English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EEY501MÜHENDİSLİKTE İLERİ MATEMATİK
HIGH MATHEMATICS IN ENGINEERING
Z303.06.03Vektör analizi, matrisler ve özdeğer problemleri,vektör Uzayları ve tensörler,iç çarpım üzayları,eğrisel integraller, yüzey İntegralleri,integral teoremleri, Fourier analizi, İntegral dönüşümleri, adi diferansiyel denklemlerin serilerle çözümleri, Green fonksiyonu yöntemiyle kısmi diferansiyellerin çözümü, kompleks değişkenli fonksiyonlar, rezidü teorisi,potansiyel teori, varyasyonlar hesabı, saçılma problemleri.Vectoral analysis , matrices and eigenvalue problems , vector spaces and tensors, inner product spaces,line integrals,surface integrals,integral theorems,Fourier analysis, integral transforms, series solutions of ordinary differantial equations,Solution to partial differential equations with Green function methods ,functions with complex Variables, residue theory, potential thoery,variational calculus, scattering problems.
EEY599SEMİNER
SEMINAR
Z000.012.00Teknik bir konu üzerinde etkin bir konuşmanın hazırlanması ve sunumu; teknik bir sunumun kısımları; sunum yapma yöntemleri; MS PowerPoint kullanımı; Gerçek bir seminer örneğinin sunumu.
FBE507BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES
Z303.06.03Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts, basic information about the history of science, the structure of scientific research, scientific methods and different views on these methods, problem, research model, universe and sample, data collection and data collection methods, data recording, analysis, interpretation and reporting.
EEY517MAKİNE ÖĞRENMESİ
MACHINE LEARNING
S303.06.03Öznitelikler, öznitelik uzayı, öznitelik çıkarımı ve dönüşümler, öznitelik seçimi, boyut indirgeme, denetimli ve denetimsiz öğrenme algortmalarıdır.Features and feature spaces, feature extraction, transformations, feature selection and dimension reduction, unsupervised and supervised learning.
EEY533İLERİ SAYISAL HABERLEŞME SİSTEMLERİ
ADVANCED DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS
S303.06.03
EEY557ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE GÜÇ KALİTESİ
POWER QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS
S303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EEY534UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI
REMOTE SENSING APPLICATIONS
S303.06.03Uzaktan algılama ve türleri, elektromanyetik yayılım, dünya, atmosfer ve etkileri, havadan ve uzaydan uzaktan algılama, uzaktan algılama uyduları ve yörüngeleri, sayısal görüntü işlemek ve kullanmak, optik uzaktan algılama, mikrodalga ile uzaktan algılama, SAR görüntüleri, görüntü işleme ve analiz, coğrafik bilgi sistemi (GIS).Remote sensing and its types, electromagnetic radiation, earth, atmosphere and its effects, airborne and spaceborne remote sensing, remote sensing satellites and their orbits, processing and using digital images, optical remote sensing, microwave remote sensing, SAR images, image processing and analysis, geographical information system (GIS)
EEY553MİKRODALGA TEKNİĞİ VE UYGULAMALARI
MICROWAVE TECHNIQUES AND APPLICATIONS
S303.06.03
EEY558GELİŞMİŞ GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ
ADVANCED POWER SYSTEM ANALYSIS
S303.06.03Elektrik Güç sistemlerine giriş, Elektrik güç sistemleri Elemanları, Birime indirgenmiş sistemler, Kısa Mesafeli İletim Hatları, Orta mesafeli iletim Hatları, Uzun Mesafeli İletim Hatları, simetrik Bileşenler, , Simetrik olmayan sistemler ,Yüksüz jeneratörlerde simetrik olmayan kısa devrelerin incelenmesi, empedans ve şebeke Ağları dizileri ,Güç sistemlerinde simetrik olmayan kısa devrelerin incelenmesi, güç akışı sistemlerinin incelenmesinde kullanılan Algoritmalarİntroduction to power systems, Power systems elements,per- unit systems, Short and medium and long transmission lines, symetrical systems,Symetrical components, unsymetrical short circuits on an unloaded generator,sequence impedances and sequence networks,unsymmetrical faults on power systems, different algorithm for power systems analysis
EEY567FOTOVOLTALİK SİSTEM TASARIMI
FOTOVOLTALİK SİSTEM TASARIMI
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE500-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE500-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.