English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-MECHANICAL

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-MECHANICAL
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AMT103GENEL MATEMATİK
GENERAL MATHEMATICS
Z303.04.03Temel Kavramlar, Sayılar, Üslü- Köklü Sayılar ve Özellikleri, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, 1. ve 2. Dereceden Denklemler, Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Mutlak Değer, Eşitsizlik, Oran-OrantıBasic Concepts, Numbers, Exponential- Root Numbers and Properties, Sets, Factorizing, First and Second Degree Equations, Equation Systems and Solutions, Absolute Value, Inequalities, Ratio and Proportion
ASG108İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risk faktörleri ve meslek hastalıkları ile ilgili konular aktarılır. Karşılaşabilecekleri acil durumlar ve iş kazaları hakkında bilgilendirilir.General information about occupational health and safety, occupational health and safety legislation, physical, mechanical, chemical, biological and ergonomic risk factors and occupational diseases affecting occupational health and safety are discussed. They are informed about emergency situations and work accidents.
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
MKT111TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ
BASIC MANUFACTURING PROCESSES
Z404.05.04Talaşlı, talaşsız şekil verme ve birleştirme ile imalat işlemlerinin temel prensipleri.Talaşlı ve Talaşsız üretimde kullanılan tezgahların tanıtılması.Birleştirme işleminde kullanılan yöntemlerin incelenmesi ve endüstriyel kullanım alanlarının ifade edilmesi.Basic principles of machining, chipless forming and joining and manufacturing processes. Introduction of machine tools used in machining and chipless production. Examination of methods used in joining process and expression of industrial usage areas.
MKT113FİZİK
PHYSICS
Z303.04.03Madde, kuvvetler, momentler ve çiftleri, vektörel gösteriş, lineer hareket, periyodik hareket, hız oranları ve hesaplamalar, kuvvet, iş, güç ve enerji, momentum, özgül ağırlık ve yoğunluk, termometrelerMaterial, forces, moments and couples, vector showing the linear motion, periodic movement, speed ratios and calculations, force, work, power, energy, momentum, density and specific gravity, thermometer
MKT121TEKNİK RESİM
TECHNICAL DRAWING
Z223.05.04Geometrik çizim, perspektif çizim ve ölçülendirme yapmak.Gemetrical drawing, perspective drawing, dimensioning.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AMT106MESLEKİ MATEMATİK
BUSINESS MATHEMATICS
Z303.03.03Önbilgiler, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, belirsiz integral, integral alma metotları, belirli integralinin özellikleri, ilgili teoremler, belirli integral uygulamaları, kompleks sayilar, matrisler, analitik geometri ve trigonometri ile açı kavramlarıPreliminaries, Functions, Trigonometry, Limits and Continuity, Derivative and Applications, Integration and Applications, Applications of Definite Integral, Complex Numbers, Matrices, Analytic Geometry and Trigonometry
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
MKT124MAKİNE MESLEK RESMİ
MACHINE TECHNICAL DRAWING
Z213.03.03Makine resim parçalarını elle ve resim gereçleriyle çizim yapabilme, öğrencilerin el becerilerinin geliştirilmesi, montaj çizimler yapabilmeAbility to draw machine picture pieces by hand and painting tools, develop hand skills of students, make assembly drawings
MKT132İMALAT İŞLEMLERİ-I
MANUFACTURING PROCESS-I
Z303.03.03Döküm yönteminin tarihçesi, döküm ile imalatın endüstrideki kullanım alanları ve uygulama esasları, döküm yönteminin üstünlükleri, dökümle imalatta kullanılan elemanlar, döküm yöntemleri.History of casting method, application areas and application principles of casting and manufacturing in industry, advantages of casting method, elements used in casting, casting methods.
MKT134MALZEME TEKNOLOJİ
MATERIAL TECHNOLOGY
Z303.03.03Malzemelerin sınıflandırılması, iç yapı ve temel özellikleri hakkında kapsamlı bilgi edinme.Classification of materials, internal structure and basic properties of materials.
MKT152MUKAVEMET
STRENGTH OF MATERIALS
Z303.04.03Şekil değiştiren katı cisimler mekaniği ile ilgili temel kavramlar, kullanılan malzeme özellikleri mukavemetin temel prensipleri verilir. Sistemlere etki eden dış yük çeşitleri tekil, yayılı yük, eksenine indirgenmiş moment verilir. Yükleme şekillerine göre ortaya çıkan zorlanma ve gerilme çeşitleri incelenir. Boyutlandırma ve deformasyon hesaplamaları yapılır. Çubuk taşıyıcı sistemlerde meydana gelen kesit tesirleri hesaplanarak, esit tesiri diyagramlarının çizilmesi sağlanır. Eksenel normal gerilme (Çekme ve Basınç gerilmesi) boyutlandırma ve deformasyon analizleri gerçekleştirilir. Burulma zorlanması, eğilme zorlanması bileşik gerilme konuları analiz edilir.Basic principles of deformative rigid bodies mechanics, proberties of materials used, basic principles of strength of materials,external loads applied to the mechanic systems, single and distrubeted loads, torque reduced on an axis, strain and stresses depends on the applied loads , dimension and deformation analyses, forces acting on load carrying rods, strength diagrams, actial normal stresses, buckling strain, bending strain, combine strain.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MKT213İMALAT İŞLEMLERİ-II
MANUFACTURING PROCESS-II
Z303.03.03Plastik Şekillendirmenin Tanımı. Plastik Şekil Değişimi. Metal Şekillendirmeye Etki Eden Faktörler. Metal Şekillendirmede Zorluklar. Sıcak Şekillendirme. Soğuk Şekillendirme. Metal Şekillendirme İşlemlerinin Sınıflandırılması. Dövme. Haddeleme İşlemi. Soğuk Haddeleme. Düz Haddeleme. Ekstrüzyon İşlemi. Sac ve Plakaların Derin Çekilmesi. Çubuk ve Tel Çekme. Eğme. Çekme ve Basma ile Eğme.Description of Plastic Forming. Plastic Deformation. Factors Affecting Metal Forming. Difficulties in Metal Forming. Hot Forming. Cold Forming. Classification of Metal Forming Processes. Tattoo. Rolling Process. Cold Rolling. Flat Rolling. Extrusion Process. Deep Drawing of Sheet and Plates. Rod and Wire Drawing. Bending. Tensile and Compression with Compression.
MKT233CNC TORNA TEKNOLOJİSİ
CNC LATHE TECHNOLOGY
Z223.03.04CNC torna tezgahının özellikleri, referans işleme, kontrol panelinin kullanımı, tezgahta kullanılan kesici takımlar ve tutucular, tezgahtaki koordinat sistemleri ve hareketler, CNC torna tezgahı için parça üretiminde programlama yapabilme konuları içermektedir.Features of CNC lathe, reference processing, use of control panel, cutting tools and holders used in the machine, coordinate systems and movements in the machine, programming of parts for CNC lathe.
MKT243TERMODİNAMİK
THERMODYNAMICS
Z303.03.03Termodinamiğin temel kavramları, saf maddenin özellikleri, kapalı sistemler ve kontrol hacimleri için termodinamiğin birinci yasası, termodinamiğin ikinci yasası ve entropi, gaz-buhar akışkanlı güç çevrimleri.Basic concepts of thermodynamics, properties of pure substances, first law of thermodynamics for closed systems and control volumes, and the second law of thermodynamics, entropy, gas-steam power cycles.
MKT245AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
FLUID MECHANICS
Z303.03.03Akışkanın tanımı, akışkanların özellikleri. basınç ve akışkan statiği, akışkan kinematiği, kütle korunum kanunları, bernoulli ve enerji denklemleri, bernoulli denklemi uygulamaları, daimi akışların enerji analizi ve verim hesaplamaları.Introduction to fluid mechanics. Basic properties of fluids. Defination of pressure. Real and gauge pressure. Pascal law and applications. Pressure Gauges. Barometers. Manometers. Introduction to fluid statics. Hydrostatic forces. Archimed law. Introduction to fluid dynamics. Reynolds number. Pressure, velocity applications. Pitot tube. Bernoulli equations. Energy loss in pipes.
MKT251İŞ KALIPLARI
WORK MOULDS
Z122.02.03Delme iş kalıbı tasarımı, Kalıp ve ürün malzemeleri seçebilme, Standart kalıp elemanları, Delme kalıbının uygulama alanları, Kesici takım seçimi, Geleneksel olmayan imal yöntemleri (Tel erozyon, dalma erozyon, lazer, vs.) hakkında bilgi ve donanıma sahip olmaDrilling work pattern design, Mold and product materials to choose, Standard mold elements, Drilling mold application areas, Cutting tool selection, Non-traditional manufacturing methods (Wire erosion, plunge erosion, laser, etc.)
MKT253MAKİNA ELEMANLARI-I
MACNINE ELEMENTS-I
Z303.03.03Tasarımda karşılaşacağı temel statik ve mukavemet bilgilerini kavrayabilme, makine elemanlarını özelliklerine göre sınıflandırabilme, makine elemanlarının dayanımlarını hesaplayabilme ve uygun elemanı seçebilmektir. Makine sanayinde kullanılan elemanların mukavemet hesaplarını yapabilmektirTo understand the basic static and strength face design, the machine classification of the elements according to the characteristics, and the appropriate element seçebilmektir Strength calculations of machine elements. Elements used in machine industry is to be able to calculate strength
MKT261BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I
COMPUTER AIDED DRAWING- I
Z223.03.04CAD, CAM temel kavramları , AutoCAD ekranı ve menüler, bu programda çizim ve tasarım yapma.CAD , CAM fundamental principles, AutoCad screen and menus , drawing and designing by using AutoCad.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
MKT247HİDROLİK-PNÖMATİK
HYDRAULICS AND PNEUMATICS
S202.03.02Hidrolik ve pnömatiğin temel ilkeleri, elemanları ve devreleriBasic principles, components and circuits of hydraulics and pneumatics
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MEZ202MEZUNİYET PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z202.02.02Makine yeni teknolojiler, basit projelerin uygulanması ve araştırılması.New technologies in the automotive industry, a simple implementation of projects and research.
MKT234CNC FREZE TEKNOLOJİSİ
CNC MILLING TECHNOLOGY
Z223.03.04CNC freze tezgâhının özellikleri, kısımları ve çalışma prensipleri , Tezgâh koordinat eksenleri, Referans noktaları Kontrol panel çeşitleri, Kesici ve iş parçası malzemesi ilişkisi , Kesici çeşitleri, özellikleri ve kullanım yerleri,Parçalar üzerindeki sıfır noktaları ,Kesme derinliği, işlem açısı ve ilerlemelerin verilmesi,CNC Freze tezgâhlarında programlama esasları , CNC Freze tezgâhlarında hareket sistemleri, Simülasyonun tanımı ve önemi Simülasyon programları ,Program çalıştırmak Gösterip yaptırma , CNC frezede çevrimleri kullanılarak programlama Dikdörtgen cep frezeleme çevrimi , CNC frezede çevrimleri kullanılarak programlama Dairesel cep frezeleme çevrimi , CNC frezede çevrimleri kullanılarak programlama; Delik delme çevrimi ,Kılavuz çekme çevrimi, Delik genişletme çevrimi.Alt programlama tekniği Alt programlama yapısı,CNC frezede alt program kullanarak programlama,CNC freze tezgâhlarında bulunan alarm seçenekleri aparatları., Ölçme ve kontrol.CNC milling machine features, parts and working principles, Machine coordinate axes, Reference points Control panel types, Cutter and workpiece material relationship, Cutter types, features and application areas, Zero points on parts, Cutting depth, processing angle and progress giving, CNC Principles of programming in milling machines, motion systems in CNC milling machines, Definition and importance of simulation Simulation programs, Running a program Demonstration, Programming using CNC milling cycles Rectangular pocket milling cycle, Programming using CNC milling cycles Circular pocket milling cycle, Programming using CNC milling cycles; Drilling cycle, Tapping cycle, Drilling cycle, Subprogramming technique, Subprogramming structure, Programming using CNC sub milling, Alarm options in CNC milling machines, Measuring and control.
MKT256MAKİNA ELEMANLARI-II
MACHINE ELEMENTS-II
Z303.03.03Makine elemanlarının fonksiyonlarına göre sınıflandırılması, tasarımı, seçimi ve analizini kapsar. İrtibat elemanları; kavramalar ve frenler, enerji depolama elemanları; yaylar, yuvarlamalı ve kaymalı yataklar, dişli çarkların kinematiği ve geometrisi; düz, silindirik, helisel, konik, silindirik-spiral ve sonsuz vida mekanizmaları, kayış-kasnak mekanizmaları, zincir mekanizmaları, özel makina elemanları ve triboloji kavramlarının detaylı anlatılması ve yeterliliklerin kazandırılmasını içermektedir.Classification of the functions of the machine elements, design, selection and analysis. Depending on the shape and movement of force and power transmission elements: impellers, couplings, belt and pulley systems.
MKT258ÖLÇME VE KONTROL
MEASUREMENT AND CONTROL
Z202.02.02Ölçme ve kontrolün tanımı ve tarihçesi, dikkat edilecek hususlar, uluslar arası birim sistemleri.,Ölçü büyütme yöntemleri, mekanik ölçme aletleri.,Kumpasların kullanıldığı yerler, ölçme hataları ve dikkat edilecek hususlar.,Metrik ve inç bölüntülü kumpasların okunması.,Mikrometrelerin kullanılması.,Mikrometrelerin okunması.,Diğer ölçme aletleri (Komparatör vs.),Koniklik ölçümü.,Vidaların ölçümü.,Tampon ve çatal mastarlar.,Dişli çarkların ölçülmesi ve kontrolü.,Tolerans sistemleri.,Yüzey pürüzlülüğü ve hata analizi.,Kalibrasyon.Definition and history of measurement and control, issues to be considered, international unit systems, measurement methods, mechanical measuring instruments, places where calipers are used, measurement errors and points to be considered, reading of metric and inch parted calipers, using micrometers. Reading of micrometers, Other measuring instruments (comparator, etc.), Taper measurement, Measurement of screws, Bumper and fork gauges, Measuring and control of gear wheels, Tolerance systems, Surface roughness and error analysis., Calibration.
MKT262BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II
COMPUTER AIDED DRAWING-II
Z223.04.04Üç boyutlu çizim program komutları ve BDÇ yazılımını çalıştırma , Menü ve araç çubuklarının kullanma , Taslak çizim yapmak ve taslak çizim komutlarının çalıştırma , Taslak ölçülendirme komutlarının kullanım , Üç boyutlu katı modelleme yapmak , Döndürerek katı oluşturma ve süpürerek katı oluşturma , Katı modellerde aynalama , Üç boyutlu yüzey modelleme , Üç boyutlu model montajı ,Üç boyutlu model montajı , Üç boyutlu modelin teknik resmini oluşturmak , Temel görünüşün oluşturulması , Yardımcı görünüşlerin oluşturulması ve görünüşlerin ölçülendirilmesi , BDÇ yazılımları arası veri dönüşümleri yapmakThree-dimensional drawing commands and CAT software to run the program, use the menus and toolbars, drawing and drafting commands, run the draft, the draft dimensioning commands to use, three-dimensional solid modeling, creation and sweeping the floor by turning solid, creating solid models mirroring, three-dimensional surface modeling, three-dimensional model, assembly, installation of three-dimensional model, create a technical drawing of the three-dimensional model, the creation of the basic appearance, appearances in the creation and measurement of auxiliary views, CAT software to do data conversion between
MKT282KAYNAK TEKNOLOJİSİ
WELDING TECHNIQUES
Z202.03.021- Kaynakçılık hakkında genel bilgi kazandırmak. 2- Elektrik ark kaynakçılığı ve yapılacak kaynak türleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak. 3- Oksi-Gaz kaynakçılığı hakkında genel bilgi kazandırmak. 4- Oksi-Gaz kaynakçılığı ve yapılacak kaynak türleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak. 5- Gaz altı kaynakçılığı hakkında bilgi ve beceri kazandırmak 6- Gaz altı kaynak teknikleri ve kaynak yapımı hakkında bilgi ve beceri kazandırmak1-To provide general information about welding. 2-To gain knowledge and skills about electric arc welding and welding types. 3-To provide general information about oxy-gas welding. 4-Oxy-gas welding and the types of welding to gain knowledge and skills. 5-To gain knowledge and skills about gas welding 6-To gain knowledge and skills about under-gas welding techniques and welding construction
MKT284KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI
QUALITY ASSURANCE AND STANDARDS
Z202.02.02Üretim, Tüketim ve Yönetim modellerini aşarak sürekli gelişme (kaizen), müşteri odaklılık, önlemeye yönelik denetim, takım çalışması, proses yaklaşımı, eğitime önem verilmesi, toplam kalite yönetimi, mesleki standartlar.Continuous improvement (kaizen), customer orientation, prevention, team work, process approach, importance of education, total quality management, professional standards, exceeding production, consumption and management models.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
MKT272İLERİ MODELLEME TEKNİKLERİ
ADVANCED MODELING TECHNIQUES
S122.02.03Modellemeye giriş, Nümerik çözümleme teknikleri, Sonlu elemanlar yöntemi, Mühendislik analizlerinde çözümleme prosedürü (yapısal analiz, termal analiz).Introduction to modeling, Numerical analysis techniques, Finite element method, Analysis of engineering analysis (structural analysis, thermal analysis).
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.