulması, eğitim seferberliği, Türk topluluklarının yakınlaşması, İsmail Gaspıralı, Şehabettin Mercanî, Abdülkayyum Nasırî, Abay, Ibıray Altınsarın, Çokan Velihanov, Yusuf Akçura, Mirza Fethali Ahundzade, Hasan Bey Zerdabî, Mirza Aliekber Sâbir, 20.yüzyılın başında Türkistan’da Cedit mekteplerinin açılması, millî gazetecilik ve tiyatro faaliyetleri, millî şuurlanma çalışmaları, Mahmuthoca Behbudî, Fıtrat, Ahmet Baytursun, Mircakıp Duvlat.The innovations seen at the end of second round of 19th century at the Crimean, Kazan and Caucasia.19. journalism, the establishment of Cedit Schools, movement of education, Turkish Communities’ knitting up, İsmail Gaspıralı, Şehabettin Mercanî, Abdülkayyum Nasırî, Abay, Ibıray Altınsarın, Çokan Velihanov, Yusuf Akçura, Mirza Fethali Ahundzade, Hasan Bey Zerdabî, Mirza Aliekber Sâbir, the opening of Turkestan Cedit Schools at the beginning of the 20th , a national journalism and theater activities, the national studies of becoming wiser, Mahmuthoca Behbudî, Fıtrat, Ahmet Baytursun, Mircakıp Duvlat.
TDE642KARŞILAŞTIRMALI MİTOLOJİ
KARŞILAŞTIRMALI MİTOLOJİ
S303.06.03Türk mitolojisinin mukayeseli çalışmasıComparative study of Turkish mythology
TDE644TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI
TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI
S303.06.03Tasavvuf düşüncesinin farklı tezahürleri. Hangi metinlerin tasavvufa göre açıklanması gerektiği. Türk tasavvuf edebiyatını tarihi derinliği ve coğrafi yayılımı. Mutasavvıf olmadıkları halde tasavvuftan yararlanan sanatçıların eserlerini nasıl anlamak gerektiği. Türk düşüncesinde ve edebiyatında tasavvufun yeri.Different manifestations of Sufi thought. Which texts should be explained according to Sufism. Historical depth and geographical spread of Turkish Sufi literature. How to understand the works of artists who benefit from Sufism even though they are not Sufis. The place of Sufism in Turkish thought and literature.
TDE646TÜRK DÜNYASINDA KÖROĞLU
TÜRK DÜNYASINDA KÖROĞLU
S303.06.03Türk destan ve destancılık geleneği, destan türünün oluşum şartları ve aşamaları, destanın İslamiyet öncesi ve sonrası tasnifi, Türk destancılık geleneğini etkileyen faktörler ve bu faktörlerin irdelenmesi, Köroğlu destan metinleri ve değişik kuramlar bağlamında çeşitli kolların ele alınması.Turkish epic and epic tradition, formation conditions and stages of epic genre, classification of the epic before and after Islam, factors affecting the Turkish epic tradition and examination of these factors, addressing various branches in the context of Köroğlu epic texts and different theories.
TDE652SÖZLÜK BİLİMİ
LEXICOGRAPHY
S303.06.03Sözlük bilim ile ilgili kavramların incelenmesi. Sözlük hazırlama ilkelerinin ve Türk sözlükçülük tarihinin incelenmesi.Comprehending lexicology, principles of preparing dictionary and history of lexicogopraphy.
TDE654EDEBİYAT VE SİNEMA
LITERATURE AND CINEMA
S303.06.03Bu dersin içeriğini edebiyat-sinema ilişkisi, sinematografik uyarlama, edebiyat ve sinemada anlatı, sinemaya uyarlanan edebî eserler, seçilmiş eserlerle uyarlamalarının karşılaştırılması gibi konular oluşturur.This class handles the relation of literature and cinema, cinematographic adaptation, narrative in cinema and literature, analysis of adapted cinema works and the like.
TDE663OĞUZNAME METİNLERİ
OGUZNAME TEXTS
S303.06.03Türk Halk Edebiyatında Oğuzname’lerin tarihinin öğrenilmesi, Oğuzname üzerine yapılan çalışmaların semantik yöntemlerle incelenmesiTo learn the history of Oghuzname in Turkish Folk Literature
TDE667TÜRK EDEBİYATINDA MENSUR ŞİİR
THE PROSE POEM IN TURKISH LITERATURE
S303.06.03Mensur Şiirin ne olduğu ve özellikleri. İlk mensur şiir örnekleri ve bu türde çeşitli dönemlerde öne çıkan şahsiyetler ve eserleri.What is "Mensur Poetry and its features. Examples of the first mensur poetry and the personalities and works that stand out in various periods of this genre.
TDE669HALK BİLİMİ KURAM VE YÖNTEMLERİ
THEORIES AND METHODS OF FOLKLORE
S303.06.03Bu dersin içeriğini, Metin Merkezli Kuramsal Yaklaşımlar (Gelişme Kuramı, Yayılma Kuramı, Tarihi Coğrafi Fin Kuramı, Olrik’in Epik Yasaları, Masal Tipleri Katalogları, Psikoanalitik Kuram ve Yöntemi, Yapısalcı Kuram ve Yöntem, Kahramanın Biyografisini Çözümleyen Yapısal Yöntemler, Masalların Yapısal Çözümlenmesi) ve Bağlam Merkezli Halkbilimi Kuram ve Yöntemlerin (Sözlü Formül Kuramı ve Yöntemi, Bağlamsal Kuram) yayılma, gelişme ve uygulama özellikleri oluşturur.What forms the content of that course is spreading,development and application properties of The Text Based Theoretic Approaches ( Theory of Development, Theory of Spreading, Historical Geographic Finn Theory, Epic Rules of Olrik, Catalogues of Tale types, Psychoanalytic Theory and Method, Structuralist Theory and Method, Structural Methods that analyse the biography of a hero, Structural analysis of Tales) and The Context Based Ethnology Theory and Methods( The theory and method of oral formula, Contextual Theory)
TDE671ANLAM BİLGİSİ
SEMANTICS
S303.06.03Gösterge ve anlamSign and meaning
TDE673EDEBİYAT VE SİYASET
LITERATURE AND POLITICS
S303.06.03Özellikle Namık Kemal'den itibaren günümüze kadar uzanan çizgide siyaset anlayışı ve bu konudaki değişmeleri metinlere bağlı olarak ele alır.Especially from Namik Kemal on the line extending from the day-to-day political understanding and changes in this subject are handled depending on the texts.
TDE675TARİH VE EDEBİYAT
HISTORY AND LITERATURE
S303.06.03Bir sosyal bilim olarak tarih ve tarih metodu. Edebî metinlerin muhtevası ve bu muhtevanın dönemlerinin sosyal, siyasî olayları ile ilişkisi. Edebî metni anlama hususunda eserin meydana geldiği dönemi tanıma ve bunun önemi. Tarihi konu alan eserlerin tarihî olayları ve kişileri güne taşıma sebepleri ve şekilleri.History and history as a social science. The relationship between the content of literary texts and the social and political events of these periods. Recognizing and preoccuping the period in which the work of the literary text is understood. Historical events of historical subjects and reasons and types of transportation to the people in the sun.
TDE677KAZAK ROMANI
KAZAKH NOVEL
S303.06.03Kazak romanının doğuşu ve gelişimi, Kazak roman yazarları, Kazak romanında ele alınan konular, seçilen romanların temel özellikleri anlatılır.Kazakish novel; authors, literary figures, and remarkable characteristics.
TDE689METİN TAMİRİ
TEXT REPAİR
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTARAL QUALIFYING EXAM
Z000.030.00Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.The unit consists of written and oral exams
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE600-1DOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00Doktora tez önerisi ve tez içeriği hakkında bilgilendirme.Doctoral thesis proposal and information about the content of the thesis.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-6DOKTORA TEZİ-1
DOKTORA TEZİ-1
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-7DOKTORA TEZİ-2
DOKTORA TEZİ-2
Z000.030.00Tez ile ilgili taramayı belirler.Determines the screening related to the thesis.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-8DOKTORA TEZİ-3
DOKTORA TEZİ-3
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-9DOKTORA TEZİ-4
DOKTORA TEZİ-4
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all processes (topic determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis study.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.