English

VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES-MEDICAL IMAGING TECNIQUES

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES-MEDICAL IMAGING TECNIQUES
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SMY111TIBBİ TERMİNOLOJİ
MEDICAL TERMINOLOGY
Z202.02.02Dersin içeriğin de; öğrenciler tıp terimlerini oluşturan kökleri, birleştirme formlarını, önekleri ve sonekleri tanıtarak bu temel elementlerin nasıl bir araya gelerek tıbbi terimler oluşturulduğunu göreceklerdir. Öğrenciler çeşitli dallara ait tıbbi terimlerin tanımlamanın yanı sıra yaygın olarak tıp alanında kullanılan tıbbi kısaltmalarını da öğreneceklerdir. Tıp terminolojisi öğrenimi program boyunca devam edecektir.Course content also; The students make up the roots of medical terms, combining forms, prefixes and suffixes introducing how these basic elements together will see that created medical terms. Students belonging to various branches as well as definitions of medical terms commonly used in the medical field will learn medical abbreviations. Medical terminology education program will continue throughout.
SMY115GENEL MİKROBİYOLOJİ
GENERAL MICROBIOLOGY
Z021.02.02Mikroorganizmaların genel özellikleri,enfeksiyon zinciri, hastane enfeksiyonları, enfeksiyon hastalıklarının çeşitli bulaş yolları ve alınması gereken önlemler, el hijyeni, tıbbi atık yönetimi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri.General characteristics of microorganisms, microbial metabolism, growth conditions, micro-organisms count, to gain information to students about isolation.
SMY117ANATOMİ VE FİZYOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO ANATOMY AND PHYSLOGY
Z202.03.02İnsan vücudunu oluşturan yapıtaşları, hücreler, organlar ve organizma oluşum basamaklarının anlatılmasını içerir. Organizmayı oluşturan Sinir Sistemi, Kardiyovasküler Sistem, Gastrointestinal Sistem, Üriner Sistem, Genital Sistem, Endokrin Sistem Anatomisi genel olarak anlatılır. Duyu Organları , İskelet ve Kas Sistemi detaylı bir şekilde işlenir.The content of the course includes the stages of formation of the building blocks, cells, organs and organisms that make up the human body. Constituting the organism of Nervous System, Cardiovascular System, Gastrointestinal System, Urinary System, Genital System, Endocrine System Anatomy are explained in general. The Skeletal and Muscle System is processed in a detailed form.
TGT121TIBBİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ
MEDICAL IMAGING SYSTEMS
Z223.06.04Hastane ve Radyoloji bölümlerinin işleyişi, Görüntü alma yöntemlerinin temel prensipleri ve fizik temelleriPrinciples of US, Radiography, DSA, CT, MR, PET-CT, Nucleer Medicine Imaging are known
TGT123RADYOLOJİNİN İLKELERİ VE BİYOETKİLEŞİM
PRINCIPLES OF RADIOLOGY AND BIO-INTERACTION
Z021.04.02Atomun yapısı, X ışınlarının Oluşma Mekanizmaları, Yapay ve Doğal Radyoaktivite, Radyoaktif Bozunum Yasaları, Radyasyon çeşitleri, Radyasyonun Madde İle Etkileşmesi, Radyasyon İle İlgili Doz Birimleri, Kişisel ve Çevresel Doz İzleme Cihazları, Çevresel Radyoaktivite, Doğal ve Yapay Radyasyon Kaynakları, Nükleer Reaktörler, Nükleer Reaktör Kazaları ve Nükleer Serpintiler, Radyasyon, Radyasyon Birimleri ve Radyoaktivite İyonlaştırıcı Radyasyonun Biyolojik Etkileri, Canlı Doku ile Etkileşme Mekanizmaları ve Evreleri, Radyasyonun Erken Dönem Etkileri, Radyasyonun Geç Dönem Etkileri, Radyasyondan Korunma Yöntemleri, Radyasyon Güvenliği Mevzuatı.Concept of radiation, radiation sources, radioactive contamination, protection from radiation
TGT125TIBBİ FİZİK
PHYSICS IN MEDICINE
Z303.03.03Ölçme ve Birim Sistemleri, Fiziksel ve Skaler Büyüklükler, Kuvvetler, Newton'un Hareket Yasaları, Hız ve İvme, Doğrusal Hareket, Dairesel Hareket, Enerji, Enerji Çeşitleri, Elektrik ve Manyetizma.Measurement and Unit Systems, Physical and Scalar Magnitudes, Forces, Newton's Motion Laws, Velocity and Acceleration, Linear Motion, Circular Motion, Energy, Energy Types, Electricity and Magnetism.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
SMY114İLK YARDIM
FIRST AID
Z021.02.02İlk yardımın tanımı ve KBK kuralı, İlk yardımın hedefleri, İlk yardımın ABC kuralı ve Temel Yaşam Desteği, Hava yoluna kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması, Kanama türleri ve kanamaların durdurulması, Turnike uygulama, Bilinç bozukluklarında, şok ve bayılmalarda ilk yardım, Yaralanma türleri ve bölgesel yaralanmalar, Omurga yaralanmaları, Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, Yanık türleri ve ilk yardım, Zehirlenme çeşitleri ve ilk yardım, Sıcak çarpması ve donmalarda ilk yardım, Hasta ve yaralı taşıma şekilleriDefinition of first aid and KBK rule, first aid targets, first aid ABC rules and basic life support, airway fled to remove foreign bodies, bleeding types and the bleeding stopped, apply a tourniquet, consciousness disorder, shock and fainting, first aid, injury types and regional injuries , spinal injuries, broken bones and sprains aid, type of burn and first aid, first aid and types of poisoning, heat stroke and frostbite first aid, forms of transport sick and wounded
SMY118ANATOMİ VE FİZYOLOJİ SİSTEMLER
ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL SYSTEMS
Z202.03.02İnsan vücudu, iç ve dış ortamda değişse bile, canlılığını belirli bir dengede tutmak için çalışır. Bu denge sistemini tanımlayan homeostatik kavramından hareketle sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, üriner sistem, genital sistem gibi organ ve sistemlerin çalışma prensipleri ve aralarındaki ilişki açıklanmaktadır.The human body works to maintain its vitality in a certain balance, even if it changes in the internal and external environment. Starting with the concept of homeostatics, which describes this balance system, the relationship between the nervous system, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system, urinary system, genital system, organ and systems and their working principles are explained.
TGT132RADYASYONDAN KORUNMA
RADIATION PROTECTION
Z202.02.02Radyoaktivite ve Radyasyona ilişkin temel bilgilerin gözden geçirilmesi, Radyasyonun Biyolojik Etkileri ve Doku ve Organların Radyasyona Duyarlılığı, Doz Ölçüm Birimleri, Radyasyon Ölçüm Cihazları, Alan Ölçüm Cihazları, Kişisel Ölçüm cihazları, Biyolojik Doz Hesabının Temel Prensipleri, Zırhlama Malzemeleri ve Zırhlamanın Fiziksel Prensipleri, Radyoloji Bölümlerinin Genel Tasarım Özellikleri, İyonlaştırıcı Radyasyon Kullanılan Odaların Tasarım Özellikleri, Radyasyon Güvenliği Mevzuatı, Radyasyon Güvenliği Komitelerinin Yapısı, Acil Durum Planları.Exposure to radiation dose and risk calculation, radiation protection methods
TGT134RADYOLOJİK ANATOMİ
RADIOLOGIC ANATOMY
Z021.02.02Kesitsel Anatomi teknikikleriyle elde edilen görüntülerde, topografik anatomik bilgilerin eşleşmesine yönelik teorik ve pratik bilgiler içerir.to learn Cross-sectional images obtained Anatomy techniques, the topographic anatomical information includes theoretical and practical knowledge
TGT136TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ -I
MEDICAL IMAGING TECHNIQUES-I
Z202.06.02Konvansiyonel ve Dijital Radyografinin Temel PRensipleri, Radyografik Görüntüleme Teknikleri: Hasta Hazırlığı ve Radyografi Çekim Teknikleri, Kranyum Bölgesi Direkt RadyaografiÇekimleri, Vertebra Grafileri, Pelvis Bölgesi Direkt Grafi Çekimleri, Akciğer Grafisi, Omuz ve Dirsek Grafileri, El ve El Bileği Gafileri, Diz ve Uyluk Grafileri, Mamaografi,Skolyoz ve Alt Ekstremite Uzunluk Grafileri.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM106YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.05.00
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
SMY211FARMAKOLOJİ
PHARMACOLOGY
Z202.02.02İlaçların tanımı ve sınıflandırılması, ilaçların sunum şekli, uygulama şekilleri, yan etkileri ve yeni ilaçların geliştirilme süreçlerini içerir.Definition and classification of drugs, drug form of presentation of the application forms, side effects, and includes the process of development of new drugs.
SMY213MESLEKİ İNGİLİZCE-I
MESLEKİ İNGİLİZCE-I
Z202.02.02Bu derste öğrenciler İngilizce tıp alanındaki kelime ve kalıpları kullanarak grameri tekrar ederler. Ayrıca öğrenciler sağlık alanındaki temel terminoloji, kişi ve yerler, genel anatomi, vücut sistemleri ve ilk yardımla ilgili konuları sağlıklı ve hasta kişilerle iletişim kurabilmek için öğrenirler. Okuma anlama, sunum ve rol yapma ile yeteneklerini geliştirirler
TGT219NÜKLEER TIP
NUCLEAR MEDICINE
Z223.05.04Temel Nükleer Tıp Fiziği; Gama Kameralar ve Temel Çalışma Prensipleri; Enstrümantasyon, Cihazların Günlük, Haftalık ve Aylık Kalibrasyon ve Kalite Kontrol Testleri, Çekim Öncesi Cihazın Tetkike hazırlanması, Hasta Hazırlığı ve Çekim Pozisyonları, Nükleer Tıpta Kullanılan Radyofarmasotikler, Temel Nükleer Tıp Tetkiklerine İlişkin Çekim Pozisyonları ve Teknikleri: Solunum, Dolaşım ve Vasküler Sistem Sintigrafileri, Sindirim Sistemi Sintigrafileri, Ürogenital Sistem Sintigrafileri, Enfeksiyon Ve Tümör Görüntüleme Sintigrafileri, PET-BT Temel Fiziksel Prensipleri Ve Hasta Hazırlığı.Gamma Camera, And Patient Preparation, Breathing, Circulation and Vascular System Scintigraphy, Digestive System Scintigraphy, Urogenital System Scintigraphy, Tumor Imaging Infection and Scintigraphy, PET-CT and Patient Preparation
TGT227KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI
QUALITY ASSURANCE AND STANDARDS
Z202.03.02Toplam Kalite yöntemleri Akreditasyon Kavramı, uygulamalarıAccreditation Concept of Total Quality methods, applications
TGT235TIBBİ GÖRÜNTÜLEMEDE KALİTE-I
QUALITY IN MEDICAL IMAGING  -I
Z202.02.02Tıbbi Görüntülerde Hatalar ve Düzeltme YollarıErrors and Correction Methods in Medical Images
TGT239TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ-II
MEDICAL IMAGING TECHNIQUES -II
Z243.09.06Bilgisayarlı tomografi cihazında görüntü alınması, hasta hazırlığı, tomografi çekimleri ,pozisyonları , tomografik anjiolar ayrıca tıbbi görüntüleme tekniklerinde kullanılan kontrast maddeler ve yan etkileri hakkında bilgiler içermektedir.
YUM205YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.05.00
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SMY214TIP HUKUKU VE ETİK
MEDICAL LAW AND ETHICS
Z202.02.02Etik kavramı, hasta hakları, hasta-hekim-sağlık personeli ilişkisinin hukuki boyutlarıThe concept of ethics, patient rights, patient-physician-legal aspects of the relationship between health personnel
SMY216İLETİŞİM
COMMUNICATIONS
Z021.02.02İletişim kavramları, iletişimin türleri, yazılı ve sözlü iletişim, etkin iletişim kurma yöntemleriCommunication concepts, types of communication, written and oral communication, effective communication methods
SMY218MESLEKİ İNGİLİZCE-II
MESLEKİ İNGİLİZCE-II
Z202.02.02Bu derste öğrenciler İngilizce tıp alanındaki kelime ve kalıpları kullanarak grameri tekrar ederler. Ayrıca öğrenciler hastane içinde yer yön tarifi yapabilmeyi, bölümleri ile ilgili bir okuma parçasını analiz edebilmeyi, hastalarla ilgili formları hasta ile konuşarak doldurabilmeyi ve hastaya genel sağlık taraması yapabilecek kalıp ve yapıları sağlıklı ve hasta kişilerle iletişim kurabilmek için öğrenirler. Okuma anlama, sunum ve rol yapma teknikleri ile yeteneklerini geliştirirler.In this course students review grammar by using words, phrases and collocations in medicine. They also learn asking and giving directions in the hospital, reading a text about, filling the forms and learning terms and structures for making first medical exam to patients and they also learn to communicate with patients and their relatives. They improve their skills by reading presenting and role-playing.
TGT236TIBBİ GÖRÜNTÜLEMEDE KALİTE-II
QUALITY IN MEDICAL IMAGING -II
Z021.07.02BT ve MR görüntülerinde görüntüleme hataları ve düzeltme yollarıCT and MR images display errors and ways to correct
TGT238ORAL RADYOLOJİ
ORAL RADIOLOGY
Z223.04.04Diş hekimliği radyolojisi, diş hekimliğinde kullanılan filmler, röntgen cihazı, banyo ve karanlık oda işlemleri, radyografik görüntü oluşumunu etkileyen faktörler, görüntü kalitesi ile ilgili faktörler, radyograflardaki anatomik oluşumlar ve artifaktlar, Diş Hekimliğinde kullanılan radyolojik çekim teknikleri ve cihazların bakımı.Oral radiographic techniques and applications
TGT242RADYOLOJİK CİHAZLARIN YAPISI
STRUCTURE OF RADIOLOGICAL DEVICES  
Z202.02.02Konvansiyonel Röntgen Cihazı, BT, MR, US, Mamografi ve Gama Kamera Cihazlarının Çalışma Prensipleri, Yapısal Özellikleri ve temel bileşenleri, Cihazların Uygun Koşullarda Muhafaza Edilmesi, Bakımı, Rutin Kontrol ve Kalibrasyonlarına İlişkin Temel Prosedürler ve Cihazların Etkin Kullanım Prensipleri ve Optimum Çalışma Prensiplerinin Seçilmesi.Recognition of the device components, effective use and maintenance
TGT246TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ -III
MEDICAL IMAGING TECHNIQUES-III
Z303.06.03Manyetik rezonans cihazının yapısı. Manyetik rezonans çalışma prensibi. Manyetik rezonans inceleme teknikleri hasta hazırlığı, baş ,boyun ,vertebra, torax, batın, iskelet sistemi ve MR anjiografi çekimleri. Manyetik rezonans görüntülemede kullanılan kontrast maddelerin yapısı ve uygulanması
YUM206YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.05.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.