English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE (IN ENGLISH)(DOC)(MASTER LEVEL)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE (IN ENGLISH)(DOC)(MASTER LEVEL)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING513RESEARCH METHODS
RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bu dersin içeriğini bir metni okuma, bir araştırma konusu seçme ve referans verme ve alıntı yapma, sunma oluşturmaktadır.This course covers stages of the essay-writing process, including reading the text, choosing and researching a topic, referenceing, quoting, and presenting.
ING543THEORY AND CRITICISM
THEORY AND CRITICISM
Z303.06.03Bu ders, ikinci dünya savaşı sonrasına kadar klasik başlangıcından edebiyat teorisi ve eleştirisi tarihini inceleyecekThis course will examine the history of literary theory and criticism from its classical beginnings until after the Second World War. Each week we will examine a particular period, style, or group of critics, looking not only for what makes each type of criticism unique (it’s strengths and weaknesses) but how each successive group builds on the previous to develop new ideas and arguments. Because this is a graduate class you will do much of this work yourself through both presentation and individual writing which will then lead to larger discussions in the classroom with your peers.
ING533THEORIES OF SECOND LANGUAGE ACQUISITION
THEORIES OF SECOND LANGUAGE ACQUISITION
S303.06.03Bu dersin içeriğini ikinci dil ediniminde kullanılan temek kavramlar, temel kuramlar ve yapılan araştırmalara ait makalelerin tartışılması oluşturmaktadır.The content of the course involves key issues in SLA, theories of SLA, Theories of SLA (The Universal Grammar Approach, Cognitive Approaches to SLA, the perceptual saliency approach, Connectionism, - Information Processing Approach). Specifically, the course focess on issues such as Input processing, Input and Interaction, instructed SLA: Focus-on-form vs. Focus-on-meaning, and instructed SLA: The role of feedback.
ING535COMPERATIVE LITERATURE
COMPERATIVE LITERATURE
S303.06.03This course will form a pathway of the Theory course that is dedicated to exploring approaches to comparative literature. The seminars will bring teaching staff and graduates with expertise in different literatures together, providing an opportunity to engage in debate on theoretical and methodological questions that will be central to your graduate work. Topics addressed will be: National literatures - World literature?; The Ancients and the Moderns - the Role of the Canon; Translation, Adaptation, Version; Place and Displacement.This course will form a pathway of the Theory course that is dedicated to exploring approaches to comparative literature. The seminars will bring teaching staff and graduates with expertise in different literatures together, providing an opportunity to engage in debate on theoretical and methodological questions that will be central to your graduate work. Topics addressed will be: National literatures - World literature?; The Ancients and the Moderns - the Role of the Canon; Translation, Adaptation, Version; Place and Displacement.
ING539THEORY OF DRAMA
THEORY OF DRAMA
S303.06.03Antigone'dan Hamlete dramanın klasik örneklerin değerlendirilmesini içerirMain Texts Antigone Sophocles Hamlet William Shakespeare The Island Athol Fuggard Pygmalion, George Bernard Shaw Romeo and Juliet William Shakespeare Rosencrantz and Guildenstern are Dead, Tom Stoppard A Streetcar Named Desire, Tennessee Williams
ING545LITERARY TEXTS AND SIGNS
LITERARY TEXTS AND SIGNS
S303.06.03Karşılaştırmalı Edebiyatın temel amacı birkaç dilin edebiyatı, dili ve kültürüyle anda ilgilenen akademisyenler ve öğrencileri birkaç dile sahip ve o dillerin kültür ve edebiyatlarında eleştirel yaklaşım yöntemiyle yetiştirmektir.In this class we will begin the process of learning how to work in the field of Comparative Literature, a field which has expanded well beyond its 18th century origins in philology. We will examine the theoretical structures of Comparative Literature and the application of these theories to both texts and cultures.
ING553SHAKESPEARE PROBLEM PLAYS
SHAKESPEARE PROBLEM PLAYS
S303.06.03
ING555GENRE LITERATURE
GENRE LITERATURE
S303.06.03
ING571RECENT TRENDS AND SPECIAL TOPICS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
RECENT TRENDS AND SPECIAL TOPICS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
S303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING510DRAMA
DRAMA
S303.06.03Bu derste epik ve tarihsel tiyatroyu temsil eden tematik ve yapısal elementler, Amerikan tiyatrosu, Feminist tiyatro, ve siyasal tiyatro işlenecektir. Birseysel sunum ve sınıf tartışmalarıyla öğrenciler işlenen her oyunun tematik ve yapısal elementleriyle meşgul olacaklar ve bazı oyunların görsel üretimlerini izleyecekler.The plays we will cover include major works realist and naturalist theatre and the absurd drama.
ING554PSYCHOLINGUISTICS
PSYCHOLINGUISTICS
S303.06.03Bu ders Psikodilbilimdeki temel kavram ve kuramlarını tanıtmayı ve cümle işlemede kullanılan deneysel araştırma yöntemleri ile öğrencileri yakınlaştımayı amaçlar.This course aims to introduce basic concepts and theories in Psycholinguistics and make students familiar with experimental research methods used in sentence processing. The focus will be memory, and sentence processing in the first language and second language.
ING558SPECIAL STUDIES IN ENGLISH LITERATURE
SPECIAL STUDIES IN ENGLISH LITERATURE
S303.06.03Cinsiyet konularıyla edebiyat ilişkisi hakkında eleştirel düşünme. Gerçek kadın ve gerçek erkek hayatını etkileyen cinsiyetin sosyal olarak yapılı kavramları analiz etme ve sorgulama. Edebi metinlerin yakın okuması üzerinden edebiyatın algısal okuyucuları gibi ilerleme. Sınıfta bu metinlerin tartışılması, gruba verilen metinlerin analizini sunma. Her sınıf üyesinin öğrenme girişimi başarısı için sorumluluk alan bir sınıf toplumu gelişimine doğru çalışma.To think critically about the relationship of literature to issues of gender. To analyze and question socially constructed notions of gender which influence the lives of real women and real men. To grow as perceptive readers of literature through close reading of literary texts. To present analyses of the assigned texts to the group, discussing those texts in class. To work toward developing a classroom community, where each class member takes responsibility for the success of the learning enterprise.
ING560DISCOURSE ANALYSIS IN TEFL
DISCOURSE ANALYSIS IN TEFL
S303.06.03Söylem Çözümlemesi hakkında bilgi; Şu bilim dallarını araştırmak ve disiplinlerarası çalışmaları göstermek: Dilbilim Sosyoloji Psikoloji Antropoloji Yazılı ve sözlü metin çözümlemeleriAN INTRODUCTION TO WHAT DISCOURSE ANALYSIS IS TO BUILD A SIGNIFICANT FOUNDATION IN THE FOLLOWING FIELDS: LINGUISTICS SOCIOLOGY PSYCHOLOGY ANTHROPOLOGY AS WELL AS DESCRIPTIVE AND APPLIED LINGUISTICS ANALYSING THE SPOKEN AND WRITTEN LANGUAGE
ING562ENGLISH POETRY
ENGLISH POETRY
S303.06.03Bu ders, şairin toplumun içindeki veya dışındaki konumunun çeşitli görüşlerini dikkate almak ve şiirin rolünün kuramlaştırması amacıyla Alfred Lord Tennyson, Robert Browning, Elizabeth Barrett Browning, Christina Rossetti ve Gerard Manley Hopkins, Hardy gibi başlıca Viktoryen şairlerin ve şiir eleştirmenlerinin eserlerinden oluşmaktadır. Ayrıca, bu dizelerin yazıldığı kültürel bağlamı - cinsiyet ve cinsellik meselelerine özel önem vererek - yansıtacağız.This course consists of the works of major Victorian poets and poet-critics, including Alfred Lord Tennyson, Robert Browning, Elizabeth Barrett Browning, Christina Rossetti and Gerard Manley Hopkins, Hardy to consider various conceptions of the poet’s position in or out of society and theorize the role of poetry. We will also reflect on the cultural context in which these verses were composed – with particular emphasis on issues of gender and sexuality
ING564FORMATIVE ASSESSMENT
FORMATIVE ASSESSMENT
S303.06.03Süreç temelli görev ve ölçütler tasarlama; çeşitli değerlendirme türleri; proje ve dosya değerlendirme; sınıf içi değerlendirme görevleri ve notlama ölçütleri.The topics covered include the design of good performance tasks and rubrics; and the communication challenge involved in grading; varieties of assessment; project & portfolio assessment; designing classroom assessment tasks & scoring guides.
ING566TEACHING LANGUAGE IN CONTEXT
TEACHING LANGUAGE IN CONTEXT
S303.06.03The following main topics are covered: knowing a language theoretical perspectives of learning methodological issues of teaching the role of context different approaches to teaching listening, reading, speaking and writing research findings regarding the above mentioned areas will be discussed as well.The following main topics are covered: knowing a langugae theoretical perspectives of learning methodological issues of teaching the role of context different approaches to teaching listening, reading, speaking and writing research findings regarding the above mentioned areas will be discussed as well
ING568FILM STUDİES
FILM STUDIES
S303.06.03
ING570FANTASTIC LITERATURE
FANTASTIC LITERATURE
S303.06.03Dersin ilk 2 haftası Fantastik Edebiyat teorisi üzerinden geliştirilirken diğer haftalarda farklı dünya edebiyatlarından seçili kült fantastik ve bilimkurgu eserleri işlenmekte ve güncel gelişmeler ışığında tartışılmaktadır.During the first two weeks of the course the Fantasy Literature theory is developed, while in the other weeks selected cult fantasy and science fiction works from different world literatures are being studied and discussed in the light of current developments.
ING572SOCIOLINGUISTICS
SOCIOLINGUISTICS
S303.06.03
ING574SOCIOLOGY OF THE NOVEL
SOCIOLOGY OF THE NOVEL
S303.06.03
ING634VICTORIAN POETRY
VICTORIAN POETRY
S303.010.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING621CONTEMPORARY APPROACHES IN LITERARY CRITICISM
CONTEMPORARY APPROACHES IN LITERARY CRITICISM
Z303.06.03
ING623ADVANCED RESEARCH METHODS
ADVANCED RESEARCH METHODS
Z303.06.03
ING617COMTEMPORARY FICTION
COMTEMPORARY FICTION
S303.06.03Theoretical discussion to cover writers like Nietzsche, Bakhtin, Derrida, Foucault, Wimsatt and Beardsley, Spivak Major novels include Ian Mc Ewan's Atonement, Michael Ondaatje's The English Patient, Toni Morrison's Beloved, Angela Carter's Wise Children, Salman Rushdie's Shame, Margaret Atwood;s Oryx and Crake, and A.S. Byatt's The Djinn in the Nightingale's Eye.Theoretical discussion to cover writers like Nietzsche, Bakhtin, Derrida, Foucault, Wimsatt and Beardsley, Spivak Major novels include Ian Mc Ewan's Atonement, Michael Ondaatje's The English Patient, Toni Morrison's Beloved, Angela Carter's Wise Children, Salman Rushdie's Shame, Margaret Atwood;s Oryx and Crake, and A.S. Byatt's The Djinn in the Nightingale's Eye.
ING635DISCOURSE ANALYSIS
DISCOURSE ANALYSIS
S303.06.03Bu ders sözlü ve yazılı anlatımda dilin yapısı ve fonksiyonlarını, dilbilimsel ögeleri ve bunların nasıl kullanıldığını inceler, anlam değişikliklerinin nasıl olduğunu ortaya koyan yazılı ve sözlü ifade analizi yapar ve aynı zamanda ikinci dil öğretmenlerine söylem analizini derslerinde nasıl kullanabilecekleri konusunda fikirler verir.This course covers study of both Language form and language function in spoken interaction and written texts. It identifies linguistic features and how they are used. It enables the students to analyze and see the changes in meaning according to the use of language in different situations. It also gives insight to language teachers on how to make use of discourse analysis in their classes.
ING649RESEARCH ON SECOND LANGUAGE READING
RESEARCH ON SECOND LANGUAGE READING
S303.06.03Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, okuma üzerine bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Practice with timed reading passages followed by comprehension questions. Lessons in such skills as scanning and skimming that help students learn how to move their eyes quickly and purposefully over a text. Opportunities for large quantities of extensive reading.
ING669THE EARLY MODERN AGE
THE EARLY MODERN AGE
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING604CONTEMPORARY APPROACHES IN LITERARY CRITICISM-II
CONTEMPORARY APPROACHES IN LITERARY CRITICISM-II
Z303.010.03Bu derste Marksist, Feminist, Psikoanalitik, Yapısalcılık sonrası,Sömürge sonrası, postmodern ve queer teoriler analiz edilecektir.In this course Marxist, Feminist, Psychoanalytic, Poststructuralist, Postcolonial, Postmodern and Queer Theory will be analyzed.
ING62220TH AMERICAN MODERNISM
20TH AMERICAN MODERNISM
S303.010.03Bu ders odak olarak Kayıp Kuşak olarak bilinen akımı alarak Amerika'da edebi modernizm ile yakından ilgilenecek. Gelişmek için Paris'e gitmek zorunda kalan Amerikan ve İngiliz yazarlardan oluşan edebi bir akımın nedenini soran, dönemin edebiyat yoluyla 1910'ların ve 1920'lerin kültürünü tartışacağız. Amerika ile yanlış olan ne? Kültürel eser ve tarihsel bir metin olarak anı geçerliliği de ele alınacaktır. Romanlar için her derste ya da iki derste 20. Yüzyılın başlarındaki edebiyatı ve kültürü geniş bir şekilde uyarlayan yazarların eserlerine odaklanacağız.This course will engage with literary modernism in America taking the expatiate movement known as the Lost Generation as its focus. We will discuss the culture of the 1910s and 1920s through the literature of the period, asking the question why a literary movement made up of Americans and English writers had to move to Paris to flourish. In essence, what was wrong with America? The validity of the memoir as both a cultural artefact and a historical text will also be discussed. In each class, or two classes for the novels, we will focus on the work(s) of the author or authors, asking ourselves how he, she, or they fit into the larger framework of early 20th century literature and culture.
ING624GENDER STUDIES
GENDER STUDIES
S303.010.03Cinsiyet konularıyla edebiyat ilişkisi hakkında eleştirel düşünme. Gerçek kadın ve gerçek erkek hayatını etkileyen cinsiyetin sosyal olarak yapılı kavramları analiz etme ve sorgulama. Edebi metinlerin yakın okuması üzerinden edebiyatın algısal okuyucuları gibi ilerleme. Sınıfta bu metinlerin tartışılması, gruba verilen metinlerin analizini sunma. Her sınıf üyesinin öğrenme girişimi başarısı için sorumluluk alan bir sınıf toplumu gelişimine doğru çalışma.To think critically about the relationship of literature to issues of gender. To analyze and question socially constructed notions of gender which influence the lives of real women and real men. To grow as perceptive readers of literature through close reading of literary texts. To present analyses of the assigned texts to the group, discussing those texts in class. To work toward developing a classroom community, where each class member takes responsibility for the success of the learning enterprise.
ING628SPECIAL TOPICS IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION
SPECIAL TOPICS IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION
S303.010.03Bu dersin içeriği birinci ve ikinci dilde tümce işleme, dilin akılda (ve beyin) nasıl temsil edildiğini, kelimelerin ve tümcelerin akılda nasıl işlendiği, belleğin bu işlemlerde rolü ve bu işlemlerin ikinci dil ediniminde nasıl gerçekleştiğini araştıran makaleler ve kitap bölümleri oluşturmaktadır.This course aims to introduce language science, with a special focus on Psycholinguistic, Neurolinguistic approaches in second language acquisition (SLA), the methods and techniques used in the research in these fields.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE605SEMİNER
SEMINAR
Z000.020.00Alanında kazandığı bildirileri yazıya dökme, bilimsel makale yazma çalışmaları yaptırır.Each week we will meet to discuss an issue in writing and research, reading or listening to lectures on the subject at hand. You will then meet both individually and as a group to discuss your projects over the course of the term. The course will conclude with you submitting your project for review. This course is very much self-directed: the research and writing you do is on your own and thus, the grade you receive will be based on work you do outside of the classroom.
ING618LINGUISTIC STUDIES OF TEXTS
LINGUISTIC STUDIES OF TEXTS
S303.010.03Biçemin algılanması; edebiyatta biçembilim--metin türü, biçimi ve işlevi.The concept of style; style in literature- text type and stle and function; perspectives in narrative fiction
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTARAL QUALIFYING EXAM
Z000.030.00Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.The unit consists of written and oral exams
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-6DOKTORA TEZİ-1
DOKTORA TEZİ-1
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SINIF: 5 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-3TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşamasıThesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SINIF: 5 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-4TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşamasıThesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.