English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-ELECTRONIC TECHONOLOGY

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-ELECTRONIC TECHONOLOGY
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADD101DOĞRU AKIM DEVRELERİ
DIRECT CURRENT CIRCUITS
Z303.04.03Devre Modelleri,Kirchoff Kanunları, Seri-Paralel Direnç Devreleri,Üçgen-Yıldız Dönüşümü, Problem Çözümü, D.C.Devre ÇözümüCircuit Models, Kirchoff's Laws, Series-Parallel Resistor Circuits, Triangle-Star Transform, Problem Solution, D.C. Circuit Solution
AMT103GENEL MATEMATİK
GENERAL MATHEMATICS
Z303.04.03Temel Kavramlar, Sayılar, Üslü- Köklü Sayılar ve Özellikleri, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, 1. ve 2. Dereceden Denklemler, Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Mutlak Değer, Eşitsizlik, Oran-OrantıBasic Concepts, Numbers, Exponential- Root Numbers and Properties, Sets, Factorizing, First and Second Degree Equations, Equation Systems and Solutions, Absolute Value, Inequalities, Ratio and Proportion
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
ETT121SAYISAL ELEKTRONİK
DIGITAL ELECTRONICS
Z303.04.03Mantık denklemlerinin kapıları,Mantık kapılarla yapılan devrelerin çıkış denklemleri,3-bit giriş, 8-bit çıkışlı kod çözücü devresi 1’den 4’e çoğullayıcı (demultiplexer) devresi Asenkron sayıcı, Senkron sayıcı Tümleşik Devre Kullanarak Devre TasarımıIntroduction to Digital Systems, Number Systems and Operations, and Codes / Boolen Algebra and Logic Gates / Logic Simplification and gate level minimizations / Combinational Logic / Synchronous Sequential Logic / Registers and Counters
ETT123WEB TASARIMIN TEMELLERİ
BASICS OF WEB DESIGN
Z202.03.02İnternet ve web tanımları, HTML temel etiketleri,Html temel etiketleri, Metin ve görünüm etiketleri Formlar,Çerçeveler,Stil şablonu (CSS) temelleriWorking system of web sites told to students and a project about websites would be applied with the students.
ETT125ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PROGRAMMING AND ALGORITHM
Z303.05.03Bilgisayar ve Programlamaya giriş, problem çözme teknikleri,Hesaplama Sistemleri ve Yazılım Geliştirme Yöntemi,Algoritmaya Giriş: Algoritma tanımı, gösterimi, pseudo-code tanımı,C Program Kontrolü: Seçme yapıları (if ve switch ifadeleri, içiçe if ifadeleri),C Program Kontrolü:Tekrar ve döngü yapıları (for ve while ifadeleri, içiçe döngüler)Algorithm and programming logic, algorithms, flow diagrams, Pascal programming language, Programming by using C
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AAD134ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ
ALTERNATING-CURRENT SYSTEMS
Z303.03.03Temel kavramlar, Kirchoff yasaları, AA yük çeşitleri, seri direnç-bobin devreleri, seri direnç-kondansatör devreleri, paralel direnç-bobin devreleri, paralel direnç-kondansatör devreleri,aktif-reaktif ve görünür güç, güç fazörü, güç katsayısıBasic concepts, Kirchoff laws, AA load types, series resistance-coil circuits, series resistance-capacitor circuits, parallel resistance-coil circuits, parallel resistance-capacitor circuits, active-reactive and apparent power, power fascler, power coefficient
AMT106MESLEKİ MATEMATİK
BUSINESS MATHEMATICS
Z303.03.03Önbilgiler, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, belirsiz integral, integral alma metotları, belirli integralinin özellikleri, ilgili teoremler, belirli integral uygulamaları, kompleks sayilar, matrisler, analitik geometri ve trigonometri ile açı kavramlarıPreliminaries, Functions, Trigonometry, Limits and Continuity, Derivative and Applications, Integration and Applications, Applications of Definite Integral, Complex Numbers, Matrices, Analytic Geometry and Trigonometry
ASG108İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risk faktörleri ve meslek hastalıkları ile ilgili konular aktarılır. Karşılaşabilecekleri acil durumlar ve iş kazaları hakkında bilgilendirilir.General information about occupational health and safety, occupational health and safety legislation, physical, mechanical, chemical, biological and ergonomic risk factors and occupational diseases affecting occupational health and safety are discussed. They are informed about emergency situations and work accidents.
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
ETT124SAYISAL DEVRE TASARIMI
SAYISAL DEVRE TASARIMI
Z122.04.03Flip flop kullanarak devre tasarımı ve frekans bölücü devresi, asenkron ileri sayıcı devreleri, asenkron ileri geri sayıcı devreleri, senkron sayıcı tasarımı, bellek birimleri EPROM, bellek birimleri, EPROM, sayısal modülasyon, tümleşik devre kullanarak devre tasarımıCircuit design using flip flop and frequency divider circuit, asynchronous forward counter circuits, asynchronous forward counter circuits, synchronous counter design, memory Circuit design using units EPROM, memory units, EPROM, digital modulation, integrated circuit
ETT136ELEKTRONİK-I
ELECTRONIC-I
Z303.04.03Elektriksel maddeler, N-tipi ve P-tipi yarıiletkenler, Diyotların Yapısı, Diyotların Polarmalandırılması, Doğrultma Devreleri, Filtreler, Kırpıcılar ve Kenetleyiciler, Gerilim Katlayıcılar, Zener Diyot ve Devreleri, Diğer Diyot Çeşitleri ve Karakteristik ÖzellikleriElectrical materials, N-type and P-type semiconductors, Structure of diodes, Polarization of diodes, Rectifying circuits, Filters, Clippers and Clampers, Voltage folding devices, Zener diodes and circuits, Other diode types and characteristic features
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AMD102MİKRODENETLEYİCİLER
MICROCONTROLLERS
Z122.04.03Mikroişlemcili sistem tasarımı, CISC, RISC, ARM, AVR mimarileri ve PIC16F87/88 mikrodenetleyicisi ile proje geliştirme ve uygulama örnekleriExamples of microprocessor system design, CISC, RISC, ARM, AVR architectures and project development and application with PIC16F87 / 88 microcontroller
ETT231ELEKTRONİK-II
ELECTRONICS-II
Z303.04.03BJT´li güç yükselteçleri, BJT´li yüksek frekans yükselteçleri, JFET ve MOSFET öngerilimleme, Küçük işaret analizi, Tek ve çok katlı hibrit yükselteçlerBJT power amplifiers, BJT high frequency amplifiers, JFET and MOSFET biasing, Small signal analysis, Single and multi layer hybrid amplifiers
ETT241OPTİK ELEKTRONİK
OPTOELECTRONICS
Z303.03.03Elektromanyetik dalga yayılımını, matematiksel olarak ifade edilmesi, ışıma teorisi, Basit elementlerin enerji düzeyleri, enerji düzeyi hesabı, enerji düzeyi ile ışımanın dalga boyu arasındaki bağlantı, ışımanın dalga boyu ile rengi arasındaki bağlantı, ultraviyole, görünür ışık ve infrared dalgaboylarının elektromanyetik spektrumdaki yerini, optik spektrum.Elektrik ile ışık arasındaki geçiş, ışıma yapan elemanlar; ışık yayan diyotlar(LED), laserler, katı, gaz, yarıiletken laserler ve diğer laser çeşitleri, dedektörler, PIN fotodiyor, avalanche fotodiyot, fototransistör, optoelektronik elemanların uygulama devreleri, optik alıcı verici devrelerinin çalışmasını anlama ve çözümlemesi.Electromagnetic wave propagation, mathematical expression, radiation theory, energy levels of simple elements, calculation of energy level, connection between energy level and wavelength of the assembly, connection between wavelength and color of the assembly, location of the ultraviolet, visible light and infrared wavelengths in the electromagnetic spectrum, Spectrum. Transition between electricity and light, luminous elements; Understanding and analyzing the operation of light emitting diodes (LED), lasers, solid, gas, semiconductor lasers and other types of lasers, detectors, PIN photodiodes, avalanche photodiodes, phototransistors, optoelectronic components application circuits, optical transceiver circuits.
ETT243ENDÜSTRİYEL AĞLAR
INDUSTRIAL NETWORKS
Z303.03.03Ağ Sisteminin Temelleri,Ağ Sisteminin Temelleri,Bilgisayar Ağlarında Kullanılan Fiziksel Elemanlar,Bilgisayar Ağlarında Kullanılan Fiziksel Elemanlar,Fiziksel Katman Ve Data Link KatmanıIndustrial computers, computer networks, control technics via computers, industrial communication protocols.
ETT245GÜÇ ELEKTRONİĞİ
POWER ELECTRONICS
Z303.03.03Güç elektroniği ile ilgili temel kavramların ve güç yarı iletkenlerin öğretilmesi, güç elektroniği devrelerinin çalışma karakteristiklerinin kavranabilmesiBasic concepts about power electronics and power semiconductors, operational characteristics of power electronics circuits
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ETT235HABERLEŞME SİSTEMLERİ
HABERLEŞME SİSTEMLERİ
S122.04.03Giriş: Haberleşmenin tarihçesi, bir haberleşme sisteminin bileşenleri, temel kavramlar: sinyaller, gürültü, dB, BER, SER vs. Modülasyon ve gerekliliği, modülasyon teknikleri: AM, FM. Sayısal haberleşmeye giriş, veri haberleşmesi, haberleşme sistemlerinde kullanılan devreler: filtreler, osilatörler, AM ve FM modülasyon/demodülasyon devreleri.Introduction: History of communication, components of a communication system, fundamental concepts: dB, BER, SER etc. Modulation and its neccesity, modulation techniques: AM, FM. Introduction to digital communication, data communication, hardware for communication systems: filters, oscillators, AM/FM modulator and demodulator circuits.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ETT234KONTROL SİSTEMLERİ
CONTROL SYSTEMS
Z303.04.03Doğusal kontrol sistemlerinin diferansiyel denklemler ve transfer fonksiyonlarıyla inclenmesi, birinci ve ikinci derece kontrol sistemlerinin matematiksel modellenmesi, kapalı devre sistemlerde kararlılık, Routh-Hurwitz yöntemi, kök yereğrisi grafiği, kontrol sistemlerinin frekans analizi , Nyquist kararlılık kriteri, bode çizimi, kutupsal çizimler, z-domeni analizi, doğrusal sistemler kompansasyon yöntemlerAnalysis of linear control systems by differential equations and transfer function methods. Transient response of first and second order systems. Stability of closed loop systems. Routh-Hurwitz criterion, root-locus diagrams. Sysatem analysis in frequency domain. Bode and polar plots. Nyquist stability criterion. Introduction to the design of linear control systems, compensation techniques.
ETT236ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR
INDUSTRIAL ROBOTS
Z303.03.03Robotlar ve bileşenleri, programlama komutları, robotların simülasyon, montaj, demontaj ve bakımıRobots and their components, programming commands, simulation, assembly, disassembly and maintenance of robots
ETT242MİKRODENETLEYİCİ UYGULAMALARI
MİKRODENETLEYİCİ UYGULAMALARI
Z122.04.03Gelişmiş mikrodenetleyici mimarisi, çevre birimleri (LCD,ADC,DAC,PWM,POR,WDT,TIC,EEPROM, SPI,Adım Motoru,DC Motor, Matris Display) ve senkron ve asenkron haberleşme, çoklu işlemci ağı, endüstriyel uygulama projeleri, çeşitli çevre birimlerinin uygulamalarda kullanımı, proje geliştirme ve analiz çalışmalarıAdvanced microcontroller architecture, peripherals (LCD, ADC, DAC, PWM, POR, WDT, TIC, EEPROM, SPI, Stepper Motor, DC Motor, Matrix Display) and synchronous and asynchronous communication, multiprocessor network, industrial application projects, various peripherals use of units in applications, project development and analysis studies
ETT252SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER
SENSORS AND CONVERTERS
Z303.04.03Sıcaklık algılayıcıları, nem algılayıcıları, hız algılayıcıları, titreşim algılayıcıları, konum algılayıcıları, yaklaşım algılayıcıları, basınç algılayıcıları.temperature Sensors temperature Sensors humidity Sensors speed Sensors vibration Sensors vibration Sensors position Sensors position Sensors Proximity Sensors Proximity Sensors pressure Sensors flow Sensors level Sensors Pulse (Force) Sensors
ETT254TIBBİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI
MEDICAL IMAGING EQUIPMENTS
Z202.02.02Ultrasonik görüntüleyiciler ve arızaları, konvansiyonel röntgen cihazları ve arızaları, endoskopik görüntüleyiciler, soğuk ışık kaynakları, vücut içi görüntüleme, tıbbi monitörler, kamera ve video işleyiciler, film ve banyo cihazları ve arızaları.Direct X-ray and fluoroscopic techniques of imaging, bathing systems and applications of the contrast agent
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MEZ202MEZUNİYET PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z202.02.02Çalışma, konusu bölümce kabul edilen ve ilan edilen bir proje üzerinde, proje danışmanı öğretim üyesinin kontrolünde; sorumluluğu öğrencide olmak üzere yapılacak kaynak taraması yanında teorik ve pratik çalışmalarla kişisel katkıların (öğrencinin) yer aldığı çalışmaların belirli esaslar çerçevesinde yazılması ve sunumunu kapsar.Each of the students will prepare projects about computer engineering, represent them to their lecturers as a report and defend their report to the jury.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ETT214NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
S303.04.03Nesne nedir? Nesne yönelimli uygulamaların avantajları. Tasarım kalıpları. Hangi kalıp ne zaman kullanılır? Kalıtım, Çok Biçimlilik gibi temel kavramlar. Interface soyut sınıf kavramları,JSwing paketi kullanılarak grafik arayüzleri ve tasarımları.What's the object? Advantages of object-oriented applications. Design patterns. Which mold is used when? Basic concepts such as heredity, polyformity. Interface abstract class concepts, graphical interfaces and designs using JSwing package.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.