İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EEY501MÜHENDİSLİKTE İLERİ MATEMATİK
HIGH MATHEMATICS IN ENGINEERING
Z303.06.03Vektör analizi, matrisler ve özdeğer problemleri,vektör Uzayları ve tensörler,iç çarpım üzayları,eğrisel integraller, yüzey İntegralleri,integral teoremleri, Fourier analizi, İntegral dönüşümleri, adi diferansiyel denklemlerin serilerle çözümleri, Green fonksiyonu yöntemiyle kısmi diferansiyellerin çözümü, kompleks değişkenli fonksiyonlar, rezidü teorisi,potansiyel teori, varyasyonlar hesabı, saçılma problemleri.Vectoral analysis , matrices and eigenvalue problems , vector spaces and tensors, inner product spaces,line integrals,surface integrals,integral theorems,Fourier analysis, integral transforms, series solutions of ordinary differantial equations,Solution to partial differential equations with Green function methods ,functions with complex Variables, residue theory, potential thoery,variational calculus, scattering problems.
FBE507BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES
Z303.06.03Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts, basic information about the history of science, the structure of scientific research, scientific methods and different views on these methods, problem, research model, universe and sample, data collection and data collection methods, data recording, analysis, interpretation and reporting.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE502TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.00
BYL531MOBİL VE KABLOSUZ AĞLAR
MOBILE AND WIRELESS NETWORKS
S303.06.03İşlenen konulara radyo yayılım modelleri, gelecek nesil kablosuz ağlar, cep telefon ağları, ağ ve hareketlilik yönetimi, ağlarda kalite servisi, kuyruklama kuramı, kablosuz örgü ağları, dinamik dağılım yönetimi, bilişsel radyo ağları, kablosuz yerel ağlar, araçlar arası iletişim ve kablosuz özel amaca yönelik ağlar dahildir.As the subject is fairly new, survey papers and research papers will drive the course, along with student projects and presentations on selected papers of their choice.
EEY517MAKİNE ÖĞRENMESİ
MACHINE LEARNING
S303.06.03Öznitelikler, öznitelik uzayı, öznitelik çıkarımı ve dönüşümler, öznitelik seçimi, boyut indirgeme, denetimli ve denetimsiz öğrenme algortmalarıdır.Features and feature spaces, feature extraction, transformations, feature selection and dimension reduction, unsupervised and supervised learning.
EEY533İLERİ SAYISAL HABERLEŞME SİSTEMLERİ
ADVANCED DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS
S303.06.03
EEY534UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI
REMOTE SENSING APPLICATIONS
S303.06.03Uzaktan algılama ve türleri, elektromanyetik yayılım, dünya, atmosfer ve etkileri, havadan ve uzaydan uzaktan algılama, uzaktan algılama uyduları ve yörüngeleri, sayısal görüntü işlemek ve kullanmak, optik uzaktan algılama, mikrodalga ile uzaktan algılama, SAR görüntüleri, görüntü işleme ve analiz, coğrafik bilgi sistemi (GIS).Remote sensing and its types, electromagnetic radiation, earth, atmosphere and its effects, airborne and spaceborne remote sensing, remote sensing satellites and their orbits, processing and using digital images, optical remote sensing, microwave remote sensing, SAR images, image processing and analysis, geographical information system (GIS)
EEY536KABLOSUZ ŞEBEKELER
WIRELESS NETWORK
S303.06.03
EEY553MİKRODALGA TEKNİĞİ VE UYGULAMALARI
MICROWAVE TECHNIQUES AND APPLICATIONS
S303.06.03
EEY554ANTEN TEORİSİ ANALİZİ VE TASARIMI
ANTENNA THEORY ANALYSIS AND DESIGN
S303.06.03
EEY557ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE GÜÇ KALİTESİ
POWER QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS
S303.06.03
EEY558GELİŞMİŞ GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ
ADVANCED POWER SYSTEM ANALYSIS
S303.06.03Elektrik Güç sistemlerine giriş, Elektrik güç sistemleri Elemanları, Birime indirgenmiş sistemler, Kısa Mesafeli İletim Hatları, Orta mesafeli iletim Hatları, Uzun Mesafeli İletim Hatları, simetrik Bileşenler, , Simetrik olmayan sistemler ,Yüksüz jeneratörlerde simetrik olmayan kısa devrelerin incelenmesi, empedans ve şebeke Ağları dizileri ,Güç sistemlerinde simetrik olmayan kısa devrelerin incelenmesi, güç akışı sistemlerinin incelenmesinde kullanılan Algoritmalarİntroduction to power systems, Power systems elements,per- unit systems, Short and medium and long transmission lines, symetrical systems,Symetrical components, unsymetrical short circuits on an unloaded generator,sequence impedances and sequence networks,unsymmetrical faults on power systems, different algorithm for power systems analysis
EEY567FOTOVOLTALİK SİSTEM TASARIMI
FOTOVOLTALİK SİSTEM TASARIMI
S303.06.03
EEY569BİYOMEDİKAL UYGULAMALAR İÇİN MANYETİK SENSÖRLER
BİYOMEDİKAL UYGULAMALAR İÇİN MANYETİK SENSÖRLER
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE500-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE500-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=223&DK=155202