English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-COMPUTER ENGINEERING (DOC)(MASTER LEVEL)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-COMPUTER ENGINEERING (DOC)(MASTER LEVEL)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BYL501BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z303.09.03Bilim ve araştırma kavramları, bilimsel araştırmanın doğası, bilimsel yöntemler ve özellikleri, problem ve araştırma modeli, verilerin toplanması, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması, makale veya bildiri yazım yöntemleri.Science and research concepts, structure of scientific research, scientific methods, problem and research model, data collection, storing, analysis, comment and reporting of a reserach, formats of preparation of a paper or manuscript.
BYL563İLERİ ALGORİTMA ANALİZİ
ADVANCES ALGORITHMS ANALYSIS
Z303.07.03Algoritmanın anlamsal ve teorik tanımı, gösterilme metotları, karmaşıklık kavramının teorik ve pratik temelleri, karmaşıklığı belirleme stratejileri,greedy-metotlar, böl-ve-çöz yaklaşımları, iterativ ve rekursiv çözüm yöntemleri, ağaç formlu yapılar.Meaning of an algorithm and its teoretical foundations. complexity of algorithms, mathematical methods to determining of algorithm!s complexity, practical methods to estimate running times, algorithm design strategies, divide-and-conquer method, greedy methods, tree-like structures and algorithms, iterative and recursive approachs.
FBE501BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bu ders araştırma sürecinde yürütülmesi gereken faaliyetleri, araştırma modeli kurmayı, bilgi toplamayı, toplanan bilgileri analiz edip yorumlamayı ve araştırma raporunun biçimini kapsamaktadır.This course is in the process of research activities that should be executed, to establish a research model, collecting information, analyze and interpret the collected information, and the format of the research report covers.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BYL505ANLAMSAL WEB SİSTEMLERİ
SEMANTIC WEB SYSTEMS
S303.06.03Semantik Web ve teknolojileri, ontoloji dillerini geliştirme ve yönetme, ontoloji yolu ile çıkarsamaSemantic Web and Technologies, Learning and Develop Ontology Languages, ontology reasoning
BYL507YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
SOFTWARE ENGINEERING
S303.06.03Yazılımın önemi, yazılım sanayii, yazılım mühendisliği yöntemleri, gereksinme analizi, tasarım, kodlama ve test süreçleri, bu süreçlerde kullanılan araç ve yöntemler, yazılım projesi projelendirme, yazılım kalite kavramlarıSoftware engineering methods will be covered in the SDLC with special focus on planning and quality.
BYL508YAPAY US
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
S303.06.03Dersin içeriğinde yapay us sistemleri ve bu sistemlerin programlama algoritmaları yer almaktadır.This course covers artificially intelligent systems and the programming algorithms of these systems.
BYL574YAPAY SİNİR AĞLARI
INTRODUCTION TO NEURAL
S303.06.03Sinir ağları kavramları, yapay ağlarda öğrenme ve bilgi depolama, çağrışımsal bellekler: Hopfield ve Kanerva modelleri, saklama kapasiteleri, Hata düzeltmeConcepts of neural networks, learning and information storage in neural networks, associative memories: Hopfield's and Kanerva's models, Storage capacities, Error correction
BYL578OTOMATİK ÖĞRENME
AUTOMATIC LEARNING
S303.06.03Lineer sınıflandırma ve Perceptron algoritması, azami kenar sınıflandırması, lineer dönüşüm ve lineer olmayan tahminler, çekirdek içi dönüşüm, destek vektör makinası, özellik seçimi ve kuvvetlendirme, beklenti maksimizasyonu algoritması, istatistiki beklentiler, saklı Markov modelleri ve Bayes ağları.Linear classification and Perceptron Algorithm, maximum margin classification, linear regression and non-linear predictions, kernel regression, support vector machine, feature selection and boosting, expectation maximization algorithm, statistical expectations, hidden Markov models and Bayesian networks.
BYL631MOBİL VE KABLOSUZ AĞLAR
MOBILE AND WIRELESS NETWORKS
S303.07.03İşlenen konulara radio yayılım modelleri, gelecek nesil kablosuz ağlar, cep telefon ağları, ağ ve hareketlilik yönetimi, ağlarda kalite servisi, kuyruklama kuramı, kablosuz örgü ağları, dinamik spektrum yönetimi, bilişsel radyo ağları, kablosuz yerel ağlar, araçlar arası iletişim ve kablosuz özel amaca yönelik ağlar dahildir.As the subject is fairly new, survey papers and research papers will drive the course, along with student projects and presentations on selected papers of their choice.
BYL633BİLGİSAYAR AĞLARINDA PERFORMANS ANALİZİ
PERFORMANCE ANALYSIS ON COMPUTER NETWORKS
S303.07.03Bilgisayar ağlarının tanımı. Farklı ağların kullanım alanları. LAN ve WAN tasarımının önemli yönleri. Yüksek hızlı ağlar (ATM). Dijital veri haberleşme sistemlerinin performans kriterleri. Bilgisayar ağları için simülasyon araçları. Değişik bilgisayar ağlarının modellenmesi. Bilgisayar ağlarının performans analizi.Design, implementation, and analysis of computer networks and data communications systems. Detailed examination of modern communication standards, protocol systems and their implementation. Transmission technology, packet switching, routing, flow control, and protocols. Performanse evaluation of various networks.
BYL644BÜYÜK VERİ YÖNETİMİ
MASSIVE DATA MANAGEMENT
S303.06.03Büyük verinin mahremiyeti, riskleri ve korunması için alınması gereken önlemler, büyük verinin sınıflandırılması ve ontoloji, büyük veri entegrasyonu, analizi ve madenciliği, OLAP, hızlı büyüyen yüksek hacimli verilerle işlemler gibi konuları içermektedir.How several key technologies and applications are driving the big data revolution, How nanodata and nowcasting can be used to improve forecasts and predictions, Common pitfalls in using big data, The design of controlled experiments to sort out causality
BYL652DAĞITIK SİSTEMLER
DISTRIBUTED SYSTEMS
S303.06.03Dağıtık Sistemlerinde İletişim,Süreç,İsimlendirme, Dağıtık İstemlerinde Senkronizasyon, Tutarlılık ve Çoğaltma,Toleranslı Sistemleri,GüvenlikIntroduction to Distributed Systems,Communication of Distributed Systems,Process and Threads,Naming Synchronization of Distributed Systems,Consistency and Replication,Fault Tolerance,Security
BYL654BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÖNETİMİ
INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT
S303.06.03Dersin kapsamında yenilik süreçleri, kuramları ve planlaması, Ar-Ge yönetimi, ürün ve süreç yenilikçiliği ve etik değerler açısından yenilik ve teknoloji konuları bulunmaktadır.Dersin kapsamında yenilik süreçleri, kuramları ve planlaması, Ar-Ge yönetimi, ürün ve süreç yenilikçiliği ve etik değerler açısından yenilik ve teknoloji konuları bulunmaktadır.
BYL676KODLAMA KURAMLARI
CODING THEORY
S303.06.03Bu dersin içeriğiTemel tanımlar, hata düzeltme kodlarına giriş, kodlama kuramının temel problemi, lineer Kodlar , lineer kodlarla kodlama ve kod çözme, sendrom çözümleme, devresel kodlar BCH , Reed-Solomon ve devirli kodlar, kuadratik kalan kodları, dual kod, parity- check matrisi, Hamming kodları, yetkin kodlar, Golay Kodları, MDS kodları, ağırlık sayaçları, ağırlık dağılımları, Kodların İnşasından oluşur..This course covers Error Detection, Error Correction and Decoding; communication channels, maximum likelihood decoding, hamming distance, distance of a code, Finite Fields; fields, polynomial rings, structure of finite fields, minimal polynomials. Linear Codes; vector spaces over finite fields, hamming weight, bases for linear codes, generator matrix and parity-check matrix, equivalence linear code, encoding and decoding of linear codes, syndrome decoding. Bounds in Coding Theory, Construction of Linear Codes; Propagation rules, Reed-Mullercode, Cyclic Codes; BCH codes, Reed-Solomon codes, Goppa Codes.
FBE502İSTATİSTİK ANALİZ YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI
STATISTICAL ANALYSIS METHODS AND APPLICATIONS
S303.06.03Bu ders araştırma sürecinde yürütülmesi gereken faaliyetleri, araştırma modeli kurmayı, bilgi toplamayı, toplanan bilgileri analiz edip yorumlamayı ve araştırma raporunun biçimini kapsamaktadır.This course covers the activities to be carried out in the research process, establishing a research model, collecting information, analyzing and collecting the collected information, and the format of the research report.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora Tez ÇalışmasıDoctoral Thesis
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BYL680SEMİNER
SEMINAR
Z000.06.00Düşünülen tez konusu hakkında araştırma yapmak.Thesis work plan to deal with the cause of the problem, the objectives and the content of the framework creates.
FBE600-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Yüksek lisans tez çalışması.Doctoral Studies
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-3TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora tez çalışmaısDoctoral thesis study
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE600-4TEZ
THESIS
Z000.030.00Doktora tez çalışmasıDoctoral thesis study
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.