English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-COMPUTER ENGINEERING (DOC)(MASTER LEVEL)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-COMPUTER ENGINEERING (DOC)(MASTER LEVEL)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BYL501BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z303.09.03Bilim ve araştırma kavramları, bilimsel araştırmanın doğası, bilimsel yöntemler ve özellikleri, problem ve araştırma modeli, verilerin toplanması, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması, makale veya bildiri yazım yöntemleri.Science and research concepts, structure of scientific research, scientific methods, problem and research model, data collection, storing, analysis, comment and reporting of a reserach, formats of preparation of a paper or manuscript.
BYL563İLERİ ALGORİTMA ANALİZİ
ADVANCES ALGORITHMS ANALYSIS
Z303.07.03Algoritmanın anlamsal ve teorik tanımı, gösterilme metotları, karmaşıklık kavramının teorik ve pratik temelleri, karmaşıklığı belirleme stratejileri,greedy-metotlar, böl-ve-çöz yaklaşımları, iterativ ve rekursiv çözüm yöntemleri, ağaç formlu yapılar.Meaning of an algorithm and its teoretical foundations. complexity of algorithms, mathematical methods to determining of algorithm!s complexity, practical methods to estimate running times, algorithm design strategies, divide-and-conquer method, greedy methods, tree-like structures and algorithms, iterative and recursive approachs.
FBE501BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bu ders araştırma sürecinde yürütülmesi gereken faaliyetleri, araştırma modeli kurmayı, bilgi toplamayı, toplanan bilgileri analiz edip yorumlamayı ve araştırma raporunun biçimini kapsamaktadır.This course is in the process of research activities that should be executed, to establish a research model, collecting information, analyze and interpret the collected information, and the format of the research report covers.
FBE502İSTATİSTİK ANALİZ YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI
STATISTICAL ANALYSIS METHODS AND APPLICATIONS
Z303.06.03Bu ders araştırma sürecinde yürütülmesi gereken faaliyetleri, araştırma modeli kurmayı, bilgi toplamayı, toplanan bilgileri analiz edip yorumlamayı ve araştırma raporunun biçimini kapsamaktadır.This course covers the activities to be carried out in the research process, establishing a research model, collecting information, analyzing and collecting the collected information, and the format of the research report.
BYL503İLERİ BİLGİSAYAR AĞLARI
ADVANCED COMPUTER NETWORKS
S303.07.03Bilgisayar ağları ve veri iletişim sistemleri tasarımı, uygulanması ve analizi. Modern haberleşme standartları, protokol sistemleri ve bunların uygulanması detaylı bir şekilde incelenmesi. Transmisyon teknolojisi, paket anahtarlama, yönlendirme, akış kontrolü ve protokollerDesign, implementation, and analysis of computer networks and data communications systems. Detailed examination of modern communication standards, protocol systems and their implementation. Transmission technology, packet switching, routing, flow control, and protocols
BYL541VERİ MADENCİLİĞİ
DATA MINING
S303.06.03Öğrencilerin; veri ön işleme, birliktelik kuralı analizi, sınıflandırma ve tahminleme ve uygulamaları ile kümeleme analizini öğrenmesini sağlayacaktır.Students, data pre-processing, association rule analysis, classification and clustering analysis of forecasting and applications will learn.
BYL542BİLGİSAYAR AĞI İŞLETİM SİSTEMLERİ
COMPUTER NETWORK OPERATING SYSTEMS
S303.06.03Bu dersin modelleme / temel ağ randıman problemleri çözmek ve daha karmaşık olanları çözümü için simülasyon teknikleri kullanılır.İçinde Kuyruk teorisi kullanmak öğrencinin yararına olacaktır.This course is modeling / basic network efficiency simulation techniques to solve problems and to solve more complex ones used. The student will benefit in the use of queuing theory.
BYL546ÇOKLU ORTAM SİSTEMLERİ
MULTIMEDIA SYSTEMS
S303.06.03Bu ders öncelikle metin BGG ile çalışmaları ile başlanarak daha sonra çoklu ortam sistemlerine geçiş yapılır. Bu dersin sonunda öğrencilerin çoklu ortam verilerini BGG tekniklerini öğrenmek ve bu alanda yazılım tasarımı ve gerçekleştirilebilirler.This course is primarily text-BGG, starting with the work of the multi-media systems, and then made ​​the transition. BGG at the end of this course, students learn the techniques of multimedia data and software design, and can be realized in this area.
BYL614BİLİŞİM SİSTEMİ PROJE YÖNETİMİ
SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
S303.06.03--
BYL646MOBİL SİSTEMLERDE YAZILIM GELİŞTİRME
SOFTWARE DEVELOPMENT IN MOBILE SYSTEMS
S303.07.03Bu derste şu konular işlenecektir: olay işlemleri ve olaylar tarafından harekete geçirilen uygulamalar, fonksiyonlara çağrılar, parametreler ve prosedürler, mahalli ve umumi değişkenler, parametreye bağlı işlemler, çizim kanvasları, animasyon ve görüntüler, SMS yazılarına ve e-postalara tepkiler, değişik sensörlerin ve GPS servislerinin kullanımı, URL'lerin tanımı ve haritalara ve diğer web hizmetlerine ulaşım, web servisleri tarafından sağlanan listelerin ve data kaynaklarının kullanımı, içeriğinde yazı ve müziğe ilaveten sabit ve hareketli resimlerin olduğu prezentasyonların geliştirilmesi, API'ların kullanımı ile web servislerinden data alımı ve işlenmesi. Algoritmik neticelerin belirli kullanıcı gruplarına dağıtımı, geliştirilen uygulamaların APK dosyaları olarak yayınlanması ve QR kodlarının inşası.This course includes topics on: Event handlers for event-driven applications, function calls, parameters and procedures, local and global variables, conditional statements, drawing canvasses, animation and image sprites, responding to SMS text and e-mails, using various sensors and GPS services, building URLs to access maps and other web services, using web service-supplied lists and databases, developing slide-shows of stationary and moving images with text and music, using APIs to parse/extract data from web services and broadcasting algorithmic results to selected groups of users, publishing apps in APK files and creating QR code.
BYL647VERİ VE AĞ GÜVENLİĞİ
DATA AND NETWORK SECURITY
S303.07.03Çeşitli kriptografi konuları, ilgili algoritmalar, şifreleme, sayısal imza, tanımlamaThis the course on Cryptography and Network Security, objectives are: Classical encryption techniques, Block ciphers and the Data Encryption Standard, Basics of finite fields, Advanced Encryption Standard, Contemporary symmetric ciphers, Confidentiality using symmetric encryption, Basics of number theory, Key management, Public key cryptosystems, Message authentication, Hash functions and algorithms, Digital signatures and authentication protocols, Network security practice, Applications, E-Mail, IP and web security, System security, Intruders, Malicious software, Firewalls.
BYL648ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ
SOFT COMPUTING METHODS
S303.07.03Yapay sinir ağları, bulanık mantık, genetik algoritmalar ve hibrit sistemler.Artificial Neural Networks, Fuzzy Logic, Genetic Algorithms and Hybrit Systems.
BYL651KABLOSUZ SENSOR AĞLAR
WIRELESS SENSOR NETWORK
S303.06.03Kablosuz Ağlarına Giriş Kablosuz Sensör Ağlarına Giriş Sensor ağlarının mimarisi ve Yığın Protokolü Kablosuz Sensör Ağlarında MAC Yönlendirme ve Veri TransferiWireless Sensor Network Standards, Classifications of Wireless Sensor Networks Taxonomy of Routing and Data Dissemination Protocols , Broadcasting Mechanisms
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BYL578OTOMATİK ÖĞRENME
AUTOMATIC LEARNING
S303.06.03Lineer sınıflandırma ve Perceptron algoritması, azami kenar sınıflandırması, lineer dönüşüm ve lineer olmayan tahminler, çekirdek içi dönüşüm, destek vektör makinası, özellik seçimi ve kuvvetlendirme, beklenti maksimizasyonu algoritması, istatistiki beklentiler, saklı Markov modelleri ve Bayes ağları.Linear classification and Perceptron Algorithm, maximum margin classification, linear regression and non-linear predictions, kernel regression, support vector machine, feature selection and boosting, expectation maximization algorithm, statistical expectations, hidden Markov models and Bayesian networks.
BYL631MOBİL VE KABLOSUZ AĞLAR
MOBILE AND WIRELESS NETWORKS
S303.07.03İşlenen konulara radio yayılım modelleri, gelecek nesil kablosuz ağlar, cep telefon ağları, ağ ve hareketlilik yönetimi, ağlarda kalite servisi, kuyruklama kuramı, kablosuz örgü ağları, dinamik spektrum yönetimi, bilişsel radyo ağları, kablosuz yerel ağlar, araçlar arası iletişim ve kablosuz özel amaca yönelik ağlar dahildir.As the subject is fairly new, survey papers and research papers will drive the course, along with student projects and presentations on selected papers of their choice.
BYL633BİLGİSAYAR AĞLARINDA PERFORMANS ANALİZİ
PERFORMANCE ANALYSIS ON COMPUTER NETWORKS
S303.07.03Bilgisayar ağlarının tanımı. Farklı ağların kullanım alanları. LAN ve WAN tasarımının önemli yönleri. Yüksek hızlı ağlar (ATM). Dijital veri haberleşme sistemlerinin performans kriterleri. Bilgisayar ağları için simülasyon araçları. Değişik bilgisayar ağlarının modellenmesi. Bilgisayar ağlarının performans analizi.Design, implementation, and analysis of computer networks and data communications systems. Detailed examination of modern communication standards, protocol systems and their implementation. Transmission technology, packet switching, routing, flow control, and protocols. Performanse evaluation of various networks.
BYL652DAĞITIK SİSTEMLER
DISTRIBUTED SYSTEMS
S303.06.03Dağıtık Sistemlerinde İletişim,Süreç,İsimlendirme, Dağıtık İstemlerinde Senkronizasyon, Tutarlılık ve Çoğaltma,Toleranslı Sistemleri,GüvenlikIntroduction to Distributed Systems,Communication of Distributed Systems,Process and Threads,Naming Synchronization of Distributed Systems,Consistency and Replication,Fault Tolerance,Security
BYL676KODLAMA KURAMLARI
CODING THEORY
S303.06.03Bu dersin içeriğiTemel tanımlar, hata düzeltme kodlarına giriş, kodlama kuramının temel problemi, lineer Kodlar , lineer kodlarla kodlama ve kod çözme, sendrom çözümleme, devresel kodlar BCH , Reed-Solomon ve devirli kodlar, kuadratik kalan kodları, dual kod, parity- check matrisi, Hamming kodları, yetkin kodlar, Golay Kodları, MDS kodları, ağırlık sayaçları, ağırlık dağılımları, Kodların İnşasından oluşur..This course covers Error Detection, Error Correction and Decoding; communication channels, maximum likelihood decoding, hamming distance, distance of a code, Finite Fields; fields, polynomial rings, structure of finite fields, minimal polynomials. Linear Codes; vector spaces over finite fields, hamming weight, bases for linear codes, generator matrix and parity-check matrix, equivalence linear code, encoding and decoding of linear codes, syndrome decoding. Bounds in Coding Theory, Construction of Linear Codes; Propagation rules, Reed-Mullercode, Cyclic Codes; BCH codes, Reed-Solomon codes, Goppa Codes.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BYL680SEMİNER
SEMINAR
Z000.06.00Düşünülen tez konusu hakkında araştırma yapmak.Thesis work plan to deal with the cause of the problem, the objectives and the content of the framework creates.
FBE600-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora Tez ÇalışmasıDoctoral Thesis
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Yüksek lisans tez çalışması.Doctoral Studies
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-3TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora tez çalışmaısDoctoral thesis study
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-4TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora tez çalışmasıDoctoral thesis study
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.