English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ÇOCUK GELİŞİMİ (YL)(Tezli)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ÇOCUK GELİŞİMİ (YL)(Tezli)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COG503GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME
DEVELOPMENTAL ASSESSMENT
Z303.06.03Gelişimi izleme ve değerlendirmenin tanımı, dikkat edilmesi gereken noktalar, gelişimi etkileyen faktörler, gözlem, fıkra, oyun, oyun terapisi, sosyometrik teknikler, projektif teknikler, görüşme, dereceli puanlama anahtarı, kontrol listeleri, dinamik değerlendirme, portfolyoDefinition of monitoring and evaluation of development in early childhood, points to be considered, factors affecting development, observation, anecdote, play, play therapy, sociometric techniques, projective techniques, interview, rubric, checklists, dynamic assessment, drama, home visit, portfolio
SAG510SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Z303.06.03Bu ders sağlık bilimlerinde bilimsel araştırmanın önemi, araştırma sürecinin anlaşılması, literatür tarama ve okuma, araştırma sorusu belirleme, hipotez üretme ve geliştirme, nitel ve nicel araştırma tasarımı yapabilme, örneklem seçimi, veri toplama, veri toplama aracı geliştirme ve kullanabilme yeteneğinin kazandırılması, araştırma bulgularının raporlandırılması, araştırma ve yayın etiği, araştırma kritiği yapabilme, kanıta ortaya çıkartma ve mevcut kanıtları kullanabilme yetkinliği kazandırır.This course covers the importance of scientific research in health sciences, understanding the research process, scanning and reading literature, determining research questions, generating and developing hypotheses, making qualitative and quantitative research designs, sample selection, data collection, gaining the ability to develop and use data collection tools, evaluating research findings. It provides the competence to report, research and publication ethics, to criticize research, to reveal evidence and to use existing evidence.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG503TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
Z000.012.005N 1K'ya göre kaynak tarama, APA7'ye göre ya da İAÜ kriterlerine göre doğru kaynak gösterebilme becerisi. Tez formatına uygun tez yazabilme. Sunum yapabilme.Ability to scan sources according to 5N 1K, to show correct references according to APA7 or IAU criteria. To be able to write a thesis according to thesis format. To be able to make a presentation.
ADN505AİLE VE ÇOCUK HUKUKU
FAMILY AND CHILDREN LAW
S303.06.03Bu ders; çocuk ve aile hukuku, çocuk ve aile hukukundaki temel mevzuatlar, dünyada ve ülkemizde çocuk ve aile hukuku ve uygulamalar, çocuk ve kadın hakları, çocuk ve kadın haklarının korunması, nişanlanma, evlilik, boşanma, velayet ve evlat edinme koşulları, miras, mal rejimleri ve aile içi sorunlarda danışmanlık hizmetine ilişkin bilgiler içerir.
ADN516CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI
SEXUAL HEALTH / REPRODUCTIVE HEALTH
S303.06.03
ADN526ANNE-BABA-ÇOCUK İLİŞKİLERİ
MOTHER-FATHER-CHILD RELATIONS
S303.06.03
COG502ÇOCUK GELİŞİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR
ÇOCUK GELİŞİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR
S303.06.03Bebeklik, ilk çocukluk, erken çocukluk dönemi, ilk ergenlik ve ergenlik dönemine ilişkin ülkemizde son beş yılda yürütülmüş araştırma bulgularından bazılarına yer vermek, araştırma bulgularının yorumlanması ve çocuk gelişimi alanına katkısı ve yararlarının incelenmesi
COG504ÇOCUK VE ÇEVRE
ÇOCUK VE ÇEVRE
S303.06.03Çevre eğitimiyle ilgili temel kavramlar; çevre eğitiminin önemi; okul öncesi dönemde çevre eğitimi; okul öncesi dönem çocukları için çevre eğitimi etkinlikleri planlama ve uygulama (doğada yaşayan canlılar, bitkiler, hava, toprak, su, geri dönüşüm, enerji tasarrufu, çevre kirliliği, doğal afetler vb.).
COG505RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR
CHILDREN AT RISK
S303.06.03Erken müdahale ve Pediatrik ergoterapi tanımı Otizm spekturumunda yer alan bozuklukluklar down sendromu, Serebral Palsi Özel öğrenme güçlükleri Zihinsel bozukluklar Gelişimsel koordinasyon bozuklukları Spina bifida Korunmaya muhtaç çocuklar Yoksul çocuklar Sokak çocukları
COG506ERKEN OKURYAZARLIK BECERİLERİ VE DESTEKLENMESİ
ERKEN OKURYAZARLIK BECERİLERİ VE DESTEKLENMESİ
S303.06.03
COG507AİLE EĞİTİMİ
FAMILY EDUCATION
S303.06.03Aile kavramı, aile kuramları açısından birey, aile ve aile içi ilişkilerin temel özellikleri,aile içi iletilşim, aile içi iletişimin ilkeleri, aile içi iletişimi engelleyen faktörler, farklı aile tutumları, aile eğitimi uygulama ve yaklaşımları, özel durumlarda aile eğitimi uygulamaları, özel gereksinimli çocuğu olan aileler ile yapılan çalışmalar ve aile katılımı hakkında öğrencilere bilgi verilecektir.
COG509CİNSEL GELİŞİM VE EĞİTİM PROGRAMLARI
CİNSEL GELİŞİM VE EĞİTİM PROGRAMLARI
S303.06.03
COG511KÜLTÜRLERARASI EĞİTİM ÇALIŞMALARI
KÜLTÜRLERARASI EĞİTİM ÇALIŞMALARI
S303.06.03
COG513DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
S303.06.03
OOE503ÇAĞDAŞ GELİŞİM VE ÖĞRENME TEORİLERİ
CONTEMPORARY DEVELOPMENT AND LEARNING THEORIES
S303.06.03İnsan gelişminin incelenmesi ve tarihçe, Darvin'in Geleişim Psikolojisine Etkisi, Teori nedir? Gelişim teorisi nedir? Geleişim teorisinin değeri. Gelişim teorilerinin sınıflandırılması, gelişim teorilerinin gelişim alanlarına göre karşılaştırılması, Rousseau, Stanley Hail, Gesell, Benjamin Spoke, Alfred Spoke, Alferd Adler, Psikanalitik teoriler, Bilişsel yapısalcı teoriler, Bilişsel yaklaşımlar, Davranışcı yaklaşımlar, sosyal öğrenme teorisi, Sosyal öğrenme teorisi., Kişilerarası ilşkiler, geştalt yaklaşımı, çoklu zeka yaklaşımı, Psikolinguistik yaklaşım., Bilgiyi işleme teorisi., Etolojik teori (Konrad Lorenz) Ekolojik Teori (Bronfenbrenner), Hümanistik Yaklaşım., Değerlendirme.,Examination and history of human development, Darwin's Effect on Developmental Psychology, What is theory? What is developmental theory? The value of developmental theory. Classification of developmental theories, comparison of developmental theories according to developmental areas, Rousseau, Stanley Hall, Gesell, Benjamin Spoke, Alfred Spoke, Alferd Adler, Psychoanalytic theories, Cognitive structural theories, Cognitive approaches, Behaviorist approaches, social learning theory, Social learning theory., Interpersonal. relationships, gestalt approach, multiple intelligence approach, Psycholinguistic approach., Information processing theory., Ethological theory (Konrad Lorenz), Ecological Theory (Bronfenbrenner), Humanistic Approach., Evaluation.,
OOE507ÇOCUKTA OKUMA KÜLTÜRÜ VE ÇOCUK EDEBİYATI
CHILDREN'S READING HABITS AND CHILDREN'S LITERATURE
S303.06.03
OOE512ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÖĞRENME VE ÖĞRETMEDE TEORİ VE MODELLER
THEORIES AND MODELS OF LEARNING AND TEACHING IN EARLY CHILDHOOD
S303.06.03
OOE517ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE FELSEFİ DÜŞÜNME BECERİLERİ
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE FELSEFİ DÜŞÜNME BECERİLERİ
S303.06.03Erken çocukluk döneminde epistemolojik inançlar, nitelikli soru sorma, düşünme süreçlerinde öğretmenlerin rolü, çocuklarla felsefe, akıl yürütme, karar verme, üst biliş, erken okuryazarlık becerileri.
OOE520YARATICI DÜŞÜNMEDE SANATSAL YARATMA
ARTISTIC CREATION IN CREATIVE THINKING
S303.06.03Sanat nedir? Sanatçı kimdir? Sanatçı niçin üretmek zorundadır? Her öğrenci ilgisini çeken bir sanatçıyı ele alıp seminer konusu olarak inceler. Seçilen sanatçılar hakkında edinilen bilgilerle İlgili açıklamalar, sanat ve sanatçının sanat akımına yönelik üretimleri tartışılır. Öğrenciler seçtikleri sanatçıları araştırıp iki ya da üç boyutlu görsel örneklerle ya da bilgisayar ortamında açıklamalarda bulunur. Sanatçıların En' leri: Örneğin: En büyük tuvali çalışan sanatçı, sanatı uygulayan en küçük çocuk, engelli bir sanatçının farklı çalışma örnekleri vs. Öğrenciler konuları belirler ve bilgi edinirler diğer haftalar içinde sunumlar gerçekleştirilir. İlginç, yaratıcı ve sıra dışı örneklerle gelmeleri beklenir. Sanatçılar hakkında belgesel film gösterileri. Öğrenciler bu konuda yaptıkları araştırma sonunda buldukları belgeselleri sınıf ortamında sunarlar. Bu sunumlara dışarıdan gelecek diğer öğrenciler ya da ilgilenenler de katılabilir. Tartışmalarla ders devam eder. Öğrencilerle birlikte günümüzde yaşayan sanatçılardan önceden randevu alınarak atölyelerine ya da çalışma ortamlarında ziyaret ederek yapılan sohbet ve röportajları içerir. Bu çalışmalar sırasında öğrenciler sanatçıların sanat anlayışlarını, sanatına yönelik yaşam tarz|arını, ürettikleri eserleri yakından görme fırsatını da yakalar.
OOE522ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR
CURRENT STUDIES IN EARLY CHILDHOOD
S303.06.03
OOE562TEST VE ÖLÇEK GELİŞTİRME
TEST AND SCALE DEVELOPMENT
S303.06.03
PSI515ÇOCUK PSİKOPATOLOJİSİ
CHILD PSYCHOPATHOLOGY
S303.06.03
PSI516ÇOCUK VE SUÇ
JUVENILE DELIQUENCY
S303.06.03
PSY512ÇOCUK PSİKOTERAPİSİ
CHILD PSYCHOTHERAPY
S303.06.03
PSY560İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ
İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-3YÜKSEK LİSANS TEZİ I
YÜKSEK LİSANS TEZİ I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG500-4YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
YÜKSEK LİSANS TEZİ-II
Z000.030.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.